Search result for

*สารภาพผิด*

(69 entries)
(0.4479 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สารภาพผิด, -สารภาพผิด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารภาพผิด[V] confess, See also: disclose, concede, admit, Syn. ยอมรับผิด, รับผิด, Example: เขาสารภาพผิดว่ารับเงินช่วยเหลือจากนักธุรกิจผู้หนึ่ง ซึ่งต้องคดีหลบเลี่ยงภาษีอยู่ในขณะนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลุกะโทษ, ลุแก่โทษก. สารภาพผิดยอมให้ลงโทษตามแต่จะเห็นสมควร.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hurry up and write your essay reflecting on what you have done.รีบๆเขียนคำสารภาพผิด Akai ito (2008)
what about your reflection essay?เอ้ย แล้วคำสารภาพผิดหละ? Akai ito (2008)
Surely the only thing that would interest anyone about Richard Nixon would be a confession.ก็แ่น่สิ สิ่งเดียวที่จะทำให้คนสนใจคือ ริชาร์ด นิกสัน สารภาพผิด Frost/Nixon (2008)
- Confess and resign.-สารภาพผิดและลาออก Doubt (2008)
I have a confession to make.ผมอยากจะสารภาพผิด Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
It is a confession of your crimes against my country.มันคือคำสารภาพผิดที่ท่านก่ออาชญากรรม กับประเทศของผม Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
We don't need you to confess, we already have our case. What you can do is tell us how you killed Mina.ผมจะสารภาพผิดที่ปิดบังทั้งหมด และยอมรับ... Some Kinda Love (2009)
Poor Mina.- นี่ เขาสารภาพผิดหรือเปล่า Some Kinda Love (2009)
~~ Nothing you confess ~~# ไม่ว่าเธอจะสารภาพผิดอะไร # Ballad (2009)
His parents, who believed from the bottom of their hearts that he was innocent after learning that he admitted to the crime, committed suicide.พ่อแม่ของเขา,ผู้ที่เชื่อมาตลอดว่า ลูกชายของตนบริสุทธิ์... ...หลังจากการเรียนรู้ว่าที่เขายอมรับสารภาพผิด, ยอมรับว่าฆ่าคน Episode #1.8 (2009)
Well, you've already confessed.อื้ม นายก็พร้อมที่จะสารภาพผิดแล้วนิ Subversion (2010)
- but we need to get to Niuwry and put a bullet in Jimmy. - No.- เเต่เราต้องอาศัยสภาของกองทัพบก และบีบให้จิมมี่ยอมสารภาพผิด Fírinne (2010)
Tell him we got a confession to record.บอกเขาว่าเรา ต้องบันทึกคำสารภาพผิด Fírinne (2010)
Well, Tyler confessed before she died.อ้อ ไทเลอร์สารภาพผิดก่อนที่เธอจะตาย NS (2010)
This mea culpa? Huh?ถึงได้มายอมสารภาพผิดด้วยตัวเองงั้นเรอ The Push (2010)
Well, I have a confession.- อ้อ ผมมีเรื่องจะสารภาพผิด Episode #1.3 (2010)
'Oh, nice try, no, no. I've got nothing to confess. 'โอ้ พยายามได้ยอดเยี่ยมนี่ ไม่ ฉันไม่มีเรื่องอะไรจะให้สารภาพผิด Episode #1.6 (2010)
You set me up for a confession?- นายจัดฉากให้ฉันยอมสารภาพผิดงั้นเหรอ Episode #1.6 (2010)
It's just a confession.มันเป็นแค่การสารภาพผิด ...A Thousand Words (2010)
So you're here to confess?คุณจะมาสารภาพผิดหรือไง? Withdrawal (2010)
And Bree decided to come clean.บรีตั้งใจจะสารภาพผิด Remember Paul? (2010)
