ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สร้างสรรค์*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สร้างสรรค์, -สร้างสรรค์-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สร้างสรรค์(v) create, See also: make, originate, Syn. ประดิษฐ์, รังสรรค์, จัดทำ, สร้าง
สร้างสรรค์(v) create, See also: invent, make, originate, devise, formulate, Syn. คิดค้น, ประดิษฐ์, Ant. ทำลาย, Example: เขาได้รับเกียรติว่าเป็นศิลปินดีเด่นแห่งรัฐในฐานะที่เป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปะที่มีผลงานยอดเยี่ยม, Thai Definition: สร้างให้มีให้เป็นขึ้น
ความคิดสร้างสรรค์(n) creativity, Example: ประติมากรรมไทยเป็นผลงานที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษ, Thai Definition: ความสามารถที่จะสร้างความคิดใหม่ๆ ที่ให้ผลในทางบวก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้สร้างสรรค์น. ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงาน โดยความคิดริเริ่มของตนเอง.
สร้างสรรค์ก. สร้างให้มีให้เป็นขึ้น (มักใช้ทางนามธรรม) เช่น สร้างสรรค์ความสุขความเจริญให้แก่สังคม.
สร้างสรรค์ว. มีลักษณะริเริ่มในทางดี เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะสร้างสรรค์.
จินตนิยมคตินิยมในการสร้างสรรค์วรรณกรรมหรือศิลปะซึ่งแสดงให้เห็นชีวิตและโลกตามจินตนาการหรือมโนภาพ.
นิยต, นิยต-ตระหนักแน่, เป็นที่ยอมรับ, เชิงสร้างสรรค์, ทางบวก.
บวกว. ที่เป็นไปในทางสนับสนุน ทางดี หรือเชิงสร้างสรรค์ เช่น มองในทางบวก
พาณิชยศิลป์น. ศิลปกรรมประเภทหนึ่งซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านธุรกิจการค้าโดยเฉพาะ เช่น ศิลปะในการเขียนภาพโฆษณา ศิลปะในการออกแบบเครื่องแต่งกาย.
ลิขสิทธิ์สิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ที่ตนได้ทำขึ้น อันได้แก่ สิทธิที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำออกโฆษณา รวมทั้งอนุญาตให้ผู้อื่นนำงานนั้นไปทำเช่นว่านั้นด้วย.
ศิลปกรรมน. สิ่งที่เป็นศิลปะ, สิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นศิลปะ, เช่น งานประติมากรรม งานสถาปัตยกรรมจัดเป็นศิลปกรรม.
ศิลปธาตุน. สิ่งที่เป็นส่วนประกอบร่วมในการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยเฉพาะงานประเภททัศนศิลป์ ได้แก่ เส้น สี ผิว เป็นต้น.
ศิลปลักษณะน. คุณสมบัติของงานศิลปกรรมที่ปรากฏให้เห็นได้จากรูปวัตถุที่ได้รับการสร้างสรรค์อย่างมีระเบียบ มีความกลมกลืนและความเรียบง่าย.
ศิลปวัตถุน. วัตถุอันเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ที่ประกอบด้วยศิลปลักษณะ เช่น ภาพเขียน รูปปั้น เครื่องลายคราม เครื่องถม
ศิลปะพื้นบ้านน. ศิลปะแขนงต่าง ๆ เช่น วรรณกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม นาฏศิลป์ หัตถกรรม ที่ชาวบ้านได้สร้างสรรค์ขึ้นจากการเรียนรู้และฝึกปรือในครอบครัวหรือในหมู่บ้าน เป็นงานสร้างสรรค์ของสังคมชาวบ้าน และได้พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกันมาหลายชั่วคน.
สถาปนิก(สะถาปะ-) น. ผู้ทรงคุณวุฒิในการสร้างสรรค์ทางออกแบบก่อสร้าง.
สรรค์(สัน) ก. สร้างให้มีให้เป็นขึ้น, มักใช้เข้าคู่กับคำ สร้าง เป็น สรรค์สร้าง หรือ สร้างสรรค์.
สัจนิยม(สัดจะ-) น. คตินิยมในการสร้างสรรค์วรรณกรรมหรือศิลปะซึ่งแสดงให้เห็นชีวิตและโลกอย่างสมจริง
สื่อวัสดุต่าง ๆ ที่นำมาสร้างสรรค์งานศิลปกรรม ให้มีความหมายตามแนวคิด ซึ่งศิลปินประสงค์แสดงออกเช่นนั้น เช่น สื่อผสม.
