ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*หมิ่น*

   
279 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หมิ่น, -หมิ่น-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
คำต้องห้ามคำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า: อีดอก, อีเหี้ย, อีสัตว์, อีควาย, อีตอแหล, ไอ้ระยำ, ไอ้เบื๊อก, ไอ้ตัวแสบ, เฮงซวย, ผู้หญิงต่ำๆ, พระหน้าผี, พระหน้าเปรต, มารศาสนา, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย...(ตามด้วยคำลามก), อีดอกทอง ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099
ผู้หญิงต่ำๆ, พระหน้าผี, พระหน้าเปรต, มารศาสนา, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย..., อีดอกทอง (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099
อีดอก, อีเหี้ย, อีสัตว์, อีควาย, อีตอแหล, ไอ้ระยำ, ไอ้เบื๊อก, ไอ้ตัวแสบ, เฮงซวย (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมิ่น[ADV] on the brink of, See also: on the verge of, Syn. หมิ่นเหม่, Example: แม่วางถาดไว้หมิ่นโต๊ะ จึงหล่นลงมาทับเท้า
หมิ่น[V] insult, See also: humiliate, dishonor, disgrace, Syn. ดูหมิ่น, ดูถูก, Ant. ยกย่อง, Example: ศักดิ์ศรีอดีตนายพลของกองทัพถูกหมิ่นอย่างรุนแรง, Thai definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูถูก
หมิ่นเหม่[V] precarious, See also: dangerous, Syn. ล่อแหลม, Example: เขาอยู่ในสภาพที่หมิ่นเหม่ต่ออันตรายที่จะถูกลอบสังหารหลายครั้งแล้ว, Thai definition: อยู่ที่ใกล้อันตราย
หมิ่นประมาท[V] libel, Syn. กล่าวหา, ดูหมิ่น, สบประมาท, Ant. ยกย่อง, ชมเชย, Example: หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ถูกฟ้องเพราะหมิ่นประมาทผู้อื่นหลายครั้งแล้ว, Thai definition: ชื่อความผิดทางอาญา ฐานใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง, Notes: (กฎหมาย)
ดูหมิ่นดูแคลน[V] insult, See also: underestimate, disparage, disdain, slight, snub, affront, look down upon, scorn, hold in c, Syn. ดูถูก, Example: คนในหมู่บ้านดูหมิ่นดูแคลนครอบครัวที่ขายลูกกินอย่างเขา, Thai definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่นหรือเหยียดหยามเขาว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีคุณสมบัติที่ดี
ลบหลู่ดูหมิ่น[V] disdain, See also: disparage, show disrespect, Syn. ดูหมิ่น, ลบหลู่
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ[V] commit lese majesty, Example: คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงสรุปข้อกล่าวหาว่า น.พ.สุวิทย์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพและได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง, Thai definition: กระทำการอันเป็นการหมิ่นประมาท หรือดูหมิ่นองค์พระมหากษัตริย์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข้าหมิ้นน. ขมิ้น.
คบคนจรนอนหมอนหมิ่นก. คบคนหลักลอยอาจเกิดโทษได้ เช่นเดียวกับนอนหนุนหมอนหมิ่นอาจทำให้ตกหมอนได้.
ดูหมิ่น, ดูหมิ่นถิ่นแคลนก. แสดงกิริยาท่าทาง พูด หรือเขียน เป็นเชิงดูถูกว่ามีฐานะตํ่าต้อยหรือไม่ดีจริงไม่เก่งจริงเป็นต้น, หมิ่น ก็ว่า.
ดูหมิ่นซึ่งหน้าน. เป็นฐานความผิดอาญาลหุโทษ ที่ผู้กระทำ ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นซึ่งหน้า หรือด้วยการโฆษณา.
หมิ่นก. แสดงกิริยาท่าทาง พูด หรือเขียน เป็นเชิงดูถูกว่ามีฐานะต่ำต้อยหรือไม่ดีจริงไม่เก่งจริงเป็นต้น, ดูหมิ่น หรือ ดูหมิ่นถิ่นแคลน ก็ว่า.
หมิ่นประมาทก. แสดงกิริยาวาจาดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น.
หมิ่นประมาทน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง.
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ(หฺมิ่นพฺระบอรมมะเดชานุพาบ) ก. กระทำการอันเป็นการหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นองค์พระมหากษัตริย์.
หมิ่นว. ในที่เกือบตก เกือบพลาดตก.
หมิ่นเหม่ว. อาการที่เข้าไปหรืออยู่ในสถานที่หรือสถานการณ์ใกล้อันตรายหรือเสียหายเป็นต้น, ล่อแหลม.
ขวัญการเสียเงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกทำร้ายหรือถูกหมิ่นประมาท เรียกว่า ทำขวัญ
ขี้หน้าน. หน้า (ใช้ในความหมั่นไส้ รังเกียจ หรือดูหมิ่น) เช่น เกลียดขี้หน้า ขายขี้หน้า.
คนพรรค์นั้นน. คนพวกนั้น (มักใช้ในทางดูหมิ่นดูแคลน).
คาดหน้าก. หมายหน้าเป็นเชิงดูหมิ่น.
แคลน(แคฺลน) ว. ขัดสน, อัตคัด, มักใช้ประกอบคำอื่น เช่น ขาดแคลน = ทั้งขาดทั้งแคลน หมายความว่า อัตคัด, ขัดสน ดูแคลน = ดูหมิ่นเพราะเห็นเขาขัดสน ดูหมิ่นถิ่นแคลน = ดูถูกว่ามีฐานะตํ่าต้อย.
งอย ๑ก. อยู่หมิ่น, ตั้งอยู่หมิ่น, ห้อย.
ดูแคลน, ดูถูกดูแคลนก. พูดหรือแสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่นหรือเหยียดหยามผู้อื่นที่ขัดสนหรือยากจนกว่า.
ดูถูกก. พูดหรือแสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่นหรือเหยียดหยามผู้อื่นที่รู้สึกว่าต่ำต้อยหรือไร้ความสามารถ.
