Search result for

*ส่า*

(271 entries)
(0.1433 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ส่า, -ส่า-
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
ส้าง[ส่าง] (n ) บ่อน้ำใต้ดิน ขุดไว้เพื่อตักน้ำไว้ดื่ม หรือใช้

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เท (vi slang ) ทิ้ง, ยกเลิกนัดโดยไม่บอกล่วงหน้า เช่น อุตส่าห์นัดกันไว้ดิบดี ทำไมอยู่ดีๆ มาเทกันแบบนี้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่า[N] yeast, Syn. ยีสต์, Example: เรารู้จักส่าหมักสุราซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่นำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่โบราณกาล, Thai definition: สิ่งที่เป็นเชื้อ ทำให้ปรากฏเป็นฟอง รา หรือเม็ดผื่นเป็นต้นแก่สิ่งอื่นบางลักษณะ
ส่า[V] abate, See also: decrease, subside, relieve, ease, Syn. บรรเทา, ทุเลา, Example: ไข้ส่างลงจากเมื่อคืนมาก
ส่า[V] swing, See also: swerve, sway, shake, rock, swish back and forth, Syn. แกว่งไกว, Example: ว่าวส่ายเพราะลมแรง, Thai definition: แกว่งไปมา, ย้ายไปมา
ส่ายตา[V] roll one's eyes, See also: goggle eyeballs, Syn. กลอกลูกตา, กลอกตา, Example: ผมส่ายตาหาเจ้าของก่อนที่จะนั่งเก้าอี้ตัวนี้
ส่าหรี[N] sari, See also: saree, Syn. ผ้าส่าหรี, Example: ผู้หญิงแขกนิยมสวมส่าหรีที่มีสีและลวดลายสวยงามแตกต่างกันไป, Count unit: ผืน, ชิ้น, Thai definition: เครื่องแต่งกายสตรีอินเดียแบบหนึ่ง ใช้เป็นทั้งผ้านุ่งและผ้าห่ม ส่วนที่นุ่ง ยาวกรอมส้น พันรอบตัวและจีบข้างหน้าเหน็บไว้ที่เอว ส่วนผ้าห่มใช้ชายผ้าที่เหลือพาดอกและสะพายบ่า ชายที่ห้อยดึงมาคลุมหัวก็ได้
ส่าไข้[N] fever blister, See also: cold sore, Example: ลูกสาวฉันมีส่าไข้เป็นผื่นแดงขึ้นเต็มตัว ก่อนจะเป็นไข้สูงขนาดนี้, Thai definition: เม็ดผื่นขึ้นตามตัวเมื่อก่อนจะเป็นไข้
กระเส่า[V] shiver, See also: quiver, tremulous, tremble, quaver, vibrate, Syn. สั่นเครือ, Example: เสียงของเขากระเส่าด้วยความกลัว
การส่า[N] sway, See also: wobble, swing, shake, Thai definition: การแกว่งไปมา, การย้ายไปมา (อย่างว่าวส่าย)
สอดส่า[V] look for, Syn. มองหา, Example: ดวงตาทุกคู่สอดส่ายไปตามพื้นดินที่เฉอะแฉะ
ส่ายตาดู[V] sweep one's eyes over, See also: look around, glance around, Example: ผมหัวเราะพลางส่ายตาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่ายหน้า[V] shake one's head, Syn. สั่นหน้า, Example: ทุกคนส่ายหน้าแทนคำตอบ, Thai definition: ย้ายหน้าไปมาเพื่อบอกปฎิเสธ
ส่าเหล้า[N] brew's yeast, Thai definition: กากของเชื้อที่ทำเหล้า
ส่าเหล้า[N] Desmos cochinchinensis Lour., Syn. ส่าเหล้าช้าง, นางดำ, โยม, Example: เขาปักเสาวางคานทำซุ้มเพื่อให้ยอดส่าเหล้าเลื้อยออกไปเรื่อยๆ ตามใจมัน, Thai definition: ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Desmos cochinchinensis Lour. ในวงศ์ Annonaceae
ส่ายไปส่ายมา[V] wobble, See also: shake, rock, sway, totter, teeter, tremble, Ant. อยู่กับที่, Example: มันชูงวงแล้วส่ายไปส่ายมา คล้ายกับว่าจะดมกลิ่นฉัน
กระสับกระส่า[V] fidget, See also: be nervous, be restless, be uneasy, Syn. กระวนกระวาย, ทุรนทุราย, เร่าร้อนใจ, Example: คนไข้กระสับกระส่ายด้วยความทรมานจากอาการข้างเคียงที่มีผลจากยาตลอดคืน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระทุ้งเส้าก. เอาไม้เส้ากระทุ้งเพื่อให้จังหวะฝีพาย สำหรับเรือในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค.
กระสับกระส่าว. เร่าร้อนใจทนนิ่งเป็นปรกติไม่ได้, กระวนกระวาย, ทุรนทุราย.
กระเส่า, กระเส่าว. สั่นเครือและเบา (ใช้แก่เสียง).
ก้อนเส้าน. ก้อนอิฐหรือก้อนหินเป็นต้น อย่างน้อย ๓ ก้อน ที่เอามาตั้งต่างเตา
ก้อนเส้าชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์ภรณี มี ๓ ดวง.
กะส้าหอยน. เปลือกซากหอยต่าง ๆ ที่ทับถมกันอยู่ ใช้ทำปูนขาวที่เรียกว่า ปูนหอย. (ไกลบ้าน), กะซ้าหอย ก็ว่า.
ไข้ส่าดู ไข้ผื่น.
คชส่า(คดชะ-) น. ชื่อแตงโมพันธุ์หนึ่ง สีเหลือง เนื้อหวาน.
