ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ส่วนย่อย*

   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ส่วนย่อย, -ส่วนย่อย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนย่อย[N] fraction, See also: component
ส่วนย่อย[N] portion, See also: small part/section/cut/piece/segment, Ant. ส่วนรวม, Example: ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นมักจะประกอบด้วยส่วนย่อยต่างๆ มากมาย
ส่วนย่อย[N] portion, See also: small part/section/cut/price/segment, Ant. ส่วนรวม, Example: ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นมักจะประกอบด้วยส่วนย่อยต่างๆ มากมาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลึง(กฺลึง) ก. ทำให้เป็นรูปทรงกลม รูปทรงกระบอก หรือรูปทรงต่าง ๆ โดยทำให้วัตถุที่จะกลึงนั้นหมุนรอบตัว แล้วสกัดด้วยสิ่วเอาส่วนย่อยออกให้คงไว้แต่รูปทรงที่ต้องการ.
กิ่งใช้เรียกส่วนย่อยที่แยกออกไปจากส่วนใหญ่ แต่ยังขึ้นอยู่กับส่วนใหญ่ เช่น กิ่งอำเภอ กิ่งสถานีตำรวจ
เกร็ด ๒(เกฺร็ด) น. ส่วนย่อยหรือส่วนเบ็ดเตล็ด ซึ่งเป็นเรื่องสนุกหรือน่าสนใจที่เล่าหรือเขียนถึงเหตุการณ์สั้น ๆ ตอนใดตอนหนึ่งในชีวประวัติบุคคลสำคัญ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเรื่องจริง เช่น เกร็ดพงศาวดาร, เรื่องที่เขียนเล่าถึงบรรยากาศที่น่าสนใจหรือสนุกขบขันในที่ประชุมก่อนที่จะมีผลสรุปออกมา.
ขายปลีกก. ขายเป็นส่วนย่อย, ขายตรงแก่ผู้บริโภคใช้สอย.
แขนง ๑(ขะแหฺนง) น. กิ่งไม้เล็ก ๆ ที่แตกใหม่จากลำของไม้พวกไม้ไผ่, กิ่งไม้เล็ก ๆ ที่แยกออกจากกิ่งใหญ่, โดยปริยายหมายถึงส่วนย่อยที่แยกจากส่วนใหญ่ เช่น วิชาฟิสิกส์เป็นแขนงหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์.
คำ ๒พยางค์ซึ่งเป็นส่วนย่อยของวรรคหรือบาทในฉันท์ แต่ละพยางค์ถือว่าเป็นคำหนึ่ง, ๒ วรรคของคำกลอน
แคว้นเดิมหมายถึงประเทศ เช่น แคว้นมคธ แคว้นโกศล ในปัจจุบันหมายถึงเขตปกครองที่เป็นส่วนย่อยของประเทศ ใหญ่กว่าจังหวัด, รัฐ, เช่น แคว้นสิบสองจุไทย.
เซลล์ ๒น. อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าซึ่งใช้ปฏิกิริยาเคมีในการเปลี่ยนพลังงานในสารเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเช่นถ่านไฟฉาย ถ่านกระดุม และส่วนย่อยของแบตเตอรี่, เรียกเต็มว่า เซลล์ไฟฟ้า.
นิรนัย(-ระไน) น. วิธีการใช้เหตุผลที่ดำเนินจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย เช่น มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย นาย ก. เป็นมนุษย์ เพราะฉะนั้นนาย ก. ก็ต้องตาย, ตรงข้ามกับ อุปนัย.
นิวเคลียสน. ส่วนใจกลางของอะตอมของธาตุทุกชนิด ส่วนนี้ประกอบด้วยอนุภาคมูลฐานที่สำคัญ ๒ ชนิด คือ โปรตอน และ นิวตรอน (สำหรับอะตอมของไฮโดรเจนธรรมดา นิวเคลียสมีแต่โปรตอนเท่านั้น ไม่มีนิวตรอน), ส่วนที่สำคัญยิ่งของเซลล์ ลักษณะเหนียวข้นเป็นก้อนประกอบด้วยส่วนย่อย ๆ อีกหลายชนิด มักอยู่ตอนกลางของเซลล์ที่ยังอ่อนอยู่ และอาจร่นไปอยู่ริมเซลล์เมื่อแก่เข้า.
บาง ๓ว. ใช้ประกอบหน้านามหมายความว่า ไม่ใช่ทั้งหมด คือ เป็นส่วนย่อยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของส่วนรวม เช่น บางคน บางพวก บางถิ่น บางสิ่ง, ลาง ก็ใช้.
แผนก(ผะแหฺนก) น. ส่วนย่อย
ฝักมะขามส่วนย่อยที่ต่อกันเป็นกงเกวียน.
