Search result for

*หัวเรื่อง*

(70 entries)
(0.0349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หัวเรื่อง, -หัวเรื่อง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวเรื่องย่อย[N] sub-title, Syn. หัวข้อย่อย, Ant. หัวเรื่องใหญ่, Example: ผู้สอนควรเสนอหัวเรื่องและหัวเรื่องย่อยให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมทั้งหมดของเรื่องนั้นๆ ก่อน, Count unit: เรื่อง, ข้อ, Thai definition: ส่วนสำคัญหรือรายละเอียดของเรื่องที่แยกออกเป็นส่วนๆ จากหัวข้อใหญ่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวเรื่องน. ถ้อยคำหรือวลีที่แสดงสาระสำคัญของเรื่องซึ่งเขียนไว้ที่ต้นเรื่อง.
ข่าวพาดหัวน. ข่าวสำคัญที่นำมาพิมพ์เป็นหัวเรื่องในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ด้วยอักษรขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดความสนใจ.
พาดหัวข่าวก. เก็บความสำคัญของข่าว นำมาตีพิมพ์เป็นหัวเรื่องโดยใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ผิดปรกติเพื่อให้เกิดความสนใจ, เรียกข่าวเช่นนั้น ว่า ข่าวพาดหัว.
ละครย่อยน. ละครชวนหัวเรื่องสั้น ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
caption๑. การจับ๒. หัวเรื่องของเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
headerตัวนำหน้า, หัวเรื่อง, ส่วนหัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
header labelป้ายหัวเรื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
header recordระเบียนหัวเรื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
headingหัวเรื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subject cardบัตรหัวเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Subject headingหัวเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library of Congress Subject Headingsหัวเรื่องระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Subheadingหัวเรื่องย่อย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
interactive mediaสื่อเชิงโต้ตอบ, สื่อที่ผู้ใช้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบได้ เช่น หยุด เล่นซ้ำ หาหัวเรื่องใหม่ ตอบคำถามเพื่อเดินเรื่องไปตามจังหวะที่ผู้รับต้องการ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ และการศึกษารายบุคคลตามความถนัดและความสนใจ [Assistive Technology]
Knowledge--[Topic]ความรู้--[หัวเรื่องเจาะจง] [TU Subject Heading]
Neurosurigical proceduresศัลยกรรมประสาท, ศัลยกรรมประสาท ใช้กับงานที่กล่างถึงวิธีหรือขั้นตอนของการดำเนินการผ่าตัดระบบประสาท หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ เป็นหัวเรื่องทางการแพทย์ที่ใช้ได้กับหัวเรื่องย่อยเฉพาะด้านในกลุ่ม E4 ยกเว้นบางคำที่ระบุคำสั่งห้ามใช้ [TU Subject Heading]
Preventionการป้องกันใช้เป็นหัวเรื่องย่อยตามหลัง สภาวะที่ไม่ต้องการให้เกิดโรคของสัตว์ , การป้องกันใช้เป็นหัวเรื่องย่อยตามหลัง สภาวะที่ไม่ต้องการให้เกิดโรคของสัตว์ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ--ไทย--การป้องกัน ไก่--โรค--การป้องกัน [TU Subject Heading]
Subject heading subdivisionหัวเรื่องย่อย [TU Subject Heading]
Subject headingsหัวเรื่อง [TU Subject Heading]
Subject headings, Thaiหัวเรื่องภาษาไทย [TU Subject Heading]
Translatingการแปล, ใช้เป็นหัวเรื่องย่อยตามหลังชื่อเรื่องแบบฉบับของงานเขียนอันศักดิ์สิทธิ์ ชื่อเฉพาะของภาษา กลุ่มภาษาและหัวเรื่องตามเนื้อหา [TU Subject Heading]
Amnesty Internationalองค์การนิรโทษกรรมสากล องค์การนี้เริ่มต้นจากเป็นขบวนการเล็ก ๆ ก่อน เพื่อทำหน้าที่ประท้วง (Protest) แต่ภายในเวลาไม่นานนัก ได้ขยายตัวออกเป็นองค์การ เพื่อให้สมกับเป้าหมายและภารกิจที่ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นมากมาย คติดั้งเดิมของการรณรงค์ระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนบรรดาบุคคลที่ต้องถูกคุม ขังอยู่ทั่วโลก ด้วยข้อหาเกี่ยวกับความเชื่อถือทางการเมืองและการศาสนานั้น ได้บังเกิดจากความคิดของบุคคลหนึ่งชื่อปีเตอร์ เบเนนสันปีเตอร์ เบเนนสัน ได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ประจำวันอาทิตย์ของอังกฤษชื่อ Sunday Observer เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1961 โดยให้หัวเรื่องบทความว่า ?นักโทษที่ถูกลืม? (The Forgotten Prisoners) บทความนี้ได้ประทับใจมติมหาชนทั่วโลกทันที และภายในปีเดียว องค์การได้รับเรื่องร้องเรียนในนามของนักโทษกว่า 200 รายองค์การนิรโทษกรรมสากลมีเป้าหมายนโยบายกว้างๆ อยู่ 3 ข้อ คือ ต้องการให้ปล่อยนักโทษผู้มีนโนธรรม (Prisoners of Conscience) ทั้งหมด ให้มีการยุติการทรมานนักโทษไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ รวมทั้งการลงโทษประหารชีวิตและให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีนักโทษการเมืองทั้ง หมดอย่างเป็นธรรมและไม่รอช้า องค์การนี้นอกจากจะมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ดำรงความเป็นกลางไม่เข้ากับฝ่ายใด และเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้อย่างแท้จริงแล้ว ยังเป็นเสมือนศูนย์ข้อมูลและข้อสนเทศที่สำคัญ ซึ่งบรรดาบุคคลสำคัญๆ ทางการเมืองทั่วโลกได้ใช้อ้างอิงอีกด้วยในปัจจุบัน องค์การนิรโทษกรรมมีสมาชิกและผู้สนับสนุนเป็นจำนวนกว่า 1 ล้านคน จากประเทศต่างๆ กว่า 150 ประเทศ องค์การอยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารจำนวน 9 คน รวมทั้งตัวเลขาธิการอีกผู้หนึ่ง ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อมติเกี่ยวกับนโยบาย และเป็นหัวหน้าของสำนักเลขาธิการขององค์การด้วย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ องค์การมีผู้แทนของตนประจำอยู่กับองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1978 ได้รับรางวัลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และในปี ค.ศ. 1977 ก็ได้รับรางวัลสันติภาพโนเบลมาแล้ว [การทูต]