ซักส้าวน. ชื่อการเล่นชนิดหนึ่งของเด็กโดยจับแขนดึงกันไปมา.
ผาสามเส้าน. เขาตรีกูฏ.
มะซ่าน, มะส้าน ๑น. ชื่อไม้ต้นชนิด Dillenia aurea Smi. ในวงศ์ Dilleniaceae ผลเป็นพู มีเมือกมาก.
มะส้าน ๑ดู มะซ่าน.
มะส้าน ๒ดู มะงั่ว.
ไม้ส้าวน. ไม้เส้า.
ไม้เส้าน. ไม้ยาวสำหรับยื่นไปช่วยคนตกน้ำในเวลาเรือพระประเทียบล่ม, ไม้กระทุ้งให้จังหวะในเรือดั้งในกระบวนพยุหยาตรา
ไม้เส้าไม้ยาวสำหรับสอยหรือค้ำ
ไม้เส้าไม้ยาวสำหรับชูเพนียดนกต่อขึ้นบนต้นไม้
ไม้เส้าไม้ส้าว ก็ว่า.
ยี่สาน, ยี่ส่าน. ตลาดของแห้ง, ที่ขายของแห้ง.
รักสามเส้าน. ความรักที่ชาย ๒ คนรักหญิงคนเดียวกัน หรือหญิง ๒ คนรักชายคนเดียวกัน.
สอดส่าก. ส่ายตาค้นหา ในคำว่า สอดส่ายสายตา เช่น สอดส่ายสายตาหาเพื่อนที่นัดไว้ ตำรวจสอดส่ายสายตาหาคนร้าย, โดยปริยายหมายถึงส่ายตามองหาช่องทางหรือโอกาสที่จะลักขโมยเป็นต้น.
ส่าน. สิ่งที่เป็นเชื้อทำให้ปรากฏเป็นฟอง รา หรือเม็ดผื่นเป็นต้นแก่สิ่งอื่นบางลักษณะ.
ส่าขนุนน. ดอกขนุนที่เกิดขึ้นก่อนแล้วร่วงไป ซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าขนุนนั้นจะมีลูก.
ส่าไข้น. เม็ดผื่นขึ้นตามตัวก่อนจะเป็นไข้, เรียกไข้ที่มีเม็ดผื่นเช่นนั้น ว่า ไข้ส่า.
ส่าเลือดน. เม็ดผื่นที่ขึ้นตามตัวเนื่องจากความผิดปรกติของเลือดประจำเดือน.
ส่าเห็ดน. ราที่ขึ้นตามพื้นดินก่อนที่เห็ดจะขึ้น.
ส่าเหล้า ๑น. ส่าที่เติมลงไปเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี ทำให้มีเอทิลแอลกอฮอล์เกิดขึ้น.
ส้างน. สิ่งปลูกสร้างชั่วคราวขนาดย่อม ยกพื้น และดาดหลังคา สำหรับพระสงฆ์นั่งสวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมรุ ตั้งอยู่ ๔ มุมพระเมรุ, คดซ่าง คดสร้าง ซ่าง สร้าง สำซ่าง หรือ สำสร้าง ก็เรียก.
ส่าน. ผ้าขนสัตว์โบราณ.
สามเส้าก. อาการที่นกเขาขันคูเป็น ๓ จังหวะ, สามกุก ก็ว่า. (พจน. ๒๔๙๓)
สามเส้าชื่อเพลงไทยอัตรา ๒ ชั้น หน้าทับปรบไก่.
ส่าย ๑ก. แกว่งไปมา เช่น ส่ายผ้าอ้อมในน้ำ, ย้ายไปมา เช่น ส่ายหัว ส่ายสะโพก ว่าวส่าย.
ส่าย ๑น. กระโปรงยาวที่ผู้หญิงนุ่ง.
ส่ายตาก. กวาดตามองทั่ว ๆ เช่น เขาส่ายตามองหาคนรู้จัก.
ส่ายศึก, ส่ายเศิกก. กวาดล้างให้หมดสิ้นข้าศึกศัตรู เช่น ส่ายเศิกเหลี้ยนล่งหล้า ราญราบหน้าเภริน (นิ. นรินทร์).
ส่ายหน้าก. อาการที่ทำหน้าหันไปมาช้า ๆ แสดงถึงความหมดหวัง หมดศรัทธา หมดปัญญาเป็นต้น เช่น หมอเห็นผลการตรวจคนไข้แล้วส่ายหน้า.
ส่าย ๒ว. เสียงอย่างเสียงที่เกิดจากผ้าแพรเนื้อหนาแข็งเสียดสีกัน เช่น ได้ยินเสียงแพรส่าย.
ส้ายก. กำจัด, สู้.
ส้ารบับ(ส้าระบับ) น. ผ้าเยียรบับ.
ส่าหรี(-หฺรี) น. เครื่องแต่งกายสตรีอินเดียแบบหนึ่ง เป็นผ้าชิ้นยาวประมาณ ๕-๖ เมตร ใช้เป็นทั้งผ้านุ่งและผ้าห่ม ส่วนที่นุ่ง ยาวกรอมส้น พันรอบตัวและจีบข้างหน้าเหน็บไว้ที่เอว ส่วนผ้าห่มใช้ชายผ้าที่เหลือพาดอกและสะพายบ่า โดยมากเป็นบ่าซ้ายห้อยชายไปข้างหลัง ชายที่ห้อยดึงมาคลุมหัวก็ได้.
ส่าเหล้า ๑ดูใน ส่า.
ส่าเหล้า ๒น. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Desmos cochinchinensisLour. ในวงศ์ Annonaceae ใบด้านล่างเป็นคราบขาว ดอกสีเหลือง กลิ่นหอม.