ดูดำก. ดูหมิ่น เช่น เปนม่ายชายดูดำ กุมเกษกำแก้ผม ผลักล้มจมดินทราย แสร้งอวยอายอยดยศ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
เด็กเมื่อวานซืนน. คำกล่าวเชิงดูหมิ่นหรือเชิงสั่งสอนว่า มีความรู้หรือมีประสบการณ์น้อย.
ถุยออกเสียงดังเช่นนั้นแสดงกิริยาดูถูกดูหมิ่น.
ทำขวัญให้เงินหรือสิ่งของเพื่อปลอบใจ หรือเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้อื่น, เสียเงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกทำร้ายหรือถูกหมิ่นประมาท.
น้ำหน้าน. หน้า (ใช้ในความแดกดัน รังเกียจ หรือดูหมิ่น เป็นต้น) เช่น นํ้าหน้าอย่างนี้ทำไม่สำเร็จดอก เกลียดนํ้าหน้า ชังนํ้าหน้า
ประมาทดูหมิ่น เช่น ประมาทฝีมือ.
แพ้ภัยตัวก. เป็นภัยแก่ตัวเอง, เดือดร้อนตัวเอง, ให้มีอันเป็นไปเพราะดูถูกดูหมิ่นผู้ใหญ่เป็นต้น.
มีหน้าว. ไม่รู้สึกอาย (ใช้ในความแดกดัน รังเกียจ หรือดูหมิ่น), มักใช้กับคำ ยัง เช่น โกรธกันแล้วยังมีหน้ามาพูด เก่าไม่ใช้ ยังมีหน้ามายืมใหม่อีก.
ไม่ใช่ขี้ไก่ว. ไม่เลว, มีอะไรดีเหมือนกัน ดูหมิ่นไม่ได้.
ร้าวรานก. แตกสามัคคีกัน เช่น การดูหมิ่นกันทำให้เกิดร้าวรานในหมู่เพื่อนฝูง.
ล่วงเกินก. แสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อื่นโดยล่วงจารีตประเพณีหรือจรรยามารยาทด้วยการลวนลาม ดูหมิ่น สบประมาท เป็นต้น เช่น ไม่ควรล่วงเกินพ่อแม่ด้วยกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพ.
ล่อแหลมว. หมิ่นเหม่, อยู่ในที่ใกล้อันตราย, เช่น แต่งตัวล่อแหลม พูดจาล่อแหลม ความประพฤติล่อแหลมต่อคุกตะราง.
ลองดีก. หาทางพิสูจน์ว่าจะดีจริงหรือไม่ (โดยมากเป็นไปในเชิงดูหมิ่นหรือท้าทาย) เช่น พูดจาท้าทายลองดีนักเลงใหญ่ ล้วงคองูเห่าด้วยการลองดีกับตำรวจ.
สบประมาทก. แสดงกิริยาวาจาดูถูกดูหมิ่นซึ่ง ๆ หน้า เช่น เขาถูกสบประมาทในที่ประชุม, ประมาทหน้า.
ส่องกระจกก. ดูภาพตนเองในกระจกเงา, โดยปริยายหมายความว่า ให้สำรวจดูฐานะหรือข้อบกพร่องของตน (มักใช้ในอาการที่ดูหมิ่น) เช่น กลับไปส่องกระจกดูเงาตัวเองเสียบ้าง.
เสียตาโดยปริยายใช้ในความดูถูกดูหมิ่น เช่น ของอย่างนี้ ฉันไม่อยากดูให้เสียตาหรอก, เสียสายตา ก็ว่า.
เสียตีนก. สูญเสียตีนไป, โดยปริยายใช้ในความดูถูกดูหมิ่น เช่น บ้านของเขา ฉันไม่ไปเหยียบให้เสียตีนหรอก.
เสียมือก. สูญเสียมือไป, โดยปริยายใช้ในความดูถูกดูหมิ่น เช่น คนอย่างนี้ ฉันไม่ไหว้ให้เสียมือหรอก.
เสียสายตาโดยปริยายใช้ในความดูถูกดูหมิ่น เช่น ของอย่างนี้ ฉันไม่ดูให้เสียสายตาหรอก, เสียตา ก็ว่า.
เสียหูก. สูญเสียหูไป, โดยปริยายใช้ในความดูถูกดูหมิ่น เช่น เรื่องไร้สาระเช่นนี้ ฉันไม่ฟังให้เสียหูหรอก.
หยามก. ดูหมิ่น, ดูถูก.
หยามน้ำหน้าก. ดูหมิ่นเกียรติ, ดูหมิ่นศักดิ์ศรี.
เหยียดหยามก. ดูหมิ่น.
เหลา ๑(เห-ลา) น. ความหมิ่น
เหวย ๆอ. คำร้องเรียกแสดงว่ามีอำนาจหรือแสดงความดูหมิ่นเหยียดหยามเป็นต้น เช่น เหวย ๆ เจ้าเด็กน้อย.
อปมาน(อะปะ-) น. การดูหมิ่น, การดูถูก.
อัจจัยการล่วงเกิน, การดูหมิ่น.
อ้าย ๒น. คำประกอบคำอื่นบอกให้รู้ว่าเป็นเพศชายหรือสัตว์ตัวผู้ เช่น อ้ายหนุ่ม อ้ายด่าง, คำประกอบหน้าชื่อผู้ชายที่มีฐานะตํ่ากว่า อย่างนายเรียกคนใช้, คำประกอบหน้าชื่อเพื่อนฝูงแสดงว่ามีความสนิทสนมมาก มักใช้กันในหมู่เด็กผู้ชาย, คำใช้ประกอบหน้าชื่อผู้ชายแสดงความดูหมิ่นเหยียดหยาม, คำประกอบคำบางคำที่ผู้ใหญ่ใช้เรียกเด็กผู้ชายหรือผู้ชายที่อายุน้อยกว่ามากด้วยความเอ็นดูหรือสนิทสนมเป็นกันเอง เช่น อ้ายหนู อ้ายน้องชาย, คำประกอบหน้าคำบางคำเพื่อเน้น เช่น อ้ายเราก็ไม่ดี อ้ายจะไปก็ไม่มีที่จะไป อ้ายจะอยู่หรือก็คับใจ, คำประกอบหน้าชื่อสัตว์บางชนิดโดยไม่เน้นเพศ เช่น อ้ายเหลือม อ้ายทุย, คำประกอบหน้าคำบางคำเพื่อเน้นในเชิงบริภาษ เช่น อ้ายทึ่ม อ้ายโง่ อ้ายควาย, คำใช้แทนสิ่งที่กล่าวถึงและเป็นที่เข้าใจกัน เช่น อ้ายนั่น อ้ายนี่, เขียนเป็น ไอ้ ก็มี, (โบ) คำนำหน้าชื่อผู้ชาย มักใช้ในทางไม่ดี เช่น อ้ายดีผู้ร้ายรับเปนสัจให้การซัดพวกเพื่อนถึงอ้ายเชด อ้ายแสน อ้ายคง อ้ายมั้น (สามดวง).
