Search result for

*สังหาร*

(281 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สังหาร, -สังหาร-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังหาร[V] kill, See also: make die, murder, execute, dispatch, Syn. ฆ่า, ประหาร, ทำลายล้าง
ปมสังหาร[N] clues of murder, Example: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งให้ตำรวจสรุปประเด็นที่เป็นปมสังหารในคดีนี้ให้เร็วที่สุด, Thai definition: เงื่อนงำอันเป็นที่มาของฆาตกรรม
การสังหาร[N] massacre, See also: destruction, slaughter, carnage, kill, murder, Syn. การฆ่า, Example: ในช่วงสงครามโลกมีการสังหารผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมาก, Thai definition: การผลาญชีวิต
ลอบสังหาร[V] assassinate, See also: kill, murder, Syn. ลอบฆ่า, Example: ผู้นำตะวันออกกลางถูกลอบสังหารอย่างเหี้ยมโหด
การลอบสังหาร[N] assassination, See also: murder, Syn. การลอบฆ่า, Example: ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่อต้านนักศึกษากับขบวนการนักศึกษานำไปสู่การลอบสังหารและทำร้ายผู้นำประชาชน, Thai definition: การทำลายชีวิตผู้อื่นโดยไม่ให้ผู้อื่นล่วงรู้
คดีลอบสังหาร[N] assassination, See also: killing, Syn. คดีลอบฆ่า, Example: เขาถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับคดีลอบสังหาร จนถูกถอดยศจากพันเอกสู่สามัญชน, Thai definition: คดีเกี่ยวกับการลอบทำร้ายบุคคลให้ถึงแก่ความตาย
ผู้ลอบสังหาร[N] assassin, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องทำงานหนักอีกครั้ง กับการติดตามหาผู้ลอบสังหารครั้งนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลอบฆ่าบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือบุคคลสำคัญ
สังหาริมทรัพย์[N] movable properties, See also: movables, Ant. อสังหาริมทรัพย์, Example: ทรัพย์สินของเขาขณะนี้มีมูลค่า 20.4ล้านบาท โดยจะมีทั้งที่เป็นเงินสดและสังหาริมทรัพย์อื่นๆ อาทิรถยนต์ประเภทต่างๆ เป็นต้น, Thai definition: ทรัพย์ที่นำไปได้ คือ ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้
สังหาริมทรัพย์[N] immovable property, See also: real property, real estate, Ant. สังหาริมทรัพย์, Example: นิรุตเอาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดไปจำนำกับธนาคาร, Thai definition: ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย, Notes: (กฎหมาย)
สังหาริมทรัพย์[N] immovable property, See also: real property, real estate, Ant. สังหาริมทรัพย์, Example: นักลงทุนในฮ่องกงเตรียมที่จะลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ชั้นดีในประเทศไทย, Thai definition: ทรัพย์ที่นำไปไม่ได้ คือ ทรัพย์ที่ติดกับที่
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์[N] charge on immovable property, Thai definition: ข้อผูกพันที่ผู้รับประโยชน์มีสิทธิได้รับการชำระหนี้เป็นคราวๆ จากอสังหาริมทรัพย์ที่ตกอยู่ในภาระติดพัน หรือได้ใช้และถือเอาซึ่งประโยชน์แห่งทรัพย์สินตามที่ระบุไว้, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์น. ข้อผูกพันที่ผู้รับประโยชน์มีสิทธิได้รับการชำระหนี้เป็นคราว ๆ จากอสังหาริมทรัพย์ที่ตกอยู่ในภาระติดพัน หรือได้ใช้และถือเอาซึ่งประโยชน์แห่งทรัพย์สินตามที่ระบุไว้.
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ก. บังคับเอาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นของเอกชนคืนมาเป็นของรัฐโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยรัฐต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม.
สังหาร(-หาน) ก. ฆ่า, ผลาญชีวิต.
สังหาริมทรัพย์, สังหาริมะ(-หาริมะ-, -หาริมมะ-) น. ทรัพย์ที่นำไปได้ เช่น แหวน สร้อย โต๊ะ เก้าอี้, คู่กับ อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์, สังหาริมะทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย.
สังหาริม-, อสังหาริมะ(อะสังหาริมะ-, อะสังหาริมมะ-) ว. ซึ่งนำเอาไปไม่ได้, เคลื่อนที่ไม่ได้.
สังหาริมทรัพย์น. ทรัพย์ที่นำไปไม่ได้ คือ ทรัพย์ที่ติดกับที่ เช่น ที่ดิน
สังหาริมทรัพย์ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย, คู่กับ สังหาริมทรัพย์.
ไกพัล(ไกพัน) น. ไกวัล, ชั้นสวรรค์, เช่น ขอพรพระบาทเจ้า ไกพัล ตรีเนตรสังหารสวรรค์ ใฝ่ให้ (เฉลิมพระเกียรติพระนารายณ์).
คดีมโนสาเร่น. คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกินสามแสนบาท หรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละสามหมื่นบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา.
ครอบครองปรปักษ์ก. ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา ๑๐ ปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา ๕ ปี บุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น.
เครดิตฟองซิเอร์น. กิจการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าปรกติ หรือประกอบธุรกิจการรับซื้ออสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาขายฝากเป็นทางค้าปรกติ.
จำนำน. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้จำนำ ส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจำนำ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้.
ที่ราชพัสดุน. อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด แต่ไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสมบัติของแผ่นดินบางชนิด.
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์น. การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่จะจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือการรับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก.
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์น. บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่จะจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือการรับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก.
บุกรุกน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปรกติสุข
บุกรุกยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เพื่อถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเป็นของตนหรือของบุคคลที่สาม
บุริมสิทธิพิเศษน. บุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างของลูกหนี้.
โบราณวัตถุสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์ หรือซากสัตว์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี.
โบราณสถานสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย.
ผู้รับจำนำน. ผู้รับมอบสังหาริมทรัพย์จากผู้จำนำเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้.
ภาระจำยอมน. ข้อผูกพันอันเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จำต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น เช่น ทางภาระจำยอม.
ภารยทรัพย์(พาระยะซับ) น. อสังหาริมทรัพย์ที่ตกอยู่ในภาระจำยอม, คู่กับ สามยทรัพย์.
โภคยทรัพย์(โพกคะยะ-) น. สังหาริมทรัพย์ซึ่งเมื่อใช้ย่อมเสียภาวะเสื่อมสลายไปในทันใดเพราะการใช้นั้น หรือซึ่งใช้ไปในที่สุดย่อมสิ้นเปลืองหมดไป.
ลูกระเบิดน. สิ่งที่มีรูปร่างต่าง ๆ บรรจุดินระเบิดหรือสารเคมีบางอย่าง เมื่อเกิดการระเบิด บางชนิดมีอำนาจในการทำลาย เช่น ลูกระเบิดทำลาย ลูกระเบิดสังหาร บางชนิดก่อให้เกิดไฟไหม้ เช่น ลูกระเบิดเพลิง บางชนิดก่อให้เกิดอาการระคายเคืองแก่เยื่อตา เช่น ลูกระเบิดน้ำตา.
