ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สอบ*

   
558 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สอบ, -สอบ-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
painlessly (adv ) อย่างไม่เจ็บปวด (ไม่ใช่อย่างเจ็บปวด อันเดิมแปลผิด) อย่างสะดวก ตัวอย่าง You can creat a simple questionnaire that can be filled out painlessly. ให้ทำแบบสอบถามที่สะดวก (ถ้าทำอย่างเจ็บปวดแล้วใครจะตอบแบบสอบถาม)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การทวนสอบverification
การทวนสอบ (n ) verification

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สิทธิบัตร(ทดสอบ) (ว่าส่งโดย Chrome และ ส่งโดย Firefox ต่างกันหรือไม่?)

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
口试[kǒu shì] (vi ) สอบสัมภาษณ์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอบ[V] take an exam, See also: examine, take a test, test, quiz, Example: เขาต้องการจะสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล, Thai definition: การทดสอบให้รู้ว่ามีความรู้หรือความสามารถแค่ไหน
สอบ[ADJ] tapering, Example: แฟชั่นกางเกงขาสอบเริ่มเข้ามาอีกแล้ว, Thai definition: มีลักษณะเรียวลงด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง 2 ด้าน (ใช้แก่รูปทรงของภาชนะหรือสิ่งที่มีลักษณะกลวง)
ทดสอบ[V] test, Syn. ตรวจสอบ, Example: นักวิทยาศาสตร์ทดสอบยาที่ทำขึ้นว่ามีผลข้างเคียงหรือไม่, Thai definition: ตรวจสอบเพื่อความถูกต้องแน่นอน
ทดสอบ[V] test, See also: examine, Syn. สอบ, Example: นักเรียนต่างเตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อทดสอบวิชาภาษาไทย, Thai definition: สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ เป็นต้น
ผลสอบ[N] result
สอบตก[V] fail an exam, See also: flunk a test, Ant. สอบผ่าน, Example: ผมต้องตั้งใจเรียน เพื่อไม่ให้สอบตก, Thai definition: สอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้
สอบตก[V] fail an exam, See also: flunk a test, Ant. สอบผ่าน, Example: ผมต้องตั้งใจเรียน เพื่อไม่ให้สอบตก, Thai definition: สอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้
กระสอบ[N] sack, See also: bag, Example: โรงงานบรรจุน้ำตาลไว้ในกระสอบเพื่อเตรียมส่งออก, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องสานหรือทอด้วยต้นกระจูดหรือป่านปอ สำหรับบรรจุข้าวและของอื่นๆ
ขาดสอบ[V] absent from examination, Example: นักศึกษาขาดสอบกันมากเพราะเป็นไข้หวัดใหญ่ไปตามๆ กัน, Thai definition: ไม่มาสอบตามวันเวลาที่กำหนด
ข้อสอบ[N] examination, See also: examination questions, test, quiz, test paper, Example: อาจารย์มักจะออกข้อสอบแบบอัตนัยเพื่อทดสอบความรู้ที่แท้จริงของนักศึกษา, Thai definition: ปัญหาที่ตั้งขึ้นในการสอบความรู้
สอบค้น[V] check, See also: look up, find out, ascertain, Syn. ตรวจค้น, ค้น, Example: คณะกรรมการฯ ได้สอบค้นเอกสารการสะกดคำภาษาถิ่นอีสานจากพจนานุกรมต่างๆ
สอบถาม[V] ask, See also: inquire, interrogate, Syn. ไต่ถาม, ซักถาม, ถาม, Ant. ตอบ
สอบถาม[V] question, See also: ask, inquire, interrogate, Syn. ถาม, Ant. ตอบ, Example: ลูกค้าควรสอบถามผู้ขายถึงรายละเอียดของสินค้าให้ ชัดเจนก่อนใช้, Thai definition: พูดเพื่อแสดงความต้องการคำตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
สอบทาน[V] check up, See also: check, verify, re-read, re-examine, proofread, Syn. ตรวจทาน, ตรวจ, Example: ที่ประชุมได้สอบทานร่างสัญญาอย่างละเอียดแล้ว
สอบสวน[V] investigate, See also: inquire, Syn. ไต่สวน, ซักถาม, สอบปากคำ
สอบสวน[V] question, See also: interrogate, ask, detect, discover, search, investigate, inspect, inquire, enquire, Syn. สอบปากคำ, Example: ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหา, Thai definition: ถามเพื่อเทียบข้อเท็จจริงว่าจะลงรอยกันกับหลักฐานหรือพยานอย่างไร หรือไม่
สอบไล่[N] final examination, Syn. สอบปลายภาค
สอบไล่[V] take the final exam, Syn. สอบปลายภาค, Example: เมื่อสอบไล่เสร็จแล้ว เขาบอกผมว่า ปีหน้าเขาจะไม่เรียนต่อ, Thai definition: สอบทดลองความรู้เป็นครั้งสุดท้ายในภาคเรียนหนึ่งๆ หรือปีการศึกษาหนึ่งๆ ว่าได้ตามมาตรฐานหรือไม่
ตรวจสอบ[V] check, See also: verify, investigate, examine, Syn. ตรวจ, สืบสวน, วิเคราะห์, พิจารณา, สำรวจ, Example: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่ได้มา
สอบซ่อม[V] take a remedial exam, See also: retest, retake the exam, Example: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบซ่อมที่หอประชุมใหญ่, Thai definition: สอบใหม่เพื่อแก้ไขคะแนนที่ได้สอบไป
สอบผ่าน[V] pass an exam, See also: make the grade, Syn. สอบได้, Ant. สอบตก, Example: การสอบครั้งนี้สอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ต้องสอบผ่าน 60% จึงถือว่าผ่านการทดสอบ, Thai definition: สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
สอบปากคำ[V] interrogate, See also: inquire, ask, Syn. ไต่สวน, สอบสวน
สอบปากคำ[V] question, See also: interrogate, ask, investigate, explore, inspect, scrutinize, search, inquire, enquire, Syn. สอบสวน, Thai definition: ถามเพื่อเทียบข้อเท็จจริงว่าจะลงรอยกันกับหลักฐานหรือพยานอย่างไร หรือไม่
แบบทดสอบ[N] test, Syn. ข้อสอบ, Example: การทดสอบทางจิตวิทยาในเด็กและผู้ใหญ่จะใช้แบบทดสอบที่แตกต่างกัน, Thai definition: แบบข้อสอบหรือคำถามเพื่อวัดความรู้ความสามารถเป็นต้น
ออกข้อสอบ[V] set examination questions, See also: set an examination, set the paper, Example: ครูคนนี้ออกข้อสอบยากมากนักเรียนทำกันไม่ค่อยได้เลย
การสอบย่อย[N] test
ผู้ตรวจสอบ[N] examiner, See also: checker, Syn. คนตรวจสอบ, Example: ผู้ผลิตควรจะร่วมมือกับผู้ตรวจสอบของรัฐบาล เพื่อคำแนะนำและความร่วมมือที่ดี, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่ตรวจทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
สอบแข่งขัน[V] take/write a competitive examination, See also: take an examination, Example: ชีวินใช้เวลาหลายเดือนไปสอบแข่งขันเข้าทำงานกับคนนับร้อยนับพัน, Thai definition: สอบเพื่อคัดเลือกผู้ที่เก่งที่สุด
สอบแข่งขัน[V] take/write a competitive examination, See also: take an examination, Example: ชีวินใช้เวลาหลายเดือนไปสอบแข่งขันเข้าทำงานกับคนนับร้อยนับพัน, Thai definition: สอบเพื่อคัดเลือกผู้ที่เก่งที่สุด
ผู้สมัครสอบ[N] examination candidate, Syn. คนสมัครสอบ, Example: ผมเป็นหนึ่งในผู้สมัครสอบและได้เข้ารับการศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูสงขลา เนื่องจากเป็นบุตรข้าราชการครู, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เต็มใจที่จะเข้ารับการทดสอบ
ผู้สอบบัญชี[N] auditor, Syn. ผู้ตรวจสอบบัญชี, Example: ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงิน, Count unit: คน, Thai definition: พนักงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีรับจ่ายของสถานประกอบการ
ผู้สอบบัญชี[N] auditor, Syn. ผู้ตรวจสอบบัญชี, Example: ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงิน, Count unit: คน, Thai definition: พนักงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีรับจ่ายของสถานประกอบการ
สอบข้อเขียน[V] take an exam, See also: sit an exam, Ant. สอบปากเปล่า, Example: ผู้สมัครทุกสาขาวิชาวิชาเอกจะต้องสอบข้อเขียนความรู้ความสนใจทั่วไปด้านธุรกิจ, Thai definition: ทดสอบความรู้โดยถามให้ตอบเป็นลายลักษณ์อักษร
สอบคัดเลือก[V] take an entrance exam, Syn. สอบแข่งขัน, Example: ทางภาควิชาจะสอบคัดเลือกภายในวันที่ 15 มกราคมศกนี้, Thai definition: ทดสอบความรู้เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถ
การตอบข้อสอบ[N] answer, Example: การตอบข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาแสดงให้เห็นว่านักศึกษายังขาดความเข้าใจในกฎต่างๆ อีกมาก
ติดต่อสอบถาม[V] ask for information, See also: contact for information, Syn. สอบถาม, Example: ผู้สนใจที่จะสมัคทุนการศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์
ผ่านการทดสอบ[V] pass the test, See also: make the grades, Syn. สอบผ่าน, Ant. สอบไม่ผ่าน, สอบตก, Example: ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบ เพื่อให้ได้มาตราฐานทุกชิ้น, Thai definition: ทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
สืบสวนสอบสวน[V] investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบสวน, สอบสวน
สืบสวนสอบสวน[V] investigate, See also: detect, inquire into, explore, probe, Example: ตำรวจพยายามสืบสวนสอบสวนคดีลอบสังหารประธานาธิบดีอย่างสุดความสามารถ, Thai definition: สืบสาวเรื่องราว, ค้นหาความจริง, สืบหาความจริง
การสอบแข่งขัน[N] competitive examination, Example: พรุ่งนี้จะมีการสอบข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนไปศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย
พนักงานสอบสวน[N] inquiry official, Syn. เจ้าหน้าที่สอบสวน, Example: การตั้งข้อกล่าวหาในคดีต่างๆ เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ที่สามารถกระทำได้ตามพยานหลักฐานของตำรวจ, Count unit: คน, Thai definition: เจ้าพนักงาน ซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจ และหน้าที่ทำการสอบสวน, Notes: (กฎหมาย)
การสอบปากเปล่า[N] oral examination, Ant. การสอบข้อเขียน, Example: ทันตแพทยสภาจะเน้นการสอบปากเปล่าและการเสนอผลงานวิจัยมากที่สุด, Thai definition: สอบความรู้โดยให้พูดออกมาแทนการเขียนตอบ
ผู้ตรวจสอบบัญชี[N] auditor, Example: ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องมีความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระสอบน. เครื่องสานหรือทอด้วยต้นกระจูดหรือป่านปอเป็นต้น สำหรับบรรจุข้าวและของอื่น ๆ.
