ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สูงสุด*

   
371 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สูงสุด, -สูงสุด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูงสุด[ADJ] highest, See also: utmost, Ant. ต่ำสุด, น้อยสุด
สูงสุด[ADJ] supreme, See also: most excellent, Syn. ดีเลิศ, ชั้นเยี่ยม, ชั้นเลิศ
สูงสุด[ADJ] highest, See also: tallest, sky-high, Example: ประธานาธิบดีเป็นบุคคลสำคัญและมีอำนาจในการบริหารประเทศสูงสุด, Thai definition: มากกว่าเพื่อน, มากที่สุด
ค่าสูงสุด[N] maximum score, See also: maximum value
จุดสูงสุด[N] peak, See also: highest point, point of greatest success, Ant. จุดต่ำสุด, Example: เมื่อมาถึงจุดนี้ก็คงถือได้ว่าเป็นจุดสูงสุดของชีวิตก็ว่าได้
ศาลสูงสุด[N] supreme court, See also: Supreme Court, Syn. ศาลฎีกา, Example: คำพิพากษาของศาลสูงสุดเป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนที่ติดตามความเคลื่อนไหวคดีนี้มาอย่างต่อเนื่อง, Thai definition: ศาลยุติธรรมที่มีอำนาจสูงสุด ที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงที่โจทก์หรือจำเลยได้ยื่นฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์
ขั้นสูงสุด[ADJ] ultimate, See also: elite, Syn. ลำดับสูงสุด, Example: บทลงโทษขั้นสูงสุดของการค้ายาเสพติด คือ การประหารชีวิต
กฎหมายสูงสุด[N] constitution, Syn. รัฐธรรมนูญ, Example: รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
อัยการสูงสุด[N] Attorney-General, Example: อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอนุมัติขึ้นค่าทางด่วนของมท. 1
สำนักงานอัยการสูงสุด[N] Office of the Attorney-General
กองบัญชาการทหารสูงสุด[N] the Supreme Command Headquarters, See also: headquarters of supreme commander, Example: กองบัญชาการทหารสูงสุดได้สั่งการให้โจมตีข้าศึกได้ทันที, Count unit: กอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศาลสูงสุดน. ศาลที่อยู่ในลำดับสูงสุดเหนือศาลทั้งหลายในสายเดียวกัน คดีที่ศาลสูงสุดพิจารณาพิพากษาแล้วถือว่าถึงที่สุด.
สูงสุดว. มากที่สุด เช่น ตัวเลขสูงสุด เขาได้คะแนนคณิตศาสตร์สูงสุดในชั้น.
สูงสุดสอย, สูงสุดเอื้อมว. สูงเกินกว่าที่จะสอยหรือเอื้อมได้, โดยปริยายใช้หมายถึงหญิงสูงศักดิ์ที่ยากเกินกว่าที่คนธรรมดาสามัญจะเอามาเป็นภรรยาได้.
กระทรวง ๒(-ซวง) น. ส่วนราชการสูงสุดของราชการบริหารส่วนกลางมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นหัวหน้า
กระหม่อมน. ส่วนของกะโหลกอยู่ตรงแนวกลางศีรษะ แต่ตํ่ากว่าส่วนสูงสุดลงมาใกล้หน้าผาก ในเด็กแรกเกิดจนถึง ๒ ขวบส่วนนี้จะมีเนื้อเยื่ออ่อนปิดรอยประสานกะโหลกที่ยังเปิดอยู่ หลังจากนั้นเนื้อเยื่ออ่อนนี้จะกลายเป็นกระดูก, โดยปริยายหมายรวม ๆ ว่า หัว เช่น เป่ากระหม่อม ลงกระหม่อม, ขม่อม ก็ว่า
กราบ ๒(กฺราบ) ก. แสดงความเคารพด้วยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะลงจดพื้น, ถ้าหมอบแล้วน้อมศีรษะลงจดมือที่ประนมอยู่กับพื้น เรียกว่า หมอบกราบ, ประนมมือเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะลงจดมือที่วางอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ก็อนุโลมถือว่าเป็นกราบ เช่น กราบลงบนตัก, เรียกกราบโดยให้อวัยวะทั้ง ๕ คือ เข่าทั้ง ๒ มือทั้ง ๒ และหน้าผาก จดลงกับพื้นว่า กราบโดยเบญจางคประดิษฐ์ เป็นอาการแสดงความเคารพอย่างสูงสุด, โดยปริยายใช้เป็นคำแสดงอาการเคารพเหมือนอย่างกราบ เช่น กราบทูล กราบเรียน.
กฤดายุค(กฺริดา-) น. ชื่อยุคแรกของจตุรยุคตามคติของพราหมณ์ ในยุคนี้มนุษย์มีธรรมะสูงสุด คือ เต็ม ๔ ใน ๔ ส่วน และมีอายุยืนยาวที่สุด. (ส. กฤตยุค). (ดู จตุรยุค).
ขม่อม(ขะหฺม่อม) น. ส่วนของกะโหลกอยู่ตรงแนวกลางศีรษะ แต่ต่ำกว่าส่วนสูงสุดลงมาใกล้หน้าผาก ในเด็กแรกเกิดจนถึง ๒ ขวบส่วนนี้จะมีเนื้อเยื่ออ่อนปิดรอยประสานกะโหลกที่ยังเปิดอยู่ หลังจากนั้นเนื้อเยื่ออ่อนนี้จะกลายเป็นกระดูก, โดยปริยายหมายรวม ๆ ว่า หัว เช่น เป่าขม่อม ลงขม่อม, กระหม่อม ก็ว่า.
ขัย(ไข) น. ความสิ้นไป, เขตอายุของคนที่นิยมกันว่าสูงสุด เรียกว่า อายุขัย.
ขายทอดตลาดน. การขายทรัพย์สินที่กระทำโดยเปิดเผยแก่บุคคลทั่วไปด้วยวิธีเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสู้ราคากัน ผู้ใดให้ราคาสูงสุดและผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยเคาะไม้หรือด้วยกิริยาอย่างอื่นตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด การซื้อขายนั้นย่อมเป็นอันสมบูรณ์.
ขึ้นต้นไม้สุดยอดก. ขึ้นถึงตำแหน่งสูงสุดแล้ว.
คติสุขารมณ์น. ลัทธิที่ถือว่าความสุขทางผัสสะหรือโลกียสุขในชีวิตปัจจุบัน เป็นสิ่งสูงสุดหรือเป็นความดีสูงสุดของชีวิต.
ความถี่วิทยุน. ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในการส่งวิทยุและโทรทัศน์ ขนาดตํ่าสุดตั้งแต่ ๑๐ ถึง ๓๐ กิโลเฮิรตซ์ ขนาดสูงสุดตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ ถึง ๓๐๐,๐๐๐ เมกะเฮิรตซ์.
จริยศาสตร์น. ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยการแสวงหาความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์ แสวงหาเกณฑ์ในการตัดสินความประพฤติของมนุษย์ว่าอย่างไหนถูกไม่ถูก ดีไม่ดี ควรไม่ควร และพิจารณาปัญหาเรื่องสถานภาพของค่าทางศีลธรรม.
จอมน. ยอดที่สูงสุดของสิ่งที่มีฐานใหญ่ปลายเรียวเล็กขึ้นไป เช่น จอมเขา
จอมทัพน. ตำแหน่งสูงสุดของกองทัพ.
จอมพลน. ยศทหารบกชั้นสูงสุด, ถ้าเป็นทหารเรือ เรียก จอมพลเรือ, ถ้าเป็นทหารอากาศ เรียก จอมพลอากาศ.
จิตนิยม(จิดตะ-, จิด-) น. ลัทธิที่เชื่อว่าจิตเท่านั้นเป็นความแท้จริงขั้นสูงสุด วัตถุทั้งหลายเป็นเพียงสิ่งที่จิตคิดขึ้น.
จุฑาน. จุก, โดยปริยายหมายถึงที่สูงสุดของศีรษะ เช่น ยอด หัว มงกุฎ, จุฬา ก็ว่า.
จุดเดือดน. อุณหภูมิขณะที่ความดันสูงสุดของไอของของเหลวเท่ากับความกดของบรรยากาศ ณ อุณหภูมินี้ ของเหลวจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอได้ทั่วทั้งหมด.
จุฬา ๑น. จุก, โดยปริยายหมายถึงที่สูงสุดของศีรษะ เช่น ยอด หัว มงกุฎ, จุฑา ก็ว่า.
จุฬาราชมนตรีน. ตำแหน่งผู้นำสูงสุดทางด้านการบริหารกิจการมุสลิมในประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาทางราชการเกี่ยวกับกิจการมุสลิมทั้งปวง.
ชายทะเลน. เขตระหว่างแนวนํ้าทะเลลงตํ่าสุดกับแนวนํ้าทะเลขึ้นสูงสุด
เชษฐ- ๑(เชดถะ-) ว. เจริญที่สุด, เจริญกว่า, อายุสูงสุด, อายุสูงกว่า. น. พี่ผู้เป็นใหญ่ เช่น เชษฐบุรุษ. (ป. เชฏฺ; ส. เชฺยษฺ), (ราชา) ถ้าใช้ว่า พระเชษฐภคินี หมายถึง พี่สาว, ถ้าใช้ว่า พระเชษฐภาดา หรือ พระเชษฐา หมายถึง พี่ชาย.
แชร์น. การลงหุ้นเป็นจำนวนเงินและตามวาระที่กำหนดแล้วประมูลว่าจะให้ดอกเบี้ยเท่าไร ผู้ลงหุ้นที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุดจะได้รับเงินก่อน เวียนไปจนครบจำนวนผู้เล่น, เรียกการลงหุ้นเช่นนั้น ว่า เล่นแชร์.
