ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*หลักประกัน*

   
97 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หลักประกัน, -หลักประกัน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักประกัน[N] guarantee, See also: surety, pledge, warranty, Example: ประเทศสมาชิกที่มีปัญหาการขาดดุลการชำระเงินระหว่างประเทศจะต้องมีหลักประกันอย่างแจ่มชัด, Thai definition: เงินสด หลักทรัพย์ หรือบุคคลที่นำมาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือประกันการชำระหนี้
หลักประกัน[N] security, See also: promise, assurance, Example: การตั้งคณะกรรมการโรงเรียนขึ้นมาคัดเลือกครูนั้น ไม่มีหลักประกันใดที่จะรับรองว่าจะไม่มีการใช้อิทธิพลจากนักการเมืองท้องถิ่น, Thai definition: หลักที่ยืนยันเพื่อความมั่นคง หรือปลอดภัย
เป็นหลักประกัน[V] assure, Syn. เป็นประกัน, Example: การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักประกันน. หลักทรัพย์เพื่อความมั่นคง
หลักประกันสิ่งที่ยึดถือเพื่อความมั่นคง เช่น ถ้าไม่ใช่คนมั่งมี ก็ควรมีวิชาไว้เป็นหลักประกัน.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการน. กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ เรียกชื่อย่อว่า กบข.
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพน. กองทุนที่ลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยมีทรัพย์สินส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสม และเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบ เพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างตายหรือออกจากงาน.
ปล่อยชั่วคราวก. ปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยจากการควบคุมหรือขังชั่วระยะเวลาหนึ่งในระหว่างการสอบสวนหรือระหว่างการพิจารณาของศาล โดยไม่มีประกัน มีประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
performance bondหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recognizanceการให้หลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remarginingการเพิ่มหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
social securityหลักประกันสังคม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
secured transactionsกิจการที่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
security๑. ความมั่นคง (ก. ปกครอง)๒. หลักประกัน, หลักทรัพย์ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
security interestสิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justifying bailหลักประกันที่สมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral loanเงินกู้ที่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unsecured creditorเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unsecured debentureหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unsecured loanเงินกู้ไม่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Margin callการเรียกหลักประกันเพิ่ม
การที่บริษัทหลักทรัพย์เรียกให้ลูกค้านำเงินสดมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติม เพื่อให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้า เทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ใน Margin Account ของลูกค้านั้นคิดเป็นอัตราส่วนไม่ต่ำกว่า Maintenance Margin Rate ที่ถือเป็นเกณฑ์ Margin Call สมมติว่า Maintenance Margin Rate ที่เป็นเกณฑ์ Margin Call เท่ากับ 35% สำหรับการกู้เงินซื้อหลักทรัพย์ หากว่านาย ก. ได้ซื้อหุ้นมูลค่า 100,000 บาท โดยวางหลักประกัน 50,000 บาท ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ หากว่าราคาหลักทรัพย์ ที่ซื้อไว้ได้ตกต่ำลงเหลือ 75,000 บาท เป็นเหตุให้หลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าเหลือ 25,000 บาท [คือ 50,000 - (100,000-75,000)] เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ปัจจุบัน 75,000 บาท คิดเป็นเท่ากับ 33.33% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ Margin