ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สุนทรี*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สุนทรี, -สุนทรี-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุนทรียะ(adj) aesthetic, See also: esthetic, Example: การมองโลกอย่างอิสระตามความเป็นไปของมัน เป็นบ่อเกิดความคิดอันสุนทรียะ, Thai Definition: ที่เกี่ยวกับความนิยมความงาม
สุนทรียภาพ(n) aesthetics, Example: การเข้าค่ายครั้งนี้ทำให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุนทรียภาพกับศาสนธรรมได้อย่างลึกซึ้ง, Thai Definition: ความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจและรู้สึกได้
สุนทรียภาพ(n) arts and appreciation
สุนทรียศาสตร์(n) aesthetics, See also: esthetics, Example: เขาใช้ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์มาตัดสินคุณค่าและความงามของงานศิลปะชิ้นนี้, Thai Definition: ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยความงาม และสิ่งที่งามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุนทรี(-ทะรี) น. หญิงงาม, นางงาม, หญิงทั่วไป.
สุนทรีย-, สุนทรียะว. เกี่ยวกับความนิยม ความงาม.
สุนทรียภาพ(-ทะรียะ) น. ความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจและรู้สึกได้, ความเข้าใจและรู้สึกของแต่ละบุคคลที่มีต่อความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ.
สุนทรียศาสตร์น. ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยความงาม และสิ่งที่งามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ.
สุนทรี<i>ดู สุนทร, สุนทร-</i>.
สุนทรีย-, สุนทรียะ<i>ดู สุนทร, สุนทร-</i>.
สุนทรียภาพ<i>ดู สุนทร, สุนทร-</i>.
สุนทรียศาสตร์<i>ดู สุนทร, สุนทร-</i>.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aesthetic distanceความเป็นกลางทางสุนทรียภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
aesthetic judgmentการตัดสินเชิงสุนทรียภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aesthetic valueคุณค่าทางสุนทรียภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aestheticismสุนทรียนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
aestheticsสุนทรียศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aestheticsสุนทรียศาสตร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aestheticสุนทรีย์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aesthetic attitudeสุนทรียเจตคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
attitude, aestheticสุนทรียเจตคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgement, aesthetic; judgment, aestheticการตัดสินเชิงสุนทรียภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgment, aesthetic; judgement, aestheticการตัดสินเชิงสุนทรียภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture aestheticsสุนทรียศาสตร์ฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
value, aestheticคุณค่าทางสุนทรียภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aestheticsสุนทรียศาสตร์ [TU Subject Heading]
Environment (Aesthetics)สิ่งแวดล้อม (สุนทรียศาสตร์) [TU Subject Heading]
Feminine beauty (Aesthetics)ความสวยของสตรี (สุนทรียศาสตร์) [TU Subject Heading]
Nature (Aesthetics)ธรรมชาติ (สุนทรียศาสตร์) [TU Subject Heading]
Aestheticsสุนทรียภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Aesthetic Needs่ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียะ [การแพทย์]
Estheticsสุนทรียศาสตร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
you like to pretend there's no poetry in you.คุณชอบทำตัวเป็นคน ไม่มีอารมณ์สุนทรีย์เอาซะเลย Morning Comes (2007)
We're, uh, Mac guys, Chuck. Uh, we're IT artists.เราสาวกแมค เรามีสุนทรียะทางไอที Chuck Versus the Helicopter (2007)
