ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สินบน*

   
159 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สินบน, -สินบน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สินบน[N] bribe, See also: payoff, graft, Syn. เงินใต้โต๊ะ, Example: สินบนจำนวนนี้มีที่มาจากพ่อค้าที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าสาละวิน, Thai definition: ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลเพื่อให้ผู้นั้นกระทำหรือไม่กระทำในตำแหน่ง ไม่ว่าการกระทำนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่, Notes: (กฎหมาย)
สินบน[N] reward, See also: pay, Syn. เงินนำจับ, สินบนนำจับ, รางวัลนำจับ, สินจ้างรางวัล, Example: ทางการเสนอให้มีสินบนแก่ผู้นำจับ และผู้จับกุม เพื่อให้การปราบปรามมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น, Thai definition: เงินตราที่จ่ายให้แก่ผู้นำจับ, Notes: (กฎ)
ติดสินบน[V] bribe, See also: offer a bribe, grease someone's palm, give a bribe, Syn. ให้สินบน, Ant. รับสินบน, Example: กว่าจะชนะการประมูลครั้งนี้ เราต้องติดสินบนผู้ใหญ่ไปหลายหมื่น
รับสินบน[V] receive bribes, See also: take a bribe, accept bribes, Example: เขาถูกกล่าวหาว่า รับสินบน 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือโยกย้ายนายตำรวจคนหนึ่ง
ให้สินบน[V] bribe, Syn. grease one's palm; put off; buy off; suborn, Ant. ติดสินบน, Thai definition: เขาให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อปกปิดความผิดของเขา, Notes: ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดใน
เงินสินบน[N] bribe, See also: tea money, Example: เขาไม่สามารถหักใจปฏิเสธเงินสินบนจากผู้มีอิทธิพลรายนี้ได้, Count unit: บาท, Thai definition: เงินที่ให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กินสินบนก. รับเงินหรือสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้นเพื่อให้ทำประโยชน์แก่ผู้ให้ในทางมิชอบ.
ติดสินบนก. ให้ทรัพย์สินหรือสิ่งอื่นใดแก่บุคคลเพื่อให้ช่วยทำการอย่างไม่สุจริตให้สำเร็จตามประสงค์.
สินบนน. ทรัพย์หรือสิ่งของที่จะให้เป็นเครื่องบูชาคุณหรือตอบแทนผู้ที่จะช่วยให้สำเร็จตามประสงค์
สินบนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่
สินบนเงินที่จ่ายให้แก่ผู้นำจับ.
กินรับเอา เช่น กินสินบน, หารายได้โดยไม่สุจริต เช่น กินจอบกินเสียม
ขวัญข้าวน. มิ่งขวัญของข้าวซึ่งเจ้าของทำพิธีเชื้อเชิญ เรียกว่า ทำขวัญข้าว, ค่าสินบนซึ่งเจ้าของไข้บนไว้ต่อหมอ เมื่อไข้หายก็ยกขวัญข้าวนี้ไปเป็นค่ารักษา.
คอร์รัปชันก. โกง, เบียดบัง, ทุจริต, ฉ้อราษฎร์บังหลวง, รับสินบน. (อ. corruption)
ค่าน้ำร้อนน้ำชาน. เงินสินบนที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่องานหรือขอรับบริการ.
เดินเหินก. วิ่งเต้นเพื่อขอความช่วยเหลือ เช่น ผู้ใดรับสินบนเดินเหินช่วยแก้ไขให้คนเช่นนั้นได้ไปเป็นผู้สำเร็จราชการหัวเมือง จะได้บาปกรรมมากนัก (ประกาศ ร. ๔)
นิรามิษ(-มิด) ว. ไม่มีเหยื่อ, ไม่มีเครื่องล่อใจ, ไม่รับสินบน
ยัดก. บรรจุหรือใส่สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอัดดันหรือผลักดันเข้าไป เช่น ยัดที่นอน, บรรจุหรือใส่สิ่งที่ระบุไว้ด้วยอาการเช่นนั้น เช่น ยัดนุ่น ยัดกระสอบ ยัดเข้าห้องขัง, โดยปริยายหมายถึงบรรจุ ใส่ หรือ ให้ โดยอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เอาเงินยัดให้เป็นสินบน ยัดความรู้ที่ให้โทษเข้าไปในสมอง
ลัญจ์(ลัน) น. สินบน, สินจ้าง, ของกำนัล.