อี ๑น. คำประกอบคำอื่นบอกให้รู้ว่าเป็นเพศหญิงหรือสัตว์ตัวเมีย เช่น อีสาว อีเหมียว, คำประกอบหน้าชื่อผู้หญิงที่มีฐานะตํ่ากว่า, คำใช้ประกอบหน้าชื่อผู้หญิงแสดงความดูหมิ่นเหยียดหยาม, คำประกอบคำบางคำที่ผู้ใหญ่ใช้เรียกเด็กผู้หญิงหรือผู้หญิงที่อายุน้อยกว่ามากด้วยความเอ็นดูหรือสนิทสนมเป็นกันเอง เช่น อีหนู, คำประกอบหน้าคำบางคำเพื่อเน้น เช่น อีทีนี้จะเอาอะไรกินกันล่ะ อีตอนนั้นไม่สบายเลยไม่ได้ไป, คำประกอบหน้าคำบางคำเพื่อเน้นในเชิงบริภาษ เช่น อีบ้า อีงั่ง อีควาย, คำใช้แทนสิ่งที่กล่าวถึงและเป็นที่เข้าใจกัน เช่น เอาอีนี่ออกไปซิ, (โบ) คำนำหน้าชื่อผู้หญิงสามัญชนทั่วไป เช่น อีอยู่อีคงทาษภรรยาพระเสนานน (สามดวง), ถ้าใช้ในทางเสียหายโดยเฉพาะทางด้านชู้สาว มักใช้ว่า อี่ เช่น หย่างไอ้ดีบวดอยู่วัดโพเสพเมถุนธรรมด้วยอี่ทองมาก อี่เพียน อี่พิ่ม อี่บุนรอด อี่หนู อี่เขียว (สามดวง).
ไอ้คำใช้ประกอบหน้าชื่อผู้ชายแสดงความดูหมิ่นเหยียดหยาม, คำประกอบคำบางคำที่ผู้ใหญ่ใช้เรียกเด็กผู้ชายหรือผู้ชายที่อายุน้อยกว่ามากด้วยความเอ็นดูหรือสนิทสนมเป็นกันเอง เช่น ไอ้หนู ไอ้น้องชาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
libelการหมิ่นประมาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
libelการโฆษณาหมิ่นประมาท [ดู defamation ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
libel and slander insuranceการประกันภัยการหมิ่นประมาท มีความหมายเหมือนกับ defamation insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slanderการดูหมิ่นซึ่งหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
slanderการกล่าวหมิ่นประมาท [ดู defamation ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slanderous per seเป็นการหมิ่นประมาทอยู่ในตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obscene libelการดูหมิ่นเหยียดหยาม, การหมิ่นประมาทซึ่งหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affrontดูหมิ่นซึ่งหน้า, การสบประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abuse๑. ดูหมิ่น๒. หยาบหยาม๓. กระทำในทางที่ไม่ถูกต้อง๔. ใช้อำนาจโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified privilegeเอกสิทธิ์โดยมีเงื่อนไข (เกี่ยวกับเรื่องหมิ่นประมาท) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contempt of courtการดูหมิ่นศาล, การละเมิดอำนาจศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colloquium (L.)ข้อความที่อ้างว่าหมิ่นประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal libelการโฆษณาหมิ่นประมาททางอาญา [ดู defamation ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defamationความผิดฐานหมิ่นประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defamation insuranceการประกันภัยการหมิ่นประมาท [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
defamatory libelการหมิ่นประมาทโดยทางโฆษณาเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
innuendo (L.)ถ้อยคำที่ถือว่าหมิ่นประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insultดูหมิ่น, หมิ่นประมาท (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verbal injuryการดูหมิ่นซึ่งหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
words actionable in themselvesถ้อยคำที่เป็นการหมิ่นประมาทอยู่ในตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Libel and slanderการหมิ่นประมาท [TU Subject Heading]
Trials (Libel)การพิจารณาและตัดสินคดี (การหมิ่นประมาทด้วยลายลักษณ์อักษร) [TU Subject Heading]
Trials (Slander)การพิจารณาและตัดสินคดี (การหมิ่นประมาทด้วยวาจา) [TU Subject Heading]
Persona non grataเป็นศัพท์ที่ใช้กับนักการทูตหรือผู้แทนทางการทูต ที่ประจำอยู่ในประเทศซึ่งรัฐบาลของประเทศนั้นไม่ปรารถนาให้อยู่ต่อไปอีกแล้ว หลังจากที่ได้ไปประจำทำงานในตำแหน่งอยู่ในประเทศนั้น หรือก่อนหน้าที่นักการทูตผู้นั้นจะเดินทางไปถึงดินแดนของประเทศผู้รับ (Receiving State) นักการทูตที่ถูกประกาศเป็น persona non grata หรือ บุคคลที่ไม่พึงปรารถนานั้น เป็นเพราะสาเหตุดังต่อไปนี้ คือ กล่าวคำดูหมิ่นรัฐบาลของประเทศที่ตนไปประจำอยู่ ละเมิดกฎหมายของบ้านเมืองนั้น แทรกแซงในการเมืองภายในของเขา เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในประเทศของเขา ใช้ถ้อยคำก้าวร้าวต่อประเทศนั้น วิพากษ์ประมุขแห่งประเทศของเขากระทำการอันเป็นที่เสียหายต่อประโยชน์หรือต่อ ความมั่นคงของประเทศ และกระทำการอื่น ๆ ในทำนองนั้นตามปกติรัฐบาลของประเทศเจ้าภาพที่เป็นฝ่ายเสียหายจะขอร้องให้ รัฐบาลผู้ส่ง (Sending government) เรียกตัวนักการทูตผู้กระทำผิดกลับประเทศ ซึ่งตามปกติรัฐบาลผู้ส่งมักจะปฏิบัติตาม รัฐบาลของประเทศผู้เสียหายจะแจ้งให้นักการทูตผู้นั้นทราบว่า รัฐบาลจะไม่ทำการติดต่อเกี่ยวข้องเป็นทางการกับเขาอีกต่อไป