Search result for

*สำคัญต่อ*

(72 entries)
(0.4768 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สำคัญต่อ, -สำคัญต่อ-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Safety cultureวัฒนธรรมความปลอดภัย, พฤติกรรมขององค์กรและบุคคลในองค์กร ที่สะท้อนการได้รับการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ทั้งจากการอบรม การเรียนรู้และการถ่ายทอด จนเกิดเป็นนิสัยและเจตคติที่ให้ความสำคัญต่อการระวังป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติงานทางนิวเคลียร์และรังสี ย่อมรู้ดีว่าจะต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เช่น ต้องติดมาตรปริมาณรับรังสี ต้องใช้เครื่องมือหยิบจับสารกัมมันตรังสี มีวัสดุและอุปกรณ์กำบังรังสีที่พอเพียง รวมทั้งการสวมแว่นตาและหน้ากากกันไอระเหย ให้เหมาะสมตามลักษณะของงาน [นิวเคลียร์]
Public Diplomacyการทูตสาธารณะ หมายถึง การดำเนินการทางการทูตแบบหนึ่งเพื่อโน้มน้าวชักจูงให้สาธารณชนและกลุ่มเป้า หมายและกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ในต่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจของรัฐให้มีความชื่นชมและเข้าใจ ถึงแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศของประเทศใคประเทศหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้น และประสบผลสำเร็จอน่างแนบเนียน โดยจะมี ความแตกต่างจากการดำเนินการทางการทูตแบบดั้งเดิม ที่เน้นการสื่อสารระหว่างรัฐต่อรัฐ(Government to Government)แต่การทูตสาธารณะจะเน้นวิธีการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ ประชาชน( Government to People) ภาคเอกชน ประชาสังคม หรือสื่อมวลชนในต่างประเทศหรือระหว่าประชาชนด้วยกันเอง อนึ่ง การทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ที่ใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อเชื่อมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนนั้น ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งของการดำเนินการทางการทูตสู่สาธารณชนนี้ [การทูต]
Coagulum contentปริมาณยางจับเป็นก้อน หมายถึง ปริมาณของสารที่ตกค้างอยู่บนตัวกรองสเตนเลสที่ทดสอบ สารเหล่านี้ประกอบด้วยเศษยางจับตัวและสารอื่นที่เจือปนมากับน้ำยาง ค่านี้มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตที่เข้มงวด เช่น ในการผลิตเส้นด้ายยางยืด ถ้าน้ำยางมีค่า coagulum content สูงอาจก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันที่ปลายหลอดในระหว่างกระบวนการผลิตได้ [เทคโนโลยียาง]
Plasticity numberการวัดค่าพลาสติซิตี้ขึ้นกับความสูงของตัวอย่างทดสอบหลังเกิดการ เปลี่ยนแปลงรูปร่างภายใต้สภาวะที่กำหนด เช่น แรงกด เวลา และอุณหภูมิ ค่าพลาสติซิตี้ของยางจะบอกถึงความนิ่มหรือแข็งของยางยางที่มีค่าพลาสติซิตี้ สูงคือยางแข็ง ยางที่มีค่าพลาสติซิตี้ต่ำคือยางนิ่ม ซึ่งค่าพลาสติซิตี้ของยางมีความสำคัญต่อการแปรรูปยาง เช่น บ่งถึงพลังงานที่ต้องใช้ในการแปรรูปยาง ยางนิ่มจะใช้พลังงานน้อยและจะรับสารเคมีเข้าไปในยางได้รวดเร็ว เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Critical infrastructureโครงพื้นฐานสำคัญของโครงพื้นฐานสำคัญของประเทศ หมายถึง บรรดาหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานหนึ่งส่วนงานใดของหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรนั่น มีผลเกี่ยวเนื่องสำคัญต่อความมั่นคงหรือความสงบเรีบร้อยของประเทศหรือต่อสาธารณชนประเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
tryptophanทริปโตเฟน, กรดอะมิโนที่จำเป็นชนิดหนึ่งของร่างกาย  สูตรเคมีคือ C11H12N2O2 มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