สินสอดสินบน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slush fundเงินทุนสำหรับให้สินบนเจ้าหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bribeสินบน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bribeสินบน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
briberyการให้สินบน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
briberyการให้สินบน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graftการรับสินบน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fund, slushเงินทุนสำหรับให้สินบนเจ้าหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ferret, taxนักล่าผู้หนีภาษี (เพื่อสินบนนำจับ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tax ferretนักล่าผู้หนีภาษี (เพื่อสินบนนำจับ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Briberyการติดสินบน [TU Subject Heading]
Bribesการให้สินบน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With businessmen, estimates, competitive bids, and no doubt a bribe or two.มีนักธุกิจ, นักประเมินราคา และมีการประมูลแข่งขันกัน และเป็นที่แน่นอนว่า มีการติดสินบนกันด้วย Night and Fog (1956)
How then do you justify taking bribes in return for delivering your husbandคุณคิดยังไงเรื่องการรับสินบน แล้วก็ส่งมอบให้สามีของคุณ Clue (1985)
I bribed him once a week so I could carry on with business.ฉันติดสินบนเขาสัปดาห์ละครั้ง เพื่อให้ฉันสามารถดำเนินธุรกิจได้ Clue (1985)
Who was Mrs. Peacock taking bribes from?คุณนายพีคอร์ครับสินบนจากใคร? Clue (1985)
Miss Scarlet seized the opportunity and under cover of darkness, crossed to the library, where she hit the cop, whom she'd been bribing, on the head with a lead pipe.คุณสการ์เล็ตฉวยโอกาสและ อยู่ในตอนที่มืดอยู่ เธอไปที่ห้องสมุด และตีตำรวจซึ่งเธอเคยติดสินบนอยู่ บนหัวด้วยท่อน้ำ Clue (1985)
are you saying I can take this money if I help you pass?- นายจะติดสินบน ให้ฉันช่วยให้สอบผ่าน? Spies Like Us (1985)
No bribe attempts or blubbering.ไม่มีการติดสินบน หรือ ร้องฟูมฟาย The Princess Bride (1987)
Dante won't deal with a professional. He won't be bribed or threatened.Dante จะไม่จัดการกับมืออาชีพ เขาจะไม่ได้ติดสินบนหรือขู่ว่า The Russia House (1990)
Even the hacks we couldn't bribe would never rat on the guys we did.ถึงแม้ไมได้ติดสินบนผู้คุม แต่มันก็ไม่กล้าอะไรกับเรา Goodfellas (1990)
I got orders coming in. And you, you're gonna go out like that?ไอ้เลวเอ๊ย นี่อะไรเนี่ย สินบนHero (1992)
I see this all the time. It's a matter of money ?จะติดสินบนผมรึไง Schindler's List (1993)
You're offering me a bribe ?สินบน... Schindler's List (1993)
Kickbacks on his kickbacks.สินบนเกี่ยวกับสินบนของเขา The Shawshank Redemption (1994)
With respect, Rinpoche... if your intention is to stop the Chinese from recruiting political allies... then demanding that they stop trying to bribe monks... is not the most effective tactic.ด้วยความเคารพ ท่านรินโปเช หากความตั้งใจของท่านคือการ หยุดยั้งไม่ให้จีนรวบรวมพันธมิตรการเมือง การรับสั่งให้พวกนั้นหยุด ให้สินบนพระสงฆ์ Seven Years in Tibet (1997)
So someone bribed Velie?งั้นก็แปลว่ามีคนติดสินบนวิไล? Brokedown Palace (1999)
So we were like a walking bribe.งั้นเราก็เหมือนสินบนเดินได้ Brokedown Palace (1999)
Sex scandals, bribery, people jumping off buildings.เรื่องคาวๆหรือเรื่องสินบน.. คนโดดตึกตาย Never Been Kissed (1999)
