ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*หมวดหมู่*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หมวดหมู่, -หมวดหมู่-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมวดหมู่(n) classification, See also: category, grouping, sort, type, Syn. พวก, หมู่, หมวด, Example: นักภาษาศาสตร์ทำการแบ่งภาษาต่างๆ ในโลกออกเป็นหมวดหมู่ตามโซนและต้นตระกูลภาษา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นหมวดหมู่, เป็นหมวดเป็นหมู่ว. เป็นประเภท, เป็นชนิด, เช่น จัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่.
ประมวลก. รวบรวมให้เข้าระเบียบเป็นหมวดหมู่, โบราณเขียนเป็น ประมวญ ก็มี.
สวนพฤกษศาสตร์น. บริเวณที่ปลูกพรรณไม้มากชนิดทั้งในและต่างประเทศ รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ มักเขียนป้ายบอกชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ไว้ด้วย เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจเป็นต้น เช่น สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Library of Congress Classification Systemระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Waste storageการเก็บรักษากากกัมมันตรังสี, การเก็บรักษากากกัมมันตรังสีไว้ในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ มีการจำกัดเขต ติดป้ายแสดงสถานที่และระดับรังสีอย่างชัดเจน ผนังของสถานที่จัดเก็บมีความหนาเพียงพอต่อการกำบังรังสีให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก [นิวเคลียร์]
Storage, wasteการเก็บรักษากากกัมมันตรังสี, การเก็บรักษากากกัมมันตรังสีไว้ในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ มีการจำกัดเขต ติดป้ายแสดงสถานที่และระดับรังสีอย่างชัดเจน ผนังของสถานที่จัดเก็บมีความหนาเพียงพอต่อการกำบังรังสีให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก, Example: [นิวเคลียร์]
Classificationระบบการจัดหมวดหมู่สิทธิบัตรตามการประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
EC Classificationระบบการจัดหมวดหมู่สิทธิบัตรแบบยุโรป [ทรัพย์สินทางปัญญา]
US Classificationระบบการจัดหมวดหมู่สิทธิบัตรแบบอเมริกา [ทรัพย์สินทางปัญญา]
IPC Classificationระบบการจัดหมวดหมู่สิทธิบัตรตามการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
International Design Classificationระบบการจัดหมวดหมู่สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Classification systemระบบการจัดหมวดหมู่ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Soil Groupingการจัดหมวดหมู่ของดิน [สิ่งแวดล้อม]
Classificationการจัดจำพวก, การจัดกลุ่ม, การจัดลำดับชั้น, การจำแนกชนิด, การแบ่งชนิด, การจัดแบ่งชนิด, การแบ่งกลุ่ม, การแยกประเภท, การจัดแบ่ง, การจัดหมวดหมู่, การจำแนกประเภท, การจำแนกชนิดของโรค [การแพทย์]
Computer Taxonomyการจัดหมวดหมู่ของแบคทีเรียโดยใช้คอมพิวเตอร์ [การแพทย์]
Data, Groupedข้อมูลที่วัดเป็นหมวดหมู่, ข้อมูลที่จัดเป็นหมู่ [การแพทย์]
Taxonomyการจัดหมวดหมู่ [การจัดการความรู้]
classคลาส, ลำดับหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต (ดู kingdom ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
genusจีนัส, สกุล, ลำดับหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต  (ดู kingdom ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
dichotomous keyไดโคโตมัสคีย์, คู่มือที่ใช้เป็นแนวทางสำหรับจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ โดยใช้ลักษณะที่ต่างกันของสิ่งมีชีวิตมาพิจารณา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
familyวงศ์, ลำดับหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต  (ดู kingdom ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
phylumไฟลัม, ลำดับหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต (ดู kingdom ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
speciesสปีชีส์, ชนิด, ลำดับหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต (ดู kingdom ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
taxonomyอนุกรมวิธาน, วิชาที่ว่าด้วยการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
