ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สังฆราช*

   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สังฆราช, -สังฆราช-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังฆราช[N] patriarch, Count unit: องค์
พระสังฆราช[N] Buddhist supreme patriarch of the Buddhist priests, Syn. สังฆราช, สมเด็จพระสังฆราช, Example: สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันประทับอยู่ที่วัดเบญจมบพิตร, Count unit: พระองค์, Thai definition: ตำแหน่งพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่สูงสุดในสังฆมณฑล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บอกหนังสือสังฆราชก. สอนสิ่งที่เขารู้ดีอยู่แล้ว, สอนหนังสือสังฆราช ก็ว่า.
สมเด็จพระสังฆราชน. ประมุขแห่งคณะสงฆ์ ซึ่งตามกฎหมายคณะสงฆ์บัญญัติให้สมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก.
สอนหนังสือสังฆราช, บอกหนังสือสังฆราชก. สอนสิ่งที่เขารู้ดีอยู่แล้ว.
สังฆราชน. ตำแหน่งพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่สูงสุดในสังฆมณฑล.
เกล้ากระหม่อมส. คำใช้แทนตัวผู้พูด เพศชาย กราบทูลพระอนุวงศ์ชั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอที่มิได้ทรงกรม พระวรวงศ์เธอที่ทรงกรม และสมเด็จพระสังฆราช, ถ้าผู้พูดเป็นเพศหญิงใช้ว่า เกล้ากระหม่อมฉัน, เขียนย่อว่า เกล้าฯ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑.
งาสานน. เรียกพัดยศที่พื้นพัดสานด้วยงาช้าง เป็นเครื่องหมายฝ่ายอรัญวาสี ว่า พัดงาสาน, ในสมัยโบราณ สมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่ที่ลงท้ายสร้อยราชทินนามว่า “คามวาสี อรัญวาสี” มีพัดยศ ๒ เล่ม พัดแฉกพื้นกำมะหยี่ปักด้วยทองและเงิน เป็นเครื่องหมายฝ่ายคามวาสี พัดงาสาน เป็นเครื่องหมายฝ่ายอรัญวาสี.
ตำหนักน. ที่ประทับของเจ้านาย เช่น ตำหนักปลายเนิน หรือของสมเด็จพระสังฆราช เช่น ตำหนักเพชร, ถ้าเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียกว่า พระตำหนัก เช่น พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระตำหนักวาสุกรี.
บอก ๒แนะนำ เช่น บอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้, สอน เช่น อย่าบอกหนังสือสังฆราช
ประเทียบ ๒เรียกรถฝ่ายใน ว่า รถพระประเทียบ, เรียกเรือฝ่ายใน ว่า เรือพระประเทียบ, โดยอนุโลมเรียกรถประจำตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ว่า รถพระประเทียบ.
เฝ้าไปพบ, ไปหา, ใช้แก่สมเด็จเจ้าฟ้า พระองค์เจ้า สมเด็จพระสังฆราช และหม่อมเจ้า.
พระองค์ลักษณนามใช้แก่พระพุทธเจ้า เทพผู้เป็นใหญ่ พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป สมเด็จพระสังฆราชเจ้า และสมเด็จพระสังฆราช เช่น พระมหากษัตริย์ ๒ พระองค์.
พระองค์ส. คำใช้แทนผู้เป็นใหญ่ เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒ เช่น ขอพระองค์จงจำไว้สำเหนียก ดั่งนี้เรียกว่าสวัสดิรักษา (สวัสดิรักษา), หรือเป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓ เช่น จะจากจริงทิ้งน้องหรือลองจิต โอ้คิดคิดถึงพระองค์น่าสงสาร (อภัย), (ราชา) สรรพนามบุรุษที่ ๓ ใช้แก่พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป สมเด็จพระสังฆราชเจ้า และสมเด็จพระสังฆราช เช่น พระบาทสมเด็จพระพุทธ-ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรี.
พัดงาสานน. พัดยศที่พื้นพัดสานด้วยงาช้าง เป็นเครื่องหมายฝ่ายอรัญวาสี, ในสมัยโบราณ สมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่ที่ลงท้ายสร้อยราชทินนามว่า “คามวาสี อรัญวาสี” มีพัดยศ ๒ เล่ม พัดแฉกพื้นกำมะหยี่ปักด้วยทองและเงิน เป็นเครื่องหมายฝ่ายคามวาสี พัดงาสาน เป็นเครื่องหมายฝ่ายอรัญวาสี.
พัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์น. พัดยศของสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ มีลักษณะอย่างทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ปลายแหลม และมีแฉกโดยรอบ พื้นตาดโหมดหรือกำมะหยี่ ปักลวดลายด้วยดิ้นเลื่อมหรือดิ้นด้าน มีสีและลวดลายต่าง ๆ ตามชั้นแห่งสมณศักดิ์ ด้ามงาเกลี้ยง, ถ้าเป็นพัดยศสมเด็จพระสังฆราช ยอดทำด้วยงาสลักเป็นฉัตร ๓ ชั้น.