ไซเกิลน. ชุดของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภาวะหนึ่งจนกระทั่งกลับคืนมาสู่ภาวะแท้จริงเดิมอีก เช่น การเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนที่ของไฟฟ้ากระแสสลับเริ่มจากภาวะที่ไม่มีกระแสจนกระทั่งกระแสทวีค่าสูงสุดในทิศทางหนึ่ง แล้วลดลงจนไม่มีกระแส จากนี้กระแสทวีค่าขึ้นอีก จนสูงสุดในทิศทางตรงข้าม แล้วจึงกลับลดลงจนสู่ภาวะไม่มีกระแสอีก ดังนี้เรียกว่า กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ครบ ๑ ไซเกิล จึงใช้จำนวนไซเกิลต่อวินาทีเป็นหน่วยวัดความถี่ของกระแสไฟฟ้าสลับและความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, ปัจจุบันใช้ เฮิรตซ์ แทน ไซเกิล.
ฎีกาชื่อศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งเรียกว่า ศาลฎีกา
ตรีทิพน. สวรรค์ชั้นสูงสุด, สวรรค์ทั่วไป, เรียก ไตรทิพ หรือ ไตรทิพย์ ก็ได้.
ไตรทิพ, ไตรทิพย์(-ทิบ) น. สวรรค์ชั้นสูงสุด, สวรรค์ทั่วไป, ตรีทิพ ก็เรียก.
ทฤษฎีใหม่น. หลักวิชาการจัดการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้นขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง มี ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นต้น คือ ครอบครัวเกษตรกรรายย่อยบริหารจัดการพื้นที่ทำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน คือ พื้นที่ขุดสระ พื้นที่ปลูกข้าว พื้นที่ปลูกพืชไร่พืชสวน และพื้นที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการผลิตที่พออยู่พอกิน ขั้นกลาง คือ รวมเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมเพิ่มผลผลิตและจำหน่ายอย่างมีพลังต่อรอง และขั้นก้าวหน้า คือ สร้างเครือข่ายนอกชุมชนเพื่อหาแหล่งทุนมาร่วมลงทุนและพัฒนา ทุกขั้นตอนเน้นความมัธยัสถ์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง.
ทุนจดทะเบียนน. จำนวนเงินทุนของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย และได้กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นพร้อมทั้งระบุมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และจำนวนสูงสุดของหุ้นที่จะออกจำหน่ายได้.
นโรดมน. “ผู้สูงสุดในหมู่คน”, พระราชา.
นายกเทศมนตรีน. ตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล.
นายกเมืองพัทยาน. ตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ เมืองพัทยา.
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน. ตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด.
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน. ตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล.
น้ำหนึ่งว. มีคุณสมบัติสูงสุดและมีแสงแวววาวบริสุทธิ์ (ใช้แก่เพชร) เรียกว่า เพชรนํ้าหนึ่ง.
ใบสุทธิน. เอกสารแสดงวิทยฐานะและความประพฤติเป็นต้นของบุคคลผู้ถือเมื่อลาออกหรือจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน.
ปรมาตมัน(ปะระมาดตะมัน) น. อาตมันสูงสุด เป็นต้นกำเนิดและที่รวมของทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล.
ปรเมษฐ์(ปะระเมด, ปอระเมด) น. ผู้สูงสุด คือ พระพรหม.
ประหารชีวิตน. โทษทางอาญาขั้นสูงสุดที่ลงแก่ผู้กระทำความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ ด้วยการทำให้ตายโดยวิธีฉีดยาหรือสารพิษ.
เปียแชร์ก. ประมูลแชร์ว่าจะให้ดอกเบี้ยเท่าใด ผู้ลงหุ้นที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุดจะได้รับเงินก่อน เวียนไปจนครบจำนวนผู้เล่น.
พรหมบถน. ทางไปสู่พระพรหม, ทางไปสู่ความดีสูงสุด.
พายุดีเปรสชันน. พายุหมุนที่มีกำลังอ่อน ทำให้ฝนตกปานกลางถึงตกหนัก เกิดขึ้นในละติจูดกลางหรือละติจูดสูง มีความเร็วลมสูงสุดใกล้บริเวณศูนย์กลางไม่เกิน ๓๓ นอต หรือ ๖๑ กิโลเมตรต่อชั่วโมง.
เพดาน ๑น. ส่วนที่สูงที่สุดของห้องเป็นต้น ไม่ว่าจะมีฝ้าหรือไม่ก็ตาม, ถ้าไม่มีฝ้า หมายถึงส่วนสูงสุดถึงหลังคา, ถ้ามีฝ้า หมายถึงฝ้า
เพดาน ๑โดยปริยายหมายความว่า ระดับสูงสุด เช่น เพดานค่าเล่าเรียน.
เพดานบินน. ระดับสูงสุดที่เครื่องบินสามารถบินได้.
มกุฎ(มะกุด) ว. สูงสุด, ขั้นสูง, เช่น อันกอปรด้วยลักณณษการอดุลย์ สุนทรเทพมกุฎ (ม. คำหลวง ทศพร), เจ้าก็เกิดในมกุฎเกศกรุงสีวีราษฎร์ (ม. ร่ายยาว กุมาร) (ป., ส. มกุฏ).
มงกุฎว. สูงสุด, ยอดเยี่ยม.
ไม้จัตวาน. เครื่องหมายวรรณยุกต์ รูปดังนี้ บอกเสียงสูงสุดใน ๕ เสียง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
probable maximum lossความเสียหายสูงสุดที่น่าจะเป็น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
peakยอด, ส่วนสูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peakยอด, ช่วงการใช้สูงสุด, สูงสุด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peak hourชั่วโมงใช้สูงสุด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Parliament, legislative supremacy ofอำนาจสูงสุดทางนิติบัญญัติของรัฐสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
price ceilingการกำหนดราคาสูงสุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
price fixing๑. การรวมหัวกันกำหนดราคา๒. การกำหนดราคาสูงสุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
price, ceilingราคาสูงสุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peak loadปริมาณการใช้สูงสุด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peak rateอัตราสูงสุด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peak riskการเสี่ยงภัยสูงสุด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
peak value clauseข้อกำหนดมูลค่าสูงสุด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paramountเหนือกว่า, สูงสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
politburoคณะกรรมการบริหารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Presidiumคณะผู้บริหารสูงสุด (ของโซเวียต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
potentateผู้ทรงอำนาจสูงสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possible maximum lossความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น มีความหมายเหมือนกับ maximum possible loss [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
power, rule-making๑. อำนาจออกกฎข้อบังคับ๒. อำนาจศาลสูงสุดในการวางหลักเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
local maximumค่าสูงสุดเฉพาะที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
legislative supremacyอำนาจสูงสุดของฝ่ายนิติบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legistative supremacy of Parliamentอำนาจสูงสุดทางนิติบัญญัติของรัฐสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limit, taxอัตราภาษีสูงสุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rule-making power๑. อำนาจออกกฎข้อบังคับ๒. อำนาจศาลสูงสุดในการวางหลักเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
salus populi est suprema lex (L.)ความปลอดภัยของประชาชนเป็นกฎหมายสูงสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supremacyความสูงสุด, ความใหญ่ยิ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supremacyความใหญ่ยิ่ง, ความสูงสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supremacy, legislativeอำนาจสูงสุดของฝ่ายนิติบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Supreme Commanderผู้บัญชาการทหารสูงสุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supreme courtศาลสูงสุด, ศาลฎีกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supreme courtศาลสูงสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Supreme Court of Judicatureศาลยุติธรรมสูงสุด (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supreme powerอำนาจสูงสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maximal breathing capacityสมรรถภาพหายใจสูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maximal tubular excretory capacityสมรรถภาพขับถ่ายสูงสุดของหลอดไตฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maximum๑. สูงสุด๒. ค่าสูงสุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
maximum continuous hand-welding currentกระแสเชื่อมต่อเนื่องสูงสุด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
maximum doseขนาดสูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maximum likelihoodความควรจะเป็นสูงสุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
maximum populationจำนวนประชากรสูงสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
maximum possible lossความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
maximum potential densityความหนาแน่นที่มีศักยภาพสูงสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
maximum probable lossความเสียหายสูงสุดที่น่าจะเป็น มีความหมายเหมือนกับ estimated maximum loss และ probable maximum loss [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