กระสอบทรายน. ถุงผ้าใบหรือหนัง ลักษณะคล้ายหมอนข้างขนาดใหญ่ เดิมบรรจุทราย ปัจจุบันบรรจุขี้เลื่อย เศษผ้า หรือฟองน้ำ อัดแน่น เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งในการฝึกซ้อมของนักมวยเพื่อฝึกการชก เตะ ขึ้นเข่า เป็นต้น, โดยปริยายเรียกผู้ที่ถูกทำร้ายร่างกายอย่างบอบช้ำ เนื่องจากถูกชก เตะ ต่อย โดยไม่มีทางสู้หรือไม่กล้าต่อสู้.
ข้อสอบน. ปัญหาที่ตั้งขึ้นในการสอบความรู้.
ตรวจสอบก. ตรวจเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง เช่น ตำรวจไปตรวจสอบหาหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ.
ทดสอบก. ตรวจสอบเพื่อความถูกต้องแน่นอน เช่น ทดสอบเครื่องยนต์
ทดสอบสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถเป็นต้น เช่น ทดสอบความรู้ของนักเรียนด้วยการให้ลองปฏิบัติ.
ท้องยุ้งพุงกระสอบน. คนกินจุผิดปรกติ.
ท้องยุ้งพุงกระสอบว. ที่กินจุผิดปรกติ.
แบบสอบถามน. แบบรายการคำถามที่ให้บุคคลต่าง ๆ กรอกคำตอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับหาข้อสรุปความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่เป็นต้น, แบบข้อคำถาม ก็ว่า.
ผู้ตรวจสอบภายในน. เจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการเป็นการภายในขององค์กร เช่น ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การใช้จ่าย การปฏิบัติตามคำสั่ง.
พนักงานสอบสวนน. เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวน.
วิ่งกระสอบน. การเล่นชนิดหนึ่ง ผู้เล่นแต่ละคนสวมกระสอบวิ่งแข่งกัน ใครวิ่งถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ, วิ่งสวมกระสอบ ก็ว่า.
วิ่งสวมกระสอบน. การเล่นชนิดหนึ่ง ผู้เล่นแต่ละคนสวมกระสอบวิ่งแข่งกัน ใครวิ่งถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ, วิ่งกระสอบ ก็ว่า.
สนามสอบน. สถานที่สำหรับจัดสอบไล่หรือสอบคัดเลือก.
สอบก. ตรวจ ทดลอง เปรียบเทียบ หรือไล่เลียง เพื่อหาข้อเท็จจริง หรือวัดให้รู้ว่ามีความรู้หรือความสามารถแค่ไหน เช่น สอบตาชั่งให้ได้มาตรฐาน สอบราคาสินค้า สอบปากคำผู้ต้องหา สอบพิมพ์ดีด.
สอบข้อเขียนก. สอบความรู้โดยให้ผู้สอบเขียนคำตอบลงในกระดาษ.
สอบเขตที่ดินก. ตรวจสอบที่ดินโดยพนักงานที่ดินและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบเนื้อที่และแนวเขตที่แน่นอน.
สอบแข่งขันก. สอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับทุนหรือบรรจุในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเป็นต้น.
สอบความถนัดก. ทดสอบดูว่ามีความถนัดหรือความสามารถในทางใดบ้าง, ทดสอบดูว่ามีความถนัดในสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาหรือในงานที่จะต้องทำหรือไม่.
สอบซ่อมก. สอบเพื่อให้ผ่านวิชาที่เคยสอบตก.
สอบซ้อมก. ทดสอบความรู้ก่อนสอบไล่ (ใช้ในโรงเรียน).
สอบถามก. ถามเพื่อขอทราบข้อมูลที่ต้องการ เช่น สอบถามเวลาเดินรถ.
สอบทานก. ตรวจสอบหนังสือ ข้อความ หรือตัวเลข ให้ตรงกับต้นฉบับหรือถ้อยคำที่บอกเป็นต้น.
สอบเทียบ, สอบเทียบความรู้ก. สอบเพื่อเทียบว่ามีความรู้เข้าเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกำหนดหรือไม่.
สอบใบขับขี่ก. สอบเพื่อแสดงว่ามีความรู้ในกฎจราจรและสามารถขับขี่ยานยนต์ได้.
สอบประวัติส่วนบุคคลก. ขอให้เจ้าพนักงานตำรวจท้องที่ที่บุคคลซึ่งจะบรรจุเข้ารับราชการเป็นต้นอาศัยอยู่ สอบประวัติย่อ ภูมิลำเนาครั้งสุดท้าย และลายพิมพ์นิ้วมือเป็นต้นของบุคคลนั้น.
สอบปากคำก. ซักถามเพื่อให้บุคคลให้การโดยพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ เช่น สอบปากคำพยาน สอบปากคำผู้ต้องหา, กฎหมายใช้ว่า ถามปากคำ.
สอบปากเปล่าก. สอบโดยวิธีซักถามให้ตอบด้วยวาจา.
สอบพยานก. ซักถามพยานเพื่อหาข้อเท็จจริง.
สอบราคาก. สอบดูราคาสิ่งของตามร้านค้าต่าง ๆ ว่าแตกต่างกันอย่างไร, ตรวจสอบราคาที่ขายว่าถูกต้องตามที่ทางราชการกำหนดไว้หรือไม่, สอบถามราคาในการพิมพ์หรือการซื้อเป็นต้นจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อหาราคาต่ำสุด.
สอบไล่ก. สอบความรู้ที่เล่าเรียนมาว่าได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรแต่ละขั้นหรือทั้งหมด.
สอบสวนก. รวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการอย่างอื่นซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด และเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ.
สอบสวนทวนพยานก. สอบพยาน.
สอบสัมภาษณ์ก. สอบท่วงทีวาจาและไหวพริบพิจารณาดูชั้นเชิงและความสามารถของผู้เข้าสอบ ว่าจะเป็นผู้เหมาะสมตามที่ต้องการหรือไม่.
สอบอารมณ์ก. สอบถามประสบการณ์ทางจิตของผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานว่าก้าวหน้าไปถึงขั้นใดแล้ว.
สอบว. มีลักษณะเรียวลงด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง ๒ ด้าน (ใช้แก่รูปทรงของภาชนะหรือสิ่งที่มีลักษณะกลวง) เช่น พ้อมก้นสอบปากสอบ เสื้อแขนสอบ กางเกงขาสอบ.
ก้นปอดน. ก้นที่สอบเล็กผิดปรกติ, ก้นที่ไม่ใคร่มีเนื้อ.
กรรมาธิการ(กำ-, กัน-) น. บุคคลที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเลือกและตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ เพื่อกระทำกิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของแต่ละสภา แล้วรายงานต่อสภา คณะกรรมาธิการมี ๒ ประเภท คือ คณะกรรมาธิการสามัญ และคณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะกรรมาธิการสามัญประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของสภาล้วน ๆ คณะกรรมาธิการวิสามัญประกอบด้วยบุคคลผู้เป็นสมาชิกและบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกของสภารวมกัน หรือบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกของสภาทั้งหมดที่สภาเลือกและตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ.
กระจาดน. ภาชนะสาน รูปเตี้ย ๆ ปากกว้าง ก้นสอบ, โดยปริยายเรียกเครื่องสานที่ทำเป็นตาโต ๆ ขอบปากแบบพานปากกระจับ สำหรับใส่ของเครื่องกัณฑ์เทศน์มหาชาติ.
กระจูดน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Lepironia articulata (Retz.) Domin ในวงศ์ Cyperaceae ลำต้นกลม ภายในกลวง และมีเยื่ออ่อนหยุ่นคั่นเป็นข้อ ๆ ใช้สานเสื่อหรือกระสอบ.
กระเจาน. ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Corchorusวงศ์ Tiliaceae ขึ้นอยู่ในที่ลุ่ม เปลือกต้นเหนียว เมื่อลอกออกแล้ว เรียกว่า ปอ เช่น ปอกระเจาฝักกลม ( C. capsularis L.) ผลป้อม เปลือกย่นเป็นตุ่ม ๆ ใบใช้เป็นอาหารได้, พายัพเรียก เส้ง, และปอกระเจาฝักยาว ( C. olitorius L.) ฝักยาวเรียวมีสันตามยาว, เมล็ดของปอทั้ง ๒ ชนิดนี้มีพิษ ปอใช้ทำกระสอบ.
กระเชอน. ภาชนะสานคล้ายกระจาดขนาดเล็ก แต่สูงกว่า ก้นสอบ ปากกว้าง ใช้กระเดียด, กันเชอ ก็เรียก
กระดูกขัดมันให้คะแนนยาก เช่นอาจารย์คนนี้กระดูกขัดมันชะมัดออกข้อสอบก็ยากแล้วยังขี้เหนียวคะแนนอีก.
กระดูกอึ่งชนิด D. lanceolatum (Dunn) Schindl. ขึ้นตามป่าผลัดใบที่มีต้นไผ่ สูงประมาณ ๑ เมตร ใบรูปไข่กลับ โคนใบสอบ, กระดูกเขียด แกลบหนู แกลบหูหนู แปรงหูหนู หรือ อึ่งใหญ่ ก็เรียก
กระปุกน. ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาหรือแก้วเป็นต้น รูปป้อม ๆ เตี้ย ๆ ขนาดเล็ก โดยมากปากแคบ ก้นสอบ, ลักษณนามเรียกทะลายของผลระกำหรือผลจาก เช่น ผลระกำกระปุกหนึ่ง ผลจาก ๒ กระปุก.
กระโปรงกระบุงรูปกลมสูง ปากผายมาก พื้นก้นเป็นสี่เหลี่ยมเล็กสอบลง ลักษณะคล้ายกระโปรงบาน สำหรับขนข้าวเปลือกหรือมะพร้าวเป็นต้น
กระโลงน. เครื่องสานด้วยใบลานชนิดหนึ่ง ใช้อย่างกระสอบ สำหรับใส่ข้าวเปลือกหรือข้าวสาร.
กระสาบ ๑น. กระสอบหนัง.
กระออม ๒น. ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ ยาชัน รูปคล้ายกระบุงขนาดย่อม ปากสอบ ใช้ใส่น้ำ เช่น สรงสนานนํ้าทิพย์สิบกระออม (คาวี), กะออม กัลออม หรือ กะละออม ก็ว่า.