เส้าน. ไม้หลักหรือวัตถุที่ตั้งหรือปักเป็น ๓ มุมสำหรับรองรับ เช่น เอาก้อนอิฐมาวางให้เป็น ๓ เส้า.
เสียงกระเส่าน. เสียงสั่นเครือและเบา.
อุตสาห-, อุตส่าห์, อุตสาหะน. ความบากบั่น, ความพยายาม, ความขยัน, ความอดทน, ใช้ว่า อุษาหะ อุสสาหะ หรือ อุสส่าห์ ก็มี.
อุตสาห-, อุตส่าห์, อุตสาหะก. บากบั่น, พยายาม, ขยัน, อดทน.
อุสส่าห์, อุสสาหะ(อุด-) น. อุตสาหะ.
อุสส่าห์, อุสสาหะ(อุด-) ก. อุตส่าห์.
กระวายว. ส่าย, ดิ้น, เช่น ทอดตนตีทรวงกระวาย (อุเทน), ใช้เข้าคู่กับคำ กระเวย และ กระโวย เป็น กระเวยกระวาย และ กระโวยกระวาย.
กระโหม(-โหมฺ) ก. โหม เช่น ศัพท์ส้าวกระโหมโครม (บุณโณวาท).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lateral runoutระยะส่า[ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
radial runoutความส่ายจากแนวรัศมี, ความเบี้ยวจากแนวรัศมี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
runout; wobbleการส่า[ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
restlessness; uneasiness; unrestความไม่สงบ, ความกระสับกระส่าย, ความทุรนทุราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudamen (เอก.); sudamina (พหู.)ผื่นไข้, ส่าไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudamina (พหู.); sudamen (เอก.)ผื่นไข้, ส่าไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swing motorมอเตอร์ส่ายลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
jactation; jactitationอาการกระสับกระส่า[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jactitation; jactationอาการกระสับกระส่า[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bump-steerท้ายรถปัดส่า[ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fever, exanthematousไข้ส่า, ไข้ผื่น, ไข้กาฬ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exanthematous feverไข้ส่า, ไข้ผื่น, ไข้กาฬ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unrest; restlessness; uneasinessความไม่สงบ, ความกระสับกระส่าย, ความทุรนทุราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uneasiness; restlessness; unrestความไม่สงบ, ความกระสับกระส่าย, ความทุรนทุราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wobble; runoutการส่า[ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
weavingการส่า[การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
wheel wobbleล้อส่า[ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Khun Sa, 1933?-ขุนส่า, ค.ศ. 1933?- [TU Subject Heading]
Agitationอยู่ไม่สุข, ลักษณะกระสับกระส่าย, อยู่นิ่งไม่ได้, หงุดหงิด, กระสับกระส่าย, ทุรนทุราย [การแพทย์]
Ataxia, Truncalลำตัวโซเซ, ลำตัวส่ายโงนเงน [การแพทย์]
Brewer's Yeastส่าเบียร์ [การแพทย์]
Dysphoriaอาการระเหี่ยเป็นทุกข์,อารมณ์ไม่ดี,การไม่สบายใจอึดอัดกังวลกระสับกระส่าย,ความรู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
Fermentationการหมัก,อุตสาหกรรมหมัก,ขบวนการหมัก,การฟูเชื้อ,ส่าเหล้า,กระบวนการหมัก,การหมักน้ำตาล [การแพทย์]
yeastยีสต์, ส่า, โพรทิสต์เซลล์เดียวพวกเห็ดรา ใช้ในอุตสาหกรรมทำแอลกอฮอล์ เพราะยีสต์สามารถเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ได้โดยการหมัก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, but we were invited- That's right!แต่เขาอุตส่าห์ชวนนะครับ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Thank you for traveling such distances to be here today-ขอขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์เดินทางไกลมายังงานนี้ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I was saving that sushi for last!ไอ้ตะกละ! ฉันอุตส่าห์เก็บซูชิไว้กินปิดท้ายนะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I was saving that for the end!ทีแกยังทำได้เลย! ฉันอุตส่าห์เก็บไว้กินตอนสุดท้ายนะ! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I thought we were friends! You thought wrong!ฉันอุตส่าห์คิดว่าแกเป็นเพื่อน! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Ki-dong will be on the piano. Mom, Jae-in Nam will be singing.กีดง จะเล่นเปียโน ส่านแม่ของเขาจะร้องเพลง Scandal Makers (2008)
You became a murderer while trying to avoid becoming a thief.เจ้าอุตส่าห์หลีกหนีจากข้อหาเป็นโจร แต่กลับต้องกลายมาเป็นฆาตรกร Hong Gil Dong, the Hero (2008)