maximum value insuranceการประกันภัยแบบกำหนดมูลค่าสูงสุด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
maximum welding currentกระแสเชื่อมสูงสุด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
mean of maximaมัชฌิมค่าสูงสุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Cassation, Cour de (Fr.); Cour de Cassation (Fr.)ศาลยุติธรรมสูงสุดฝรั่งเศส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Cour de Cassation (Fr.); Cassation, Cour de (Fr.)ศาลยุติธรรมสูงสุดฝรั่งเศส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capacity, maximal breathingสมรรถภาพหายใจสูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
capacity, maximal tubular excretoryสมรรถภาพขับถ่ายสูงสุดของหลอดไตฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chief Justice๑. ประธานศาลสูงสุด (อเมริกัน)๒. ประธานศาลฎีกา (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
นพปฎลมหาเศวตฉัตรฉัตร ๙ ชั้น เป็นฉัตรชั้นสูงสุดสำหรับพระมหากษัตริย์ ทำด้วยผ้าขาวขลิบทอง ใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว [ศัพท์พระราชพิธี]
พระมหาเศวตฉัตรฉัตร ๙ ชั้น เป็นฉัตรชั้นสูงสุดสำหรับพระมหากษัตริย์ ทำด้วยผ้าขาวขลิบทอง ใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว [ศัพท์พระราชพิธี]
Peak Loadช่วงเวลาที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของแต่ละวัน
เช่น ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย สูงสุดอยู่ในช่วง 9 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม ต่ำสุดอยู่ในช่วง 4 ทุ่ม ถึง 9 โมงเช้า [ปิโตรเลี่ยม]
Advanced Gas-cooled Reactor เครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูงระบายความร้อนด้วยแก๊ส, เอจีอาร์, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าแบบหนึ่ง ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ระบายความร้อน โดยพัฒนามาจากแบบที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ ตัวอย่างของเครื่องปฏิกรณ์ชนิดนี้คือเครื่องปฏิกรณ์ Hinkley Point B อยู่ทางตะวันตกของประเทศอังกฤษ ใช้ยูเรเนียมไดออกไซด์ (มียูเรเนียม-235 ร้อยละ 1.4 ถึง 2.6) เป็นเชื้อเพลิง และใช้แกรไฟต์เป็นสารลดความเร็วนิวตรอน เครื่องปฏิกรณ์นี้ สามารถผลิตไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 540 องศาเซลเซียส และความดัน 16 เมกะพาสคัล ทำให้มีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงถึงร้อยละ 40 ซึ่งสูงเท่ากับโรงไฟฟ้าพลังเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน [นิวเคลียร์]
Annual Limit on Intakeเอแอลไอ, ขีดจำกัดการรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีรอบปี, ปริมาณสูงสุดของนิวไคลด์กัมมันตรังสีแต่ละชนิด ที่ร่างกายได้รับโดยการหายใจ การกิน หรือ ผ่านทางผิวหนังในเวลา 1 ปี ได้จากการคำนวณปริมาณรังสีผูกพันโดยใช้แบบจำลองมนุษย์อ้างอิง (Reference Man) จะเท่ากับขีดจำกัดปริมาณรังสี [นิวเคลียร์]
Dose limitขีดจำกัดปริมาณรังสี, ค่ากำหนดสูงสุดของปริมาณรังสียังผลหรือปริมาณรังสีสมมูลที่บุคคลอาจได้รับจากการดำเนินกิจกรรมทางรังสี ซึ่งคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านการป้องกันรังสี (International Commission on Radiation Protection, ICRP) ได้กำหนดขีดจำกัดปริมาณรังสีไว้ดังนี้ 1. ผู้ปฏิบัติงาน -ปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยไม่เกิน 20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปีในระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน โดยในปีใดปีหนึ่งต้องได้รับปริมาณรังสียังผลไม่เกิน 50 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี -ปริมาณรังสีสมมูลที่เลนส์ตา ไม่เกิน 150 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี -ปริมาณรังสีสมมูลที่มือและเท้า หรือที่ผิวหนัง ไม่เกิน 500 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 2. บุคคลทั่วไป ปริมาณรังสียังผลไม่เกิน 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยไม่รวมปริมาณรังสีจากธรรมชาติและปริมาณรังสีจากการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ ทั้งนี้ในทางปฏิบัติต้องจำกัดให้ได้รับรังสีน้อยที่สุด (ดู sievert ประกอบ) [นิวเคลียร์]
X-ray diffractionการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์, ปรากฏการณ์ที่รังสีเอกซ์ซึ่งสะท้อนจากภายในผลึก แล้วรวมกัน เกิดเป็นคลื่นสะท้อนที่มีความเข้มสูงสุด [นิวเคลียร์]
Chief Knowledge Officeผู้บริหารสูงสุดที่ทำหน้าที่จัดการความรู้ขององค์กร [การจัดการความรู้]
Shock waveคลื่นกระแทก, แรงผลักดันฉับพลัน ในอากาศ น้ำ หรือดิน ที่แผ่ขยายออกไปเป็นคลื่นเนื่องจากการระเบิด การเกิดคลื่นกระแทกมี 2 ระยะ ระยะที่หนึ่ง แรงผลักดันของตัวกลางเพิ่มขึ้นฉับพลันถึงระดับสูงสุดแล้วลดลงสู่ระดับปกติ ระยะที่สอง แรงผลักดันของตัวกลางจะลดลงแล้วกลับสู่ระดับปกติ คลื่นกระแทกที่เกิดในอากาศมักเรียกว่า คลื่นแรงผลักดันฉับพลัน (ดู blast wave ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Radiocarbon datingการหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสี, การหาอายุของวัตถุโบราณโดยหาปริมาณของคาร์บอน-14 เทียบกับคาร์บอนทั้งหมดที่มีอยู่ในวัตถุนั้น วิธีนี้เหมาะสำหรับหาอายุของวัตถุโบราณที่มีอายุสูงสุดประมาณ 100,000 ปี ดร. ดับเบิลยู. เอฟ. ลิบบี (Dr. W. F. Libby) เป็นผู้ค้นพบวิธีการนี้
(ดู carbon-14 ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
hi-endคุณภาพระดับสูงสุด, เสียงที่ออกมาจากเครื่องเสียง เขียนว่า ไฮ เอ็นด์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Habit surveyการสำรวจลักษณะนิสัย, การสำรวจลักษณะนิสัยของกลุ่มประชากรในแต่ละพื้นที่ ที่อาจนำไปสู่การได้รับรังสี เช่น พฤติกรรมการบริโภคและอาชีพ เพื่อประเมินปริมาณรังสีที่คาดว่าจะได้รับ โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มประชากรที่คาดว่าจะได้รับรังสีสูงสุด
[นิวเคลียร์]
กฎหมายกฎที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม
คำที่มักเขียนผิด คือ กฏหมาย [คำที่มักเขียนผิด]
Bidราคาเสนอซื้อสูงสุด
ราคาเสนอซื้อสูงสุดของหลักทรัพย์หนึ่ง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งเวลานั้นอาจมีราคาเสนอซื้อเข้ามาหลายราคา แต่ระบบซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์จะแสดงราคาเสนอซื้อที่สูงสุดไว้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่า ผู้เสนอซื้อที่ให้ราคาสูงกว่าควรได้สิทธิซื้อก่อนรายอื่น ๆ [ตลาดทุน]
Attorneys generalอัยการสูงสุด [TU Subject Heading]
Chief executive officersผู้บริหารสูงสุด [TU Subject Heading]
Peak-load pricingการกำหนดราคาช่วงที่มีการใช้สูงสุด [TU Subject Heading]
Ultimate Standard Water Demand ความต้องการน้ำมาตรฐานสูงสุด
ตารางความต้องการน้ำทั้งในด้านปริมาณและช่วง เวลาที่ต้องการ สำหรับการใช้น้ำในกรณีเฉพาะ เช่น สำหรับการปลูกพืชชนิดพิเศษ หรือสำหรับการผลิตไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]
Ultimate Biochemical Oxygen Demand ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีสูงสุด (บีโอดีสูงสุด)
โดยทั่วไปหมายถึงปริมาณออกซิเจนทั้งหมดเพื่อ ให้พบกับบีโอดีขั้นแรก โดยเฉพาะแล้ว หมายถึงปริมาณออกซิเจนที่ต้องการให้พอกับบีโอดีทั้งในขั้นแรกและขั้นสอง [สิ่งแวดล้อม]
ความเร็วรอบสูงสุด ความเร็วรอบสูงสุด
ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ดีเซลขณะที่เร่ง เครื่องเต็มที่ หรือความเร็วรอบของเครื่องยนต์เบนซินขณะที่เครื่อง สามารถให้กำลังงานสูงสุด โดยเครื่องยนต์ต้อง อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างหรือไม่มีภาระ [สิ่งแวดล้อม]
Maximum Temperature อุณหภูมิสูงสุด
อุณหภูมิสูงสุดซึ่งปรากฏขึ้นในระหว่างระยะเวลา ที่กำหนดให้ [สิ่งแวดล้อม]
Asia Cooperation Dialogueความร่วมมือเอเชีย เวทีความร่วมมือในระดับทวีปเอเชีย โดยเป็นความคิดริเริ่มของไทยในการสร้างกรอบความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกอนุ ภูมิภาคของเอเชีย มีวัตถุประสงค์ที่จะเชื่อมโยงจุดแข็งและต่อยอดความร่วมมือต่าง ๆ ของประเทศเอเชีย โดยอาศัยความแตกต่างหลากหลายและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเอเชียมีอยู่มา ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมุ่งสร้างความร่วมมือในวงกว้างทั้งทวีปเอเชีย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งจะทำให้ภูมิภาคเอเชียแข็งแกร่งและเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งสำหรับภูมิภาค อื่น ๆ เอซีดีได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อ 18-19 มิถุนายน 2545 โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีจาก 18 ประเทศเข้าร่วม ที่ประชุมได้แบ่งกรอบความร่วมมือเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติการหารือ (dialogue dimension) และมิติโครงการความร่วมมือ (project dimension) เช่น การท่องเที่ยว ความมั่นคงทางพลังงาน และการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Market) [การทูต]
