Search result for

*หยิบ*

(187 entries)
(0.0346 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หยิบ, -หยิบ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยิบ[V] pick, See also: select, take, bring, Syn. จับ, ถือ, ฉวย, Example: ห้ามใช้มือเปล่าหยิบสารเคมีฆ่าแมลงหรือเมล็ดฝ้ายที่คลุกสารเคมีฆ่าแมลงเป็นอันขาด, Thai definition: เอานิ้วมือจับขึ้น
หยิบ[N] a handful of, Syn. หยิบมือ, Example: คนมาในงานนี้เพียงหยิบมือเดียว, Thai definition: ประมาณของเท่ามือหยิบขึ้นครั้งหนึ่ง
หยิบ[V] bring up, See also: raise, Syn. หยิบยก, นำมา, เสนอ, Example: นักเคลื่อนไหวต่อต้านหยิบเอาประเด็นเส้นทางเดินช้างป่ามาเป็นข้อต่อสู้ในการต่อต้านโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติ
หยิบยก[V] bring up (e.g. a topic), See also: raise, put forward (e.g. a suggestion), advance, present, Syn. เสนอ, แสดง, กล่าวถึง, Example: ที่ประชุมได้หยิบยกปัญหายาเสพติดขึ้นมาเป็นหัวข้อใหญ่ เพราะการลักลอบค้ายากำลังเป็นปัญหาใหญ่สุดในช่วงนั้น, Thai definition: ยกขึ้นอ้าง
ทองหยิบ[N] a kind of Thai sweetmeat, Example: ชาวยุโรปได้ถ่ายทอดการทำขนมด้วยไข่ให้แก่คนไทยหลายอย่าง เช่น ทองหยิบ ทองหยอด สังขยา และขนมหม้อแกง, Count unit: ดอก, หยิบ, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยไข่แดงตีให้ขึ้นเล็กน้อย หยอดเป็นแผ่นเล็กๆ ในน้ำเชื่อมร้อนๆ ตั้งไฟให้สุก แล้วช้อนออกมาหยิบเป็นกลีบๆ 5 หรือ 7 หยิบ ใส่ถ้วยตะไลทิ้งไว้ให้คงรูป
หยิบฉวย[V] snatch, See also: snap, Syn. ฉกฉวย, Example: โจรในเครื่องแบบอาศัยช่องว่างก่อนทำรายการบัญชีของกลาง หยิบฉวยเอาไปโดยไม่มีใครกล้าปริปาก, Thai definition: หยิบไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
หยิบยืม[V] borrow, Syn. ยืม, ขอยืม, Example: แม่ต้องหยิบยืมเขาเป็นประจำเพราะเงินเดือนพ่อไม่เคยเหลือเลย, Thai definition: ยืมมาใช้ชั่วคราว
หยิบยื่น[V] offer, See also: hand to, Example: แกตื้นตันใจที่เพื่อนบ้านพากันมายืนส่งอย่างน้อยก็หยิบยื่นกำลังใจให้แล้วในฐานะที่ไม่อาจช่วยด้วยทรัพย์สินเงินทอง
หยิบหย่ง[ADJ] idle, See also: frivolous, Syn. หยิบโหย่ง, กรีดกราย, Example: หากไม่สอนให้ให้เด็กรู้จักค่าของเงิน เด็กอาจจะติดเป็นนิสัยกลายเป็นคนหยิบหย่ง สุรุ่ยสุร่าย จมไม่ลง, Thai definition: ไม่เอาการเอางาน
หยิบโหย่ง[ADJ] finicky, See also: loaf around, Syn. กรีดกราย, หยิบหย่ง, Ant. ทะมัดทะแมง, เอาการเอางาน, คล่องแคล่ว, กระฉับกระเฉง, Example: หล่อนทำงานหยิบหย่ง, Thai definition: ไม่ทะมัดทะแมง, ไม่เอาการเอางาน
การหยิบยืม[N] borrowing, Syn. การยืม, Example: ศาสตร์ สาขา อื่น อีก ด้วย แม้ว่า ใน ปัจจุบันวิจัยของศาสตร์สาขาต่างๆ มีการหยิบยืมทฤษฎีของกันและกันมาใช้ร่วมกันมากขึ้น, Thai definition: การยืมมาใช้ชั่วคราว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระทงหยิบน. กระทงขนาดเล็กเย็บด้วยใบตองสด สำหรับใส่เครื่องสังเวยที่หยิบออกมาอย่างละเล็กละน้อย ภายหลังลาเครื่องสังเวยเพื่อเซ่นผีตีนโรงตีนศาล.
ทองหยิบน. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยไข่แดงตีให้ขึ้นเล็กน้อย หยอดเป็นแผ่นเล็ก ๆ ในนํ้าเชื่อมร้อน ๆ ตั้งไฟให้สุก แล้วช้อนออกมาหยิบเป็นกลีบ ๆ ๕ หรือ ๗ หยิบ ใส่ถ้วยตะไลทิ้งไว้ให้คงรูป, ลักษณนามว่า ดอก.
ยกหยิบก. หยิบยก เช่น จะยกหยิบธิบดีเป็นที่ตั้ง (นิ. ภูเขาทอง).
สามหยิบน. เรียกหมวกลูกเสือที่มีรอยบุ๋ม ๓ รอยตรงด้านบนหมวก ว่า หมวกสามหยิบ.
หงิม ๆ หยิบชิ้นปลามันน. ลักษณะของบุคคลที่มีท่าทางหงิม ๆ แต่ความจริงเป็นคนฉลาด มีวิธีเลือกเอาดี ๆ ไปได้.
หยิบก. เอานิ้วมือจับขึ้น.
