Search result for

*สามี*

(276 entries)
(0.2624 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สามี, -สามี-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขิงหลัว (vt jargon slang ) อวดผัว (สามี)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามี[N] husband, Syn. ผัว, Ant. ภรรยา, ภริยา, Example: สามีต้องขยันทำงานตัวเป็นเกลียว เพื่อหาเงินมาผ่อนบ้านในแต่ละเดือน, Count unit: คน, Thai definition: ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สามีภรรยา[N] husband and wife, Syn. ผัวเมีย, Example: พ่อแม่ไม่ยินยอมให้ทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างสามีภรรยา, Count unit: คู่
คู่สามีภรรยา[N] spouse, See also: partner, mate, husband and wife, couple, Syn. คู่ชีวิต, คู่เคียง, คู่สมรส, คู่ครอง, Example: ชีวิตของท่านเจ้าคุณและคุณหญิงเป็นคู่สามีภรรยาที่เรียบง่ายและเป็นแบบอย่างให้อนุชนได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ธรรมสามีน. ผู้เป็นเจ้าของธรรม หมายถึง พระพุทธเจ้า.
สามีน. ผัว, ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง, คู่กับ ภรรยา หรือ ภริยา
สามีนาย, เจ้าของ.
สามีจิกรรมน. การแสดงความเคารพตามธรรมเนียมของพระเณรในระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย เช่น ระหว่างพระอุปัชฌาย์กับสัทธิวิหาริก ระหว่างอาจารย์กับอันเตวาสิก หรือระหว่างผู้แก่พรรษากับผู้อ่อนพรรษากว่า.
กลับมาตายรังก. ในที่สุดก็ต้องหวนกลับมาอยู่กับครอบครัวตามเดิม (ใช้แก่สามี) เช่น เขาไปไหนไม่รอด ต้องกลับมาตายรัง.
เกลือเป็นหนอนน. ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพื่อนร่วมงาน หรือคนในบ้าน คิดคดทรยศ, ไส้เป็นหนอน ก็ว่า.
เกาะชายกระโปรงก. อาศัยผู้หญิงหาเลี้ยง เช่น สามีของเธอไม่ทำงานเลย ดีแต่เกาะชายกระโปรงภรรยา.
ข้าวใหม่ปลามันน. อะไรที่เป็นของใหม่ก็ถือว่าดี, นิยมเรียกช่วงเวลาที่สามีภรรยาเพิ่งแต่งงานกันใหม่ ๆ ว่า ระยะข้าวใหม่ปลามัน.
ขึ้นคานโดยปริยายหมายถึงหญิงโสดที่มีอายุแต่ยังไม่มีสามี.
ครอบครัว(คฺรอบคฺรัว) น. สถาบันพื้นฐานของสังคมที่ประกอบด้วยสามีภรรยาและหมายความรวมถึงลูกด้วย.
คู่ชีวิตน. ผู้ร่วมเป็นร่วมตาย, ผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุข, สามีหรือภรรยา.
คู่เวรคู่กรรมน. สามีภรรยาที่ต้องทนอยู่ร่วมกันด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนโดยเชื่อกันว่าเป็นเพราะเวรกรรมที่เขาได้เคยกระทำร่วมกันมาแต่ชาติก่อน.
ชู้ชายผู้ล่วงประเวณี เช่น สามีฆ่าชู้ของภรรยาตาย
ชู้ชายที่ร่วมประเวณีกับภรรยาคนอื่น, หญิงที่ยังมีสามีอยู่แล้วร่วมประเวณีกับชายอื่น เรียกว่า หญิงมีชู้, เรียกชายหรือหญิงที่ใฝ่ในทางชู้สาว ว่า เจ้าชู้.
ชู้เหนือผัวน. ชายที่ลอบได้เสียกับหญิงซึ่งสามียังมีชีวิตอยู่ เช่น หญิงใดทำชู้เหนือผัว ผัวจับชู้ได้มิทันพิจารณาบันดาลโกรธตีด่าฆ่าฟันแทงชายชู้นั้นตาย (สามดวง ลักษณ-ผัวเมีย).
ชู้เหนือผีน. ชายที่ลอบได้เสียกับหญิงที่สามีตาย ขณะที่ศพสามียังอยู่บนเรือน.
ตายรังว. ในที่สุดก็ต้องหวนกลับมาอยู่กับครอบครัวตามเดิม (ใช้แก่สามี) เช่น กลับมาตายรัง.
ทำวัตรทำสามีจิกรรมตามธรรมเนียมของพระภิกษุ เช่น ก่อนเข้าพรรษาพระภิกษุต้องไปทำวัตรพระอุปัชฌาย์ที่อยู่ต่างจังหวัด.
ทิศ ๖น. ทิศที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคล มี ทิศเบื้องหน้าหรือบูรพทิศ ได้แก่ บิดามารดากับบุตร ทิศเบื้องขวาหรือทักษิณทิศ ได้แก่ ครูอาจารย์กับศิษย์ ทิศเบื้องหลังหรือปัจฉิมทิศ ได้แก่ สามีกับภรรยา ทิศเบื้องซ้ายหรืออุตรทิศ ได้แก่ มิตร ทิศเบื้องบนหรือปุริมทิศ ได้แก่ สมณพราหมณ์กับศาสนิกชน และทิศเบื้องล่างหรือเหฏฐิมทิศ ได้แก่ นายกับบ่าวหรือผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา.
นอกใจว. ไม่ซื่อตรงต่อสามีหรือภรรยาด้วยการคบชู้สู่สาว.
นาง ๑คำนำหน้าชื่อภรรยาที่เรียกตามราชทินนามของสามีที่มีบรรดาศักดิ์ตํ่ากว่าพระยาลงมา เช่น นางมหาเทพกษัตรสมุห (บรรเลง สาคริก)
ปดิวรัดา(ปะดิวะรัดดา) น. ภริยาที่ซื่อสัตย์และภักดีต่อสามี.