Call ในกรณี นี้บริษัทหลักทรัพย์จะต้องเรียกให้ นาย ก. นำเงินมาวางมาร์จินเพิ่ม เพื่อให้มูลค่าหลักประกันเทียบกับยอดมูลค่าหลักทรัพย์ ปัจจุบันแล้วมีอัตราไม่ต่ำกว่า 35% ซึ่งในกรณีนี้มูลค่าหลักประกันโดยรวม จะต้องสูงกว่า 26,250 บาท (หรือ 35% ของ 75,000 บาท) ดังนั้นนาย ก. ต้องนำเงินมาวางเพิ่มไม่ต่ำกว่า 1,250 บาท (หรือ26,250-25,000 บาท) เป็นต้น หลักเกณฑ์นี้ได้นำมาใช้กับลูกค้า Short Sell ด้วย คือถ้าราคาหลักทรัพย์ที่ลูกค้าขายชอร์ตไว้เกิดสูงขึ้น เกิดผลขาดทุนจนมูลค่าหลักประกัน เทียบกับมูลค่าหุ้นที่ขายชอร์ตไว้ คิดเป็นอัตราที่ต่ำลงมาถึงระดับที่เป็นเกณฑ์ Margin Call แล้ว ก็ต้องมีการ เรียกหลักประกันเพิ่มเช่นเดียวกัน [ตลาดทุน]
Margin accountบัญชีซื้อขายหุ้นโดยวางหลักประกัน
บัญชีซื้อขายหุ้นที่ลูกค้าขอเปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการซื้อหุ้นโดยใช้สินเชื่อจากบริษัทนั้นและ/หรือ เพื่อการ Short Sell ในการเปิด Margin Account ลูกค้าจะต้องนำเงินหรือหลักทรัพย์จำนวนหนึ่งมาวางไว้กับบริษัทนายหน้าเพื่อเป็นหลัก ประกัน ทั้งนี้มูลค่าของหลักประกันที่นำมาวางเมื่อเทียบกับวงเงินที่จะซื้อหุ้นหรือที่จะขายชอร์ตจะต้องไม่ต่ำกว่า Initial Margin Rate ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด [ตลาดทุน]
Collateralหลักประกันเงินกู้
สิ่งที่ผู้กู้ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักประกันเงินกู้ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 2.สังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ อาทิ เครื่องจักร สินค้า รถยนต์ ทองคำ เงินเดือน บัญชีเงินฝาก และหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ [ตลาดทุน]
Marginหลักประกันของลูกค้า
จำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการซื้อหุ้นโดยใช้สินเชื่อหรือเพื่อการขายชอร์ตกับบริษัทหลักทรัพย์นั้น ตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดอัตราขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางหลักประกันไว้เรียกว่า Initial Margin Rate เช่น ร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นที่ซื้อหรือขายชอร์ต เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดเปลี่ยนแปลงอัตรา Margin ได้หากภาวะความเสี่ยงใน ตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลง เงิน Margin ที่ลูกค้าต้องวางเริ่มแรกนี้ เรียกว่า Initial Margin [ตลาดทุน]
Assigned accounts receivableการใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน [การบัญชี]
Braces, Long Legหลักประกันขาชนิดสูง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They have 17 churches I could insure, and Jerry and I need the business.มีโบสถ์ 17 ที่เป็นหลักประกัน เจอร์รี่กับผมต้องการงานนี้ Punchline (1988)
There must be a thousand phonies here after my reward!แต่หลักประกันของนายยังอ่อนไป Hero (1992)
Miss Gayley!หลักประกันHero (1992)
A man with the means and motive to play you and all of us as pawns in the most elaborate, most expensive hoax of all time?เอสอา ฮาร์ดเดน? คนที่มีวิธีการและแรงจูงใจ ในการเล่นให้คุณและพวกเราทุกคน เป็นหลักประกันในการ ทำอย่างละเอียดมากที่สุด Contact (1997)
Sir, I was thinking, maybe we could use the Zancona woman as insurance.ผมคิดว่าบางทีเราอาจจะใช้ซานโคน่า... เป็นหลักประกัน The Jackal (1997)
It is a fine match with Hockley. It will ensure our survival.จับคู่กับฮ็อคลี่ย์ เป็นหลักประกันความอยู่รอดของเรา Titanic (1997)
Then that's our play. We'll need some insurance first. Come on.ลองดู ต้องหาหลักประกันไปด้วย Titanic (1997)
This isn't about insurance.นี่ไม่ใช่หลักประกัน The Truman Show (1998)
Don't forget, your security is... your face and bodyอย่าลืมว่า หลักประกันของเธอก็คือ... ใบหน้าและก็ตัวเธอ Bad Guy (2001)
I'lll lend you money but you have to have collateral.ฉันจะยืมเงินของคุณ แต่เธอต้องมีหลักประกัน Platonic Sex (2001)
