ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สันตะปาปา*

   
113 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สันตะปาปา, -สันตะปาปา-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันตะปาปา[N] pope, See also: pontiff, Example: องค์สันตะปาปาจะเสด็จเยือนประเทศไทยกลางเดือนสิงหาคมนี้, Count unit: องค์, Thai definition: ผู้เป็นประมุขคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สันตะปาปาน. ผู้เป็นประมุขคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก, โป๊ป ก็เรียก.
คาทอลิกน. ชื่อนิกายหนึ่งของคริสต์ศาสนา มีพระสันตะปาปาเป็นประมุข เชื่อถือในตรีเอกภาพ คือถือว่า พระบิดา พระบุตร และพระจิต เป็นพระเป็นเจ้าองค์เดียวกัน พระเยซูมี ๒ สภาวะ คือ สภาวะพระเป็นเจ้า กับ สภาวะมนุษย์ ยกย่องแม่พระและนักบุญ มีนักบวชเรียกว่า บาทหลวง, เรียกเต็มว่า โรมันคาทอลิก.
โป๊ปน. สันตะปาปา.
โรมันคาทอลิกน. ชื่อนิกายหนึ่งในคริสต์ศาสนา มีสันตะปาปาเป็นประมุข, นักบวชในนิกายนี้ เรียกว่า บาทหลวง.
อัครสมณทูต(-สะมะนะทูด) น. ทูตที่สันตะปาปาทรงแต่งตั้งไปประจำสำนักประมุขของอีกรัฐหนึ่งในกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งเอกอัครสมณทูต มีฐานะระดับเดียวกับรัฐทูต.
เอกอัครสมณทูต(เอกอักคฺระ-) น. สมณทูตอันดับหนึ่งที่สันตะปาปาทรงแต่งตั้งไปประจำสำนักของประมุขของอีกรัฐหนึ่ง เพื่อเป็นตัวแทนทางการทูต รวมทั้งทำหน้าที่ดูแลและประสานงานกับคริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิกในส่วนที่เกี่ยวกับศาสนา มีฐานะระดับเดียวกับเอกอัครราชทูต.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
papal encyclicalสารสันตะปาปา (ใช้ในวงการศาสนา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concordat (Fr.)ความตกลงระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conclaveที่ประชุมเลือกตั้งสันตะปาปา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concordat (Fr.)๑. ข้อตกลงประนอมหนี้ (ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้) (ก. ฝรั่งเศส)๒. ความตกลงระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาล (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
encyclical, papalสารสันตะปาปา (ใช้ในวงการศาสนา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Holy Seeตำแหน่งสันตะปาปา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Popesสันตะปาปา [TU Subject Heading]
Congress of Viennaเป็นการประชุมระหว่างประเทศที่สำคัญในยุโรป ได้จัดให้มีขึ้นหลังจากเสร็จสงครามนโปเลียน (กันยายน ค.ศ. 1814 ? มิถุนายน ค.ศ. 1815) ประเทศที่ร่วมการประชุมมี ออสเตรีย อังกฤษ ฝรั่งเศส รัฐสันตะปาปา ปรัสเซีย และรัสเซีย ภาระหน้าที่สำคัญของการประชุม คือ การปักปันเขตแดนกันใหม่ และจัดให้ราชวงศ์เก่าแก่กลับฟื้นคืนมาใหม่ ทั้งในประเทศฝรั่งเศส สเปน อิตาลี และเยอรมนี สหภาพแห่งนอร์เวย์ และสวีเดน สหภาพแห่งเบลเยี่ยม และฮอลแลนด์ พร้อมทั้งกำหนดให้สวิตเซอร์แลนด์ มีฐานะเป็นประเทศเป็นกลางถ้ามองในแง่การทูต ผลสำเร็จสำคัญที่สุดจากการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนาคือ ข้อมติกำหนดลำดับอาวุโสของคณะผู้แทนทางการทูต โดยถือหลักอาวุโสไม่ว่าในตำแหน่งใด แทนที่จะถือตามสถานภาพและความสำคัญของกษัตริย์อย่างแต่ก่อน รวมทั้งจัดประเภทของนักการทูต ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ตามระเบียบที่วางขึ้นใหม่ต่อมาในการประชุม ณ Aix-la-Chapelle