No, Pop, it's hop, shuffle, ball change, hip swish, turn around.ทั้งป๊อป ฮิปฮอป เหวี่ยงตัว ส่ายสะโพก หมุน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Shake the hot things!ส่ายก้นหน่อย! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Shake the hot things!ส่ายหน่อย! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I bring Marley out here to help you run your game... on these poor girls, and this is the thanks we get.ไม่เอาน่า ฉันอุตส่าห์พามาร์ลีย์ออกมา เพื่อให้นายได้เล่นเกมของนาย กับสาวๆผู้น่าสงสารพวกนี้นะเว้ย เนี่ยเหรอคำขอบคุณ Marley & Me (2008)
You also said you would get up early and walk him. He chews things when he gets restless.คุณก็เอาแต่พูดว่าคุณจะตื่นแต่เช้าพามันออกไปเดินเล่น แล้วมันก็จะเริ่มหาของเคี้ยวถ้ามันรู้สึกกระสับกระส่ายแบบนี้! Marley & Me (2008)
You're not happy doing that column. You're restless and I can feel it.คุณไม่แฮปปี้กับคอลัมน์ และคุณกำลังกระสับกระส่าย ฉันรู้สึกได้เลย Marley & Me (2008)
Ah, drill it underground, it's kept off everyone's radar for a very long time but you can't buy that much piping without somebody getting curious.ขุดอยู่ใต้ดิน อุตส่าห์ลอดตามาได้ตั้งนาน แต่ซื้อทอดส่งเยอะขนาดนั้น จะไม่ให้ใครสงสัยได้ยังไง ? Quantum of Solace (2008)
I did my best not to.อุตส่าห์ยั้งมือแล้วนะ Quantum of Solace (2008)
So, thank you guys so much for letting me be your housemother.ยังไงก็ขอบคุณพวกคุณมากนะ ที่อุส่าให้ฉันเป็นแม่บ้านที่นี่ The House Bunny (2008)
We were.ผมอุตส่าคิดว่าเรามีการสนับสนุน ทางการเงินพร้อมพรั่ง Frost/Nixon (2008)
No, can we go tomorrow? Look, we're already here...ไปพรุ่งนี้ได้มั้ย เราอุตส่าห์มาถึงนี่แล้ว Pineapple Express (2008)
I wanna see some moves.ไปยักย้ายส่ายสะโพก ซักหน่อยเพื่อน The Ruins (2008)
- Use the hips. Like this.ส่ายสะโพกอีก ส่ายสะโพกแบบนี้นะ The Ruins (2008)
- My friends were giving me a party.- เพื่อนผมอุตส่าห์จะจัดงานเลี้ยงให้ The Reader (2008)
Thank you so much for coming. It means so much to me, you guys.ขอบคุณที่อุตส่าห์มากันนะ เห็นแล้วปลื้มมากๆ เลย Loyal and True (2008)
And you know your friend Alice?คนไหนก็ได้ที่มาส่ายๆยั่วเธอน่ะ แล้วรู้ไหมว่าอลิซเพื่อนเธอน่ะ Loyal and True (2008)
And I think that after everything I've done to help,ผมอุตส่าห์ช่วยคุณ Under & Out (2008)
Of the entire mission on that relic?ของภารกิจที่อุตส่าห์ทำมากันทั้งหมด กับไอรถบุโรทั่งคันนี้เนี่ยนะ? The Price (2008)
Stayed up all night blowing up balloons... for what?อุตส่าห์นั่งทำลูกโป่งทั้งคืนเนี่ยนะ Up (2009)
I'm not impressed with your perverted mouth breathing.จะโรคจิตทั้งที หัดทำเสียงกระเส่าให้มันดีหน่อยนะ. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Thank you for coming all this way to see me.ขอบคุณนะ ที่อุตส่าห์เดินทางมาหาผมถึงนี่ Invictus (2009)
So I fucking show up on a set and people ask me-แถมผมแก่เกินจะตั้งต้นใหม่ เอ่อ อุตส่าห์โผล่หน้าไปที่ฉาก The Girlfriend Experience (2009)
This guy's been working on double-crust pizza for five years, got $50 million invested, major new product for him.เขาอุตส่าห์คิดเรื่องนี้มา 5 ปี ลงทุนไปเกือบ 50 ล้านเหรียญ กะว่าแจ้งเกิดเต็มที่ Duplicity (2009)
And the fact that you don't believe me, the fact that we've been through everything that we've been through and that you still don't trust me on this, is, quite frankly, disturbing.ทั้งที่เราผ่านอะไรด้วยกันมา ที่มันหนักหนาสาหัสกว่านี้ คุณยังอุตส่าห์ไม่เชื่อใจผมเรื่องนี้ เยี่ยมมากเลย กรรมแท้ๆ Duplicity (2009)
I'm putting everything away, like it never happened, and I suddenly realize there's something missing.อุตส่าห์ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ และสุดท้ายก็พบว่า มีบางอย่างหายไป Duplicity (2009)
I tried to be fokkin' nice to you, man!อุตส่าห์ทำดีด้วยนะเว้ย ไอ้ตัวเล็ก District 9 (2009)
Great. I'm glad I cancelled my golf game for this. Good.เยี่ยม ฉันอุตส่าห์ไม่ไปตีกอล์ฟเพราะต้องมาฟังเรื่องบ้านี่ ดีจริงๆ The Final Destination (2009)
Get the guy a badge. -You don't think Toby...นั่นก็สะดวกดี เขาอุส่าเอาผู้ต้องสงสัยของเขามาให้ Some Kinda Love (2009)
After 25 years on the wagon, are you out of your mind?อุตส่าห์เลิกมาตั้ง25ปี เกิดบ้าอะไรขึ้นมา? 2012 (2009)
What are you doing? The plan was working perfectly.เธอทำอะไรน่ะ ชั้นอุส่าวางแผนมันมาอย่างดี Princess Protection Program (2009)
Well, thanks for shaking a tail.ดี ขอบใจสำหรับการส่ายก้นมา The Rapture (2009)