ปเวณีเชื้อสาย, การเป็นสามีภรรยากันตามธรรมเนียม.
ผัวน. สามี, ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง, คู่กับ เมีย.
แฟนน. ผู้นิยมชมชอบ เช่น แฟนเพลง แฟนภาพยนตร์ แฟนมวย, ผู้เป็นที่ชอบพอรักใคร่, คู่รัก, สามีหรือภรรยา.
ภรรยา(พันยา, พันระยา) น. ภริยา, เมีย, หญิงที่เป็นคู่ครองของชาย, คู่กับ สามี.
ภริยา(พะริ-) น. ภรรยา, เมีย, หญิงที่เป็นคู่ครองของชาย, คู่กับ สามี.
มิ่งเมียน. เมียที่ถือว่านำสิ่งมงคลมาสู่สามีและครอบครัว.
มีชู้ก. ล่วงประเวณีกับชายอื่นที่มิใช่สามีของตน.
แม่กระชังก้นรั่วน. ภรรยาที่ไม่รักษาเงินทองของสามี. (ดู แม่หญิงแม่หยัง ประกอบ)
แม่เดาะคันชั่งน. ภรรยาที่เข้มงวดเกี่ยวกับรายจ่ายของสามี. (ดู แม่หญิงแม่หยัง ประกอบ).
แม่นั่งภาวนาน. ภรรยาที่บ่นว่าสามีตลอดทั้งวัน. (ดู แม่หญิงแม่หยัง ประกอบ).
ร้านน. ที่ที่ปลูกยกพื้นขึ้นสำหรับนั่งหรือขายของเป็นต้น, สถานที่ขายของ, เรียกสิ่งที่ปักเสามีไม้พาดข้างบนให้ต้นไม้เลื้อย ว่า ร้าน เช่น ร้านบวบ ร้านองุ่น.
ล่มหัวจมท้ายก. ร่วมโชคชะตาเดียวกัน เช่น สามีภรรยาต้องล่มหัวจมท้ายด้วยกัน.
ลิ้นกับฟันน. การกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ไม่รุนแรงของคนที่ใกล้ชิดกัน เช่น ระหว่างสามีกับภรรยาหรือคนที่ทำงานร่วมกัน.
เลี้ยงต้อยก. เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบโตแล้วก็ยกฐานะขึ้นเป็นสามีหรือภรรยาของผู้เลี้ยงเอง.
วัวพันหลักว. อาการที่วกหรือย้อนกลับไปหาจุดเริ่มต้น เช่น ให้การเป็นวัวพันหลัก, ลักษณะที่วกหรือย้อนกลับไปหาบุคคลที่เป็นต้นตอผู้รับผิดชอบ (มักใช้ในทางชู้สาว) มาจากสำนวนเต็มว่า แม่สื่อแม่ชัก ไม่ได้เจ้าตัว เอาวัวพันหลัก หมายความว่า ชายที่ใช้แม่สื่อไปติดต่อหญิงที่ตนชอบ แล้วไม่ได้ตัวหญิงคนนั้น เลยเอาแม่สื่อนั้นเองเป็นภรรยา หรือผู้หญิงทำทีรับอาสาไปติดต่อหญิงคนใดคนหนึ่งให้แก่ชาย แต่ในที่สุดก็เอาตัวเองเข้าพัวพันจนได้ชายคนนั้นเป็นสามี.
ว่าอะไรว่าตามกันก. ปรองดองกัน, ไม่ขัดคอกัน, พูดเต็มว่า ว่าอะไรว่าตามกัน ได้เงินหม้อทองหม้อ หมายความว่า ว่าอะไรว่าตามกัน จะเกิดความเจริญมั่งคั่ง (มักใช้แก่คู่สามีภรรยา).
สดี(สะ-) น. นางที่มีความซื่อสัตย์ต่อสามี.
สตี(สะ-) น. นางที่มีความซื่อสัตย์ต่อสามี
สตีธรรมเนียมที่ผู้หญิงชาวฮินดูเผาตัวบนกองไฟพร้อมกับศพสามีเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและความบริสุทธิ์.
สวมเขาก. ทำความอัปยศให้แก่สามีด้วยการมีชู้โดยที่สามีไม่รู้ระแคะระคาย.
สายตัวแทบขาดว. เหน็ดเหนื่อยเพราะทำงานหนักแทบไม่ได้พักผ่อน เช่น เพราะสามีตาย ภรรยาจึงต้องทำงานสายตัวแทบขาดเพื่อเลี้ยงลูก ๕ คน.
สาวพรหมจารีน. สาวที่ยังไม่มีสามี, หญิงที่ยังไม่มีระดู, เช่น ตามที่ถือกันว่า ผู้ซึ่งสำหรับกวนข้าวทิพย์นั้นต้องเป็นสาวพรหมจารี คือที่ยังไม่มีสามีนั้นประการหนึ่ง อีกนัยหนึ่งคือหญิงซึ่งยังไม่มีระดูกล่าวว่าเป็นพรหมจารีแท้… (สิบสองเดือน)
สินเดิมน. ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงมีอยู่แล้วก่อนสมรส หรือทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างเป็นสามีภรรยาโดยทางพินัยกรรม หรือมีผู้ยกให้โดยเสน่หา เมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้นั้นแสดงไว้ว่าให้เป็นสินเดิม.
สิริ ๑ก. ผสม เช่น สามีภรรยาสิริอายุเข้าด้วยกัน ๑๕๐ ปี, รวม เช่น สิริอายุได้ ๗๒ ปี.
เสากระโดงน. เสาสำหรับกางใบเรือ, เสาในเรือเดินทะเลใหญ่ ๆ ที่ไม่ใช้ใบเช่นเรือรบ สำหรับติดไฟ ธงเครื่องหมาย ธงสัญญาณ และธงรหัสต่าง ๆ ติดเรดาร์ ติดเสาอากาศสำหรับรับส่งคลื่นวิทยุ บนยอดเสามีรังกาเป็นที่สำหรับยามยืนเฝ้าตรวจสิ่งต่าง ๆ มีข้าศึก หินโสโครก เรืออื่น ๆ เป็นต้น.
เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครก. ไม่ยอมยกสามีให้หญิงอื่นแม้จะแลกกับทรัพย์สินเงินทองจำนวนมากก็ตาม.
โสดเดี่ยว, โดด, ไม่มีคู่, ยังไม่มีสามีหรือภรรยา, เช่น ชายโสด หญิงโสด.
ไส้เป็นหนอนน. ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพื่อนร่วมงาน หรือคนในบ้าน คิดคดทรยศ, เกลือเป็นหนอน ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polygamyการมีสามีหรือภริยาหลายคน, พหุสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
polyandrousที่มีสามีหลายคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
polyandryการมีสามีหลายคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
polyandryการมีสามีหลายคน, พหุสามี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal separationการแยกกันอยู่โดยคำสั่งศาล (สามีและภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal separationการแยกกันอยู่ตามกฎหมาย (สามีและภรรยา) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
live and cohabit together as husband and wifeอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
return, jointการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีรวมกัน (ของสามีภริยา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, couvadeกลุ่มอาการสามีแพ้ท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
separation from bed and boardการแยกกันอยู่กิน (ของสามีภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spouseสามีหรือภรรยา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
separation agreementข้อตกลงที่จะแยกกันอยู่ (สามีภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assignment of dowerการกำหนดส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของสามีให้แก่ภริยาม่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus mariti (L.)สิทธิของสามี (ในทรัพย์ของภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint returnการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีรวมกัน (ของสามีภริยา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jointureทรัพย์สินที่สามียกให้ภริยาต่อเมื่อตนตายแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bigamy๑. การมีภริยาหรือสามีสองคนในขณะเดียวกัน (ก. แพ่ง)๒. ความผิดอาญาฐานสมรสซ้อน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
married womanหญิงมีสามี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
married womanหญิงมีสามี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious abandonmentการละทิ้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร (ภริยาหรือสามี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marital propertyทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrimonial cohabitationการอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confession statementคำสารภาพว่าเป็นชู้ (โดยสามี), คำสารภาพว่ามีชู้ (โดยภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consummation of a marriageการสมรสที่สำเร็จ (โดยเป็นสามีภริยากันแล้ว) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
community propertyทรัพย์สินร่วมระหว่างสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conjugal unionการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
couvade syndromeกลุ่มอาการสามีแพ้ท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dum casta vixerit (L.)ตราบเท่าที่ยังไม่มีสามีใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dowerสิทธิในทรัพย์มรดกของสามี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dissolution of marriageการขาดจากสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
feme couverte (Fr.); feme covertหญิงมีสามี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
feme covert; feme couverte (Fr.)หญิงมีสามี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
feme soleหญิงโสด, หญิงไม่มีสามี (รวมถึงหญิงม่ายและหญิงที่หย่าด้วย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endowment๑. การบริจาคทรัพย์๒. การกำหนดส่วนแบ่งให้แก่ภริยา (ในทรัพย์มรดกของสามี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wilful refusal to consummateการจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่คู่สมรส, การจงใจไม่ยอมอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
widow's electionสิทธิของหญิงม่ายที่จะเลือก (รับมรดกตามพินัยกรรมของสามีหรือตามกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Husband and wifeสามีและภรรยา [TU Subject Heading]
Husbandsสามี [TU Subject Heading]
Marital propertyทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา [TU Subject Heading]
Polygamyพหุสามีภรรยา [TU Subject Heading]
Unmarried couplesคู่สามีภรรยานอกสมรส [TU Subject Heading]