หรืออาจจะบอกให้นักการทูตผู้นั้นออกไปจากประเทศโดยไม่เกรงใจแต่อย่างใดก็ได้ เกี่ยวกับเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในข้อ 9 ดังต่อไปนี้ ?1. รัฐผู้รับอาจบอกกล่าวแก่รัฐผู้ส่งในเวลาใดก็ได้ และโดยมิต้องชี้แจงถึงการวินิจฉัยของตนว่า หัวหน้าคณะผู้แทนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่พึงโปรด หรือว่าบุคคลอื่นใดในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนเป็นที่ไม่พึงยอมรับได้ ในกรณีใดเช่นว่านี้ ให้รัฐผู้ส่งเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นกลับ หรือเลิกการหน้าที่ของผู้นั้นกับคณะผู้แทนเสียก็ได้ตามที่เหมาะสมบุคคลอาจจะ ถูกประกาศให้เป็นผู้ไม่พึงโปรด หรือไม่พึงยอกรับได้ก่อนที่จะมาถึงอาณาเขตของรัฐผู้รับก็ได้ 2. ถ้ารัฐผู้ส่งปฏิเสธ หรือไม่นำพาภายในระยะเวลาอันสมควร ที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันของคนภายใต้วรรค 1 ของข้อนี้ รัฐผู้รับสามารถปฏิเสธที่จะยอมรับนับถือบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นว่าเป็นบุคคล ในคณะผู้แทนก็ได้? [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I must now warn you that, in addition to the plaintiff's charges I'm seriously considering citing you with contempt.ผมขอเตือนในตอนนี้ว่า นอกเหนือจากที่ฝ่ายโจทก์ร้องเรียนมา ผมขอกล่าวโทษว่าคุณกำลังหมิ่นประมาท Oh, God! (1977)
I shall rule, therefore, that the charge of slander be dismissed.ผมขอตัดสินว่า ข้อหาหมิ่นประมาทนั้นถูกยกฟ้อง Oh, God! (1977)
You're blaspheming again.คุณกำลังหมิ่นประมาทอีกครั้ง Mad Max (1979)
I don't have to work with a blasphemer.ฉันไม่ได้มีการทำงานร่วมกับผู้ ดูหมิ่น Mad Max (1979)
Don't you blaspheme in here!ไม่ควรดูหมิ่นในที่นี่ The Blues Brothers (1980)
He insulted the people's government.เขาดูหมิ่นรัฐบาลของผู้คน Idemo dalje (1982)
I know you didn't mean to insult my friend.ฉันรู้ว่านายคงไม่ต้องการจะดูหมิ่นเพื่อนฉัน Stand by Me (1986)
I know he didn't mean to insult me.ฉันรู้ว่าเขาไม่ตั้งใจจะดูหมิ่นฉัน Stand by Me (1986)
Are you trying to insult the supreme executive council? !คุณพยายามจะดูหมิ่น สภาผู้บริหารสูงสุดเหรอ? Akira (1988)
That's for blasphemy.นั่น สำหรับการดูหมิ่นศาสนา. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
This is an insult to my entire kingdom. She is not to be touched again.ถือเป็นการหมิ่นประมาทอาณาจักรของฉันเชียว เธอจะต้องไม่ถูกแตะต้องอีก Mannequin: On the Move (1991)
- Don't blaspheme.- อย่าดูหมิ่น Pulp Fiction (1994)
Mr. Wolf, listen. I don't mean disrespect, okay?นายหมาป่าฟัง ผมไม่ได้หมายถึงการดูหมิ่นโอเค? Pulp Fiction (1994)
Don't blaspheme.แกนั่นแหละจะถูกกิน อย่าหมิ่นเทพเจ้า Rapa Nui (1994)
No blasphemy.ไม่มีการดูหมิ่น The Shawshank Redemption (1994)
You have insulted me by every possible method. I must beg to return to the house.คุณได้หมิ่นประมาทฉันในทุกๆ สิ่ง ฉันต้องขอร้องไม่ให้คุณกลับมาที่บ้านนี้อีก Episode #1.6 (1995)
That's harassment.หมิ่นประมาทกันชัดๆ Gattaca (1997)
Never insult Albus Dumbledore in front of me.อย่าได้ดูหมิ่น อัลบัส ดัมเบิลดอร์ ต่อหน้าฉันเด็ดขาด Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
You've spent your entire life searching for this treasure, only to have the respected historical community treat you and your family with mockery and contempt.นายใช้เวลาตลอดชิวิตตามหาขุมทรัพย์นี่, เพียงเพื่อการยอมรับของพวกนักประว้ติศาสตร์ ที่ดูหมิ่นนายและครอบครัวของนาย. National Treasure (2004)
Are you making insult at me?มาดูหมิ่นฉันเหรอ Crash (2004)
Am I making insult "at" you?ดูหมิ่นนาย? Crash (2004)
I don't mean for this to be disrespectful.นี่ไม่ได้หมายความว่าผมดูหมิ่นดูแคลนคุณนะ Saw (2004)
What's wrong with you two, belittling me!ทำไมพวกเธอต้องมาดูหมิ่นฉันด้วย Swing Girls (2004)
But an army had it for better handle to desecrate the birth place of our lord!มันแค่กองคาราวานไร้ค่า. แต่กองทัพทำถูกแล้วกับ พวกที่ดูหมิ่นสถานที่กำเนิดของพระเจ้า! Kingdom of Heaven (2005)
- Ole hiljaa.- นั่นมันดูหมิ่นศาสนา! Kingdom of Heaven (2005)
- This is blasphemy!-นี่คือการดูหมิ่นศาสนา An American Haunting (2005)
My father and family were dishonored and brutally killed by the royal family of Balhae.พ่อและครอบครัวข้า ถูกดูหมิ่น และถูกฆ่าอย่างโหดร้าย โดยพวกราชวงศ์ บัลเฮ Shadowless Sword (2005)
I will kill whoever insulted my father and family.ข้าไม่สนว่าใครจะว่าอะไร ข้าจะกำจัดทุกคน ที่ดูหมิ่นตระกูลข้า Shadowless Sword (2005)