The whole crew was representing. Even Badger came all the way from Fresno.เพื่อนฝูงทุกคนอยู่กับพร้อมหน้า แม้กระทั่งไอ้เเบดเจอร์มันก็ยังอุตส่าห์เดินทางมาจากคุกเฟรสโน Mandala (2009)
You know, I went out on a limb to get you into that game, and then you go in there acting like you're better than they are.ผมอุตส่าห์ไปพูดให้คุณได้เล่นไพ่ด้วย แต่คุณกลับไปทำตัวอย่างกับว่า คุณสูงส่งกว่าพวกเธอ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Well, you did buy me that deodorant. Ooh!แต่หยวนหน่า ยังไงคุณก็อุตส่าห์ซื้อดีโอโดแรนท์มาให้ Bargaining (2009)
I'm just a little nervous.ผมแค่กระสับกระส่ายนิดหน่อย Bargaining (2009)
You know, for a while, I couldn't take vanessaนายก็รู้ มันก็นานแล้ว ที่ฉันไม่ได้พาวาเนสส่า You've Got Yale! (2009)
Thanks, Ben... for taking the risk to help me, for going up against the team.ขอบใจนะ เบ็น... ที่อุตส่าห์ยอมเสี่ยงช่วยฉัน ยอมขัดแย้งกับทีม Ben 10: Alien Swarm (2009)
I'm a good dancer. You seen it on my site.เดี๊ยนส่ายเก่ง พี่ก็เห็นแล้วในเว็บเดี๊ยน Keep This Party Going (2009)
Shit, I get up there and move Earth and heaven, go-go style.อู๊ย เดี๊ยนจะขึ้นไปนะ แล้วก็ส่ายจากนรกสู่สวรรค์ แบบอาโกโก้ได้เลย Keep This Party Going (2009)
I went out on a double or triple with them,ฉันอุตส่าห์ไปเดทคู่อะไรนั่น Episode #1.9 (2009)
Intentional or not, I didn't have time for such petty matters. Petty matters?พวกเราอุตส่าห์เจอกัน แต่พวกนายยังมาพูดเรื่องเด็กๆอย่างนั้นเหรอ Episode #1.14 (2009)
Since you invited me, I want to play my part.คุณอุตส่าห์เชิญฉันมา ฉันควรจะตอบแทนใช่มั้ยคะ? Episode #1.15 (2009)
I LOVE THAT ROOM. THANK YOU FOR COMING ALL THE WAY DOWN HERE,หนูชอบห้องนั้นมากๆ ขอบคุณที่อุตส่าห์มาถึงนี่นะคะแม่ Valley Girls (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การส่ายไปมา[n. exp.] (kān sāi pai mā) EN: oscillation   
ไข้ส่า[n. exp.] (khai sā) EN: dengue fever   FR: dengue [f]
ก้อนเส้า[n. exp.] (køn sao) EN: pieces of stone used as stove   
กระสับกระส่า[v.] (krasapkrasāi) EN: fidget ; be nervous ; be restless ; be uneasy   
กระสับกระส่า[adj.] (krasapkrasāi) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful   FR: impatient ; nerveux ; agité
ผีเสื้อเณรส่าหรี[n. exp.] (phīseūa nēn sārī) EN: Chocolate Grass Yellow   
ส่า[n.] (sā) EN: yeast ; mushroom spores   FR: levure [f]
ส่า[n.] (sā) EN: fever blisters ; cold sores ; symptom of herpes simplex   
ส่า[v.] (sāi) EN: swing ; swerve ; sway ; shake ; rock ; swish back and forth   FR: agiter ; balancer
ส่ายไปมา[v. exp.] (sāi pai mā) EN: oscillate   
สามเส้า[n.] (sāmsao) EN: three-legged cooking stand   
สามเส้า[adj.] (sāmsao) EN: tripartite ; three-cornered ; trilateral   FR: triparti ; tripartite ; trilatéral
เส้า[n.] (sao) EN: side ; party ; pole ; leg of a tripod   
ส่าหรี[n.] (sārī) EN: sari ; saree   FR: sari [m]
สองเส้า[adj.] (søngsao) EN: bipartite   FR: biparti ; bipartite

English-Thai: Longdo Dictionary
go out of one's wayอุตส่าห์ยอมลำบาก(ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)เกินกว่าที่คาดไว้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiddle with[PHRV] ปัดมือหรือส่ายมือเล่นไปมากับ...อย่างไร้จุดมุ่งหมาย, Syn. fidget with
fidget about[PHRV] กระสับกระส่าย, See also: ขยับไปมาอย่างอยู่ไม่สุข
flap about[PHRV] ส่ายไปมาอย่างไร้ทิศทาง, See also: แกว่งไปมาอย่างไร้ทิศทาง, Syn. flap around
flap around[PHRV] ส่ายไปมาอย่างไร้ทิศทาง, See also: แกว่งไปมาอย่างไร้ทิศทาง, Syn. flap about
flounce in[PHRV] โยกตัวเข้ามา, See also: ส่ายตัวเข้ามา, กระฟัดกระเฟียดเข้ามา
flounce out[PHRV] โยกตัวออกไป, See also: ส่ายตัวออกไป, กระฟัดกระเฟียดออกไป
edgy[ADJ] กระสับกระส่าย, See also: เป็นกังวล, หงุดหงิด, Syn. irritable, nervous
ferment[N] เชื้อหมัก, See also: เอนไซม์, เชื้อฟู, เชื้อที่ทำส่าเหล้า
feverish[ADJ] ตื่นเต้น, See also: ร้อนรุ่ม, กระสับกระส่าย, Syn. hectic, Ant. calm
fidget[VI] กระวนกระวาย, See also: งุ่นง่าน, กระสับกระส่าย, หงุดหงิด, Syn. flit, flutter, wiggle, wriggle, Ant. calm
gyrate[VI] หมุนเป็นวงกลม, See also: ส่ายเป็นวงกลม
high-strung[ADJ] ซึ่งหงุดหงิดง่าย, See also: ซึ่งกระสับกระส่ายง่าย, Syn. anxious, nervous, tense, Ant. calm, placid, relaxed