เวนคืนก. โอนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นของเอกชนมาเป็นของรัฐ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย.
ศาสนสมบัติน. ทรัพย์สินของพระศาสนาทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ มี ๒ อย่าง คือ ศาสนสมบัติกลาง และศาสนสมบัติของวัด.
สังกมทรัพย์(สังกะมะ-) น. สังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยปรกติอาจใช้ของอื่นอันเป็นประเภทและชนิดเดียวกันมีปริมาณเท่ากันแทนได้, ตรงข้ามกับ อสังกมทรัพย์.
สามยทรัพย์(สามะยะ-) น. อสังหาริมทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากภาระจำยอม, คู่กับ ภารยทรัพย์.
สิทธิเก็บกินน. สิทธิ์เหนืออสังหาริมทรัพย์ อันเป็นเหตุให้ผู้ทรงสิทธินั้นมีสิทธิ์ครอบครองใช้ และถือเอาซึ่งประโยชน์แห่งอสังหา-ริมทรัพย์นั้น.
อสังกมทรัพย์(อะสังกะมะซับ) น. สังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่อาจใช้ของอื่นที่เป็นประเภทและชนิดเดียวกันมีปริมาณเท่ากันแทนได้, ตรงข้ามกับ สังกมทรัพย์.
อุปกรณ์สังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยปรกตินิยมเฉพาะถิ่นหรือโดยเจตนาชัดแจ้งของเจ้าของทรัพย์ที่เป็นประธาน เป็นของใช้ประจำอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นอาจิณเพื่อประโยชน์แก่การจัดดูแล ใช้สอย หรือรักษาทรัพย์ที่เป็นประธาน และเจ้าของทรัพย์ได้นำมาสู่ทรัพย์ที่เป็นประธานโดยการนำมาติดต่อหรือปรับเข้าไว้ หรือทำโดยประการอื่นใดในฐานะเป็นของใช้ประกอบกับทรัพย์ที่เป็นประธานนั้น เช่น ยางอะไหล่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
personal propertyสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว, สังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคล [ดู personalty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal chattelสังหาริมทรัพย์ (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personaltyสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว, สังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคล [ดู personal property] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lethal weaponอาวุธร้ายแรง, อาวุธสำหรับสังหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leaseการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal leaseการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยมีกำหนดเวลา, หนังสือสัญญาให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยมีกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
landlordผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
real propertyสังหาริมทรัพย์ [ดู immeuble, immovables, immovable property, real estate และ things real] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
real chattel๑. ดอกผลของอสังหาริมทรัพย์๒. สิทธิเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
real estateสังหาริมทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
real estateสังหาริมทรัพย์ [ดู immeuble, immovables, immovable property, real property และ things real] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
real estate taxภาษีอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
real lawกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
realtyสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slayฆ่า, สังหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sufferance, tenancy atการถือครองอสังหาริมทรัพย์หลังสัญญาเช่าสิ้นสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ownerless movableสังหาริมทรัพย์ไม่มีเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assassinผู้ลอบสังหาร, ผู้สังหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assassinationการลอบสังหาร, การสังหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assassinationการลอบฆ่า, การลอบสังหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alienation๑. การตีตัวออกห่าง๒. การโอนอสังหาริมทรัพย์๓. การลดคุณค่าในความเป็นมนุษย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
art mobilier; furnishing artสังหาริมศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified estateสิทธิในอสังหาริมทรัพย์โดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mobolia sequuntur personam (L.)สังหาริมทรัพย์ย่อมติดอยู่กับบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
meuble (Fr.); movable property; movablesสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed fundกองทุนผสม (ระหว่างสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
movable of valueสังหาริมทรัพย์มีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
movable property; meuble (Fr.); movablesสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
movables; meuble (Fr.); movable propertyสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
charge on immovable propertyภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chattel, personalสังหาริมทรัพย์ (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chattel, real๑. ดอกผลของอสังหาริมทรัพย์๒. สิทธิเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domain, eminentอำนาจเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
furnishing art; art mobilierสังหาริมศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eminent domainอำนาจเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
estate, realสังหาริมทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expropriationการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ [ดู condemnation ๕ ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expropriationการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estate, realสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immovable property; immovablesสังหาริมทรัพย์ [ดู immeuble, real estate, real property และ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immovables; immovable propertyสังหาริมทรัพย์ [ดู immeuble, real estate, real property และ things real] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immeuble (Fr.)สังหาริมทรัพย์ [ดู immovables, immovable property, real estate, real property และ things real] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax, real estateภาษีอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