ภาค, ภาค-(พาก, พากคะ-) น. ส่วน เช่น ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ, ฝ่าย เช่น ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคเหนือ ภาคใต้, บั้น, ตอน, เช่น หนังสือภูมิศาสตร์ภาคต้น หนังสือประวัติศาสตร์ภาคปลาย พงศาวดารภาค ๑, คราว เช่น การศึกษาภาคฤดูร้อน, ส่วนของประเทศที่แบ่งออกเป็นส่วนย่อยเพื่อสะดวกในด้านการปกครอง การศึกษา การทหาร เป็นต้น เช่น เจ้าคณะภาค แม่ทัพภาค.
ย่อยว. เรียกส่วนน้อยที่แยกจากส่วนใหญ่ เช่น ส่วนย่อย กลุ่มย่อย, เบ็ดเตล็ด, ไม่สำคัญ, เช่น ข่าวย่อย, เรียกละครเรื่องสั้น ๆ ว่า ละครย่อย
รายละเอียดน. ส่วนย่อยต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นส่วนใหญ่ เช่น ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ.
เศษส่วนปลีกย่อยหรือส่วนย่อย เช่น เศษสตางค์ เศษเนื้อ เศษผ้า
ส่วนแบ่งน. ส่วนย่อยที่แยกออกจากส่วนใหญ่ เช่น เขาได้ส่วนแบ่งมรดก ๓ ใน ๑๐ ส่วน.
สาขาแขนง, ส่วนย่อย, ส่วนรอง, เช่น วิทยาศาสตร์กายภาพเป็นสาขาหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ ธนาคารออมสินสาขาหน้าพระลาน.
เสี่ยง ๑น. ส่วนย่อยที่แตกออกจากส่วนใหญ่ เช่น เขาทำแจกันตกแตกเป็นหลายเสี่ยง.
เสี้ยวน. ส่วน ๑ ใน ๔ เช่น เขาผ่าแตงโมออกเป็น ๔ เสี้ยว, ส่วนย่อย เช่น เขาผ่าฟักทองเป็นเสี้ยวเล็ก ๆ.
องค-, องค์ส่วนย่อยที่เป็นองค์ประกอบ เช่น มรรคมีองค์ ๘
อุปนัย(อุปะ-, อุบปะ-) น. วิธีการใช้เหตุผลที่ดำเนินจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม เช่น นาย ก. เกิดมาแล้วต้องตาย นาย ข. เกิดมาแล้วต้องตาย นาย ค. เกิดมาแล้วต้องตาย เพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย, ตรงข้ามกับ นิรนัย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partial fractionเศษส่วนย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
political subsystem autonomyความเป็นอิสระของระบบการเมืองส่วนย่อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lysosomal compartment; lytic compartmentส่วนย่อยสลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lytic compartment; lysosomal compartmentส่วนย่อยสลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
subdivisionแขนงย่อย, ส่วนย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subtree(รูป)ต้นไม้ส่วนย่อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
subtree(รูป)ต้นไม้ส่วนย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
autonomy, political subsystemความเป็นอิสระของระบบการเมืองส่วนย่อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
data elementส่วนย่อยของข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
elementส่วนย่อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
รายละเอียดส่วนย่อยต่างๆ ที่มาประกอบกันเป็นส่วนใหญ่
คำที่มักเขียนผิด คือ รายลเอียด [คำที่มักเขียนผิด]
Sludge-Digestion Chamber ส่วนย่อยสลัดจ์
ส่วนล่างในถังอิมฮอฟฟ์หรือถังทราวิส, ดู Sludge-Digestion Tank [สิ่งแวดล้อม]
Aliquotsส่วนย่อย, แบ่งเก็บเป็นส่วนละน้อยๆ [การแพทย์]
Enzymatic Fragmentationปฏิกิริยาการแตกตัวออกเป็นชิ้นส่วนย่อยโดยน้ำย่อย [การแพทย์]
Filtration Fractionส่วนย่อยของการกรอง [การแพทย์]
Fragmentsเศษเล็กๆ,ชิ้น,ชิ้นส่วนย่อย,ชิ้นกระดูกที่หัก,ชนิดแผ่น,กระดูกต้นขาที่หัก,ส่วนย่อย,ชิ้นฝอยๆ,แตกเป็นเสี่ยงๆ [การแพทย์]
composite line graphกราฟเชิงประกอบ, กราฟที่ใช้แสดงรายละเอียดหรือส่วนย่อยของข้อมูลที่นำเสนอในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ กัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
component bar chartแผนภูมิแท่งส่วนประกอบ, แผนภูมิแท่งที่ใช้แสดงรายละเอียดส่วนย่อยของข้อมูลที่นำเสนอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Each of those things are just a small part of it.แต่ละสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นเพียงส่วนย่อยๆของทั้งหมด Ghost in the Shell (1995)