There's no guaranty I can find the cure again.มันไม่มีหลักประกัน ว่าเราจะค้นพบวิธีรักษาอีก Æon Flux (2005)
We're looking for a little insurance on our investment.เราต้องการหลักประกันในการลงทุน Chapter Four 'Collision' (2006)
Oh, Gus will leave his class ring as collateral.โอ้ กัสจะทิ้งแหวนรุ่นเขาไว้เป็นหลักประกัน 65 Million Years Off (2007)
You borrowed a good deal of money and I got rights to recompense.แกกู้เงินไป มีหลักประกันดี ฉันก็มีสิทธิ์ทวงแกทุกวิธี 3:10 to Yuma (2007)
Could be my future, you know?มันอาจจะเป็นหลักประกันให้ฉันก็ได้ ใครจะรู้ Goal II: Living the Dream (2007)
It's an insurance policy.มันเป็นหลักประกันของเรา The Legend (2008)
I was guaranteed 50 grand.ผมมีหลักประกันไว้ 50 เกรทด Quiet Riot (2008)
All right. But first we're gonna need some assurances.ได้ แต่อย่างแรกเราต้องมีหลักประกัน Deal or No Deal (2008)
- What kind of assurances?หลักประกันยังไง ? Deal or No Deal (2008)
Taking out some real estate insurance.ดึงเอาหลักประกันกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินออกมา Fun Town (2008)
I mean, if I get some funny columns... that's collateral damage I think we can live with.มันก็จะเป็นหลักประกันความเสียหายไง ผมว่าเราอยู่กับมันได้ Marley & Me (2008)
I'm in this for everything I've got, and there's still no guarantee it'll ever see the light of day.ผมเป็นเสียแบบนี้ ทุกอย่างที่ผมได้ แล้วยังคงไม่มีหลักประกัน จะได้เห็นแสงสว่าง Frost/Nixon (2008)
So this is like job security for you?นี่ดูเป็นหลักประกันว่านายจะยังมีงานทำอยู่ นั้นอะไร Scylla (2008)
Daphne's not here, Matt.มันไม่มีหลักประกัน Chapter Five 'Exposed' (2009)
–What is it?- อะไรนะ ดูเหมือนจะเป็นหลักประกันครอบครัวเขา Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Larry, this is his insurance policy. I'm sure of it.แลร์รี่ ผมเชื่อว่านี่เป็นหลักประกันของเขา Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Either way, it's going to require a capital. A capital you no longer have.ในกรณีนี้ เราต้องการหลักประกัน เกรงว่าคุณจะไม่มี Prison Break: The Final Break (2009)
I wanted a hole card. That's it. That's all it was.ผมแค่ต้องการหลักประกัน Duplicity (2009)
I need your pledge, sam.ฉันต้องการหลักประกัน,แซม I Lied, Too. (2009)
I'm not in the credit department, but securities I guess.ผมไม่ได้อยู่แผนกสินเชื่อนะครับ.. แต่คิดว่า คงขึ้นอยู่กับหลักประกันของท่าน The Breath (2009)
My securities are these mountains here.หลักประกันฉันก็พวกภูเขานี่ไง.. The Breath (2009)
And since my genius wife used our restaurant to post bondและภรรยาผู้ชาญฉลาดของผม ก็ใช้ร้านอาหารเป็นหลักประกันไปแล้วด้วย Home Is the Place (2009)
I'm sure that there was some collateral damage, which is always sad but his fate lay with Angelina, and he knew that so he had the tough conversation and moved on.ฉันหมายถึง ฉันแน่ใจว่านั้นจะเป็นหลักประกันได้ ซึ้งคือความเสียใจตลอดไป แต่โชคชะตาของเค้าให้คู่กับแองเจลิน่า และเค้ารู้ Remains of the J (2009)
The other must stay as insurance.อีกคนต้องอยู่เป็นหลักประกันที่นี่ Jedi Crash (2009)
Insurance.หลักประกัน Episode #3.3 (2009)
BRYCE: There's no guarantee that a B-lynch will contain the bleeding.ไม่มีหลักประกันว่า วิธีผ่าแบบ B-lynch Scary Monsters and Super Creeps (2009)
Yeah, that's a great way to guarantee I'm never allowed- นั่นเป็นหลักประกันดีทีเดียว ที่ผมจะไม่ได้ In This Home on Ice (2010)
We'll allow Jimmy a safe passage out of Ireland to secure the safety of your son.เรายอมให้จิมมี่ เดินทางออกจากไอร์แลนด์อย่างปลอดภัย เพื่อนเป็นหลักประกันความปลอดภัยของลูกชายนาย Bainne (2010)
Annabelle is just insurance.เราต้องการให้แกทำตามคำสั่ง แอนนาเบล เป็นแค่หลักประกัน Revelation Zero: Part 1 (2010)