things realสังหาริมทรัพย์ [ดู immeuble, immovables, immovable property, real estate และ real property] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tenancyการเช่าอสังหาริมทรัพย์, การถือครองอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tenancy at sufferanceการถือครองอสังหาริมทรัพย์หลังสัญญาเช่าสิ้นสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tenancy at willการเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tenancy in commonการเช่าอสังหาริมทรัพย์ร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tenantผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์, ผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expropriationการเวนคืน (อสังหาริมทรัพย์) [เศรษฐศาสตร์]
Real Estate Investment Trustกองทุนอสังหาริมทรัพย์ [ธุรกิจ]
Property fund “Type 1 Fund”กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) , กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1)
กองทุนรวมที่ บลจ. จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้ประจำในรูปค่าเช่า เช่น อาคารสำนักงาน เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ เป็นต้น โดยรายได้ที่เกิดขึ้นจากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปให้ผู้ลงทุนในรูปเงินปันผล และ บลจ. จะนำกองทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ กองทุนดังกล่าวจัดเป็นกองทุนปิด ทั้งนี้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกอง 1 นั้นจะมี 2 แบบคือ การลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อให้มีกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง (ซื้อมาเป็นเจ้าของ) (Free hold) และอีกแบบหนึ่งคือ การลงทุนในสิทธิการเช่า (Lease Hold) [ตลาดทุน]
Property fund for resolving financial institution problems “Type 2 Fund”กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ บลจ. จัดตั้งขึ้นเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ในการนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือลงทุนในสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว [ตลาดทุน]
Property and loan fund “Type 4 Fund”กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4) , กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4)
กองทุนรวมที่ บลจ. จัดตั้งขึ้นเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนสถาบันโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว หรือลงทุนในสิทธิเรียกร้องหรือในทรัพย์สินอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน [ตลาดทุน]
Free holdการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์, การลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อให้มีกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง
การลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โดยการซื้ออสังหาริมทรัพย์มาเป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งมีผลให้กองทุนรวมสามารถขายอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นออกไปได้เมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวม โดยถ้าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าสูงขึ้น กองทุนรวมก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วย ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีโอกาสได้รับเงินปันผลในช่วงที่กองทุนรวมดำเนินการอยู่ และมีโอกาสได้รับเงินลงทุนคืนตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเมื่อเลิกกองทุนอีกด้วย [ตลาดทุน]
Eminent domainการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Landlord and tenantผู้ให้เช่าและผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Mortgage loansการกู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์มาจำนอง [TU Subject Heading]
Nanking Massacre, Nanjing, Jiangsu Shen, China, 1937การสังหารหมู่ที่นานกิง, หนานจิง, เจียงสู, จีน, ค.ศ. 1937 [TU Subject Heading]
Real estate businessธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Real estate counselorsที่ปรึกษาทางอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Real estate investmentการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Real estate investment trustsกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Real estate managementการจัดการอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Real estate sales taxภาษีอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Real propertyสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Real property and taxationสังหาริมทรัพย์และภาษีอากร [TU Subject Heading]
Timesharing (Real estate)ไทม์แชริ่ง (อสังหาริมทรัพย์) [TU Subject Heading]
Vendors and purchasersซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
anti-personnel landminesทุ่นระเบิดสังหารบุคคล [การทูต]
Anti-Personnel Minesทุ่นระเบิดสังหารบุคคล [การทูต]
conventional weaponsอาวุธตามแบบ/อาวุธธรรมดา หมายถึง อาวุธที่ไม่ใช่อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตัวอย่างเช่น ปืน รถถัง ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล [การทูต]
Dean (หรือ Doyen) of the Diplomatic Corpsหัวหน้า (Dean) ของคณะทูตานุทูตในนครหลวงของประเทศใดก็ตาม ได้แก่ ตัวทูตที่อาวุโสที่สุด (คือเป็นทูตอยู่ในประเทศนั้นๆ เป็นเวลานานที่สุด) ตัวหัวหน้าคณะทูตานุทูตจะมีลำดับอาวุโสเหนือทุกคนในคณะทูตานุทูต ทำหน้าที่เป็นโฆษกของคณะทูตเมื่อถึงความจำเป็น และเป็นผู้ดูแลและคุ้มครองบรรดาเอกสิทธ์และความคุ้มกันทางการทูตที่คณะ ทูตานุทูตมีอยู่ แต่หน้าที่ที่แท้จริงนั้น โดยมากเกี่ยวกับเรื่องพิธีการทูตมากกว่า อาทิเช่น เมื่อถึงวันที่ระลึกครบรอบวันเกิดประมุขของรัฐ (เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาในประเทศไทย) Dean ของคณะทูตจะเป็นผู้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าวในนามของคณะทูตทั้งหมด แต่การที่จะเรียกหรือขอให้บุคคลในคณะทูตไปประชุมเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง นั้น เป็นสิ่งที่ Dean ไม่พึงกระทำ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีผู้แทนทางการทูตคนใดไปร่วมการประชุมระหว่างบุคคลในคณะทูตด้วยกัน เกี่ยวกับปัญหาระหว่างประเทศโดยมิได้รับคำสั่งโดยเฉพาะจากรัฐบาลของตนก่อน ภริยาของ Dean หรือ Doyen นั้นเรียกว่า Doyenneเมื่อหัวหน้าคณะทูตวายชนม์ขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ บุคคลในคณะทูตที่มีอาวุโสรองลงมาหรือเป็นบุคคลที่สองจะเป็นผู้รับช่วงงาน ทันที และมีตำแหน่งเรียกว่า อุปทูตชั่วคราว (Chargé d?Affaires ad interim) ทั้งจะต้องดูว่า เอกสารทางราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะเอกสารลับหรือปกปิด จะไม่ทิ้งรวมอยู่กับ เอกสารส่วนตัวของทูตผู้วายชนม์อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทาง การทูต ซึ่งได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1961 จากการประชุมสหประชาชาติ เกี่ยวกับการติดต่อและความคุ้มกันทางการทูต ได้บัญญัติไว้ว่า?