Excellencyเป็นคำแสดงตำแหน่งที่ใช้เรียกตัวเอกอัครราชทูต ทั้งโดยวาจาและโดยลายลักษณ์อักษร เป็นคำที่เริ่มใช้กันตั้งแต่สมัยทำสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลีย (Treaty of Westphalia) เมื่อ ค.ศ. 1648 และได้นำมาใช้ทั่วทวีปยุโรปหลังจากการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนา (ค.ศ. 1815) แต่ถ้าบังเอิญเอกอัครราชทูตของประเทศหนึ่งใดเป็นบุคคลเชื้อพระวงศ์ แทนที่จะเรียกเอกอัครราชทูตผู้นั้นด้วยคำว่า Excellency ก็ให้เรียกด้วยคำว่า ?Royal Highness? แทนแต่เดิมคำ ?Excellency? ซึ่งเป็นคำเติมหน้าชื่อแสดงตำแหน่งนี้ใช้เรียกเฉพาะตัวเอกอัครราชทูตเท่า นั้น แต่ในทางปฏิบัติ ทุกวันนี้ได้นิยมใช้เรียกตัวอัครราชทูต (Ministers) เช่นกัน ส่วนภริยาของเอกอัครราชทูตนั้นก็ได้รับการยกย่องโดยใช้คำ Excellency ด้วย แต่สำหรับเอกอัครราชทูตที่เป็นสตรี สามีของเธอจะไม่ได้รับเรียกเช่นนั้น นอกจากนั้น คำแสดงตำแหน่งนี้ยังใช้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และมีหลายประเทศได้นำไปใช้เรียกประมุขของรัฐบาลหรือรัฐมนตรีด้วย แต่การปฏิบัติดังนี้ย่อมแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ส่วนเลขาธิการสหประชาชาตินั้น ใช้เรียกกันเป็นทางการว่า Excellency และสำหรับกรณีที่ไม่เป็นทางการก็เรียกว่า Mr. Secretary-General [การทูต]
Wives of Diplomatsภรรยาของนักการทูต ในประเทศที่มีกษัตริย์ และเอกอัครราชทูตจัดถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อกษัตริย์หรือราชินีในฐานะ ประมุขของรัฐนั้น มักจะให้ภรรยาเข้าเฝ้าด้วยต่างหาก แต่การเข้าเฝ้านั้นจะมีพิธีรีตองน้อยกว่าของเอกอัครราชทูตในอดีตกาล ภรรยาของเอกอัครราชทูตมักจะไม่ได้รับการพิจารณารับรองและยกย่องเหมือนกับที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน อาทิเช่น ที่กรุงเวนิส ตามกฎหมายปี ค.ศ. 1268 ไม่อนุญาตให้ภรรยาของเอกอัครราชทูตติดตามไปด้วย ไม่ว่าจะไปประจำแห่งไหน เพราะเกรงว่าภรรยาอาจจะปากโป้งเกี่ยวกับการงานของสามี แต่กฎหมายได้กำหนดให้เอกอัครราชทูตนำพ่อครัวของตนเองติดตามไปด้วย เพื่อกันมิให้เอกอัครราชทูตต้องถูกวางยาพิษในอาหารที่รับประทานกล่าวโดยทั่ว ไปแล้ว ทุกวันนี้ภรรยาของเอกอัครราชทูตได้อุปโภคเอกสิทธิ เกียรติ ลำดับอาวุโส และความคุ้มกันต่าง ๆ เหมือนกับสามี ถึงแม้ในบางกรณีเอกอัครราชทูตกับภรรยาอาจแยกกันอยู่ก็ตาม ภรรยาของเอกอัครราชทูตที่เพิ่งยื่นสารตราตั้ง มักจะหาโอกาสไปเยี่ยมคารวะภรรยาของเอกอัครราชทูตอื่น ๆ ด้วย แม้ว่าในทุกวันนี้ธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าวอาจจะไม่เคร่งครัดเหมือนกับสมัย ก่อน อนึ่ง ในบางประเทศได้มีระเบียบข้อบังคับ ห้ามมิให้ผู้แทนทางการทูตและทางการกงสุลที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ แต่งงานกับคนต่างชาติโดยมิได้รับอนุมัติจากรัฐบาลของตนก่อน [การทูต]
ABO System Incompatibilityสามี-ภรรยาที่มีเลือดไม่เข้ากลุ่มกัน [การแพทย์]
Azoospermiaไม่มีตัวอสุจิ, น้ำอสุจิบกพร่อง, ไม่มีตัวอสุจิเลย, สามีเป็นหมัน, การไม่มีตัวอสุจิ [การแพทย์]
Immunological Incompatibilityภูมิต้านทานต่อตัวอสุจิสามีเกิดขึ้นในน้ำเหลืองขอ [การแพทย์]
Insemination Donor, Artificialการใช้น้ำเชื้ออสุจิจากผู้ที่ไม่ใช่สามี [การแพทย์]
Insemination Husband, Artificialการใช้น้ำเชื้อของสามี, การผสมเทียมโดยใช้น้ำอสุจิของสามี [การแพทย์]
Insemination, Cupใช้น้ำอสุจิของสามีผสมเทียมโดยใช้หมวกครอบรอบปากมดลูก [การแพทย์]
Mate Swappingประเภทชอบแลกเปลี่ยนสามีภรรยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And my husband...แล้วสามีฉัน... Back in Business (2008)
Hello. Husband.นี่ สามี Chuck Versus the Zoom (2011)
Bart and I are husband and wife. But he's not our father.แม่กับบาร์ทเป็นสามีภรรยากัน แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นพ่อของพวกเรานะ Chuck in Real Life (2008)
You mean, like, three husbands ago?คุณหมายถึงเรื่องที่ฉันมีสามีสามคนมาก่อนหน้านี้หรอ Chuck in Real Life (2008)
Look, he's the-- he's the ex-husband.ฟังนะ เขาเป็นสามีเก่าของเธอ Pret-a-Poor-J (2008)
Oh, excuse me. My husband's on his way out.-ขอโทษด้วยนะจ๊ะ สามีของฉันกำลังจะออกไปข้างนอก There Might be Blood (2008)
Liz and her husband are both prominent yale donors- ลิซและสามีของเธอ ทั้งคู่เป็นผู้บริจาคถาวรให้ให้กับเยล There Might be Blood (2008)
My husband's off to his business dinner,สามีของฉันยกเลิกมื้อค่ำกับลูกค้า There Might be Blood (2008)
Being honored this evening, and my husbandที่เป็นประธานงานเมื่อเย็นนี้ และสามีของฉัน There Might be Blood (2008)
I have a husband.ฉันมีสามี Not Cancer (2008)
More than my husband's?มากกว่าชีวิตของสามีฉัน? Not Cancer (2008)
So your husband can struggle To breathe for a few more days.สามีคุณสามารถหายใจต่อไปได้อีก 2 Not Cancer (2008)
Your husband might not have.อะไรที่สามีคุณจำเป็นต้องมี Not Cancer (2008)
Well, that's the way women sound when their spouse of 50 years dies.ฟังเหมือนผู้หญิง\ ที่สามีที่อยู่ด้วยกันมา 50 ปีตาย Birthmarks (2008)
I know it's hard for you because you lost your husband, but...ฉันรู้ว่ามันยากสำหรับคุณ เพราะคุณเสียสามีไป แต่ The Itch (2008)
About my husband.เกี่ยวกับสามีฉัน The Itch (2008)