สื่อผสมน. วัสดุที่ใช้สำหรับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ร่วมกันตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป เช่น สีน้ำที่มีคุณลักษณะบางสดใสกับสีโปสเตอร์ที่มีคุณสมบัติหนาทึบ ดินสอกับหมึก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
constructive engagementปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
creative theory of perceptionทฤษฎีสัญชานเชิงสร้างสรรค์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creative ability in technologyความสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Edutainmentโปรแกรมการเรียนรู้เชิงบันเทิง, การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อที่ให้ผู้เรียนได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน อาจเป็น รูปแบบของเกมเพื่อความบันเทิงผ่านมัลติมีเดีย แต่มีเนื้อหาเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ [Assistive Technology]
สร้างสรรค์สร้างให้มีให้เป็นขึ้น, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ สร้างสรร [คำที่มักเขียนผิด]
Creation (Literary, artistic, etc.)การสร้างสรรค์ (วรรณกรรม, ศิลปกรรม, ฯลฯ) [TU Subject Heading]
Creative abilityการสร้างสรรค์ [TU Subject Heading]
Creative ability in businessการสร้างสรรค์ทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Creative ability in scienceการสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Creative ability in technologyการสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี [TU Subject Heading]
Creative thinkingความคิดสร้างสรรค์ [TU Subject Heading]
Creative thinking in childrenความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก [TU Subject Heading]
Creative writingการเขียนเชิงสร้างสรรค์ [TU Subject Heading]
Creative writing (Elementary education)การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (การศึกษาขั้นประถม) [TU Subject Heading]
Resilience (Personality trait)พลังเข้มแข็งและสร้างสรรค์ (บุคลิกลักษณะ) [TU Subject Heading]
S.E.A. Write Awardรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน [TU Subject Heading]
Bangkok Processเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการในระดับรัฐมนตรี เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นระหว่างกันอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์เกี่ยวกับแนวทางในการสนับ สนุนกระบวนการสร้างความปรองดองภายในชาติและการพัฒนาประชาธิปไตยในพม่าตาม ?Roadmap towards Democracy in Myanmar? เดิมเรียกว่า Forum on International Support for National Reconciliation in Myanmar ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Bangkok Process ครั้งแรกเมื่อ 15 ธันวาคม 2546 ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศจาก 12 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น พม่า สิงคโปร์ และไทย รวมทั้งนาย Razali Ismail เป็นผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยพม่าเข้าร่วม [การทูต]
constructive engagementการเกี่ยวพันอย่างสร้างสรรค์ [การทูต]
constructive interventionการแทรกแซงอย่างสร้างสรรค์ [การทูต]
Flexible Engagementความเกี่ยวพันอย่างยืดหยุ่น " ความเกี่ยวพันอย่างยืดหยุ่นเป็นข้อเสนอของ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยที่เสนอในการประชุมรัฐมนตรีต่าง ประเทศอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting : AMM) ครั้งที่ 31 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2541 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการหารือและแลก เปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์ เปิดกว้างและเป็นกันเองในเรื่องหรือประเด็นต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันหรือที่จะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์และความ มั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของนานาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันสืบเนื่องจากการที่อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ และอยู่ในภาวะที่เผชิญปัญหาท้าทายต่าง ๆ ซึ่งมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวพันกัน " [การทูต]