have ants in one's pants[IDM] กระสับกระส่าย, See also: อยู่ไม่สุข
ill at ease[ADJ] ซึ่งกระสับกระส่าย, See also: ไม่สบาย, อึดอัด, กระวนกระวาย, Syn. nervous, uncomfortable, uneasy, Ant. comfortable, easy
inquietude[N] ความกระสับกระส่าย, See also: ความกระวนกระวาย, Syn. anxiety, restlessness
lash about[PHRV] ส่ายไม่หยุด, See also: ส่ายไปมา, Syn. lash around
lash around[PHRV] ส่ายไม่หยุด, See also: ส่ายไปมา, Syn. lash about
nervous[ADJ] กระวนกระวาย, See also: กระสับกระส่าย, ร้อนรน, ประหม่า, กลัวลนลาน, Syn. agitated, excitable, sensitive, Ant. calm, relaxed
oscillate[VI] แกว่งไปมา, See also: ส่ายไปมา, Syn. sway, waver, Ant. stay, stand
quaver[VI] สั่น, See also: กระเส่า, Syn. tremble, vibrate
quaver[N] เสียงสั่น, See also: เสียงกระเส่า
restless[ADJ] กระสับกระส่าย, See also: กระวนกระวาย, หงุดหงิด, Syn. unsettled, unstable, nervous
restlessly[ADV] อย่างกระสับกระส่าย, Syn. nervously, uncomfortably
rove[VI] สอดส่ายสายตา, See also: กวาดสายตา
antsy[SL] กระสับกระส่าย, See also: ประหม่า, วิตกกังวล
saree[N] ผ้าส่าหรี
sari[N] ผ้าส่าหรี, Syn. dress
shimmy[N] การเต้นเขย่า, See also: การสั่น, การเต้นส่าย
stagger[N] การเซ, See also: การโซเซ, การส่าย, การเอียง, Syn. lurch, totter
swagger[VI] เดินกร่าง, See also: เดินส่ายอาดๆ, เดินวางท่า, Syn. strut, swank
sway[VI] แกว่งไปมา, See also: โซเซ, ส่าย, แกว่งไกว, โคลงเคลง, Syn. swing, wave, oscillate
sway[VT] แกว่งไปมา, See also: โซเซ, ส่าย, แกว่งไกว, โคลงเคลง, Syn. swing, wave, oscillate
stack up[PHRV] เดินโซเซรอบ, See also: ส่ายไปมา
stagger about[PHRV] เดินโซเซ, See also: ส่ายไปมา, Syn. stagger around
stagger around[PHRV] เดินโซเซ, See also: ส่ายไปมา, Syn. stagger about
toss[VI] เคลื่อนที่ไปมา, See also: กระสับกระส่าย
uneasy[ADJ] ซึ่งไม่สบายใจ, See also: ซึ่งกระสับกระส่าย, ซึ่งเป็นกังวล, Syn. uncomfortable, disturbed, restless, tense, Ant. comfortable
wagger[N] ผู้ส่าย, See also: ผู้กระดิก, ผู้แกว่งไปมา
wamble[VI] บิดไปบิดมา, See also: กลิ้งไปกลิ้งมา, ส่ายไปส่ายมา
wobble[VT] ทำให้โยกไปมา, See also: ทำให้โซเซ, ทำให้ส่ายไปมา, ทำให้โคลงเคลง, Syn. shake
wobble[N] การโอนเอนไปมา, See also: อาการโซเซ, การโคลงเคลง, การส่ายไปมา
wobble about[PHRV] ส่ายไปมา, See also: โคลงเคลง, โอนเอน, โซเซ
wobble around[PHRV] ส่ายไปมา, See also: โคลงเคลง, โอนเอน, โซเซ
yeast[N] ส่าเหล้า, See also: ยีสต์, ส่าเหล้า, เชื้อเหล้า, เชื้อหมัก
yeasty[ADJ] กระสับกระส่าย, See also: กระวนกระวาย, หงุดหงิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brewer's yeastn. ยีสต์ที่ใช้ทำส่าเหล้าหรือส่าเบียร์
compunction(คัมพังคฺ'เชิน) n. ความเสียใจต่อการกระทำ,ความไม่สบายใจหรือกระสับกระส่ายต่อสิ่งที่ได้กระทำไป., See also: compunctious adj., Syn. guilt,regret,repentance
confluent(คอน'ฟลูเอินทฺ) adj. ซึ่งไหลไปด้วยกัน,ซึ่งบรรจบกัน,ไปด้วยกัน,ซึ่งออกดอกพร้อมกัน n. ส่ายน้ำร่วม,แคว,สายน้ำที่แยกไหล
delirium tremens(-ทรี'เมนซฺ) n. อาการกระสับกระส่ายอย่างรุนแรงเนื่องจากพิษสุราเรื้อรัง,มีอาการสั่นอาการประสาทหลอน
dengue(เดง'เก) n. ไข้เด๊งซึ่งเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง,มีลักษณะอาการเจ็บปวดข้อต่อและกล้ามเนื้อ,ไข้ส่า, Syn. dengue fever
disquietn. ความไม่สงบ,ความกังวล,ความกระสับกระส่าย.vt. ทำให้ไม่สงบ,ทำให้กังวล,ทำให้กระสับกระส่าย., See also: disquietedly adv. disquietly adv., Syn. uneasiness
edgy(เอด'จี) adj. คม,เป็นเค้าโครงที่ชัดเจนกระสับกระส่าย,กังวล, See also: edgily adv. ดูedgy edginess n. ดูedgy
feverish(ฟี'เวอริช) adj. ตื่นเต้น,กระสับกระส่าย,มีไข้,เป็นไข้, See also: feverishly,feverously adv. feverishness n., Syn. feverous
fiddle(ฟิด'เดิล) n. ซอ,ไวโอลิน -Id. -Phr. (play second fiddle (to) เชื่อฟัง,เป็นมือรองของ) . v. เล่นซอหรือไวโอลิน,ส่ายมือไปมาอย่างหลับหูหลับตา,เสียเวลา., See also: fiddler n., Syn. dawdle
fidget(ฟิด'จิท) vi. อยู่ไม่สุข,หงุดหงิด,อารมณ์เสีย. vt. ทำให้หงุดหงิด,ทำให้กระสับกระส่าย,ทำให้อารมณ์เสีย. -n. ภาวะหงุดหงิด,ความกระสับกระส่าย,ผู้ที่มีใจหงุดหงิด,ผู้กระสับกระส่าย., See also: fidgeter n. fidgetingly adj. fidgety adj. คำที่มีความห
flounce(เฟลาซฺ) vi. ขยับตัว,โยกตัว,สะบัดตัว,กระฟัดกระเฟียด,ดิ้นรน,เดินส่ายตัว. vt. เย็บรอยจีบหรือลายหยัก n. การกระทำดังกล่าว,จีบกระโปรง,ผ้าจีบ,รอยจีบ,ลายหยักขอบกระโปรง.
