Search result for

*สัต*

(586 entries)
(0.0094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สัต, -สัต-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
คำต้องห้ามคำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า: อีดอก, อีเหี้ย, อีสัตว์, อีควาย, อีตอแหล, ไอ้ระยำ, ไอ้เบื๊อก, ไอ้ตัวแสบ, เฮงซวย, ผู้หญิงต่ำๆ, พระหน้าผี, พระหน้าเปรต, มารศาสนา, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย...(ตามด้วยคำลามก), อีดอกทอง ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099
อีดอก, อีเหี้ย, อีสัตว์, อีควาย, อีตอแหล, ไอ้ระยำ, ไอ้เบื๊อก, ไอ้ตัวแสบ, เฮงซวย (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
het zoogdier (n ) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Pet collar[เพ๊ท คอลล่า] (n ) ปลอกคอสัตว์เลี้ยง
สัตว์สังคม (n ) social animal

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กายัสถ์ (n ) น. สัตว์ประเสริฐ คือ พรหม
กินนร[/กิน - นอน / eng /kin. neon/] (n ) รูปพหูพจน์ของสัตว์ (อมนุษย์) ในป่าหิมพานต์ ร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นนก มีปีกบินได้; รูปพหูพจน์ที่รวมทั้งเพศผู้และเพศเมียของสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายดังกล่าว; กินรี และ กินริน = เพศเมีย และ กินนรา = (รูปเอกพจน์) เพศผู้
กินรา[กิน นะ รา] (n stoned-word/old-fashioned/rare ) เป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ ร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นนก มีปีกบินได้เพศผู้; กินรีเพศผู้
คนเดียว (jargon ) ในภาษาเหนือคำนี้ จะใช้บรรยายลักษณะของการกระทำว่าเกิดขึ้น “ด้วยตัวเอง” โดยไม่เกี่ยวว่าจะมีคนทำอยู่กี่คน และใช้ได้กับทั้ง คน, สัตว์, สิ่งของหรือสถานที่ก็ได้ เช่น อยู่ๆรถเครื่องของผมมันก็ดับไปคนเดียว แปลว่า อยู่ๆรถมอเตอรไซด์ของผมมันก็ดับไปเอง
นีร์[(นีระ-)] น. นํ้า. นีร- (นีระ-) น. นํ้า. นีรจร น. ปลาหรือสัตว์นํ้าอื่น ๆ. นีรช, นีรชะ (-รด, -ระชะ) น. บัว. นีรนาท ก. กึกก้อง เช่น ปฐพีนีรนาทหวาดไหว (คำพากย์), เนียรนาท ก็ใช้.

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ดัชท์ (NL) (UNAPPROVED version -- use with care )
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (n ) Het zoogdier [zoogdieren]

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[Pú] พระโพธิสัตว์
菩萨[Púsà] พระโพธิสัตว์
[Sà] พระโพธิสัตว์
萨林达[Sà lín dá] พระโพธิสัตว์แห่งป่า , เทพที่คุ้มครองป่า ธรรมชาติ สัตว์ป่า แม่น้ำลำธาร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัต[ADJ] good, See also: excellent, virtuous, Syn. ดี, งาม, ดีงาม, Example: ผมยอมรับว่าเขาเป็นมิตรที่เป็นสัตบุรุษโดยแท้จริง
สัต[ADJ] seven, Syn. เจ็ด
สัตย์[N] honest, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อตรง, Ant. เท็จ, ความเท็จ
สัตย์[ADJ] honest, See also: faithful, truthful, loyal, Syn. สัตย์ซื่อ, ซื่อสัตย์, Ant. เท็จ, Example: พ่อแม่ต้องอบรมเด็กให้เป็นคนสัตย์ซื่อ รักษาชื่อเสียง ทำผิดรับผิด ไม่เห็นแก่ตัว
สัตย์[N] promise, See also: pledge, oath, faith, Syn. คำมั่น, คำสาบาน, คำสัญญา, Example: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่, Thai definition: คุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้ ความซื่อตรงไม่กลับเป็นอย่างอื่น
สัตว์[N] animal, See also: creature, beast, brute, Example: สัตว์ส่วนมากเมื่อมีความรู้สึกก้าวร้าวจะแสดงออกมาเลย, Count unit: ตัว, ชนิด, Thai definition: สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้ ส่วนมากมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้เอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขนสัตว์[N] wool, See also: fur, animal hair, Example: ขนสัตว์เป็นสารก่อภูมิแพ้ทำให้เกิดโรคจมูกอักเสบ, Thai definition: เรียกผ้าที่ทอจากขนสัตว์บางชนิดเช่นแกะว่า ผ้าขนสัตว์
คำสัตย์[N] promise, See also: vow, oath, pledge, swearer, guarantee, warrant, Syn. คำสัญญา, คำปฏิญาณ, คำมั่น, สัจจะ, Example: เขาให้คำสัตย์ว่าจะไม่หนี, Thai definition: คำรับรองซึ่งบุคคลหนึ่งให้ไว้กับบุคคลอื่นว่าจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
สัตวบาล[N] animal husbandman, Example: การผสมและคัดพันธุ์หมูเป็นหน้าที่ของสัตวบาลที่จะต้องดูแลจัดการ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เลี้ยงและดูแลสัตว์
สัตวบาล[N] animal nourishing, Syn. การเลี้ยงดูสัตว์, Example: เขาจบทางด้านสัตวบาลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thai definition: การรักษาพยาบาลดูแลสัตว์
สัตว์บก[N] terrestrial animal, Syn. land animal, Example: ปลาไม่มีปอดสำหรับหายใจเหมือนสัตว์บกทั้งหลาย, Count unit: ประเภท, ชนิด, ตัว, Thai definition: สัตว์ที่อาศัยและหากินบนพื้นดิน
อาสัตย์[ADJ] dishonest, See also: faithless, perfidious, sly, treacherous, Syn. อสัตย์, กลับกลอก, Ant. สัตย์ซื่อ, ซื่อสัตย์, Thai definition: ไม่ซื่อตรง
ใจสัตว์[ADJ] evil, See also: immoral, base, vile, Syn. ใจทราม, Example: คนใจสัตว์ข่มขืนหลานตัวเอง, Thai definition: ใจชั่วจนเหมือนกับไม่ใช่คน, ไม่รู้บาปบุญคุณโทษ
ซากสัตว์[N] carcass, See also: animal remains, carrion, Example: ถ้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยซากสัตว์ เหมือนมีใครลากเข้ามา, Count unit: ซาก, Thai definition: ร่างของสัตว์ที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้าเดิม
ปศุสัตว์[N] domestic animal, See also: livestock, cattle, Syn. ปศุ, Example: การปลูกพืช และการเลี้ยงปศุสัตว์ รวมทั้งการผสม และการคัดพันธุ์ อาจจัดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่เรารู้จัก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์เลี้ยงใช้แรงงานเช่น ช้าง ม้า แพะ แกะ วัว ควาย
มูลสัตว์[N] dung, See also: animal droppings, Example: ปุ๋ยจากมูลสัตว์มีราคาถูก และอุดมด้วยไนเตรต, Thai definition: อุจจาระของสัตว์
ล่าสัตว์[V] hunt, Example: ชายทั้งสี่เข้าป่าเพื่อล่าสัตว์ โดยเฉพาะหมีซึ่งมีชุกชุมมากในป่านี้, Thai definition: ติดตามหาสัตว์เพื่อจับฆ่าหรือเพื่อการกีฬาเป็นต้น
สวนสัตว์[N] zoo, Example: โรงเรียนพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เขาดิน, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ขนาดใหญ่สำหรับเลี้ยงสัตว์ให้อยู่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจ
สัตตบรรณ[N] lotus, Syn. บัวสาย, Count unit: ดอก
สัตบุรุษ[N] good person, Example: ท่านเป็นคนที่มีแววตาจึงรู้ว่าใครเป็นสัตบุรุษใครเป็นอสัตบุรุษ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เป็นสัมมาทิฐิ, คนดีน่านับถือ มีคุณธรรม ประพฤติอยู่ในศีลในธรรม
สัตยาบัน[N] ratification, Syn. คำมั่นสัญญา, คำรับรอง, คำมั่น
สัตยาบัน[N] confirmation, Syn. คำรับรอง, Example: สภายังมิได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญานี้, Thai definition: การรับรองนิติกรรมที่เป็นโมฆียะอันเป็นผลให้นิติกรรมนั้นสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก, Notes: (กฎหมาย)
สัตยาบัน[N] ratification, See also: confirmation, Syn. การรับรอง, การยืนยัน, Example: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เรียกประเทศสยามเป็นครั้งแรกในสัตยาบันหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างไทยกับอังกฤษเมื่อ 5 เมษายน พ.ศ.2399, Thai definition: การยืนยันรับรองความตกลงระหว่างประเทศที่ได้กระทำขึ้นไว้, Notes: (กฎหมาย)
สัตว์น้ำ[N] aquatic animals, Example: ปัจจุบันป่าชายเลนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์จนเป็นที่พักพิงอาศัยของสัตว์น้ำเป็นจำนวนมาก
สัตว์ปีก[N] poultry
สัตว์ป่า[N] wild animal
สัตว์ป่า[N] wild animal, Ant. สัตว์เลี้ยง, Example: พระองค์ทอดพระเนตรสภาพป่าไม้และสัตว์ป่า ตามเส้นทางต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้, Count unit: ตัว, ชนิด
สัตว์โลก[N] all living creatures, Example: พระบรมครูทรงแนะนำสัตว์โลกทั้งปวงให้พ้นจากทุกข์