Intellectual Propertyทรัพย์สินทางปัญญา " หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ซึ่งผู้เป็นเจ้าของสามารถถือครอง และ/หรือเก็บเกี่ยวสิทธิประโยชน์ได้ นอกเหนือจากสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ - Patent สิทธิบัตร หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างใหม่ ยังไม่เคยมีการเปิดเผยมาก่อน และเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และการประดิษฐ์นั้นสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ - Copy Rights ลิขสิทธิ์ หมายถึง งานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี งานภาพยนต์ หรืองานอื่นใดในแผนกวิทยาศาสตร์ - Neighboring Rights สิทธิข้างเคียง เป็นความคุ้มครองที่แตกแขนงมาจากลิขสิทธิ์ เนื่องจากงานที่สร้างขึ้นไม่สามารถถูกจัดเข้าเป็นงานลิขสิทธิ์ได้โดยตรง เพราะผลงานที่เกิดขึ้นนั้นได้มีบุคคลอื่นเข้ามาเป็นสื่อกลาง และก่อให้เกิดผลงานโดยใช้ เครื่องมือในทางวิชาชีพสร้างงานขึ้นมา ดังนั้น บุคคลผู้ที่เข้ามาเป็น สื่อกลางเพื่อผลิตงานให้แก่ผู้สร้างงานจึงควรมีสิทธิในผลงานนั้นเหมือนกับ เจ้าของงานลิขสิทธิ์ด้วย - Trade Marks เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือตราที่ใช้กับสินค้าเพื่อให้ประชาชนทั่วไปแยกแยะได้ว่าสินค้านั้นเป็นของ ผู้ใด ใครเป็นเจ้าของ และมีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกว่า ยี่ห้อ สำหรับเครื่องหมายการค้านั้น จะเป็นภาพ เป็นคำ หรือเป็นตัวอักษรก็ได้ Service Marks เครื่องหมายบริการ เป็นเรื่องที่เกิดใหม่เนื่องจากสินค้าบริการได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น การให้บริการด้านการเงิน การโทรคมนาคม จึงทำให้ผู้ให้บริการต้องการที่จะใช้เครื่องหมาย เพื่อชี้ให้เห็นถึงการบริการของตน เช่นเดียวกับการใช้เครื่องหมายการค้า " [การทูต]
Creativeการสร้างสรรค์ [การแพทย์]
Creativenessความคิดสร้างสรรค์ [การแพทย์]
Creativityการสร้างสรรค์ [การแพทย์]
Creative Intelligence/Quotientความคิดสร้างสรรค์, Example: ความสามารถทางสมองอย่างหนึ่งที่เน้นกระบวนการคิด เช่น คิดริเริ่ม แปลกใหม่ คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสิ่งที่แตกต่างกัน คิดหลากหลาย คิดนอกกรอบ และคิดต่อยอด มีการแสดงออกในลักษณะเป็นคนช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น มองโลกในแง่ดี มีจินตนาการ และหาทางแก้ไปญหา [สุขภาพจิต]
สุขภาพจิตสุขภาพจิต, สภาพชีวิตที่เป็นสุข อันเป็นผลมาจากการมีวิธีการมองตนมองโลก รวมทั้งสามารถจัดการกับความคิด อารมณ์ และการแสดงออกต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมอย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์ภายใต้สภาพแวดล้อมและเวลาที่เปลี่ยนแปลง โดยลักษณะองค์รวมของสุขภาพจิตประกอบด้วยองค์ประกอบ ที่แบ่งอ, Example: ที่มา เครือข่ายวิจัยและพัฒนาสุขภาพจิต. 2537. สรุปรายงานการวิเคราะห์นิยามความหมาย "สุขภาพจิต" และองค์ประกอบของสุขภาพจิต. จากการสัมมนาการจัดตั้งองค์กรประสานเครือข่ายและการนิยามความหมายสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2537 ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กรุงเทพ [สุขภาพจิต]
computerคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์และไอซีต่าง ๆ มากมาย สามารถจดจำและประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ เปรียบเทียบและตัดสินใจทางตรรกศาสตร์ คำนวณทางคณิตศาสตร์ที่มนุษย์ต้องใช้เวลามาก สามารถใช้ช่วยในการออกแบบและสร้างสรรค์งานทางกราฟิกได้ อีกทั้งยังตอบสนองค [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