หยิบน. ประมาณของเท่า ๒ นิ้วมือหรือ ๓ นิ้วมือหยิบขึ้นครั้งหนึ่ง, หยิบมือ ก็เรียก.
หยิบผิดก. สรรหาเอาผิดจนได้, จับผิด.
หยิบมือน. ประมาณของเท่า ๒ นิ้วมือหรือ ๓ นิ้วมือหยิบขึ้นครั้งหนึ่ง, หยิบ ก็เรียก.
หยิบมือเดียวน. จำนวนน้อยมาก เช่น มีทหารแค่หยิบมือเดียวจะไปรบกับใครเขาได้.
หยิบยกก. ยกขึ้นอ้าง เช่น หยิบยกเรื่องอดีตขึ้นมาพูด, (กลอน) ยกหยิบ.
หยิบยืมก. ยืมสิ่งของบางอย่างที่พอหยิบได้.
หยิบหย่ง, หยิบโหย่งว. กรีดกราย, ทำอะไรไม่จริงจัง, ไม่เอาการเอางาน, เช่น ท่าทางหยิบโหย่งอย่างนี้ จะไปทำมาหากินอะไรได้.
หยิบ(เหฺยิบ) ว. เยิบ ๆ.
กรีดกราย(-กฺราย) ว. อาการที่เดินทอดแขนและจีบนิ้ว, มีท่าทางหยิบหย่ง, เช่น มัวแต่เดินกรีดกรายอยู่นั่นแหละ เมื่อไหร่จะทำงานเสร็จเสียที.
กรีดนิ้วก. ใช้นิ้วมือหยิบอย่างมีท่าทางหยิบหย่ง.
กรุยกรายมีท่าทางหยิบหย่ง
กำมือมาตราตวงตามวิธีประเพณีของไทยโบราณ ๔ หยิบมือ = ๑ กำมือ ๔ กำมือ = ๑ ฟายมือ และอีกแบบหนึ่ง ๔ ใจมือ = ๑ กำมือ ๘ กำมือ = ๑ จังออน.
ขยุ้ม(ขะยุ่ม) ก. เอาปลายนิ้วทั้ง ๕ หยิบรวบขึ้นมาเพื่อให้ได้มาก, โดยปริยายใช้ในอาการอย่างนั้น เช่น แมงมุมขยุ้มหลังคา.
เงือด, เงือดงดก. อดกลั้น, ยับยั้ง, เช่น เงือดคำรบสองคาบสามคาบ (จารึกสยาม), จำต้องเงือดงดอดกลั้น คอยหยิบผิดมันให้จงได้ (สังข์ทอง).
ฉวยก. คว้า จับ หรือหยิบเอาโดยเร็ว.
ฉวยฉาบก. จิกหรือหยิบแล้วบินหรือพาไป เช่น ฉวยฉาบคาบนาคี เป็นเหยื่อ (เห่เรือ).
เฉย ๆว. ใช้ประกอบข้อความหรือคำอื่น มีความหมายต่าง ๆ แล้วแต่ข้อความแวดล้อม เช่น หยิบไปเฉย ๆ คือ หยิบไปโดยไม่ได้บอกกล่าว, อยู่บ้านเฉย ๆ คือ อยู่บ้านโดยไม่ทำอะไรให้เป็นกิจจะลักษณะ หรือไม่ได้ทำมาหากินอะไร
ดอดก. แอบไปหรือแอบมาทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ให้ใครรู้ เช่น ดอดมาหยิบเงินไปตั้งแต่เมื่อไร บอกให้เฝ้าบ้าน ก็ดอดไปเที่ยวกลางคืนเสียนี่.
ตัดประเด็นก. ตัดข้อความสำคัญบางเรื่องที่หยิบยกขึ้นพิจารณาออก เช่น คดีนี้ตำรวจตัดประเด็นชู้สาวออก.
ตีขลุมก. ตู่หรือหยิบฉวยเอาของผู้อื่นโดยทึกทักเอาว่าเป็นของตน, รับสมอ้างเพื่อประโยชน์แก่ตน.
ถือวิสาสะก. ถือว่าสนิทสนมเป็นกันเอง เช่น ถือวิสาสะหยิบหนังสือเพื่อนไปโดยไม่บอก.
ทักขิโณทกน. นํ้าที่หลั่งในเวลาทำบุญทำทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย, นํ้าที่หลั่งลงเป็นการแสดงว่ามอบให้เป็นสิทธิ์ขาด, นํ้าที่หลั่งลงให้แทนสิ่งของซึ่งใหญ่โตหรือไม่มีรูปที่จะหยิบยกให้ได้ อย่างวัด ศาลา บุญกุศล เป็นต้น.
ทักษิโณทกน. นํ้าที่หลั่งการบำเพ็ญพระราชกุศล, นํ้าที่หลั่งลงเป็นการแสดงว่ามอบให้เป็นสิทธิ์ขาด, นํ้ากรวด คือ น้ำที่ใช้แทนสิ่งของที่ให้ซึ่งใหญ่โตหรือสิ่งไม่มีรูปที่จะหยิบยกให้ได้ อย่างวัด ศาลา บุญกุศล เป็นต้น เช่น พระเวสสันดรหลั่งทักษิโณทกยกสองกุมารให้ชูชก, ชื่อของพระเต้าที่พระมหากษัตริย์ทรงหลั่งน้ำเพื่ออุทิศพระราชกุศล เรียกว่า พระเต้าทักษิโณทก.
ท้างว. ทั้ง, ทั่ว, ตลอด, เช่น อันว่าแผ่นดินกว้างท้างทุกแดน อนนหนาได้หยิบแสนสี่หมื่นโยชนประมาณ (ม. คำหลวง กุมาร).