ให้สัตย์[V] promise, See also: give one's word, Syn. ปฏิญาณ, ให้คำมั่น, Example: เขาให้สัตย์ต่อหน้าพระว่าต่อไปจะเป็นคนดี
ความสัตย์[N] honesty, See also: loyalty, faithfulness, fidelity, Syn. ความซื่อตรง, ความสัตย์ซื่อ, Example: การเป็นคนดีนั้น จะต้องรักษาความสัตย์ประพฤติตนอยู่ในความดีรู้จักละวางความชั่วความทุจริต
ความสัตย์[N] truth, See also: trustworthiness, fact, Syn. ความจริง, Thai definition: คุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้
ซื่อสัตย์[V] be honest, See also: be faithful, loyal, devote, upright, Syn. สัตย์ซื่อ, สุจริต, ซื่อสัตย์สุจริต, ซื่อ, ซื่อตรง, Ant. ทรยศ, อสัตย์, Example: หญิงที่แต่งงานยังคงถือคติที่ว่า ต้องรักและซื่อสัตย์ต่อสามีคนเดียว
ละครสัตว์[N] circus, Example: การแสดงละครสัตว์คณะนี้โลดโผนมาก, Thai definition: การแสดงของคณะกายกรรมโดยมีสัตว์ต่างๆ แสดงร่วมด้วย
สรรพสัตว์[N] all living creatures, See also: animal kingdom, all animals, Example: เราต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ด้วย, Thai definition: สัตว์ทั้งหลาย
สัตตบุษย์[N] sacred lotus, Syn. บัวหลวง, Count unit: ดอก, Thai definition: ชื่อบัวหลวงพันธุ์หนึ่งมีดอกสีขาว
สัตววิทยา[N] zoology, Syn. สัตวศาสตร์, Example: ตามหลักของสัตววิทยา จัดพวกมนุษย์เข้าอยู่ในหมู่ (Group) สัตว์มีกระดูกสันหลัง, Thai definition: วิทยาศาสตร์ชีวภาพสาขาหนึ่ง ว่าด้วยเรื่องของสัตว์
สัตวแพทย์[N] veterinarian, Example: ถ้าสงสัยว่าสุนัขที่กัดเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ ให้รีบนำสุนัขไปให้สัตวแพทย์ตรวจ, Count unit: คน, Thai definition: หมอที่ทำหน้าที่รักษาสัตว์ต่างๆ
สัตว์ร้าย[N] fierce animal, See also: wild animal, Example: จระเข้เป็นสัตว์ร้าย อยู่ในน้ำ เลี้ยงไม่เชื่อง, Count unit: ตัว
สัตว์ร้าย[N] fierce animal, See also: wild animal, Example: จระเข้เป็นสัตว์ร้าย อยู่ในน้ำ เลี้ยงไม่เชื่อง, Count unit: ตัว
เสียสัตย์[V] betray, See also: be dishonest, Syn. ผิดคำสัตย์, ตระบัดสัตย์, Example: พล.อ.สุจินดา คราประยูรเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยแถลงว่าตนเองมีความจำเป็นจะต้องเสียสัตย์เพื่อชาติ, Thai definition: ไม่ปฏิบัติตามคำพูด
โปรดสัตว์[V] show clemency to animal, See also: save mankind from sin, Example: พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อโปรดสัตว์, Thai definition: สงเคราะห์สัตว์, Notes: (ปาก)
โพธิสัตว์[N] Bodhisattva, See also: Buddhist deity, Syn. พระพุทธเจ้า, พระโพธิสัตว์, Example: ผู้รู้มี 2 ประเภทคือ พระปัจเจกพุทธเจ้า ซึ่งตรัสรู้เพียงพระองค์เดียว และโพธิสัตว์ ซึ่งตรัสรู้ และฝักใฝ่ในการช่วยเหลือผู้อื่นที่ยังไม่รู้แจ้ง, Count unit: องค์, Thai definition: ท่านผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
ผิดคำสัตย์[V] break a promise, See also: break one's word, go back one's word/promise, Syn. ผิดคำพูด, ผิดคำสัญญา, Example: หากผู้ใดผิดคำสัตย์ฟ้าดินจะต้องลงโทษ, Thai definition: ไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่พูดหรือสัญญาไว้
สัตว์ 4 เท้า[N] quadruped, See also: animal having four feet, Example: ม้าเป็นสัตว์ 4 เท้าชนิดหนึ่งที่มีความประเปรียวและสง่างาม จนใครๆ หลายคนหลงใหล, Thai definition: สัตว์ที่มีจำนวนเท้า 4 เท้า
สัตว์ 4 เท้า[N] quadruped, See also: animal having four feet, Example: ม้าเป็นสัตว์ 4 เท้าชนิดหนึ่งที่มีความประเปรียวและสง่างาม จนใครๆ หลายคนหลงใหล, Thai definition: สัตว์ที่มีจำนวนเท้า 4 เท้า
อาหารสัตว์[N] feed, See also: animal feed, fodder, Example: ช่วงนี้ราคาเนื้อสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นต้นทุนกว่า 60% นั้น มีราคาที่สูงมาก, Thai definition: อาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์
อาหารสัตว์[N] feed, See also: animal feed, fodder, Example: ช่วงนี้ราคาเนื้อสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นต้นทุนกว่า 60% นั้น มีราคาที่สูงมาก, Thai definition: อาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์
กรมปศุสัตว์[N] Department of Livestock Development, See also: Department of Livestock Promotion, Animal Husbandry Department, Example: กรมปศุสัตว์คิดวัคซีนชนิดใหม่ขึ้นมาเพื่อรักษาโรคระบาดของไก่
การล่าสัตว์[N] hunting, Syn. การจับสัตว์, Example: ผู้ชายจะรู้เรื่องการล่าสัตว์มากกว่าผู้หญิง
ตระบัดสัตย์[V] reverse one's promise, See also: break one's word, go back on one's word, Syn. เสียสัตย์, ผิดสัญญา, Ant. ซื่อสัตย์, Example: ท่านตระบัดสัตย์คำพูดบ่อยครั้ง ลูกน้องจึงไม่ค่อยยกย่อง, Thai definition: ไม่รักษาคำพูด, ไม่รักษาคำมั่นสัญญา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขนสัตว์น. เรียกผ้าที่ทอจากขนของสัตว์บางชนิดเช่นแกะ ว่า ผ้าขนสัตว์.
ซื่อสัตย์ก. ประพฤติตรงและจริงใจ, ไม่คิดคดทรยศ, ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง.
ตระบัดสัตย์ก. ไม่รักษาคำมั่นสัญญา.
ตรีสัตกุลา(-สัดตะ-) น. พิกัดตัวยาประเภทหนึ่งในตำรายาไทย จำกัดจำนวนตัวยาที่มีตระกูลอันสามารถ ๓ อย่าง คือ เทียนดำ ผักชีลา ขิงสด.
ตอนสัตว์น. กระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อมิให้สัตว์สืบพันธุ์.
ตั้งสัตย์ปฏิญาณก. กล่าวหรือคิดคำปฏิญาณ, ให้สัญญาด้วยความสัตย์.
ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาก. ดื่มนํ้าสาบานและปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดิน, เรียกสั้น ๆ ว่า ถือนํ้า ก็มี.
เทียนสัตตบุษย์น. ชื่อเรียกผลแก่แห้งของไม้ล้มลุกชนิด Pimpinella anisum L. ในวงศ์ Umbelliferae ใช้เป็นเครื่องเทศ.
นวังคสัตถุศาสน์(นะวังคะสัดถุสาด) น. คำสอนของพระศาสดา คือ พระพุทธเจ้า มีองค์ประกอบ ๙ อย่าง คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ.
นวังคสัตถุศาสน์ดู นว- .
น้ำพระพิพัฒน์สัตยาน. นํ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ดื่มในเวลาถวายสัตย์ต่อพระมหากษัตริย์.
โปรดสัตว์ก. สงเคราะห์สัตว์, (ปาก) เรียกลักษณะที่พระออกรับบิณฑบาต ว่า พระไปโปรดสัตว์.
โปรดสัตว์ได้บาปก. ทำดีแต่กลับได้ชั่ว, มักพูดเข้าคู่กับ ทำคุณบูชาโทษ ว่า ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป.
พญาสัตบรรณดู ตีนเป็ด.
โพธิสัตว์น. ท่านผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า.
เรือรูปสัตว์น. เรือหลวง มีทั้งประเภทเรือที่ขุดขึ้นจากซุงทั้งต้นกับเรือเสริมกราบ มีลักษณะพิเศษตรงศีรษะเรือต่อไม้ขึ้นไปแล้วสลักเป็นรูปสัตว์หิมพานต์ หรือรูปอมนุษย์ต่าง ๆ เช่น ครุฑ อสุรปักษา พญานาค ตอนท้ายเรือต่อไม้ทำเป็นทวนเชิดงอนไปล่ปลิวไปทางด้านหลัง เช่น เรือเอกไชยเหินหาว เรือพาลีรั้งทวีป เรือครุฑเหินระเห็จ เรืออสุรปักษี, บางทีเรียกว่า เรือกระบวนปิดทอง.
โรงพักสัตว์น. สถานที่พักสัตว์หรือกักสัตว์ก่อนทำการฆ่า.
ละครสัตว์น. การแสดงของสัตว์ต่าง ๆ ที่ฝึกไว้ดีแล้ว โดยมีการแสดงของคณะกายกรรมประกอบด้วย.
สัต ๑, สัต- ๑(สัด, สัดตะ-) ว. ดี, งาม
สัต ๑, สัต- ๑น่านับถือ.
สัตการน. การยกย่อง, การนับถือ
สัตการการรับรอง.
สัตบถน. ทางที่ถูก, คติที่ชอบ.
สัตบุรุษ(สัดบุหฺรุด) น. คนที่เป็นสัมมาทิฐิ, คนดีน่านับถือ มีคุณธรรม ประพฤติอยู่ในศีลในธรรม.
สัต ๒, สัต- ๒, สัตตะ ๑(สัด, สัดตะ-) ว. เจ็ด.
สัตตาห-(สัดตาหะ-) น. เจ็ดวัน.
สัตตาหกรณียะ(-กะระนียะ, -กอระนียะ) น. กิจที่พึงทำเป็นเหตุให้ภิกษุออกจากวัดไปพักแรมในที่อื่นในระหว่างพรรษาได้ไม่เกิน ๗ วัน เช่นเพื่อไปพยาบาลภิกษุสามเณรหรือบิดามารดาที่ป่วยไข้หรือเพื่อบำรุงศรัทธาของทายก.
สัตตาหกาลิกน. ของที่พระสงฆ์เก็บไว้ฉันได้ชั่วคราวเพียง ๗ วัน ได้แก่ เภสัชทั้ง ๕ คือ เนยใส เนยข้น นํ้ามัน นํ้าผึ้ง นํ้าอ้อย.
สัตบริภัณฑ์, สัตภัณฑ์ ๑(สัดตะบอริพัน, สัดตะพัน) น. ภูเขาที่ล้อมเป็นวงกลมรอบเขาพระสุเมรุเป็นชั้น ๆ รวม ๗ ชั้น สูงลดหลั่นกันลงมาตามลำดับชื่อภูเขาชั้นในที่สุดจากเขาพระสุเมรุออกมา คือ ยุคนธร อิสินธร กรวิก สุทัสนะ เนมินธร วินตกะ อัสกัณ ระหว่างภูเขาแต่ละชั้นมีทะเลสีทันดรคั่น.
สัตภัณฑ์ ๒(-พัน) น. ชื่อเชิงเทียน ทำเป็นแผงรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วติดไม้กลึงเป็นเชิงเทียน ๗ เชิง กรอบมักทำเป็นรูปพญานาคเลื้อยลงมาคล้ายกรอบหน้าบัน.