design and technologyการออกแบบและเทคโนโลยี, การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของมนุษย์ในการแก้ปัญหา และสนองความต้องการอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และกระบวนการเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
creativityความคิดสร้างสรรค์, ความสามารถทางสมองของมนุษย์ที่คิดได้กว้างไกล หลายแง่มุม หลายทิศทาง นำไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งของ และแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ โดยอาศัยข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดละเอีย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, who's got something constructive to say?ตอนนี้ที่มีบางสิ่งบางอย่างที่สร้างสรรค์ที่จะพูด? 12 Angry Men (1957)
My mind is aglow with whirling, transient nodes of thought careening through a cosmic vapor of invention.สมองฉันมีลำแสงความคิดเจิดจริส... ...พุ่งผ่านไอหมอก ของความสร้างสรรค์ Blazing Saddles (1974)
That's marvelous! That's so creative!ยอดเลย สร้างสรรค์มาก Blazing Saddles (1974)
My mind is a raging torrent flooded with rivulets of thought cascading into a waterfall of creative alternatives.สมองฉันกำลังไหลแล่น... ...ไปตามแม่น้ำแห่งความคิด ...แล้วตกลงสู่น้ำตกแห่งความสร้างสรรค์ Blazing Saddles (1974)
The prime minister said the talks were both constructive and frank.ท่านนายกฯกล่าวว่าการพูดคุย เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และจริงใจ Gandhi (1982)
I want to do things and invent things.ลูกอยากทำอะไรที่สร้างสรรค์. Mannequin (1987)
Briefly, I'd like to do something creative.ผมชอบทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ Mannequin (1987)
Create, honey, create!สร้างสรรค์, ที่รัก สร้างสรรค์... Mannequin (1987)
I think that we've outdone ourselves.ฉันว่าเราเสร็จงานสร้างสรรค์อีกชิ้นแล้วล่ะ Mannequin (1987)
Hot, smoking, burning, churning, whatever!สร้างสรรค์! เหนือจินตนาการจริง ๆ ! Mannequin (1987)
The passion to build has cooled and the joy of reconstruction forgotten, and now it's just a garbage heap made up of hedonistic fools.หนทางแห่งการสร้างสรรค์มันช่างเยี่ยมยอด และ เพลิดเพลินไปกับการประกอบเรื่องราวใหม่ และ ตอนนี้มันกลายเป็นขยะที่สร้างขึ้นมากมาย จากความพอใจบนความโง่เขลา Akira (1988)
Besides, it might not be the healthiest thing to try.จริงอยู่ ไอ้ที่ทำอยู่นี่ มันอาจไม่ใช่อะไรที่สร้างสรรค์นัก แต่ว่า.. The Lawnmower Man (1992)
I think I've discovered a new planet... but one I'm inventing instead of discovering.ฉันรู้สึกเหมือนได้ค้นพบโลกใหม่ แต่ฉันก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เข้าไปในสิ่งที่ค้นพบนั้นด้วย The Lawnmower Man (1992)
I would say that he has a rather limited, uncreative way of looking at the situation.ผมก็จะบอกว่าเขาค่อนข้างแคบ และไม่สร้างสรรค์ในการมองสถานการณ์ Don Juan DeMarco (1994)
An exclusive interview with the show's creator.สัมภาษณ์สดผู้สร้างสรรค์รายการนี้ เชิญตามผมมาเลยครับ The Truman Show (1998)
The world's greatest game designer is here in person, to lead you, our first test enclave through her newest creation, eXistenZ, by Antenna.นักออกแบบเกม ผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกใบนี้ อยู่ที่นี่ บุคคลที่จะนำคุณสู่วงล้อม ทดสอบครั้งแรกของเรา สู่การสร้างสรรค์ใหม่ล่าสุด เอ็กซิสเทนส์ โดยบ.เอนเนน่า eXistenZ (1999)
Really? That's very creative.จริงเหรอ สร้างสรรค์มาก eXistenZ (1999)
What interests me is he shows a number of characteristics like creativity curiosity, friendship that, frankly, have taken us by surprise.คือเขาแสดงลักษณะพิเศษหลายอย่างเช่น มีความคิดสร้างสรรค์ อยากรู้อยากเห็น เป็นมิตรที่... Bicentennial Man (1999)