กะละออมน. ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ ยาชัน รูปคล้ายกระบุงขนาดย่อม ปากสอบ ใช้ใส่น้ำ, กระออม กะออม หรือ กัลออม ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
provocation test; test, challengeการทดสอบท้า, การทดสอบกระตุ้นให้ปรากฏ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
performance test; operational testการทดสอบสมรรถนะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
performance test; operational testการทดสอบสมรรถนะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
pharmaceutical assayingการสอบฤทธิ์ยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure testerเครื่องทดสอบความดัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
parity check; odd-even checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parity check; odd-even checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preauditการสอบบัญชีก่อนจ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-enumeration testการทดสอบหลังการแจงนับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
psychological testingการทดสอบทางจิตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Papanicolaou test; Pap; test, Pap; test, smearการทดสอบแพป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
practical examinationการสอบภาคปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pap; test, Pap; test, Papanicolaou; test, smearการทดสอบแพป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pap test; Pap; test, Papanicolaou; test, smearการทดสอบแพป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
programmed checkการตรวจสอบด้วยโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pre-testการทดสอบก่อนทำการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
personality testการทดสอบบุคลิกภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
postal inquiryการสอบถามทางไปรษณีย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
postauditการสอบบัญชีหลังจ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pillow testการทดสอบรูปหมอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
peel test; slug testการทดสอบแบบดึงลอก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
probeการสอบหาข้อเท็จจริง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public account, committee ofคณะกรรมาธิการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
LRC (longitudinal redundancy check)แอลอาร์ซี (การตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนตามยาว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
longitudinal redundancy check (LRC)การตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนตามยาว (แอลอาร์ซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
law, inspectionกฎหมายตรวจสอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
longitudinal bend specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานดัดโค้งตามยาว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
literacy testการทดสอบการรู้หนังสือ (เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
root testการทดสอบโดยราก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
restrained weld testการทดสอบการร้าวแบบตรึง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rank testการทดสอบโดยลำดับที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
root bend testการทดสอบดัดโค้งฐาน, การทดสอบดัดโค้งราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
redundancy check; redundant checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ratio testการทดสอบด้วยอัตราส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
run-on test plateแผ่นทดสอบต่อหัว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
reverse bend testการทดสอบดัดโค้งด้านหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
remount indexดัชนีสอบติดตั้ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
run-off test plateแผ่นทดสอบต่อท้าย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
redundant check; redundancy checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stall testการทดสอบขณะหยุดหมุน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sequential testการทดสอบโดยลำดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sign testการทดสอบโดยเครื่องหมาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
structured query language (SQL)ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล, ซีเควล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
structured query language (SQL)ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล, ซีเควล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shear test pieceชิ้นงานทดสอบแรงเฉือน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
shear test specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานแรงเฉือน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
spark testการทดสอบประกายไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subjective testการทดสอบแบบอัตนัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
SQL (structured query language)เอสคิวแอล, ซีเควล (ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
SQL (structured query language)เอสคิวแอล, ซีเควล (ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Microbial sensitivity testsการทดสอบความไวของจุลชีพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer adaptive testingการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Non-destructive testingการทดสอบแบบไม่ทำลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Creep testing machineเครื่องทดสอบการคืบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
American Society for Testing and Materials สมาคมแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งทำการกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคในการทดสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในธุรกิจน้ำมัน [ปิโตรเลี่ยม]
Drill Stem Testการทดสอบหลุมสำรวจหลังจากเจาะได้ถึงความลึกที่ต้องการแล้ว
เพื่อทดสอบว่าชั้นหินนั้นมีน้ำมันหรือก๊าซหรือไม่ หาอัตราการไหลของของไหลในชั้นหินว่ามีลักษณะการไหลอย่างไร ไหลได้มากน้อยขนาดไหน หาความดันดั้งเดิมของชั้นหิน หาคุณสมบัติของชั้นหินที่มีต่อการไหล [ปิโตรเลี่ยม]
Auditingการสอบบัญชี [เศรษฐศาสตร์]
Seed testingการทดสอบเมล็กพืช [เศรษฐศาสตร์]
Tax auditingการตรวจสอบภาษี [เศรษฐศาสตร์]
query สอบถาม , ข้อคำถาม [คอมพิวเตอร์]
query by exampleภาษาสอบถามที่ใช้ง่าย [คอมพิวเตอร์]
Chi-square testการทดสอบไคสแควร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ultrasonic testingการทดสอบด้วยคลื่นเหนือเสียง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Statistical hypothesis testingการทดสอบสมมติฐาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Commissioningการเริ่มดำเนินงาน, กระบวนการทดสอบการทำงานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการทดลองเดินเครื่องของโรงงานนิวเคลียร์ก่อนได้รับอนุญาตให้เดินเครื่อง เพื่อตรวจสอบว่าตรงตามแบบและเกณฑ์สมรรถนะที่ต้องการ [นิวเคลียร์]
Survey meterเครื่องสำรวจรังสี, อุปกรณ์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ที่ใช้ตรวจหาและวัดรังสี เพื่อใช้สำรวจปริมาณรังสีในพื้นที่ต่างๆ หรือที่ตัวบุคคล เพื่อตรวจสอบการแผ่รังสี และ การเปื้อนสารกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Structured Query Languageภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง
ภาษาสำหรับกำหนดลักษณะของข้อมูล และค้นข้อมูลในฐานข้อมูลแบบตาราง ภาษานี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยของบริษัทไอบีเอ็ม และปัจจุบันนี้ได้รับควมนิยมมากจนมีใช้ในโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หลายโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
syntax errorผิดไวยากรณ์, ความผิดพลาดในโปรแกรมอันเกิดจากการสะกดคำสั่งผิดบ้าง หรือใช้รูปแบบคำสั่งผิดบ้าง โปรแกรมทีเขียนด้วยภาษาระดับสูงนั้นจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาเครื่องก่อนจึงจะนำไปใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ ในการแปลนั้นตัวแปลภาษาจะตรวจสอบการใช้ไวยากรณ์ในโปรแกรมนั้นไปด้วย ถ้าหากมีที่ผิดตัวแปลภาษาก็จะรายงานความผิดพลาดให้ทราบ เพื่อที่เราจะได้นำไปพิจารณาแก้ไข [คอมพิวเตอร์]
Examinerพนักงานผู้ทำการตรวจสอบ ตัดสิน ให้สิทธิคุ้มครองสิทธิบัตรที่ยื่นขอของสำนักงานสิทธิบัตรประเทศหนึ่ง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Kokaiเอกสารสิทธิบัตรยื่นต่อสำนักงานสิทธิบัตรประเทศญี่ปุ่น ที่ยังไม่ได้ทำการตรวจสอบ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Kokoku เอกสารสิทธิบัตรยื่นต่อสำนักงานสิทธิบัตรประเทศญี่ปุ่น ที่ทำการตรวจสอบแล้วและยอมรับให้เป็นเอกสารขอรับสิทธิบัตรที่สมบูรณ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Search Report รายงานผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ, รายงานผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ
แสดงรายชื่อบทความวิชาการ ทั้งสิทธิบัตรและบทความวารสาร มักมีประโยชน์เข้าเรื่องกับการประดิษฐ์นั้น ๆ โดยตรวจทั้งความใหม่ และขั้นการประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Date of request for examinationวันที่ยื่นขอให้ตรวจสอบ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Nuclear safeguardsการพิทักษ์ทางนิวเคลียร์, มาตรการป้องกัน ยับยั้ง และตรวจสอบ มิให้วัสดุนิวเคลียร์สูญหาย แปรสภาพ หรือนำไปใช้ในทางที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
[นิวเคลียร์]
Nuclear deviceนิวเคลียร์ดีไวซ์, วัตถุระเบิดนิวเคลียร์ใช้ในทางสันติ การทดสอบ หรือ การทดลอง คำนี้ใช้เพื่อให้แตกต่างจากอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งมีการบรรจุพร้อมสำหรับการขนส่งหรือใช้ในการทหาร
(ดู nuclear weapon ประกอบ)

[นิวเคลียร์]
verifyทวนสอบ
ตรวจสอบว่าการดำเนินการเสร็จสิ้น และถูกต้องตามที่ต้องการ หรือตรวจสอบว่าการบันทึกข้อมูลถูกต้องตรงตามข้อมูลต้นฉบับ [คอมพิวเตอร์]
Due diligenceการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
การตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินตลอดจนหนี้สินของบริษัทว่ามีมูลค่าถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีและมีอยู่จริง ซึ่งในการตรวจสอบและประเมินมูลค่าดังกล่าว ผู้กระทำได้ใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเพียงพอวิธีการนี้มักจะใช้ในกรณีซื้อขายหรือเลิกกิจการ [ตลาดทุน]
Surveillanceการตรวจสอบภาวะตลาด
การเฝ้าดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์หากพบภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ใดผิดไปจาก สภาพปกติที่ผ่านมา ก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติดังกล่าวเป็นการกระทำผิดกฎ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่ เช่น Insider Trading หรือ Price Manipulation เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีส่วนงานหนึ่งในฝ่ายห้องค้า และกำกับการซื้อขายรับผิดชอบงานด้านนี้ และมีระบบคอมพิวเตอร์ ชื่อ ATOMS ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านนี้ [ตลาดทุน]
Audit committeeคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนแต่ละแห่งต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน [ตลาดทุน]
Ability testingการทดสอบความสามารถ [TU Subject Heading]
Achievement testsแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ [TU Subject Heading]
Monitoring wellsบ่อติดตามตรวจสอบ
บ่อน้ำที่ได้มีการออกแบบและก่อสร้างเป็นการเฉพาะและติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่ใช้เก็บตัวอย่างน้ำสำหรับการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำชะมูลฝอยต่อแหล่งน้ำใต้ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Acoustic emission testingการทดสอบด้วยคลื่นอะคูสติก [TU Subject Heading]
Airline passenger security screeningการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารสายการบิน [TU Subject Heading]
Audit committeesคณะกรรมการตรวจสอบ [TU Subject Heading]
Auditingการสอบบัญชี [TU Subject Heading]
Auditing, Internalการตรวจสอบภายใน [TU Subject Heading]
Auditorsผู้สอบบัญชี [TU Subject Heading]
Auditors' reportsรายงานของผู้สอบบัญชี [TU Subject Heading]
Automobile drivers' testsการทดสอบคนขับรถยนต์ [TU Subject Heading]
Bank examinationการตรวจสอบธนาคาร [TU Subject Heading]
Bar examinationsการสอบเนติบัณฑิต [TU Subject Heading]
Blood coagulation testsการทดสอบการแข็งตัวของเลือด [TU Subject Heading]
Blood grouping and crossmatchingการจัดหมู่เลือดและการทดสอบการเข้ากันได้ [TU Subject Heading]
Building inspectionการตรวจสอบอาคาร [TU Subject Heading]
Burlapอุตสาหกรรมกระสอบปอกระเจา [TU Subject Heading]
Carcinogenicity testingการทดสอบสารก่อมะเร็ง [TU Subject Heading]
Chi-square testการทดสอบไคสแควร์ [TU Subject Heading]
Clinical chemistry testsการทดสอบทางเคมีคลินิก [TU Subject Heading]
College entrance achievement testsแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเข้ามหาวิทยาลัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Testทดสอบ Piranha 3DD (2012)
Check.- ทดสอบ The Space Between Us (2017)
I've arranged for a demonstration. It will only take two minutes.ผมจัดการทดสอบ มันจะใช้เวลาไม่กี่นาที The Great Dictator (1940)
- No, ma'am. But they tied me in a big sack.ไม่มีแหม่ม แต่พวกเขาผูกฉันใน กระสอบขนาดใหญ่ Pinocchio (1940)
They put him in a little sack.พวกเขาทำให้เขาอยู่ในกระสอบ เล็ก ๆ น้อย ๆ Pinocchio (1940)
There'll have to be another inquest, of course.- มันก็ต้องมีคณะสอบสวนเพิ่มอีกนะสิ Rebecca (1940)
Sorry to drag you back for further questioning, Mr. De Winter. But you've heard the statement of Mr. Tabb.ผมเสียใจที่ต้องลากคุณเข้ามาสอบถามเพิ่ม แต่คุณก็ได้ยินคําให้การของคุณเเท็บบ์เเล้ว Rebecca (1940)
I'm afraid we shall have to question this Dr. Baker.- ผมเกรงว่าเราต้องสอบปากคําหมอเบเกอร์ Rebecca (1940)
I felt that the defence wasn't conducting a thorough enough cross-examination.ผมรู้สึกว่าการป้องกันไม่ได้ดำเนินการอย่างละเอียดพอที่ข้ามการตรวจสอบ 12 Angry Men (1957)
Are you trying to tell me that this knife fell through a hole in the boy's pocket, someone picked it up, went to the boy's house and stabbed his father with it just to test its sharpness?คุณพยายามที่จะบอกว่ามีดนี้ลดลงผ่านหลุมในกระเป๋าของเด็ก ใครบางคนหยิบมันขึ้นมาไปที่บ้านของเด็ก และแทงพ่อของเขากับมันเพียงเพื่อทดสอบความคมชัดของมัน 12 Angry Men (1957)
- Sure.- ตรวจสอบว่า 12 Angry Men (1957)
- Facts determine the case.- ข้อเท็จจริงตรวจสอบกรณีที่ 12 Angry Men (1957)
- The Scar/et Circ/e. A whodunit.- แผลเป็น / et Circ / E สืบสวนสอบสวน 12 Angry Men (1957)
The sail was patched with flour sacks, and furled.ด้วยกระสอบแป้งและม้วน The Old Man and the Sea (1958)
Well I must be sure and thank him.ก็ ฉันจะต้องตรวจสอบและ ขอขอบคุณเขา The Old Man and the Sea (1958)
- I will have. He's a bit soft that Inspector, isn't he?เขาคือบิตอ่อนที่ตรวจสอบไม่ได้คือ เขา? Help! (1965)
You got to take a test to prove it.ต้องทดสอบฝีมือกันก่อน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
It'll make a nice change to stick a bayonet into a chap rather than a rotten old sandbag.มันจะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ ดีที่จะติดดาบปลายปืน เข้าไปในขากรรไกร มากกว่าที่จะเป็นกระสอบทราย เก่าเน่าเสีย How I Won the War (1967)
- Parade ready for your inspection, sir.ขบวนพาเหรดพร้อมสำหรับ การตรวจสอบของคุณครับ ขอบคุณโทของปืนคาบศิลา How I Won the War (1967)
You two check for damage.คุณทั้งสองตรวจสอบความ เสียหายใน frigin อุปกรณ์ จูนิเปอร์ใส่ น้ำมันว่า How I Won the War (1967)
A lad I know saved a grenade at Dunkirk.ดันเคิร์ก ไม่ได้วางไว้ใน กระสอบทรายที่ How I Won the War (1967)
Present and ready for your inspection, sir.ปัจจุบันและพร้อมสำหรับการ ตรวจสอบของคุณครับ How I Won the War (1967)
You shoot one, you've got to shoot the lot.คุณยิงหนึ่งคุณได้มีการถ่ายภาพ มาก ก่อนที่พวกเขาจะใช้เวลาสอบ ของพวกเขา How I Won the War (1967)
Or as I prefer to call it... the final test.หรือเป็นฉันชอบที่จะเรียกมัน ว่า การทดสอบขั้นสุดท้าย How I Won the War (1967)
A true Socratic query, that.แบบสอบถามเสวนาจริงว่า Yellow Submarine (1968)
And while I compose it, I'm also reviewing it.และในขณะที่ฉันเขียนมัน ฉันยังตรวจสอบมัน Yellow Submarine (1968)
Let me make a last appeal to your reason, before we inflict more of this on you.เราจะอธิบายเหตุผลครั้งสุดท้าย ก่อนเราจะสอบถามข่าวต่อ Beneath the Planet of the Apes (1970)
And we've had them here, standing precisely where you are now.และเรานํามาสอบสวน นํามายืนตรงที่คุณยืน Beneath the Planet of the Apes (1970)
-Sure. You want to meet him?- ตรวจสอบว่า คุณต้องการที่จะพบกับเขา? The Godfather (1972)
Within an hour, he signed a release for a certified check of $ 1,000.ภายในหนึ่งชั่วโมง เขาเซ็นสัญญาเปิดตัวสำหรับการตรวจสอบได้รับการรับรอง 1,000 ดอลลาร์ The Godfather (1972)
Check him out.ตรวจสอบเขาออก The Godfather (1972)
Make sure they're clean, because the guys will be there a long time.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังทำความสะอาดเพราะคนจะมีเวลานาน The Godfather (1972)
I was testing a new plane, racing it against the clock from Paris to India.จนเมื่อไม่นานมานี้ ผมกำลังทดสอบเครื่องบินลำใหม่ บินแข่งกับเวลาจากปารีสไปอินเดีย The Little Prince (1974)
What I want to do is very simple.ผมเเค่อยากจะทดสอบง่ายๆ Jaws (1975)
I haven't had to pass basic seamanship in a long time.ผมไม่ได้ถูกทดสอบ ความรู้เรื่องการออกเรือมานานเเล้ว Jaws (1975)
The fool thought he was in for romance, and ended up in a sackคนโง่คิดว่าเขาอยู่ในห้วงความรัก แต่แล้วก็กลับถูกจับอยู่ในกระสอบ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Our man tried to find his friend, looking everywhereผู้ชายของเราที่ผ่านการทดสอบว่าดีแล้วที่จะค้นหาเพื่อนของเขา . ,\ Nlooking ทุกๆสถานที่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