สัตม-(สัดตะมะ-) ว. ที่ ๗.
สัตมวาร(-วาน) น. วันที่ครบ ๗, วันทำบุญครบ ๗ วันของผู้ตาย.
สัตมหาสถาน(สัดตะมะหาสะถาน) น. สถานที่ ๗ แห่งที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุขภายหลังตรัสรู้.
สัตโลหะ(สัดตะ-) น. โลหะ ๗ ชนิด คือ เหล็ก ๑ ปรอท ๑ ทองแดง ๑ เงิน ๑ และทองคำ ๑, เพียงนี้เรียกว่า เบญจโลหะ, ถ้าเติมอีก ๒ ชนิด คือ เจ้า ๑ (เป็นคำตัดมาจาก “เจ้าน้ำเงิน” ว่า เป็นแร่ชนิดหนึ่ง สีเขียวเป็นสีน้ำเงิน) และสังกะสี ๑ เรียกว่า สัตโลหะ, ถ้าเติมอีก ๒ ชนิด คือ ชิน ๑ และบริสุทธิ์ ๑ (คือทองแดงบริสุทธิ์) เรียกว่า นวโลหะ.
สัตวารน. สัปดาห์หนึ่ง, ๗ วัน.
สัตสดก(-สะดก) น. หมวดละ ๗๐๐ เช่น แล้วประจงจัดสัตสดกมหาทานเป็นต้นว่าคชสารเจ็ดร้อย (ม. ร่ายยาว ทานกัณฑ์).
สัตตบงกช(สัดตะบงกด) น. ชื่อบัวหลวงพันธุ์หนึ่ง. (ดู บัว).
สัตตบรรณ(สัดตะบัน) น. ชื่อบัวสายพันธุ์หนึ่ง. (ดู บัว).
สัตตบุษย์(สัดตะบุด) น. ชื่อบัวหลวงพันธุ์หนึ่ง. (ดู บัว).
สัตตบุษย์เทียนสัตตบุษย์. (ดู เทียนสัตตบุษย์ ที่ เทียน ๓).
สัตตะ ๒ก. ข้องอยู่, ติดอยู่, พัวพัน.
สัตตะ ๒น. สัตว์.
สัตตาห-ดู สัต ๒, สัต- ๒, สัตตะ ๑.
สัตตาหกรณียะดู สัต ๒, สัต- ๒, สัตตะ ๑.
สัตตาหกาลิกดู สัต ๒, สัต- ๒, สัตตะ ๑.
สัตตุ, สัตตูน. ข้าวตู.
สัตถ- ๑(สัดถะ-) น. คัมภีร์, ตำรา.
สัตถ- ๒น. เกวียน.
สัตถ- ๓น. อาวุธ, มีด, หอก.
สัตถันดร, สัตถันดรกัป(สัดถันดอน, สัดถันดะระกับ) น. ระยะเวลาที่คนเสื่อมจากศีลธรรมอย่างที่สุด มีการรบราฆ่าฟันกัน ไม่รู้จักญาติพี่น้อง เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์มีโทสะหนา เช่น ห้าขวบมีฆราวาส ใจร้ายกาจโกลี กัลปนั้นมีนามกร ชื่อสัตถันดรพึงมี (มาลัยคำหลวง). (ป. สตฺถ ว่า อาวุธ + อนฺตร). (ดู อันตรกัป ประกอบ).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pasture landทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์, ที่ดินสำหรับเลี้ยงสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
poachingการบุกรุกเข้าไปล่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protozoaสัตว์เซลล์เดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protozoacideสารฆ่าสัตว์เซลล์เดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protozoal-สัตว์เซลล์เดียว [มีความหมายเหมือนกับ protozoan ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protozoan๑. สัตว์พวกสัตว์เซลล์เดียว๒. -สัตว์เซลล์เดียว [มีความหมายเหมือนกับ protozoal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protozoologyวิทยาสัตว์เซลล์เดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathology, animal; zoopathologyสัตวพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiology, animal; zoodynamics; zoophysiologyสัตวสรีรวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacy, veterinary; zoopharmacy๑. สัตวเภสัชกรรม๒. สัตวเภสัชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pannoseคล้ายผ้าขนสัตว์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pasture, common ofสิทธิร่วมในทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
psychology, animal; zoopsychologyสัตวจิตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
political animalสัตว์การเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
poundที่กักสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pest๑. กาฬโรค [มีความหมายเหมือนกับ plague]๒. สัตว์รังควาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pesticideสารฆ่าสัตว์รังควาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pesticideสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pharmacology, veterinary; zoopharmacologyสัตวเภสัชวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plague, avianกาฬโรคสัตว์ปีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
local fauna; faunuleสัตวชาติประจำถิ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
loyalty oathคำสัตย์ปฏิญาณ (แสดงความจงรักภักดี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
loyalty oathคำสัตย์ปฏิญาณ (แสดงความจงรักภักดี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law of faunal successionกฎการเปลี่ยนแปลงทดแทนสัตวชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
livestock insuranceการประกันภัยปศุสัตว์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ratificationสัตยาบัน, การให้สัตยาบัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ratificationการให้สัตยาบัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ratification, treatyการให้สัตยาบันสนธิสัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rustlingการลักสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ruminant๑. เคี้ยวเอื้อง๒. สัตว์เคี้ยวเอื้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, foreignเซรุ่มสัตว์ต่างพันธุ์ [มีความหมายเหมือนกับ serum, heterologous ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, heterologous๑. เซรุ่มสัตว์ต่างพันธุ์ [มีความหมายเหมือนกับ serum, foreign]๒. เซรุ่มเชื้อต่างพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, homologous๑. เซรุ่มสัตว์ร่วมพันธุ์๒. เซรุ่มมนุษย์๓. เซรุ่มเชื้อเดียวกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sauroidคล้ายสัตว์เลื้อยคลาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sauvagineสัตว์ป่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sebum๑. ไขผิวหนัง๒. มันแข็ง (สัตว์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subject๑. ผู้รับการทดลอง, สัตว์ทดลอง๒. เรื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sponsionข้อตกลงที่ยังไม่ผูกพัน (เว้นแต่จะได้รับสัตยาบัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
omnivorous-กินทั้งพืชและสัตว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
office, oath of; oath of officeคำสัตย์ปฏิญาณเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offspring of animalลูกของสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oathคำสาบาน, คำสัตย์ปฏิญาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oathคำสาบาน, คำสัตย์สาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oath of allegianceคำสัตย์ปฏิญาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oath of allegianceคำสัตย์ปฏิญาณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oath of office; office, oath ofคำสัตย์ปฏิญาณเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oath, loyaltyคำสัตย์ปฏิญาณ (แสดงความจงรักภักดี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abactionการลักต้อนปศุสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abactorผู้ลักต้อนปศุสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avian-สัตว์ปีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Veterinary parasitologyปรสิตวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Insurance, Agriculturalประกันปศุสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Livestockปศุสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Silage fermentationการทำอาหารสัตว์หมัก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Animal anesthesiaการวางยาสลบสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Veterinary clinical niochemistryชีวเคมีคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Germmplasm resources, Animalเชื้อพันธุ์สัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Animal biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Veterinary protozoologyโปรโตซัววิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Animal genetic engineeringพันธุวิศวกรรมสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Veterinary toxicologyพิษวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Veterinary drug residueยาตกค้างทางสัตวแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zoonosesโรคติดเชื้อจากสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สัตตมวารเป็นคำเรียกวันทำบุญครบรอบ ๗ วัน ของผู้วายชนม์ [ศัพท์พระราชพิธี]
Aninal geneticsพันธุศาสตร์สัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Animal breedพันธุ์สัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Animal productผลิตภัณฑ์จากสัตว์ [เศรษฐศาสตร์]
Animal productionการผลิตสัตว์ [เศรษฐศาสตร์]
Forage plantพืชอาหารสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Manure gaseก๊าซมูลสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Quarantine, Veterinaryการกักสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Animal experimentationการทดลองในสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Taxidermyการสตั๊ฟสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Body burdenปริมาณสะสมในร่างกาย, ปริมาณสารกัมมันตรังสีที่อยู่ภายในร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ (ดู Background radiation และ Wholebody counter ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Wildlife conservationการอนุรักษ์สัตว์ป่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Veterinary mycologyกิณวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Animal wasteของเสียจากสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Whole body counterเครื่องวัดรังสีทั่วร่างกาย, เครื่องมือที่ใช้วัดรังสีภายในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ เครื่องมือนี้ใช้เครื่องกำบังที่หนา เพื่อกำบังรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติ [นิวเคลียร์]