I think that to cook well, you must bring all your feelings and experience to the act of creation.เพื่อที่จะให้มีรสชาติ คุณต้องใส่ความรู้สึกและประสบการณ์ ไปกับการสร้างสรรค์ Woman on Top (2000)
Before we get too deep into this party, I want to thank Key Steel for letting us use their place of business to pay tribute to the metal created by none other than Steel Dragon!..ที่อนุญาตให้เราใช้สถานที่ของเขา เพื่อแสดงความนับถือ... ..ต่อเพลงเฮฟวี่ที่สร้างสรรค์โดยไม่ใช่ใครอื่น นอกจาก 'สตีล ดราก้อน' และขอฝากคำขอบคุณถึงโจ.. Rock Star (2001)
My wife is an interactive software programmer. She is highly creative.ภรรยาผมเป็นโปรแกรมเมอร์ มีความคิดสร้างสรรค์สูงทีเดียว The Matrix Revolutions (2003)
And all of them as artificial as the Matrix itself although only a human mind could invent something as insipid as love.และสิ่งเหล่านั้น ทั้งปัญญาประดิษฐ์ ทั้งตัวแม๊ททริกเอง มีแค่เพียงจิตใจของมนุษย์เท่านั้น ที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ไร้สาระอย่างความรักได้ The Matrix Revolutions (2003)
From the beginning, man has always had the impulse to create art.ตั้งแต่แรกแล้ว มนุษย์มีความต้องการ สร้างสรรค์ศิลปะ Mona Lisa Smile (2003)
It cannot be created like a book, a drawing or a tapestryมันไม่สามารถถูกสร้างสรรค์ได้ เหมือนหนังสือ ภาพวาด หรือผืนพรม The Dreamers (2003)
The more insight you have about the consumer the more creative you'll be in your communication strategies.ยิ่งคุณเข้าใจผู้บริโภคมากเท่าไร ยุทธวิธีในการสื่อสารของคุณก็ยิ่งสร้างสรรค์มากขึ้น The Corporation (2003)
And if we know you move products with a certain creative execution placed in a certain type of media vehicle then we've done our job.และถ้าเรารู้ว่าคุณผลักดันยอดขายสินค้าได้ ด้วยการบริหารอย่างสร้างสรรค์ ด้วยสื่อสารมวลชนบางอย่าง The Corporation (2003)
Some of the best creative minds are employed to assure our faith in the corporate worldview.คนกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สุด ถูกจ้างมาเพื่อหาทางตอกย้ำความศรัทธาของเรา ในโลกทัศน์ของบรรษัท The Corporation (2003)
And if they did wed deal with it or wed figure it out or wed do something different.เราก็อยู่ได้หรือหาทางออกได้ หรือหาวิธีอื่น เราเป็นมนุษย์ที่สร้างสรรค์ The Corporation (2003)
We have managed to create alternatives that work for people.เราสามารถสร้างสรรค์ทางเลือกอื่น ที่มีคุณประโยชน์ต่อประชาชน The Corporation (2003)
You have to start over.(ไม่สร้างสรรค์, 60 คะแนน) Something About 1% (2003)
Matthew is a, uh, photographer. Beautifully, wonderfully creative man.แมททิวเป็นนักถ่ายภาพ แล้วก็เป็นคนที่สร้างสรรค์มากๆครับ Wicker Park (2004)
- One of Totenkopf's creatures.-หนึ่งในงานสร้างสรรค์ของโทเทนค๊อฟท์มั๊ง Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Creation, destruction.การสร้างสรรค์ การทำลายล้าง การสร้างสรรค์ การทำลายล้าง I Heart Huckabees (2004)
Creation, destruction.การสร้างสรรค์ การทำลายล้าง I Heart Huckabees (2004)
Creation, destruction.การสร้างสรรค์ การทำลายล้าง I Heart Huckabees (2004)
Creation, destruction.การสร้างสรรค์ การทำลายล้าง I Heart Huckabees (2004)
I'd have to do something constructive. I'd have to do something that would help...ฉันคงทำอะไรที่มันสร้างสรรค์ อะไรสักอย่างที่จะช่วย... Primer (2004)
They tell you what to do, what not to do and it's not conducive to a creative atmosphere.พวกเขาจะบอกว่าต้องทำอะไร ไม่ต้องทำอะไร นั่น ไม่ได้ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เลย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