grind(ไกรดฺ) {ground,grinding,grinds} vt.,vi.,n. (การ) ฝน,บด,โม่,ถูอย่างแรง,บรรเลงเพลงดังลั่น,กดขี่,เคี่ยวเข็ญ,รบกวน,เสียงฝน,งานหนัก,นักเรียนที่ขยันมากผิดปกติ,ระบำส่ายตะโพก., See also: grindable adj. grindingly adv., Syn. cr
high-strungadj. ตึงเครียด,กระสับกระส่า
impatience(อิมเพ'เชินซฺ) n. การขาดความอดทน,ความกระสับกระส่าย,ความใจร้อน, Syn. restiveness,
impatient(อิมเพ'เชินทฺ) adj. ไม่อดทน,ขาดความอดทน,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น,กระ-สับกระส่าย., See also: impatiently adv., Syn. restless
jactationn. การคุยโม้,อาการกระสับกระส่ายกลิ้งไปกลิ้งมา
jitter(จิท'เทอะ) {jittered,jittering,jitters} n. ความกระวนกระวายใจ,ความตกอกตกใจ. vi. กระสับกระส่าย,กระวนกระวายใจ, Syn. tremble,fidget
jittery(จิท'เทอรี) adj. เครียด,กระวนกระวายใจ,กระสับกระส่าย -S.,skittery,fidgety
jolt(โจลทฺ) {jolted,jolting,jolts} vt.,vi.,n. (การ) กระทุ้ง,กระแทก,เขย่า,ทำให้สั่นไหว,ทำให้ส่าย,ต่อยจนมึน,ทำให้งงงวย,บุกรุก,ทำให้วุ่นวาย,สิ่งที่ทำให้เกิดการสั่นไหว,ความพ่ายแพ้อย่างกะทันหัน,การปฏิเสธอย่างกะทันหัน., See also: jolter n. ดูjolt joltingl
jolty(โจล'ที) adj. สั่นไหว,ส่ายโคลงเคลง., See also: joltiness n. ดูjolty, Syn. bumpy
leaven(เลฟ'เวน) n. ส่าเหล้า,เชื้อหมักให้ฟู,เชื้อหมักขนมปังหรือเค้กให้ฟู. vt. ทำให้เกิดฟองแก๊สด้วยเชื้อหมัก,ทำให้ฟู,ใส่เชื้อ,ทำให้ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง,ค่อย ๆ มีผลกระทบ.
leavening(เลฟ'เวินนิง) n. สารที่ทำให้ฟู,เชื้อหมักให้ฟู,ส่าเหล้า,ส่งเสริมใส่
oscillate(ออส'ชะเลท) vi.,vt. (ทำให้) แกว่ง,ส่าย,สั่น,รัว,ลังเลใจ., Syn. vaccillate
oscillation(ออสซะเล'เชิน) n. การแกว่ง,การส่าย,การสั่น,การรัว,ความลังเลใจ, Syn. vibration,vacillation
pan(แพน) n. กระทะก้นแบน,ใบพล -v. วิจารณ์อย่างรุนแรง,ถ่ายภาพทั้งหมด,ส่ายกล้องเป็นมุมกว้าง
pursiness(เพอ'ซิเนส) n. ความหยิ่งยโสเนื่องจากความรวย,ความร้อนหรือกระสับกระส่า
rasping(ราส'พิง,แรส'พิง) adj. เสียงห้าว,เสียงตะไบถู,ซึ่งทำให้ร้อนใจหรือกระสับกระส่าย, See also: raspingly adv., Syn. raspy
restless(เรส'ลิส) adj. กระสับกระส่าย,ร้อนใจ,หงุดหงิด,ไม่อยู่กับที่,ไม่มีการพักผ่อน, Syn. unquiet,disturbed
saree(ซา'รี) n.ชุดส่าหรีของผู้หญิงอินเดีย
sari(ซา'รี) n.ชุดส่าหรีของผู้หญิงอินเดีย
stagger(สแทก'เกอะ) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เดินโซเซ,ยืนโซเซ,โงนเงน,เซ,ส่าย,ลังเลใจ,ตะกุกตะกัก,สับหลีก,จัดหลีก. adj. สับหลีก,จัดหลีก, Syn. totter,stun
swing(สวิง) {swung,swung,swinging,swings} vt.,vt.,adj.,n. (การ) แกว่ง,ไกว,แกว่งไกว,กวัดแกว่ง,โล้,ห้อย,แขวน,แขวนคอ,หัน,หันเห,เปลี่ยนแปลง,ระยะที่แกว่ง,เส้นทางที่แกว่ง,จังหวะ,การส่ายตะโพก,ก้าวของจังหวะ,การเปลี่ยนแปลง,การขึ้น ๆ ลง ๆ ,อิสรภาพ,การดำเนินการ,สิ่งที่แกว่ง,ช
toss(ทอสฺ) vt.,vi.,n. (การ) โยน,ขว้าง,ปา,เหวี่ยง,ทอย,เขย่า,แกว่ง,สอด (คำพูด) ,แกว่ง,กวน,กระสับกระส่าย,เคลื่อนไปมา, -Phr. (toss off ทำสำเร็จอย่างรวดเร็ว,บริโภคอย่างรวดเร็ว), See also: tosser n.