ข้อ 39 (3) ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต ให้คนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทนอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันซึ่งเขามี สิทธิที่จะได้รับไปจนกว่าจะสิ้นกำหนดเวลาอันสมควรที่จะออกจากประเทศไป(4) ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทนซึ่งไม่ใช่คนชาติของรัฐผู้รับ หรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในรัฐผู้รับ หรือของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบเป็นส่วนของครัวเรือนของบุคคลในคณะผู้แทนดังกล่าว ให้รัฐผู้รับอนุญาตให้ถอนสังหาริมทรัพย์ของผู้วายชนม์ไป ยกเว้นแต่ทรัพย์สินใดที่ได้มาในประเทศที่ส่งออกซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็นอัน ต้องห้ามในเวลาที่บุคคลในคณะผู้แทน หรือคนในคราอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทนนั้นถึงแก่กรรม อากรกองมรดก การสืบมรดกและการรับมรดกนั้น ๆ ไม่ให้เรียกเก็บแก่สังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรัฐผู้รับ เพราะการไปอยู่ ณ ที่นั้นแต่ฝ่ายเดียวของผู้วายชนม์ในฐานะเป็นบุคคลในคณะผู้แทนอนึ่ง อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมสหประชาชาติ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางกงสุล ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมสหประชาชาติ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางกงสุล เมื่อวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1963 ได้บัญญัติไว้ว่า ?ข้อ 51 ในกรณีมรณกรรมของบุคคลในสถานที่ทำการทางกงสุล หรือของคนในครอบครัว ซึ่งเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลดังกล่าว รัฐผู้รับ(ก) จะอนุญาตให้ส่งออกซึ่งสังหาริมทรัพย์ของผู้วายชนม์ โดยมีข้อยกเว้นแก่ทรัพย์สินเช่นว่า ทรัพย์ใด ๆ ที่ได้มาในรัฐผู้รับนั้น ซึ่งการส่งออกของทรัพย์ต้องห้าม ในเวลาที่บุคคลดังกล่าวถึงแก่มรณกรรม(ข) จะไม่เรียกเก็บอากรกองมรดก อากรสืบช่วงมรดกหรืออากรรับมรดก และอากรการโอน ไม่ว่าจะเป็นอากรของชาติ ของภูมิภาค หรือของเทศบาล จากสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการที่สังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ในรัฐผู้รับก็เนื่องมาแต่ฝ่ายเดียว จากการที่ผู้วายชนม์อยู่ในรัฐนั้นฐานะบุคคลในสถานที่ทำการทางกงสุลหรือใน ฐานะคนในครอบครัวของบุคคลในที่ทำการกงสุล? ?ข้อ 53(5) กรณีมรณกรรมของบุคคลในสถานที่ทำการทางกงสุล คนในครอบครัวซึ่งเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลดังกล่าว จะคงได้รับอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่ได้ประสาทให้แก่ตนต่อไป จนกว่าตนจะออกไปจากรัฐผู้รับ หรือจนกว่าจะสิ้นกำหนดเวลาอันสมควรที่จะสามารถให้ตนกระทำดังนั้นได้ แล้วแต่ว่าเวลาไหนจะมาถึงก่อนกัน? [การทูต]
Duration of Diplomatic Privileges and Immunitiesระยะเวลาของการอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทาง การทูต ในเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในมาตราที่ 39 ว่า?1. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ที่จะได้อุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนั้นตั้งแต่ขณะที่บุคคลนั้นเข้ามาใน อาณาเขตของรัฐผู้รับในการเดินทางไปรับตำแหน่งของตน หรือถ้าอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับแล้ว ตั้งแต่ขณะที่ได้บอกกล่าวการแต่งตั้งของตนต่อกระทรวงการต่างประเทศ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงกัน 2. เมื่อภารกิจหน้าที่ของบุคคล ซึ่งอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันยุติลง เอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามปกติให้สิ้นสุดลงขณะที่บุคคลนั้นออกไปจากประเทศ หรือเมื่อสิ้นกำหนดอันสมควรที่จะทำเช่นนั้น แต่จะยังมีอยู่จนกระทั่งเวลานั้น แม้ในกรณีของการขัดแย้งด้วยอาวุธ อย่างไรก็ดี ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำที่ได้ปฏิบัติไปโดยบุคคลเช่นว่านั้น ในการปฏิบัติการหน้าที่ของตนในฐานะเป็นบุคคลในคณะผู้แทน ความคุ้มกันนั้นให้มีอยู่สืบไป 3. ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทน ให้คนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทน อุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันซึ่งเขามีสิทธิที่จะได้สืบไป จนกว่าจะสิ้นกำหนดเวลาอันสมควรที่จะออกจากประเทศไป 4. ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทน ซึ่งไม่ใช่คนชาติของรัฐผู้รับ หรือมีถิ่นอยู่ถาวรในรัฐผู้รับ หรือของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบเป็นส่วนของครัวเรือนของบุคคลในคณะผู้แทนดังกล่าว รัฐผู้รับสามารถอนุญาตให้ถอนสังหาริมทรัพย์ของผู้วายชนม์ไป ยกเว้นแต่ทรัพย์สินใดที่ได้มาในประเทศที่การส่งออกซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็นอัน ต้องห้าม ในเวลาที่บุคคลในคณะผู้แทน หรือคนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทนนั้นถึงแก่กรรม อากรกองมรดก การสืบมรดก และการรับมรดกนั้น ไม่ให้เรียกเก็บแก่สังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรัฐผู้รับเพราะการไปอยู่ ณ ที่นั้นแต่เพียงถ่ายเดียวของผู้วายชนม์ ในฐานะเป็นบุคคลในคณะผู้แทน หรือในฐานะเป็นคนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทน? [การทูต]
Exemption from Taxation of Diplomatic Agentการยกเว้นภาษีอากรให้แก่ตัวแทนทางการทูต ในเรื่องนี้ข้อ 34 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติไว้ว่า?ให้ตัวแทนทางการทูตได้รับยกเว้นจากภาระผูกพันและภาษีทั้ง ปวงของชาติท้องถิ่นหรือเทศบาล ในส่วนบุคคลหรือในทรัพย์สิน เว้นแต่ก. ภาษีทางอ้อม ชนิดที่ตามปกติรวมอยู่ในราคาของสินค้าหรือบริการแล้วข. ภาระผูกพันและภาษีจากอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว ซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับ นอกจากว่า ตัวแทนทางการทูตครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นไว้ในนามของรัฐผู้ส่ง เพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนค. อากรกองมรดก การสืบมรดก หรือการรับมรดก ซึ่งรัฐผู้รับเรียกเก็บภายในบังคับแห่งบทของวรรค 4 ข้อ 39 ง. ภาระผูกพันและภาษีจากเงินได้ส่วนตัว ซึ่งมีแหล่งกำเนิดในรัฐผู้รับ และภาษีเก็บจากเงินทุนซึ่งได้ลงทุนในการประกอบการพาณิชย์ในรัฐผู้รับจ. ค่าภาระซึ่งเรียกเก็บสำหรับบริการจำเพาะที่ได้ให้ฉ. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมศาล หรือสำนวนความ ภาระผูกพันในการจำนอง และอากรแสตมป์ในส่วนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ภายในบังคับแห่งบทของข้อ 23?นอกจากนี้ ข้อ 35 ของอนุสัญญากรุงเวียนนายังได้บัญญัติไว้ด้วยว่า ?ให้รัฐผู้รับให้ตัวแทนทางการทูตได้รับการยกเว้นจากการบริการส่วนบุคคลทั้ง มวล จากบริการส่วนสาธารณะทั้งมวล และจากข้อผูกพันทางทหาร เช่น ส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกเกณฑ์ ส่วนบำรุง หรือเรียกคืนที่พักอาศัยเพื่อปฏิบัติการทางทหาร? [การทูต]