น้ำเชื่อมน. นํ้าตาลทรายผสมนํ้าตั้งไฟจนละลาย ใช้ใส่ขนม เช่นวุ้นนํ้าเชื่อม ใช้ทำทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง หรือใช้ผสมกับแป้งทำขนมชั้นหรือขนมนํ้าดอกไม้เป็นต้น.
ไบ่ ๆว. อาการที่เคี้ยวสิ่งของทำปากเยื้องไปมา เช่น หยิบพานมาว่าจะกินหมาก มันผิดปากส่งไพล่ไปรูหู เคี้ยวเล่นไบ่ไบ่ได้แต่พลู เพื่อนบ่าวเขารู้หัวเราะฮา (ขุนช้างขุนแผน).
ประจิ้มประจ่องก. หยิบหย่ง, ดัดจริตกรีดกราย.
ประเด็นน. ข้อความสำคัญของเรื่องที่แยกหยิบยกขึ้นพิจารณา
ป้อว. อาการของไก่ที่คึกกรีดปีกไปมา, มีอาการกรีดกราย หยิบหย่ง
ปับอาการที่เป็นไปอย่างฉับไว, ทันทีทันใด, เช่น วางปับ หยิบปับ, มักใช้เข้าคู่กับคำ ปุบ เป็น ปุบปับ.
ปั๊บว. อาการที่เป็นไปอย่างฉับไว, ทันทีทันใด, เช่น วางปั๊บ หยิบปั๊บ, มักใช้เข้าคู่กับคำ ปุ๊บ เป็น ปุ๊บปั๊บ.
มอญซ่อนผ้าน. ชื่อการเล่นของเด็กอย่างหนึ่ง โดยผู้เล่นนั่งล้อมวง ผู้ซ่อนผ้าจะถือผ้าซึ่งมักฟั่นให้เป็นเกลียวเดินวนอยู่นอกวง เมื่อเห็นผู้ใดเผลอก็ทิ้งผ้านั้นไว้ข้างหลังและทำเสมือนว่ายังไม่ได้ทิ้งผ้า แล้วเดินวนอีก ๑ รอบ ถ้าผู้ที่มีผ้าวางอยู่ข้างหลังยังไม่รู้สึกตัว ก็หยิบผ้านั้นขึ้นมาตี ผู้ถูกตีจะต้องลุกขึ้นวิ่งหนีไป ๑ รอบ แล้วกลับไปนั่งที่เดิม ผู้ซ่อนผ้าก็จะเดินวนต่อไปหาทางทิ้งผ้าให้ผู้อื่นใหม่ แต่ถ้าผู้นั้นรู้ตัวก่อน ก็จะหยิบผ้าลุกขึ้นไล่ตีผู้ซ่อนผ้าให้วิ่งไป ๑ รอบ ผู้ซ่อนผ้าก็จะมานั่งแทนที่ ผู้ที่ไล่ตีนั้นก็จะเป็นผู้ซ่อนผ้าต่อไป.
มับว. คำสำหรับประกอบกริยาที่เอาอะไร ๆ ไปอย่างฉับไวไม่รีรอ เช่น คว้ามับ ฉวยมับ หยิบมับ, หมับ ก็ว่า.
มือกาวน. ผู้ที่เก่งหรือชำนาญในทางล้วงกระเป๋า, ผู้ชำนาญในการหยิบฉวยสิ่งของของผู้อื่นติดมือไปเมื่อเจ้าของเผลอ, เรียกผู้รักษาประตูฟุตบอลที่รับลูกบอลได้แม่นยำโดยลูกไม่หลุดจากมืออย่างกับมือทากาว ว่า ประตูมือกาว.
ย่อยข่าวก. หยิบยกเฉพาะประเด็นสำคัญของข่าวมากล่าว.
ลนลานว. อาการที่กลัว ตกใจ หรือรีบร้อนเป็นต้นจนทำอะไรไม่ถูก เช่น ไฟไหม้ข้างบ้านเขาวิ่งหนีไฟลนลานเลยไม่ได้หยิบอะไรมา.
ล้วงควักก. หยิบฉวยเอาสิ่งของเป็นต้นไปโดยพลการ เช่น มาล้วงควักข้าวสาร ถ่าน เกลือของเจ้าของบ้านไป.
ล่อมือว. ชวนให้หยิบฉวยหรือขโมย เช่น ตากผ้าไว้ข้างรั้วล่อมือขโมย.
ล่อหูล่อตาว. ชวนให้อยากได้หรือหยิบฉวยไปเป็นต้น เช่น แต่งทองเหลืองอร่ามล่อหูล่อตา.
เล็บน. สิ่งซึ่งมีลักษณะแข็งอย่างเขาสัตว์อยู่ปลายนิ้ว สำหรับป้องกันส่วนของปลายนิ้วหรือหยิบจับเป็นต้น.
วิสาสะการถือว่าเป็นกันเอง เช่น หยิบของไปโดยถือวิสาสะ.
สำรวยว. ทำกิริยากรีดกรายหยิบหย่ง, เอาแต่แต่งตัว, เช่น ท่าทางสำรวยอย่างนี้ คงจะทำงานหนักไม่ไหว.
สำอางว. ที่ทำให้งามสะอาดหมดจด, งามสะอาดหมดจด, งามกรีดกรายหยิบหย่ง เช่น เขาเป็นหนุ่มสำอางท่าทางกรีดกราย.