one-way tableตารางทางเดียว, ตารางที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่อง หรือตัวขั้วเพียงด้านเดียวหรือจำแนกเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
two-way tableตารางสองทาง, ตารางสถิติที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่องและต้นขั้วทั้ง 2 ด้าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
multi-way tableตารางหลายทาง, ตารางข้อมูลสถิติที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่อง หรือตัวขั้วให้ย่อยลงไปอีกจากตารางสองทาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
column headหัวสดมภ์, หัวเรื่องที่อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในแต่ละสดมภ์  (ดู statistical table ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, he's just trying to change the subject.โอ้.. เขาพยายามหันเหหัวเรื่อง The Itch (2008)
'Cause nelly yuki wouldn't to show you myself.เลยเอามาให้พี่ดูด้วยตา หนูหมายถึงนี่แค่หัวเรื่องนะ Carrnal Knowledge (2009)
Well, there's a clause in the International Whaling Convention that allows a nation to take whales for science, and Japan has decided that that's its loophole.เพื่ออธิบายกับชาวโลกเกี่ยวกับ นโยบายกันจับวาฬในญี่ปุ่น เป็นหัวเรื่องที่ยากมาก ที่จะเข้าไปยุ่งด้วย เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่า หัวข้อเรื่องการล่าวาฬ The Cove (2009)
Fuck your impulse control issues.ช่างหัวเรื่องฮอร์โมนแวมไพร์แม่งเหอะ Keep This Party Going (2009)
Today "Prime Focus" takes a look at the question that's on everyone's minds.วันนี้ "รายการชั่วโมงสนทนา" จะคุยกัน ในหัวเรื่องที่เกิดคำถาม ผุดอยู่ในความคิดของทุกคน There Is No Normal Anymore (2009)
I'm bailing out of the missing-mom story.ผมกำลังได้รับการประกันตัว จากหัวเรื่อง "แม่ที่หายตัวไป" The Edge (2010)
Article I:หัวเรื่องที่ 1 ... Melbourne (2010)
Can you imagine when the tabloids get hold of this?นึกออกมั้ยว่าพวกข่าวจะพาดหัวเรื่องนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ Over There: Part 2 (2010)
This is a cause that is very important to me.นี่คือหัวเรื่องของการอภิปรายที่สำคัญอย่างยิ่งต่อข้า Assassin (2010)
My head hurts just from the company.ฉันปวดหัวเรื่องบริษัทมาพอแล้ว The Birth of the Rich (2010)
Piss on that. Send a raven.ช่างหัวเรื่องนั้น ส่งนกไปสิ A Golden Crown (2011)
No headlines about dead council members.ไม่มีพาดหัวเรื่องการตายของสมาชิกในสภา The Murder of One (2012)
So, you're obsessed with voodoo.แล้วคุณนี่มันฝังหัวเรื่องวูดูจริงๆ Return (2012)
No, but I decided to screw propriety after you tried to have my son killed.-เปล่า แต่ฉันตัดสินใจ ช่างหัวเรื่องความเหมาะสมหลังจกาที่คุณพยามฆ่าลูกชายฉัน Damaged (2012)
That's just the scene heading.นั่นเป็นแค่หัวเรื่องฉาก Saving Mr. Banks (2013)
That's the title of my memoir.นั่นเป็นหัวเรื่องในบันทึกเลยหละ Son of Man (2014)
It's a long, funny story, really, but... the headline, just so you're not surprised...,เป็นเรื่องยาว เรื่องตลกจริงๆ แต่หัวเรื่อง ท่านคงไม่ประหลาดใจ Viper (2014)
With your case files classified by subject,กับแฟ้มคดีลับเฉพาะตามหัวเรื่อง Spirit of the Goat (2014)
You, me, in bed together. Nobody else mattered in the whole world.นายกับฉันอยู่บนเตียงด้วยกัน ช่างหัวเรื่องอื่นในโลกนี้ You Get Me (2017)
And today we're taking time out to talk about a very important subject.และวันนี้ เราสละเวลามาพูดคุยหัวเรื่องที่สำคัญ เซ็กส์! The Girl Next Door (2004)
Forget everything you've known about dancing 'till now. Got that?ลืมทั้งหมดในหัวเรื่องการเต้นจนถึงตอนนี้ เข้าใจ? Innocent Steps (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเรื่อง[n.] (hūareūang) EN: topic ; subject ; head ; headline ; title   FR: sujet [m] ; titre [m] ; en-tête [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cause[N] หัวเรื่องของการอภิปราย, Syn. subject of discussion
ground[N] หัวเรื่อง, See also: เรื่อง
headed[ADJ] ซึ่งมีหัวเรื่อง, See also: ซึ่งมีหัวข้อ, ซึ่งมีส่วนหัว
heading[N] หัวเรื่อง, See also: หัวข้อ, หัวข้อใหญ่, Syn. headline, title
lead[N] หัวข้อข่าว, See also: หัวเรื่อง, Syn. headline
rubric[N] หัวเรื่องสีแดง, Syn. heading, title
title[N] หัวเรื่อง
topic[N] หัวข้อ, See also: หัวข้อเรื่อง, เรื่อง, หัวเรื่อง, Syn. theme, subject, theorem, point