I'm only a baker, but I put as much creativity and passion... into my cakes as a painter puts on a canvas.ถึงฉันจะแค่อบขนม แต่ฉันก็ ใส่ความสร้างสรรค์และความรัก ลงไปในเค้กของฉัน เหมือนกับจิตรกรใส่ในภาพเขียน The Perfect Man (2005)
Dear Passionate Baker... creativity and passion, huh?สวัสดีครับ สาวนักอบขนมปัง ความสร้างสรรค์และความรักงั้นรึ The Perfect Man (2005)
Sounds so romantic, doesn't it? Mikonos and Crete.ฟังน่าจะดูโรแมนติกไม่เลวนะ สร้างสรรค์อย่างบรรจง Match Point (2005)
Our nuptial dance is opening the big winter's balท่วงท่าเต้นรำในงานวิวาห์ของพวกเรา สร้างสรรค์งานเต้นรำอันยิ่งใหญ่ในฤดูหนาว March of the Penguins (2005)
Sometimes you have to get creative.บางอย่างที่คุณต้องคิดสร้างสรรค์ Compulsion (2005)
What do you think of my tension-creates-attraction theory?ทำไมคุณถึงคิดทฤษฎีเรื่อง ความเครียด ความคิดสร้างสรรค์ และความมีเสน่ห์ของฉันล่ะ? Ing (2006)
Your malicious creative exec.นักบริหารมีความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมของคุณ Happily N'Ever After (2006)
Manufactured by 300 years of Spartan warrior society to create the finest soldiers the world has ever known.เวลา 300 ปี ได้ผลิตสมาคม แห่งเหล่านักรบสปาร์เทิน.. ที่จะสร้างสรรค์นักรบที่เยี่ยมยอดที่สุด ที่โลกเคยรับรู้ 300 (2006)
- Yeah, so he's in Scottsdale right now, you know... building the buzz and kind of getting the whole hype thing going.สร้างสรรค์สิ่งต่างให้เป็น สิ่งที่น่าเหลือเชื่อให้เกิดขึ้น Little Miss Sunshine (2006)
But if you work too much, maestro it's for the sake of your music.แต่พอคุณทำงาน มันคือการสร้างสรรค์... เพื่องานเพลงของคุณ ถ้าคุณทำงานมากไปเหรอ The Holiday (2006)
This is supposed to be conducive to great work?แบบนี้มันสร้างสรรค์วงการหนังเรอะ The Holiday (2006)
And what they did, what they created, was greater than art.และสิ่งที่พวกเขาทำ ที่พวกเขาสร้างสรรค์ยิ่งใหญ่กว่างานศิลป์ The Devil Wears Prada (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสร้างสรรค์[kān sāngsan] (n) EN: creation
ค่านิยมสร้างสรรค์[khāniyom sāngsan] (n, exp) EN: core value
ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์[khwām chalāt nai kān riroēm sāngsan] (n, exp) EN: creativity quotient ; CQ  FR: quotient d'intelligence créative [ m ] ; QIC
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์[khwāmkhit riroēm sāngsan] (n, exp) EN: creativity
ความคิดสร้างสรรค์[khwāmkhit sāngsan] (n, exp) EN: creativity ; creative thinking  FR: créativité [ f ]
ความไม่สร้างสรรค์[khwām mai sāngsan] (n) EN: banality  FR: banalité [ f ]
ไม่สร้างสรรค์[mai sāngsan] (adj) EN: banal  FR: banal
สร้างสรรค์[sāngsan] (v) EN: create ; invent  FR: créer ; inventer
สร้างสรรค์[sāngsan] (v) EN: construct ; build ; establish  FR: établir ; construire
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ[Sūn sāngsan ngān økbaēp] (org) EN: Thailand Creative & Design Center (TCDC)  FR: Centre thaïlandais de création et de design (TCDC) [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banal(adj) น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่สร้างสรรค์, ธรรมดามาก, Syn. dull
banality(n) ความน่าเบื่อ, See also: ความธรรมดามาก, ความไม่สร้างสรรค์, Syn. dullness
constructive(adj) ที่ช่วยให้พัฒนาขึ้น, See also: ที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์, Syn. formative, positive
create(vt) สร้างสรรค์, See also: ประดิษฐ์
creation(n) การสร้าง, See also: การสร้างสรรค์, Syn. creative activity
creative(adj) ซึ่งมีความคิดริเริ่ม, See also: ซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์, Syn. imaginative, productive