full dress uniform with sash and decorationเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด (ข้าราชการพลเรือน) [การทูต]
full dress uniform with sash and decoration without sword เครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด งดคาดกระบี่ (ข้าราชการทหารตำรวจ) [การทูต]
North Atlanitc Treaty Organizationองค์การนาโต้ หรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ ซึ่งได้ลงนามกันเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1949 ประเทศสมาชิกขณะเริ่มตั้งองค์การครั้งแรก ได้แก่ ประเทศเบลเยี่ยม แคนาดา เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักแซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ ปอร์ตุเกส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ต่อมาประเทศกรีซและตรุกีได้เข้าร่วมเป็นภาคีของสนธิสัญญาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1952 และเยอรมนีตะวันตก ( ในขณะนั้น) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 1949ในภาคอารัมภบทของสนธิสัญญา ประเทศภาคีได้ยืนยันเจตนาและความปรารถนาของตน ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติกับประเทศและรัฐบาลทั้งหลาย ที่จะปกป้องคุ้มครองเสรีภาพมรดกร่วม และอารยธรรมของประเทศสมาชิกทั้งมวล ซึ่งต่างยึดมั่นในหลักการของระบอบประชาธิปไตย เสรีภาพส่วนบุคคลหลักนิติธรรม ตลอดจนจะใช้ความพยายามร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อป้องกันประเทศ และเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงในสนธิสัญญาดังกล่าว บทบัญญัติที่สำคัญที่สุดคือข้อ 5 ซึ่งระบุว่า ประเทศภาคีสนธิสัญญาทั้งหลายต่างเห็นพ้องต้องกันว่า หากประเทศภาคีหนึ่งใดหรือมากกว่านั้น ในทวีปยุโรปหรือในอเมริกาเหนือ ถูกโจมตีด้วยกำลังอาวุธ จักถือว่าเป็นการโจมตีต่อประเทศภาคีทั้งหมด ฉะนั้น ประเทศภาคีจึงตกลงกันว่า หากมีการโจมตีด้วยกำลังอาวุธเช่นนั้นเกิดขึ้นจริง ประเทศภาคีแต่ละแห่งซึ่งจะใช้สิทธิในการป้องกันตนโดยลำพังหรือร่วมกัน อันเป็นที่รับรองตามข้อ 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติ จะเข้าช่วยเหลือประเทศภาคีแห่งนั้นหรือหลายประเทศซึ่งถูกโจมตีด้วยกำลัง อาวุธในทันทีองค์กรสำคัญที่สุดในองค์การนาโต้เรียกว่า คณะมนตรี (Council) ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศภาคีสนธิสัญญานาโต้ คณะมนตรีนี้จะจัดตั้งองค์กรย่อยอื่น ๆ หลายแห่ง รวมทั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรภาคพื้นยุโรปและภาคพื้น แอตแลนติก สำนักงานใหญ่ขององค์การนาโต้ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส [การทูต]
Nuclear Test Banหมายถึง สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ ทั้งในบรรยากาศ ในอวกาศ และใต้น้ำ สนธิสัญญาฉบับนี้ได้มีผลบังคับเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 1963 ประเทศที่ลงนามเริ่มแรกในสนธิสัญญาได้แก่ อังกฤษ สหภาพโซเวียต และ สหรัฐอเมริกา รวมสามประเทศจุดมุ่งหมายสำคัญของสนธิสัญญาคือ รัฐบาลของประเทศทั้งสาม ต้องการให้มีการทำความตกลงกันเป็นผลสำเร็จเกี่ยวกับการลดอาวุธ หรือปลดกำลังอาวุธทั้งหมดโดยสิ้นเชิง ภายใต้การควบคุมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด ตามความมุ่งประสงค์ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งต้องการให้ยุติหรือเลิกการแข่งขันกันสะสมอาวุธ และกำจัดมิให้มีเหตุจูงใจที่จะผลิตและทดสอบอาวุธไม่ว่าชนิดใดทั้งหมด รวมทั้งอาวุธนิวเคลียร์ด้วย นอกจากนี้ ยังเสาะแสวงหาที่จะให้หยุดการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ไปตลอดชั่วกาลนานสนธิ สัญญานี้มีข้อความอยู่ 5 มาตรา และไม่จำกัดอายุเวลา ทั้งยังเปิดโอกาสให้ประเทศอื่น ๆ ทั้งหลายเข้าร่วมลงนามเป็นภาคีได้ ในทางตรงกันข้าม ประเทศภาคีก็มีสิทธิใช้อธิปไตยแห่งชาติได้เพื่อถอนตัวจากสนธิสัญญา ถ้าหากประเทศนั้น ๆ เห็นว่า ประโยชน์อันสูงสุดของประเทศตนต้องตกอยู่ในอันตราย และแจ้งล่วงหน้าสามเดือนให้ประเทศภาคีอื่น ๆ ทั้งหมดทราบการตกลงใจนั้น [การทูต]
Secretariat of the United Nationsคือสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ ประกอบด้วยตัวเลขาธิการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยสมัชชาตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีความมั่นคง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตามที่องค์การต้องการหน้าที่สำคัญของเลขาธิการสหประชา ชาติ คือ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การ นำเรื่องใดก็ตามเสนอต่อคณะมนตรีความมั่นคง ซี่งตามทรรศนะของเลขาธิการเห็นว่าเป็นภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคง ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ทำรายงานประจำปี และรายงานเพิ่มเติมใด ๆ ที่จำเป็นเสนอต่อสมัชชาสหประชาชาติ เกี่ยวกับงานขององค์การ สหประชาชาติคณะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานช่วยเหลือเลขาธิการนั้น ถือเป็นเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศ ประกอบด้วยชนชาติต่าง ๆ ในการเกณฑ์เจ้าหน้าที่เหล่านี้เข้าทำงานกับสหประชาชาติ จะคัดแต่ผู้ที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถ และความซื่อสัตย์ในระดับสูงสุด และคำนึงถึงเขตภูมิศาสตร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในการทำงานตามหน้าที่ ทั้งตัวเลขาธิการและคณะเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงาน จะต้องไม่แสวงหรือรับคำสั่งจากรัฐบาลใด ๆ หรือจากผู้มีอำนาจหน้าที่อื่นใดที่อยู่นอกเหนือองค์การสหประชาชาติ ขณะเดียวกัน สมาชิกของสหประชาชาติได้ตกลงยอมรับนับถือความรับผิดชอบที่มีลักษณะระหว่าง ประเทศของสำนักเลขาธิการ และจักไม่แสวงใช้อิทธิพลใด ๆ ต่อสำนักเลขาธิการ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเหล่านั้น [การทูต]
State Peace and Development Councilสภาเพื่อสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ เป็นองค์กรปกครองสูงสุดของพม่าในปัจจุบัน เดิมมีชื่อว่าสภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ (SLORC - State Law and Order Restoration Council) อันเป็น กลุ่มทหารพม่าที่เข้ายึดอำนาจการปกครองในวันที่ 18 กันยายน 2531 ภายหลังจากที่ประชาชนชาวพม่าได้ออกมาเดินขบวนประท้วงรัฐบาลภายใต้การนำของ พรรคโครงการสังคมนิยมพม่า การเข้ายึดอำนาจรัฐในครั้งนั้นเป็นไปอย่างนองเลือดและคณะทหารดังกล่าวได้ให้ สัญญาว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้ง แต่ภายหลังการเลือกตั้งในวันที่ 27 พฤษภาคม 2533 SLORC กลับปฏิเสธที่จะมอบอำนาจการปกครองให้แก่พรรค National League for Democracy (NLD) และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2540 SLORC ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น SPDC [การทูต]
spallation neutron sourceต้นกำเนิดนิวตรอนแบบสปอลเลชัน, เป็นต้นกำเนิดนิวตรอนรุ่นใหม่ จัดเป็นเครื่องผลิตนิวตรอนพลังงานสูงชนิดหนึ่ง มีหลักการทำงานคือ เมื่อยิงโปรตรอนพลังงานสูง (มากกว่า 100 ล้าน อิเล็กตรอนโวลต์) เข้าไปในเป้าซึ่งเป็นธาตุหนัก เช่น แทนทาลัม ทังสเตน และยูเรเนียม จะทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบสปอลเลชั่น และมีการปลดปล่อยนิวตรอน พร้อมทั้งอนุภาคชนิดอื่นๆ เช่นโปรตรอน และเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องหลั่นกันไป (cascade) ต้นกำเนิดนิวตรอนชนิดนี้ ให้นิวตรอนพลังงานเฉลี่ยประ มาณ 1 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ จำนวนประมาณ 10-30 เท่าของการยิงโปรตรอน 1 อนุภาค นิวตรอนที่ผลิตขึ้นนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยด้านต่างๆ ต้นกำเนิดนิวตรอนแบบ สปอลเลชันเครื่องแรกมีชื่อว่า KENSตั้งอยู่ที่สถาบัน KEK (National Laboratory for High Energy Physics) ประเทศญี่ปุ่น เริ่มใช้งานครั้งแรกในปี พ.ศ.2523 สำหรับต้นกำเนิดนิวตรอนแบบสปอลเลชัน ที่ให้นิวตรอนเข้มข้นสูงสุดในปัจจุบันคือ ISIS ของ Rutherford Appleton Laboratory ประเทศอังกฤษ เริ่มเดินเครื่องในปี พ.ศ. 2527 และให้นิวตรอนฟลักซ์เฉลี่ยประมาณ 1015นิวตรอน/ ตร.ซม.-วินาที และมีฟลักซ์สูงสุดมากกว่า 40 เท่าของฟลักซ์เฉลี่ย [พลังงาน]
Elongationความสามารถของวัสดุที่ยืดออกได้โดยไม่เกิดการแตกหักเสียหาย โดยมากมักจะวัดค่า “ultimate elongation – การยืดสูงสุด” หรือ “elongation at break – การยืด ณ จุดขาด” ซึ่งจะแสดงค่าเป็นร้อยละของความยาวเดิม [เทคโนโลยียาง]
Tensile strengthความเค้นดึงสูงสุดที่ชิ้นงานทดสอบรับได้จนชิ้นงานเกิดการขาดในการทดสอบ แรงดึง [เทคโนโลยียาง]