ได้แก่1) เอกอัครราชทูต (Ambassadors) ตัวแทนขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา (Papal legates) และหัวหน้าคณะทูตของสมเด็จพระสันตะปาปา (Papal Nuncios)2) ผู้แทนทางการทูตผู้มีอำนาจพิเศษ (Envoys Extra-ordinary) และเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็ม (Ministers Plenipotentiary) อินเตอร์นันสิโอของสมเด็จพระสันตะปาปา3) อัครราชทูตผู้มีถิ่นประจำ (Ministers Resident)4) อุปทูต (Chargé d?affaires)คองเกรสแห่งเวียนนายังวางระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการจัดลำดับ อาวุโสของบุคคลในคณะทูต ซึ่งชาติต่าง ๆ ได้ลงนามรับรองในสนธิสัญญาพาหุภาคีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว [การทูต]
Corps Diplomatique หรือ Diplomatic Corpsคณะทูตานุทูตที่ประจำอยู่ในนครหลวง (Capital) ของประเทศ ซึ่งจะมีหัวหน้าคณะทูตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทางการทูตใน คณะทูต เจ้าหน้าที่ทางการทูตในคณะทูตนั้นจะประกอบไปด้วย อัครราชทูต (Minister) อัครราชทูตที่ปรึกษา (Minister Counselor) และที่ปรึกษา (Counselor) ซึ่งอาจจะมีคนเดียวหรือหลายคน นอกจากนี้ มีเลขานุการทางการทูตอีกหลายคน คือ เลขานุการเอก โท ตรี และตามปกติยังมีผู้ช่วยทูต (Attaché) อีกหลายคนซึ่งมีฐานะทางการทูต (Diplomatic status) คือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร (บก เรือ และอากาศ) ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ (Commercial Attaché) ผู้ช่วยทูตฝ่ายการแถลงข่าว (Press Attaché) และผู้ช่วยฝ่ายอื่น ๆ ซึ่งกระทรวงทบวงกรมของรัฐบาล (นอกจากกระทรวงการต่างประเทศ) เป็นฝ่ายแต่งตั้งข้าราชการของตนไปประจำในคณะทูต รวมทั้งเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งมีฐานะทางการทูตด้วยในนครหลวงของประเทศใดก็ตาม ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทูตานุทูต (Head หรือ Dean of the Diplomatic Corps) จะได้แก่ผู้แทนทางการทูตอาวุโสที่ได้ประจำการอยู่ในประเทศนั้นเป็นเวลานาน ที่สุด ยกเว้นแต่ในบางประเทศ จะถือเอกอัครราชทูตผู้แทนองค์สมเด็จพระสันตะปาปา (Papal Nuncio) เป็นหัวหน้าคณะทูตานุทูตตลอดไป โดยไม่คำนึงถึงเรื่องอาวุโสแต่อย่างใด เช่น ฟิลิปปินส์ [การทูต]
Order of Precedenceหมายถึง ลำดับอาวุโสทางการทูต โดยถือยศหรือตำแหน่งเป็นบรรทัดฐาน โดยเฉพาะในโอกาสที่ไปร่วมพิธีต่าง ๆ ตลอดจนการเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการ นักการทูตทั่วโลกต่างถือลำดับอาวุโสเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิถีพิถันกันไม่ น้อย เพราะในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศ หากมีการจัดลำดับอาวุโสไม่ถูกต้อง เขาผู้นั้นซึ่งคำนึงถึงศักดิ์ศรีในฐานะตัวแทนของประเทศย่อมต้องรู้สึกว่า นอกจากจะไม่ได้รับความถูกต้องแล้ว ยังเป็นการดูแคลนประเทศของตนด้วยในสมัยก่อน ผู้ที่ทำหน้าที่ชี้ขาดในเรื่องลำดับอาวุโสของบรรดาประมุขของรัฐทั้งหลาย คือสมเด็จพระสันตะปาปา ต่อมาในการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนาเมื่อปี ค.ศ. 1815 ที่ประชุมได้ตกลงกันให้ถือวันที่เดินทางมาถึงประเทศผู้รับ และได้แจ้งให้ทราบเป็นทางการว่าเป็นเรื่องลำดับอาวุโส ผู้ที่มาถึงก่อนย่อมมีอาวุโสกว่าผู้ทีมาทีหลัง อย่างไรก็ดี มาในทุกวันนี้มีหลายประเทศถือหลักว่า ผู้แทนทางการทูตที่ยื่นสารตราตั้งก่อนจะมีอาวุโสกว่าผู้ยื่นสารตราตั้งที หลัง และในกรณีที่เกิดความเห็นไม่ลงรอยกันระหว่างบุคคลในคณะทูตเรื่องลำดับอาวุโส ประเทศเจ้าภาพหรือประเทศผู้รับจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดอนุสัญญากรุงเวียนนาว่า ด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติเกี่ยวกับลำดับอาวุโสของผู้แทนทางการ ทูตไว้ดังนี้ ?