Violence, malicious mischief and disrupting the public.ทำร้ายร่างกาย หมิ่นประมาท และบุกรุกที่สาธารณะ Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Trust the gods, Leonidas.การหมิ่นเทพเจ้าของท่าน ทำให้เราเสียหายเพียงพอแล้ว 300 (2006)
Nobody can make you feel low.ไม่มีใครหยามหมิ่นกดขี่ Flyboys (2006)
Anyway, I don't mean to insult Ireland's pride and all.ยังไงก็ตามฉันไมได้ีตั้งใจดูหมิ่น ความภูมิใจของชาวไอร์แลนด์เลยนะ Dasepo Naughty Girls (2006)
Save the sexual harassment...ระวังเรื่องการดูหมิ่นทางเพศ... . Death Note: The Last Name (2006)
Still, I hate to see him disgraced in front of everyone.ถึงอย่างนั้น ผมก็ไม่ชอบที่เห็นเขาถูกหมิ่นเกียรติต่อหน้าทุกคนอย่างนี้ Left Turn Ahead (2007)
This is an affront to human decency.นี่เป็นการดูหมิ่นคนเราอย่างแรง Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Now something else and don't please be insulted if I speak about this. Bread.มาพูดถึงเรื่องอื่นกันบ้าง โปรดอย่าคิดว่าผมดูหมิ่น ถ้าผมจะพูดถึงขนมปัง There Will Be Blood (2007)
claire, could I talk to you outside?แคลร์,นั่นเป็นการดูหมิ่นนะ Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
You erased her mind.แคลร์,นั่นมันดูหมิ่นกันนะ Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
Anything less is blasphemy, isn't it?พอได้น้อยก็ดูหมิ่นว่าให้ ใช่มั้ยล่ะ Like Stars on Earth (2007)
They simply gather and collect around it, and hurl abuses at the tree, they curse it.พวกเขาแค่รวมตัวกันรอบๆมัน และดูหมิ่นต้นไม้ พวกเขาสาปสรรมัน Like Stars on Earth (2007)
It's sacrilegious. It's profane.มันเป็นการลบหลู่ และดูหมิ่น The Haunting of Molly Hartley (2008)
Are you accusing my organization of criminal activity, sir?ท่านดูหมิ่นองค์การอาญาทันฑ์เหรอคะ The First Taste (2008)
Please help me with this.อย่าดูหมิ่นพระเจ้า Burning House of Love (2008)
They make a mockery of the ancient games and insult me, the commander of your armies.พวกเขาดูหมิ่นการคัดเลือกที่มีมาตั้งแต่อดีต และดูหมิ่นข้า.. แม่ทัพคนนี้ของท่าน The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
They harrass our Wise Men and desecrate their ritual fires.พวกมันตามรังควาญพราหมณ์ และหมิ่นไฟศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา Sita Sings the Blues (2008)
Mr. Ragosa, in the world of criminal prosecution, that's not always a good thing.เกสรดอกลิลลี่สีขาว นายกำลังทำให้มันตกต่ำ ดูหมิ่นหลุมศพของเธอ Wrecking Crew (2008)
I disrespect you guys.เป็นการดูหมิ่นพวกของแก Patch Over (2008)
He insulted my honour.เขาดูหมิ่นเกียรติของข้า The Labyrinth of Gedref (2008)
You have shown that you would kill a man to defend your pride.ท่านพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพร้อมจะฆ่าทุกคนที่ดูหมิ่นท่าน The Labyrinth of Gedref (2008)
You spoke of virtues in front of me but you disdained the court with lewd picturesต่อหน้าข้า สิ่งที่เจ้าเอ่ยอ้างถึง ล้วนเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม แต่เจ้ากลับดูหมิ่นราชสำนัก ด้วยการเขียนภาพลามกต่ำทราม Portrait of a Beauty (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult   FR: mépriser ; dédaigner ; narguer
ดูหมิ่นดูแคลน[v.] (dūmindūkhlaēn) EN: insult   
ดูหมิ่นเหยียดหยาม[v.] (dūminyīetyām) EN: despise   
ฟ้องหมิ่นประมาท[v. exp.] (føng minpramāt) EN: bring an action for libel   
ฟ้องฐานหมิ่นประมาท[v. exp.] (føng thān minpramāt) EN: bring an action for defamation   
การดูหมิ่น[n.] (kān dūmin) EN: despising   
การดูหมิ่นศาล[n. exp.] (kān dūmin sān) EN: contempt of court   
การกล่าวคำหมิ่นประมาท[n. exp.] (kān klāo kham minpramāt) EN: slander   
การหมิ่น[n.] (kān min) EN: diffamation   
การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ[n. exp.] (kān min Phraboromdēchānuphāp) EN: lèse majesté ; lese-majesty   FR: crime de lèse-majesté [m]
หมิ่น[v.] (min) EN: be exposed ; be liable ; be in imminent danger   FR: s'exposer ; risquer
หมิ่น[v.] (min) EN: insult ; humiliate ; dishonor ; disgrace   FR: diffamer ; insulter ; humilier
หมิ่นประมาท[v.] (minpramāt) EN: libel ; calumniate ; slander   FR: dénigrer ; diffamer ; calomnier
หมิ่นประมาทศาล[n. exp.] (minpramāt sān) EN: contempt of court   
โทษฐานหมิ่นประมาท[n. exp.] (thōt thān minpramāt) EN: conviction for slander   
ถูกฟ้องฐานหมิ่นประมาท[v. exp.] (thūk føng thān minpramāt) EN: be charged with defamation   

English-Thai: Longdo Dictionary
affront(n) การดูถูก, การดูหมิ่น, การสบประมาท, การปรามาส เช่น It is an affront to call German women with the title of 'Fräulein'. (Fräulein = Miss)