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ground(เกราดฺ) n. พื้น,พื้นดิน,ดิน,ที่ดิน,สนาม,สถานที่,บริเวณ,เขต,เรื่องราว,หัวเรื่อง,ท้องน้ำ,ท้องทะเล,ก้นน้ำ,หลักฐาน,พื้นฐาน,เหตุ,ที่มั่น,หลักฐานอ้างอิง,ที่มั่น. v. กริยาช่อง 2 และ 3ของgrind adj. บดเป็นผง,บดแล้ว -above ground มีชีวิต. -below ground ตายและฝัง. -h
heading(เฮด'ดิง) n. ส่วนหน้า,หัวข้อ,หัวเรื่อง,หัวจดหมาย,หัวข่าว,ทิศทางการเดินเรือหรือการบิน, Syn. caption,title
headline(เฮด'ไลนฺ) n. หัวเรื่อง,หัวข่าว. vt. ใส่หัวข่าว,ใส่หัวเรื่อง. vi. เป็นตัวแสดงนำ
keyword in contextคำหลักในบริบทนิยมใช้ตัวย่อว่า KWIC (อ่านว่า ควิก) หมายถึงกลวิธีในการให้คอมพิวเตอร์เลือกคำที่สำคัญจากหัวข้อเรื่อง แล้วนำไปเก็บเป็นชื่อของหัวเรื่อง โดยเรียงไว้ตามตัวอักษร
kwicควิกย่อมาจาก keyword in context (ที่แปลว่า คำหลักในบริบท) หมายถึงกลวิธีในการให้คอมพิวเตอร์เลือกคำที่สำคัญจากเนื้อเรื่อง แล้วนำไปเก็บเป็นชื่อของหัวเรื่อง โดยเรียงไว้ตามตัวอักษร
outline fontแบบอักษรที่มีแต่เส้นขอบหมายถึง แบบอักษรแบบหนึ่งที่มีแต่เส้นขอบ ตรงกลางกลวง นิยมใช้ในการทำหัวเรื่อง
rubric(รู'บริค) n. ตัวหนังสือแดง,หัวเรื่องสีแดง,เครื่องหมายสีแดง,เครื่องหมายนำทางสีแดง,ข้อควรประพฤติในพิธีทางศาสนา,ข้อควรประพฤติ,กฎ
topic(ทอพ'พิค) n. หัวเรื่อง,เรื่องพูด,ญัตติ,กฎเกณฑ์,หลักเกณฑ์, Syn. theme,subject,point,field

English-Thai: Nontri Dictionary
heading(n) หัวเรื่อง,หัวข้อ,หัวข้อข่าว,หัวจดหมาย,ส่วนหัว
headline(n) บรรทัดพาดหน้า,หัวข้อข่าว,หัวเรื่อง
rubric(n) หมายเหตุ,หัวเรื่อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
無題[むだい, mudai] (n phrase) ไม่มีหัวเรื่อง, See also: R. untitled

German-Thai: Longdo Dictionary
Thema(n) |das, pl. Themen| หัวข้อ, หัวเรื่อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top