Got a husband in there or a loved one?มีสามีหรือคนรัก อยู่ในนั้นหรือเปล่า Last Resort (2008)
I have no boyfriend, no husband.ฉันไม่มีแฟน ไม่มีสามี Dying Changes Everything (2008)
What did you do when your husband died?คุณทำยังไง ตอนที่สามีคุณเสีย Dying Changes Everything (2008)
It's so sad - Tripp said she lost her husband last year,too.น่าเศร้า-- ทริปป์บอกว่าเธอสูญเสียสามีไปปีก่อนด้วย And How Does That Make You Kill? (2008)
Oh... my,um... my ex-husband goes there.โอ้ว... อืม... สามีเก่าของฉันไปที่นั่นค่ะ And How Does That Make You Kill? (2008)
Mrs. Dashell, your husband may be involved in the murder.คุณนายดาเชลล์ สามีคุณอาจเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม And How Does That Make You Kill? (2008)
You're angry at Dr. Marsh for helping your husband get better?คุณโกรธที่ ดร.มาร์ช ช่วยให้สามีคุณดีขึ้นงั้นเหรอ? And How Does That Make You Kill? (2008)
And your ex is gonna get full custody.และสามีเก่าคุณก็จะได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูแต่เพียงผู้เดียว And How Does That Make You Kill? (2008)
Wear it in front of your husband and he'll be all over you like a mad dogเพียงแค่เจ้าห้อยติดตัวไว้ สามีเจ้าจะหลงจนโงหัวไม่ขึ้น Portrait of a Beauty (2008)
Faithful husband --สามีที่น่าเชื่อถือและศรัทธา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I beg you, my lord. Please spare my son and my husband.ข้าขอร้อง นายท่าน ได้โปรดปล่อยลูกชายและสามีข้าเถอะ Iljimae (2008)
Your husband was spotted when he tried to climb up the wall.สามีของเจ้าถูกจับได้ตอนที่เขาพยายามปีนกำแพง Iljimae (2008)
With the money that her mother-in-law left behind.ด้วยเงินของแม่สามีทิ้งไว้ให้อ่ะค่ะ Beethoven Virus (2008)
You feed your husband and children with crappy grass and beans, and you go buy a cello?เธอเลี้ยงสามีและลูกด้วย ผักและถั่วธรรมดาๆ แต้เธอไปซื้อเชลฌล่นี่นะ? Beethoven Virus (2008)
My husband and kids do everything they want, but why do I have to hold it in?สามีและลูกๆของฉันทำทุกอย่างตามที่ต้องการ แต่ทำไมฉันต้องเก็บมันไว้ด้วยหล่ะ? Beethoven Virus (2008)
When my mother-in-law was sick, for ten years, I cleaned up her poop and pee.ตอนที่แม่สามีฉันนอนป่วยอยู่ ฉันต้องเช็ดอึเช็ดฉี่ให้มาเป็นสิบปี Beethoven Virus (2008)
But they told me to hold it in because they thought my husband was going to get cut from his job.แต่ฉันก็ต้องเก็บมันไว้เพราะคิดว่าสามีของฉันต้องโดนจ้างออก Beethoven Virus (2008)
After I'm finished, I'll go home to beg for forgiveness from my husband.หลังจากทุกอย่างจบลง, ฉันจะกลับบ้าน\ ไปขอโทษสามีฉันให้เขาอภัยให้ฉัน Beethoven Virus (2008)
- And the odd snap of a wayward husband.- และก็รูปถ่ายคนเดียวของสามีเอาแต่ใจ The Bank Job (2008)
I now declare you to be husband and wife.ฉันขอประกาศให้ทั้งสองเป็นสามีภรรยากัน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Oh, God in heaven, he looks just like my ex husband.โอ้ พระเจ้า เขาดูเหมือนสามีเก่าฉันเลย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
-Her husband was Walter Abbott.-วอลเตอร์ แอบบ็อทเคยเป็นสามีของเธอ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
My husband is British Trade Minister, and we've been here for fourteen months.สามีฉันเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ของอังกฤษ และพวกเราอยู่ที่นี่มา 14 เดือนแล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
This is my husband, Robert.-คนนี้ สามีฉัน โรเบิรต์ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
My husband, he's a widower ... was a widower.สามีฉัน เป็นพ่อม่าย ... เป็นพ่อม่าย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Lousy husband.สามีไม่ได้เรื่องน่ะ Death Race (2008)
You are not fit to be husbands. You are not fit to be fathers.คุณไม่เหมาะที่จะเป็นสามี คุณไม่เหมาะที่จะเป็นพ่อคน Death Race (2008)
I want a husband who loves me.ข้าต้องการสามีที่รักข้า The Other Boleyn Girl (2008)
Under such circumstances, when the time came to find you a husband, it would be a marquis or a duke at least.ภายใต้สถานการณ์เช่นนั้น เมื่อเวลานั้นมาถึง เราจะหาสามีให้เจ้า มาควิส หรืออย่างน้อยก็ดยุค The Other Boleyn Girl (2008)
But I don't want to go to court. Nor does my husband.แต่ข้าไม่ได้อยากเข้าวัง สามีข้าก็เช่นกัน The Other Boleyn Girl (2008)
Happily, your husband understands the value of such an opportunity.น่ายินดี ที่สามีของเจ้าเข้าใจถึงโอกาสนี้ The Other Boleyn Girl (2008)
Except sing your praises and talk about my husband.ยกเว้นการยกย่องเจ้า และพูดเกี่ยวกับสามีของข้า The Other Boleyn Girl (2008)
By my husband? Really?ราชโองการของสามีข้า งั้นหรือ? The Other Boleyn Girl (2008)
