ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สุขลักษณะ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สุขลักษณะ, -สุขลักษณะ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุขลักษณะ(n) hygienic condition, Syn. ความถูกอนามัย
สุขลักษณะ(n) hygienic practice, Example: ส้วมที่ถูกสุขลักษณะย่อมไม่แพร่กระจายเชื้อโรค, Thai Definition: ลักษณะที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติเพื่อให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุขลักษณะน. ลักษณะที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติเพื่อความปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เช่น สร้างบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ส้วมที่ถูกสุขลักษณะย่อมไม่แพร่กระจายเชื้อโรค.
ผังเมืองน. แผนผัง นโยบาย และโครงการที่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองในด้านต่าง ๆ เช่น สุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความสวยงาม ความปลอดภัยของประชาชน.
แหล่งเสื่อมโทรมน. บริเวณที่คนอาศัยอยู่อย่างแออัด ประกอบด้วยบ้านเรือนที่ทรุดโทรมไม่ถูกสุขลักษณะ.
อนามัยว. เกี่ยวกับสุขภาพ, ถูกสุขลักษณะ, เช่น ข้าวอนามัย กรมอนามัย, (ปาก) สะอาดปราศจากสารพิษเจือปน เช่น ผักอนามัย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hygienic-สุขลักษณะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hygienic ponticฟันแขวนชนิดสุขลักษณะ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Food irradiationการฉายรังสีอาหาร, การนำอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งผลิตอย่างถูกสุขลักษณะและบรรจุในภาชนะหรือหีบห่อที่เหมาะสม ไปผ่านการฉายรังสีแกมมา หรือรังสีเอกซ์ หรือลำอิเล็กตรอนจากเครื่องเร่งอนุภาค ด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม เพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือพยาธิ ยับยั้งการทำลายหรือแพร่พันธุ์ของแมลง ยืดอายุการเก็บรักษา ยับยั้งการงอก และชะลอการสุก [นิวเคลียร์]
radicidationการฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี, คือ การนำอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ไปผ่านการฉายรังสีแกมมา หรือรังสีเอกซ์ หรืออิเล็กตรอน ด้วยปริมาณรังสีต่ำกว่า 10 กิโลเกรย์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคชนิดที่ไม่สร้างสปอร์ เช่น ซาลโมเนลลา ชิเกลลาอี.โคไล ฯลฯ เชื้อโรคเหล่านี้เป็นต้นเหตุทำให้เกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรง ปวดท้อง ขาดน้ำ อาเจียน และเป็นไข้ ตัวอย่างอาหารที่นำมาฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อโรค ได้แก่ แหนม กุ้งแช่แข็ง ขากบแช่แข็ง และเนื้อไก่แช่แข็ง การฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีนี้เทียบได้กับการพาสเจอร์ไรซ์ [พลังงาน]
radurizationการลดจุลินทรีย์ด้วยรังสี, คือ การนำอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ไปผ่านการฉายรังสีแกมมา หรือรังสีเอกซ์ หรืออิเล็กตรอน ด้วยปริมาณรังสีต่ำกว่า 10 กิโลเกรย์ เพื่อลดแบคทีเรีย หรือป้องกันการเจริญเติบโตของรา ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้อาหารเน่าเสียหรือเสื่อมคุณภาพ อาหารที่ผ่านการฉายรังสีจะเก็บรักษาได้นานขึ้น ตัวอย่างอาหารที่นำมาฉายรังสีเพื่อลดจุลินทรีย์ ได้แก่ ปลาสด เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส และสตรอเบอรี [พลังงาน]
Diet, Inadequateการได้รับอาหารไม่เพียงพอ, บริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I'd be happy to answer it but as I've told you before, this is a hygienic facility.- หมอยินดีที่จะตอบคำถามนายนะ แต่ตามที่หมอเคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าที่นี่ เป็นสถานที่ควบคุมสุขลักษณะควรสวมเสื้อทุกครั้ง 50 First Dates (2004)
Saw his illustration of their hygiene.เห็นภาพวาดสุขลักษณะของพวกเขา Back in Business (2008)
And utter disregard for personal hygiene.สิ่งที่เพิ่มคือการละเลยสุขลักษณะส่วนตัว Kung Fu Panda (2008)
Poor hygiene.ไม่ถูกสุขลักษณะ The Sniffles (2010)
Although, there are health and safety issues.แต่มันผิดสุขลักษณะและความปลอดภัย One Day (2011)
It creepy, you know it's downright unsanitary.มันน่าขยะแขยง, รู้ไหม มันไม่ถูกสุขลักษณะอย่างยิ่ง Shut Up, Dr. Phil (2011)
What are you gonna do? Beat up the meat? That's not sanitary.อะไรที่คุณจะทำอย่างไร ตีขึ้น เนื้อสัตว์หรือไม่ ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ Grudge Match (2013)
On the sanitary purpose, it's... it's ridiculous!ในแง่สุขลักษณะ รับไม่ได้จริงๆ The Grand Seduction (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hygiene(n) สุขลักษณะ, See also: สุขภาพ, อนามัย
insanitary(adj) ไม่ถูกอนามัย, See also: สกปรก, ไม่ถูกสุขลักษณะ, ที่ทำให้เกิดโรคได้, Syn. dirty, septic, unhygienic, Ant. clean, healthy
sanitarian(adj) ถูกสุขลักษณะ, See also: ถูกหลักอนามัย, Syn. sanitary
sanitarily(adv) อย่างถูกสุขลักษณะ
sanitary(adj) ถูกสุขลักษณะ, See also: ที่สะอาด, ซึ่งปลอดเชื้อ, Syn. antiseptic, hygienic, clean, germ-free
unsanitary(adj) ซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะ, Syn. dirty, unhealthy, unhygienic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insanitary(อินแซน'นิทารี) adj. ไม่ถูกอนามัย, ไม่สะอาด, ไม่ถูกสุขลักษณะ, ทำให้เกิดโรคได้., See also: insanitariness n. insanitation n.
sanitarian(แซนนิแท'เรียน) adj. ถูกสุขลักษณะ, ถูกหลักอนามัย, ส่งเสริมสุขภาพ n. ผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขศาสตร์
sanitary(แซน'นิเทอรี) adj. เกี่ยวกับสุขภาพ, เกี่ยวกับอนามัย, ส่งเสริมสุขภาพ, ถูกอนามัย, ถูกสุขลักษณะ, สะอาด., See also: sanitarily adv.
unhealthful(อันเฮลธฺ'ฟูล) adj. ไม่ถูกสุขลักษณะ, ผิดหลักอนามัย, ไม่ถูกสุขภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
sanitary(adj) เกี่ยวกับสุขภาพ, สุขาภิบาล, สะอาด, ถูกอนามัย, ถูกสุขลักษณะ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top