พุทธฎีกาถ้อยคำของสมเด็จพระสังฆราช.
รถพระประเทียบน. รถประจำตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช, รถสำหรับเชิญพระพุทรูปสำคัญ.
เรือพระประเทียบน. เรือหลวงจัดเป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในหรือพระราชทานเป็นยานพาหนะของสมเด็จพระสังฆราช.
ลิขิตน. หนังสือ, จดหมาย, (นิยมใช้เฉพาะจดหมายของพระสงฆ์), หากเป็นจดหมายของสมเด็จพระสังฆราช ใช้ว่า พระลิขิต.
ศาสน์น. คำสั่ง, คำสั่งสอน, โดยปริยายหมายถึง พระราชหัตถเลขาทางราชการและลิขิตของสมเด็จพระสังฆราช เช่น พระราชศาสน์ สมณศาสน์.
สกลมหาสังฆปริณายก(สะกนมะหาสังคะปะรินายก) น. ตำแหน่งของสมเด็จพระสังฆราชในฐานะที่ทรงเป็นประมุขแห่งคณะสงฆ์ทั้งปวง.
สถิต(สะถิด) ก. อยู่, ยืนอยู่, ตั้งอยู่, (ใช้เป็นคำยกย่องแก่สิ่งหรือบุคคลที่อยู่ในฐานะสูง) เช่น พระเจ้าสถิตบนสวรรค์ พระมหากษัตริย์สถิตบนพระที่นั่ง สมเด็จพระสังฆราชสถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร.
สมณสาสน์(-สาด) น. จดหมายของสมเด็จพระสังฆราชหรือประมุขของประเทศซึ่งเป็นนักบวชที่ใช้ในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ.
สังฆาณัติน. กฎข้อบังคับของคณะสงฆ์ ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงบัญญัติขึ้นโดยคำแนะนำของสังฆสภาตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔.
สายสูตรเส้นด้ายที่เจ้านายหรือสมเด็จพระสังฆราชจับโยงไปเพื่อกระทำกิจกรรมทางศาสนา เช่น ยกช่อฟ้าหรือเททองหล่อพระพุทธรูปเป็นต้น.
สาสน, สาสน-, สาสน์, สาส์นจดหมายของประมุขของประเทศหรือประมุขสงฆ์ที่ใช้ในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ, ถ้าเป็นจดหมายของพระมหากษัตริย์ เรียกว่า พระราชสาส์น, ถ้าเป็นจดหมายของประธานาธิบดี เรียกว่า อักษรสาส์น, เขียนเป็น อักษรสาสน หรือ อักษรสาสน์ ก็ได้, ถ้าเป็นจดหมายของสมเด็จพระสังฆราช เรียกว่า สมณสาสน์, ถ้าเป็นจดหมายของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า เรียกว่า พระสมณสาสน์.
สิ้นพระชนม์ก. ตาย (ใช้แก่เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า และสมเด็จพระสังฆราช).
สุพรรณบัฏ(สุพันนะบัด) น. แผ่นทองคำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่จารึกพระนามพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป เจ้าประเทศราช และสมเด็จพระสังฆราช เรียกว่า พระสุพรรณบัฏ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สิ้นพระชนม์ตาย (ใช้แก่เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า และสมเด็จพระ-สังฆราช) [ศัพท์พระราชพิธี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you forget that Pope sanctified this himself?นายลืมไปแล้วเหรอ ว่าวันนี้พระสังฆราชจะมาประกอบพิธีด้วยตนเอง ? Love So Divine (2004)
Didn't you tell me Pope sanctified it?นายบอกฉันเองไม่ใช่เหรอ ว่างานนี้พระสังฆราชจะเป็นประธาน ? Love So Divine (2004)
Oh, I beg-a you pardon... Ill probably say it was only a cardinal...โอ๊ะ ขอโทษที บางทีอาจจะเป็นแค่พระสังฆราช Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Yeah,you're preaching to the choir,sir.ครับ สอนสังฆราชแล้วละครับ All in the Family (2008)
Maximus.สังฆราชา Tangled (2010)
Maximus.สังฆราชา Tangled (2010)
You remember when Lincoln used the archbishop to sell the union cause?นายจำตอนลินคอนด์ ใช้พระสังฆราชขายแนวคิดสหภาพแรงงานมั้ย? The End of the World as We Knew It (2011)
You know you're preaching to the choir, girl.คุณรู้นี่ว่ากำลังสอนหนังสือสังฆราชอยู่ สาวน้อย Triggerfinger (2012)
I have consulted with the High Septon and he assures me that their crimes against the realm free you from any promise you have made to them in the sight of the Gods.ข้าน้อยหารือกับองค์พระสังฆราชแล้ว เขายืนยัน ว่าราชอาญาต่อแผ่นดิน ได้ปลดปล่อยท่านจากคำสัญญาใดๆ ที่ท่านเอ่ย Valar Morghulis (2012)
It's a Papist plot.มันเป็นพล็อตสังฆราชRED 2 (2013)
_(พระสังฆราชมอบหมายภาระกิจให้เจ้า) The Climb (2013)
Usher added up the generations of the prophets and the Patriarchs, the 139 "Begats" of the Old Testament, between Adam and the time of Nebuchadnezzar, and discovered that the world began on October 22 in the year 4004 B.C.อัชเชอร์เพิ่มขึ้นรุ่นของผู้เผยพระวจนะ และพระสังฆราช 139 ให้กำเนิดบุตร ของพันธสัญญาเดิม The Clean Room (2014)