Radappertizationการทำปลอดจุลินทรีย์ด้วยรังสี, การฉายรังสีอาหารประเภทเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ซึ่งบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทด้วยปริมาณรังสีสูงกว่า 10 กิโลเกรย์ เพื่อฆ่าจุลินทรีย์ทั้งหมดที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค หรือ จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย เพื่อให้อาหารนั้นเก็บรักษาได้นานหลายเดือนหรือเป็นปีที่อุณหภูมิห้อง อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อทำให้ปลอดจุลินทรีย์ เช่น เนื้อวัว เนื้อไก่งวงรมควัน อาหารสำหรับผู้ป่วย และอาหารสำหรับมนุษย์อวกาศ (ดู food irradiation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Trichinosis in animalทริคิโนซิสในสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Trypanosomiasis in animalsทริปาโนโซมิเอซิสในสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pastureทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zoologistนักสัตววิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Animal ecologyนิเวศวิทยาสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ชอล์ก1. ชื่อแร่ชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต มีซิลิกาปนอยู่เล็กน้อย เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยการรวมตัวของหินปูนจากซากสัตว์ พืช และเปลือกหอยในทะเล 2. เครื่องเขียนกระดานดำชนิดหนึ่งที่เป็นสีขาวทำจากแคลเซียมซัลเฟต ซึ่งได้จากเกลือจืดหรือยิปซัมผสมน้ำ
คำที่มักเขียนผิด คือ ชอคล์ [คำที่มักเขียนผิด]
มังสวิรัติการงดเว้นกินเนื้อสัตว์ เรียกอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ มีแต่พืชผักว่า อาหารมังสวิรัติ
คำที่มักเขียนผิด คือ มังสวิรัต [คำที่มักเขียนผิด]
Zoo animals สัตว์ในสวนสัตว์ [TU Subject Heading]
Zoological specimens ตัวอย่างทางสัตววิทยา [TU Subject Heading]
Zoologists นักสัตววิทยา [TU Subject Heading]
Zoology สัตววิทยา [TU Subject Heading]
Zoology, Economic สัตววิทยาเชิงเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Zoonosesโรคจากสัตว์สู่คน [TU Subject Heading]
Zooplanktonแพลงค์ตอนสัตว์ [TU Subject Heading]
Zoosสวนสัตว์ [TU Subject Heading]
Maximum Residue Limitปริมาณตกค้างของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
ปริมาณตกค้างของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์เป็นมิลลิกรัม ต่อน้ำหนักอาหารหรือสินค้า 1 กิโลกรัม ระดับของสารตกค้างที่เกิดจากการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ภายใต้สภาพการใช้เพื่อป้องกันอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารจากการทำลายของศัตรูพืช [สิ่งแวดล้อม]
Alstonia scholarisสัตบรรณ [TU Subject Heading]
Altruistic behavior in animalsพฤติกรรมการช่วยเหลือในสัตว์ [TU Subject Heading]
Amphibian venomsพิษสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก [TU Subject Heading]
Amphibiansสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก [TU Subject Heading]
Animal anesthesiaการวางยาสลบสัตว์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Honest...ซื้อสัตย์ The Grandfather: Part II (2009)
Well, I'm a straight-"a" student, I am.ดี ฉันเป็นนักเรียนที่ซื่อสัตย์ New Haven Can Wait (2008)
You represent constance royalty. So it should come as no surpriseเธอแสดงความซื่อสัตย์ ดังนั้นมันควรจะมาโดยไม่มีเรื่องให้แปลกใจ Chuck in Real Life (2008)
You should have been honest with me. i-i know. it's just--คุณควรจะซื่อสัตย์กับฉัน/Nฉัน.. ฉันรู้.. ฉันแค่.. Pret-a-Poor-J (2008)
Something where the animals sing or...- บางอย่างที่สัตว์ร้องเพลงได้หรือว่า... There Might be Blood (2008)
Can you try to avoid the serges of the world?คุณสามารถจะหลีกเลี่ยงขนสัตว์ได้ทั้งโลกหรอไง? There Might be Blood (2008)
How did his bozo zookeeper get so lucky?คนดูแลสัตว์ผู้โชคดีของเขาหาเราได้อย่างไร? Odyssey (2008)
Not unless your pet name for her was "Volvo."เธอไม่ได้ทำ เว้นแต่ว่าสัตว์เลี้ยงของเธอชื่อว่า.. Birthmarks (2008)
Shockingly, not all religious leaders are honest.ช็อกเลยนะเนี่ย .. \ ผู้นำศาสนาไม่ได้ซื่อสัตย์ไปซะหมด Birthmarks (2008)
He's an idiot with a messiah complex, savior to all who need saving.เขางี่เง่า ทำเป็นผู้โปรดสัตว์ ช่วยคนทุกๆคน ที่ต้องการความช่วยเหลือ Lucky Thirteen (2008)
I expect the new team to kiss my ass, and I expect you to be honest 'cause you don't give a crap.ฉันถามกับทีมใหม่ เพื่อให้จูบตูดฉัน และฉันถามนายตรงๆเพราะนายซื่อสัตย์ เพราะนายไม่โกหก Lucky Thirteen (2008)
I honestly don't know where this is going.โดยสัตย์จริงฉันไม่รู้ว่า การทำแบบนี้จะนำไปสู่อะไร Joy (2008)
Give him some honesty.ให้ความซื่อสัตย์กับเขา The Itch (2008)
No animals. No hidden drugs or alcohol.ไม่มีสัตว์เลี้ยง ไม่มียาเสพติดหรือเหล้าแอบซ่อนไว้ The Itch (2008)
If she'd been honest with us from the beginning--ถ้าเธอไม่ซื่อสัตย์กับเราตั้งแต่ต้น Emancipation (2008)
it's our last cracker.\ ไข่ของสัตว์ชนิดเล็กเราสุดท้ายประทัด. Gas Pills (2008)
It's not a big deal\ ไข่ของสัตว์ชนิดเล็กไม่ใหญ่จัดการ Gas Pills (2008)
- why don't we get the penis spay?- ทำไมเราไม่ได้รับกระเจี๊ยวตัดรังไข่สัตว์ออก? Gas Pills (2008)
It's not coming out at your penis, it's coming out at your assมันอยู่ไม่มาออกที่กระเจี๊ยว \ ไข่ของสัตว์ชนิดเล็กของคุณมาจากที่ตะโพก Gas Pills (2008)
Women sense it, they're drown to you and they don't even know why, it's like a sixth sense.สตรีรู้สึกมันพวกเขาจมน้ำตายกำลังกับคุณ และพวกเขาไม่ทราบสาเหตุที่ \ ไข่ของสัตว์ชนิดเล็กของเหมือนหกรู้สึก. Gas Pills (2008)
I don't eat meat, man.ฉันไม่กินเนื้อสัตว์ว่ะพวก Pilot (2008)
The new kid doesn't eat meat.เด็กใหม่ไม่กินเนื้อสัตว์ Pilot (2008)
Can't trust anyone doesn't eat meat.คนไม่กินเนื้อสัตว์ เชื่อใจไม่ได้สักคน Pilot (2008)
Unicorns are rare and mystical creatures.ยูนิคอนค่ะ มันเป็นสัตว์หายากและเป็นสิ่งสร้างสรรค์เวทย์มนต์ The Labyrinth of Gedref (2008)
Would you have me bring it home as a pet?เจ้าต้องการให้ข้าเอามันกลับมาเป็นสัตว์เลี้ยงงั้นรึ The Labyrinth of Gedref (2008)
The livestock is either dying or has been eaten.ปศุสัตว์ไม่ตายก็ถูกิน The Labyrinth of Gedref (2008)
Skywalker, Balmorra's the nesting ground of the giant nebray mantis.สกายวอล์คเกอร์ บัลมอร์ร่า คือ ถิ่นของพวกสัตว์ยักษ์เนเบรย์ แมนทิส Shadow of Malevolence (2008)
Magic corrupts.เวทย์มนต์เป็นเรื่องไม่ซื่อสัตย์ The Mark of Nimueh (2008)
A beast born of clay and conjured up only by the most powerful sorcerer.สัตว์ประหลาดที่ทำมาจากดินเหนียวแล้วทำการปลุกเสกโดยจอมเวทย์ผู้ทรงพลัง The Mark of Nimueh (2008)
Well, the afanc is a creature made of earth and water,เอแฟงเป็นสัตว์ประหลาดที่สร้างมาจากดินและน้ำ The Mark of Nimueh (2008)
There's a monster, an afanc in the water supply, that's causing the plague.มีสัตว์ประหลาดที่ชื่อ เอแฟง อยู่ในแหล่งน้ำ -นั่นคือสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคระบาด The Mark of Nimueh (2008)
An afanc is a creature forged by magic.หม่อมฉันคิดว่าสัตว์ประหลาดนี้ถูกสร้างมาจากเวทย์มนต์ The Mark of Nimueh (2008)
How are we going to find it?เราจะหาสัตว์ประหลาดนั่นยังไง? The Mark of Nimueh (2008)
It was nothing, honestly.มันไม่มีอะไรเลยด้วยความสัตย์จริง Lancelot (2008)
- Attacked by a winged monster.หมู่บ้านของพวกเขาถูกโจมตีจากสัตว์ประหลาดที่มีปีก Lancelot (2008)
The beast is heading for Camelot.สัตว์ประหลาดกำลังมุ่งหน้ามายังคาเมลอต Lancelot (2008)
I've been looking in the wrong place, the records of living things in the kingdom.ลุงมองหาเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นผิดที่ บันทึกต่างๆพวกนี้มีแต่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรเท่านั้น Lancelot (2008)
What about creatures only recorded in legend?แล้วลุงก็คิดออก ถ้าเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นมีอยู่แต่ในตำนานหรือเรื่องเล่าล่ะ? Lancelot (2008)
The kingdom has been menaced by this creature for too long.อาณาจักรของเราถูกเจ้าสัตว์ประหลาดนี้คุกคามมานานไปแล้ว Lancelot (2008)
I've researched this creature, sire.หม่อมฉันได้ไปค้นคว้าเรื่องสัตว์ประหลาดตัวนี้มาแล้ว Lancelot (2008)
- It's a creature of magic.กริฟฟินเป็นสัตว์เวทย์มนต์ Lancelot (2008)
It's a creature of flesh and blood.มันก็มีเลือดเนื้อเหมือนสัตว์ตัวอื่นๆ นั่นแหละ Lancelot (2008)
The creature...-สัตว์ประหลาดนั่น Lancelot (2008)
There are those that believe this creature, this griffin, is a creature of magic, that only magic can destroy it.มีบางคนบอกกับข้าว่า เจ้าตัวนี้มันคือ กริฟฟิน เป็นสัตว์ประลหาดที่เกิดมาจากเวทย์มนต์ แล้วก็มีแต่เวทย์มนต์เท่านั้นที่จะสามารถทำลายมันได้ Lancelot (2008)
SCREAMING Joplin, you fucker...Joplin ไอ้สัตว์หมา Episode #1.5 (2008)
Joplin, you fucking prick!ไอ้สัตว์ Joplin Episode #1.5 (2008)
- (Space) Pippa! - (Kelly) Fuck you!สัตว์ Episode #1.5 (2008)
Fuck you!สัตว์หมา Episode #1.5 (2008)
There's a bad boogie monster down there, you betcha.มีเจ้าสัตว์ประหลาดโบกี้อยู่ข้างล่างนี่ด้วย ให้ตายเถอะ Bombad Jedi (2008)
Too bad you can't take out that slug monster.แย่หน่อยที่ท่านไม่สามารถ ดึงเขาออกมาจากสัตว์ประหลาดนั่นได้ Bombad Jedi (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรมวิธานสัตว์[n. exp.] (anukrom withān sat) EN: taxonomy   FR: taxinomie animale [m] ; taxonomie animale [f]
ช่างเขียนรูปสัตว์ [n. exp.] (chang khīen rūp sat) FR: animalier [m] ; animalière [f] ; peintre animalier [m]
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์[n. exp.] (fām līeng sat) FR: ferme d'élevage [f]
ฝูงสัตว์[n. exp.] (fūng sat) EN: herd   FR: troupe [f] ; harde [f] ; troupeau [m]
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง[n. exp.] (kāiyawiphāksāt prīepthīep khøng sat mī kradūk sanlang) EN: comparative anatomy of vertebrates.   