That's three frames. It's a fraction of a second. Whatever that thing is, it can move.มีสามเฟรม เป็นส่วนย่อยของวินาที สิ่งนั้นมันเคลื่อที่ได้ Wendigo (2005)
Well, in cases like this, where small portions have to be removed, it hardly ever affects what's referred to as "net memory."เอ่อ ในกรณีแบบนี้ เมื่อส่วนย่อยๆ ถูกดึงออก มันอาจส่งผลกระทบสิ่งที่เป็นความทรงจำทั้งหมด Going Under (2008)
We're all tapped into such small portions of what we've experienced in our lifetime.เราถูกแตะเบาๆในส่วนย่อยๆ ของส่วนที่เก็บประสบการณ์ทั้งชีวิตของเรา Going Under (2008)
Trapped like fragments...ถูกจับไว้คล้ายกับเป็นส่วนย่อยๆของ The Dreamscape (2008)
It's based on the ratio of line segments to each other and of the whole.ซึ่งค่าของมัน จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของสัดส่วนย่อยๆ และทั้งหมด Masterpiece (2008)
In the divided world of the suburbs, everyone is looking for a way to connect.ในส่วนย่อยๆของหมู่บ้านในชนบท ทุกคนต่างก็หาจุดที่เชื่อมต่อซึ่งกันและกัน Making the Connection (2011)
Look, chapter seven, subsection 16, rule four, line nine.ดูนี่ บทที่7 ส่วนย่อยที่ 16 กฏที่ 4 บรรทัดที่ 4 Sadie Hawkins (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนย่อย[n. exp.] (suan yøi) FR: infime partie [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carve-up[N] การแบ่งแยก, See also: การแบ่งเป็นส่วนย่อย
chapter[N] บท (ของหนังสือหรืองานเขียน), See also: เรื่อง, ตอน, ส่วนย่อย, Syn. section, episode
detail[N] รายละเอียด, See also: ข้อปลีกย่อย, ส่วนย่อย, ส่วนเล็กๆ น้อยๆ, Syn. item, article, particulars
macrocosm[N] โครงสร้างใหญ่ที่ประกอบด้วยส่วนย่อยๆ มากมาย
particulate[ADJ] ที่เป็นอนุภาค, See also: ที่แยกเป็นส่วนย่อยๆ
reductionism[N] ความเชื่อว่าสิ่งที่ซับซ้อนถูกอธิบายได้ด้วยส่วนย่อยๆที่ไม่ซับซ้อน
section[N] ส่วนที่ตัดออก, See also: ส่วนย่อย, ส่วนที่แยกออก, ท่อน, ตอน, Syn. piece, segment
section[N] เขต (ทางภูมิศาสตร์), See also: เขต, ส่วน, เขตพื้นที่, ส่วนย่อย, Syn. area, region, zone, district
subdivision[N] ส่วนย่อย, See also: กลุ่มย่อย, Syn. smaller group, minor class

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
binary searchการค้นหาแบบทวิภาคหมายถึง วิธีการค้นหาโดยใช้ระบบแบ่งครึ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็นสองส่วน การค้นหาตัวที่ต้องการจะต้องเลือกหาจากข้อมูลทีละส่วน โดยใช้วิธีเดิมคือแบ่งเป็นสองส่วนย่อย หากพบในส่วนที่หนึ่ง ก็ไม่ต้องเสียเวลาหาในอีกส่วนหนึ่งอีกต่อไป
detail(ดี'เทล) n. รายละเอียด,ข้อปลีกย่อย,ส่วนย่อย vt. แจ้งรายละเอียด,แต่งตั้งหรือสั่งให้ปฎิบัติการพิเศษ
overlayซ้อนแทนหมายถึง การแบ่งโปรแกรมขนาดใหญ่ออกเป็นหลาย ๆ โปรแกรม บางทีเรียกส่วนย่อย ๆ นี้ว่า มอดุล (modul) ด้วยเหตุที่ว่าโปรแกรมนั้นมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะบรรจุได้ในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ จึงต้องมีการจัดแยกคำสั่งบางชุดไว้ต่างหาก จะเรียกมาใช้เมื่อถึงเวลาจำเป็นเท่านั้น โปรแกรมที่แยกไปนี้เรียกว่าโปรแกรมซ้อนแทน การเรียกมาใช้ต้องเรียกผ่านโปรแกรมใหญ่อีกทีหนึ่ง (ให้โปรแกรมใหญ่เป็นผู้เรียกให้) โปรแกรมเหล่านี้จะใช้นามสกุลว่า .OVR ซึ่งก็คงมาจากคำ " overlay " นั้นเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
dole(n) ขอทาน,เงินสงเคราะห์,ส่วนย่อย,ของบริจาค
factor(n) ส่วนประกอบ,ปัจจัย,ส่วนย่อย,เหตุ,กรณี

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
一部[いちぶ, ichibu] Thai: ส่วนหนึ่ง, ส่วนย่อย English: part

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top