Immunity from Jurisdiction of Diplomatic Agentsความคุ้มกันจากอำนาจศาลของตัวแทนทางการทูต ในเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในมาตรา 31 ว่า?1. ให้ตัวแทนทางการทูตได้อุปโภคความคุ้มกันจากอำนาจศาลทางอาญาของรัฐผู้รับ ตัวแทนทางการทูตยังจะได้อุปโภคความคุ้มกันจากอำนาจศาลทางแพ่ง และทางการปกครองของรัฐผู้รับด้วย เว้นแต่ในกรณีของก) การดำเนินคดีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว ที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับนอกจากตัวแทนทางการทูตครอบครองไว้ในนามของ รัฐผู้ส่งเพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนข) การดำเนินคดีเกี่ยวกับการสืบมรดกซึ่งเกี่ยวพันถึงตัวแทนทางการทูตในฐานะผู้ จัดการมรดกโดยพินัยกรรม ผู้จัดการมรดกโดยศาลตั้งทายาท หรือผู้รับมรดกในฐานะเอกชน และมิใช่ในนามของรัฐผู้ส่งค) การดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจกรรมใดในทางวิชาชีพ หรือพาณิชย์ ซึ่งตัวแทนทางการทูตได้กระทำในรัฐผู้รับ นอกเหนือจากการหน้าที่ทางการของตน 2. ตัวแทนทางการทูตไม่จำเป็นต้องให้การในฐานะพยาน 3. มาตรการบังคับคดี ไม่อาจดำเนินได้ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวแทนทางการทูต เว้นแต่ในกรณีซึ่งอยู่ภายใต้อนุวรรค (ก) (ข) และ (ค) ของวรรค 1 ของข้อนี้ และโดยมีเงื่อนไขว่ามาตรการที่เกี่ยวข้องอาจดำเนินไปได้โดยปราศจากการละเมิด ความละเมิดมิได้ในตัวบุคคลของตัวผู้แทนทางการทูต หรือที่อยู่ของตัวแทนทางการทูต 4. ความคุ้มกันของตัวแทนทางการทูตจากอำนาจศาลของรัฐผู้รับ ไม่ยกเว้นตัวแทนทางการทูตจากอำนาจศาลของรัฐผู้ส่ง?เกี่ยวกับความคุ้มกันตัว แทนทางการทูตจากขอบเขตของอำนาจศาลทางแพ่ง อาจกล่าวได้อย่างกว้างๆ ว่า ตัวแทนทางการทูตนั้นได้รับการยกเว้นจากอำนาจของศาลแพ่งในท้องถิ่นคือตัวแทน ทางการทูตนั้นได้รับการยกเว้นจากอำนาจของศาลแพ่งในท้องถิ่นคือตัวแทนทางการ ทูตจะถูกฟ้องมิได้ และถูกจับกุมมิได้เกี่ยวกับหนี้สิน รวมทั้งทรัพย์สินของเขา เช่น เครื่องเรือน รถยนต์ ม้า และสิ่งอื่นๆ ทำนองนั้นก็จะถูกยืดเพื่อใช้หนี้มิได้ ตัวแทนทางการทูตจะถูกกีดกันมิให้ออกไปจากรัฐผู้รับในฐานะที่ยังมิได้ชดใช้ หนี้สินของเขานั้นก็มิได้เช่นกัน อนึ่ง นักกฎมายบางกลุ่มเห็นว่า ตัวแทนทางการทูตจะถูกหมายศาลเรียกตัว (Subpoenaed) ไม่ได้ หรือแม้แต่ถูกขอร้องให้ไปปรากฎตัวเป็นพยานในศาลแพ่งหรือศาลอาญาก็ไม่ได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหากตัวแทนทางการทูตสมัครใจที่จะไปปรากฏตัวเป็นพยานในศาล ก็ย่อมจะทำได้ แต่จะต้องขออนุมัติจากรัฐบาลในประเทศของเขาก่อน [การทูต]
Intellectual Propertyทรัพย์สินทางปัญญา " หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ซึ่งผู้เป็นเจ้าของสามารถถือครอง และ/หรือเก็บเกี่ยวสิทธิประโยชน์ได้ นอกเหนือจากสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ - Patent สิทธิบัตร หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างใหม่ ยังไม่เคยมีการเปิดเผยมาก่อน และเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และการประดิษฐ์นั้นสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ - Copy Rights ลิขสิทธิ์ หมายถึง งานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี งานภาพยนต์ หรืองานอื่นใดในแผนกวิทยาศาสตร์ - Neighboring Rights สิทธิข้างเคียง เป็นความคุ้มครองที่แตกแขนงมาจากลิขสิทธิ์ เนื่องจากงานที่สร้างขึ้นไม่สามารถถูกจัดเข้าเป็นงานลิขสิทธิ์ได้โดยตรง เพราะผลงานที่เกิดขึ้นนั้นได้มีบุคคลอื่นเข้ามาเป็นสื่อกลาง และก่อให้เกิดผลงานโดยใช้ เครื่องมือในทางวิชาชีพสร้างงานขึ้นมา ดังนั้น บุคคลผู้ที่เข้ามาเป็น สื่อกลางเพื่อผลิตงานให้แก่ผู้สร้างงานจึงควรมีสิทธิในผลงานนั้นเหมือนกับ เจ้าของงานลิขสิทธิ์ด้วย - Trade Marks เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือตราที่ใช้กับสินค้าเพื่อให้ประชาชนทั่วไปแยกแยะได้ว่าสินค้านั้นเป็นของ ผู้ใด ใครเป็นเจ้าของ และมีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกว่า ยี่ห้อ สำหรับเครื่องหมายการค้านั้น จะเป็นภาพ เป็นคำ หรือเป็นตัวอักษรก็ได้ Service Marks เครื่องหมายบริการ เป็นเรื่องที่เกิดใหม่เนื่องจากสินค้าบริการได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น การให้บริการด้านการเงิน การโทรคมนาคม จึงทำให้ผู้ให้บริการต้องการที่จะใช้เครื่องหมาย เพื่อชี้ให้เห็นถึงการบริการของตน เช่นเดียวกับการใช้เครื่องหมายการค้า " [การทูต]
Mine Ban Conventionอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล [การทูต]
Biological weaponอาวุธชีวภาพ, อาวุธชีวภาพ คือ เชื้อโรค (แบคทีเรีย ไวรัส หรือ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดโรค) หรือสารชีวภาพที่สิ่งมีชีวิตสร้างขึ้น เช่น ชีวพิษ ซึ่งเป็นอาวุธเพื่อสังหารหรือทำให้ฝ่ายตรงข้ามหมดความสามารถในการสู้รบ
นอกจากนี้ บางครั้งยังรวมถึงอาวุธที่ออกแบบให้ใช้ปล่อยสารชีวภาพ เช่น จรวดนำวิถีหรือระเบิดอีกด้วย พบว่ามีผู้ใช้คำว่า Bioweapon Bioweaponeering Bioarms Biological Warfare หรือ Germ Warfare ในความหมายว่า อาวุธชีวภาพอีกด้วย [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Weapon of Mass Destructionอาวุธทำลายล้างมวลมนุษย์หรืออาวุธทำลายล้างสูง คืออาวุธอุปกรณ์ใดๆ ที่มีความสามารถในการสังหารหรือทำให้มีผู้บาดเจ็บได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งมักจัดให้ครอบคลุมทั้งอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Estateสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The world is ugly.โลกนี้น่าเกลียด คนสังหารกัน Not Cancer (2008)
The assault charge was totally bogus.ไม่ได้สังหารใครไม่ได้หลอกลวง Birthmarks (2008)
The idea is to hold your nose, hope the traffic's not too bad, and get on to Manhattan as quickly as possible, not to buy property.ความคิดว่าให้ดึงจมูกคุณและหวังว่าการจราจรไม่เลวนัก ไปถึงแมนฮัตตันให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ Dying Changes Everything (2008)