ข้อ 16 1. ให้หัวหน้าคณะผู้แทนมีลำดับอาวุโสในแต่ละชั้นของตนตามลำดับวันและเวลาที่ เข้ารับการหน้าที่ของตนในรัฐผู้รับ เมื่อตนได้ยื่นสารตราตั้ง หรือเมื่อได้บอกกล่าวการมาถึงของตนและได้เสนอสำเนาที่ถูกต้องของสารตราตั้ง ต่อกระทรวงการต่างประเทศของรัฐผู้รับ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงตามแนวปฏิบัติที่มีอยู่ในรัฐผู้รับ ซึ่งจะต้องใช้ในทำนองอันเป็นเอกรูป 2. การเปลี่ยนแปลงในสารตราตั้งของหัวหน้าคณะผู้แทน ซึ่งไม่เกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงชั้นใด ๆ จะไม่กระทบกระเทือนลำดับอาวุโสของหัวหน้าคณะผู้แทน 3. ข้อนี้ไม่เป็นที่เสื่อมเสียแก่ทางปฏิบัติใด ซึ่งมีอยู่ในรัฐผู้รับ ในเรื่องลำดับอาวุโสของผู้แทนของโฮลี่ซี ข้อ 17 ลำดับอาวุโสของสมาชิกคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตของคณะผู้แทนนั้น ให้หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้บอกกล่าวแก่กระทรวงการต่างประเทศ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงกัน? [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If necessary, we'll get the Pope's blessing. It's not hard.หากมีความจำเป็นที่เราจะได้รับพรของสมเด็จพระสันตะปาปา มันไม่ใช่เรื่องยาก The Birdcage (1996)
Life's work, political aspirations. Him and the pope.ชีวิตการทำงาน ความมักใหญ่ใฝ่สูง กับสันตะปาปา Good Will Hunting (1997)
The Pope had declared the Knights Templar Satan worshipers..พระสันตะปาปา ประนามว่าอัศวินเทมพลาเป็นกลุ่มสาวกซาตาน... The Da Vinci Code (2006)
You looking a man who have had-A da glory to shave-A da Pope.คุณกำลังพบกับชายผู้เคยได้รับเกียรติให้โกนหนวดให้พระสันตะปาปา Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
It was-a da Pope!นี่คือพระสันตะปาปาSweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Does the pope shit in his hat?สมเด็จพระสันตะปาปาอึใส่หมวกเขาไหมล่ะ Cancer Man (2008)
Put it up on the blackboard. Put the Pope up.เอาไว้บนกระดานดำ แขวนรูปสันตะปาปาก็ได้ Doubt (2008)
That's the wrong Pope. He's deceased.ไม่ใช่สันตะปาปาองค์นั้นค่ะ พระองค์นั้นสิ้นพระชนม์ไปแล้ว Doubt (2008)
I don't care what Pope it is. Use the glass to see behind you.ฉันไม่สนว่าเป็นสันตะปาปาองค์ไหน ใช้กระจกเพื่อดูข้างหลังเธอ Doubt (2008)
The Ring of the Fisherman, which bears the official papal seal, must be destroyed immediately following the Pope's death.แหวนชาวประมง, สันตะปาปาประทับตราแบก, วายวอด ทันทีหลังจากการตายของสันตะปาปาAngels & Demons (2009)
The Papal apartment is then sealed for nine days of mourning, a period known as "Sede Vacante", the time of the empty throne.สันตะปาปาอพาร์ทเมนต์จากนั้นปิดผนึก ในระหว่างวันทุกข์เก้า, ระยะเวลาที่รู้จัก เป็น "sede vacante" "เดี๋ยวนี้ว่างบัลลังก์. Angels & Demons (2009)
As the body of the pontif passes by, we see prayers are being offered by the Preferiti, favorites among those being considered to succeed him as the Vicar of Christ.ขณะที่สิ้นชีวิตร่างกายของสันตะปาปา เป็นจำนวนมากโดยใส่, ดูว่า "ชอบ" เพื่อสวด, โปรดสี่ที่เธอ successors ตัวแทนของพระเจ้า. Angels & Demons (2009)