orderอันดับ, ลำดับหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต  (ดู kingdom ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
kingdomอาณาจักร, หมวดหมู่ใหญ่ที่สุดของสิ่งมีชีวิต  เช่น อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรโพรทิสตา เป็นต้น แต่อาณาจักรจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยตามลำดับดังนี้คือ ไฟลัม(ในกรณีที่เป็นสัตว์) หรือ ดิวิชัน(ในกรณีที่เป็นพืช) คลาส ออร์เดอร์ แฟมิลี จีนัส สปีชีส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kingdom Plantaeอาณาจักรพืช, หมวดหมู่ที่รวมพืชทุกชนิดเข้าไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kingdom Protistaอาณาจักรโพรทิสตา, หมวดหมู่ที่รวมโพรทิสต์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kingdom Animaliaอาณาจักรสัตว์, หมวดหมู่ที่รวมสัตว์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
scienceวิทยาศาสตร์, ความรู้ที่ได้ประมวลไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต มีทฤษฎีและกฏเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ ทฤษฎีและกฎต่าง ๆ สามารถทดสอบได้ด้วยการทดลอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, but it's the same fuckin' ballpark.ไม่มี แต่มันเป็นไอ้หมวดหมู่เดียวกัน Pulp Fiction (1994)
But touching' his wife's feet and sticking your tongue in the holiest of holies... ain't the same fuckin' ballpark; it ain't the same league; it ain't the same fuckin' sport.แต่ touchin 'ฟุตของภรรยาของเขาและติดลิ้นของคุณในที่ศักดิ์สิทธิ์ของที่ขาด ... ไม่ fuckin 'หมวดหมู่เดียวกัน มันไม่ได้อยู่ในลีกเดียวกัน มันเป็นไปไม่ fuckin เดียวกัน 'กีฬา Pulp Fiction (1994)
It's in a certain order. It's color-coded.มันเป็นระเบียบเรียบร้อยในชั้นของมัน มันถูกจำแนกเป็นสีๆตามหมวดหมู่ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
Okay... the rules are simple.โอเค กติกากล้วยๆ คุณเลือกหมวดหมู่และคำถาม American Pie Presents: Band Camp (2005)
Yes, blood types are more than just different types of blood.ใช่แล้วค่ะ, กรุ๊ปเลือดน่ะเป็นอะไรมากกว่า แค่หมวดหมู่ของเลือดนะคะ My Boyfriend Is Type-B (2005)
We still have the wrap-up to do: cataloguing, confirming, เรายังมีงานต้องสะสางอีกนะ แยกหมวดหมู่ ยืนยัน The British Invasion (2007)
I got a dozen boxes of burned up shit from the cabin that need cataloguing.ดี ฉันมีชิ้นส่วนไหม้จากกระท่อมอยู่ในกล่องเป็นโหลเลย ต้องแยกหมวดหมู่หน่อย The British Invasion (2007)
Are there any case notes you would like me to type up?มีบันทึกกรณีไหน เธอต้องการให้ฉันจัดหมวดหมู่ไหม The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Every hunch, every hint.ทุกๆหมวดหมู่ ทุกๆการตรวจสอบการทำงาน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
We are gonna have to catalog these injuries chronologically. Talk to Angela.เราจะจัดหมวดหมู่Nลักษณะ\การบาดเจ็บพวกนี้ไปตามลำดับเวลา ไปคุยกับแองเจิลล่านะ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
I'd hardly classify what I've just smokedฉันอุตส่าแยกหมวดหมู่ ฉันเพิ่งสูบอะไร Brown Betty (2010)
Fae is a general classification.อมนุษย์เป็นหมวดหมู่ที่ใช้เรียกกันทั่วไป It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
It was a Category 4 storm.มันเป็นหมวดหมู่ 4 พายุ We Bought a Zoo (2011)
That thing in there don't belong to no taxon I've ever studied.ไอ้ตัวนั้นน่ะ มันไม่มีอยู่ในหมวดหมู่ที่เคยเรียนมาก่อน Attack the Block (2011)
- I didn't know that category existed here.- ผมไม่ทราบ ว่ามีหมวดหมู่นี้อยู่ด้วยหรอ. Game Change (2011)
Sorting them all out.จัดหมวดหมู่ไง Ghosts (2011)
He fanned your folders in an order of some sort.เขาเรียงแฟ้มของคุณ แบ่งเป็นหมวดหมู่ All In (2012)
We all fit a certain category-- the bully, the charmer, the, uh, surrogate dad, the man possessed by ungovernable rage, the brain-- and any of those types could be a good detective, พวกเราจะมีสิ่งที่น่าสนใจคนละแบบ จัดเป็นหมวดหมู่ได้ตามนี้ ไอ้พวกอันธพาล ไอ้พวกมีเสน่ห์ ไอ้พวก... คนที่เป็นพ่อคน The Long Bright Dark (2014)