You execute Gwen's father and I will never forgive you.เจ้าสังหารบิดาของเกว็น ช้าไม่มีวันให้อภัยแน่ The Labyrinth of Gedref (2008)
These assassin droids can be very unpredictable.มันคือดรอยด์ลอบสังหาร เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากมาก Downfall of a Droid (2008)
I save Arthur from being killed and I end up as a servant.ผมช่วยอาเธอร์ให้รอดจากการโดนลอบสังหาร แต่กลับต้องกลายไปเป็นคนรับใช้ Valiant (2008)
You face the most feared of all foes, the ultimate killing machine.เจ้าจะต้องเจอกับศัตรูที่น่าหลวาดกลัวที่สุด เครื่องจักรสังหารที่เก่งที่สุด Lancelot (2008)
If no mortal sword will kill it... ..then I will.ถ้าไม่มีอาวุธสังหารใดปราบมันได้.. .. ถ้างั้นข้า Excalibur (2008)
With mortal magic.คงต้องใช้มนต์สังหารปราบมันเอง Excalibur (2008)
You began this war when you threw me from the court and slaughter all of my kindท่านเป็นคนเริ่มมันก่อน เมื่อท่านเนรเทศข้าออกจากวัง และสังหารพรรคพวกของข้าทั้งหมด Excalibur (2008)
Kienzan!พลัง"กงจักรสังหารDragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
She is a gifted Assassinนางเป็นมือสังหารพรสวรรค์ Cloak of Darkness (2008)
Halt, assassinหยุดนะ เจ้ามือสังหาร Cloak of Darkness (2008)
I am more than capable of dealing with a lone Assassin armed with undisciplined fighting skillsข้ามีความสามารถมากพอ ที่จะจัดการกับมือสังหารติดอาวุธ ที่มีทักษะการต่อสู้ ไร้ระเบียบแบบแผนนั้นได้ Cloak of Darkness (2008)
This Assassin,มือสังหารคนนี้ Cloak of Darkness (2008)
You see, Assassin?เจ้าเห็นมั้ย มือสังหารCloak of Darkness (2008)
I always had a good feeling about you, Assassinข้ามีความรู้สึกดีๆ กับเจ้าเสมอ มือสังหาร Cloak of Darkness (2008)
I hear that Tauren tried to assassinate Uther.ได้ข่าวว่าทอเรนพยายามสังหารอูเธอร์ To Kill the King (2008)
By an unknown assassin.ด้วยน้ำมือของมือสังหารนิรนาม Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
There's always the possibility of an unknown assassin,อาจยังมีมือสังหารที่เราไม่รู้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Property values will rise once we have the Special Cultural Zone designation.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะต้องดีขึ้นอีกครั้ง ถ้าเราได้รับแต่งตั้งเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษ Beethoven Virus (2008)
The victims were killed as they were visiting the factory... in a northeastern Kazakhstan province.ผู้เคราะห็ร้ายถูกสังหาร ขณะกำลังเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ทางภาคอีสานของคาซัคสถาน Babylon A.D. (2008)
You're not a mercenary. You're a fucking terrorist.แกไม่ใช่มือสังหาร แกมันผู้ก่อการร้าย Babylon A.D. (2008)
Let's make ourselves a shooter.เราได้เล่นเป็นมือสังหารแล้ว Vantage Point (2008)
You want to kill Gunnar.เจ้าต้องการสังหารการ์เนอร์ Outlander (2008)
There was an ambush and Halga was killed.แล้วมีการซุ่มโจมตี และฮัลกาถูกสังหาร Outlander (2008)
Anne.การโจมตีของสงครามคือ การเสพติดพลังสังหารบ่อยครั้ง The Other Boleyn Girl (2008)
You really don't get it, do you?พาลาดินตามสังหารจั้มเปอร์มานาน Jumper (2008)
And you're going to use it to kill the man who shot him down in cold blood.และคุณต้อง ใช้มันเพื่อสังหารคนที่ยิงพ่อคุณ Wanted (2008)
On these shelves, Wesley, are the records of the Fraternity kills, everything you will need to kill your target.บนชั้นเหล่านี้ เวสลี คือบันทึกเกี่ยวกับงานสังหารของเรา ทุกอย่างที่นายต้องรู้ เพื่อการฆ่าเป้าหมาย Wanted (2008)
At first it was Capricorn a thuggish bandit working for an evil duke.โจรล่าสังหารที่ทำงานให้กับราชวงศ์ผู้โหดเหี้ยม Inkheart (2008)
"Kill the Wicked Witch of the West." " From the far north they heard a low wail of the wind and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed before the coming storm.""สังหารแม่มดเจ้าเล่ห์แห่งตะวันตก" "พวกเขาได้ยินเสียงลมหวีดหวิว มาจากทางเหนือ Inkheart (2008)
"Made from the ashes of Capricorn's victims The Shadow was immortal and invulnerable and as pitiless as his master.มันก่อร่างขึ้นจากเถ้าธุลีของเหยื่อ ที่ถูกคาปริคอร์นสังหาร... เงานั้นไม่เจ็บ ไม่ป่วย และอยู่ยงคงกระพัน อีกทั้งยังปราศจากความเมตตา เช่นนายของมัน Inkheart (2008)
Kill him!การสังหาร เขาผู้ชาย The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Hayes Andover's option to buy this property is gonna expire by the end of the month.เรื่องที่ธนาคารเราจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่นี่ ต้องเสร็จภายในเดือนนี้ Body of Lies (2008)
These men who blow themselves up in the name of Allah who kill their own brothers and sisters, huh?คนที่ระเบิดตัวเองในนามพระอัลเลาะห์ คนที่สังหารพี่ชาย หรือน้องสาวแท้ๆ ของตัวเอง Body of Lies (2008)
Prepare for war! /The other rulers hired assassins /to kill the Kingเจ้าผู้ครองแคว้นอื่นจึงจ้างนักฆ่าหวังสังหารฮ่องเต้ ก่อนจะถูกพระองค์บีฑาฆ่าเข่น The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
And I have the only weapon that can kill him.อาวุธที่จะสังหารฮ่องเต้ได้อยู่ที่ข้า The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
The Emperor murdered the only man I ever loved, Lin's father.ฮ่องเต้สังหารชายคนเดียวที่ข้ารัก พ่อของหลิน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Take and murder a child for medicine?สังหารเด็กเพื่อยา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Concerning Princess Joanne's death... I have evidence that it was not accident but assassination.เกี่ยวกับการตายของเจ้าหญิงโจแอน มีหลักฐานว่าไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการลอบสังหาร Death Note: L Change the World (2008)
Last year, when President Kennedy was assassinated, who among us did not experience the most profound disorientation?ปีที่แล้ว เมื่อประธานาธิบดี เคนเนดี้ถูกลอบสังหาร มีใครบ้างที่ไม่รู้สึก ประสาทหลอน สับสนอย่างที่สุด Doubt (2008)
It's an old tactic of cruel people to kill kindness in the name of virtue.มันเป็นลูกไม้เก่าของคนโหดร้าย เพื่อสังหารความมีเมตตาที่อยู่ข้างความดีงาม Doubt (2008)
- I want to be alone. - How can I do this without you?จะให้ที่นี่กลายเป็นทุ่งสังหารเหรอ ? Gomorrah (2008)
Was to kill you,คือการสังหารท่าน The Price (2008)