กายวิภาคศาสตร์สัตว์[n. exp.] (kāiyawiphāksāt sat) EN: animal anatomy ; zootomy   
กายวิภาคศาสตร์สัตว์เลี้ยง[n. exp.] (kāiyawiphāksāt sat liēng) EN: anatomy of domestic animals   
การดำรงชีวิตของสัตว์[xp] (kān damrongchīwit khøng sat) FR: vie des animaux [f]
การจับสัตว์[n. exp.] (kān jap sat) EN: hunting   FR: chasse [f]
การจับสัตว์น้ำ[n. exp.] (kān jap sat nām ) EN: fishery   
การค้ำประกันความซื่อสัตย์[n. exp.] (kān khamprakan khwām seūsat) EN: fidelity guarantee insurance   
การฆ่าสัตว์[n. exp.] (kān khā sat) EN: slaughter   FR: abattage [m]
การกระทำทารุณต่อสัตว์[n. exp.] (kān kratham thārun tø sat) FR: maltraitance des animaux [f]
การล่าสัตว์[n.] (kān lā sat) EN: hunting   FR: chasse [f]
การเลี้ยงสัตว์[n. exp.] (kān līeng sat) FR: élevage [m] ; domestication [f]
การผสมพันธุ์สัตว์[n. exp.] (kān phasomphan sat) EN: animal breeding ; breeding   
การพรางตัวของสัตว์[n. exp.] (kān phrāng tūa khøng sat) FR: mimétisme animal [m]
ไขมันสัตว์[n. exp.] (khaiman sat) EN: animal fat   FR: graisse animale [f]
ไขมันสัตว์ปีก[n. exp.] (khaiman sat pīk) EN: poultry fat   FR: graisse de volaille [f]
คำสัตย์[n.] (khamsat) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant   
คณะละครสัตว์[n. exp.] (khana lakhøn sat) EN: circus   FR: cirque [m]
เขาสัตว์[n.] (khao sat) EN: horn ; animal horn   FR: corne (d'animal) [f]
ค่าผ่านประตูสวนสัตว์[n. exp.] (kha phān pratū sūannsat) EN: zoo admission fee   
ของเล่นสัตว์เลี้ยง[n. exp.] (khønglen sat līeng) EN: pet toys   
คนฆ่าสัตว์[n.] (khon khā sat) EN: butcher   FR: boucher [m] ; bouchère [f]
ขนสัตว์[n.] (khonsat) EN: fur ; animal hair ; bristles   FR: pelage [f] ; fourrure [f] ; toison [f]
ขนสัตว์[n.] (khonsat) EN: wool   FR: laine [f]
ขนสัตว์ล้วน ๆ[n.] (khonsat lūan-lūan) EN: pure wool   FR: pure laine vierge [f]
ขนสัตว์แท้[n. exp.] (khonsat thaē) EN: pure wool   FR: pure laine [f]
คนซื่อสัตย์[n. exp.] (khon seūsat) EN: good person   
ความไม่ซื่อสัตย์[n. exp.] (khwām mai seūsat) EN: disloyalty   
ความซื่อสัตย์[n.] (khwām seūsat) EN: loyalty   
ความซื่อสัตย์สุจริต[n. exp.] (khwām seūsat sutjarit) EN: uprightness   
กฎหมายเกี่ยวกับปศุสัตว์ [n. exp.] (kotmāi kīokap pasusat) EN: livestock legislation   
กรงสัตว์[n. exp.] (krong sat) EN: animal cage ; cage   FR: cage (pour animaux) [f]
ละครสัตว์[n.] (lakhøn sat) EN: circus   FR: cirque [m]
ล่าสัตว์[v. exp.] (lā sat) EN: hunt   FR: chasser ; braconner
เลี้ยงสัตว์[v. exp.] (līeng sat) EN: raise animals ; domesticate animals ; raise a pet   FR: faire de l'élevage ; élever des animaux ; domestiquer un animal
ลูกของสัตว์[n. exp.] (lūk khøng sat) EN: cub   
ไม่มีศีลมีสัตย์[adj.] (mai mī sīn mī sat) EN: in bad faith ; faithless ; perfidious   
มีศีลมีสัตย์[X] (mī sīn mī sat) EN: in good faith   
มูลนิธิสัตว์[n. exp.] (mūnlanithi sat) EN: animal charity   FR: fondation animale [f]
มูลสัตว์[n.] (mūn sat) EN: dung   FR: crottte [f] ; bouse de vache [f] ; crottin
นักอนุกรมวิธานสัตว์[n. exp.] (nak anukrom withān sat) EN: animal taxinomist   FR: taxinomiste animal [m]
นักสัตววิทยา[n.] (nak sattawawitthayā) EN: zoologist   FR: zoologiste [m, f]
น้ำพระพิพัฒน์สัตยา[n. exp.] (nāmphraphiphatsattayā) EN: consecrated water   
หนังสัตว์[n.] (nang sat) EN: leather ; skin (of an animal)   FR: cuir [m] ; peau de bête [f]
เนื้อสัตว์[n.] (neūa sat) EN: meat   FR: viande [f]
งดเว้นเนื้อสัตว์[v. exp.] (ngotwen neūa sat) FR: s'abstenir de viande
ปากสัตว์[n.] (pāk sat) EN: mouth (of an animal)   FR: gueule [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
brindle(adj) เป็นลายเสือ(สีขนของสุนัขหรือแมว), มีริ้วลายสีเทา หรือน้ำตาล หรือมีสีมีเป็นลายๆ หรือเป็นหย่อมๆ มักใช้กับลวดลายของขนสัตว์จำพวกแมว
dehydrator(n) เครื่องอบแห้ง สำหรับผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์
meal(n) กาก เช่น peanut meal หรือ soybean meal หมายถึงกากถั่วลิสงที่คั้นเอาน้ำมันออกแล้ว เหลือส่วนที่เป็นผงค่อนข้างหยาบ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่นเป็นอาหารสัตว์ สกัดเป็นกาว ทำกระดาษกาว (gummed paper) หรือเทปกาว (gummed tape)
acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง
hatchling(n) ตัวอ่อนที่พึ่งฟักออกจากไข่ เช่น นก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, ปลา และสัตว์เลื้อยคลาน, ลูกเจี๊ยบ
meerkat(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งอยู่ตระกูลเดียวกับพังพอน มีหางยาว และอยู่เป็นฝูงตามแถบทะเลทรายในแอฟริกาใต้, R. mongoose
cephalopod(n) สัตว์จำพวกหมึก
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
Steve Irwin(name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
Image:
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.
live stock(n) สัตว์เศรษฐกิจ, สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค เช่น Removal of live stock from slaughter buying stations., S. livestock
aardwolf(n ) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกหากินเวลากลางคืน อาศัยอยู่ในที่ราบตอนใต้ของแอฟริกา กินปลวกและแมลงตัวอ่อนเป็นอาหาร เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับไฮยีน่า
poacher(n ) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aardvark[N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินเวลากลางคืน กินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าแข็งแรงและหูยาว
aardwolf[N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแอฟริกาคล้ายหมาป่า กินแมลงเป็นอาหาร
abattoir[N] โรงฆ่าสัตว์, Syn. slaughterhouse
aborigines[N] สัตว์หรือพืชพื้นเมือง
actinia[N] สัตว์ทะเลชนิดหนึ่งมีหนวดรอบปาก, Syn. actinian
actinian[N] สัตว์ทะเลชนิดหนึ่งมีหนวดรอบปาก, Syn. actinia
adult[N] ผู้ใหญ่, See also: คนหรือสัตว์ที่โตเต็มวัย, Syn. mature person
air bladder[N] ถุงลม (ในสัตว์หรือพืชบางชนิด), Syn. air cell
albino[N] คนหรือสัตว์ที่มีผิวเผือก
albumin[N] โปรตีนชนิดหนึ่งพบในไข่ นม เนื้อสัตว์ และเลือด
alfalfa[N] พืชตระกูลถั่วประเภทมีฝักในยุโรปใช้เลี้ยงสัตว์
alligator[N] จระเข้, See also: สัตว์ชนิดหนึ่งตระกูลเดียวกับจระเข้แต่มีขนาดใหญ่กว่า
alligator[N] หนังของสัตว์ชนิดหนึ่ง
alpenhorn[N] แตรขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายเขาสัตว์ (ใช้โดยชาวสวิสแถบเทือกเขาแอลป์), Syn. alphorn
alphorn[N] แตรขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายเขาสัตว์ (ใช้โดยชาวสวิสแถบเทือกเขาแอลป์), Syn. alpenhorn
amoeba[N] ตัวอะมีบา (สัตว์เซลล์เดียว ขยายพันธุ์ด้วยการแบ่งตัว), See also: อะมีบา, Syn. ameba
amphibian[N] สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
animal[ADJ] เกี่ยวกับสัตว์, See also: ซึ่งเกิดจากสัตว์, Syn. animalistic, beastly, wild
animal[N] คนที่หยาบคาย, See also: คนที่โหดร้ายทารุณคล้ายสัตว์
animal[N] สัตว์
animal heat[N] ความร้อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายสัตว์
animal husbandry[N] การเลี้ยงสัตว์
animal kingdom[N] อาณาจักรสัตว์
animal liberation[N] การปลดปล่อยสัตว์จากการที่ถูกมนุษย์แสวงหาประโยชน์จากพวกมัน
animal rights[N] สิทธิของสัตว์ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างอิสระปราศจากการหารประโยชน์ของมนุษย์หรือถูกมนุษย์ทารุณหรือกักขัง
animalcule[N] สัตว์ที่มีขนาดเล็กมาก (จนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น), Syn. protozoan, microscopic animal
animal-free[ADJ] ซึ่งไม่ใช้หรือไม่ได้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากสัตว์
animalism[N] ธรรมชาติของสัตว์
animality[N] ความเป็นสัตว์
antelope[N] สัตว์จำพวกที่มีเขาเป็นเกลียว, See also: ละมั่ง
antenna[N] หนวดของสัตว์ที่ใช้สัมผัสอากาศ, Syn. feeler
anthrax[N] โรคติดต่อร้ายแรงในสัตว์เลี้ยง (เช่น วัว ควาย), See also: โรคแอนแทร็คซ์
ape[N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูลมนุษย์และลิง (คำไม่เป็นทางการ)
apod[N] สัตว์ที่ไม่มีขาหรือเท้า
aquaculture[N] เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
aquarium[N] พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, See also: สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับคนดู
aquatic[N] พืชหรือสัตว์น้ำ
artificial[ADJ] ซึ่งไม่จริงใจ, See also: ซึ่งไม่ซื่อสัตย์
account for[PHRV] ฆ่า, See also: ยิง, จับ (สัตว์, คน, เครื่องบิน)
baby[N] ลูกอ่อนของสัตว์, See also: สัตว์แรกเกิด, Syn. newborn
badger[N] สัตวสี่เท้ามีขนสีเทา และหัวมีลายเส้นสีขาวตัดกับขนสีเทา, Syn. hedgehog
bag[VT] ฆ่าหรือจับ (ในการล่าสัตว์), Syn. capture, catch
baize[N] ผ้าขนสัตว์หนาสีเขียวที่ใช้ปูโต๊ะกีฬา (เช่น กีฬาบิลเลียด)
barbecue[N] การย่างอาหารโดยใช้เหล็กเสียบเนื้อสัตว์, See also: บาร์บีคิว, Syn. barbeque, barbie
barbie[N] บาร์บีคิว, See also: การย่างอาหารใช้เหล็กเสียบเนื้อสัตว์, Syn. barbecue
basilisk[N] สัตว์เลื้อยคลาน, Syn. lizard
battery farm[N] ฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์จำนวนไว้ในกรงหรือเลี้ยงอย่างแออัด, Syn. factory farm
beagle[N] สุนัขพันธุ์เล็กขาสั้น ใช้ในการล่าสัตว์
beard[N] ขนใต้คางสัตว์
beast[N] สัตว์, See also: สัตว์เดรัจฉาน, สิงห์สาราสัตว์, Syn. creature

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
abattoir(แอ็บ' บะทวา) n. โรงฆ่าสัตว์
abomasum(แอบบะเม' ซัม) n., (pl. abomasa) กระเพาะจริงหรือกระเพาะที่สี่ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
aborigines(แอบบอริจ' จิเนส) n. พืชหรือสัตว์พื้นเมือง, คนพื้นเมือง -aboriginal adj.