If I gave your husband an assignment that took him away from court would you object?ถ้าข้ารับสั่งให้สามีเจ้าออกจากราชสำนัก... ..เจ้าจะโต้แย้งไหม? The Other Boleyn Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตสามี[n. exp.] (adīt sāmī) EN: ex-husband   FR: ex-mari [m]
เป็นสามีภรรยา กัน[v. exp.] (pen sāmī phanrayā kan) EN: be married   FR: être mari et femme ; être mariés l'un à l'autre
สามี[n.] (sāmī) EN: husband   FR: mari [m] ; époux [m]
สามีฝรั่ง[n. exp.] (sāmī farang) EN: foreign husband   FR: mari d'origine étrangère [m]
สามีและภรรยา[n. exp.] (sāmī lae phanrayā) EN: couple   FR: couple [m]
สามีภรรยา[n. exp.] (sāmī-phanrayā) EN: husband and wife ; married couple   FR: époux [mpl] ; conjoints [mpl] ; couple [m]
หย่าร้างกับสามี[v. exp.] (yārāng kap sāmī) EN: divorce one's husband   

English-Thai: Longdo Dictionary
copreneur(n) สามีและภรรยาที่เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน เช่น She found that copreneur relationships are significantly less egalitarian than dual-career marriages.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bigamist[N] ผู้มีสามีหรือภรรยาสองคน
conjugal[ADJ] ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา, Syn. connubial, matrimonial
connubial[ADJ] ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา, Syn. conjugal, matrimonial
couple[N] คู่สามีภรรยา
divorcee[N] หญิงที่หย่ากับสามีแล้ว
dowager[N] ภรรยาหม้ายของสามีสูงศักดิ์ที่ล่วงลับไปแล้ว, Syn. widow, dame, matron
dower[N] ทรัพย์สินของสามีที่ตาย, See also: สินเดิมก่อนสมรส (ของผู้หญิง), Syn. dowry
ex[N] อดีตภรรยาหรือสามี (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนรักเก่า, แฟนเก่า, อดีตคนรัก
have back[PHRV] ยอมกลับมาคืนดีกับ, See also: หวนกลับไปหา (สามีหรือภรรยา), Syn. send back, take back
grass widow[N] แม่ม่าย, See also: หญิงที่แยกกันอยู่กับสามี
grass widower[N] พ่อม่าย, See also: ชายที่แยกกันอยู่กับสามี
henpeck[VT] ด่าว่า (สามี), See also: ด่า (สามี), ชอบหาเรื่อง (สามี), กระแนะกระแหน (สามี), Syn. criticize, nag
husband[N] สามี, See also: พ่อบ้าน, ควบคุม
husband[N] ้สามี, See also: ผัว
one's better half[IDM] สามีหรือภรรยา (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผัวหรือเมีย
live together[PHRV] อยู่กินกัน, See also: อยู่กันอย่างสามีภรรยา, Syn. live with
live with[PHRV] อยู่กินกัน, See also: อยู่กันอย่างสามีภรรยา, Syn. live together
marry off[PHRV] หาสามีให้ (ลูกสาว)
man[N] สามี (คำสแลง), See also: ชายคนรัก, คู่นอนชาย, ผัว, Syn. husband, lover
mate[N] คู่สมรส, See also: คู่ครอง, สามีภรรยา, คู่แต่งงาน, Syn. spouse, bedmate
matron[N] หญิงที่มีสามีแล้ว, Syn. dame, lady, dowager, wife
matronal[ADJ] เกี่ยวกับผู้หญิงที่มีสามีแล้ว
matronhood[N] การเป็นผู้หญิงที่มีสามีแล้ว, See also: การเป็นผู้คุมหญิง, Syn. womanhood
mother-in-law[N] แม่สามี, See also: แม่ยาย, แม่ภรรยา, Syn. husband's mother, wife's mother, mother by marriage, mater-in-law
old man[N] สามีหรือบิดา
other woman[N] ผู้หญิงอื่นที่สามีมีเพศสัมพันธ์ด้วยนอกจากภรรยา, Syn. third party, second woman, correspondent
partner[N] คู่สมรส, See also: คู่สามีหรือภรรยา, Syn. consort, spouse
Pluto[N] เจ้าแห่งเมืองนรกและเป็นสามีของ Proserpine (นิทานกรีกและโรมัน), Syn. Hades
polyandrous[ADJ] เกี่ยวกับการมีหลายสามี, Syn. bigamous, digamous
polyandry[N] การมีสามีหลายคน, See also: การมีสามีมากกว่าหนึ่งคน, Syn. polygamy
polygamous[ADJ] เกี่ยวกับการมีสามีหรือภรรยาหลายคนในขณะเดียวกัน
polygamy[N] การมีสามีหรือภรรยาหลายคนในขณะเดียวกัน, Syn. polyandry, polygyny, plural marriage
hubby[SL] สามี, See also: ผัว
sati[N] การเผาตัวเองของแม่ม่ายในกองฟืนที่เผาศพสามี, Syn. sattee, suicide
spousal[ADJ] เกี่ยวกับงานแต่งงาน, See also: เกี่ยวกับสามีภรรยา, Syn. marital
spouse[N] คู่สามีภรรยา, See also: คู่สมรส, คู่ชีวิต, Syn. husband or wife
stepdaughter[N] ลูกสาวของสามีหรือภรรยากับภรรยาหรือสามีคนที่แล้ว
stepson[N] ลูกชายของสามีหรือภรรยากับภรรยาหรือสามีคนที่แล้ว
suttee[N] การเผาตัวเองของแม่ม่ายในกองฟืนที่เผาศพสามี, Syn. sati, suicide
two-time[ADJ] ซึ่งหลอกลวง, See also: ซึ่งไม่ซื่อสัตย์ต่อ (สามี ภรรยาหรือคู่รัก)
widow[N] แม่ม่าย, See also: หญิงม่าย, หญิงที่สามีตาย, Syn. surviving wife, relict, grass widow
write home[PHRV] เขียนจดหมายถึงญาติ (โดยเฉพาะพ่อแม่, ภรรยาหรือสามี), See also: เขียนจดหมายถึงบ้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
alienation of affectionsความบาดหมางหรือเหินห่างของสามีภรรยาที่เนื่องจากบุคคลที่สาม
alimony(แอลลิโม' นี) n. ค่าเลี้ยงดูภรรยาที่หย่าร้างกับสามี, ค่าครองชีพ. -alimonied adj.ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนของทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงตัว. -n. ส่วนที่หารลงตัว
better halfn. ภรรยา,สามี,คู่สมรส, Syn. husband
bigamist(บิก'กะมิสทฺ) n. ผู้ที่ทำผิดในฐานมีภรรยาหรือสามีสองคน, See also: bigamistic adj.