My first client, a stout man named Vaccari, looked me over carefullyไคลเอ็นท์แรกของฉัน, ผู้ชายแน่นหนาname Vaccari, ตรวจสอบฉันบนอย่างระมัดระวัง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He insisted on inspecting their rumps and that they defecated before himเขายืนยันการตรวจสอบอย่างละเอียด rump and ของเขาทั้งหลาย ที่นั้นเขาถ่ายอุจจาระก่อนเขา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
They wanted to know if you could get their test answers from God.เด็ก ๆ อยากรู้ว่า คุณขอข้อสอบจากพระเจ้าได้มั้ย Oh, God! (1977)
You agreed earlier to be part of an experiment today with the Los Angeles Police Department.คุณตกลงกับเราก่อนหน้านี้ว่า ส่วนนึงของการทดสอบในวันนี้ กับกรมตร.แอลเอ Oh, God! (1977)
You want me to get God to take a quiz?คุณอยากให้ผมให้พระเจ้าทำข้อสอบ Oh, God! (1977)
And you must pass an exam at the end of each year.เธอจะต้องสอบผ่าน ตอนสิ้นปีของแต่ละปี. Suspiria (1977)
I've already asked all of them.ได้สอบถามหมดทุกคนแล้ว. Suspiria (1977)
High-test, please.สูงการทดสอบ โปรด I Spit on Your Grave (1978)
Aw, check out those shorts.อ๊ะ ตรวจสอบ กางเกงขาสั้น ที่ วู I Spit on Your Grave (1978)
Sorry for the delay, ma'am. I'll check on it.ขออภัยใน ความล่าช้า แหม่ม I'II ตรวจสอบได้ I Spit on Your Grave (1978)
Walking back and forth real slow, making sure I see 'em good.เดิน ไปมา ช้า จริง ตรวจสอบให้แน่ใจ ฉัน เห็นมันดี I Spit on Your Grave (1978)
We have a query locate on a black Pursuit Special.แบบสอบถามค้นหาบนสีดำ แสวงหาพิเศษ Mad Max (1979)
I just came down here to check it out, and this guy, he's already snuffed it.ฉันเพียงแค่ลงมาที่นี่เพื่อ ตรวจสอบออก และผู้ชายคนนี้เขาก็ดับแล้ว Mad Max (1979)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบสอบถาม[n.] (baēpsøpthām) EN: questionnaire   FR: questionnaire [m]
แบบทดสอบ[n. exp.] (baēp thotsøp) EN: test   FR: test [m]
ใบสอบถามราคา[n. exp.] (bai søpthām rākhā) EN: price inquiry ; request for price quotation   
ดำเนินการสอบสวน[v. exp.] (damnoēnkān søpsūan) EN: interrogate ; examine   
เจ้าหน้าที่สอบสวน[n. exp.] (jaonāthī søpsūan) EN: inquiry official   
จดหมายสอบถาม[n. exp.] (jotmāi søpthām) EN: inquiry ; enquiry   
การดำเนินการทดสอบ[n. exp.] (kān damnoēnkān thotsøp) EN: test run   
การควบคุมตัวไว้เพื่อสอบปากคำ[n. exp.] (kān khūapkhum tūa wai pheūa søppākkham) EN: detention for questioning   
การสืบสวนและสอบสวน[n. exp.] (kān seūpsūan lae søpsūan) EN: criminal process   
การสอบ[n.] (kān søp) EN: examination   FR: examen [m] ; épreuve [f] ; concours [m] ; test [m]
การสอบใบขับขี่ [n. exp.] (kān søp bai khapkhī) EN: driving test   
การสอบเอ็นทรานซ์[n. exp.] (kān søp enthrān) EN: entrance examination ; admission   FR: épreuve d'admission [f]
การสอบแข่งขัน[n. exp.] (kān søp khaengkhan) EN: competitive examination   FR: concours [m]
การสอบเข้า[n. exp.] (kān søp khao) EN: entrance   FR: examen d'entrée [m] ; épreuve d'admission [f]
การสอบไล่[n.] (kān søplai) FR: examen [m]
การสอบปากคำ[n.] (kān søppākkham) EN: interrogation   
การสอบปากคำพยาน[n. exp.] (kān søppākkham phayān) EN: examination of witnesses   
การสอบปากเปล่า[n. exp.] (kān søp pākplāo) EN: oral examination   FR: épreuve orale [f]
การสอบสวน[n.] (kān søpsūan) FR: enquête [f] ; investigation [f]
การสอบสวนทางวินัย[n. exp.] (kān søpsūan thāng winai) FR: enquête disciplinaire [f]
การสอบถามข้อมูล[n. exp.] (kān søpthām khømūn) EN: query   FR: requête [f]
การสอบย่อย[n. exp.] (kān søp yøi) EN: test   FR: test [m]
การทดสอบ[n.] (kān thotsøp) EN: test ; contest   FR: examen [m] ; test [m] ; concours [m]
การทดสอบภาคสนาม[n. exp.] (kān thotsøp phāksanām) EN: field test   
การเตรียมสอบ[n. exp.] (kān trīemkān søp) FR: préparation d'un examen [f]
การตรวจสอบ[n.] (kān trūatsøp) EN: audit ; inspection   FR: examen [m] ; vérification [f] ; contrôle [m] ; audit [m]
การตรวจสอบบัญชี[n. exp.] (kān trūatsøp banchī) EN: audit   
การตรวจสอบโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง[n. exp.] (kān trūatsøp dōi withī sum tūayāng) EN: random inspection   
การตรวจสอบด้วยตา[n. exp.] (kān trūatsøp dūay tā) EN: visual inspection   FR: contrôle visuel [m]
การตรวจสอบเป็นวาระ[n. exp.] (kān trūatsøp pen wāra) EN: periodic inspection   
การตรวจสอบภายใน[n. exp.] (kān trūatsøp phāinai) EN: internal audit   FR: audit interne [m]
การตรวจสอบภายนอก[n. exp.] (kān trūatsøp phāinøk) EN: external audit   FR: audit externe [m]
การตรวจสอบพิธีการทางศุลกากร[n. exp.] (kān trūatsøp phithīkān thāng sunlakākøn) EN: customs inspection   
การตรวจสอบประจำปี[n. exp.] (kān trūatsøp prajampī) EN: annual audit   FR: audit anuel [m]
การตรวจสอบตามวาระ[n. exp.] (kān trūatsøp tāmwāra) EN: periodic inspection   
คณะกรรมการสอบสวน[n. exp.] (khanakammakān søpsūan) EN: committee of enquiry   FR: commission d'enquête [f]
คนตรวจสอบ[n. exp.] (khon trūatsøp) EN: examiner   FR: examinateur [m] ; examinatrice [f]
ข้อสอบ[n.] (khøsøp) EN: examination ; exam ; test ; quiz ; examination questions ; examination problems ; examination paper   FR: question d'examen [f]
ข้อสอบแข่งขัน[n. exp.] (khøsøp khaengkhan) EN: competitive examination   
ข้อสอบความถนัด[n. exp.] (khøsøp khwām thanat) EN: aptitude test   FR: test d'aptitude [m]
ข้อสอบวัดไอคิว[n. exp.] (khøsøp wat aikhiu) EN: intelligence test   FR: test d'intelligence [m]
กลัวสอบตก[v. exp.] (klūa søp tok) EN: be afraid of failing an examination ; be afraid of flunking   FR: craindre d'échouer à un examen ; craindre d'être collé à un examen ; être hanté par la peur de l'échec
กลไกการตรวจสอบอิสระ[n. exp.] (konkai kān trūatsøp itsara) EN: independant auditing mechanism   
ก่อนตรวจสอบ[adj.] (køn trūatsøp) EN: prima facie   
กระสอบ[n.] (krasøp) EN: bag ; sack ; gunny bag   FR: sac en grosse toile [m]
กรมสอบสวนคดีพิเศษ[org.] (Krom Søpsūan Khadī Phisēt) EN: Department of Special Investigation (DSI)   
ออกข้อสอบ[v. exp.] (øk khøsøp) EN: set examination questions ; set an examination ; set the paper   
ปัญหาสอบ[n. exp.] (panhā søp) FR: test [m] ; épreuve [f]
ผ้ากระสอบ[n. exp.] (phā krasøp) EN: sackcloth   FR: toile de jute [f]
แผนกสอบสวน[n. exp.] (phanaēk søpsūan) EN: inquiry section   

English-Thai: Longdo Dictionary
test(n) การทดสอบ, การสอบ
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
final examination(n) สอบไล่ (การสอบปลายภาคการศึกษา)
hessian(n) ผ้ากระสอบ
aptitude test(n) การสอบความถนัด เช่น An aptitude test can give you a blueprint for success based on your natural talents.
invigilator(n) ผู้คุมสอบ เช่น The Exam Invigilator is responsible for picking up the test material prior to the scheduled writing time, and distributing the materials to the candidates.
Ramkhamhaeng University(n name uniq) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยแบบไม่ต้องสอบเข้า ไม่จำกัดอายุ เพศ หรืออัตตลักษณ์ทางเพศ ตั้งอยู่ที่ ถ.รามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร, www.RU.ac.th, R. Open University

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alpha test[N] การทดสอบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือคุณภาพ
amenable[ADJ] ซึ่งยอมให้ทดสอบ
analyse[VT] วิเคราะห์, See also: ศึกษา, ตรวจสอบ, พิจารณา, นำมาแยกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ, Syn. analyze, resolve into elements
analyze[VT] วิเคราะห์, See also: ศึกษา, ตรวจสอบ, พิจารณา, Syn. analyse, examine, resolve into elements
assay[N] การทดสอบ, Syn. testing, examination
assay[VT] วิเคราะห์, See also: ตรวจสอบ, Syn. test, analyze
audit[N] การตรวจสอบบัญชี, Syn. checking, inspection, review
audit[VI] ตรวจสอบบัญชี
audit[VT] ตรวจสอบบัญชี, Syn. examine, check, inspect
audition[N] การทดสอบการแสดง, See also: การทดลองแสดง, Syn. tryout, test
audition[VT] ทดสอบการแสดง, See also: ทดลองแสดง
audition[VI] ทดสอบการแสดง, See also: ทดลองแสดง
auditor[N] ผู้สอบบัญชี, See also: ผู้ตรวจสอบบัญชี, Syn. accountant, examiner
autopsy[N] การชันสูตรศพ, See also: การตรวจสอบหาสาเหตุการตาย, Syn. postmortem, autopsy, necroscopy, inquest
autopsy[N] การตรวจสอบอย่างละเอียด, Syn. examination
burlap[N] ผ้าหนาหยาบใช้ทำกระสอบ, Syn. hessian
breeze through[PHRV] สอบผ่านอย่างง่ายดาย, See also: ผ่านอย่างสบาย, Syn. romp through, sall through, sweep through, walk through
buy a pig in a poke[IDM] ซื้อ / ยอมรับบางสิ่งมาโดยไม่ตรวจสอบ
canvass[VT] ตรวจสอบอย่างละเอียด, Syn. examine, investigate;discuss
case[VT] ตรวจสอบ, Syn. examine
censor[N] เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, Syn. inspector, judge
censor[VT] ตรวจสอบ, Syn. examine
censor[VT] ตัดออกด้วยอำนาจของผู้ตรวจสอบ, See also: ห้ามออกอากาศ, Syn. ban, forbid
censorial[ADJ] ที่ตรวจสอบ
censorship[N] การเซ็นเซอร์, See also: การตรวจสอบสื่อต่างๆ เพื่อตัดส่วนที่ไม่เหมาะสมออก, Syn. censoring, licensing