The process by which they will choose a new leader for the world's one billion Catholics who now find their church at a crossroads, its ancient traditions threatened by a modern world.ในที่ประชุม จะเลือกใหม่สันตะปาปา หนึ่งพันล้าน ของซื่อสัตย์ Catholics ในโลก ซึ่งมีโบสถ์ตั้งอยู่ที่ rascruce, Angels & Demons (2009)
It's a papal symbol.สันตะปาปาอีสัญลักษณ์. Angels & Demons (2009)
Right after the death of a pope.แม้หลังจากการตายของสันตะปาปาAngels & Demons (2009)
Pope Pius IX's great castration. - I beg your pardon? 1857.ใช่ใหญ่สัตว์ที่ตอน สันตะปาปา Pius IX ของศตวรรษ. Angels & Demons (2009)
Pope Pius IX felt the male form would inspire lust.อะไร? ใน 1857, สันตะปาปา Pius IX ของศตวรรษมาพิจารณา สัมผัสความเข้มแข็งไปที่ต้องการ Angels & Demons (2009)
He was close to the late Pope. Understood?และใกล้กับสันตะปาปาเดิม, คือมันได้หรือไม่ Angels & Demons (2009)
You didn't tell me they were the Preferiti, the favorites to be named the next Pope.ฉันว่าคุณ "preferatii" ตัวเต็งในสี่ของเธอ successors เป็นสันตะปาปาAngels & Demons (2009)
Or by papal mandate.หรือโดยสันตะปาปาอาณัติ. Angels & Demons (2009)
The Camerlengo is just a priest here. The former pope's chamberlain.Camerlengo II เป็นง่ายๆใบฎีกา, มหาดเล็กเป็นของสันตะปาปาAngels & Demons (2009)
Doesn't the power of the Holy See rest in him during "Tempo Sede Vacante"?แต่เป็นสิทธิของสันตะปาปาอำนาจหน้าที่แก่เขา ในขณะที่แต่งตั้งใหม่สันตะปาปาจัด? Angels & Demons (2009)
His Holiness once told me the Pope is a man torn between the real world and the divine.Preasfintia ให้ฉันพูดอีกครั้ง ที่สันตะปาปาเป็นคนหาร ระหว่างโลกจริงและเทพเจ้า. Angels & Demons (2009)
Patrick, do not confuse the power of the office you temporarily hold with your true place here at the Vatican.Patrick ... ... ไม่สับสน oficialitatii สันตะปาปาพลังงาน ที่มีการชั่วคราว กับสถานที่จริงที่นี่ ที่วาติกัน. Angels & Demons (2009)
And sold dozens of copies at the Harvard bookstore. Il Diagramma Veritatis.แหวนชาวประมง, สันตะปาปาประทับตราแบก, Angels & Demons (2009)
Diagram of Truth.วายวอด ทันทีหลังจากการตายของสันตะปาปาAngels & Demons (2009)
I know about the Dialogo and the Discorsi.สันตะปาปาอพาร์ทเมนต์จากนั้นปิดผนึก ในระหว่างวันทุกข์เก้า, ระยะเวลาที่รู้จัก เป็น "sede vacante" Angels & Demons (2009)
That way, any scientist that was caught with a copy could just throw it in water and Galileo's heresy would disolve.ขณะที่สิ้นชีวิตร่างกายของสันตะปาปา เป็นจำนวนมากโดยใส่, ดูว่า "ชอบ" เพื่อสวด, Angels & Demons (2009)
Yeah.ในที่ประชุม จะเลือกใหม่สันตะปาปา Angels & Demons (2009)
It's the pagan celebration of the unconquered sun.สันตะปาปาอีสัญลักษณ์. Angels & Demons (2009)
What do you mean wrong?แม้หลังจากการตายของสันตะปาปาAngels & Demons (2009)
This is the first marker.ใช่ใหญ่สัตว์ที่ตอน สันตะปาปา Pius IX ของศตวรรษ. Angels & Demons (2009)
Southwest.ใน 1857, สันตะปาปา Pius IX ของศตวรรษมาพิจารณา สัมผัสความเข้มแข็งไปที่ต้องการ Angels & Demons (2009)
But nothing intersects the line until it hits... until it hits St. Peter's.และใกล้กับสันตะปาปาเดิม, คือมันได้หรือไม่ Angels & Demons (2009)