หน้าเฉยตาเฉย, หน้าตาเฉยว. อาการที่วางหน้าเป็นปรกติ ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทั้ง ๆ ที่ตนกระทำความผิด หรือบางครั้งกระทำความผิดโดยไม่เจตนา เช่น เขาหยิบฉวยของผู้อื่นไปอย่างหน้าเฉยตาเฉย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reach-in refrigeratorตู้เย็นแบบหยิบถึง มีความหมายเหมือนกับ service refrigerator [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
imputability of faultการหยิบยกอ้างความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kleptomaniaโรคชอบหยิบฉวย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ทักษิโณทกนํ้าที่หลั่งในเวลาทําทานเพื่ออุทิศผลให้แก่ผู้ตาย, นํ้าที่หลั่งลงเป็นการแสดงว่ามอบให้เป็นสิทธิ์ขาด, นํ้ากรวด คือนํ้าที่ใช้แทนสิ่งของที่ให้ซึ่งใหญ่โตหรือไม่มีรูปที่จะหยิบยกให้ได้ เช่นวัด ศาลา บุญกุศล เป็นต้น [ศัพท์พระราชพิธี]
Safety cultureวัฒนธรรมความปลอดภัย, พฤติกรรมขององค์กรและบุคคลในองค์กร ที่สะท้อนการได้รับการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ทั้งจากการอบรม การเรียนรู้และการถ่ายทอด จนเกิดเป็นนิสัยและเจตคติที่ให้ความสำคัญต่อการระวังป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติงานทางนิวเคลียร์และรังสี ย่อมรู้ดีว่าจะต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เช่น ต้องติดมาตรปริมาณรับรังสี ต้องใช้เครื่องมือหยิบจับสารกัมมันตรังสี มีวัสดุและอุปกรณ์กำบังรังสีที่พอเพียง รวมทั้งการสวมแว่นตาและหน้ากากกันไอระเหย ให้เหมาะสมตามลักษณะของงาน [นิวเคลียร์]
Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategyยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี ? เจ้าพระยา ? แม่โขง ACMECS หรือชื่อเดิม ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชา ลาว พม่า และไทย (ECS : Economic Cooperation Strategy among Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Thailand) คือ กรอบความร่วมมือระหว่าง 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ACMECS เป็นแนวคิดที่ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกขึ้นหารือกับผู้นำกัมพูชา ลาว และพม่า ในช่วงการประชุมผู้นำอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรค SARS เมื่อ 29 เมษายน 2546 ที่กรุงเทพฯ และได้มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วต่อเนื่องจนถึงการประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 1 ที่เมืองพุกาม สหภาพพม่า เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2546 โดยผู้นำทั้ง 4 ประเทศร่วมกันออกปฏิญญาพุกาม (Bagan Declaration) รวมทั้งแผนปฏิบัติการ (Plan of Action) ครอบคลุมความร่วมมือ 5 สาขา ได้แก่ การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการ ลงทุน ความร่วมมือทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บนหลักการที่เน้นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและยกระดับความ เป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งเปิดกว้างให้นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศได้มีส่วนร่วมเป็น หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partner) ในโครงการต่างๆ ของ ACMECS ด้วย * เวียดนามร่วมเป็นสมาชิก ACMECS เมื่อ 10 พฤษภาคม 2547 สถานะล่าสุด ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2547 ที่จังหวัดกระบี่ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสสมัยพิเศษและการประชุม รัฐมนตรี ACMECS อย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งการประชุมร่วมกับ Development Partners (ผู้แทนจากออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย) ซึ่งการประชุมประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง สมาชิก ACMECS ทั้ง 5 ประเทศได้ร่วมกันแสดงความเป็น เอกภาพ โดยยืนยันเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการตามกรอบความร่วมมือ ACMECS อย่าง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อผู้แทนของ Development Partners รวมทั้งมีการหารือถึงความคืบหน้าของการดำเนินโครงการระหว่างกันอย่างเป็น รูปธรรม นอกจากนี้ ยังสามารถมีข้อสรุปที่สำคัญๆ เกี่ยวกับกลไกการประสานงานระหว่างกันซึ่งจะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมความร่วม มือของ ACMECS มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป * ไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2548 ที่กรุงเทพฯ [การทูต]