Tensile testerเป็นเครื่องมือวัดสมบัติความทนต่อแรงดึงของยางคงรูป ซึ่งสมบัติความทนต่อแรงดึงเป็นสมบัติเชิงกลพื้นฐานที่โรงงานอุตสาหกรรมยาง ส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นตัวกำหนดคุณภาพหรือสเปคของผลิตภัณฑ์ วิธีการวัด คือ จะให้แรงดึงกับชิ้นงานตัวอย่างจนกระทั่งชิ้นงานขาด วัดความทนต่อแรงดึงสูงสุด ณ จุดขาด (tensile strength) และสามารถระบุได้ว่าชิ้นงานเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยยืดไปกี่ เปอร์เซ็นต์ (elongation at break) วิธีการวัดและชิ้นงานที่ใช้จะต้องทำตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น ISO 37 หรือ ASTM D412 [เทคโนโลยียาง]
Absorption, Maximalดูดซึมแสงสูงสุด [การแพทย์]
Acmeมดลูกหดรัดตัวสูงสุด, ระยะหดรัดตัวเต็มที่, ระยะที่เจ็บมากที่สุด [การแพทย์]
Acute Phaseระยะเฉียบพลัน, ระยะที่มีอันตรายสูงสุด [การแพทย์]
Bond Strength, Maximalบอนด์มีกำลังสูงสุด [การแพทย์]
Ceiling Effectฤทธิ์สูงสุดที่ระดับหนึ่ง [การแพทย์]
Concentration, Maximal Toleratedความเข้มข้นสูงสุด [การแพทย์]
Concentration, Maximum Safeความเข้มข้นสูงสุดที่ปลอดภัยให้ผลในการรักษา [การแพทย์]
Concentration, Peakความเข้มข้นสูงสุด [การแพทย์]
Diastolic Potentials, Maximumความต่างศักย์สูงสุดที่ส่งผ่านผิวเนื้อเยื่อ [การแพทย์]
Dose, Maximum Permissibleระดับรังสีสูงสุดที่ร่างกายรับได้,ขนาดรังสีสูงสุดที่อนุญาตให้รับได้ [การแพทย์]
Effective, Maximumประสิทธิภาพสูงสุด [การแพทย์]
Energy Requirement, Maximumความต้องการกำลังงานสูงสุด [การแพทย์]
Energy, Maximum Potentialพลังงานผลักสูงสุด [การแพทย์]
Errors, Maximum Potentialความผิดพลาดที่จะเป็นไปได้สูงสุด [การแพทย์]
Estrogen Peakเวลาที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงสุด [การแพทย์]
Flow Rate, Maximumความเร็วสูงสุด [การแพทย์]
Flowmeters, Peakมาตรวัดการไหลสูงสุด [การแพทย์]
Mean daily maximum temperatrueอุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ยรายวัน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Common criminals, masters in the ranks.นักโทษทั่วไป มียศสูงสุดในแถว Night and Fog (1956)
At the top, the Kapo, almost always a common criminal.ตำแหน่งสูงสุดคือ คาโปว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักโทษทั่วไป Night and Fog (1956)
"We must destroy, but productively"."เราต้องทำลาย อย่างได้ผลสูงสุดNight and Fog (1956)
I am asking you to be the guardians of the principles of science during my absence.ฉันขอร้องให้เธอเป็นผู้ดูเเล สภาวิทยาศาสตร์สูงสุดช่วงที่ฉันไม่อยู่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
O God, bless, we pray You, our great army and its supreme commander on the eve of a holy war, undertaken for Your sake.ข้าแต่เทพเจ้า ได้โปรดอํานวยพรเเก่ทัพยิ่งใหญ่ของเรา เเละผู้บัญชาการสูงสุด Beneath the Planet of the Apes (1970)
As Attorney General, I can assure you that a suitable sheriff will be found to restore the peace in Rock Ridge.ในฐานะอัยการสูงสุด ผมรับรองได้ว่า... ...จะส่ง นอภ.ที่เหมาะสมไปร็อคริดจ์ Blazing Saddles (1974)
We heard from the highest court.เราได้ยินจากท่านผู้สูงสุดแล้วครับ Oh, God! (1977)
We got some heavy stuff ahead of us. We've got to climb on top.มีอากาศเลวร้ายอยู่ข้างหน้าเรา เราต้องไต่ระดับขึ้นสูงสุด Airplane! (1980)
- What wing? - Maximum wing, Block 9.ส่วนอะไร ส่วนสูงสุด-ตอน9 The Blues Brothers (1980)
You are my best friend my highest guru and my sovereign lord.เพื่อนที่ดีที่สุด อาจารย์ที่เคารพสูงสุด และเจ้านายที่ยิ่งใหญ่ Gandhi (1982)
Do you know that Wang Chong Yang, the founder of Quan Zhen Sect has the best martial arts in the world?เจ้ารู้หรือไม่ปรมาจารย์เฮ้งเต้งเอี้ยง, ผู้ก่อตั้งสำนักช้วนจิน เป็นผู้มีวิทยายุทธสูงสุดในยุทธภพ? Return of the Condor Heroes (1983)
The highest skill of out sect, The Art of Jade Maiden... was taught to her, and not me.วิชาขั้นสูงสุดของสำนักเรา คัมภีร์สาวหยก... สอนนาง แต่ไม่สอนข้า. Return of the Condor Heroes (1983)
Under your inspired leadership, Illustra will reach new heights. So we--ภายใต้แผนการอันหลักแหลมของคุณ ห้างอิลลัสทราจะต้องก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุด, ดังนั้นเรา... Mannequin (1987)
Are you trying to insult the supreme executive council? !คุณพยายามจะดูหมิ่น สภาผู้บริหารสูงสุดเหรอ? Akira (1988)
Isn't their existence supposed to be highest of state secrets?ความเป็นอยู่ของพวกเขาไม่เป็น ความลับสูงสุดของรัฐบาลแล้วเหรอ? Akira (1988)
I'm here to inform you of the supreme executive council's decision.ผมอยู่ที่นี่เพื่อจะแจ้งกับท่าน เรื่องการตัดสินใจของสภาผู้บริหารสูงสุด Akira (1988)
When Tetsuo's power reaches its peak?พลังของ เท็ตสึโอะ ถึงสุดสูงสุดแล้วเมื่อไหร่? Akira (1988)
I've seen comics come and go, and sometimes you see somebody that goes right to the top and they stay there.บางครั้งบางคนขึ้นถึงจุดสูงสุด แล้วค้างอยู่ตรงนั้น Punchline (1988)
To us, death for our land and God is an honor.สำหรับเรา ตายเพื่อแผ่นดินและNพระเจ้าถือเป็นเกียรติสูงสุด Rambo III (1988)
Lifetime average .356, third highest in history.เฉลี่ย .356 ต่อฤดูกาล สูงสุดอันดับ 3 ในประวัติศาสตร์ Field of Dreams (1989)
No, no.- ไม่นะ ศาลสูงสุดบอกว่า... Field of Dreams (1989)
He's going to reconstruct the balance of terror, and open the ultimate can of worms.เขาจะสร้างความสมดุลของความหวาดกลัว และเปิดกระป๋องสูงสุดของหนอน The Russia House (1990)
Your ninja skills are reaching their peak.ทักษะนินจาของคุณจะถึงจุดสูงสุดของพวกเขา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
You will now be turned over to the U.S. Attorney General's office.สำนักงานอัยการสูงสุด ของสหรัฐจะจัดการต่อไป Goodfellas (1990)
It's the highest honor they can give you.มันคือเกียรติสูงสุดที่เขาจะให้คุณได้ Goodfellas (1990)
You know, you don't start at the top.รู้ไม๊ คุณไม่ได้เริ่มจากจุดสูงสุดThe Young Indiana Jones Chronicles (1992)
That's the single greatest honor an athlete could ever have.นั่นเป็นเกียรติสูงสุดของนักกีฬา Cool Runnings (1993)
We were shipped off to Park Royal Prison... an old Victorian fortress where the most dangerous criminals were held... in the maximum-security wing.เราถูกส่งออก ไปยังเรือนจำ Park Royal ... ป้อมปราการที่เก่าแก่สไตล์วิคตอเรีย อาชญากรอันตรายม? ในปีกการรักษาความปลอดภัยสูงสุด In the Name of the Father (1993)
We were Category A... the highest-security class along with the rapists and murderers.เราประเภท A. .. ระดับการรักษาความปลอดภัยสูงสุดตาม กับ rapists และ murderers In the Name of the Father (1993)
General Jodl... signed the "Act of Unconditional Surrender"... of all German land, sea and air forces in Europe... to the Allied Expeditionary Force, and simultaneously to the Soviet High Command.กองทัพเยอรมัน ทั้งบก เรือ อากาศ ยอมจำนนต่อทัพสัมพันธมิตร และ... ...กองบก.สูงสุดโซเวียต Schindler's List (1993)
And we'll go right to the top of that building.และพวกเราก็จะไปตรงจุดสูงสุดของตึก James and the Giant Peach (1996)
The three of us, on top of the world.พวกเราสามคนบนจุดสูงสุดของโลก James and the Giant Peach (1996)
- Peak intensity? - Coming up!จุดสูงสุดContact (1997)
95% of the world's population believes in a Supreme Being in one form or another.95% ของประชากรโลก เชื่อมั่นในอำนาจสูงสุด ในรูปแบบเดียวหรืออื่น Contact (1997)
With full humility and utmost gratitude I accept this great honor and I promise I will do my best to represent my nation my planet and my God on this historic journey.ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าง เต็มรูปแบบและความกตัญญูสูงสุด ฉันยอมรับเกียรติที่ยิ่งใหญ่นี้ และฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ดีที่สุด เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศของฉัน Contact (1997)
65%.- มันเป็นที่สูงสุด 65% Contact (1997)
It was to his secret place, at the top of the high trail, where he'd watched the day birth and never got tired of it, and never quit saying, "She's coming alive",มันคือสถานที่ลับของปู่ ที่จุดสูงสุดของทางบนเขา ที่ๆ ปู่จะได้มองการเกิดใหม่ของวัน และจะไม่เบื่อเลย และจะไม่หยุดพูดว่า "เธอกำลังกลับมามีชิวิต", The Education of Little Tree (1997)
You admire the man... who pushes his way to the top in any walk of life... while we admire the man who abandons his ego.คุณยกย่องบุรุษ... ที่พยายามไปให้ถึงจุดสูงสุด ของชีวิตในด้านใดก็ตาม แต่พวกเรายกย่องคนที่ละทิ้ง ความผยองในตัวเอง Seven Years in Tibet (1997)