certified milk[N] นมที่ผ่านการตรวจสอบความถูกสุขอนามัย
check[N] การตรวจสอบ, See also: การเช็ค, การตรวจสภาพ
check[N] การทดสอบ
check[VT] ตรวจสอบ, Syn. check up on, look into, suss out
check[VI] ตรวจสอบ, See also: ตรวจ, เช็ค, Syn. check up on, look into, suss out
check out[VI] ตรวจสอบ, Syn. check, check up on, look into
check over[VI] ตรวจสอบ, See also: ตรวจทาน, ตรวจความเรียบร้อย, Syn. check, check up on, look into
checker[N] ผู้ที่ตรวจสอบ, Syn. checkout person, examiner
checkout[N] การทดสอบความพร้อม, See also: การตรวจสอบก่อนออก
checkpoint[N] ด่านตรวจ, See also: จุดตรวจสอบ
cinch[N] สายรัดถุงหรือกระสอบบนหลังสัตว์
control[VT] ตรวจสอบ, Syn. check, insure, see
countercheck[N] การตรวจสอบอีกครั้ง, See also: การตรวจทาน
countercheck[VT] ตรวจสอบอีกครั้ง, See also: ตรวจทาน
crucible[N] การทดสอบที่ทรหด
chech back[PHRV] พูดถึง, See also: ตัดสินใจอีกครั้ง, ตรวจสอบอีก
check back[PHRV] ตรวจสอบ
check off[PHRV] ทำเครื่องหมายแสดงว่าตรวจสอบแล้ว, Syn. tick off
check on[PHRV] ตรวจสอบ
check over[PHRV] ตรวจสอบ
check through[PHRV] ตรวจสอบ (โดยเฉพาะข้อเขียน), See also: ตรวจ
cram for[PHRV] รีบอัดเข้าไป (เรียนหรือท่องจำเพื่อสอบ), See also: รีบท่องหนังสือ, เร่งกวดวิชา, รีบยัดเข้าไป (เรียนหรือท่องจำเพื่อสอบ), Syn. swot for
cram up[PHRV] ท่องหนังสืออย่างหนัก (เพื่อสอบ)
cross-examine someone[IDM] สอบสวน, See also: ซักฟอก
detect in[PHRV] จับได้, See also: ตรวจสอบได้, สังเกตได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-z testabbr. both ear ascheim -Zondex test (เป็นการทดสอบการตั้งครรภ์)
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า,พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม,สารที่ได้รับวิเคราะห์,รายงานการวิเคราะห์,ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination)
audit(ออ'ดิท) n. การตรวจสอบบัญชี,บัญชี,การไตร่สวนคดี. -vt. ตรวจสอบบัญชี,เข้าฟัง (วิชาที่ไม่เอาคะแนน), Syn. examine, check)
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี,ผู้ฟัง,นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
bag(แบก) {bagged,bagging,bags} n. ถุง,กระสอบ,ย่าม,กระเป๋าถือ,ความมั่งคั่ง,อาชีพ,อารมณ์ -Phr. (in the bag แน่นอน,มั่นใจ) vi. บวม,พองขึ้น,มีท้อง vt. ใส่เข้าไปในถุง,ล่า,ฆ่า,ทำให้บวมหรือพอง, Syn. pouch
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
bbs(บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
benchmarkการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐานหมายถึง การทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการประมวลผล หรือการทำงานของ โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
beta testทดสอบรอบสองหมายถึง โปรแกรมที่ทำออกมาให้ลูกค้าทำการทดสอบเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเรียกว่า alpha test) เพื่อจะดูว่า โปรแกรมดังกล่าวปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้เรียบร้อยครบถ้วนดีแล้วหรือยัง ก่อนที่จะนำออกขายในตลาด โปรแกรมที่นำออกมาทดสอบเหล่านี้มักจะมีเขียนบอกไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่า ยังเป็นโปรแกรมที่อยู่ในขั้นทดลองใช้ เช่น Alpha 1, Beta 5 ซึ่งหมายถึง รุ่น 1.0 หรือ 5.0 นั่นเองดู alpha test ประกอบ
bottom(บอท'เทิม) {bottomed,bottoming,bottoms} n.,adj. ก้น,พื้นฐาน,ข้างใต้,พื้นน้ำ,ตอนท้ายสุด,ปลาย,ท้องเรือ,ปลายตรอก vt.,vi. ใส่พื้นให้แก่,พบความหมายเต็มของ ตรวจสอบข้อเท็จจริง vt. บรรลุถึงพื้นล่าง สร้างพื้นฐาน, Syn. foot
bronchoscopen. เครื่องมือตรวจสอบหลอดลม
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
canvass(แคน'เวิส) {canvassed,canvassing,canvasses} vt.,vi.,n. (การ) ตรวจสอบอย่างละเอียด,หาเสียง,ออกเที่ยวชักชวน,อภิปรายอย่างละเอียด,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: canvasser n. ดู canvass, Syn. examine,survey
carbon ribbonผ้าหมึกพิมพ์หมายถึง แถบผ้าหมึกที่ใช้ในเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) ผ้าหมึกนี้จะเป็นตัวทำให้ตัวหนังสือชัดหรือจาง ถ้าเมื่อใด ตัวหนังสือที่พิมพ์จาง ลองตรวจสอบดูผ้าหมึกพิมพ์ เพราะผ้าหมึกพิมพ์อาจจะเก่า ให้จัดการเปลี่ยนใหม่
case(เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู -
ccp(ซีซีพี) ย่อมาจาก Certificate in Computer Programming หมายถึงประกาศนียบัตรที่ให้แก่ผู้ที่สอบผ่านความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การสอบนี้จะทำปีละ 1 ครั้งในประเทศใหญ่ ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฯ
censor(เซน'เซอะ) n. เจ้าหน้าที่จับผิด,เจ้าหน้าที่ดูแลมหาวิทยาลัย,พลังข่มจิตภายใน vt. ตรวจสอบ,เซนเซอร์,ตัดตอนแก้ไข, See also: censorial adj. -Conf. consure
censorship(เซน'เซอชิพ) n. การเซนเซอร์,การตรวจสอบ,อำนาจการตรวจสอบ,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยับยั้ง,พลังจิตข่มซ่อนเร้นอยู่ในใจ
chartered accountantn. ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นผู้สอบบัญชี'
check(เชค) {checked,checking,checks} vt. หยุด,รั้ง,ดึง,ตรึง,สกัด,ทำลาย,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทำเครื่องหมายตรวจสอบ,ฝากเก็บ,รุกฆาต (หมากรุก) ,ทำให้เกิดรอยแตก,ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) ,ตรวจสอบ,แตกเป็นช่อง,ร้าวเป็นช่อง,หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
check bitบิตตรวจสอบบิตที่เพิ่มเข้าไปในข้อมูล ใช้เมื่อจะตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการส่งข้อมูล
check sumผลรวมตรวจสอบหมายถึง ผลการคำนวณเพื่อยืนยันในความแม่นตรงของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางโมเด็ม ส่วนมากจะเป็น XModem โดยปกติ ในการส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์จะต้องจัดการแยกข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ก่อน ฉะนั้นเมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมีการตรวจสอบผลรวม ถ้าตรงกัน ก็แปลว่า ข้อมูลที่ส่งออกไปถูกต้องครบถ้วน
check-outn. การ (เวลา) ออกจากที่พักหรือห้องในโรงแรม,การตรวจสอบ
checks and balancesn. ระบบการตรวจสอบควบคุมซึ่งกันและกัน
checkupn. การตรวจสอบ,การตรวจสุขภาพร่างกายอย่างละเอียด
comprehensive(คอมพริเฮน'ซิฟว) adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,เข้าใจได้กว้าง,ซึ่งหยั่งรู้,ซึ่งประกันความเสียหายอย่างกว้างขวาง n. การทดสอบความรู้อย่างกว้างขวาง, See also: comprehensiveness n. ดูcomprehensive, Syn. far-reaching,wide
computer auditการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการตรวจสอบการประมวลผลเพื่อความถูกต้องทางบัญชี
computer crimeอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หมายถึง อาชญากรรมหรือความผิดที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น การแก้ไขตัวเลขในบัญชีเงินฝากของลูกค้า จนทำให้สามารถขโมย หรือยักย้ายถ่ายเทเงินออกไปได้ หรือการแอบเข้าไปดูและแก้ไขคะแนนสอบ เป็นต้น
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
con(คอน) 1. {conned,conning,cons} v. ต่อต้าน,แย้ง,เรียนรู้,ศึกษา,ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,จำไว้,นำเรือ,ถือพวงมาลัยเรือ n. การต่อต้าน,การโต้เถียง,ผู้คัดค้าน,ผู้ลงบัตรคัดค้าน,นักโทษ,วัณโรค adj. ซึ่งหลอกให้เชื่อ 2. ย่อมาจากคำว่า CONsole ซึ่งศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ส่วนเฝ้าคุม ในวงการคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์และจอภาพ เป็นต้นว่า คำสั่ง COPY CON:autoexec.bat เป็น คำสั่งที่นำมาใช้เมื่อต้องการนำข้อความที่เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์และมองเห็นบนจอภาพ (โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมประมวลผลคำ) คัดลอกเข้าไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ชื่อว่า autoexec.bat เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้กด CTRL+Z หลังจากนั้น ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแฟ้มข้อมูลชื่อ autoexec.bat ซึ่งบรรจุข้อความที่พิมพ์ไว้นั้น
confront(คันฟรันทฺ') {confronted,confronting,confronts} vt. เผชิญหน้ากับ,พบกับ,นำมาร่วมกันเพื่อตรวจสอบหรือเปรียบเทียบ, See also: confrontment n. confronter n., Syn. oppose,face,meet ###A. avoid,shun
controller(คันโทรล'เลอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ควบคุม,ผู้ยับยั้ง,เครื่องควบคุม,เครื่องปรับ., See also: controllership n. ดูcontroller
countercheck(เคา'เทอะเชค) vt.,n. (การ) หยุดยั้ง,ยับยั้ง,ตรวจสอบซ้ำ,ตรวจทบทวน, Syn. blank check
crc(ซีอาร์ซี) ย่อมาจากคำ cyclic redundancy check หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
cross-examine(ครอส'อิกแซม'มิน) vi. ตรวจสอบโดยคำถาม,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม, See also: cross-examination n. ดูcross-examine cross-examiner n. ดูcross-examine
cross-question(ครอส'เควส'เชิน) vt. ไต่ถาม,ตรวจสอบโดยการถาม,ปัญหาที่ถามขึ้นมาในขณะซักถาม, See also: cross-questioning n. ดูcross-question
crucible(ครู'ซิเบิล) n. เบ้าหลอม,การทดสอบที่รุนแรง,การทดสอบน้ำใจ
cyclic redundancy checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวนใช้ตัวย่อว่า CRC หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
datary(เด'ทะรี) n. สำนักงานตรวจสอบผู้สมัครเข้าทำงานในราชสำนักวาติกัน
debrief(ดิบรีฟ') vt. สอบถามรายละเอียด, See also: debriefing n.