Normal Diplomacyการติดต่อทางการทูตโดยวิถีทางทูตตามปกติ มักจะกระทำกันดังนี้ เมื่อรัฐบาลต้องการจะหยิบยกปัญหาขึ้นกับอีกรัฐบาลหนึ่ง ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะส่งคำสั่งไปยังเอกอัครราชทูตของ ประเทศตนที่ประจำอยู่ในประเทศผู้รับส่งให้ยกเรื่องนั้นขึ้นเจรจากับรัฐบาล ของประเทศผู้รับ โดยปกติเอกอัครราชทูตจะมีหนังสือทางการทูต (Diplomatic Note) เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงการต่างประเทศ ของประเทศผู้รับนั้นก่อน หรือไม่ก็ไปพบกับรัฐมนตรีด้วยตนเอง ณ กระทรวงการต่างประเทศ การเจรจากันอาจทำให้จำเป็นต้องมีการบันทึกของทูตแลกเปลี่ยนกันขึ้น ในรูปบันทึกช่วยจำ (Aide-Memoire ) ในบางกรณี เอกอัครราชทูตจำเป็นต้องไปพูดจา ณ กระทรวงการต่างประเทศ อีกหลายครั้งกว่าจะเสร็จเรื่อง ในระหว่างนั้น เอกอัครราชทูตมีหน้าที่จะต้องรายงานผลการเจรจาแต่ะครั้งไปยังกระทรวงการต่าง ประเทศของตน และบางคราวอาจจะต้องขอคำสั่งเพิ่มเติมอีกเมื่อเกิดกรณีใหม่โดยมิได้คาดหมาย มาก่อนเป็นต้น ในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของประเทศผู้รับก็จะส่งคำสั่งไปยังเอก อัครราชทูตของตน แนะว่าควรดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังเจรจากันกับรัฐบาลของ ประเทศที่ตนประจำอยู่ผลการเจรจาอาจเป็นที่ตกลงกันได้ระหว่างรัฐบาลทั้งสอง ฝ่าย หรืออาจจะจบลงด้วยภาวะชะงักงัน ( Stalemate ) หรือรัฐบาลทั้งสองอาจจะตกลงกันว่าไม่สามารถตกลงกันได้ และปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังไปก่อน จนกว่าจะมีการรื้อฟื้นเจรจากันใหม่ บางคราวปัญหาที่ยังตกลงกันไม่ได้นั้น อาจกลายเป็นปัญหาขัดแย้งกันอย่างรุนแรงต่อไปก็ได้ [การทูต]
Regional Organizationsคือองค์การส่วนภูมิภาค ในเรื่องนี้ ข้อ 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติได้บัญญัติไว้ว่า ?ไม่มีข้อความใดในกฎบัตรฉบับปัจจุบัน อันจักริดรอนสิทธิประจำตัวในการป้องกันตนเองโดยลำพังหรือโดยร่วมกัน หากการโจมตีโดยกำลังอาวุธบังเกิดแก่สมาชิกของสหประชาชาติ จนกว่าคณะมนตรีความมั่นคงจะได้ดำเนินมาตรการที่จำเป็น เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ มาตรการที่สมาชิกได้ดำเนินไปในการใช้สิทธิป้องกันตนเองนี้ จักต้องรายงานให้คณะมนตรีความมั่นคงทราบโดยทันที และจักไม่กระทบกระเทือนอำนาจและความรับผิดชอบของคณะมนตรีความมั่นคงภายใต้กฎ บัตรฉบับปัจจุบันแต่ทางหนึ่งทางใด ในอันที่จักดำเนินการเช่นที่เห็นจำเป็น เพื่อธำรงไว้หรือสถาปนากลับคืนมา ซึ่งสันติภาพความมั่นคงระหว่างประเทศ?จะเห็นได้ว่า ประเทศต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันมักจะทำข้อตกลงกันในส่วนภูมิภาค โดยอาศัยสนธิสัญญา และโดยที่อาศัยอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกัน ( Geographical Propinquity ) หรือมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และมีวัตถุประสงค์ที่จะอำนวยความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมืององค์การส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่งที่พอจะหยิบยก มาเป็นตัวอย่างได้ คือ องค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEATO) ซึ่งบัดนี้ได้ยุบเลิกไปแล้วเพราะหมดความจำเป็น องค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States-OAS) องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ (NATO) องค์การร่วมมือระหว่างออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา (ANZUS) เป็นต้น องค์การภูมิภาคเหล่านี้ตั้งขึ้นโดยอาศัยข้อ 51 ของกฎบัตร สหประชาชาติ ซึ่งกล่าวถึงสิทธิของประเทศสมาชิกที่จะทำการป้องกันตนเองโดนลำพังหรือโดย ร่วมกัน หากถูกโจมตีด้วยกำลังอาวุธ [การทูต]
Cafeteria Serviceผู้ซื้อหยิบอาหารเอาเอง [การแพทย์]
Drop in the Bottle Toyการหยิบของใส่ขวด [การแพทย์]
Finger Dexterity, Fineทักษะในการหยิบสิ่งของเล็กๆ [การแพทย์]
Finger Feedingการใช้มือหยิบขนมอาหารเข้าปาก [การแพทย์]
Grasp and Release, Controlled Voluntaryควบคุมการหยิบ จับ ปล่อยได้อย่างดี [การแพทย์]
Kleptomaniaบ้าหยิบฉวยสมบัติของผู้อื่น, เคล็ปโตแมเนีย, ความต้องการจะขโมยโดยไม่สามารถบังคับใจได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gear up.หยิบของ The Penelope Papers (2011)
I can totally go pick you out a different pair if you want.ฉันจะไปหยิบคู่ใหม่ให้คุณ ถ้าคุณต้องการ New Haven Can Wait (2008)
Don't tell me you took my purse by mistake.อย่าบอกนะว่าเธอหยิบกระเป๋าชั้นผิดไป Chuck in Real Life (2008)
Pick a number. For what?หยิบมาเบอร์นึง เพื่อ.. Joy (2008)
Niggers still couldn't hit shit. - Shh. - Grab the other end.ไอ้พวกนิโกรมันก็ยังคงใช้ปืนไม่เป็น หยิบอันอื่นไปด้วย Pilot (2008)
Pick up your sword.หยิบดาบของเจ้าขึ้นมา The Labyrinth of Gedref (2008)
He shouldn't have picked it up! So put an end to it.เข้าไม่ควรหยิบมัน งั้นก็ยกเลิกการประลองซะสิ Excalibur (2008)
Owain picked up the gauntlet.โอเว่นหยิบถุงมือนั่นขึ้นมาแล้ว Excalibur (2008)
It was his choice to take up the gauntlet.เขาเลือกเองที่จะหยิบถุงมือนั่น Excalibur (2008)
- Have a look, ladies!- เชิญเลือกหยิบชมได้เลย Portrait of a Beauty (2008)
Aw, come on! Move! I'll do it!ให้ตายเหอะ เหยิบไป เหยิบไปสิ Scandal Makers (2008)
Secretary Kim, bring it here.เลขาคิม หยิบมันมานี่สิ Beethoven Virus (2008)
We cannot endanger your life for the sake of a few men!เราไม่สามารถให้ฝ่าบาทอยู่ในอันตรายเพื่อประโยชน์ของคนแค่หยิบมือ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
As long as your eyes are open, there are just too many distractions,ใช่ ฉันจะไปหยิบ น้ำในครัว The Eye (2008)
This may be the wrong book.สงสัย.. ลุงหยิบหนังสือมาผิดน่ะ Superhero Movie (2008)
You think it's that easy? That I'll just hand you the secretคิดว่ามันง่ายอย่างนั้นรึ คิดว่าข้าจะหยิบยื่นความลับ Kung Fu Panda (2008)