How much kickback?เงินสินบนนะเท่าไหร่? อะไรคือเงินสินบน Platonic Sex (2001)
I know. You don't know, believe me. They bribe the guards, the guards turn a blind eye.แกไม่รู้หรอกเชื่อฉันเถอะ มันติดสินบนผู้คุม ผู้คุมก็ปิดหูปิดตา The Pianist (2002)
I've bribed the police. He'll come when it's over.ฉันติดสินบนตำรวจให้มารับหลังจบเรื่อง The Pianist (2002)
And I said how much money?ผมก็ถามว่า เท่าไรล่ะ? เพราะเวลามีคนเสนอติดสินบนคุณแบบนี้ The Corporation (2003)
Damn that nincompoop Fix.เจ้าฟิกซ์บื้อจริงๆ เราจะจ่ายสินบนทำไม Around the World in 80 Days (2004)
How about a bribe?เรื่องสินบนNational Treasure (2004)
How much did your mom bribe you to come over here?แม่เธอติดสินบนเท่าไหร่ล่ะ ถึงยอมมาได้เนี่ย Saving Face (2004)
Comrade KIM bribed the commander with Viagra and escaped going to the minesสหายคิมติดสินบน ผู้บัญชาการด้วยยาไวอาก้า Spygirl (2004)
I bribed the Minister of Health to have you transferred to Kigali.ผมติดสินบนท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารสุข ให้ย้ายคุณมาทำงานที่ คิกาลี Hotel Rwanda (2004)
What was the bribe?คุณติดสินบนอะไร Hotel Rwanda (2004)
You know, I bribed the projectionist $10 to keep the place open late.คุณรู้ไม๊, ผมติดสินบนคนดูแล $10 ให้เขาเปิดต่ออีกหน่อย. Fantastic Four (2005)
The guards are getting harder to bribe.เดี๋ยวนี้ติดสินบนผู้คุมยากมากเลย The Great Raid (2005)
Somebody bribed them.- ฮึ ก็ติดสินบนไง The Constant Gardener (2005)
If I was to let every rodeo hand I pulled a bull off of buy me liquor I'd a been an alcoholic long ago.นี่ถ้าผมติดสินบนด้วยการรับเลี้ยงเบียร์จากพวกเข้าแข่งขันนี่ ผมก็คงเป็นไอ้ขี้เหล้านานแล้วล่ะ Brokeback Mountain (2005)
Bribed her maid.ติดสินบนคู่ของเธอหรอ Memoirs of a Geisha (2005)
What did Mameha do, speak to the director in private?มาเมฮะทำยังไง พูดกับผู้กำกับสองต่อสอง? เกอิชาไม่จำเป็นต้องติดสินบน Memoirs of a Geisha (2005)
Even your sentry demands bribes, I hear.ข้าได้ยินมา ขนาดทหารยามของเจ้ายังเรียกสินบน The King and the Clown (2005)
You told him.เธอติดสินบนรึเปล่า? Mission: Impossible III (2006)
So I decided that it was cheaper to supply his deputy with evidence that we were bribing the chief.ผมก็เลยจัดการทำหลักฐานปลอม ส่งให้เจ้าหน้าที่ ..เพื่อให้เห็นว่าอธิบดีรับสินบน ประหยัดเงินที่เราจะเสีย เยอะ! Casino Royale (2006)
The ephors, priests to the old gods.สัตว์ที่แม้ลีโอนายเดิส ยังต้องให้สินบนและอ้อนวอนพวกมัน 300 (2006)
The very bed where you attempted to negotiate with me so vigorously?สินบนแห่งเนื้อหนัง คุณชายทั้งหลาย ขณะที่สามีนาง ส่งเสริมอนาธิปไตยและการศึก ถ้อยคำหลุดรั่วได้แม้จาก ชิวหาที่คมคาย 300 (2006)
Bribe, I mean, give Detective Kim enough commission to find her.สินบน ฉันหมายถึง ให้ค่าจ้างกับ นักสืบคิมให้เพียงพอกับงานหาคน My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Frank Murphy, a once-trusted Zomcon security guard, who was caught accepting bribes from a renegade group of wild zombie poachers.แฟร้งค์ เมอฟี่ หนึ่งในผู้รักษาความปลอดภัย ที่น่าเชื่อถือของซอมคอน โดนจับได้ว่ารับสินบน Fido (2006)
I want to pay for my brother's tuition and buy him sneakers.ฉันจะจ่าย สำหรับ... การเรียนของพี่ชาย และ ติดสินบนคนที่ทำตัวลึกลับ Dasepo Naughty Girls (2006)