Before she was through, she catalogued a quarter of a million stars.เธอหมวดหมู่ในสี่ของล้านดวง Sisters of the Sun (2014)
Biologists have cataloged a half a million different kinds of beetles alone.นักชีววิทยาได้จัดหมวดหมู่ ครึ่งล้านชนิดที่แตกต่าง กันของด้วงคนเดียว Some of the Things That Molecules Do (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแบ่งหมวดหมู่[kān baeng mūatmū] (n, exp) EN: classification
การแบ่งหมวดหมู่หนังสือ[kān baeng mūatmū nangseū] (n, exp) EN: classification of books ; library classification  FR: classification des ouvrages [ f ]
หมวดหมู่[mūatmū] (n) EN: classification
ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ[rabop kān jat mūatmū nangseū] (n, exp) EN: library classification  FR: système de classification des livres [ m ] ; système de classification des documents [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
categorize(vt) จัดหมวดหมู่, See also: จัดกลุ่ม, จัดประเภท, Syn. classify
category(n) หมวด, See also: หมู่, หมวดหมู่, ประเภท, Syn. class, type
class(vt) จัดแบ่งหมวดหมู่, See also: จัดกลุ่ม, Syn. classify, categorize
codification(n) การจัดระเบียบหมวดหมู่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ, See also: การเรียบเรียง, การประมวล, Syn. arrangement, classification
file(n) เอกสารที่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่
regimented(adj) ซึ่งจัดเป็นหมวดหมู่, See also: ซึ่งมีระเบียบวินัยเคร่งครัด, Syn. disciplined, controlled
taxonomic(adj) เกี่ยวกับระบบการจัดชั้นและหมวดหมู่พืชและสัตว์, Syn. botanical
taxonomist(n) ผู้มีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดชั้นและหมวดหมู่พืชและสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
categorise(แคท'ทะกอไรซ) v { categorized, categorised, categorising, categorizing, categorizes, categorises } จัดเป็นหมวดหมู่, ลำดับขั้น, แบ่งออกเป็นประเภท, See also: categorist n. ดูcategorise categorization n. ดูcategorise, Syn. classif
categorize(แคท'ทะกอไรซ) v { categorized, categorised, categorising, categorizing, categorizes, categorises } จัดเป็นหมวดหมู่, ลำดับขั้น, แบ่งออกเป็นประเภท, See also: categorist n. ดูcategorise categorization n. ดูcategorise, Syn. classif
classification(แคลสซิฟิเค'เชิน) n. การแบ่งออกเป็นหมวดหมู่., See also: classificatory adj. -al adj.
classified(แคลส'ซิไฟดฺ) adj. ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทหรือหมวดหมู่, สำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น, เป็นความลับ. n. แจ้งความเล็ก ๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์, Syn. confidential
classify(แคลส'ซิไฟ) ฐclassified, classifying, classifies } vt. แยกประเภท, แยกหมวดหมู่, จัดให้เป็นประเภทความลับ., See also: classifiable adj. ดูclassify
codifies }vt. ประมวล, จัดเป็นหมวดหมู่
codify { codifiedvt. ประมวล, จัดเป็นหมวดหมู่
codifyingvt. ประมวล, จัดเป็นหมวดหมู่
re-sort(รีซอร์ท') vt. จัดใหม่, ใช้ใหม่, แยกใหม่, คัดใหม่, แยกเป็นหมวดหมู่ใหม่
seperator barเส้นคั่นแต่ละเมนูที่เห็นบนจอภาพในระบบวินโดว์ มักจะมีเส้นแบ่งหมวดหมู่ของรายการคำสั่งคั่นให้เป็นระยะ ๆ เพื่อให้มองหาได้ง่าย เช่น เมนู File ของโปรแกรม Microsoft Word จะแบ่งรายการคำสั่งเป็น New, Open, Close, Save, Save as, Version ส่วนหนึ่ง Page Setup, Print Preview, Print, ส่วนหนึ่ง บางทีก็มี Exit อยู่อีกส่วนหนึ่ง (แต่ละโปรแกรม อาจมีรายการคำสั่งแตกต่างกันไปบ้าง) แต่จะมีเส้นคั่น ให้เห็นชัดเสมอ
whatnot(วอท'นอท) n. หิ้ง, หิ้งตั้งแสดง, สิ่งที่อาจแยกเป็นหมวดหมู่ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
classification(n) การแบ่งประเภท, การจัดหมวดหมู่, การแยกประเภท
classify(vt) แบ่งประเภท, จัดหมวดหมู่, จัดประเภท, แยกประเภท, แบ่งชั้น
codify(vt) ทำเป็นประมวล, ทำเป็นระเบียบ, รวบรวม, เข้ารหัส, จัดหมวดหมู่
subsume(vt) จัดหมวดหมู่, รวมพวก, พินิจพิเคราะห์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
LCระบบการจัดหมวดหมู่แบบรัฐสภาอเมริกัน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top