Um, I've noticed that sometimes you're too busy to pick up... your newspapers, so I can take them and hold them for you.อืม,ฉันสังเกตุว่าบางครั้ง คุณงานยุ่งจนไม่ได้หยิบ.. หนังสือพิมพ์,ฉันสามารถเก็บมัน ไว้ให้คุณได้นะ Passengers (2008)
Mommy gets the kitchen knife to defend herself.แม่ก็เลยหยิบมีดทำครัวมาป้องกันตัว The Dark Knight (2008)
What could you possibly have on all of them that we could charge?ที่เราจะหยิบมาฟ้องพวกเขาได้ The Dark Knight (2008)
Look what I did to this city with a few drums of gas and a couple of bullets.ดูสิ ฉันทำอะไรกับเมืองนี้ กับแค่ถังน้ำมันไม่กี่ถังกับกระสุนหยิบมือ The Dark Knight (2008)
I invite you to take your gun, put it in your mouth and pull the trigger.ขอแนะนำให้หยิบปืนออกมา จ่อเข้าปากตัวเอง และลั่นไกได้เลย Wanted (2008)
And climbing. And grabbing things.การปีนหยิบของด้วย The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
- Take my bag.-ไปหยิบกระเป๋า Body of Lies (2008)
- You just set it down, I thought.-คุณว่าคุณเพิ่งหยิบมัน.. Marley & Me (2008)
- I just had it.-เพิ่งหยิบอยู่เมื่อกี๊เอง Marley & Me (2008)
I just don't-Will you hand me that pacifier?ฉันไม่อยาก คุณช่วยหยิบจุกนมตรงนั้นให้หน่อยสิ? Marley & Me (2008)
Let me get some more napkins.ขอฉันหยิบผ้าเพิ่มหน่อย The House Bunny (2008)
I think I picked up yours by accident. Sorry about that.ฉันคงหยิบผิดแก้วน่ะค่ะ ขอโทษที Made of Honor (2008)
What probably very few people realize is that the taping system in the White House was set up by my predecessor, President Johnson, partly to avoid the necessity of having a secretary in every meeting, and partly to ensure there wasมีเพียงคนจำนวนหยิบมือเดียวที่ตระหนักรู้ว่า ภายในทำเนียบขาวมีระบบการบันทึกเสียง ที่ถูกจัดให้มีในสมัยท่านปธน.จอห์นสัน Frost/Nixon (2008)
I picked out, and these are your words, one, "You could get $1 million, and you could get it in cash.ผมหยิบมา แล้วมีคำพูดของท่าน คำที่หนึ่ง "นายจะได้หนึ่งล้านดอลลาร์ และนายจะได้เป็นเงินสด" Frost/Nixon (2008)
- Certainly, help yourself.-แน่นอนจ๊ะหยิบเองนะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- She's going to get a card.-เธอไปหยิบนามบัตร -... The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Let me get my scale.ขอไปหยิบตาชั่งมาก่อน Pineapple Express (2008)
Get it going. Grab the scale. Let's get me out of here.เร่งมือเข้า หยิบตาชั่งมาเร็ว ฉันจะได้รีบไปจากที่นี่ Pineapple Express (2008)
- Wait. Get the handcuff keys, you idiot.- หยิบกุญแจมือมาก่อนสิ ไอ้บื้อ Pineapple Express (2008)
What your dad confided in you... was the wrong item.ของที่เมื่อวานพ่อเธอให้ไว้กับเธอนะ จริงๆ แล้วเขาหยิบมาผิดนะ Death Note: L Change the World (2008)
No, I just walked in, and he was helping himself.ไม่นี่.. ผมก็แค่เดินเข้ามา แล้วมันก็หยิบกินของมันเอง The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- I don't know. - "Give me liberty or give me death!"-ผมไม่รู้ครับ "ให้สิทธิพื้นฐานแก่ฉันไม่งั้นก็หยิบยื่นความตายมา" Doubt (2008)
There are only a handful of planets in the cosmos that are capable of supporting complex life.มีดวงดาวแค่ หยิบมือหนึ่งในจักรวาล ที่สามารถรองรับ สิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนได้ The Day the Earth Stood Still (2008)
I'll get you a towel.ฉันจะหยิบผ้าให้ The Reader (2008)
Take our your books.หยิบหนังสือขึ้นมา The Reader (2008)
I'm gonna get a doughnut.ฉันจะไปหยิบโดนัท The Beginning of the End (2008)
Okay, I probably should have told you that I saw her take the phone, but you beat me up, Jack.ผมค่อนข้างแน่ใจว่าจะบอกุณ ว่าผมเห็นเธอหยิบโทรศัพท์ แต่คุณก็ตีผม แจ๊ค The Beginning of the End (2008)
Kate took it when she hugged you.เคทหยิบมันไปตอนที่เธอกอดคุณ The Beginning of the End (2008)
Grab a bat, Cole Pfeiffer.หยิบไม้เบสบอลขึ้นมาเลย โคล ไฟเฟอร์ Shut Down (2008)
Grab as much cash and get out?หยิบเงินมาให้มากที่สุด แล้วเผ่นเหรอ Blow Out (2008)
Uh, toner.เอ่อ ฝากหยิบโทเนอร์เครื่องถ่ายเอกสารแล้วกัน 500 Days of Summer (2009)
I would have gotten you, you know, a drink, or-ไม่งั้นผมจะได้หยิบเครื่องดื่มมาฝากคุณ 500 Days of Summer (2009)
So grab your scarf and goggles Let's flyหยิบผ้าพันคอกับแว่นตา แล้วถลาขึ้นฟ้า Up (2009)
Seems like every time I pick up a newspaper or turn on the TV, there he is, right out in the open.ทุกครั้งที่หยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมา หรือเปิดทีวี ก็เจอเขา อยู่ในที่เปิดเผย Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอื้อมมือไปหยิบ[v. exp.] (eūam meū pai yip) EN: reach out ; reach for   
ก้มลงหยิบของ[v. exp.] (kom long yip khøng) EN: stoop down to pick sth.   