noob(n collq) มือใหม่, คนที่ไม่ประสีประสา (อาจใช้ในความหมายเชิงดูหมิ่น), S. rookie, newbie

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abusive[ADJ] ซึ่งหมิ่นประมาท, See also: ซึ่งดูถูก, Syn. offensive, sharp-tongued
blaspheme[VT] พูดดูหมิ่นหรือสบประมาทศาสนา, See also: กล่าวถ้อยคำหยาบคาย, Syn. defile, desecrate, Ant. honor, revere
blaspheme[VI] พูดดูหมิ่นศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์, Syn. defile, desecrate, profane, Ant. honor, revere
blasphemous[ADJ] เกี่ยวกับการดูหมิ่นเหยียดหยาม, See also: อันหยาบคาย, Syn. profane, irreligious, Ant. religious, pious
blasphemously[ADV] ที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม, See also: ที่หยาบคาย, Syn. profanely
blasphemy[N] การสบประมาทหรือการดูหมิ่น, See also: การสบประมาทศาสนา, Syn. desecration, profanation
contempt[N] การหมิ่นประมาท, See also: การสบประมาท
contemptible[ADJ] น่าเหยียดหยาม, See also: ซึ่งสมควรแก่การดูถูกดูหมิ่น, Syn. despicable, worthless
contemptuous[ADJ] ซึ่งดูหมิ่นหรือเหยียดหยามผู้อื่น, See also: ซึ่งแสดงการดูหมิ่น, ซึ่งสบประมาท, Syn. disdainful, insulting, scornful
contumely[N] การสบประมาท, See also: การดูหมิ่น, การเหยียดหยาม, Syn. abuse, insult, revilement
desecrate[VT] ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์, See also: ทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. defile, profane, Ant. honor, revere
desecration[N] การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์, See also: การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. sacrilege, profanation
despise[VT] เหยียดหยาม, See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, ดูแคลน, Syn. abhor, contemn, detest, Ant. love, like
disparage[VT] ดูถูก, See also: ดูหมิ่น, วิพากษ์วิจารณ์, Syn. belittle, minimize, diminish, Ant. esteem
disparagement[N] การดูถูกดูหมิ่น, See also: การวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ, Syn. depreciation, detraction
disrespect[N] การขาดความเคารพ, See also: การดูหมิ่น; ความหยาบคาย, Syn. lack of respect, rudeness;impoliteness
disrespectful[ADJ] ที่ไม่เคารพ, See also: หยาบคาย, ดูหมิ่น, Syn. impolite, insolent, insulting, rude
flout[VI] เยาะเย้ย, See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, เหยียดหยาม, Syn. mock, disdain, scorn, Ant. praise, esteem
flout[N] คำพูดเยาะเย้ย, See also: คำพูดเหยียดหยาม, การดูหมิ่น, Syn. insult, gibe, Ant. respect, praise
laugh in someone's face[IDM] ไม่รับฟัง, See also: ดูถูก, ดูหมิ่น, ไม่ยอมฟัง, ไม่เชื่อฟัง, ไม่ยอมรับนับถือ
look down on[PHRV] ดูถูก, See also: ไม่ชอบ, ดูหมิ่น, Syn. look down one's nose (at)
look down one's nose[IDM] ดูถูก, See also: ไม่ชอบ, ดูหมิ่น, Syn. look down on
look down one's nose at[IDM] ดูถูก, See also: ดูหมิ่น, Syn. look down on
libel[N] การหมิ่นประมาท (ข้อความ, รูปภาพ), See also: การสบประมาท, การใส่ร้ายป้ายสี, การกล่าวโทษใส่ร้าย, Syn. defamation
libel[VT] ตีพิมพ์เรื่องที่หมิ่นประมาทผู้อื่น, Syn. defame
libelant[N] ผู้หมิ่นประมาท, See also: ผู้ใส่ร้าย, Syn. libellant
libellous[ADJ] ที่เป็นการหมิ่นประมาท, See also: ที่เป็นการใส่ร้าย, Syn. defamatatory, libelous
look down upon[PHRV] ดูหมิ่น, See also: ดูถูก, Syn. disdain, scorn
profanation[N] การทำให้เสื่อมเสีย, See also: การดูหมิ่น
sacrilege[N] การลบหลู่ศาสนา, See also: การเหยียดหยามศาสนา, การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. desecration, blasphemy, profanation
sacrilegious[ADJ] ซึ่งมีความผิดฐานล่วงเกิน, See also: ซึ่งดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. profane, sinful
scorn[VT] ดูหมิ่น, See also: ดูถูก, Syn. disdain
scorner[N] ผู้ดูหมิ่น
scornful[ADJ] ดูถูก, See also: ดูหมิ่น, รังเกียจ, Syn. contemptous, disdainful
scornfulness[N] การดูหมิ่น
slander[N] คำพูดให้ร้าย, See also: คำพูดทำลายชื่อเสียง, การใส่ร้ายป้ายสี, การหมิ่นประมาท, การทำลายชื่อเสียง, Syn. calumny, defamation, scandal
slighting[ADJ] ดูหมิ่น
snoot[VT] ดูถูก (คำไม่เป็นทางการ), See also: เหยียดหยาม, ดูหมิ่น
snub[VT] ดูแคลน, See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, Syn. scorn, ignore, spurn
supercilious[ADJ] ดูหมิ่น, See also: ดูถูก, เหยียดหยาม, หยิ่งยโส, Syn. contemptuous, disdainful, scornful
snap one's fingers at[IDM] ดูถูก, See also: ดูหมิ่น