Ms. Vetra, in case you're not aware of it... Papal autopsy is prohibited by Vatican law.ฉันว่าคุณ "preferatii" ตัวเต็งในสี่ของเธอ successors เป็นสันตะปาปาAngels & Demons (2009)
We're getting word now of smoke.หรือโดยสันตะปาปาอาณัติ. Angels & Demons (2009)
Once again, the Cardinals have failed to reach consensus, and the Catholic Church remains without a leader.Camerlengo II เป็นง่ายๆใบฎีกา, มหาดเล็กเป็นของสันตะปาปา. แต่เป็นสิทธิของสันตะปาปาอำนาจหน้าที่แก่เขา ในขณะที่แต่งตั้งใหม่สันตะปาปาจัด? Angels & Demons (2009)
It's valuable.ที่สันตะปาปาเป็นคนหาร ระหว่างโลกจริงและเทพเจ้า. Angels & Demons (2009)
For a Camerlengo to enter the chapel once conclave has begun.... ไม่สับสน oficialitatii สันตะปาปาพลังงาน ที่มีการชั่วคราว Angels & Demons (2009)
Professor Langdon, the Vatican insists that I have to take you back immediately.หากเจ้าหัวสันตะปาปาได้รับ ยาเกินขนาดการปกครองของ Tinzaparin, Angels & Demons (2009)
We have seven minutes.เป็นสิทธิ์ เพื่อดำเนินการที่สันตะปาปาแหวน. Angels & Demons (2009)
Illuminatus!- เป็นเฉพาะกาลสันตะปาปาAngels & Demons (2009)
Science and faith, all in one. The world is in need of both.แรกสันตะปาปา ... Angels & Demons (2009)
the Pope Paul V to my Galileo, the Internet Explorer to my Firefox.สันตะปาปาพอลที่ 5 คู่ปรับกาลิเลโอของฉัน อินเตอร์เน็ทเอ็กซ์พลอเลอร์ คู่ปรับไฟร์เออร์ฟ็อกซ์ของฉัน The Wheaton Recurrence (2010)
- Pope John Paul IIเพราะปีศาจยังอยู่รอด และมีพลังอยู่ในโลก" สันตะปาปาจอห์น พอล ที่2 The Rite (2011)
Are you, like, some kind of crazy Pope lady?คุณเป็น พระสันตะปาปาในร่างผู้หญิงหรือเปล่า? Sexy (2011)
Fuckin' Thatcher. That cunt could drive the Pope to drink.แทตเชอร์บ้าบอไร นังนั่นคงนั่งดริ๊งค์อยู่กับพระสันตะปาปานู่น You Smell Like Dinner (2011)
Was it the pope?จากพระสันตะปาปาเหรอ Where Do I Belong? (2011)
I threw every magazine back at him... told him I didn't care if he was the archbishop.ฉันก็ปากลับไปบ้างน่ะสิ... ฉันบอกว่าถึงนเขาเป็นสันตะปาปา ฉันก็ไม่สนหรอก Children Shouldn't Play with Undead Things (2011)
Not Kings, not Popes.ไม่ว่าจะพระราชา พระสันตะปาปา Season Seven, Time for a Wedding! (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระสันตะปาปา[n. exp.] (Phra Santa Pāpā) EN: Pope ; Pontiff   FR: Sa sainteté le Pape
สันตะปาปา[n.] (santa pāpā) EN: Pope ; pontiff   FR: pape [m] ; pontife [m] ; souverain pontife [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Holy Father(jargon ) สมเด็จคุณพ่อ เป็นคำทางเลือกที่ใช้กล่าวถึงหรือใช้เรียกพระสันตะปาปา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antipope[N] สันตะปาปาที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อค้านกับองค์ที่ถูกเลือกขึ้นตามกฎของคาทอลิก
encyclical[N] หนังสือที่พระสันตะปาปาในศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกมีถึงเหล่าสังฆนายกซึ่งมักเกี่ยวกับหลักคำสอน
internuncio[N] อัครสมณทูตขององค์สันตะปาปา
nuncio[N] ผู้แทนพระสันตะปาปาในต่างประเทศ, Syn. diplomat
papacy[N] ตำแหน่งหรืออำนาจของสันตะปาปา, See also: การสืบตำแหน่งของสันตะปาปา, Syn. popedom, papalism
