Search result for

*สม่ำเสมอ*

(228 entries)
(0.7443 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สม่ำเสมอ, -สม่ำเสมอ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สม่ำเสมอ[ADV] regularly, See also: always, Syn. บ่อย, เป็นประจำ, ซ้ำๆ, Ant. นานๆ ที, ห่าง
สม่ำเสมอ[ADV] usually, See also: normally, regularly, ordinarily, commonly, Syn. เป็นประจำ, เป็นปกติ, Example: พ่อออกกำลังสม่ำเสมอ ตามที่คุณหมอสั่งไว้, Thai definition: เป็นปกติตามระเบียบเสมอ
ไม่สม่ำเสมอ[ADV] irregularly, See also: erratically, intermittently, unevenly, Syn. ไม่บ่อยนัก, เป็นพักๆ, Example: คนไข้กินยาไม่สม่ำเสมอทำให้อาการป่วยไม่ดีขึ้น
ไม่สม่ำเสมอ[ADJ] rough, See also: rugged, uneven, jagged, bumpy, Syn. ไม่เท่ากัน, ขรุขระ, Example: ถนนสายนี้เป็นถนนที่มีผิวหน้าถนนไม่สม่ำเสมอ
ความสม่ำเสมอ[N] regularity, See also: uniformity, Example: สินค้าจะยืนหยัดอยู่ได้ในตลาดต้องทำให้คุณภาพของสินค้ามีความสม่ำเสมอและคงที่, Thai definition: ความเป็นปกติตามระเบียบเสมอ
อย่างสม่ำเสมอ[ADV] always, See also: constantly, continuously, invariably, at all times, Example: การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
อย่างสม่ำเสมอ[ADV] always, See also: constantly, continuously, invariably, at all times, Example: การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สม่ำเสมอ(สะหฺมํ่าสะเหฺมอ) ว. เสมอเป็นปรกติ เช่น มาประชุมสม่ำเสมอ, เสมอตามกำหนด เช่น ส่งดอกเบี้ยสม่ำเสมอ
สม่ำเสมอราบเรียบ, ไม่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น พื้นไม่สม่ำเสมอ.
กรอ ๕ก. บรรเลงดนตรีประเภทเครื่องตีดำเนินทำนอง ที่ทำให้เกิดเสียงต่อเนื่องกันเป็นเสียงยาวสม่ำเสมอ โดยใช้ ๒ มือตีสลับกันถี่ ๆ ด้วยน้ำหนักมือที่เท่ากัน.
กะผลุบกะโผล่(-ผฺลุบ-โผฺล่) ก. อาการที่ผลุบลงแล้วโผล่ขึ้น เช่น ปลากะผลุบกะโผล่ขึ้นมาหายใจ, อาการที่ผลุบเข้าไปแล้วโผล่ออกมา เช่น มากะผลุบกะโผล่อยู่หลังเวทีทำไม, จม ๆ ลอย ๆ เช่น ขอนลอยน้ำกะผลุบกะโผล่, โดยปริยายหมายความว่า ไปหรือมาไม่สม่ำเสมอ เช่น ถ้าจะมาช่วยงานก็ขอให้มาสม่ำเสมอ อย่ากะผลุบกะโผล่ มาบ้างไม่มาบ้าง, ผลุบโผล่ ๆ หรือ ผลุบ ๆ โผล่ ๆ ก็ว่า.
ขาประจำน. ลูกค้าที่ติดต่อสม่ำเสมอ.
จังหวะน. ระยะที่สม่ำเสมอ เช่น หัวใจเต้นเป็นจังหวะ, ระยะที่กำหนดไว้เป็นตอน ๆ เช่น เพลงจังหวะช้า จังหวะเร็ว พูดเป็นจังหวะ, โดยปริยายหมายความว่าโอกาสอันควร เช่น เจ้านายกำลังโกรธ ไม่มีจังหวะจะเข้าพบ.
ได้น้ำได้ท่าก. ได้รับการดูแลโดยการอาบน้ำให้อย่างสม่ำเสมอ เช่น เด็กคนนี้พอได้น้ำได้ท่าก็ดูมีน้ำมีนวลเนื้อแน่นขึ้น.
แรง ๒น. อิทธิพลภายนอกใด ๆ ที่เปลี่ยนแปลงหรือพยายามทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะอยู่นิ่งหรือสถานะการเคลื่อนที่ของเทหวัตถุด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอในแนวเส้นตรง.
ลุ่ม ๆ ดอน ๆว. สูง ๆ ต่ำ ๆ, ไม่สม่ำเสมอ, เช่น ที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ
วัดผลก. ทดสอบเพื่อวัดเชาวน์ ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ บุคลิกภาพ เป็นต้น โดยใช้วิธีการแบบใดแบบหนึ่ง เช่น การเรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ จำเป็นจะต้องวัดผลอย่างสม่ำเสมอ.
สมานัตตตา(สะมานัดตะ-) น. ความมีตนสม่ำเสมอ, การทำตนเสมอต้นเสมอปลาย, เป็นธรรมข้อ ๑ ในสังคหวัตถุ. (ป.). (ดู สังคหวัตถุ).
สะดุด ๒, สะดุด ๆว. ไม่ราบเรียบ (ใช้แก่ภาษาหนังสือทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง) เช่น เรียงความสำนวนนี้อ่านสะดุด ๆ, ตะกุกตะกัก เช่น เด็กคนนี้ยังอ่านหนังสือสะดุดมาก, ไม่สม่ำเสมอ เช่น เครื่องจักรเดินสะดุด ๆ.
สายตาเอียงน. ความบกพร่องของนัยน์ตาที่มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในแนวระดับหรือในแนวดิ่งไม่ได้ชัดสม่ำเสมอกัน ช่วยได้โดยสวมแว่นที่เป็นเลนส์รูปกาบกล้วย.
เสียงแตกพร่า, เสียงพร่าน. น้ำเสียงที่ไม่ชัดเจนแจ่มใส แหบเครือ ไม่สม่ำเสมอ คล้ายมี ๒ เสียงปนกัน เช่น เปิดวิทยุไม่ตรงคลื่น ทำให้เสียงแตกพร่า ฟังไม่รู้เรื่อง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pulse, equalชีพจรแรงสม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse, irregularชีพจรไม่สม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poikil(o)-๑. หลากหลาย๒. ไม่สม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poikil(o)-๑. หลากหลาย๒. ไม่สม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
loping idle; rolling idleเดินเบาไม่สม่ำเสมอ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
regular surfaceผิวสม่ำเสมอ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
regularityความถูกต้องตามระเบียบ, ความสม่ำเสมอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regularปรกติ, สม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regularตามระเบียบ, สม่ำเสมอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rolling idle; loping idleเดินเบาไม่สม่ำเสมอ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
grade levelระดับความลาดชันสม่ำเสมอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
equal pulseชีพจรแรงสม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
irregularไม่สม่ำเสมอ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
irregular fluctuationการขึ้นลงไม่สม่ำเสมอ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
irregular premiumเบี้ยประกันภัยไม่สม่ำเสมอ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
irregular pulseชีพจรไม่สม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irregular serialสิ่งพิมพ์ในลักษณะวารสาร มีกำหนดออกไม่สม่ำเสมอ