acaleph(แอค' คะเลฟ) n. สัตว์จำพวกแมงกะพรุน (acalephe)
acanthocephalaเป็นพยาธิชนิดหนึ่งที่มีหัวเป็นแฉกซึ่งเป็นปรสิตในสัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง
acarinaเป็นสัตว์พวกหมัดไร
actinia(แอคทิน' เนีย) n., (pl. -tiniae, -tinias) n. สัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง
actinomycosis(แอคทินโนไมโค' ซิส) โรคติดเชื้อและอักเสบในสัตว์และคน เนื่องจากปรสิตทำให้เกิดเป็นก้อนหนองโดยเฉพะารอบขากรรไกร., Syn. lumpy jaw -actinomycotic, adj.
adipose(แอค' ดิโพส) adj. ซึ่งคล้ายหรือประกอบด้วยไขมัน. -n. ไชสัตว์. -adiposeness, adiposity, adiposis n. (fatty)
adult(อะดัลทฺ' , แอด' ดัลทฺ) adj.,n. ผู้ใหญ่,โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง, คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว, สัตว์หรือพืชที่โตเต็มที่. -adulthood n., -adultness n., Syn. mature)
adventive(แอดเวน' ทิฟว) adj., n. ไม่ใช่ของท้องถิ่น, ไม่ใช่ของของพื้นเมือง, มาจากที่อื่น, สัตว์หรือพืชที่ไม่ใช่ท้องถิ่น
agglutinin(อะกลู' ทินิน) n. antibody ที่ทำให้เกิดการจับเป็นก้อนของแบคทีเรียที่เมื่อฉีดเข้าไปในสัตว์ ทำให้เกิด agglutinins. -aglutinogenic adj.
aitchbone(เอค' โบน) n. กระดูกตะโพก, เนื้อสัตว์ส่วนตะโพกที่ตัดให้มีกระดูกตะโพกรวมอยู่ด้วย
albino(แอลไบ'โน, -บี' โน) n., (pl. -nos) คนหรือสัตว์หรือพืชที่มีผิวเผือก. -albinic,
alfalfa(แอลแฟล' ฟา) n. พืชประเภทมีฝักในยุโรปใช้เลี้ยงสัตว์
alfilaria(แอลฟิล' ลาเรีย) พืชจำพวก Erodium cicatarium ใช้เสลี้ยงสัตว์
aliped(แอล' ละเพดป adj. ซึ่งมีนิ้วเท้าติดกันด้วยแผ่นเยื่อแบบค้างคาว. -n. สัตว์ที่มีเป็นปีก
all foursแขนขาทั้ง 4 (ในคน) ขาทั้ง 2 (ในสัตว์)
alpaca(แอลแพค' คะ) n. สัตว์คล้ายแกะในอเมริกาใต้ จำพวก Lama ขนของสัตว์ดังกล่าว, สิ่งทอที่ทำด้วยขนสัตว์ดังกล่าว, สิ่งทอที่ทำคล้ายหรือเลียนขนสัตว์ดังกล่าว (genus Lama)
alpenhorn(แอล' เพนฮอร์น) n. ด้ามไม้ยาวคล้ายเขาสัตว์ของคนเลี้ยงหรือคนภูเขาในสวิสเซอแลนด์ (alphorn)
ameba(อะมี' บะ) n., (pl. -ae, -as) สัตว์เซลเดียวชนิดหนึ่ง-amebalike adj.
ammonite 2(แอม' โมไนทฺ) n. วัตถุแห้งจากซากสัตว์ที่ใช้ปุ๋ย, ดินระเบิดแอมไมไดนท์
amoebocyte(อะมี' โบไซทฺ) n. เซลล์เคลื่อนที่ชนิดหนึ่งที่คล้ายตัวอะมีบา พบในสัตว์ไร้กระดูกสันหลังหลายชนิด, Syn. amebocyte
amphibia(แอมฟิบ' เบีย) n. จำพวกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (... the amphibians)
amphibian(แอมฟิบ' เบียน) n. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก, พืชที่อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก, เครื่องบินวิ่งบนน้ำและบนบกได้. -adj. เกี่ยวกับ amphilbia, กระทำได้ทั้งบนน้ำและบนบก
amphioxus(แอมฟิออค'ซัส) n. (pl. -oxi, -oxuses) สัตว์จำพวก Branchiostoma ซึ่งคล้ายปลาและมีกระดูกสันหลัง
amphistomeพยาธิใบไม้ชนิดหนึ่งที่พบในสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืช
androsphinx(แอน' โดรสฟิงคซฺ) n., (pl. -sphinxes, sphinges) ตัวสัตว์ประหลาดในนวนิยายกรีก (sphinx) ที่มีหัวเป็นคน
anemone(อะเนม' โมนี) n. พืชจำพวก ดอกบัวเงิน สัตว์ทะเลใน phylum Coelenterata ซึ่งมีหนวดรอบปากของมัน (ranunculaceous plant)
angora cat ###S. Angora แมวพันธุ์หนึ่งมีขนยาวเป็นสัตว์เลี้ยง
animal(แอน' นิเมิล) n. สัตว์, คนที่คล้ายสัตว์, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, คนที่โหดร้ายคล้ายสัตว์. -adj. เกี่ยวกับสัตว์. -animalic, animalian adj., Syn. creature, beast ###A. human)
animal crackerขนมที่ทำเป็นรูปสัตว์
animal husbandryการเลี้ยงสัตว์, วิชาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์, สัตวบาล. -animal husbandman n.
animal kingdomอาณาจักรสัตว์, โลกของสัตว์
animalcule(แอนนิแมล' คูล) n. สัตว์ขนาดเล็ก, จุลินทรีย์, สัตว์จุลินทรีย์. -animalcular, animalculine, animalculous adj.
animalise(แอน' นิมะไลซ) vt. ทำให้มีลักษณะอารมณ์ของสัตว์, ใช้ลักษณะสัตว์แสดงออกมา -animalis (z) ation n.
animality(แอนนิแมล' ลิที) n. ความเป็นสัตว์, ลักษณะสัตว์, อาณาจักรของสัตว์ (being an animal)
animally(แอน' นิมะลี) adj. แห่งทางกาย, แห่งสัตว์ (physically)
animate(แอน' นิเมท) vt. ทำให้มีชีวิตชีวา, ทำให้แคล่วคล่อง, ทำให้มีกำลังวังชา,ให้กำลังใจ, กระตุ้น. -adj. มีชีวิตชีวา, มีชีวิต, เกี่ยวกับชีวิตสัตว์, สามารถเคลื่อนไหวได้เอง. -animateness n. -animation n., Syn. activate, incite)
anserine(แอน' เซอริน) adj. เกี่ยวกับสัตว์ตระกูล Anserinae ซึ่งได้แก่ห่าน , คล้ายห่าน., Syn. anserous (resembling a goose, stupid)
anteater(แอนทฺ' อีเทอะ) n. ตัวกินมดซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
anthrax(แอน' แธรค') n., (pl. -thraces) โรคติดต่อร้ายแรงในสัตว์เลี้ยง (วัวควาย และอื่น ๆ) เนื่องจากเชื้อ Bacillus anthracis, โรคฝีฝักบัวร้ายแรงในคน, โรคกาลีในสัตว์
approve(อะพรูฟว') vt.,vi. เห็นด้วย,ยืนยันด้วย,ให้สัตยาบัน,พอใจ. -approver n.
apteryx(แอพ'เทอริคซ) n. สัตว์จำพวกกีวี (kiwi)
aquaculture(แอด'ควะคัลเชอะ) n. การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ใต้น้ำ, เกษตรกรรมใต้น้ำ., Syn. aquiculture
aquarist(อะควา'ริสท) n. ผู้ควบคุมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและพืชน้ำ, ผู้ดูแลหรือนักสะสมสัตว์หรือพืชน้ำ
aquarium(อะแคว'เรียม) n., (pl. aquariums, aquaria) ที่เก็บ (บ่อ,ถัง,อ่าง, ฯลฯ) สัตว์น้ำหรือพืชน้ำ. -aquarian, aquarial adj.