tweak(ทวีค) vt.,n. (การ) บิด,ดึง,หยิก,กระตุก,ทิ้ง,หนีบ,ความร้อนใจ,อาการกระสับกระส่า
uncomfortable(อันคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ไม่สะดวกสบาย,ไม่สบายใจ,เจ็บปวด,ระคายเคือง,กระสับกระส่าย,เคร่งเครียด
unease(อันอี'ซ') n. ความไม่สบายใจ,ความกระสับกระส่า
uneasy(อันอี'ซี) adj. กระสับกระส่าย,ไม่สบาย,ไม่สบายใจ,เป็นห่วง,เป็นทุกข์., See also: unease n. uneasily adv. uneasiness n.
unleavened(อันเลฟ'เวินด) adj. ไม่ได้ใส่เชื้อฟู,ไม่ได้ใส่ส่า,ไม่ฟูขึ้น,ไม่ได้ปรุงแต่ง,ไม่ได้ใส่ตัวกระตุ้น
unrest(อัน'เรสทฺ) n. ความไม่สงบ,ความวุ่นวาย,ความกระสับกระส่าย., See also: unrestful adj.
wiggle(วิก'เกิล) vi. vt.,n. (การ) กระดิก,ขยับ,ปิด,ส่าย,เลื้อย,ไช,ดิน,แกว่ง,เส้นคดเคี้ยว, See also: wiggler wiggly adv., Syn. twist,wriggle,waggle
wobble(วอบ'เบิล) vt.,n. (อาการ) โซเซ,โอนเอน,โยกไปมา,ส่าย,โคลงเคลง,สั่น,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่, Syn. wabble,stagger,sway,dodder
wobbly(วอบ'บลี) adj. สั่น,โซเซ,โอนเอน,โยกไปมา,ส่าย,โคลงเคลง,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่, Syn. wabbly,shaky,unsteady
yeast(ยีสทฺ) n. เชื้อยีสต์ซึ่งเป็นราเซลล์เดียวและมักกลม,เชื้อฟู,เชื้อหมัก,ส่าเหล้า,เชื้อเหล้า vi. เกิดกระบวนการหมักฟู,ปกคลุมไปด้วยฟอง

English-Thai: Nontri Dictionary
disquiet(vt) ทำให้รำคาญ,ทำให้ไม่สงบ,รบกวน,ทำให้กระสับกระส่า
disquietude(n) ความกังวล,ความกระสับกระส่าย,ความรำคาญ,ความไม่สงบ
feverish(adj) เป็นไข้,มีไข้,ตัวร้อน,เร่าร้อน,กระสับกระส่าย,ตื่นเต้น
fidget(n) ความกระสับกระส่าย,ความกระวนกระวาย,ความงุ่นง่าน
fidget(vi) อยู่ไม่สุข,กระสับกระส่าย,กระวนกระวาย,งุ่นง่าน,หงุดหงิด
flounce(vi) ส่าย,สะบัด,โยกตัว,กระฟัดกระเฟียด,ดิ้น
HIGH-high-strung(adj) ประสาทไม่ดี,หงุดหงิด,เครียด,กระสับกระส่า
hover(vi) รวมกันอยู่,บินโฉบ,บินร่อน,ลอย,ส่ายไปมา
jolt(n) อาการกระตุก,การเขย่า,การกระแทก,การสั่นไหว,การส่า
jolt(vi,vt) กระตุก,เขย่า,กระแทก,ส่าย,สั่น,โคลงเคลง
listless(adj) ทอดอาลัย,กระสับกระส่าย,เหงาหงอย,ไม่กระตือรือร้น,เฉยเมย
listlessness(n) ความกระสับกระส่าย,ความเหงาหงอย
oscillate(vi) กวัดแกว่ง,สั่น,ส่าย,รัว
oscillation(n) การกวัดแกว่ง,การสั่น,การส่าย,ความลังเล
pendulous(adj) ส่าย,แกว่ง,ไหว,ห้อย,ขึ้นๆลงๆ
restless(adj) กระสับกระส่าย,ไม่สงบ,ร้อนใจ,ไม่อยู่กับที่
restlessness(n) ความกระสับกระส่าย,ความไม่สงบ,ความกระวนกระวาย
spawn(n) ไข่ปลา,ไข่สัตว์,ส่าเห็ด
stagger(vi) ตุปัดตุเป๋,เซ,ย้าย,เอียง,ส่าย,โงนเงน
unrest(n) ความไม่สงบ,ความวุ่นวาย,ความกระสับกระส่า
wabble(n) การเซ,การส่าย,การโคลงเคลง,อาการโอนเอน
wabble(vi) เซ,โยกเยก,โอนเอน,โคลงเคลง,ส่า
wobble(vi,vt) สั่น,ส่าย,เซ,โคลงเคลง,โยกเยก
yeast(n) เชื้อหมัก,ยีสต์,ส่าเหล้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
苛苛[いらいら, iraira] กระสับกระส่าย ประสาทกิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
折角[せっかく, sekkaku] อุส่าห์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top