Chow bribed Man to pull strings for him.เชาติดสินบนชายคนนั้นเพื่อเชื่อมต่อไปถึงเขา Confession of Pain (2006)
Fu refused his bribe and exposed him.ฟุปฏิเสธสินบนจากเขาและเปิดโปงเขา Confession of Pain (2006)
Either somebody tampered with the tapes... or it's an invisible killer.ฉันคิดว่า ถ้าไม่มีใครติดสินบนเรื่องเทป.. หรือจะเป็นนักฆ่าล่องหน The Usual Suspects (2006)
Grow it yourself, or bribe a grower.คือปลูกเอง ไม่ก็ติดสินบนคนปลูก Ratatouille (2007)
Bribery, extortion, murder, you name it.สินบน,ข่มขู่,ฆาตรกรรม แล้วแต่จะเรียก War (2007)
No, no. You can't bribe me.ไม่,ไม่ คุณอย่าติดสินบนผม Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
Raids,bribes,what have you,are not an option.เนื่องจากอาชญากรรมที่เขาก่อสินบน หรือ อะไรที่เขามีไม่ใช่ทางเลือก Fire/Water (2007)
You take bribes. You're a fucking liar. You cheat people.คุณรับสินบน, ระยำคุณพูดโกหก คุณหลอกลวงผู้คน Saw V (2008)
I kind of sort of bribed the carny to stop us at the top.ผม.. แบบว่า.. ติดสินบนคนคุมเครื่อง Chuck Versus the Gravitron (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้สินบน[v.] (hai sinbon) EN: bribe ; offer a bribe   FR: corrompre ; soudoyer ; proposer un pot-de-vin
การให้สินบน[n. exp.] (kān hai sinbon) EN: bribery   FR: corruption [f] ; graissage de patte [m] (fam.)
การกินสินบน[n. exp.] (kān kin sinbon) EN: corruption   FR: corruption [f]
การรับสินบน[n. exp.] (kān rap sinbon) EN: graft   
กรณีอื้อฉาวรับสินบน[n. exp.] (karanī eūchāo rap sinbon) EN: corruption scandal   
คดีรับสินบน[n. exp.] (khadī rap sinbon) EN: corruption scandal   
กินสินบน[v. exp.] (kin sinbon) EN: accept bribes ; be corrupted   
ไม่ติดสินบน[adj.] (mai tit sinbon) EN: incorruptible ; unbribable   
เงินสินบน[n.] (ngoen sinbon) EN: bribe ; graft   FR: pot-de-vin [m]
รับสินบน[v. exp.] (rap sinbon) EN: receive bribes   FR: recevoir un pot-de-vin
สินบน[n.] (sinbon) EN: bribe ; graft   FR: pot-de-vin [m] ; bakchich [m] (fam.) ; dessous de table [mpl]
ติดสินบน[v.] (tit sinbon) EN: bribe ; offer a bribe ; give a bribe ; corrupt bribe ; buy over   FR: corrompre ; soudoyer ; graisser la patte à qqn (fig. - fam.) ; acheter la complicité de qqn ; proposer un pot-de-vin

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bribe[N] สินบน, Syn. inducement
bribe[VT] ติดสินบน, See also: ให้สินบน, Syn. corrupt
bribery[N] การติดสินบน, Syn. inducement
corrupt[VT] ให้สินบน, See also: ติดสินบน, Syn. bribe, buy
get at[PHRV] ให้ (โดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง), See also: ติดสินบน, Syn. get to
graft[VT] ติดสินบน, See also: ให้สินบน, Syn. swindle
hush-money[IDM] ค่าปิดปาก, See also: เงินสินบน
oil someone's palm[IDM] ติดสินบนบางคน, See also: ให้สินบนบางคน
incorruptible[ADJ] ซื่อตรง, See also: ซื่อสัตย์, ซึ่งไม่สามารถติดสินบนได้, ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. honest, Ant. corruptible, dishonest
kickback[N] เงินสินบน (คำสแลง), See also: เงินใต้โต๊ะ, Syn. bribe, backhander
payoff[N] เงินสินบน, Syn. bribe, payola
payola[N] เงินสินบน, See also: เงินสินบน, Syn. bribe, payoff
price[N] สินบน
racket[N] กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (คำไม่เป็นทางการ), See also: การหลอกลวง, การติดสินบน, การขู่เข็ญ, Syn. fraud