Here I was getting ready to confess.ฟังนะพ่ออยากจะสารภาพผิดกับลูก Cherokee Rose (2011)
You don't confess to killing a man and then hide the details unless the details reveal more about you than the crime itself.คุณไม่ต้องสารภาพผิด ในการฆ่าคน แล้วปกปิดรายละเอียด นอกจากรายละเอียดนั้นเปิดเผย ตัวตนของคุณมากกว่า The Dig (2011)
So that the confession in the suicide note makes Ali's murder look like an open-and-shut case.อย่่างนั้น คำสารภาพผิดในจดหมายลาตาย ทำให้คดีของอลิสันดูเหมือนเป็นการเปิดและปิดคดี The Devil You Know (2011)
An admission of guilt and a guarantee that you'll obtain treatment before working again.สารภาพผิด และยืนยันว่า คุณจะเข้าบำบัด ก่อนกลับไปทำงาน Pilot (2011)
Lee Kyeong Wan has personally admitted it and is absolutely guilty of corruption.ลีคยองวานยอมรับสารภาพผิดในการทุจริตจริง City Hunter (2011)
A confessed murderer.ฆาตกรที่รับสารภาพผิด Making the Connection (2011)
Why did I confess to a crime we both know I didn't commit?ทำไมผมไปสารภาพผิด เราทั้งคู่ก็รู้ ว่าผมไม่ได้ทำ Smoldering Children (2011)
If you're suggesting that Bailey killed himself because of a talking to, that's absurd.ถ้าคุณจะบอกว่าเบลี่ย์ ฆ่าตัวตาย เพราะการสารภาพผิด นั่นบ้าสิ้นดี Self Fulfilling Prophecy (2011)
I won't let you write the book reflection. Of course, you have to tell him.ฉันไม่ได้ห้ามเธอเขียนคำสารภาพผิดสักหน่อย เธอต้องทำตามที่อาจารย์สั่งอยู่แล้ว You've Fallen for Me (2011)
Sources are now confirming that Mr. Shaw will enter a guilty plea next week.แหล่งข่าวยืนยันว่าคุณชอว์ จะรับสารภาพผิดสัปดาห์หน้า Tower Heist (2011)
A chance to spare yourself and this town the messiness of a trial, the chance to confess.โอกาสลดความยุ่งยากของตัวเอง และความยุ่งยาก ในการพิจารณาคดีของเมืองนี้ โอกาสสารภาพผิด The Stable Boy (2012)
Because confession or not, you're leaving Storybrooke.เพราะไม่ว่าจะสารภาพผิดหรือไม่ คุณก็ต้องออกไปจากสตอรี่บรูค The Stable Boy (2012)
But short of having Stringer confess,แต่การจะให้สตริงเกอร์สารภาพผิด Identity Crisis (2012)
I mean, you basically Tweeted a murder confession.มันเหมือนสารภาพผิดแบบออนไลน์ Kupale (2012)
Obviously, she needed to get this off her conscience.เห็นได้ชัดว่าเธอต้องการจะสารภาพผิด Give Me the Blame (2012)
Leonard, Penny, I just, I want you both to know that I regret my actions towards the two of you.เลโอนาร์ด เพนนี ฉันอยากจะให้พวกนายรู้ไว้ ว่าฉันน่ะสารภาพผิดกับพวกนายแล้ว The Transporter Malfunction (2012)
Good night, sir. It wasn't how I wanted things to go.ราตรีสวัสดิ์ครับ ผมต้องการให้โอกาสมาร์ติน ซอมเมอร์ สารภาพผิด Honor Thy Father (2012)
At this point, nothing short of a signed confession from Brodeur.ณ ตอนนี้ คำสารภาพผิดจากโบรดัวร์หรอกค่ะ An Innocent Man (2012)
To get a confession.ไปเอาคำสารภาพผิดมา An Innocent Man (2012)