talk down[PHRV] พูดดูหมิ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blaspheme(แบลสฟีม') {blasphemed,blaspheming,blasphemes} v. ดูหมิ่น,สบประมาท,กล่าวร้าย,ด่า ,ดูหมิ่นศาสนา, See also: blasphemer n. ดูblaspheme
blasphemous(แบลส'ฟิมัส) adj. adj. ซึ่งดูหมิ่น,ซึ่งสบประมาทหรือดูหมิ่นศาสนา,หยาบคาย,อัปมงคล
blasphemy(แบลส'ฟะมี) n. การสบประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาทศาสนา, Syn. impiety
contemn(คันเทมน์') {contemned,contemning,contemns} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท,หมิ่นประมาท., See also: contemner n. ดูcontemn contemnor n. ดูcontemn contemnible adj. ดูcontemn, Syn. disgrace ###A. respect
contempt(คันเทมพทฺ') n. การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท,ความขายหน้า, Syn. disdain
contumely(คอน'ทุมะลี) n. การดูหมิ่น,ความหยิ่งยะโสที่เป็นการดูหมิ่น,การสบประมาท., See also: contumelious adj., Syn. insolence
defiance(ดิไฟ'เอินซฺ) n. การท้า,การท้าทาย,การต่อต้าน,การดูหมิ่น, Syn. hostility
defiant(ดิไฟ'เอินทฺ) adj. ซึ่ง ท้า,ท้าทาย,เป็นปฏิปักษ์,ต่อต้าน,ดูหมิ่น, Syn. mutinous
depreciatory(ดิพรี'ชีอะโทรี) adj. ซึ่งลดต่ำลง (ค่า) ,เป็นการดูหมิ่น
desecrate(เดส'ซะเครท) vt. ดูหมิ่น (สถานที่เคารพ), See also: desecrater n. ดูdesecrate desecrator n. ดูdesecrate desecration n. ดูdesecrate, Syn. profane ###A. consecrate
despicable(เดส'พิคะเบิล) adj. น่ารังเกียจที่สุด,เลวทราม,น่าเหยียดหยาม,น่าดูหมิ่น, See also: despicableness n. ดูdespicable, Syn. mean ###A. admirable
despise(ดิสไพซ') vt. ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,ดูถูก,ชัง., Syn. condemn
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
diminish(ดิมิน'นิช) vt. ทำให้ลดน้อยลง,ลดลง,ดูหมิ่น vi. ลดลง, See also: diminishable adj.
disdain(ดิสเดน') {disdained,disdaining,disdains} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ. n. การดูถูก,การดูหมิ่น,ความรู้สึกที่รังเกียจ, Syn. scorn,contempt
disdainful(ดิสเดน'ฟูล) adj. เป็นการดูถูก (ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ) ., Syn. contemptuous,aloof
disparage(ดิสแพ'ริจฺ) vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,ใส่ร้าย., See also: disparager n. ดูdisparage disparaging adv. ดูdisparage
disparagementn. การดูถูก,การดูหมิ่น,สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. detraction
dispraisevt.,n. (การ) ดูหมิ่น,กล่าวร้าย,ด่า
disprizevt. ดูหมิ่น,ดูถูก,รังเกียจ
disrespect(ดิสริสเพคทฺ') n. การขาดความเคารพนับถือ,การดูหมิ่น,ความไม่เคารพยำเกรง
disrespectful(ดิสริสเพค'ฟูล) adj. เป็นการดูหมิ่น,ขาดความเคารพยำเกรง, See also: disrespectfulness n. ดูdisrespectful, Syn. discourteous,rude
downplayvt. สบประมาท,ดูหมิ่น,ป้ายร้าย, Syn. play down,make little of
flaunt(ฟลอนทฺ) vt. โอ้อวด,เดินโอ้อวด,ดูหมิ่น,เหยีดหยาม. vi. โอ้อวดด้วยตัวเอง,เดินโอ้อวด,แสดงโอ้อวด,โบก (ธง) สะบัดพลิ้ว n. การโอ้อวด,การโบก (ธง) ., See also: flaunter n., Syn. flourish,brandish
flout(เฟลาทฺ) vt.,n. (การ) เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,หมิ่นประมาท,เหยียดหยาม,คำพูดที่เยาะเย้ยหรือดูหมิ่น., See also: flouter n. floutingly adv., Syn. mock
invective(อินเวค'ทิฟว) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การประนามอย่างรุนแรง,การกล่าวดูหมิ่น,ผรุสวาท,การด่าว่าอย่างรุนแรง,คำประนาม,คำผรุสวาท,คำด่าว่า, See also: invectively adv. invectiveness n., Syn. abuse
lese majesty(ลิซ แมจ'เจสทิ) n. ความผิดอาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ,ความผิดฐานหมิ่นประมุขของรัฐ,การหักหาญจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ., Syn. lesemajeste
libel(ไล'เบิล) {libel (l) ed,libel (l) ing,libels} n. การหมิ่นประมาท,การกล่าวโทษใส่ร้าย,การใส่ร้าย,โทษฐานหมิ่นประมาท,สิ่งที่หมิ่นประมาทหรือใส่ร้ายผู้อื่น. vt. ตีพิมพ์เรื่องราวที่หมิ่นประมาทผู้อื่น,ใส่ร้าย, Syn. calumny
libelant libellant(ไล'บะเลินทฺ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libeler(ไล'บะเลอะ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libeller(ไล'บะเลอะ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libellous(ไล'บะลัส) adj. เป็นการหมิ่นประมาท,เป็นการใส่ร้าย, Syn. slanderous
libelous(ไล'บะลัส) adj. เป็นการหมิ่นประมาท,เป็นการใส่ร้าย, Syn. slanderous
meanly(มีน'ลี) adj. อย่างต่ำต้อย,อย่างน่าดูหมิ่น,อย่างขี้เหนียว,อย่างเห็นแก่ตัว,อย่างเลวทราม adv. อย่างปานกลาง,อย่างพอควร
misprize(มิสไพรซ') vt. เกลียด,ชัง,ดูหมิ่น
profanation(โพรเฟนเน'เชิน) n. การทำให้ต่ำช้า,การดูหมิ่น การทำให้เปรอะเปื้อน, See also: profanatory adj.