debuggerโปรแกรมตรวจสอบจุดบกพร่องหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้แก้ไขโปรแกรมโดยเฉพาะ
disquisitionn. การตรวจสอบและถกเถียงเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์
double-checkvt. ,vi. ตรวจสอบ2ครั้ง
dry runningการตรวจสอบ (โปรแกรม) นอกเครื่องหมายถึง การตรวจสอบดูชุดคำสั่งในเชิงตรรกะ และการใช้รหัสคำสั่งจากผังงาน (flowchart) และคำสั่งข้อเขียน เพื่อดูว่า ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ อาจใช้ตัวเลขสมมติใส่เข้าไปก็ได้ ในบางครั้ง ใช้คำว่า การไล่สอบบนโต๊ะทำงาน (desk check)
essay(เอส'เส) n. เรียงความร้อยแก้ว,ข้อเขียนสั้น ๆ ,ปกิณกะ,ความพยายาม,การทดลอง vt. (เอสเซ') พยายาม,ทดสอบ., See also: essayer n. ดูessay essayistic adj. ดูessay
even parityภาวะคู่หมายถึง การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล โดยการเพิ่มบิตต่อกันเข้ากับข้อมูล (concate nate) เพื่อให้จำนวนบิตที่มีค่าเป็น 1 เปลี่ยนเป็นเลขคู่ ดู odd parity เปรียบเทียบ
examination(อิกแซมมะเน'เชิน) n. การสอบ,การทดสอบ,การตรวจสอบ, Syn. inspection,
examine(อิกแซม'มิน) {examined,examining,examines} vt. สอบ,ทดสอบ,ตรวจสอบ, See also: examinable adj. ดูexamine examiner n. ดู examine examingly adv ดูexamine, Syn. scrutinize

English-Thai: Nontri Dictionary
ascertain(vt) ค้นคว้า,สืบหา,สอบถาม
assay(n) การพยายาม,การทดสอบ,การทดลอง,การวิเคราะห์
assay(vt) พยายาม,ทดสอบ,ตรวจสอบ,ทดลอง,วิเคราะห์
audit(n) การตรวจสอบบัญชี,บัญชี
audit(vt) ตรวจสอบบัญชี
auditor(n) ผู้ฟัง,ผู้ตรวจสอบบัญชี
bag(n) ถุง,กระสอบ,กระเป๋าถือ,ย่าม
burlap(n) ผ้ากระสอบ,ผ้าใบ,ผ้าป่าน
censor(vt) ติชม,ตรวจหนังสือพิมพ์,จับผิด,ตรวจสอบ,เซนเซอร์
censorship(n) การติชม,การตรวจหนังสือพิมพ์,การตรวจตรา,การตรวจสอบ,การเซนเซอร์
check(n) การตรวจสอบ,เครื่องหมายถูก,เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่าย
check(vt) ทำให้ชะงัก,ดึง,ทำให้หยุด,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตรวจสอบ
comptroller(n) ผู้ชำระบัญชี,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ
controller(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้ตรวจตรา,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องควบคุม
copyreader(n) คนตรวจสอบ,บรรณาธิการ,คนพิสูจน์อักษร
disquisition(n) การถกเถียง,การตรวจสอบ,การค้นคว้า,การบรรยาย,ปาฐกถา
enquire(vt) ถาม,ไต่ถาม,สอบถาม,สอบสวน,สืบสวน
enquiry(n) การไต่ถาม,การสอบถาม,การสอบสวน,การสืบสวน,คำถาม
essay(vt) ทดสอบ,ลอง,ทดลอง,พยายาม
essayist(n) ผู้เขียนเรียงความ,ผู้ทดสอบ
examination(n) การตรวจสอบ,การทดสอบ,ข้อสอบ,การสอบสวน
examine(vt) ตรวจสอบ,ทดสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน
examiner(n) ผู้ตรวจ,ผู้สอบ,ผู้ตรวจสอบ,ผู้ทดสอบ,ผู้เข้าสอบ
experiment(n) การทดลอง,การทดสอบ,การพิสูจน์
experiment(vt) ทดลอง,ทดสอบ,พิสูจน์
experimentation(n) การทดลอง,วิธีทดลอง,การทดสอบ
exploration(n) การสำรวจ,การตรวจค้น,การสอบสวน,การวินิจฉัย
explorer(n) นักสำรวจ,ผู้สอบสวน,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องตรวจ
fail(vi) ล้มเหลว,ไม่สำเร็จ,ไม่เกิดผล,ไม่สามารถ,สอบตก
failure(n) ความล้มเหลว,การล้มละลาย,การสอบตก
gunny(n) ป่าน,ผ้ากระสอบ
inquest(n) การไต่สวน,การพิจารณาคดี,การสอบสวนคดี,การชันสูตรศพ
inquire(vi,vt) ถาม,สอบสวน,สืบสวน,ไต่สวน,สอบถาม
inquirer(n) ผู้ถาม,ผู้สอบถาม,ผู้สืบสวน,ผู้ไต่สวน
inquiry(n) การถาม,การสืบสวน,การสอบสวน,การไต่สวน
inquisition(n) การไต่สวน,การสอบสวน,การสืบสวน
inquisitive(adj) อยากรู้อยากเห็น,สอดรู้สอดเห็น,ชอบสอบถาม
inquisitor(n) เจ้าพนักงานไต่สวน,เจ้าหน้าที่สอบสวน,คนซักถาม
inspect(vt) ตรวจ,สำรวจ,ตรวจตรา,ตรวจสอบ
interrogate(vt) ถาม,ซักไซ้,สอบถาม
interrogation(n) การถาม,การสอบถาม,คำถาม
investigate(vt) สืบสวน,สืบสาว,สอบสวน,ไต่สวน,สำรวจ
investigation(n) การสืบสวน,การสอบสวน,การไต่สวน,การสำรวจ
invigilate(vi) เฝ้าดู,ควบคุม,สอดส่อง,คุมสอบ
paper(n) กระดาษ,ใบปลิว,เอกสาร,ข้อสอบไล่,หนังสือพิมพ์
pass(n) บัตรผ่าน,บัตรอนุญาต,การโบกมือ,ทางผ่าน,การสอบผ่าน
pass(vi) ผ่านไป,ล่วงลับไป,เกิดขึ้น,สอบได้,ปล่อย,สิ้นสุด
pretext(n) ข้ออ้าง,ข้อแก้ตัว,มารยา,การทดสอบเบื้องต้น
probation(n) การทดลอง,การภาคทัณฑ์,การพิสูจน์,การทดสอบ
probe(vt) ตรวจสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน,ทดสอบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accountability (n) ตรวจสอบได้
astm (n ) สมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบวัสดุ
auditor's report (n) รายงานของผู้สอบบัญชี
check into (vt ) ตรวจสอบ ตัวอย่างการใช้ Renrengang check into their dramatic story.
commissioning (n ) การทดสอบการใช้งานของระบบ
dispatcher[ ดิสแพตเชอร์] (n ) เกี่ยวกับการบิน พนักงาน ไฟล์ทแปลน คือวางแผนเส้นทางการบิน น้ำมัน และอื่นๆ ที่นักบินควรรู้ รวมทั้งตรวจสอบ NOTAM METAR และ อื่นๆ อีกมากมาย
due diligence (n ) การสอบทานธุรกิจ
excuss[Ex`cuss´] (vt ) 1)ทิ้ง, สลัดทิ้ง, สะบัด; 2) พินิจ, ตรวจสอบอย่างละเอียด, สืบสวน, แกะรอย, ถอดรหัส; 3) ยึดจับ, บังคับคดี (กฎหมาย)
See also: S. 1)To shake off, to discard,2)To inspect; to investigate, to decipher,3)To seize a
forensic accountant (n ) ผู้ตรวจสอบทุจริตทางบัญชี
See also: S. auditor,
general educational developmentการสอบเทียบวุฒิ
hackathonกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนา มากจากกลุ่มนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาร่วมชุมนุมกันในการเจาะทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ว่ามีจุดอ่อนหรือควรแก้ไขอย่างไรบ้าง
hawthorne effect[ฮาวธอร์น] (n) 1. การบิดเบือนผลการวิจัยเนื่องจากการตอบแบบสอบถาม -> A distortion of research results caused by the response of subjects to the special attention they receive from researchers [แปลจาก www.onelook.com] 2. The effect (usually positive or beneficial) of being under study, upon the persons being studied; their knowledge of the study often influences their behaviour. [www.onelook.com]
Hepatobiliary scintigraphy (HIDA)เทคนิคการวินิจฉัยที่ภาพสองมิติของเนื้อเยื่อภายในร่างกายมีการผลิตผ่านการตรวจสอบของรังสีที่ออกมาจากสารกัมมันตรังสีที่ได้รับการจัดการในร่างกาย ที่เกี่ยวข้องกับ, ตั้งอยู่ในหรือใกล้, ผลิตใน, หรือส่งผลกระทบต่อตับและน้ำดี, ท่อน้ำดี, และถุงน้ำดี
interrogation room (n) ห้องสอบสวน
invigilator (n ) ผู้คุมสอบ,คนคุมสอบ
See also: R. invigilate
Magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP)เป็นเทคนิคการถ่ายภาพทางการแพทย์ที่ใช้การถ่ายภาพสะท้อนแบบแม่เหล็กเพื่อแสดงให้เห็นถึงน้ำดีและท่อตับอ่อนในลักษณะที่ไม่รุกราน ขั้นตอนนี้สามารถใช้ในการตรวจสอบว่านิ่วในท่อที่อยู่รอบถุงน้ำดีหรือไม่
micromanageการบริหารงานแบบจู้จี้จุกจีกจับผิดและตรวจสอบรายละเอียดทุกอย่างทุกขั้นตอน
multiple choice examination (n) ข้อสอบปรนัย
See also: R. write-up examination
Papanicolaou (Pap)ขั้นตอนที่แปรงขนาดเล็กหรือไม้พายที่ใช้ในการกำจัดเซลล์จากปากมดลูกอย่างเบาๆเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์สำหรับมะเร็งปากมดลูกหรือการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่อาจนำไปสู่มะเร็งปากมดลูก
Pharmacopoeia[ฟามาโคเปีย] (n Pharm. ) หนังสือตำรายาฉบับสากล ยอมรับและใช้กันทั่วโลก บอกข้อมูลเกี่ยวกับยาและวิธีการตรวจสอบยาในหัวข้อต่างๆ หัวข้อใน pharmacopoeia เช่น Description, Purity rubric, Identification, Assay เป็นต้น Pharmacopoeia ที่ใช้กันในปัจจุบัน เช่น USP(pharmacopoeia ของUSA), BP(pharmacopoeia ของBritish) JP(pharmacopoeia ของ Japan) ปัจจุบันประเทศไทยมี pharmacopoeia เป็นของตัวเองแล้ว โดยใช้อักษรย่อว่า TP จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
ronin student (n) นักเรียนที่พลาดการสมัครสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทลัยในปีนั้นๆ และกำลังศึกษาเพื่อเตรียมสอบคัดเลือกในปีต่อๆ ไป
Rorschach (n ) แบบทดสอบทางจิตวิทยาชนิดหนึ่ง เป็นรูปภาพจากการหยดหมึกลงบนกระดาษให้เกิดเป็นรูปต่างๆ แสดงให้ผู้รับการทดสอบบอกว่าเห็นเป็นรูปอะไร
sandboxระบบสำหรับทดสอบ
Service Provision[เซอร์วิส โปรวิชันนิ่ง] (n ) การส่งมอบบริการแก่ลูกค้าหลังผ่านการตรวจสอบ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการให้บริการโทรคมนาคม
Test (n ) ทดสอบ
test (modal verb ) ทดสอบ
to study for the examอ่านหนังสือสอบ
traceability (n ) การสืบทวนแหล่งที่มา การสอบทวนแหล่งที่มา
Turnkey (n ) ลักษณะสัญญาซื้อทรัพย์สินโดยมีเงื่อนไขว่า มูลค่าทรัพย์สินเป็นมูลค่ารวมเบ็ดเสร็จจนกระทั่งทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ โดยผู้ซื้อไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มอีก เนื่องจากการส่งมอบทรัพย์สินประเภทนี้ จำเป็นต้องมีขั้นตอนการดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ อบรมวิธีการใช้ ตรวจรับ ฯลฯ ทรัพย์สินเหล่านี้จึงจะสามารถใช้งานได้ สัญญาซื้อทรัพย์สินเหล่านี้จึงมี 2 ลักษณะคือ Time and Material และ Turnkey โดย Time and Material จะเป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้อตามระยะเวลา (เช่น จำนวนวัน-คน หรือ Man-Day) ที่ใช้ไปจริง ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
verification (n ) การทวนสอบ
verify (vt ) ตรวจสอบ
write-up examination (n) ข้อสอบอัตนัย
See also: R. multiple choice examination
คะแนนเก็บคะแนนที่เป็นคะแนนเก็บไม่ใช่สอบใหญ่