lysineไลซีน, กรดอะมิโนที่จำเป็นชนิดหนึ่งของร่างกาย สูตรโมเลกุลคือ C6H14N2O2 มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pistilเกสรเพศเมีย, อวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียของพืชดอก ประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมีย คอเกสรตัวเมียและรังไข่ ซึ่งมีความสำคัญต่อการสืบพันธุ์ของพืชดอก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ionosphereไอโอโนสเฟียร์, ชั้นบรรยากาศถัดขึ้นไปจากมีโซสเฟียร์จนถึงระยะประมาณ 800 กิโลเมตร เป็นชั้นที่มีความสำคัญต่อการสื่อสารระยะไกล ๆ เพราะบรรยากาศชั้นนี้สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุทำให้สามารถส่งสัญญาณคลื่นวิทยุได้เป็นระยะพัน ๆ กิโลเมตร อุณหภูมิของอากาศชั้นนี้จะเริ่มสูงขึ้นและเปลี่ยนแ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To show me why this is so important to her. Uh-huh.เธออยากให้เห็นว่างานสำคัญต่อเธอแค่ไหน/ อะห่ะ New Haven Can Wait (2008)
Uncle Ono, you are very important to me.ท่านลุงโอโน่มีความสำคัญต่อข้ามาก Bombad Jedi (2008)
How else would we know how important they are to us.ไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงว่า พวกเขาสำคัญต่อเรามากแค่ไหน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- You know how important the retrieval of this card is to me, Gretchen.ว่ามันสำคัญต่อฉันแค่ไหนในการเอาการ์ดกลับมา เกรทเช่น Scylla (2008)
They are the cornerstone of the climatic balance on which we all depend.พวกมันสำคัญต่อสมดุลของสภาพอากาศ ที่พวกเราต้องพึ่งพา Home (2009)
Yet these glaciers play an essential role in the water cycle.ซึ่งธารน้ำแข็งเหล่านี้มีบทบาท ที่สำคัญต่อวัฏจักรของน้ำ Home (2009)
This man has information vital to national security— bring him around now.ชายคนนี้มีข้อมูลสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ ทำให้เขาฟื้นเร็ว Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
I know how important it is for you and how much pain you do it.รู้ว่ามันสำคัญต่อคุณมากแค่ไหน และ คุณเจ็บปวดมากเพียงใด Drag Me to Hell (2009)
And you have been very valuable to the project.และคุณก็มีความสำคัญต่องานมาก Julie & Julia (2009)
I was definitely surprised.เคยสำคัญต่อตระกูลคุณมากแค่ไหน My Bloody Valentine (2009)
That's not really at issue here.นั่นไม่ใช่ปัญหาสำคัญต่อเรื่องนี้ Peekaboo (2009)
You explain how much we mean to you.แค่บอกว่าเรามีความสำคัญต่อคุณมากขนาดไหน Never Let Me Go (2009)
AND THE LIFE YOU DESERVE.จะมีอะไรสำคัญต่อคนเป็นแม่่ Valley Girls (2009)
Where their physical bodies were no longer necessary,ร่างกายไม่สำคัญต่อไปแล้ว Time (2009)
This is important to me.นี่สำคัญต่อฉันมาก Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
- Because she's important to him.เพราะว่าหล่อนสำคัญต่อเค้า If I Had a Hammer (2009)
I was looking forward to 30 minutes in the park with my girlfriend.ที่จะใช้เวลา 30 นาทีกับแฟนฉันในสวน เพราะเรื่องยุบรวมนี่หรอ? มันสำคัญต่อเราทุกคนทั้งนั้นแหละ Tainted Obligation (2009)
- This is really important to me, abed.ผมซื้อแส้มาแล้วด้วย เรื่องนี้สำคัญต่อฉันมากนะ อาเบด Social Psychology (2009)
Come on, Sheldon, this is important to me.ถ้าเธอทำความสะอาดห้อง ไม่เอาน่า เชลดอน มันสำคัญต่อฉันมากนะ The Gorilla Experiment (2009)
On a day so important to me.ยิ่งในวันที่สำคัญต่อฉันแบบนี้ Comparative Religion (2009)
