ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*หมายเลขโทรศัพท์*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หมายเลขโทรศัพท์, -หมายเลขโทรศัพท์-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โทรศัพท์น. ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลโดยใช้สายตัวนำโยงติดต่อถึงกัน และอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักสำคัญ. (อ. telephone), คำว่าโทรศัพท์ที่อยู่หน้าหมายเลขโทรศัพท์มักเขียนย่อว่า โทร. ออกเสียงว่า [ โท ].
หมายเลขน. เลขลำดับ เช่น หมายเลขโทรศัพท์, ลำดับที่ เช่น ผู้ประกวดหมายเลข ๑.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's the phone number?หมายเลขโทรศัพท์เบอร์อะไร? Clue (1985)
The time, the number...เวลา แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ The Host (2006)
I have a, uh, cellphone account with you guysผมมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สมัครไว้กับคุณ Lazarus Rising (2008)
These aren't the phone numbers of bad guys.นี่ไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์ของคนร้าย Odyssey (2008)
What's the last telephone number, Chloe?หมายเลขโทรศัพท์ที่เหลือคืออะไร , โคลอี้ ? Odyssey (2008)
I need a phone number.ผมต้องการทราบหมายเลขโทรศัพท์เบอร์หนึ่ง Birthmarks (2008)
WESTON:ในนั้นมีหมายเลขโทรศัพท์ Albification (2009)
We have a phone number for Timur Vasiliev based on his employment records.เรามีหมายเลขโทรศัพท์ ของทิเมอร์ วาซิลเยฟ ตามหลักฐานการจ้างงาน Earthling (2009)
This right here is Audrey Ridgeway's phone number.นี้คือหมายเลขโทรศัพท์ของ อัลเดรีย ริดจ์เวย์ Black Swan (2009)
All his emergency numbers. He should be fine.และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน เขาก็มีหมด เขาคงไม่เป็นไร Snakehead (2009)
We tracked a few shore-to-ship calls off that.ได้ให้หมายเลขโทรศัพท์ เราได้แกะรอยจากชายฝั่งสู่เรือ จนเจอเรือลำนั้น Snakehead (2009)
That is, unless her phone number really is only six digits.นั่นคือถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของเธอจริงๆเป็นเพียงตัวเลขหกหลัก Inception (2010)
Number plate. Driver's name, home address, phone number.หมายเลขป้ายทะเบียนรถ ชื่อคนขับรถ บ้านเลขที่่ หมายเลขโทรศัพท์ Episode #1.4 (2010)
As for the phone call that I allegedly made, is it possible that the number was placed in my file by mistake?และเช่นเดียวกับหมายเลขโทรศัพท์ ที่ฉันถูกกล่าวหาว่าโทรออกไป เป็นไปได้หรือไม่ว่าเป็นหมายเลข ที่ถูกจัดวางลงไปแฟ้มของฉัน อย่างผิดพลาด? The Boy with the Answer (2010)
- Did you pull any numbers?- คุณเจอหมายเลขโทรศัพท์อะไรมั๊ย? Dog Eat Dog (2010)
Hey, I need an address for a number... 515... that's Des Moines.เฮ้ ผมต้องการทราบที่อยู่ ของหมายเลขโทรศัพท์ 515.. ที่เมือง ดี มอยน์ Safe Haven (2010)
Do you know the number of Author Lee's secretary?เธอรู้หมายเลขโทรศัพท์ ของเลขานักเขียนลีหรือเปล่า? Episode #1.4 (2010)
Who's phone number is this?หมายเลขโทรศัพท์นี่ของใครกัน? Episode #1.4 (2010)
The number of Rebecca Simmons, 306 Negra Arroyo Lane.หมายเลขโทรศัพท์คุณเบคก้า ไซม่อน 306 เนย์กรา อาร์โรโย่ เลน Face Off (2011)
Did a number pop up on a tracer?จากคนที่โทรมา มีโชว์หมายเลขโทรศัพท์หรือป่าว Pilot (2011)
No, and the calls were blocked. Is there any way that...ป่าว, ขึ้นว่า Block จะมีทางรุ้หมายเลขโทรศัพท์ไหม Pilot (2011)
It looks like, uh, phone numbers.มันดูเหมือน เอ่อ หมายเลขโทรศัพท์ Self Fulfilling Prophecy (2011)
Those aren't phone numbers. That's latitude and longitude.นี้ไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์ มันคือละติจูดกับลองติจูด Self Fulfilling Prophecy (2011)
Not because him, but because of you, I should change my number.ไม่ใช่เป็นเพราะเขา แต่เป็นเพราะพี่ต่างหาก ที่ทำให้ฉันอยากเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ A Thousand Days' Promise (2011)
If I ask you for a phone number, you must immediately tell me.ถ้าฉันขอหมายเลขโทรศัพท์ เธอต้องบอกฉันได้ทันที Protect the Boss (2011)
I don't have a cell phone number.ฉันไม่ได้มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ. Disconnect (2012)
Oh, wow, that's every cell phone Dean's got. One of them should've picked up, right?โปรดทิ้งชื่อ หมายเลขโทรศัพท์-- Repo Man (2012)
The mobile subscriber at 215...หมายเลขโทรศัพท์ 215 The Naked Truth (2012)