The High Septon has called for an inquest, not a trial.มหาสังฆราชเพียงต้องการสอบสวน ไม่ได้จะตัดสินคดี Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
You there.เจ้าน่ะ ข้าจะหาตัวสังฆราช The Gift (2015)
Thank you, High Septon, for bringing them whatever justice they deserve in the eyes of the Seven.ขอบคุณ ท่านสังฆราช ที่นำความเที่ยงธรรมสู่พวกเขาอย่างสาสม ต่อพระเนตรพระสัตตพรรกต์ The Gift (2015)
We thank you, High Priestess Ayesha.ขอบคุณ สังฆราชินีอเยชา Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Sorry if it seemed like I was flirting with the High Priestess.โทษที ดูเหมือนผม อ้อล้อกับยัยสังฆราช Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
You saw how that High Priestess talked down to us.ยัยสังฆราชพูดไม่ให้เกียรติเรา Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
High Priestess, the batteries, they are exceptionally combustible... and could destroy the entire fleet.สังฆราชินี แบตเตอรี่เราปะทุลุกไหม้ได้ง่าย กองยานอาจถูกทำลาย Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
The Priestess wants to kill the fox herself.สังฆราชินีอยากฆ่าจิ้งจอกนี่เอง Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
That your High Priestess... tell him the name of the man what sealed his fate.ให้สังฆราชินีเจ้า บอกชื่อคนที่ทำมันชะตาขาด ให้มันรู้ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
High Priestess, the Council is waiting.สังฆราชินี สภารออยู่ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระสังฆราช[n. exp.] (Phra Sangkharāt) EN: Buddhist supreme patriarch of the Buddhist priests ; supreme patriarch   
สังฆราช[n.] (sangkharāt) EN: patriarch   FR: patriarche [m]
สมเด็จพระสังฆราช[n. prop.] (Somdēt Phra Sangkharāt) EN: Supreme Patriarch   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Buddhist Supreme Patriarch[N] พระสังฆราช
patriarch[N] พระสังฆราช, See also: พระราชาคณะ
pontiff[N] สังฆราช, See also: บิชอป, สันตะปาปา, Syn. cardinal, prelate, pope
pontificate[N] ตำแหน่งสังฆราช, Syn. bishopric, popedom
pope[N] สันตะปาปา, See also: โป๊ป, สังฆราช, Syn. Pontiff, Supreme Pontiff
suffragan[N] รองพระสังฆราช, Syn. bishop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pontiff(พอน'ทิฟ) n. สังฆราช,บิชอพ,สันตะปาปา, Syn. bishop,Pope
pontificate(พอนทิฟ'ฟะคิท) n. ตำแหน่งสังฆราช. vi. พูดจาหยิ่งยโส,พูดแบบวางท่าวางทาง,ทำหน้าที่สังฆราช
pope(โพพ) n. สันตะปาปา,สังฆราช

English-Thai: Nontri Dictionary
patriarch(n) พระราชาคณะ,พระสังฆราช,บาทหลวง,หัวหน้าครอบครัว,ปรมาจารย์,ผู้เฒ่า
pontiff(n) สังฆราช,สันตะปาปา
pontifical(adj) เกี่ยวกับสังฆราช,เกี่ยวกับสันตะปาปา
pontificate(n) ที่ทำการของสังฆราช,ตำแหน่งสังฆราช
pope(n) สันตะปาปา,สังฆราช
prelacy(n) ที่ทำการของสังฆราชา,ตำแหน่งพระราชาคณะ
see(n) ที่ทำการของสังฆราช

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cathedral (n ) วัดของคริสต์ศาสนาที่มีสังฆราช (bishop) เป็นประมุขและที่เป็นทีตั้งของ “อาสนะสังฆราช” (bishop's cathedra) เป็นสถานที่ทางศาสนาที่ใช้ในการสักการะบูชา (โดยเฉพาะสำหรับนิกายที่มีระบบฐานันดรการปกครองเช่นนิกาย นิกายโรมันคาทอลิก นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ นิกายอังกลิคัน และ นิกายลูเทอรัน มหาวิหารจะเป็นวัดที่เป็นที่นั่งของสังฆราช (วัดประจำตำแหน่ง) ที่ใช้เป็นศูนย์กลางของสังฆมณฑล (Diocese หรือ See) ที่อยู่ใต้การปกครองของสังฆราชที่กำหนดไว้

German-Thai: Longdo Dictionary
Papst(n ) |der| พระสังฆราชในศาสนาคริสต์ เช่น Papst Benedikt XVI. hat die universelle Vorrangstellung der katholischen Kirche bekräftigt und damit einen Sturm der Entrüstung entfacht., See also:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top