fixed[SL] ซึ่งได้รับสินบน, See also: ถูกติดสินบน
kickback[SL] เงินสินบน
on the take[SL] รับสินบน
palm-oil[SL] เงินสินบน
payola[SL] การติดสินบน, See also: เงินสินบน
plugola[SL] สินบน, See also: เงินสินบน
backhander[SL] เงินสินบน, See also: เงินใต้โต๊ะ
sleaze[N] ความไม่ซื่อสัตย์, See also: การติดสินบน, การทุจริต
suborn[VT] ติดสินบน, See also: ให้สินบน
subornation[N] การติดสินบน
suborner[N] ผู้ติดสินบน
throw[VT] แกล้งแพ้ (โดยการติดสินบน), See also: ตั้งใจให้แพ้ (โดยการติดสินบน)
unbribable[ADJ] ซึ่งไม่รับสินบน, Syn. unselfish
unbribed[ADJ] ซึ่งไม่รับสินบน, Syn. unselfish
venal[ADJ] ซึ่งติดสินบนได้, See also: เกี่ยวกับการให้สินบน, Syn. corruptible, bribable, dishonest, purchasable, Ant. incorruptible, honorable
venality[N] การรับสินบน, See also: การติดสินบน, การให้เงินใต้โต๊ะ, Syn. corruption, mercenary, dishonorable
venally[ADV] อย่างไม่ซื่อสัตย์, See also: อย่างละโมบ, โดยรับสินบน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bribe(ไบรบฺ) {bribed,bribing,bribes} n. สินบน,สิ่งล่อใจ. vt. ให้สินบน,ติดสินบน., See also: bribable adj. ดูbribe bribeable adj. ดูbribe briber n. ดูbribe bribee n. ดูbribe, Syn. graft
bribery(ไบร'บะรี) n. การให้สินบน
buy(บาย) {bought,bought,buying,buys} v. ซื้อ,ซื้อของ,ได้มา,เช่า,รับบริการ,ให้สินบน,ไถ่ตัว. n. การซื้อ,สิ่งที่ซื้อ, Syn. procure -Conf. spend
corrupt(คะรัพทฺ') ชcorrupted,corrupting,corrupts} adj. ทุจริต,ชั่ว,เน่าเปื่อย,ซึ่งติดเชื้อ,เป็นรอยด่างพร้อย,ซึ่งกินสินบน,ซึ่งใช้ผิด vt. ทำให้ทุจริต, (ให้) กินสินบน,ทำให้เสื่อม,ทำให้กัดกร่อน,ทำให้เน่าเปื่อย,ใช้ผิด vi. เน่าเปื่อย,เสื่อม, See also: corruptedn
corruptible(คะรัพ'ทิเบิล) adj. ซึ่งเน่าเปื่อยได้,ซึ่งทุจริตได้,ซึ่งเสื่อมได้,ซึ่งติดสินบนได้., See also: corruptibility n. ดูcorruptible, Syn. venal,immoral,depraved ###A. pure,good
graft(กราฟทฺ) n. กิ่งตอน,ทาบกิ่ง,พืชหรือส่วนของเนื้อเยื่อที่ตอนต่อกิ่งหรือปลูกถ่าย ,การกินสินบน vt.,vi. ตอนกิ่ง,ทาบกิ่ง,ปลูกถ่าย,ตอนต่อ,ย้ายปะ,ย้ายเพาะ,รับสินบน, See also: grafter n.
grease(กรีส) n. ไขมันสัตว์,น้ำมันหล่อลื่น,น้ำมันชนิดหนา,หนังแกะก่อนเอาไขมันออก. vt. (กรีส,กรีซ) ทาน้ำมันหล่อลื่น,ทาไขสัตว์,ติดสินบน,หยอดน้ำมัน,ประจบประแจง
ice(ไอซฺ) n. น้ำแข็ง,ท่านที่เฉยเมย,สินบน,ไอศกรีม -v. ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง,เปลี่ยนเป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว,คลุมด้วยสิ่งที่คล้ายน้ำแข็ง adj. ทำด้วยน้ำแข็ง, Syn. frozen water
payola(เพโอ'ละ) n. เงินสินบนส่วนตัว,เงินสินบนลับ
sop(ซอพ) n. ชิ้นขนม (โดยเฉพาะขนมปัง) สำหรับจุ่มลงในอาหารเหลว,สิ่งที่เปียกโชก,สิ่งที่ทำให้บรรเทา,สินบน,สิ่งที่ใช้สงบประสาท,คนอ่อนแอ,คนขี้เหล้า vt. จุ่มขนม (โดยเฉพาะขนมปัง) ลงในอาหารเหลว,จุ่ม,แช่,ทำให้เปียกโชก,ดูดซึม,ดูดซับ,ทำให้บรรเทา,ให้สินบน vi. เปียกโชก,เปียก
square(สแควร์) n. สี่เหลี่ยมจัตุรัส,พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม,ลานกว้าง,สนามกว้าง,สี่แยก,ไม้ฉาก,ตารางหมากรุก,จำนวนยกกำลังสอง,ผู้ที่ไม่สนใจไยดี vt. ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม,ทำให้เป็นมุมฉาก,ยกกำลังสอง,คูณด้วยตัวเอง,ทำให้เสมอกัน,ปรับระดับ,ทำให้ตรง,ควบคุม,ให้สินบน,งบดุล,บัญชี,ทำตาราง
suborn(ซะบอร์น') vt. ให้สินบน,ตัดสินบน,ยุยงส่งเสริม,ชักนำให้เป็นพยานเท็จ. -subornation n., See also: subornative adj. suborner n.