bigamous(บิก'กะมัส) adj. มีภรรยาหรือสามีในขณะเดียวกันสองคน,
bigamy(บิก'กะมี) n. การมีความผิดฐานมีภรรยา หรือสามีในขณะเดียวกันสองคน
broadwifen. ทาสหญิงที่มีสามีที่เป็นทาสของนายคนอื่น
cohabitvi. อยู่กินด้วยกันอย่างสามีภรรยา,อยู่ร่วมกัน,อยู่ในที่เดียวกัน., See also: cohabitant n. ดูcohabit cohabitation n. ดูcohabit
connubial(คะนู'เบียล) adj. เกี่ยวกับการสมรส,เกี่ยวกับสามีภรรยา., See also: connubiality n. ดูconnubial
consort(คอน'ซอร์ทฺ) {consorted,consorting,consorts} n. สามีหรือภรรยา,คู่สมรส,กลุ่มนักดนตรีหรือนักร้อง,เพื่อน,คู่หู,การสอดคล้องกัน,การตกลง vt. คบค้า,ตกลง,เป็นเพื่อน,สอดคล้อง. vt. ร่วม,คบหาสมาคม, See also: corsorter n. consortion n. -Conf. concert
cornuto(คอร์นู'โท) n. สามีของหญิงที่มีชู้
couple(คัพ'เพิล) {coupled,coupling,couples} n. คู่,สอง,คู่สามีภรรยา vt. ผูกมัด,เชื่อมติด,ติดต่อ,พ่วง,ทำให้เป็นสามีภรรยากัน vi. ร่วมเป็นคู่,ร่วมประเวณี, Syn. link,join, See also: couplement n. -Conf. pair
covert(คัฟ'เวิร์ท) adj. ซึ่งหลบซ่อน,ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับ ๆ ,แอบแฝง,ภายใต้การคุ้มครองของสามี n. สิ่งปกคลุม,ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,การปิดบัง,การปลอมตัว,พุ่มไม้สำหรับสัตว์ที่จะล่า, See also: covertness n. ดูcovert, Syn. clandestine,hid
cuckold(คัค'โอลดฺ) n. สามีของหญิงนอกใจหรือมีชู้ vt. นอกใจสามี,เป็นชู้กับภรรยาคนอื่น
divorcee(ดิวอร์ซี') n. หญิงที่หย่ากับสามีแล้ว.
dowager(เดา'อะเจอะ) n.หญิงที่ได้รับทรัพย์สินจากสามีที่ตาย,หญิงสูงอายุที่มียศฐาบรรดาศักดิ์
dower(เดา'เออะ) n.,vt. (มอบ) ทรัพย์สินของสามีที่ตายไปและหญิงหม้ายมีสิทธิได้รับ,สินสมรส,พรสวรรค์
ex(เอคซฺ) n. อดีตสามี,อดีตภรรยา prep. โดยไม่รวม -Phr. (ex dividend ไม่เอาเงินปันผลคราวหน้า,ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่) -Phr. (ex ship หรือ ex steamer ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่ออกจากเรือไป -Phr. (ex godown (warehouse,store) ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่โกดังของผู้ขาย)) -Ph
feme covertn. (คัฟ' เวิร์ท) n. หญิงที่แต่งงานแล้ว,หญิงที่มีสามี
goodmann. หัวหน้าครอบครัว,สามี,คำเรียกให้เกียรติแก่ผู้ชาย -pl. goodmen
grass widowหญิงที่แยกอยู่กับสามี,หญิงที่หย่ากับสามี., See also: grasswidowhood n.
husband(ฮัช'เบินดฺ) n. สามี vt. ควบคุม,ใช้อย่างประหยัด,เป็นสามี,แต่งงาน,หาสามีให้,ไถ (นาเพาะปลูก.), See also: husbander n., Syn. spouse
jointure(จอยน'เซอ) n. ทรัพย์สินของสามีที่ตายซึ่งภรรยาหม้ายมีสิทธิ์จะได้รับ
man(แมน) n. คนผู้ชาย,คนเรา,มนุษย์,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษยชาติ,บุคคล,สามี,คนงานที่เป็นผู้ชาย,ลูกน้องที่เป็นผู้ชาย,คนใช้ผู้ชาย,ตัวหมากรุก,เรือกำปั่น. vt. หาคนให้,ประจำตำแหน่ง -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความกระตือรือร้น -Phr. (as one man โดยเอกฉันท์) pl. men
marital(แม'ริเทิล) adj. เกี่ยวกับ (การแต่งงาน,การสมรส,สามี) .
mate(เมท) n. เพื่อน,สามีหรือภรรยา,เพื่อนร่วม (สำนัก,โรงเรียน,บ้านหรืออื่น ๆ) ,หนึ่งในสัตว์ตัวผู้ตัวเมียคู่หนึ่ง,ผู้ช่วยจ่านายสิบทหารเรือ,ผู้ช่วยนายเรือ. v. ร่วม,ร่วมคู่,แต่งงาน,สมรส,ผสมพันธุ์,เป็นเพื่อน, See also: mateship n.
matron(เม'เทริน) n. หญิงมีสามีแล้ว (โดยเฉพาะที่มีลูกหรือที่มีลูกหรือที่มีฐานะดีในสังคม) หญิงผู้ดูแลเรื่องภายในหน่วยงาน,ผู้คุมที่เป็นจริง, See also: matronal adj. matronhood n. matronship n.