aquiculture(แอค'วิคัลเซอะ) n. เกษตรกรรมใต้น้ำ, การเลี้ยงสัตว์หรือพืชใต้น้ำ, การหล่อเลี้ยงด้วยน้ำ. -aquiculturist n. (hydroponics)

English-Thai: Nontri Dictionary
adjuration(n) การขอร้อง,การอ้อนวอน,การให้คำสัตย์,คำสั่ง
adjure(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ให้คำสัตย์,สาบาน,สั่ง
amphibian(n) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
animal(n) สัตว์
animate(adj) มีชีวิต,เป็นสัตว์
anthrax(n) โรคระบาดสัตว์
aquarium(n) สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำ,บ่อเลี้ยงปลา
badger(n) สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง
beast(n) สัตว์ป่า,สัตว์เดรัจฉาน,สิงสาราสัตว์
beastly(adj) เยี่ยงสัตว์,ต่ำช้า,เลวทราม,จัญไร
beaver(n) สัตว์ชนิดหนึ่ง
bestial(adj) เยี่ยงสัตว์ป่า,อย่างสัตว์เดรัจฉาน,โหดร้าย
bestiality(n) ลักษณะสัตว์ป่า
biped(n) สัตว์สองเท้า
blanket(n) ผ้าห่ม,ผ้าคลุม,ผ้าขนสัตว์,พรม
bloodsucker(n) สัตว์ที่ดูดเลือด
BOX box stall(n) คอกม้า,คอกสัตว์
brisket(n) เนื้อหน้าอกสัตว์
brood(n) พันธุ์,พงศ์พันธุ์,ชนิด,ครอบครัว,ครอก(สัตว์),ลูกไก่
brute(adj) ดุร้าย,เหี้ยมโหด,เหมือนสัตว์ร้าย
brute(n) สัตว์เดรัจฉาน,สัตว์ป่า,สัตว์ร้าย
brutish(adj) โหดเหี้ยม,เหมือนสัตว์ร้าย,คล้ายสัตว์ป่า
buck(n) กวาง,แพะ(ตัวผู้),กระต่าย,สัตว์ตัวผู้,เงินเหรียญอเมริกัน
bucolic(adj) เกี่ยวกับคนบ้านนอก,เกี่ยวกับคนเลี้ยงสัตว์
bull(n) วัวตัวผู้,ช้างพลาย,สัตว์ตัวผู้,การโกหก,การพูดเกินจริง
butcher(n) คนฆ่าสัตว์,คนขายเนื้อ
butcher(vt) ฆ่าสัตว์
butchery(n) การฆ่าสัตว์,โรงฆ่าสัตว์
carrion(n) ซากศพ,ซากสัตว์
cashmere(n) ผ้าขนสัตว์ชนิดหนึ่ง
castrate(vt) ตอนสัตว์
cattle(n) วัว,ควาย,ปศุสัตว์
chase(n) การไล่ตาม,การไล่ล่า,การล่าสัตว์
chase(vt) แสวงหา,ล่าสัตว์,ตามล่า,ค้นหา
cheviot(n) ผ้าสักหลาด,ผ้าขนสัตว์
chimera(n) สัตว์ประหลาดในนิยาย,ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความเพ้อเจ้อ
circus(n) ละครสัตว์
cirque(n) วงแหวน,วงกลม,ละครสัตว์
claw(n) กรงเล็บ,อุ้งเล็บ,เล็บสัตว์,ก้ามปู
cleave(vi) ยึดติด,ยังซื่อสัตย์ต่อ
constancy(n) ความมั่นคง,ความแน่นแฟ้น,ความแน่วแน่,ความคงที่,ความซื่อสัตย์
constant(adj) มั่นคง,เป็นอยู่เสมอ,แน่นแฟ้น,แน่วแน่,คงที่,ซื่อสัตย์
craw(n) อาหารสัตว์,กระเพาะอาหารสัตว์
creature(n) สัตว์,บุคคล,สิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น
creeper(n) สัตว์เลื้อยคลาน,ไม้เลื้อย,เครื่องกวาดท้องร่อง
crustacean(adj) เกี่ยวกับสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง
crustacean(n) สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง
cud(n) อาหารที่สัตว์คายออกมาเคี้ยวอีก
demon(n) ปีศาจ,ภูตผี,มาร,ความชั่วร้าย,สัตว์ร้าย
den(n) ซ่องโจร,บ่อน,รัง,ถ้ำ,กรงสัตว์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
afoveate (n adj) สัตว์ที่มีตาอยู่ด้านข้าง(เช่นไก่ นก) ไม่สามารถมองสองตาเพื่อเห็นภาพสามมิติได้
American Humane Associationสมาคมเมตตาสัตว์แห่งอเมริกา
animal control (n ) กรมควบคุมสัตว์
animal shelter adoptionsการนำ(สัตว์)ไปเลี้ยงจากโรงเลี้ยงสัตว์
Aniseเทียนสัตตบุษย์ (เครื่องเทศคล้ายโป๊ยกั๊ก-star anise) บางครั้งเรียก fennel seeds
anthropod (n jargon ) ไฟลัมอาร์โทรพอด สัตว์ที่จัดอยู่ในไฟลัมนี้ เรียกว่า สัตว์ขาปล้อง, สัตว์ขาข้อ
Beltane (uniq) เทศกาลเฉลิมฉลอง หนึ่งใน เทศกาลแห่งเปลวเพลิง ซึ่งรับทอดมาจากศาสตร์เซลติกโบราณ ซึ่งนิยมจะเฉลิมฉลองกันในยามค่ำคืน เพแกนจะขี่เหล่าปศุสัตว์ระหว่างกองไฟซึ่งก่อ ณ กลางแจ้ง ทั้งสองกอง เป็นความเชื่อว่าจะปกป้องพวกเขาจากโรคร้าย ส่วนคู่หนุ่มสาวที่ปราถณาจะมีชีวิตคู่ที่ชุ่มชื่นก็จะ "กระโดดเหนือกองไฟ" ในคืน Beltane
cattle breeder (n phrase ) คนผสมพันธุ์ปศุสัตว์
cattle cake (n ) อาหารสัตว์
See also: S. compound feed ,
collection (n adj) จำนวนชนิดและจำนวนตัวสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ ประชากรสัตว์ในสวนสัตว์ การรวบรวมสัตว์ในสวนสัตว์ เช่น Collection Plan หมายถึงแผนจัดการประชากรสัตว์ในสวนสัตว์ Our zoo holds the largest collection in this region = สวนสัตว์ของเรามีประชากรสัตว์มากที่สุดในภูมิภาคนี้
constant (adj) มั่นคง,คงที่,แน่วแน่,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,ซื่อสัตย์
See also: S. constantly,
core[คอร์] (n) อุปกรณ์ที่ลักษณะเป็นแท่งยาวทรงกระบอก ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน
See also: S. mama, A. mama, R. core
edutainment (n) การให้บริการบันเทิงควบคู่กับสาระความรู้ การบันเทิงที่สอดแทรกสาระความรู้ การให้บริการบันเทิงไปพร้อม ๆ กับสาระความรู้ เช่น Animal Presentation at Dusit Zoo is edutainment = การแสดงความสามารถของสัตว์ที่สวนสัตว์ดุสิต เป็นบริการความบันเทิงที่ควบคู่หรือที่สอดแทรกสาระความรู้ ในเวลาเดียวกัน
endangered species (n ) สัตว์ป่าหรือสิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (ถ้าแปลตรงตัวคือ สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่กำลังอยู่ในอันตราย)
euthanize (vt ) การุณยฆาต หรือ ปรานีฆาต การทำให้บุคคลหรือสัตว์เสียชีวิตอย่างสงบโดยเจตนา
fodderอาหารปศุสัตว์,วัตถุดิบอาหารปศุสัตว์
foveate (n adj) สัตว์ที่มีตาสองข้างอยู่ด้านหน้า(เช่น มนุษย์ ลิง) สามารถมองสองตาเพื่อเห็นภาพสามมิติได้
Gliederfüßler {m} (n) เป็นสัตว์จำพวกแมลง มีกระดูกอยู่นอกลำตัว ลำตัวและขาสามารถแบ่งได้เป็นสามส่วน
See also: S. insect, A. spider, R. -
head-butting[เฮดบัตติ้ง] (n ) ก้าวร้าวรุนแรง สัตว์ตัวผู้ต่อสู้กันเพื่อแสดงอำนาจเหนือกว่าแล้วจะได้ครอบครองตัวเมีย
See also: S. agression,
heptathlon (n ) สัตตกรีฑา (สำหรับการแข่งขันโอลิมปิคฤดูร้อนปี2551 ที่ประเทศจีน เป็นการแข่งขันกีฬา 7 ประเภทสำหรับผู้หญิง ได้แก่ วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร กระโดดสูง ทุ่มน้ำหนัก วิ่ง 200 เมตร กระโดดไกล พุ่งแหลน และวิ่ง 800 เมตร)
hindquarter (n ) ส่วนหลังของสัตว์สี่เท้า
ichthyosaur (n ) ฟอสซิลของสัตว์เลื้อยคลานคล้ายปลาชนิดหนึ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้ว
in captivity[อิน-แค็พ-ทิฟ-วิ-ติ] (n ) สำหรับสัตว์หมายถึงสัตว์ในที่เลี้ยงที่ไม่ใช่ธรรมชาติ เช่นที่เลี้ยงในสวนสัตว์เป็นต้น
integrity (n ) ความมีศีลธรรมจรรยา ความซื่อสัตย์
Jackalope (n name ) ชื่อสัตว์ในเทพนิยาย รูปร่างเหมือนกระต่ายแต่มีเขา มีลักษณะที่เป็นส่วนผสมของ กระต่าย, ละมั่ง, กวาง, แพะ ในตำนานบอกว่า มีความสามารถทำเสียงเลียนแบบส่งต่างๆ ได้รวมถึงเสียงคน ปกติเป็นสัตว์ที่ขี้อายแต่ถ้าไปยุ่งกับมันก็อาจจะอันตรายได้ เพิ่มเติม http://en.wikipedia.org/wiki/Jackalope
Lacto-ovo vegetarian (n ) ไม่กินเนื้อสัตว์ แต่กินผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ได้ เช่น นม, เนย, ไข่
lamia[เล'มี] (n ) สัตว์ในเทพนิยาย มีหัวเป็นผู้หญิงมีตัวเป็นงู, ผีดูดเลือดมนุษย์, ปีศาจผู้หญิง
Man of virtue (jargon ) สัตบุรุษ
opah[โอพะ] (n) (สัตว์) ปลาโอปาห์ (มีในมหาสมุทรแอตแลนติก เนื้อแดง มีมันมาก)
Ovo-vegetarian (n ) ไม่กินเนื้อสัตว์ ไม่กินผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ เช่น นม, เนย, ชีส แต่กินไข่ได้
pescadarian (n ) คนไม่รับประทานเนื้อสัตว์ แต่รับประทานปลา
petting zoo (n ) สวนสัตว์เลี้ยง
petting zoo (n ) สวนสัตว์เลี้ยง
predator (n ) สัตว์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร
reproductive cycle[รี-โพร-ดัค-ทีฟ ไซ-เคิล] (n ) สำหรับสัตว์หมายถึงวงจรการเจริญพันธุ์ หรือ วงจรการผสมพันธุ์
roadkill (n ) ซากสัตว์ที่ถูกรถทับตาย
rodenticide (n ) สารเคมีที่เคยใช้ในการกำจัดสัตว์พวกหนู
sanctuary (n) เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า, เขต/ศูนย์อนุรักษ์สัตว์
Semi-vegetarians (n ) ไม่กินเนื้อสัตว์ แต่อาจจะกิน ปลา หรือ สัตว์ปีกได้
shortening (n ) เป็นชื่อเรียกรวมๆของ semisolid 100% fat content product ซึ่งอาจผลิตมาจากไขมันสัตว์ ( lard ) หรือ น้ำมันพืชชนิดเติมไฮโดรเจน ( hydrogenated vegetable oil ) ก็ได้ ซึ่งจะมีสภาพเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องปฎิบัตการ ,ในงานเบเกอรี่ จะถูกเรียกว่า ชอท-นิ่ง โดยตรง ยกเว้นพวกที่ทำจาก Pure hydrogenated vegetable oil จะเรียกว่า เนยขาว ( White cheese )
Stoneflies (n) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect)
See also: S. Plecoptera, Stonefly, R. Plecoptera, Stonefly
troll[โทรล] (n ) สัตว์ประหลาดในเทพนิยายของยุโรปเหนือ รูปร่างคล้ายคนแต่ตัวใหญ่กว่ามาก อาศัยอยู่ในถ้ำ ว่ากันว่า ถ้าถูกแสงแดดจะกลายเป็นหิน
unscrupulousness (n) ความไม่ซื่อสัตย์
See also: S. dishonesty, A. probity,
water monitor (n ) ตะกวด ตัวเหี้ย สัตว์เลื้อยคลานประเภทดังกล่าว
whisperer (n ) ผู้รู้ใจสัตว์ เช่น horse whisperer หรือ dog whisperer A trainer who adopts a sympathetic view of the motives, needs, and desires of the animal based on modern equine psychology.