Baek San assigns an independent mission to Hyun Jun, to assassinate the prime minister of North Korea, Yoon Sung Chul.เบคซันได้มอบหมายภารกิจสำคัญต่อฮยุนจุน คือการลอบสังหารบุคคลสำคัญของเกาหลีเหนือ ยูนซังชุล Iris (2009)
You have no idea... how important you are, and how important you will become.ตัวคุณมีค่าแค่ไหน และสำคัญต่ออนาคตของเราอย่าางไร Terminator Salvation (2009)
He's essential to my plan.เขาสำคัญต่อแผนของผม Sherlock Holmes (2009)
- It's not important to you.-มันไม่สำคัญต่อคุณ The Social Network (2010)
But he's everything to me.แต่เขาสำคัญต่อชั้น Beautifully Broken (2010)
You see, family is very important to me.คุณเห็นมั้ย ครอบครัวสำคัญต่อผมมาก The Bishop Revival (2010)
But after all the mistakes I've made, peace... is what matters to me now.แต่ในเมื่อข้าได้ทำ สิ่งผิดพลาดลงไปแล้ว สันติ เท่านั้นที่สำคัญต่อข้าในตอนนี้ Senate Murders (2010)
Could be really important for you guys.มันอาจจะสำคัญต่อพวกนายก็ได้นะ NS (2010)
No emails. No nothing. It's necessary for me.ไม่มีอีเมลล์ ไม่มีการติดต่ออะไรทั้งนั้น มันมีความสำคัญต่อผม Episode #1.5 (2010)
Family's important to you, isn't it?ครอบครัวมีความสำคัญต่อคุณมากใช่ไหม Episode #1.6 (2010)
Then your contributions to Glee will be even more insignificant than they already are now.เธอก็จะทำให้คุณดูไม่สำคัญต่อชมรมเลยนะ ฉันทำมันเพื่อพวกคุณทุกคนนะ Audition (2010)
I, of all people, know how important the relationship is between you and Carole.ผมและทุกคนรู้ว่ามันสำคัญต่อ ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแครอล Grilled Cheesus (2010)
Look, I understand that your reputation is important to you, but... wouldn't you want to do whatever it takes to be on top of the proverbial pyramid in every aspect of your life?ฉันก็เข้าใจนะว่า การมีชื่อเสียงสำคัญต่อเธอมาก คุณไม่ต้องการที่จะทำ สิ่งที่ทำให้อยู่สูงที่สุด ของยอดปิระมิดใน ทุกๆด้านของชีวิต? Duets (2010)
The arts matter.ศิลปะสำคัญต่อฉัน The Rocky Horror Glee Show (2010)
My uncle Carl played a role in my life.- ลุงคาร์ลเป็นคนที่ มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตผมมาก Mixology Certification (2010)
Sometimes I think I lost something really important to me, and it turns out I already ate it.บางครั้งฉันก็คิดว่า ฉันทำของที่สำคัญต่อฉันหาย แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าฉันกินมันเข้าไป Cooperative Calligraphy (2010)
That's the name that matters to him.นั่นเป็นชื่อที่สำคัญต่อเขา The Internet Is Forever (2010)
But if this is true, there are significant national security implications.แต่ถ้าเรื่องนี้จริง มันมีนัยสำคัญต่อความปลอดภัยของชาติอย่างมาก I Know Who You Are (2010)
Riley was part of this ship, and losing him, it wasn't just-- it wasn't just sad.มาสำคัญต่อคุณ คามิลด์ ไรลี่ย์เป็นส่วนหนึ่งของยานลำนี้ และการเสียเขาไป Resurgence (2010)
Your weird unpacking habit- it doesn't matter to me.ชะตาชีวิตที่ถูกลิขิตของคุณไม่สำคัญต่อผม Chuck Versus the Suitcase (2010)
Of course there must be people for whom that's important.แน่นอนต้องเป็นเรื่องของคนที่สำคัญต่อกัน One (2010)
Is the pride that important to you?ความภูมิใจมันสำคัญต่อเธอนักรึไง? Episode #1.10 (2010)
You don't know how precious Mo Ne is to Madame Shin.คุณไม่รู้ว่าโมเน่ สำคัญต่อคุณนายชินยังไง Episode #1.8 (2010)