Yeah, Kable is a perfect soldier, he's a tactical killing computer.ช่าย.. เกเบิ้ล เป็นตัวเล่นที่สมบูรณ์แบบมาก เค้าเหมือนเครื่องจักรแห่งการสังหาร Gamer (2009)
That's Hackman, Hackman, Hackman, knack man.นั่นมันไอ้ แฮคแมน แฮคแมน แฮคแมน Nมนุษย์สังหาร.. Gamer (2009)
When Oda Nobunaga got close to his dream of unifying the governmental power, he got assassinated because of a treason of his vassal Akechi Mitsuhide.ขณะที่ โอดะ โนบุนากะ ใกล้บรรลุเป้าหมายในการรวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียว แต่กลับถูกลอบสังหารโดย อะเคชิ มัตซึฮิเดะ คนสนิท Goemon (2009)
Akechi Mitsuhide... 15 years ago, after the unification of the country, he got close to Nobunaga and then betrayed him...เป็นคนลงมือลอบสังหารที่วัดฮอนโนะ ฮาชิบะล่ะ Goemon (2009)
That means...ที่เป็นคนวางแผนสังหารโนบุนากะ Goemon (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property   FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
บริษัทอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (børisat asanghārimmasap) EN: real estate agent ; realtor   
การลอบสังหาร[n. exp.] (kān løpsanghān) EN: assassination   FR: assassinat [m] ; meurtre [m]
คดีลอบสังหาร[n. exp.] (khadī løpsanghān) EN: assassination ; killing   FR: assassinat [m] ; meutre [m]
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (kotmāi kīokap thurakit asanghārimasap) EN: real property business   
ลอบสังหาร[v.] (løpsanghān) EN: assassinate   FR: assassiner
มือสังหาร[n. exp.] (meū sanghān) EN: killer   
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (phāratitphan nai asanghārimsap) EN: charge on immovable property   
ภาษีอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (phāsī asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate tax   
ผู้สังหาร[n. exp.] (phū sanghān) EN: assassin   
ปมสังหาร[n. exp.] (pom sanghān) EN: clues of murder ; murder case   
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; destroy ; annihilate   FR: exterminer ; détruire
ซื้อหาอสังหาริมทรัพย์[v. exp.] (seūhā asanghārimasap = seūhā asanghārimmasap) EN: purchase real estate   
ตลาดอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (talāt asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: property market   FR: marché immobilier [m]
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (thurakit asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate business   

English-Thai: Longdo Dictionary
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, S. fluid capital, movable property, A. fixed capital,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assassin[N] ผู้ร้ายที่ลอบฆ่า, See also: ผู้ที่ลอบสังหาร, ผู้สังหาร, ผู้ฆ่า, Syn. murderer, slayer, butcher
assassinate[VT] ลอบสังหาร, See also: ลอบฆ่า, สังหาร, กำจัด, Syn. kill, murder
assassination[N] การลอบสังหาร, See also: การลอบฆ่า, Syn. killing, shooting
decimate[VT] ทำลายยับเยิน, See also: ทำลายไปเป็นจำนวนมาก, สังหารหมู่, Syn. abate, massacre
decimation[N] การทำลายล้างเป็นจำนวนมาก, See also: การสังหารหมู่, การฆ่าล้างบาง, Syn. genocide, destruction
demesne[N] ผืนดินที่อยู่ล้อมรอบบ้านหลังใหญ่, See also: ที่ดินส่วนตัว, อสังหาริมทรัพย์, Syn. land, farm, estate
destroy[VT] ฆ่า, See also: สังหาร, คร่าชีวิต, Syn. murder, slay, slaughter
destroyer[N] ผู้ทำลาย, See also: ผู้สังหาร, ผู้ฆ่า, Syn. demolisher, nihilist
estate[N] ทรัพย์สินที่ดิน, See also: ที่ดิน, อสังหาริมทรัพย์, Syn. land, property
freehold[N] การครอบครองอสังหาริมทรัพย์แบบผู้ครอบครองมีสิทธิสมบูรณ์
freehold[N] อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ครอบครองมีสิทธิที่จะทำอย่างไรก็ได้กับอสังหาริมทรัพย์นั้น
hecatomb[N] การสังหารเหยื่อจำนวนมากเพื่อเป็นการบูชายัญ, Syn. immolation
Hijra[N] ฮิจเราะห์, See also: การเดินทางของมูฮัมหมัดไปยังกรุงเมกกะเพื่อหนีจากการล่าสังหาร
kill[N] การเข่นฆ่า, See also: การฆ่า, การสังหาร, การฆ่าฟัน, การประหาร, การฆาตกรรม, Syn. murder, assassination, homicide
kill[VT] ฆ่า, See also: เข่นฆ่า, สังหาร, ฆ่าฟัน, สังหาร, ประหัตประหาร, ฆาตกรรม, Syn. murder, assassinate
land[N] อสังหาริมทรัพย์, See also: ที่ดิน, Syn. real estate
massacre[N] การฆาตกรรมหมู่, See also: การสังหารหมู่, การฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ, Syn. buthering, killing
massacre[VT] ฆาตกรรมหมู่, See also: สังหารหมู่, ฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ, Syn. annihilate, exterminate
mow[VI] สังหารหมู่, See also: ตายเป็นเบือ
murder[VT] ฆาตกรรม, See also: ฆ่า, สังหาร, ทำลายชีวิต, Syn. kill, assassinate, slaughter, slay
murder[N] การฆาตกรรม, See also: การฆ่าฟัน, การสังหาร, Syn. killing, slaying, crime
personal effects[N] สังหาริมทรัพย์, See also: ทรัพย์ส่วนตัว, Syn. belongings, personal estate
personalty[N] สังหาริมทรัพย์, See also: ทรัพย์สินส่วนตัว, Syn. personal property
pogrom[N] การสังหารหมู่ (โดยเฉพาะการสังหารพวกยิว)
property[N] ที่ดิน, See also: อสังหาริมทรัพย์, Syn. estate, ranch, yard
real estate[N] อสังหาริมทรัพย์, See also: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินและโรงเรือน, Syn. lands, real property
realty[N] อสังหาริมทรัพย์, See also: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินและโรงเรือน, Syn. estate, property, real estate
shed blood[VT] ฆ่า, See also: สังหาร, Syn. murder, slay, slaughter
slaughter[N] การฆ่าอย่างทารุณ, See also: การสังหารหมู่, การลอบสังหาร, Syn. massacre, assassination
slaughter[VT] สังหารหมู่, See also: ฆ่าทารุณ, ลอบสังหาร, Syn. annihilate, massacre
slay[VT] ฆ่าทารุณ, See also: สังหารโหด, สังหารหมู่, Syn. assassinate, murder, slaughter
tenement[N] อสังหาริมทรัพย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
antipersonnel(แอนทีเพอ' ซะเนล) adj. ใช้ต่อต้านหรือทำลายคน (แทนที่จะเป็นการต่อต้านหรือทำลายเครื่องยนต์หรือาวุธของข้าศึก) ชนิดระเบิดสังหาร (used against enemy personnel)
bravo(บรา'โว) interj. ,n.,v. (การ) ทำได้ดี!เก่งจริง!,ดี!,มือสังหารรับจ้าง
chattel(แชท'เทิล) n. สังหาริมทรัพย์,ทาส
chattel mortgagen. การจำนองสังหาริมทรัพย์ n.