Now, I want them to marvel at her speed.ผมอยากให้แล่นด้วยความเร็วสูงสุด Titanic (1997)
- We're getting our highest ratings.ทำไมล่ะ ก็นี่เรทติ้งพุ่งสูงสุดแล้ว The Truman Show (1998)
"The highest truth on the subject remains unsaid probably cannot be said.สัจธรรมสูงสุดอยู่ข้างบน .... บางทีอาจจะเกินถ้อยคำบรรยาย City of Angels (1998)
- The bid is US$ 1,950 million...-ราคาสูงสุด 1.950 ล้านเหรียญ The Red Violin (1998)
In the centre of the temple was the heart of Jewish life, the holy of holies.ณ ศูนย์กลางของมหาวิหาร คือหัวใจของชนชาวยิว สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด Pi (1998)
With the utmost respect.ด้วยการเคารพที่สมพระเกียรติสูงสุด Anna and the King (1999)
Immortal, wisest and fairest of all beings.สามวงถูกมอบให้กับพวกเอลฟ์ ผู้เป็นอมตะ มีปัญญาและคุณธรรมสูงสุด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
At the end of the year, the house with the most points wins the house cup.เมื่อถึงสิ้นปี บ้านที่ได้แต้มสูงสุด จะได้ถ้วยรางวัลบ้านดีเด่น Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
- I have a really high metrab...เพราะฉันมีระบบการเผาผลาญ ที่สูงสุดๆ มันเป็นกสารเผา... Legally Blonde (2001)
I had the highest GPA in Delta Nu. Oh, well.เเต่ว่าฉันได้เกรดสูงสุดใน นิน เดลต้า นิว นะ Legally Blonde (2001)
Massachusetts Supreme Judicial Court ruling 3.03.ศาลสูงสุดรัฐแมสสาชูเซทส์ กฎของศาล ข้อที่ 3 วรรค 3 Legally Blonde (2001)
Rule 3.03 of Supreme Judicial Court... states that a law student may appear on behalf... of a defendant in criminal proceedings.กฎข้อที่ 3 วรรค 3 ศาลสูงสุด... บัญญัติว่านักศึกษานิติศาสตร์สามารถว่าความในฐานะ... ทนายฝ่ายจำเลยในการพิจารณาคดีอาชญากรรม Legally Blonde (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการสูงสุด[n. exp.] (aiyakān sūngsut) EN: Attorney-General   
จุดสูงสุด[n. exp.] (jut sūngsut) EN: peak ; highest point ; point of greatest success ; pinnacle   FR: summum [m] ; pinacle [m] ; point culminant [m]
กำลังการผลิตสูงสุด[n. exp.] (kamlang kān phalit sūngsut) EN: peak capacity   
การบรรลุเป้าหมายสูงสุดของตนเอง[n. exp.] (kān banlu paomāi sūngsut khøng ton-ēng) EN: self-actualization   
การสร้างกำไรสูงสุด[n. exp.] (kān sāng kamrai sūngsut) EN: profit maximization   FR: maximisation du profit [f]
ความเร็วสูงสุด[n. exp.] (khwāmreo sūng sut) FR: vitesse maximale [f]
กองบัญชาการทหารสูงสุด[n. exp.] (køngbanchākan thahān sūngsut) EN: the Supreme Command Headquarters ; headquarters of supreme commander   FR: grand quartier général [m]
ลำดับสูงสุด[adj.] (lamdap sūngsut) EN: ultimate   
งานสูงสุด[n. exp.] (ngān sūngsut) EN: active peak ; loading peak   
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด[n. exp.] (phūbanchākān thahān sūngsut) EN: supreme commander   FR: chef suprême des armées [m]
สูงสุด[adj.] (sūngsut) EN: highest ; topmost ; tallest ; sky-high   FR: culminant ; le plus élevé
สูงสุด[adj.] (sūngsut) EN: supreme; most excellent ; utmost ; maximum ; peak   FR: suprême ; culminant ; ultra- ; maximum ; maximal
ตำแหน่งสูงสุด[n. exp.] (tamnaeng sūngsut) EN: top position   FR: première place [f]
อย่างสูงสุด[adv.] (yāng sūngsut) EN: absolutely ; maximally ; to the max   

English-Thai: Longdo Dictionary
GPRS(abbrev ) GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการส่งข้อมูลสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบ GSM โดย GPRS มักถูกเรียกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือยุค 2.5G ซึ่งอยู่ระหว่าง 2G และ 3G ทางเทคนิคแล้ว GPRS ใช้ช่องสัญญาณแบบ TDMA ของเครือข่าย GSM ในการส่งข้อมูล ในทางทฤษฎีแล้ว ความเร็วสูงสุดของ GPRS อยู่ที่ประมาณ 60 กิโลบิตต่อวินาที

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acme[N] จุดสูงสุด, Syn. summit, peak, highest point
altitude[N] ระยะทางจากฐานถึงจุดสูงสุด (เรขาคณิต)
alto[ADJ] เกี่ยวกับเสียงดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นลำดับที่สอง
apex[N] จุดสูงสุด, See also: จุดสุดยอด, ปลายยอด, Syn. peak, vertex
attorney general[N] อัยการสูงสุด
at the outside[IDM] อย่างเต็มที่, See also: อย่างสูงสุด
beefiest[ADJ] อ้วนมาก (ขั้นสูงสุดของ beefy)
bishop[N] ตำแหน่งบาทหลวงที่มีอำนาจปกครองบาทหลวงอื่นๆ, See also: แต่มีชั้นต่ำกว่า archbishop ซึ่งเป็นตำแหน่งบาทหลวงสูงสุด, Syn. prelate
capacity[N] ปริมาณสูงสุดที่จะรับได้, Syn. limit, contents
capstone[N] จุดสูงสุด
cardinal[N] พระในศาสนาคริสต์ที่มีลำดับชั้นสูงสุด
ceiling[N] ระดับหรือราคาสูงสุด (ที่ยอมให้ขึ้นถึง), Syn. cap, Ant. floor
champion[N] ผู้ชนะเลิศ, See also: ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขัน, สิ่งที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการแข่งขัน (คน, สัตว์, พืช), Syn. conqueror, master, paragon, title holder, vanquisher, victor, winner, Ant. loser
chief[ADJ] มีอำนาจสูงสุด, Syn. foremost, highest
chief executive officer[N] ผู้บริหารสูงสุด
chief justice[N] ผู้พิพากษาสูงสุด
climax[N] จุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์, Syn. peak, apex, highest point
climax[VT] ทำให้ถึงจุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์
climax[VI] มาถึงจุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์
commander in chief[N] ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, See also: แม่ทัพ, Syn. commandant, head, administrator, chief, leader, captain, dictator, ruler, skipper
crest[VI] ขึ้นสู่ระดับสูงสุด
crown[N] จุดสูงสุด, See also: ยอด, Syn. top, apex
crown[VT] มอบตำแหน่งสูงสุดให้
culminate[VI] ถึงจุดสูงสุด
culminate[VT] ทำให้ถึงจุดสูงสุด, Syn. cap, climax
from top to bottom[IDM] ตลอด, See also: ทั่วหมด, จากตำแหน่งสูงสุดถึงต่ำสุด
empyrean[N] สวรรค์ชั้นสูงสุดตามความเชื่อของกรีกและโรมันโบราณ, Syn. celestial, heaven, welkin
euchre[N] การเล่นไพ่ชนิดหนึ่งมีจำนวนไพ่สูงสุด 32 ใบในหนึ่งสำรับ
extremity[N] ความที่สุด, See also: ความรุนแรงที่สุด, ความสูงสุด
field marshal[N] ตำแหน่งทหารสูงสุดของกองทัพอังกฤษ (สัญลักษณ์ย่อคือ FM)
go to[PHRV] จัดอยู่ในอันดับ (สูงสุดหรือต่ำสุดของการแข่งขัน)
generalissimo[N] ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, See also: แม่ทัพ, จอมทัพ, Syn. commander in chief
grand prix[N] รางวัลสูงสุด (ภาษาฝรั่งเศส), See also: รางวัลอันยิ่งใหญ่
height[N] จุดที่สูงสุด, See also: จุดสุดยอด
high command[N] กองบัญชาการสูงสุด
Himalayas[ADJ] เทือกเขาหิมาลัยมียอดเขาสูงสุดชื่อเอเวอเรสต์ซึ่งสูง 27,028 ฟุต (สูงที่สุดในโลก)
Himalayas[N] เทือกเขาหิมาลัยมียอดเขาสูงสุดชื่อเอเวอเรสต์ซึ่งสูง 27,028 ฟุต (สูงที่สุดในโลก)
imperial[ADJ] ยิ่งใหญ่มาก, See also: ซึ่งมีอำนาจสูงสุด, Syn. supreme
imperium[N] อำนาจสูงสุด (คำทางการ), See also: อำนาจการควบคุมฝ่ายบริหาร, Syn. supremacy
in extenso[ADV] ตามความยาวสูงสุดของ, See also: ตามความยาวเต็มที่ของ, Syn. at great length, on and on
joker[N] ไพ่โจ๊กเกอร์ มีแต้มสูงสุดหรือจะนับเป็นแต้มอะไรก็ได้
king[N] ผู้บริหารสูงสุด, See also: ผู้ที่มีอำนาจสูงสุด
limit[N] ขีดสูงสุด, See also: ขีดสุด, Syn. limitation
Lord Chancellor[N] อธิบดีศาลสูงสุด, Syn. Lord High Chancellor
Lord High Chancellor[N] อธิบดีศาลสูงสุด, Syn. Lord Chancellor
maddest[ADJ] คำคุณศัพท์เปรียบเทียบขั้นสูงสุดของ mad
majesty[N] ความมีอำนาจสูงสุด, See also: ความมีอำนาจ, Syn. Highness, excellence
maximal[ADJ] สูงสุด
maximally[ADV] อย่างสูงสุด
maximisation[N] การมีจำนวนสูงสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute maximum(คณิต) ค่าสูงสุดของ function ของ set เฉพาะ
acme(แอค' มี) n. จุดสูงสุด,จุดสุดยอด. -acmic, acmatic adj., Syn. peak, summit
all(ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน
alto(แอล' โท) n., (pl. -tos) เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง, เสียงสูงสุดของชาย, นักร้องหญิงเสียงต่ำ, ส่วนของเสียงทุ้ม, ไวโอลินเสียงทุ้ม. -adj. มีเสียงทุ้ม, เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นสอง
azeotrope(อะซี'โอโพรพ) n. ของเหลวผสมที่มีจุดเดือดสูงสุดและต่ำสุดที่ และกลั่นออกโดยไม่มีการสลายตัวและเป็นสัดส่วนที่แน่นอน เช่น ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์กับน้ำ -azeotropic adj.