monandrous(มะแนน'ดรัส) n. เกี่ยวกับการมีสามีคนเดียว, (ดอก) ซึ่งมีเกสรตัวผู้เดียว, (ต้น) ซึ่งมีดอกดังกล่าว
monandry(มะแนน'ดริ) n. การมีสามีคนเดียว
old mann. บิดา,สามี,ผู้มีอำนาจ,หัวหน้า,กัปตันหรือ
patrilocaladj. เกี่ยวกับ สามี
polyandrous(พอลลิแอน'เดริส) adj. เกี่ยวกับการที่หญิงมีหลายสามี,มีเกสรตัวผู้มากเหลือเฟือ
polyandry(พอลลิแอน'ดรี) n. การมีหลายสามี,การมีสามีมากกว่าหนึ่ง,การมีเกสรตัวผู้มากเหลือเฟือ
polygamous(พะลิก'กะเมิส) adj. เกี่ยวกับมีสามีหรือภรรยาหลายคนในขณะเดียวกัน
polygamy(พะลิก'กะมี) n. การมีสามีหรือภรรยาหลายคนในขณะเดียวกัน, See also: polygamist n.
sea gulln. นกนางนวล,นกนางนวลทะเล,หญิงที่ตามสามีออกทะเล,คนจะกละ,เรือรบบรรทุกเครื่องบิน
shack(แชค) n. กระท่อม,กระท่อมโกโรโกโส,เพิง. vi. shack up อยู่กันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส,มีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมาย,พำนัก,อาศัย., Syn. hut
spouse(สเพาซฺ) n. คู่ชีวิต,คู่สมรส,สามีหรือภรรยา. vi. แต่งงาน,สมรส., See also: spousehood n., Syn. consort,mate
stepchildn. ลูกของสามีหรือภรรยา (กับภรรยาหรือสามีคนก่อน) pl. stepchildren
stepdaughter(สเทพ'ดอเทอะ) n. ลูกสาวของสามีหรือภรรยา (กับภรรยาหรือสามีคนก่อน)
stepson(สเทพ'ซัน) n. บุตรชายของสามีหรือภรรยา (กับภรรยาหรือสามีคนก่อน)
suttee(ซูที',ซัท'ที) n. การเผาตัวเองของหญิงหม้ายฮินดูสมัยก่อนเพื่อให้ตายตามสามีที่ตายไปแล้ว,หญิงหม้ายฮินดูที่เผาตัวเอง เพื่อตายตามสามี., See also: sutteeism n.
tie(ไท) vt. (ใช้เชือกหรือสายอื่น ๆ) ผูก,มัด,ต่อ,รัด,โยง,จำกัด,ทำคะแนนเท่ากัน,ผูกพันเป็นสามีภรรยา vi. ผูก,มัด,ต่อ,รัด,โยง,ทำคะแนนเท่ากัน, -Phr. (tie down ทำให้ลดน้อยลง,จำกัด) , -Phr. (tie up มัดแน่น ผูกแน่น ขัดขวาง สกัด หยุดยั้ง จอดเรือ ยุ่งมาก) n. สิ่งที่ใช้ผูก

English-Thai: Nontri Dictionary
adulteress(n) หญิงที่นอกใจสามี
BETTER better half(n) คู่สมรส,สามี-ภรรยา
bigamy(n) การมีสามีหรือภรรยาพร้อมกันสองคน
conjugal(adj) เกี่ยวกับสามีหรือภรรยา,เกี่ยวกับการสมรส
connubial(adj) เกี่ยวกับการสมรส,ระหว่างสามีภรรยา
couple(n) สอง,คู่,คู่หมั้น,คู่สามีภรรยา,คู่หนุ่มสาว
helpmate(n) ผู้ช่วยเหลือ,สามีหรือภรรยา,เพื่อน
husband(n) สามี,ผัว,พ่อบ้าน
husband(vt) ดูแล,เป็นสามีของ,เพาะปลูก,ควบคุม
man(n) คน,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษย์,สามี,คนงาน,พลทหาร
monogamy(n) การมีภรรยาหรือสามีคนเดียว
polygamous(adj) มีภรรยาหลายคน,มีสามีหลายคน
polygamy(n) การมีภรรยาหลายคน,การมีสามีหลายคน
spouse(n) ภรรยา,สามี,คู่สมรส,คู่ชีวิต

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hubby lor (slang ) สามี
trophy wife (n ) สาวสวยที่ได้สามีแก่ (และรวย)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
夫妻[ふさい, fusai] (n) สามีภรรยา ใช้เรียกคู่สามีภรรยารวมกัน โดยนำไปต่อท้ายนามสกุล เช่น 鈴木夫妻(すずきふさい)
夫婦[ふうふ, fuufu] (n) สามีภรรยา
[しゅうとめ, shuutome] (n) แม่ของสามี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
岳母[がくぼ, gakubo] (n ) แม่สามี
岳父[がくふ, gakufu, gakufu , gakufu] (n ) พ่อสามี

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
尽くす[つくす, tsukusu] Thai: ปรนนิบัติรับใช้(คนอื่น เช่น สามี) English: to serve (a person)
主人[しゅじん, shujin] Thai: สามี
ご主人[ごしゅじん, goshujin] Thai: คำสรรพนามใช้เรียกสามีของผู้อื่น English: husband (hon)

German-Thai: Longdo Dictionary
Witwe(n) |die, pl. Witwen| แม่ม่ายที่สามีตาย, See also: der Witwer
Geschmack(n) |der, pl. Geschmäcke| ความชอบส่วนบุคคล เช่น Mein Mann und ich haben in ein paar Dingen den unterschiedlichen Geschmack z.B. die Musik und die Filme. ฉันและสามีมีความชอบในสองสามสิ่งที่ต่างกัน เช่น ดนตรีและภาพยนตร์
sich trennen(vt) |trennte sich, hat sich getrennt| แยกทางกัน, เลิกคบกัน (คู่รักหรือสามีภรรยา) เช่น Das Paar hatte sich im Februar getrennt. Grund soll Grants Heirats-Panik gewesen sein.

French-Thai: Longdo Dictionary
homme(n) |m| ผู้ชาย เช่น Cet homme est mon mari. ผู้ชายคนนี้คือสามีของฉัน, See also: A. femme,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top