And I will tell Spencer that we're not pleading out, but Oliver, you have a family.และฉันจะบอกสเปนเซอร์ ว่าเราจะไม่มีการสารภาพผิดเพื่อขอผ่อนผันโทษ แต่โอลิเวอร์ คุณมีครอบครัว Damaged (2012)
She took a confessed terrorist off the grid.เธอเอาผู้ก่อการร้ายที่สารภาพผิดคนหนึ่ง ออกมาอยู่นอกตาราง I'll Fly Away (2012)
You're trying to con me into confessing.คุณพยายามต้มผมให้สารภาพผิด The Bod in the Pod (2012)
So all three boys confessed... but the girl, Miranda-she didn't know anything about it.เด็กผู้ชายทั้ง3คนสารภาพผิด แต่เด็กผู้หญิง มิรันด้า เธอไม่รู้เรื่องอะไรเลย The Ghost in the Machine (2012)
I'm going to have to walk in there, look those people in the eye, and admit that the person I've been chasing the past year is my own brother-in-law?ผมจะต้องเดินเข้าไปในนั้น ยืนจ้องเข้าไปในสายตาผู้คนเหล่านั้น และสารภาพผิดว่าบุคคลนั้น คนที่ผมไล่ตามล่าเมื่อปีที่แล้ว Buried (2013)
Lexie, I have a confession.เล็กซึ่ ฉันมีคำสารภาพผิดจะบอกนะ Fallout (2013)
Mom, you have to plead guilty and say that's what it was.เเม่คะ เเม่ต้องสารภาพผิด เเละบอกว่ามันเป็นยังไง Crash and Burn, Girl! (2013)
Convince Conrad to confess...โน้มน้าวใหคอนราดสารภาพผิด Sin (2013)
Conrad is my sole focus right now.ทั้งที่คุณต้องการคือให้คุณพ่อพอล ดึงเอาคำสารภาพผิดจากคอนราด Confession (2013)
Do you confess your crimes?คุณจะยอมสารภาพผิดไหม In the Blood (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สารภาพผิด[v. exp.] (sāraphāp phit) EN: confess ; disclose ; concede ; admit   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admit to[PHRV] สารภาพผิดกับ, See also: ยอมรับว่า (ทำผิด, คิดผิด, มีความผิด), สารภาพผิด, Syn. confess to
confess[VI] สารภาพผิด, Syn. admit, acknowledge
confess[VT] สารภาพผิด
confession[N] การสารภาพผิด, See also: การยอมรับผิด, Syn. concession, acknowledgment
confessional[ADJ] เกี่ยวกับการสารภาพผิด, See also: เกี่ยวกับการยอมรับผิด
cop out[PHRV] สารภาพผิดกับตำรวจ (คำไม่เป็นทางการ)
own up[PHRV] ยอมรับผิด, See also: สารภาพผิด
plead guilty[PHRV] ยอมรับความผิด, See also: ยอมสารภาพผิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confessional(คันเฟส'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับการสารภาพ n. ห้องสารภาพผิด (ที่มีพระนั่งฟัง) ในศาสนาคาทอลิก
peccavi(พีเค'วิ) n. การสารภาพผิด
penitence(เพน'นิเทินซฺ) n. ความสำนึกผิด,การสารภาพผิดต่อบาปที่กระทำไป, Syn. remorse
shrive(ชไรฟว) vt. ยกโทษบาป (หลังการสารภาพผิด) ,ถ่ายบาปโดยการสารภาพบาป,ฟังคำสารภาพ,สารภาพบาป

English-Thai: Nontri Dictionary
penitence(n) ความรู้สึกผิด,ความสำนึกผิด,การสารภาพผิด
penitent(adj) ซึ่งรู้สึกผิด,ซึ่งสำนึกผิด,ซึ่งสารภาพผิด
shrive(vt) ฟังคำสารภาพผิด,ล้างบาปให้,สารภาพผิดต่อพระ

German-Thai: Longdo Dictionary
Geständnis[เก-ฉะ-เต๊น-หนิส] (n) |das, pl. Geständnisse| การสารภาพผิด, การยอมรับผิด, See also: S. das Selbstbekenntnis

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top