blue ribbonn. รางวัลสูงสุด,เกียรติยศชั้นสูงสุด
ceo(ซีอีโอ) ย่อมาจาก chief executive officer หรือ ประธานกรรมการบริหาร เป็นตำแหน่งสูงสุดในการบริหารงานที่ใช้กันในศูนย์คอมพิวเตอร์ใหญ่ ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วไป
climax(ไคล'แมคซฺ) {climaxed,climaxing,climaxs} n. จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,จุดตื่นเต้นเร้าใจvt.,vi. ถึงจุดสุดยอด,ทำให้ถึงจุดสุดยอด, Syn. apex
compression(คัมเพรส'เชิน) n. การอัด,การบีบ,การกด,ผลจากการถูกอัด,ความกดดัน,ภาวะที่ปริมาตร (ในห้องเครื่อง) ต่ำลงและความกดดันของอากาศสูงขึ้นก่อนการเผาไหม้., Syn. compressure การอัดแน่นหมายถึง นำข้อมูลหรือคำสั่งจำนวนมาก ๆ มาอัดให้แน่น เพื่อ ให้ใช้ที่เก็บในหน่วยความจำ หรือจานบันทึกน้อยลง โดยปกติ จะมีโปรแกรม หรือคำสั่ง (ในดอส 6.0) ที่สามารถอัดโปรแกรม ใหญ่ ๆ ที่กินเนื้อที่มาก ๆ ให้เหลือน้อยลง (เพื่อจะได้เก็บลงในแผ่นจานบันทึกได้) จานบันทึกชนิดอ่อน (floppy disk) ในปัจจุบัน มีความสูงสุด 1.44 เมกะไบต์ ฉะนั้น ถ้าแฟ้มข้อมูลใหญ่มาก ก็จะไม่สามารถเก็บลงในแผ่นได้ จึงต้องจัดการอัดให้แน่นเสียก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อจะเรียกมาใช้ จะต้องนำมาคลายออกก่อน เรียกว่า "decompress" การอัดแน่นก็ดี การคลายคืนก็ดี จะต้องมีโปรแกรมเฉพาะจัดทำให้ ในระบบดอส นิยมใช้ PKZip/Unzip ในระบบ Windows 95 โปรแกรมที่นิยมชื่อ WinZip ในระบบยูนิกซ์ ใช้ Gunzipดู expand, decompress เปรียบเทียบ
computer user groupกลุ่มผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spreadsheet) บางที ใช้เรียกเพื่อให้ดูต่างจากกลุ่มผู้ที่ขายคอมพิวเตอร์ดู computer vendor group เปรียบเทียบ
croup(ครูพ) n. อาการหดเกร็งของกล่องเสียง (larynx) ทำให้หายใจลำบาก,ส่วนสูงสุดของตะโพกสัตว์ (โดยเฉพาะของม้า), See also: croupous adj. ดูcroup
crown(เคราน์) n. มงกุฎ,มาลัย,มาลัยสวมศีรษะ,เครื่องประดับสำหรับศีรษะ,เกียรติยศจากผลงานที่ดีเด่น,-Phr. (the Crown ผู้มีอำนาจสูงสุด) ,รัฐาธิปัตย์,เหรียญเงินตราที่มีรูปมงกุฎ,กษัตริย์,เหรียญเงินของอังกฤษสมัยก่อนที่เท่ากับ 5 ชิลลิงส์,ส่วนที่โผล่ขึ้นมา,สิ่งประดับบนยอด
crowner(เครา'เนอะ) n. เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ,บุคคลที่อยู่สูงสุด ตำแหน่งฐานะ)
culminant(คัล'มินันทฺ) adj. บรรลุถึงสุดยอดถึงที่สุด,สุดยอด,สูงสุด
disk(ดิสคฺ) {disked,disking,disks} n. แผ่นกลม,แผ่นเสียง,จานกลม. vt. พรวนดินด้วยคราดกลม., Syn. disc,circle จานบันทึกหมายถึง อุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีลักษณะกลม เหมือนจาน มีอยู่ 3 ชนิด1. จานอ่อน (floppy disk) มีลักษณะอ่อน บรรจุในซองกระดาษ มีขนาด 5.25x5.25 นิ้ว การเก็บรักษาค่อนข้างยาก จุข้อมูลได้ประมาณสามแสนหกหมื่นถึงหนึ่งล้านสองแสนตัวอักษร) 2. จานบันทึกอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะแข็งกว่าเพราะห่อหุ้มด้วยพลาสติกแข็ง มีขนาดเล็กกว่าแบบแรก มักเรียกกันว่า diskette มีขนาด 3.5x3.5 นิ้ว จุข้อมูลได้สูงสุดถึง 1.44 ล้านตัวอักษร ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากกว่าแบบแรก เพราะเก็บรักษาได้ง่ายกว่า3. จานบันทึกแข็งหรือที่นิยมเรียกว่า ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) มักจะบรรจุไว้ในกล่องพร้อมกับหน่วยขับ (drive) แล้วเก็บอยู่ภายในตัวเครื่องเลย ฮาร์ดดิสก์นั้นมีความจุสูงมากประมาณ 100-800 ล้านตัวอักษร เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะมีประสิทธิภาพสูงและราคาลดลงทุกวัน ปัญหาเรื่องการเก็บรักษาเกือบจะไม่มีเลย แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไวรัสได้นอกจาก 3 ชนิดที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว ก็ยังมีอีกหลายชนิด เช่น จานบันทึกที่นำมาใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ (mainframe) ที่เรียกว่าชุดจานบันทึก (disk pack) ซึ่งจะมีแกนยึดติดกันตรงกลาง, จานแสงหรือจานเลเซอร์ (optical or laser disk) , จานวีดิทัศน์ (vedio disk) , จานบันทึกอัดแน่น (compact disk) ซึ่งล้วนแต่มีความจุสูงมาก ปัจจุบันจานบันทึกได้รับความนิยมมากกว่าสื่อบรรจุข้อมูลอื่น เพราะราคาถูก ใช้ซ้ำได้ และการค้นคืนข้อมูลทำได้รวดเร็วกว่าสื่อชนิดอื่น
dvorak keyboardแป้นพิมพ์ดีโวรักแป้นพิมพ์แบบพิเศษ ที่อ้างว่าจัดเรียงลำดับของแป้นอักษรและสัญลักษณ์ เพื่อให้ สะดวกในการใช้สอยสูงสุด แต่กลับมีคนรู้จักน้อยและไม่นิยมใช้กันเท่าใดนัก ดู Qwerty keyboard เปรียบเทียบ
empyrean(เอมพะรี'เอิน) n. สวรรค์ชั้นสูงสุด,วิมานชั้นสูงสุด adj. ดู empyreab
full(ฟูล) adj. เต็มไปด้วย,เต็มadv. แท้จริง,แน่นอน,vt. ทำให้เต็ม. vi. เต็ม,มีอยู่เต็ม. n. สภาพสูงสุด,สภาพเต็มที่. -Phr. (in full เต็มที่ ไม่ได้ย่อ) ., See also: fullness n. fully adv., Syn. entire,maximum,satiated,dense
generalissimon. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
head(เฮด) n. ศีรษะ,ส่วนหัว,สมอง,ตำแหน่งผู้นำ,ตำแหน่งสูงสุด, จุดสุดยอด -Phr. (lose one's head อารมณ์เสีย,ตื่นเต้น) adj. ชั้นนำ,ที่หนึ่ง,สำคัญ,เกี่ยวกับหัว,ข้างหน้า vt. นำหน้า,เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,หันหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปทาง,ต่อหัว,จ่าหน้า vi. ไปข้างหน้า,ออกเดิ
high commandกองบัญชาการสูงสุด,คำสั่งหรืออำนาจสูงสุด
imperium(อิมเพีย' เรียม) n., (pl. -peria) การควบคุม, อำนาจสูงสุด, การปกครอง, เขตการปกครอง, เขตอำนาจ, อาณาจักร, อำนาจการควบคุมฝ่ายบริหาร (command, empire)
lord chancellorn. อธิบดีศาลสูงสุด,ประธานสภาขุนนาง
lord high chancellorn. อธิบดีศาลสูงสุด,ประธานสภาขุนนาง
majesty(แมจ'เจสที) n. ความสง่าผ่าเผย,ความมีอำนาจ,ความใหญ่โต,อำนาจสูงสุด,ความศักดิ์สิทธิ์,พระเจ้าแผ่นดิน,ในหลวง,คำยกย่องที่ใช้เรียกพระเจ้าแผ่นดิน, Syn. grandeur,sovereignty
masterhead(มาส'เทอะเฮด) n. หัวเสา,ส่วนสูงสุดของเสา,ข้อความระบุชื่อผู้พิมพ์ เจ้าของและกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ นิตยสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ,ป้ายชื่อ. vt. ชักขึ้น. adj. สู่ยอดเขา
maximal(แมค'ซะเมิล) adj. มากสุด,สูงสุด,ใหญ่สุด., See also: maximally adv., Syn. highest
maximum(แมค'ซะมัม) n.จำนวนที่มากที่สุด,ค่าสูงสุด,ค่ามากที่สุด. adj. มากสุด,สูงสุด,ใหญ่สุด,เกี่ยวกับจำนวนหรือค่าที่สูดสุด. pl. maximums,maxima
most(โมสทฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากที่สุด,ส่วนใหญ่. n. จำนวนที่มากที่สุด,ปริมาณที่มากที่สุด,เลขที่สูงสุด,คนส่วนใหญ่,-Phr. (at the most อย่างมากที่สุด) adv. มากที่สุด,เกือบจะ
paramount(แพ'ระเมาทฺ) adj. สำคัญยิ่ง,สูงสุด ตัวอย่าง: (paramount concern)
pentathlon(เพนแทธ'ลอน) n. การกรีฑา5ประเภท,คนที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะ
pitch(พิทชฺ) vt. กาง (เต็นท์) ,ตั้ง (ค่าย) ,โยน,ขว้าง,เหวี่ยง,กำหนด,ยืน,ประจำ,เร่ขาย,ตั้งโชว์สินค้า,ปูทาง,เล่านิยาย. vi. ถลำไปข้างหน้า,โยน,ขว้าง,เอียง,ราดด้วยลาดมยางมะตอย -Phr. (pitch in ร่วมด้วย เริ่มทำงานอย่างขะมักเขม้น) n. ระดับ,ระดับเสียง,ยางมะตอย,น้ำมันดิบ,ยางไม้,ตำแหน่ง,ความลาด,จุดสูงสุด,ความบิดของใบพัด,ที่ตั้งแผงลอย,ช่วงระยะห่างของเกลียว,สถานที่แสดง
presidium(พรีซิด'เดียม) n. คณะกรรมการบริหารเป็นสภาบริหารสูงสุดของโซเวียต
primacy(ไพร'มะซี) n. ความเป็นอันดับหนึ่ง,ฐานะสูงสุดหรือสำคัญที่สุด,อำนาจหน้าที่ของbishop, Syn. supremacy
rarefied(แร'ริไฟดฺ) adj. สูงสุด,สูงส่ง,หายาก,ไม่ทึบ,ไม่หนาแน่น,บาง,ในวงแคบ, Syn. lofty
senate(เซน'นิท) n. สภาสูง,วุฒิสภาของบางประเทศ (เช่น สหรัฐอเมริกา,ฝรั่งเศส) ,อาคารสภาสูง,ห้องสภาสูง,สภาสูงสุดของโรมัน,สภาบริหารหรือนโยบายของบางมหาวิทยาลัย
seraph(เซอ'รัฟ) n. ทูตสวรรค์ที่มี6ปีกที่บินอยู่เหนือบัลลังก์ของพระเจ้า (ในพระคัมภีร์ไบเบิล) ,ทูตสวรรค์ชั้นสูงสุด pl. saraphs,seraphim
sergeant(ซาร์'เจินทฺ) n. นายสิบ (ทหารหรือตำรวจ) นายสิบเอก (ทหารบกอังกฤษ) ,นายสิบโท (ทหารบกของอเมริกา) ,นายจ่า (ทหารนาวิกโย-ธินอเมริกา) ,นายตำรวจ,ตำรวจหญิง,ตำรวจสภา,นายตำรวจรักษาการณ์,ทนายความชั้นสูงสุด (อัง-กฤษ), See also: sergeancy,sergeantship n.