papal[ADJ] เกี่ยวกับองค์สันตะปาปา, Syn. pontifical, ecclesiastical
pontiff[N] สังฆราช, See also: บิชอป, สันตะปาปา, Syn. cardinal, prelate, pope
pontifical[ADJ] เกี่ยวกับองค์สันตะปาปา
pope[N] สันตะปาปา, See also: โป๊ป, สังฆราช, Syn. Pontiff, Supreme Pontiff
Swiss Guard[N] ผู้อารักขาพระสันตะปาปา
tiara[N] มงกุฎของพระสันตะปาปา
Vatican[N] สำนักวาติกันซึ่งเป็นที่ประทับพระสันตะปาปา, See also: รัฐบาลของสันตะปาปา, Syn. Rome, papal palace
Vaticanism[N] นโยบายและอำนาจของสันตะปาปา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antipope(แอน' ทิโพพ) n. ผู้ที่อ้างเป็นสันตะปาปา, การเลือกสันตะปาปาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
catholic churchn. นิกายคาทอลิกที่มีสันตะปาปาเป็นหัวหน้า,Roman Catholic Church
church of englandn. ศาสนาคริสเตียนประจำชาติของอังกฤษ ไม่นับถือสันตะปาปาเป็นผู้นำศาสนา
conclave(คอน'เคลฟว) n. การประชุมลับ,การประชุมส่วนตัว,สถานที่ราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิกประชุมกันเพื่อเลือกสันตะปาปา,วิทยาลัยของราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิก
concordat(คอนคอร์'แดท) n. ข้อตกลงเป็นทางการ,สัญญา,สนธิสัญญาระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาลที่เกี่ยวกับเรื่องของสงฆ์, See also: concordatory adj., Syn. concord
encyclical(เอนซิค'ลิคัล) n. จดหมายสันตะปาปาที่ส่งไปยังบิชอพทั้งหลาย.
holiness(โฮ'ลิเนส) n. ความศักดิ์สิทธิ์,คำเรียกสันตะปาปา, Syn. piety,sanctity
indult(อินดัลทฺ') n. การยินยอมจากองค์สันตะปาปาให้ได้รับการยกเว้นจากกฎของศาสนาโรมันคาธอลิค
internuncio(อินเทอนัน'ซิโอ) n. ทูตผู้แทนขององค์สันตะปาปา
legate(เลก'กิท) n. ทูต,ทูตขององค์สันตะปาปา,ตำแหน่งหรือที่ทำการของทูต,ตำแหน่งหรือที่ทำการของทูตขององค์สันตะปาปา, See also: legationary adj.
papa(พา'พะ,พะพา') n. คุณพ่อ,พ่อ,ป๋า,สันตะปาปา
papacy(เพ'พะซี่) n. ตำแหน่งของสันตะปาปา
papal(เพ'พัล) adj. เกี่ยวกับองค์สันตะปาปา
papal statesเขตปกครองขององคสันตะปาปา
pontiff(พอน'ทิฟ) n. สังฆราช,บิชอพ,สันตะปาปา, Syn. bishop,Pope
pontifical(พอนทิฟ'ฟิเคิล) adj. เกี่ยวกับองค์สันตะปาปา,หยิ่งยโส,คุยโว,ทะนง,พลการ, See also: pontificals เสื้อและสัญลักษณ์อื่นของpontiff
pope(โพพ) n. สันตะปาปา,สังฆราช
swiss guardn. สมาชิกกองคุ้มกันองค์ สันตะปาปาของสวิตเซอร์แลนด์
tiara(เทีย'รา) n. ผ้าโพกศรีษะของชาวเปอร์เซียสมัยโบราณ,มงกุฎขององค์สันตะปาปา,ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจขององค์สันตะปาปา
vatican(แวท'ทิเคิน) n. สำนักวาติกันอันเป็นที่ประดับขององค์สันตะปาปาในกรุงโรม,อำนาจและการปกครองขององค์สันตะปาปา, See also: Vaticanism n.
vatican cityn. กรุงวาติกันในกรุงโรมเป็นที่ประทับขององค์สันตะปาปารวมทั้งโบสถ์St. Peterและสำนักวาติกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
HOLY Holy See(n) บัญญัติของสันตะปาปา,ทำเนียบของสันตะปาปา
nuncio(n) ทูตของสันตะปาปา
papacy(n) ตำแหน่งสันตะปาปา
pontiff(n) สังฆราช,สันตะปาปา
pontifical(adj) เกี่ยวกับสังฆราช,เกี่ยวกับสันตะปาปา
pope(n) สันตะปาปา,สังฆราช
popish(adj) เกี่ยวกับสันตะปาปา
tiara(n) กะบังหน้า,รัดเกล้า,ตำแหน่งสันตะปาปา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ローマ法王[ろーまほうおう, ro-mahouou] (n) สมเด็จพระสันตะปาปา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top