Petty despot. May he rot in the underworld for his lack of esthetic taste.พวกเผด็จการ บางทีเรื่องผจญภัยในยมโลก ที่เขาแต่งอย่างมีสุนทรียะ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Aesthetics have always been very important to meสุนทรียศาสตร์ มักมีความสำคัญต่อผมมาก Art Imitates Life (2008)
Dr. Helmsley's passion is admirable.ดร เฮมสลีย์่ สุนทรียภาพคุณมันน่าชื่นชม 2012 (2009)
Sometimes I worry there is no poetry in you.บางทีฉันก็เป็นห่วง เธอไม่มีความสุนทรีย์บ้างเลย Disciple (2010)
That would be poetic.นั่นค่อยน่าสุนทรีย์หน่อย Death Trap (2010)
She's an aesthetician, not an arms dealer.เธอเป็นแค่คนมีสุนทรีภาพกับธรรมชาติ ไม่ใช่คนแบบชอบใช้อาวุธ Consumed (2010)
Do you think I sent you to aesthetic courses since you were 12 only to have this kind of connoisseur?แกคิดว่าที่ฉันส่งแกไปเรียนเรื่องสุนทรียศาสตร์ตั้งแต่อายุ 12 แค่เพราะให้แกชำนาญเรื่องนี้ใช่ไหม Episode #1.12 (2010)
You clearly have a rich interior life, with the poems and the whatever, but she wants a guy like lan what's-his-face.เธอมีชีวิตที่สุนทรี ชอบแต่งกลอนอะไรงี้ แต่แม่นั่นอยากได้ผู้ชายเท่ๆ แบบเอียน Bad Teacher (2011)
Founders thought it was poetic burning her where the other witches burned.คณะผู้ก่อตั้ง คิดว่า มันเป็นความสุนทรีย์ ที่เผาเธอ ในที่ๆ แม่มดคนอื่นถูกเผา Know Thy Enemy (2011)
They're functional and aesthetically pleasing.ที่ยังใช้การได้ดี และรักความสุนทรีย์ The Skank Reflex Analysis (2011)
Mm, possibly something a bit more poetic?ก็ อะไรที่สุนทรีย์กว่านั้นหน่อยมัง? Stormborn (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุนทรียภาพ[suntharīyaphāp] (n) EN: aesthetics
สุนทรียศาสตร์[suntharīyasāt] (n) EN: aesthetics

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aesthetic(adj) ที่เกี่ยวกับความงาม, See also: เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
aesthetics(n) สุนทรียศาสตร์, See also: การศึกษาความงาม, Syn. philosophy of beauty
erotica(n) ศิลปะหรืองานประพันธ์ที่ทำขึ้นมาเพื่อความสุนทรียทางเพศ, Syn. pornography
esthetic(adj) เกี่ยวกับความงาม, See also: เกี่ยวกับสุนทรียะ, Syn. aesthetic, tasteful
esthetic(n) ความงาม, See also: สุนทรียะ
esthetics(n) สุนทรียศาสตร์สาขาหนึ่งของวิชาปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสวยความงาม, Syn. aestheticism, aesthetics
poetic(adj) ซึ่งมีอารมณ์สุนทรีย์
poetical(adj) ซึ่งมีอารมณ์สุนทรีย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aesthetic(al) (เอสเธท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม, เกี่ยวกับสุนทรีย์ศาสตร์, เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์, ทฤษฏีหรือความคิดเห็นที่ถือความงามเป็นใหญ่., Syn. esthetic al -esthetician n.
aesthetics(เอสเธท' ทิคซฺ') n. สุนทรียศาสตร์, สุนทรียภาพ, Syn. esthetics
brute forceเอาแต่แรงหมายถึง การออกแรงทำงานบางอย่างโดยไม่มีการคำนึงถึงรูปแบบ ความงดงาม หรือความสุนทรีย์ใด ๆ เลย
esthete(เอส'ธีท) n. ดู aesthete, ความงามสุนทรียภาพ
esthetic(เอสเธท'ทิค) adj. ดูaesthetic, งาม, เกี่ยวกับสุนทรียภาพ, เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
esthetician(เอสธีทิซ'เชิน) n. ดูaesthetician, ผู้เชี่ยวชาญด้านสุนทรียภาพ, นักสุนทรียศาสตร์
esthetics(เอสเธท'ทิคซฺ) n. ดูaesthetics, สุนทรียภาพ, สุนทรียศาสตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
aesthete(n) คนมีอารมณ์สุนทรีย์
aesthetic(adj) เกี่ยวกับความสวยงาม, เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
aesthetics(n) สุนทรียศาสตร์
esthete(n) ผู้รักความสวยความงาม, ความงาม, สุนทรียภาพ, สุนทรียศาสตร์
esthetic(adj) เกี่ยวกับความงาม, เกี่ยวกับสุนทรียภาพ, เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top