To me, Writer Lee really does think about what's best for you.สำหรับฉัน, นักเขียนลีมักจะคิดว่าอะไรสำคัญต่อคุณ Episode #1.10 (2010)
This place is important to me.สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญต่อฉัน Beastly (2011)
I know it must be important to youมันคงสำคัญต่อเจ้ามากแน่ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Milton. Why is he important to you?มิลตัน ทำไมเขาสำคัญต่อคุณ? Drive Angry (2011)
I'll get my rubber duck and see you in a sec.เพราะผมคิดว่ามันสำคัญต่อเด็กๆ ที่จะได้มีครอบครัว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน Just Go with It (2011)
We saw polka dot umbrellas at the mall that are essential to the number so I called Mom and asked if she could pick one up.เราเห็นร่มลายจุดที่ห้าง มันสำคัญต่อท่า.. ..ฉันเลยโทรหาแม่ และขอให้เธอช่วยหน่อย Taking Back the House (2011)
The only thing that's more important to him than ruining us is maintaining his relationship with his daughter.สิ่งเดียวที่สำคัญต่อเขามากกว่า การทำลายพวกเราคือ รักษาความสัมพันธ์ระหว่างเขาและลูกสาว Empire of the Son (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be equipped for[PHRV] จำเป็นต้องมีสำหรับ, See also: สำคัญต่อ
count against[PHRV] ไม่มีความสำคัญต่อ, See also: ไม่มีประโยชน์ต่อ, Syn. hold against
in with[IDM] เป็นเพื่อนกับบางคน, See also: มีอิทธิพลต่อ, มีความสำคัญต่อ
matter to[PHRV] สำคัญกับ, See also: สำคัญต่อ
mean to[PHRV] มีความหมายต่อ, See also: มีความสำคัญต่อ
mean[VT] มีความหมายต่อ, See also: มีความสำคัญต่อ
sap[N] น้ำหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อของต้นไม้, See also: ของเหลวที่หล่อเลี้ยงร่างกาย, ของเหลวสำคัญต่อชีวิต, Syn. fluid, secretion, essence, lifeblood

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allele(อะลีล') n. รูปแบบของยีน (gene) ซึ่งมีบทยาทสำคัญต่อลักษณะต่าง ๆ ทางกรรมพันธุ์ -allelic adj. -allelism n.
basophilsเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีแกรนูล มีจำนวนน้อยมากประมาณ 0-1.6 % มีหน้าที่ในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เกี่ยวกับการอักเสบ มีความสำคัญต่อปฏิกริยา antigen antibody คือจะทำให้ basophils แตกออกแล้วปล่อย histamine ออกมา
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
sap(แซพ) n. น้ำหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อของต้นไม้,ของเหลวที่หล่อเลี้ยงร่างกาย,ของเหลวที่สำคัญต่อชีวิต,กำลังวังชา,คนโง่,คนเง่า,ตะบอง,ไม้พลอง,อุโมงค์ vt. ดูด (กำลัง) ออก,ตีด้วยไม้พลองหรือตะบอง,ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก,ค่อย ๆ ทำลาย,ทอนกำลัง,ตัดกำลัง,เซาะ vi. ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก

German-Thai: Longdo Dictionary
denen(rel. pron.) สรรพนามสำหรับนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้ในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก เช่น Wir kümmern uns um die Personen, von denen ihr Geschäft abhängt. เราดูแลผู้คนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของเขาเอง
bedeutend(adj adv) มีความสำคัญต่อ, มีความหมายต่อ, ที่มีความจำเป็น เช่น Mit Rücksicht auf meinen Hals musste ich den Vortrag leider bedeutend verkürzen.; Sicher aber ist, dass die Burg im Mittelalter bedeutend größer war als die heutige Anlage. Im Jahr 1525 wurde sie während der Bauernkriege nahezu zerstört.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top