chose(โชส) v.,n. กริยาช่อง 2 ของ choose,สิ่งของ,สังหาริมทรัพย์
copyhold(คอพ'พีโฮลดฺ) n. กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยมีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่คัดลอกจากต้นฉบับของศาลที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น,กรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับคัดลอก
decimatevt. ทำลายยับเยิน,สังหารยับเยิน,เลือกคนที่ 10, See also: decimation n. ดูdecimate decimator n ดูdecimate, Syn. destroy
freehold(ฟรี'โฮลดฺ) n. การครอบครองอสังหาริมทรัพย์อย่างอิสระ,อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว, See also: freeholder n. ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
homicidal(ฮอมมิไช'เดิล) adj. ฆ่าคน, สังหารคน,เกี่ยวกับบาปกรรม., Syn. killing,murderous
immovable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability,immovableness n. immovably adv. คำที่ม
immoveable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability,immovableness n. immovably adv. คำที่ม
kill(คิล) {killed,killing,kills} v. ฆ่า,สังหาร,ทำให้ตาย,ทำลาย,ประหาร,ทำให้หยุด,ระงับ,ทำ,ให้เป็นกลาง,ถูกฆ่าตาย,เอาชนะโดยสิ้นเชิง n. การฆ่า,การสังหาร,สัตว์ที่ถูกฆ่า -Phr. (kill off ฆ่าหรือทำลายโดยสิ้นเชิง), Syn. slay
killer(คิล'เลอะ) n. ผู้ฆ่า,มือสังหาร,สิ่งสังหาร
movable(มู'วะเบิล) adj. เคลื่อนไหวได้,เคลื่อนที่ได้,ไม่อยู่กับที่,เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ n. เครื่องเรือนที่สามารถถูกทำให้เคลื่อนที่ได้, See also: movables n. สังหาริมทรัพย์
moveable(มู'วะเบิล) adj. เคลื่อนไหวได้,เคลื่อนที่ได้,ไม่อยู่กับที่,เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ n. เครื่องเรือนที่สามารถถูกทำให้เคลื่อนที่ได้, See also: movables n. สังหาริมทรัพย์
operator(ออพ'พะเรเทอะ) n. ผู้คุมเครื่อง,ช่างคนงาน,ผู้ปฏิบัติการ,พนักงานต่อโทรศัพท์,พนักงานขับรถ,พ่อค้าซื้อขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์,ผู้ดำเนินกิจการทางอุตสาหกรรม,ผู้กระทำศัลยกรรม,สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์,เครื่องหมายคำนวณ,ตัวคิดคำนวณ -S...
personalty(เพอ'ซะเนิลที) n. สังหาริมทรัพย์
pogrom(พะเกริม',-กรอม') n. การสังหารหมู่, Syn. massacre
realtor(รี'อัลเทอะ) n. ผู้เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์, See also: realtor n. นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์,นายหน้าซื้อขายที่ดินและโรงเรือน,นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
realty(รี'เอิลที) n. ที่ดินโรงเรือน,หลักทรัพย์,อสังหาริมทรัพย, Syn. real property,real estate
sanguinary(แซงกวะแน'รี) adj. นองเลือด,หลั่งเลือด,กระหายเลือด,เปื้อนเลือด,โหดเหี้ยม,ชอบสังหาร,ดุร้าย,เต็มไปด้วยการสาปแช่ง., See also: sanguinarily adv. sanguinariness n., Syn. bloodthirsty,bloodstained,bloody
scupper(สคัพ'เพอะ) n. ช่องระบายน้ำข้างเรือ,ช่องน้ำไหล,ร้องน้ำ,ทางระบายน้ำ vt. โจมตีโดยไม่รู้ตัว,จู่โจม,จู่โจมเข้าสังหาร,ทำให้อันตราย,ทำให้จมลงใต้
slaughter(สลอ'เทอะ) vt.,n. (การ) ฆ่าสัตว์,ฆ่าเป็นอาหาร,ฆ่าอย่างทารุณหรือรุนแรง,สังหารหมู่., See also: slaughterer n., Syn. carnage,massacre
slay(สเล) {slew,slain,slaying,slays} vt. ฆ่า,เข่นฆ่า,สังหาร,ฆ่าตาย,ดับ,มีผลอย่างรุนแรง,ประทับใจมาก,ทำให้หลงไหล., See also: slayer n., Syn. murder,slaughter
tenement(เทน'นะเมินทฺ) n. บ้านอยู่อาศัย,ส่วนของบ้านที่ให้เช่าอยู่อาศัย,อสังหาริมทรัพย์, See also: tenemental, tenementary adj. tenemented adj., Syn. swelling house
title(ไท'เทิล) n. หัวข้อ,ชื่อเรื่อง,ชื่อหนังสือ,คำเรียก,ชื่อเรียก,ยศฐาบรรดาศักดิ์,กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์,หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์สิทธิ,ปกในของหนังสือ,ตำแหน่งชนะเลิศ,คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์หรือโทรทัศน์,ความบริสุทธิ์ของทองคำ,ความเหมาะสม. vt. ทำให้มีหัวข้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
assassin(n) ฆาตกร,ผู้ลอบฆ่า,ผู้ลอบสังหาร
assassinate(vt) ลอบฆ่า,ลอบสังหาร
assassination(n) การลอบฆ่า,การลอบสังหาร
burke(vt) ทำลาย,ลอบฆ่า,ลอบสังหาร
carnage(n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การฆาตกรรมหมู่
CHATTEL chattel mortgage(n) การจำนองสังหาริมทรัพย์
chattel(n) สังหาริมทรัพย์,ทรัพย์สิน
destroy(vt) ทำลาย,เผาผลาญ,ผลาญ,ล้างผลาญ,สังหาร,ฆ่า
devastate(vt) ทำลายล้าง,สังหาร,ล้างผลาญ,ทำให้ฉิบหาย
devastation(n) การทำลายล้าง,การสังหาร,การล้างผลาญ
killer(n) ฆาตกร,มือสังหาร
killing(n) การฆ่า,การสังหาร,การประหาร,การทำลาย,เหยื่อ
massacre(n) การฆาตกรรมหมู่,การสังหารหมู่
massacre(vt) ฆ่าหมู่,สังหารหมู่
murder(n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การทำลาย
murder(vt) ฆ่าคน,ทำลาย,สังหาร
murderer(n) ฆาตกร,คนร้าย,มือสังหาร,นักฆ่า
realty(n) อสังหาริมทรัพย์,หลักทรัพย์
slaughter(n) การสังหาร,การฆ่า,การเข่นฆ่า
slaughter(vt) สังหาร,ฆ่า,เข่นฆ่า
slay(vt) สังหาร,ฆ่า,ฆ่าฟัน
tenement(n) บ้านเช่า,ที่ดิน,อสังหาริมทรัพย์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cbd (abbrev ) ย่อมาจาก "central business district" มักใช้ในการประชาสัมพันธ์สถานที่เพื่อระบุว่า อยู่ในเมือง เช่น "Bangkok CBD" เกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ หรือรับสมัครงาน ฯลฯ
effects (n ) สินค้า, สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินส่วนตัว
extrajudicial killings (n jargon ) การสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม
holocaust (n ) การสังหารหมู่, การทำลายล้างซึ่งส่งผลให้ผู้คนตายเป็นจำนวนมาก
land damages (n) ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าชดเชยที่ฝ่ายรัฐจ่ายให้ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
persecution (n ) การไล่ทำร้ายและสังหาร เช่นการไล่ทำร้ายและสังหารชาวยิว หรือการไล่ทำร้ายและสังหารผู้นับถือคริสต์ศาสนาในสมัยคริสเตียนยุคแรก
property developerผู้จัดสรรอสังหาริมทรัพย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
暗殺[あんさつ, ansatsu] การลอบสังหาร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
殺す[ころす, korosu] Thai: สังหาร English: to kill

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top