subsidize(ซับ'ซิไดซ) vt. สงเคราะห์เงิน,ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน,บำรุง,อุดหนุน,ให้สินบน,ตัดสินบน. -subsidizable adj., See also: subsidization n. -subsidizer n.
table(เท'เบิล) n. โต๊ะ,บัญชี,แผ่น,แผ่นไม้,แผ่นหิน,แผ่นจารึก,คำจารึก,ผิวหน้าเรียบ,บัวเสา,ตาราง,ที่ราบสูง,ชั้นแบน -Phr. (under the table เมาเหล้า ให้สินบน รับสินบน) ., Syn. catalogue,chart
tamper(แทม'เพอะ) vi. ยุ่ง,ชักจูง,โน้มน้าว,ให้สินบน.n. ผู้ตอก,ผู้กระทุ้ง,ผู้อุด,ไม้ตอก,ไม้กระทุ้ง., See also: tamperer n.
venal(วี'เนิล) adj. เกี่ยวกับการให้สินบน,กินสินบน,เอาสินบน,ซื้อได้ด้วยสินบน., See also: venality n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bribe(n) สินบน,การให้สินบน,การติดสินบน,การกินสินบน
bribe(vt) ให้สินบน,ติดสินบน,กินสินบน
bribery(n) สินบน,การให้สินบน,การติดสินบน,การกินสินบน
corrupt(adj) เลว,ชั่ว,กินสินบน,ทุจริต,เน่าเปื่อย,ไม่บริสุทธิ์
corrupt(vt) ทำให้เลว,ติดสินบน,ฉ้อราษฎร์บังหลวง,ทำให้เน่าเปื่อย
corruption(n) ความทุจริต,การรับสินบน,การติดสินบน,การฉ้อราษฎร์บังหลวง
graft(n) กิ่งตอน,การติดสินบน,การรับสินบน,การฉ้อราษฎร์บังหลวง
graft(vt) ตอนกิ่ง,ทาบกิ่ง,ติดสินบน,ฉ้อราฎร์บังหลวง,รับสินบน,กินสินบน
ice(n) น้ำแข็ง,ความเย็นชา,ความเฉยเมย,สินบน
suborn(vt) ส่งเสริม,รับสินบน,ยุยง,ติดสินบน
subsidize(vt) สงเคราะห์เงิน,อุดหนุน,บำรุง,ติดสินบน
tamper(vi) ปนกันยุ่ง,โน้มน้าว,ชักจูง,ให้สินบน
venal(adj) รับสินบน,เลวทราม,ซึ่งเห็นแก่เงิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
UK Bribery Act (n uniq ) พระราชบัญญัติการติดสินบนแห่งสหราชอาณาจักร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
賄賂[わいろ, wairo] สินบน
鼻薬[はなぐすり, hanagusuri] สินบน, เงินใต้โต๊ะ

German-Thai: Longdo Dictionary
bestechen(vt) | bestach, bestochen |ติดสินบน, ยัดเงิน
Korruption(n) |die, pl. Korruptionen| การโกงกินบ้านเมือง, การคอรัปชั่น, ความทุจริต, การรับสินบน, การติดสินบน, การฉ้อราษฎร์บังหลวง เช่น Das Wichtigste ist es derzeit meiner Ansicht nach, Ordnung zu schaffen, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und gegen Korruption vorzugehen., See also: S. die Bestechung
Schmiergeld(n slang) |das, nur Sg.| เงินสินบน, เงินว่าจ้างให้ทำในสิ่งไม่ควร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top