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจากมีความแตกต่างด้านสมบัติวัสดุทั้งสองชนิดทำให้เกิดจุดบกพร่องต่างๆทำให้การเชื่อมรอยต่อโลหะทั้งสองได้ค่อนข้างยาก งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยการเชื่อมที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลความต้านแรงดึงและค่าความแข็งด้วยโปรแกรม ทางสถิติ โดยใช้กระบวนการเชื่อม มิกส์ ลวดเชื่อมสเตนเลสSpeedarc308 Lsi*1.2mm การทดสอบประกอบด้วยโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง ความแข็งแรงดึง การดัดโค้ง และการใช้โปรแกรมทางสถิติ กระแสไฟเชื่อม 112A ความเร็วเชื่อ 2 m/s แก๊สปกคลุมแนวเชื่อม Ar 80% + CO2 20 % การทดสอบตามมาตรฐาน ASME BPVC IX ผลการทดสอบค่าความแข็งเฉลี่ย 166.23 HV ความแข็งแรงดึงเฉลี่ย 262.25 MPa การดัดโค้งพบว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบนั้นแตกหัก (Broken) ทั้งหมด จึงสรุปได้ว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบนั้นไม่สามารถรับแรงดัดโค้งได้ การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ เมื่อกำหนดค่า α มีค่าเท่ากับ 0.05 พิจารณาอันตรกิริยาจากค่า P-Value Strength เท่ากับ 0.884 และค่าความแข็ง Hardness เท่ากับ 0.227 การทดลองทั้งหมดมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 95% ทำให้การทดลองครั้งนี้ไม่มีอิทธิพลต่อผลการทดลองอย่างนี้นัยสำคัญ คำสำคัญ: เหล็กคาร์บอน SS400 , เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 , การเชื่อมมิก , โปรแกรมทางสถิติ
เด็กโต๊ะทอง (n ) เด็กที่จ่ายเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียน เพื่อแลกกับการเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน (เด็กฝาก ก็เช่นเดียวกัน)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
アンケート[あんけいと, ankeito] (n) แบบสอบถาม
テスト[てすと, tesuto] (n) ทดสอบ
棚卸[たなおろし, tanaoroshi] (n) ตรวจสอบและตีราคาสินค้าทีมีอยู่
照会[しょうかい, shoukai] (n) การสอบถาม (เช่น 料金照会 การสอบถามเรื่องค่าใช้บริการ)
視認[しにん, shinin] (n) ดูตรวจสอบ,มองเช็คดูให้แน่ใจ
試験[しけん, shiken] (n) การสอบ
面接[めんせつ, mensetsu] (n) การสอบสัมภาษณ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
補数[ほすう, hosuu] ทดสอบ
ลงบรรทัดใหม่
模試[もし, moshi] การสอบซ้อม
検具 する[けんぐ, kengu] (n vt) การตรวจสอบงานด้วยจิ๊ก
検具[検具, ken gu] (n vt) การตรวจสอบชิ้นงานด้วยจิ๊ก
受験[じゅけん, juken] (n) การสอบเข้า
検証[けんしょう, kenshou] ตรวจสอบ พิสูจน์
疑問[ぎもん, gimon] (n ) (เควส'เชิน) n. คำถาม,ประโยคคำถาม,ปัญหา,การถาม,การสอบถาม,กระทู้,เรื่องที่อภิปราย -v. ถาม,สอบถาม, S. . questioner n. questionable adj. questionably adv. -Phr. (beyond (all) question ไม่ต้องสงสัย) -Phr. (out of the question เป็นไปไม่ได้)
浪人[ろうにん、rounin, rounin , rounin] ซามูไรพเนจร,คนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้แล้วรอสอบใหม่ในปีต่อไป
問題解決[もんだいかいけつ, mondaikaiketsu] ปัญหาคลี่คลาย (โปรดตรวจสอบกับผู้ชำนาญการอีกครั้ง)
受付[うけつけ, uketsuke, uketsuke , uketsuke] (n ) ที่ติดต่อสอบถาม, โต๊ะประชาสัมพันธ์
校正[こうせい, kousei] (n ) การสอบเทียบ (เครื่องมือวัดต่างๆ)
校正[こうせい, kousei] (n ) การสอบเทียบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
調査[ちょうさ, chousa] Thai: การตรวจสอบ English: examination
調査[ちょうさ, chousa] Thai: การสอบสวน English: inquiry
確認[かくにん, kakunin] Thai: การตรวจสอบเพื่อยืนยันให้แน่ใจ English: affirmation
問い合わせる[といあわせる, toiawaseru] Thai: สอบถาม English: to enquire
落ちる[おちる, ochiru] Thai: สอบตก English: to fail (e.g. exam)
試す[ためす, tamesu] Thai: ทดสอบ English: to test
申込[もうしこみ, moushikomi] Thai: สมัคร(สอบ) English: subscription
滑る[すべる, suberu] Thai: พลาด(สอบตก) English: to fail
検査[けんさ, kensa] Thai: การตรวจสอบ English: inspection (e.g. customs, factory) (vs)
検査[けんさ, kensa] Thai: การทดสอบ English: examination
手入れ[ていれ, teire] Thai: การที่ตำรวจเข้าไปสอบสวนอาชญากรรมในที่เกิดเหตุ
問い合わせ[といあわせ, toiawase] Thai: การสอบถาม
尋ねる[たずねる, tazuneru] Thai: สอบถาม English: to ask
試みる[こころみる, kokoromiru] Thai: ทดสอบ English: to test
抑える[おさえる, osaeru] Thai: ตรวจสอบให้แน่ชัด English: to check

German-Thai: Longdo Dictionary
Verhandlung(n) |die, pl. Verhandlungen| การสอบสวน, การไต่สวน
bereit(adj) เตรียมพร้อม, พร้อม เช่น Ich bin bereit für die Prüfung. ฉันพร้อมสำหรับการสอบแล้ว
Viel Glück!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า โชคดี เช่น Viel Glück bei der Prüfung! ขอให้โชคดีในการสอบ
leiden unter (+D)(vi) อยู่ในสภาพที่แย่เนื่องจาก เช่น Er leidet immer unter Streß vor der Prüfung. เขามีอาการเครียดเสมอก่อนสอบ
wünschen(vt) |wünschte, hat gewünscht| ปรารถนา หวังอยากให้ เช่น Ich wünsche dir, daß du die Prüfung schaffst. ฉันขอให้เธอสอบผ่าน
schaffen(vt) |schaffte, hat geschafft| ทำให้เป็นผลสำเร็จ, ทำได้สำเร็จ เช่น Sie hat die Prüfung geschafft. เธอสอบผ่านแล้ว, See also: S. erfüllen
überglücklich(adj) ดีใจมาก, ดีใจท่วมท้น ตัวอย่างการใช้คำ Sie ist überglücklich über ihre bestandene Führerscheinprüfung = เธอดีใจสุดๆ เลยล่ะ ที่สอบใบขับขี่ผ่าน (ที่เยอรมนีสอบยากมาก)
Schwein-Hund überwinden(slang) เอาชนะความเกียจคร้านของตัวเอง เช่น Um die Prüfung zu bestehen, muss du zuerst deinen Schwein-Hund überwinden,weißt!! = ก่อนจะสอบให้ผ่านอ่ะนะ เธอต้องรู้จักเอาชนะความเกียจคร้านของตัวเองให้ได้ซะก่อน รู้มั้ย!!
schriftliche Prüfung(n) |die| ข้อสอบข้อเขียน, See also: A. die mündliche Prüfung,
Prüfungsamt(n) |das| ฝ่ายวิชาการในมหาวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบโดยตรง
Prüfungsanmeldung(n) |die| การลงทะเบียนเพื่อจะขอสอบ, See also: A. die Prüfungsabmeldung,
Prüfungsabmeldung(n) |die| การลงทะเบียนยกเลิกการสอบที่ได้ลงเอาไว้แล้ว
mündlich(adj adv) (การสอบ)ทางปาก,ที่เกี่ยวกับปาก,ที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์, See also: A. schriftlich,
schriftlich(adj adv) ที่เกี่ยวกับการเขียน, (การสอบ)โดยการเขียนตอบ, See also: A. mündlich,
mündliche Prüfung(n) |die| ข้อสอบปากเปล่า, See also: A. die schriftliche Prüfung,
Prüfung(n) |die, pl. Prüfungen| การสอบซึ่งอาจเป็นได้ทั้งข้อเขียนและปากเปล่า (ต่างจาก Klausur ตรงที่ Klausur หมายถึงการสอบข้อเขียนเท่านั้น)
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen| สอบตก, See also: A. bestehen,
untersuchen(vt) |untersuchte, hat untersucht| ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์
analysieren(vt) |analysierte, hat analysiert| วิเคราะห์, ศึกษาหรือตรวจสอบคุณสมบัติหรือโครงสร้าง เช่น ein Problem analysieren วิเคราะห์ปัญหา
krank(adj) ป่วย, ไม่สบาย เช่น Sie schreibt die Klausur mit, obwohl sie krank ist. เธอมาสอบถึงแม้ว่าไม่สบาย
vernehmen(vt) |vernimmt, vernahm, hat vernommen, jmdn.| ตั้งคำถามหรือไต่สวนพยานหรือผู้ต้องสงสัย เช่น Die Polizei vernimmt den Verdächtigen. ตำรวจสอบสวนผู้ต้องสงสัย
Versuch(n) |der, pl. Versuche| การทดลอง, การทดสอบ เช่น der chemische Versuch การทดลองเคมี, Der Versuch, aus dem Gefängnis zu entfliehen, mißlang. ความพยายามที่จะหนีออกจากคุกนั้นล้มเหลว
durchführen(vt) |führt durch, führte durch, hat durchgeführt, etw.(A)| ดำเนินการทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ เช่น Das Promotionsverfahren soll bei der Fakultät Chemie durchgeführt werden. ขบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกถูกดำเนินการที่คณะเคมี
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen, in/bei etw.(D)| ไม่ผ่าน, (สอบ)ตก, ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น Ist er einmal bei irgendeiner Prüfung durchgefallen? เขาเคยสอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งสักครั้งไหม
Abschlussprüfung(n) |die, pl. Abschlussprüfungen| สอบไล่, สอบจบ, การสอบจบการศึกษา,
beaufsichtigen(vt) |beaufsichtigte, hat beabsichtigt, etw.(A)| คุม(สอบ), คอยดูความเรียบร้อยในการสอบ เช่น eine Prüfung beabsichtigen คุมสอบ
Ermittlung[แอ-มิท-หลุ่ง] (n) |die, pl. Ermittlungen| การหาค่า การสอบหา การสืบสวน การสอบสวน
überprüfen(vt) |überprüfte, hat überprüft, etw.(A)| ตรวจสอบ, พิสูจน์, ทดสอบ เช่น Wir haben die Maschine überprüft., See also: S. kontrollieren, testen,
Fragebogen(n ) |der, pl. Fragebögen| แบบสอบถาม เช่น Hallo, ich suche eine Software, mit der ich auf einfache Art und Weise Fragebögen erstellen kann., See also: S. der Fragenkatalog

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*nblick {m}; Ansicht {f}; Sicht {f}; Blick {m}; Aus*n. ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนา,จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป,-Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ
checken (vi) ตรวจสอบ ทดสอบ (เป็นคำศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ Check)
geprüft(เก-พรูฟ-เทอะ) vt. ทบทวน,ตรวจสอบอีก,พิจารณาใหม่,วิจารณ์,ตรวจพล,สังเกตการณ์ vi. เขียนบทวิจารณ์,เขียนบทปฏิทัศน์

French-Thai: Longdo Dictionary
film,-s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โฆษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
intelligence(n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top