ก้มลงหยิบขวาน[v. exp.] (kom long yip khwān) EN: bend down to pick up an axe   
ทองหยิบ[n. exp.] (thøngyip) EN: thong yip ; golden flowers ; golden sweetmeat in small porcelain cup   FR: thong yip
หยิบ[n.] (yip) EN: pick ; handful   
หยิบ[v.] (yip) EN: pick ; pick up ; take ; bring ; select   FR: prendre ; saisir ; emporter ; aganter (vx)
หยิบ[v.] (yip) EN: bring up ; raise   
หยิบอาวุธขึ้น[v. exp.] (yip āwut kheun) EN: take up arms   
หยิบฉวย[v.] (yipchūay) EN: snatch ; snap   
หยิบมือ[n. exp.] (yip meū) FR: poignée [f] ; pincée [f]
หยิบปากกา[v. exp.] (yip pākkā) EN: get a pen   FR: prendre un stylo
หยิบใส่รถเข็น [v. exp.] (yip sai rotkhen) EN: add to cart   FR: ajouter au panier
หยิบยืม[v.] (yipyeūm) EN: borrow   
หยิบยื่น[v.] (yipyeūn) EN: offer ; hand to   
หยิบยก[v.] (yipyok) EN: bring up ; raise ; put forward ; advance ; present   
หยิบหย่ง[adj.] (yipyong) EN: idle ; frivolous   
หยิบโหย่ง[adj.] (yipyōng) EN: finicky ; loaf around   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
borrow[VT] ยืม, See also: หยิบยืม, ขอยืม, กู้ยืม, Ant. lend
filch[VT] ขโมยเล็กๆ น้อยๆ, See also: หยิบฉวย, ลักเล็กขโมยน้อย, Syn. pilfer, rob
handpick[VT] หยิบด้วยมือ, See also: เก็บเกี่ยวด้วยมือ
rob Peter to pay Paul[IDM] หยิบยืมจากอีกคนไปให้อีกคน, See also: ยืมจากคนนี้ไปใช้คนโน้น (อย่างไรก็ยังเป็นหนี้อยู่ดี)
issue[N] ประเด็น, See also: หัวข้อที่หยิบยกขึ้นมาพิจารณา, Syn. topic, point, subject
lift[N] การลักทรัพย์ (คำสแลง), See also: การหยิบฉวย, การขโมย, Syn. theft
maul[VT] หยิบจับอย่างหยาบกระด้าง, See also: ใช้อย่างไม่ระวัง, ใช้อย่างไม่ทะนุถนอม
palm[VT] ซ่อนไว้ในฝ่ามือ, See also: ค่อยๆ แอบหยิบขึ้น, Syn. conceal, cover, hide, Ant. show
palm[VT] เอามือลูบ, See also: เอามือหยิบ, Syn. touch
palm[VT] ค่อยๆ หยิบขึ้น, Syn. carry, handle, lift, take, Ant. put
pick-up[N] การเก็บขึ้นมา, See also: การหยิบ, การจับขึ้นมา, Syn. catch
pinch[N] จำนวนน้อยมาก, See also: จำนวนหยิบมือ
pick out[PHRV] เลือกออก, See also: หยิบออกจาก (กลุ่ม)
scrounge[VI] ขอยืม (แบบไม่คืน), See also: หยิบไปโดยไม่คิดจะคืนหรือจ่ายเงิน
scrounge[VT] ขอยืม (แบบไม่คืน), See also: หยิบไปโดยไม่คิดจะคืนหรือจ่ายเงิน
supermarket[N] ร้านขายของขนาดใหญ่ที่ผู้ซื้อเลือกหยิบของเอง, See also: ซูเปอร์มาร์เก็ต
swoop[VT] ฉกฉวย, See also: หยิบฉวยไปอย่างรวดเร็ว, Syn. seize or snatch quickly
take up[PHRV] หยิบ (หนังสือ) ขึ้นมา, See also: ยก (หนังสือ) ขึ้นมา, Syn. lift up, raise
taking[N] การเอา, See also: การหยิบ, Syn. catching, grabbling
wisp[N] กำมือหนึ่ง (ฟาง หญ้า ผม), See also: ปอยเล็กๆ, หยิบมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fetch(เฟทชฺ) {fetched,fetching,fetches} vt. ไปเอามา,ไปหยิบมา,เอามา,นำมา,ทำให้มา,ขายได้,ได้, (สูดลมหายใจ) ,ถอนใจ,ทำให้ (ตกลงมา) ,นำกลับ,ทำให้เกิดขึ้น. vi. ไปเอามา,เคลื่อน,แล่นเรือ,เอากลับ. -n. การไปเอามา,อุบาย,แผนการ,เขตลมคลื่น.,ผี, See also: fetch a breat ไปนำมาหมายถึงนำข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยความจำเข้าไปใส่ไว้ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เพื่อทำการประมวลผล บางทีใช้หมายถึงการโอนย้ายข้อมูลจากสื่อ (medium) เข้าไปเก็บในหน่วยความจำ
filch(ฟิลชฺ) vt. ลักเล็กขโมยน้อย,หยิบฉวย,ฉกชิง., See also: filcher n., Syn. steal