creatively(adv) อย่างสร้างสรรค์, Syn. differently, originally
creativity(n) ความสามารถในการสร้างสรรค์, Syn. originality, creative ability
creator(n) ผู้ประดิษฐ์, See also: ผู้สร้างสรรค์, Syn. inventor, producer, originator
creature(n) สิ่งสร้างสรรค์
design(n) การประดิษฐ์, See also: การสร้างสรรค์, การออกแบบ
dynamic(adj) เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์, See also: มีชีวิตชีวา, คล่องแคล่ว, มีพลัง, Syn. lively, alive, dynamic, Ant. lethargic, sluggish
fecundity(n) ความสามารถในการสร้างสรรค์ความคิดต่างๆ (คำทางการ)
grind out(phrv) พยายามเขียนให้มาก (แต่ขาดความคิดสร้างสรรค์)
ingenious(adj) ชาญฉลาด, See also: มีความคิดสร้างสรรค์, เจ้าความคิด, หลักแหลม, เฉลียวฉลาด, Syn. clever, intelligent, bright, Ant. unimaginative, uncreative
initiative(n) ความริเริ่ม, See also: การสร้างสรรค์, ความมุ่งมั่น, Syn. resourcefulness, dynamic, inventive
innovate(vt) ทำให้เปลี่ยนแปลงใหม่, See also: ทำให้เปลี่ยนโฉมใหม่, ปรับปรุงใหม่, สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ, Syn. create, compose, contrive
innovation(n) นวัตกรรม, See also: การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ, การปรับปรุงใหม่, Syn. alteration, modernization
invent(vt) สร้างสรรค์, See also: ประดิษฐ์, Syn. devise, create, originate
invention(n) การประดิษฐ์, See also: การสร้างสรรค์, Syn. inventiveness, creativity, ingenuity
lie fallow(phrv) มึน, See also: พัก, ตื้อ, ไม่เกิดผลผลิต, ไม่สร้างสรรค์ต่อ
making(n) การผลิต, See also: การสร้าง, การสร้างสรรค์, Syn. creation, manufacture, production
original(adj) ที่สร้างสรรค์, Syn. creative, inventive, Ant. copied, imitated
self-starter(n) ผู้ทำงานได้โดยไม่ต้องให้คนอื่นชี้แนะ, See also: ผู้มีความคิดริเริ่ม, ผู้เริ่มสร้างสรรค์, Syn. starter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auctorial(ออคโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์ audacious (ออเด'เชิส) adj. กล้ามาก, ไม่กลัว, สร้างสรรค์มาก, กล้าได้กล้าเสีย (bold, fearless)
author(ออ'เธอร์) n. ผู้ประพันธ์, นักเขียน, ผลงานประพันธ์, ผู้สร้างสรรค์. -vt. ประพันธ์.
clever(คลี'เวอะ) adj. เฉลียวฉลาด, ว่องไว, ชำนาญ, สร้างสรรค์, ริเริ่มเก่ง, ประณีต, เหมาะ, น่าพอใจ
constructive(คันสทรัค'ทิฟว) adj. ซึ่งสร้างสรรค์, เกี่ยวกับการก่อสร้าง, เกี่ยวกับการตีความ, เกี่ยวกับการอนุมาน, See also: constructiveness n. ดูconstructive, Syn. affirmative
create(ครีเอท') { created, creating, creates } vt. สร้าง, สร้างสรรค์, ประดิษฐ์ขึ้น, ก่อให้เกิดขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น, แต่งตั้ง vt. ทำในสิ่งที่เป็นการสร้างสรรค์ adj. ซึ่งสร้างขึ้น, See also: createdness n. ดูcreate, Syn. make, originate
creation(ครีเอ'เชิน) n. การสร้าง, การสร้างสรรค์, การประดิษฐ์, -Phr. (the Creation การสร้างโลกโดยพระเจ้า) , สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น, บรรดาสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น, สรรพสิ่งทั้งหลายในสากลโลก, เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างหรูหรา, Syn. birth, formati
creative(ครีเอ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้น, ซึ่งสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้น, ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์, เจ้าความคิด, ช่างประดิษฐ์., See also: creativeness n. ดูcreative, Syn. prolific, productive, inventive, Ant. barren
creativity(ครีอะทิฟ'วิที) n. คุณสมบัติในการสร้างสรรค์, ความสามารถหรือขบวนการสร้างสรรค์, Syn. orignality, talent, art
elan vital(เอลาน'วีทัล) n. พลังสร้างสรรค์ภายในตัวสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับการเจริญเติบโต และการปรับตัวของร่างกาย