ยีราฟ[ยี-ราบ] (adj) สัตว์ชนิดหนึ่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
冷血動物[れいけつどうぶつ, reiketsudoubutsu] (n) สัตว์เลือดเย็น, See also: A. 温血動物,
動物[どうぶつ, doubutsu] (n) สัตว์
天然記念物[てんねんきねんぶつ, tennenkinenbutsu] (n) สัตว์,พืช หรือสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ได้รับการสงวนตามกฎหมาย
正直[しょうじき, shoujiki] (adj) ซื่อสัตย์, ตรงไปตรงมา
温血動物[おんけつどうぶつ, onketsudoubutsu] (n) สัตว์เลือดอุ่น, See also: A. 冷血動物,
牧場[まきば, makiba] (n) ฟาร์มปศุสัตว์, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
野生[やせい, yasei] (n) พืชหรือสัตว์ที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติ
飼い主[かいぬし, kainushi] (n) เจ้าของสัตว์เลี้ยง
飼育[しいく, shiiku] (vt) เลี้ยง(สัตว์)
驢馬[ろば, roba] (n) ลา (สัตว์ชนิดหนึ่ง)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[うまや, umaya] (n) คอกสัตว์,ยุ้งฉาง,โรงเก็บหญ้าแห้ง
飼料[しりょう, shiryou] (n) อาหารใช้เลี้ยงสัตว์
魚竜[ぎょりゅう, gyoryuu] สัตว์เลื้อยคลานโบราณ มีลักษณะคล้ายปลาโลมา ค้นพบโดยนักโบราณคดี
聖日[せいじつ, seijitsu] (adj) ซื่อสัตย์ สุจริต
誠実[せいじつ, seijitsu] (adj) ซื่อสัตย์ สุจริต
背徳[はいとく, haitoku] การไม่ซื่อสัตย์ ความเสื่อมทราม
菩薩[ぼさつ, bosatsu] (n) พระโพธิสัตว์ เช่น พระโพธิสัตว์กวนอิม = 観音菩薩 = かんおんぼさつ
筋金入り[すじがねいり, sujiganeiri] ข็งขัน,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,ซื่อสัตย์,ภักดี,แข็งแรง
chocobo[โจโคโบะ, ] (n) นกพันธุ์ขนาดใหญ่ในเทพนิยายกรีก โบร๊านโบราณ ! ลักษณะคล้ายกับนกกระจอกเทศแต่คอสั้นและหัวใหญ่ทั่วไปมักมีสีเหลือง นิสัยขี้กลัว ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง นกชนิดนี้เป็นสัตว์สังคม
菩薩[ぼさつ, bosatsu] (n ) พระโพธิสัตว์ โพธิสัตว์
普賢菩薩[ふげんぼさつ, fugenbosatsu] (n ) พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ เป็นโพธิสัตว์ที่ทรงช้างเผือก 6 งา
狩り[かり, kari] (n ) (ฮัน'ทิง) n. การล่า,การล่าสัตว์,การค้นหา adj. เกี่ยวกับการล่าสัตว์,เกี่ยวกับการล่าหรือค้นหา
野獣[やじゅう, yajuu] (n ) สัตว์ป่า, สัตว์ร้าย
開園[かいえん, kaien] เปิดสวน(สัตว์), เปิดให้เข้าชมสวน(สัตว์)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
鳴く[なく, naku] Thai: (สัตว์)ส่งเสียงร้อง English: to make sound (animal)
誓う[ちかう, chikau] Thai: ให้คำสัตย์ปฏิญาณ English: to vow
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนสัตว์ English: zoo
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนที่มีการศึกษาสัตว์ English: zoological gardens
あひる[あひる, ahiru] Thai: เป็ด,สัตว์ปีกชนิดหนื่ง English: duck

German-Thai: Longdo Dictionary
Zoo(n) |der, pl. Zoos| สวนสัตว์
Halt das Maul!(phrase slang) หุบปาก (หยาบมาก เนื่องจาก Maul นั้นปกติแปลว่าปากของสัตว์ โปรดระวังเวลาใช้)
Maultasche(n) |die, pl. Maultaschen| อาหารพื้นเมืองของคนเยอรมันทางใต้ (รัฐ Baden-Württemberg) คล้ายๆ เกี๊ยวขนาดใหญ่ เป็นแป้งห่อแล้วมีไส้อยู่ข้างใน ซึ่งอาจจะเป็นผัก หรือ เนื้อสัตว์ เสิร์ฟได้หลายแบบ เช่น แบบเปล่าๆ, ราดด้วยน้ำซ้อส หรือ เอาไปหั่นแล้วผัดกับไข่
Image:
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:
Stachel(n) |der, pl. Stacheln| หนาม หรือ เหล็กไนสัตว์ ตัวอย่างเช่น die Stacheln eines Kaktus = หนามต้นกระบองเพชร หรือ die Stacheln eines Igels = หนามตัวเม่น, See also: S. der Dorn (เฉพาะพืช)
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, See also: S. jmd./ein Tier entkommt jmdm..,
stinken(vi) |stank, hat gestunken| เหม็น, ส่งกลิ่นที่ไม่ดี เช่น Hier stinkt nach einem toten Tier. ที่ตรงนี้เหม็นเหมือนมีสัตว์ตาย
verbrennen(vi) |verbrannte, hat/ist verbrannt| ทำลายเผาไหม้ด้วยไฟ, เผา(คน, สัตว์, สิ่งของ) เช่น Er hat Bücher verbrannt., Viele Bücher sind in der Bibliothek verbrannt.
Stall(n) |der, Ställe| คอกสัตว์ (วัว, แพะ, แกะ, หมู)
Junge(n) |das, ein Junges, pl. Jungen| (สัตว์)ลูกอ่อน เช่น Unser Hund hat ein Junges. สุนัขของเรามีลูกอ่อนหนึ่งตัว
Leder(n) |das, nur Sg.| วัสดุหนัง, หนังจากสัตว์ เช่น Ich möchte meinem Freund eine Jacke aus Leder schenken. ฉันอยากให้เสื้อแจ็คเก็ตหนังเป็นของขวัญแก่แฟนของฉัน
Tier[เทียร์] (n) |das, pl. Tiere| สัตว์
Säugetier[ซอยเกอร์เทียร์] (n) |das, pl. Säugetiere| สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
Mähne(n) |die, pl. Mähnen| ขนคอของสัตว์, แผงขนบนคอสัตว์
Horde(n) |die, pl. Horden| กลุ่มสังคมเล็กๆ ประมาณ15-20 คน ฝูงชนหรือชนเผ่าเลี้ยงสัตว์ เช่น เผ่ามองโกล อนารยชน
fressen(vt) |frisst/frißt, fraß, hat gefressen| กิน เป็นกริยาที่ใช้กับสัตว์ ไม่ใช้กับคน เช่น Der Hund frisst gerade ein Stück Fleisch. หมากำลังกินชิ้นเนื้อ
Kybernetik(n) |die, nur Sg.| วิชาที่เกี่ยวกับการติดต่อควบคุมของสัตว์เเละเครื่องจักร, See also: S. Regelungstechnik

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Kybernetik {f}; Regelungstechnik {f} (n) วิชาที่เกี่ยวกับการติดต่อ ควบคุมสัตว์เเล้วเครื่งจักร

French-Thai: Longdo Dictionary
parquer(vt) |je parque, tu parques, il parque, nous parquons, vous parquez, ils parquent| (1) จอดรถ (voiture) (2) (คนหรือสัตว์)รวมอัดอยู่ในห้องเดียวกัน (personnes, bétail), See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
bête(n) la, = สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คน, สัตว์ ex; la belle et la bête = โฉมงามกับอสูร (การ์ตูนของวอลท์ดีสนีย์)
course(n) n.f. การวิ่ง, การวิ่งแข่งขัน(กีฬา), การแข่งม้า (หรือสัตว์ชนิดอื่น เช่น กระต่าย)
oeuf(n) n.m. ไข่ เช่นไข่ของสัตว์ชนิดต่างๆ, ไข่มนุษย์
viande(n) |f| เนื้อสัตว์ เช่น viande hachée เนื้อบด
jus(n) |m| น้ำจากเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์
cuir(n) |m| หนังสัตว์
châle(n) |m| ผ้าคลุมไหล่ชนิดหนา อาจทำด้วยผ้าขนสัตว์ เช่น châle en cachemire
cuir(n) |m| หนังสัตว์ที่นำมาทำเป็นเครื่องหนัง โดยทั่วไปมักหมายถึง หนังวัว
charcuterie(n ) |f| ผลิตภัณท์จากเนื้อหมู เช่น ไส้กรอก หมูแฮม, ร้านขายเนื้อสัตว์ เช่น Venez découvrir les charcuteries fines du Canard Goulu.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
loyal (adj adv prep pro) ผู้ซื่อสัตย์
loyal (vi adj adv pron.) ซื่อสัตย์
จงรักภักดีผู้ซื่อสัตย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top