profane(โพรเฟน') adj. หยาบคาย,ดูหมิ่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์,ทางฆราวาส,ไม่ศักดิ์สิทธิ์,ทางโลก,ไม่ใช่ทางศาสนา. vt. ดูหมิ่น,ทำลายความศักดิ์สิทธิ์., See also: profaneness n. profaner n., Syn. unconsecrated ###A. exalt
sacrilegious(แซคระลิจ'เจิส) adj. มีความผิดฐานล่วงเกินเหยียบย่ำหรือดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
scorn(สคอร์น) vt.,n. (การ) ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท,ปฎิเสธอย่างสบประมาท,สิ่งที่ดูถูก,สิ่งที่ดูหมิ่น, See also: scorner n. scorningly adv., Syn. contempt
scornful(สคอร์น'ฟูล) adj. เต็มไปด้วย (การดูถูก,การดูหมิ่น,การสบประมาท,การหัวเราะเยาะ), See also: scornfully adv. scornfulness n.
slander(สแลน'เดอะ) vi.,vt.,n. (การ) ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี,หมิ่นประมาท, See also: slanderer n. slanderous adj.
slap(สแลพ) n. การตบ,การตบหน้า,การวางสิ่งที่แบนลงโครม,เสียงตบ,เสียงวางลงโครม,คำเสียดสี,คำเหน็บแนม,การหมิ่นประมาท,การปฎิเสธ vt. ตบ,ตบหน้า,วางลงโครม,เหน็บแนม,หมิ่นประมาท,สบประมาท. adv. อย่างแรง,อย่างฉับพลัน,โดยตรง, See also: slapper n.
tut n.interj. คำอุทานแสดงความไม่พอใจ ดูหมิ่นหรืออื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
affront(n) การสบประมาท,การดูถูก,การดูหมิ่น
affront(vt) ปรามาส,สบประมาท,ดูถูก,ดูหมิ่น
blaspheme(vt) ดูหมิ่นศาสนา
blasphemous(adj) ซึ่งดูหมิ่นศาสนา
blasphemy(n) การดูหมิ่นศาสนา
calumniate(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
calumnious(adj) ใส่ร้าย,สบประมาท,หมิ่นประมาท
calumny(n) การใส่ร้าย,การสบประมาท,การหมิ่นประมาท
contempt(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท
defamation(n) การใส่ร้าย,การทำให้เสียชื่อเสียง,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,หมิ่นประมาท,สบประมาท
denounce(vt) ประณาม,หมิ่นประมาท,กล่าวโทษ,ปรักปรำ,ติเตียน
desecrate(vt) ทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์,ทำลายศาสนา,ดูหมิ่นศาสนา
desecration(n) การทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์,การทำลายศาสนา,การดูหมิ่นศาสนา
despise(vt) หมิ่นประมาท,ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,ชั่ว
despite(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การเหยียดหยาม,ความชั่ว,ความเกลียดชัง
diminish(vi,vt) ลดลง,น้อยลง,ดูหมิ่น
diminution(n) การลดลง,การทำให้น้อยลง,การดูหมิ่น
disdainful(adj) ซึ่งดูหมิ่น,วางปึ่ง,ซึ่งดูถูก,หยิ่ง,จองหอง,ไว้ตัว
disparage(vt) ทำให้เสียชื่อ,ทำให้เสื่อมเสีย,ดูถูก,ดูหมิ่น,ใส่ร้าย
disparagement(n) การทำให้เสื่อมเสีย,การดูถูก,การดูหมิ่น
disrespect(n) ความไม่นับถือ,ความไม่มีสัมมาคารวะ,การดูหมิ่น
disrespect(vt) ไม่นับถือ,ไม่มีสัมมาคารวะ,ดูหมิ่น
disrespectful(adj) หยาบคาย,ไม่สุภาพ,ไม่เคารพนับถือ,ดูหมิ่น
flout(vt) เหยียดหยาม,เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,ดูถูก
flow(n) การเหยียดหยาม,การเยาะเย้ย,การดูถูก,การหมิ่นประมาท
indignity(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การเหยียดหยาม
insult(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาท
insult(vt) ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท,หมิ่นประมาท
libel(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
libellous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย
libelous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย
profanation(n) การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การทำลายความบริสุทธิ์
profane(adj) หยาบคาย,ดูหมิ่น
profane(vt) ทำลายความบริสุทธิ์,ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
profaneness(n) ความหยาบคาย,การดูหมิ่น
profanity(n) ความหยาบคาย,การดูหมิ่น,การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์
scorn(vt) ดูถูก,เหยียดหยาม,สบประมาท,หมิ่นประมาท
slander(vt) หมิ่นประมาท,ใส่ร้าย,ใส่ร้ายป้ายสี
slanderous(adj) หมิ่นประมาท,นินทา,ปรามาส,ใส่ร้าย
slight(vt) ดูหมิ่น,ดูถูก,ดูแคลน,มองข้าม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hit the road (slang ) หนีหัวซุกหัวซุน เช่น นายกอภิสิทธิ์ ตอกกลับนายใจล์เรื่องการหนีคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในการสัมมนา ที่ oxford ประเทศอังกฤษว่า : If you are not hit the road , why do you stand here ?
nood[นูด] (adj) มือใหม่,คนที่ไม่ประสีประสา (ใช้ในความหมายเชิงดูหมิ่น)
See also: S. noob,rookie,
tut! (n vi) คำอุทานแสดงความไม่พอใจ ดูหมิ่นหรืออื่นๆ n.คำอุทาน "tut".-vi.คำอุทานคำว่า "tut"
See also: S. shucks!; phew!; pshaw!; fie!; tsk!; hang it all! , R. shucks!; phew!; pshaw!; fie

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top