fecund(ฟี'เคินดฺ) adj. ทำให้เกิดผล, มีผลหรือลูกดก, อุดมสมบูรณ์, ดินดี, สร้างสรรค์
fecundity(ฟีเคิน'ดิที) n. ความมีลูกดก, ความอุดมสมบูรณ์, ความสามารถสร้างสรรค์ได้มาก, Syn. fruitfulness
invent(อินเวนทฺ') vt. ประดิษฐ์, สร้างสรรค์, เนรมิต, คิดค้นเอง, เสกสรร, กุเรื่อง., See also: inventible, inventable adj., Syn. discover, devise, create, lie, falsify
invention(อินเวน'เชิน) n. การประดิษฐ์, สิ่งประดิษฐ์ใหม่, การสร้างสรรค์, การเสกสรร, การกุเรื่อง, เรื่องที่กุขึ้น, Syn. creativity, Ant. imitativeness
inventive(อินเวน'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการประดิษฐ์, เป็นการประดิษฐ์, เกี่ยวกับการคิดค้นเอง, สร้างสรรค์, กุเรื่อง., See also: inventively adj. inventiveness n., Syn. ingenious, creative
maker(เมค'เคอะ) n. ผู้สร้างสรรค์, พระเจ้า, กวี, ผู้ออกตัวเงิน, ผู้ทำ, ผู้ประดิษฐ์
midwife(มิด'ไวฟฺ) n. หมอตำแย, นางพยาบาลผดุงครรภ์, สิ่งหรือผู้ที่ช่วยในการสร้างสรรค์ pl. -wives
slavish(สเล'วิช) adj. เกี่ยวกับทาส, มีลักษณะของทาส, ชั่วช้า, ต่ำช้า, เลวทราม, ลอกเลียน, เลียนแบบ, อ่อนน้อม, ไม่มีลักษณะสร้างสรรค์ของตัวเอง, See also: slavishness n., Syn. servile

English-Thai: Nontri Dictionary
fecund(adj) อุดมสมบูรณ์, สร้างสรรค์, มีลูกดก, มีดอกมีผล
fecundity(n) ความอุดมสมบูรณ์, การให้ผลดก, ความสามารถสร้างสรรค์ได้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
counterproductive[เค้า-เท่อะ-โพร-ดั๊ก-ทิฟ] (adj) ไม่สร้างสรรค์
Crowdsourcingการร่วมสร้างสรรค์ของกลุ่มคน (Crowd) เพื่อร่วมกันทำ หรือสร้างสิ่งต่างๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาร่วมกัน จนกลายเป็นเทรนด์ฮิต ของการทำกิจกรรมในการตลาดออนไลน์ผ่าน Digital Campaign และการโฆษณาออนไลน์ Crowdsourcing ถอดออกมาเป็นคำว่า Crowd และ Outsourcing เป็นการกระจายปัญหาหรือวัตถุประสงค์บางอย่างเพื่อให้กลุ่มคนหรือชุมชนออนไลน์ มาร่วมกันแก้ปัญหาหรือทำอะไรตามวัตถุประสงค์นั้นๆ
hackathonกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนา มากจากกลุ่มนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาร่วมชุมนุมกันในการเจาะทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ว่ามีจุดอ่อนหรือควรแก้ไขอย่างไรบ้าง
inventiveสร้างสรรค์
Molecular Gastronomy(n, name) การทำอาหารโดยอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และอาศัยวิธีการศึกษาองค์ประกอบของเครื่องปรุงอย่างวิทยาศาสตร์ศึกษาปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้เครื่องปรุงเปลี่ยนรสหรือเปลี่ยนสี เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ที่ได้ทั้งรูปทรงใหม่ๆ และรสชาติที่แตกต่างจากของเดิม
visionary[วิเชินน่ารี่] (n) คนที่มีหัวคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถจินตนการอย่างมีเหตุผลได้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นหรือสามารถเป็นไปได้ในอนาคต มีความหมายเชิงบวก ตัวอย่างประโยคเช่น This company needs a visionary who can make it profitable.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
创意[chuang4 yi4, chuang4 yi4] (n) ความคิดสร้างสรรค์

German-Thai: Longdo Dictionary
Handwerk(n) |das, pl. Handwerke| งานฝีมือ, งานประดิษฐ์ด้วยมือ เช่น kreatives Handwerk งานฝีมือที่สร้างสรรค์
originell(adj) สร้างสรรค์, ประดิดประดอย เช่น Was für ein originelles Geschenk! ของขวัญอะไรเนี่ย ช่างสร้างสรรค์จริง, Syn. kreativ
Schöpfer(n) |der, pl. Schöpfer| ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นสำคัญ
entwerfen(vt) |entwirft, entwarf, hat entworfen, etw.(A)| ออกแบบ, รังสรรค์, ประดิษฐ์, สร้างสรรค์ขึ้นมา เช่น Der Architekt hat einen Bauplan entworfen. สถาปนิกได้ออกแบบแผนการก่อสร้าง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top