From a New York number?หมายเลขโทรศัพท์จากนิวยอร์คหรอ? What Are You Doing Here, Ho-Bag? (2012)
The only thing John Delario ever got me was a number.สิ่งเดียวที่จอห์น เดอลาริโอให้ฉัน คือหมายเลขโทรศัพท์ What Are You Doing Here, Ho-Bag? (2012)
When the phone company puts in your wi-fi, the password is your phone number.ตอนที่บริษัทโทรศัพท์ต่อเชื่อไวไฟให้คุณ พาสเวิร์ดจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ Super (2012)
I ran down that cell number we got from Edgar Navarro.ผมตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ ที่เราได้จากเอ็ดการ์ นาร์วาโร่ Dial M for Mayor (2012)
Maybe you can guess my phone number or my address.เธออาจจะลองเดา หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ของฉันดู 1+1=3 (2012)
Why don't you give me the name and number of your loo, and I'll call him myself.ทำไมคุณถึงไม่ให้ ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ของหัวหน้าคุณ แล้วผมจะโทรหาเขาเอง Bad Code (2012)
But the phone number? Didn't you reach Simrin?แต่หมายเลขโทรศัพท์? Zone of Exclusion (2012)
A cell phone number? And you blame me.หมายเลขโทรศัพท์มือถือเหรอ Promise (2012)
The only man here with the Queen's cell phone number.ผู้ชายเพียงคนเดียวที่นี่กับ ราชินีของหมายเลขโทรศัพท์มือถือ. Now You See Me (2013)
Right here's where the P.R.'s phone number comes up.ที่นี่คือที่ P.R. ของ หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นมา. The Call (2013)
What, do they have some kind of special area code?มันมีหมายเลขโทรศัพท์ของเฮเซนบีสท์ Face Off (2013)
That's what I meant. Okay, right. Well, you have the phone numbers of the plants, don't you?เอาล่ะขวา ดีที่คุณมีหมายเลขโทรศัพท์ของพืชที่ไม่ได้คุณ? Locke (2013)
There's a phone number in the notebook of somebody called Cassidy who works for the council clerk of works.มีหมายเลขโทรศัพท์ในสมุดบันทึกของใครบางคนเรียกว่าแคสสิดี้เป็น Locke (2013)
- He said you asked him for a phone number.- เขากล่าวว่าคุณถามเขาสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ Locke (2013)
Now, at this moment, you need a phone number?ตอนนี้ในขณะนี้คุณจะต้องหมายเลขโทรศัพท์หรือไม่ Locke (2013)
Do you still want me to give you the phone number so you can close the road?คุณยังต้องการฉันเพื่อให้หมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้คุณสามารถปิดถนนหรือไม่ Locke (2013)
I found the mobile number for the council guy who signs off the closures.ผมพบว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับคนที่แต่งตัวประหลาดสภาผู้ลงนามออกจากการปิด Locke (2013)
Yeah, I have his mobile number. I knew you'd need it.ใช่ฉันมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเขา ฉันรู้ว่าคุณจะต้องการมัน Locke (2013)
I need phone numbers, address, names. You have to give me something.ฉันจำเป็นต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ชื่อ คุณจะต้องให้อะไรบางอย่าง American Sniper (2014)
Phone numbers. We don't need all these.ความจำหมายเลขโทรศัพท์ เราไม่ต้องใช้แล้ว Inside Out (2015)
So the phone number belongs to the company.หมายเลขโทรศัพท์เป็นของบริษัท Clear and Wesen Danger (2015)

English-Thai: Longdo Dictionary
PDA(n, abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, See also: Palm, Visor, Handheld, PocketPC

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
data fieldเขตข้อมูลหมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละเรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" (record)
field(ฟีลดฺ) { fielded, fielding, fields } n. ทุ่ง, ทุ่งนา, ทุ่งกว้าง, เขตเหมืองแร่, สนาม, อาณาจักร, ขอบเขต, พื้น, ลาน vt. เก็บได้ลูก (บอล) , จับลูกได้ vi. เป็นคนรับลูกในการเล่น (บาสเก็ตบอล, คริคเก๊ต), Syn. area หมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละ เรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้ หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" record

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
番号[ばんごう, bangou] (n) หมายเลข (หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขเขียนต่อท้ายคำหรือประโยค)
電話番号[でんわばんごう, denwabangou] หมายเลขโทรศัพท์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top