There's no guarantee that we can get it back up again.แต่ก็ไม่มีหลักประกันใดๆเลย ที่เราจะเอามันกลับมาใหม่ได้ ย่าพูดเรื่องนี้เองน่ะว่า Fool Me Once (2010)
Sang Min bought the pitch and meets Kono tomorrow morning.แชง มิน ซื้อเหยื่อล่อของเรา แล้วจะไปพบโคโน่พรุ่งนี้เช้า เอาล่ะ แต่ยังไม่มีหลักประกัน Pilot (2010)
I want to come in from the cold, and you're my insurance.ผมต้องการเลิกยุ่งเกี่ยวกับพวกมัน และนายคือหลักประกันของผม The Garden of Forking Paths (2010)
The deal is whatever we say it is. Annabelle is just insurance.ข้อตกลงคืออะไรก็ตามที่เราบอก แอนนาเบลเป็นเพียง หลักประกัน Course Correction (2010)
Boss, listen, listen to me carefully, if we do not have any security to play with, then Jessica dies.- หัวหน้า ฟังนะครับ ตั้งใจฟังผมให้ดี ถ้าเราไม่เอาหลักประกันความปลอดภัย ออกมาเล่น ถ้างั้นเจสสิก้าก็จะต้องตาย Episode #1.5 (2010)
War does not come with a guarantee.สงครามไม่ได้มาพร้อมกับหลักประกัน Death Trap (2010)
I won't, all right? It's insurance.ไม่ทำ เข้าใจไหม มันเป็นหลักประกัน Two Minutes to Midnight (2010)
It's insurance.มันเป็นหลักประกัน Weekend at Bobby's (2010)
I am your best bet at winning.ฉันเป็นหลักประกันได้ว่า\ เธอจะชนะการแข่งในครั้งนี้ Duets (2010)
No way. It's my insurance. You're telling me I have to leave town, my life's in danger.ไม่มีทาง มันเป็นหลักประกัน คุณให้ฉันออกจากเมือง Mercury Retrograde (2010)
Emily's gone. She went home to get her insurance.เอมิลี่ไปแล้ว เธอกลับไปเอาหลักประกัน Mercury Retrograde (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลักประกัน[n.] (lakprakan) EN: security ; assurance ; guarantee ; collateral   
หลักประกัน[X] (lakprakan) EN: bail   
หลักประกันเงินกู้[n. exp.] (lakprakan ngoenkū) EN: security   
เงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกัน[n. exp.] (ngoen hai kūyeūm thī mī lakprakan) EN: loan against collateral ; secured loan   
เงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกัน[] (ngoen hai kūyeūm thī mī lakprakan)
เงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน[n. exp.] (ngoenkū thī mai mī lakprakan) EN: unsecured loan   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guarantee[N] ใบรับประกัน, See also: หลักประกัน, สิ่งประกัน, ใบสัญญา, ใบรับรอง, Syn. assurance, warrant
guarantee[N] ผู้ค้ำประกัน, See also: ผู้ให้หลักประกัน
lien[N] สิทธิในการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น (เพื่อเป็นหลักประกันการใช้หนี้)
pawn[VT] จำนำ, See also: ให้ไว้เป็นหลักประกัน, Syn. hock
pledge[N] สิ่งที่ใช้ประกัน, See also: เครื่องประกัน, หลักประกัน, Syn. assurance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guarantee(แกเรินที') n. การประกัน,หลักประกัน,เครื่องประกัน,คำรับรอง,ผู้รับรอง,คนรับรอง vt. รับรอง,ประกัน,ค้ำประกัน,ให้คำมั่น,สัญญา, Syn. warranty, certify,affirm
pledge(เพลดจฺ) n. คำปฏิญาณ,คำมั่นสัญญา,ข้อผูกมัด,หลักประกัน,ผู้ค้ำประกัน,การวางมัดจำ,การดื่มอวยพร. -Phr. (take the pledge ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ดื่มสุรา) vt. ให้คำปฏิญาณ,ให้คำมั่น-สัญญาค้ำประกัน,วางมัดจำ,ดื่มอวยพร., See also: pledgeable adj. pledger

English-Thai: Nontri Dictionary
guarantee(n) การรับประกัน,การรับรอง,การประกัน,การค้ำประกัน,หลักประกัน
pledge(n) คำมั่นสัญญา,การดื่มอวยพร,หลักประกัน,การวางมัดจำ
security(n) หลักประกัน,ความปลอดภัย,สวัสดิการ,การป้องกัน,หลักทรัพย์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
performance bondหลักประกันการปฎิบัติตามสัญญา
performance guarantee (n ) หลักประกันการปฎิบัติตามสัญญา
retention guaranteeหลักประกันผลงานตามสัญญา
secured partyฝ่ายที่มีหลักประกัน
security interest สิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top