sergeant at lawn. ทนายความชั้นสูงสุด (อังกฤษ) มีอภิสิทธิ์หลายอย่างในศาล
soprano(ซะแพรน'โน) n. เสียงสูงสุด,เสียงร้องสูงสุด (ของผู้หญิงหรือเด็กผู้ชาย) ,ส่วนของเสียงดังกล่าว,ผู้ร้องเสียงสูงสุด adj. เกี่ยวกับเสียงสูงสุด
sovereign(ซอฟ'เวอเรน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) กษัตริย์,รัฎฐาธิปัตย์,ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ,ผู้ปกครองประเทศ,ซึ่งมีอำนาจสูงสุด,สูงสุด,ใหญ่ยิ่งที่สุด,เหนือกว่าสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด,ม'อำนาจการปกครองตัวเองที่อิสระ,โดยสิ้นเชิง,โดยครบถ้วน,ม'ประสิทธิภาพ.
sovereignty(ซอฟ'เวอเรนที) n. อำนาจกษัตริย์,อำนาจรัฎฐาธิปัตย์,อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ,อำนาจอธิปไตย,รัฐหรือประเทศที่มีอำนาจอธิปไตย,รัฐหรือประเทศที่มีอำนาจในการปกครองตัวเองโดยอิสระ
sprint(สพรินทฺ) vi.,vt.,n. (การ) วิ่งเต็มฝีเท้า,วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด,วิ่งแข่ง,ไปด้วยความเร็วสูงสุด,ความเร็วสูงสุดในระยะสั้น., See also: sprinter n.
streamlined(สทรีม'ไลนดฺ) adj. เพรียวลม,ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด,ทันสมัย
studding(สทัด'ดิง) n. โครงผนัง,วัสดุโครง,ไม้โครง,ความสูงสุดของห้อง
summit(ซัม'มิท) n. จุดสุดยอด,สุดยอด,ความต้องการสูงสุด,ปริมาณสูงสุด. adj. สุดยอด,สุดขีด., See also: summital adj. summitless adj., Syn. top,maximum,climax
superlative(ซะเพอ'ละทิฟว) adj. สูงสุด,สุดยอด,เกินไป,มากไป,เกี่ยวกับคุณศัพท์เปรียบเทียบหรือกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบสูงสุด n. ผู้อยู่สูงสุด,ผู้ที่ดีที่สุด,ระดับสูงสุด,แบบยอดเยี่ยม,ถ้อยคำวิจารณ์สุดขีด., See also: superlativeness n. -S...
supremacy(ซะเพรม'มะซี) n. ความอยู่สูงสุด,อำนาจสูงสุด., Syn. predominance,primacy
supreme(ซะพรีม') adj. สุดยอด,สุดขีด,มีอำนาจสูงสุด,สำคัญที่สุด,เกี่ยวกับรัฎฐาธิปัตย์,ยิ่งใหญ่ที่สุด, See also: supremely adv. supremeness n.
supreme courtn. ศาลฎีกา,ศาลสูงสุด

English-Thai: Nontri Dictionary
acme(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,ขีดสูงสุด
climax(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,จุดสำคัญ
COMMANDER IN commander in chief(n) แม่ทัพ,ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
enthrone(vt) ยกขึ้นไว้สูงสุด,ตั้งให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ถวายราชสมบัติ,มอบอำนาจให้
extreme(n) ตอนปลาย,ที่สุด,ความสูงสุด,ความรุนแรงเกินไป
height(n) ความสูง,จุดสุดยอด,จุดสูงสุด
maximum(adj) มากที่สุด,ขั้นสูง,สูงสุด,ใหญ่สุด
maximum(n) จำนวนมากที่สุด,ค่าสูงสุด
most(n) คนส่วนใหญ่,เลขสูงสุด,จำนวนที่มากที่สุด
optimum(adj) ดีที่สุด,สูงสุด,เหมาะที่สุด
peak(n) ยอด,ปลาย,ยอดเขา,จุดสูงสุด,จุดสุดยอด,กะบังหมวกแก๊ป
soprano(n) เสียงร้องสูงสุดของผู้หญิง
sovereign(adj) สูงสุด,สำคัญยิ่ง,โดยสิ้นเชิง,โดยครบถ้วน
sublime(adj) ดีเลิศ,สูงสุด,ประเสริฐ,สง่าผ่าเผย,น่าศรัทธา
sublime(vt) ทำให้สูงสุด,ระเหิด
sublimity(n) ความประเสริฐ,ความดีเลิศ,ความสูงส่ง,ความสูงสุด
summit(n) ระดับสูงสุด,จุดสุดยอด
superlative(adj) สุดยอด,เยี่ยม,สูงสุด
superlative(n) ระดับสูงสุด,ชั้นเยี่ยม
supremacy(n) อำนาจสูงสุด
supreme(adj) สุดยอด,สูงสุด,สำคัญที่สุด
theocracy(n) การปกครองโดยถือพระเจ้าเป็นผู้ปกครองสูงสุด
tiptop(adj) เลิศ,ดีเยี่ยม,ชั้นยอด,สุดยอด,สูงสุด
tiptop(n) จุดสูงสุด,จุดสุดยอด
top(adj) สูงสุด,ข้างบน,เหนือกว่า,ยอดเยี่ยม
topmost(adj) สูงสุด,ยอดสุด
upmost(adj) สูงสุด,เหนือสุด,สุดยอด,สำคัญที่สุด
uppermost(adj) สูงสุด,บนสุด,เหนือสุด,สุดยอด,สำคัญที่สุด
utmost(adj) สูงสุด,ปลายสุด,สุดเหวี่ยง
utmost(n) ขีดสุด,ระดับสูงสุด,จำนวนมากที่สุด
uttermost(adj) ที่สุด,เต็มที่,ยิ่งยวด,สูงสุด,สุดขีด
uttermost(n) ระดับสูงสุด,ความเต็มที่,ความยิ่งยวด
veriest(adj) ที่สูง,สูงสุด,เต็มที่,ทั้งหมด,สุดขีด,สิ้นเชิง
vertex(n) จุดสุดยอด,กระหม่อม,จุดสูงสุด
zenith(n) ยอดสูงสุด,จุดสุดยอด,จุดสูงสุด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ampacity (n) ปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ตัวนำสามารถรับได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียหาย
Chewy Sunday[ชิว-วี่-ซัน-เดย์] (God ) วงดนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน3โลก
sanhedrin[แซน เฮด'ริน] (n ) ระบบศาลสูงสุดในเยรูซาเลมสมัยโบราณ
self-actualization (n ) การค้นหาศักยภาพสูงสุดของตัวเอง; การค้นหาตัวตนที่แท้จริง
Vaishnavism (n ) ไวษณพนิกาย, ลัทธิไวษณพ, นิกายในศาสนาฮินดูที่นับถือพระวิษณุเป็นพระเจ้าสูงสุด
Vaishnavism (n ) ไวษณพนิกาย, ลัทธิไวษณพ, นิกายในศาสนาฮินดูที่นับถือพระวิษณุเป็นพระเจ้าสูงสุด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
補数[ほすう, hosuu] ภาษาไทยมักใช้ทับศัพท์ว่า Complement เป็นศัพท์เฉพาะทางในสายวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ One Complement 1の補数, Two Complement 2の補数 One Complement คือ จำนวนที่บวกเพิ่มเข้าไปกับค่าค่าหนึ่งแล้วทำให้ได้เป็นค่าสูงสุดของเลขฐานนั้นๆ ในจำนวน digit ที่เท่ากัน เช่น คำถาม: ให้หา One Complement ของ 345 ในระบบเลขฐาน 10 คำตอบ: 345 มี 3 หลัก (digit) ค่าสูงสุดของเลขฐาน 10 ที่มี 3 หลักคือ 999 999-345=654 654 คือ One Complement ของ 345 ในระบบเลขฐาน 10 Two Complement คือ จำนวนน้อยที่สุดที่บวกเพิ่มเข้าไปกับค่าค่าหนึ่งแล้วทำให้จำนวนหลัก (digit) ของผลลัพธ์เพิ่มขึ้น 1 หลัก (digit) โดยปกติ วิธีการหา Two Complement ก็คือ เอา One Complement + 1 เช่น คำถามข้างบน ก็จะได้ Two Complement ของ 345 เป็น 655

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
総督[そうとく, soutoku] Thai: ผู้บัญชาการทหารสูงสุด English: governor-general

German-Thai: Longdo Dictionary
aller(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย
loslegen(vt) |legte los, hat losgelegt| ลงมือทำ, เริ่มทำ เช่น Um möglichst viel Gewinn zu bekommen, sollen wir mit diesem Projekt endlich mal loslegen. เพื่อที่เราจะได้รับผลกำไรสูงสุดเราควรจะเริ่มต้นลงมือทำโครงการนี้สักที, See also: Related: beginnen, anfangen, starten

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top