halt instructionคำสั่งให้หยุดเป็นคำสั่งในโปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติการชั่วคราว และให้รอจนกว่าจะมีคำสั่งให้ไปทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สั่งให้ไปหยิบม้วนเทปมาใส่ หรือเปลี่ยนจานบันทึกแผ่นที่ต้องการ มีความหมายเหมือน pause instruction
hand-pickvt. หยิบด้วยมือ,เลือกด้วยมือตัวเองอย่างรอบคอบ
hold(โฮลดฺ) {held,held,holding,holds} vt.,vi.,n. (การ) ถือ,จับ,กุม,คว้า,เกาะกำ,อดทน,อดกลั้น,ยึด,ยึดครอง,ครอบงำ,จับใจ,ทำให้หยุด,ถือว่า,เข้าใจว่ามีความรู้สึก,อ้าง,ยก,หยิบยก,คุก,ที่รองรับ,ป้อม,ห้องเก็บสินค้า, Syn. grasp,persist ###A. relea
pick(พิค) vt. เลือก,สรร,คัด,หยิบ,จับ,แคะ,ขุด,เลาะ,แทะ,เจาะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ถอน (ขน) ,ฉกฉวย,ดึงออก,หาเหตุ,หาเรื่อง,ดีด (สายพิณ,สายกีตาร์และอื่น ๆ) vi. ขุด,เลาะ,แทะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,คัด,เลือก n. การเลือก -Phr. (pick on วิจารณ์กล่าวหา)
recur(รีเคอร์') vi. เกิดขึ้นอีก,กลับมาอีก,กำเริบ,เกิดเป็นความคิดขึ้นมาอีก,พิจารณาอีก,หยิบยกขึ้นมาอีก, See also: recurringly adv.
recurrence(รีเคอ'เรินซฺ) n. การเกิดขึ้นอีก,การกลับมาอีก,การกำเริบ,การหันกลับ,การหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีก.
steal(สทีล) {stole,stolen,stealing,steals} vt.,vi. ขโมย,ลักลอบ,ชิง,แอบเอาไป,แอบหยิบเอา n. สิ่งที่ถูกขโมย,สิ่งที่ได้มาด้วยราคาถูกกว่าราคาจริง,การต่อรอง -stealer n., Syn. pilfer,rob,take,filch
swoop(สวพ) vi.,n. (การ) โฉบลง,ถลาลง,จิกลง,จู่โจม,โจมตีอย่างฉับพลัน. vt. ชิง,หยิบเอาไป,คว้าไป., Syn. plunge,dive,drop
take(เทค) {took,taken,taking,takes} vt.,vi.,n. (การ) เอา,เอามา,หยิบ,จับ,ยึด,นำ,ได้,ได้มา,พา,จัด,ใช้,จด,มีผล,ครอบครอง,อุทิศตัว,ไป,ไปยัง,กลายเป็น,สิ่งที่ถูกเอาไป (ทำไป,หยิบไป), See also: takable adj. takeable adj. taker n. -Phr. (take after คล้าย) -
takeoff(เทค'ออฟ) n. การบินขึ้น,การเลียนแบบ,จุดเริ่มต้น,การหยิบเอาไป,การประเมิน
taking(เทค'คิง) n. การเอา,การหยิบ,สิ่งหยิบ,สิ่งจับ,สิ่งที่ถูกจับหรือเก็บ adj. ดึงดูดใจ,ชนะใจ,แพร่เชื้อได้., See also: takings n. ใบรับ,ภาวะกังวลใจหรือหดหู่ใจ. takingly adv. takingness n.
uptake(อัพ'เทค) n. ความเข้าใจ,การหยิบขึ้น,การยกขึ้น,ที่ดูด,การดูด,ทางขึ้นของควัน,ช่องขึ้นของลม., Syn. understanding
wisp(วิสพฺ) n. กำมือ,หยิบมือ,ก้อนเล็ก,ชิ้นเล็ก,ตัวเล็ก,ตัวบอบบาง,แสงฟอสฟอรัส,สิ่งลวงตา,ไม้ขนไก่ vt. ฟันเป็นมัด,ปั่นเป็นชิ้น, See also: wisplike adj., Syn. shred,tuft,bunch

English-Thai: Nontri Dictionary
borrow(vt) ยืม,กู้ยืม,หยิบยืม
pinch(n) การบีบ,การหยิก,หยิบมือหนึ่ง,การเหน็บแนม,ความลำบาก
snap(n) เสียงแหลม,การหยิบฉวย,ความเร็ว,ลูกดุมขอ,การตะครุบ
take(vt) จับ,กิน,หยิบ,เอา,ดื่ม,นึก,ได้รับ,ทำให้หลงใหล
wisp(n) กระจุก,ช่อ,ปอย,หยิบมือ,กำมือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
on hand (n ) ติดตัว,หยิบใช้สะดวก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取り上げる[とりあげる, toriageru] Thai: หยิบขึ้นมา English: to pick up
取り出す[とりだす, toridasu] Thai: หยิบออกมา English: to pick out

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. mit etw. verwechseln(vt) จำสลับกัน เช่น Einmal hat sie die Cola mit dem Whiskey verwechselt. ครั้งหนึ่งเธอเคยหยิบโค้กมาแทนวิสกี้, See also: S. etw. mit etw. vertauschen

French-Thai: Longdo Dictionary
prendre(vt) |je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent| เลือก, เอา, ทาน , เอามา , นำมาด้วย, หยิบ เช่น Je prends du café. ผมขอกาแฟครับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top