สิ่งพิมพ์ในลักษณะวารสารที่มีกำหนดออกเผยแพร่ที่ไม่สม่ำเสมอ หรือรายสะดวก หรือ มีกำหนดออกไม่แน่นอน

โดยปกติวารสารแต่ละชื่อ มีกำหนดการออกทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน คือ

รายสัปดาห์ (Weekly) คือ 7 วัน : ครั้ง

รายปักษ์ (Bi-weekly) คือ 15 วัน : ครั้ง หรือ ครึ่งเดือน : ครั้ง

รายเดือน (Monthly) คือ 1 เดือน : ครั้ง

รายสองเดือน (Bi-monthly) คือ 2 เดือน : ครั้ง

รายสามเดือน (Quarterly) คือ 3 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 4 ฉบับ

รายหกเดือน (Two times a year ) คือ 6 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 2 ฉบับ

รายไม่สม่ำเสมอ หรือรายสะดวก กล่าวคือ มีกำหนดออกไม่แน่นอน (Irregular) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Gamma fieldไร่รังสีแกมมา, พื้นที่ที่มีอาณาบริเวณกว้างขวาง และติดตั้งเครื่องฉายรังสีแกมมาอยู่ตรงกลาง ใช้สำหรับปลูกพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอก และไม้ประดับ เพื่อศึกษาผลของรังสีแกมมาปริมาณต่ำที่พืชได้รับอย่างสม่ำเสมอ [นิวเคลียร์]
Gamma greenhouseเรือนรังสีแกมมา, เรือนเพาะเลี้ยงพืชที่มีหลังคาโปร่งแสง บริเวณตรงกลางเรือนหรือด้านใดด้านหนึ่งของห้องติดตั้งเครื่องฉายรังสีแกมมา มีกำแพงคอนกรีตหนาเพื่อป้องกันไม่ให้รังสีออกสู่ภายนอก และมีเครื่องควบคุมการฉายรังสีอยู่ด้านนอก ใช้สำหรับศึกษาผลของรังสีต่อพืชและการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ โดยให้พืชที่ปลูกในกระถางได้รับรังสีปริมาณต่ำอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานาน [นิวเคลียร์]
Customer loyaltyความสม่ำเสมอของลูกค้า [TU Subject Heading]
Customer loyalty programsโปรแกรมความสม่ำเสมอของลูกค้า [TU Subject Heading]
Diplomatist หรือ Diplomatใช้กับราชการทุกคนที่ประจำทำงานในด้านทางการทูต ไม่ว่าจะประจำอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศ หรือในราชการต่างประเทศ คือ ในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือในสำนักงานทางทูตอื่นๆในทรรศนะของ เซอร์แฮโรลด์ นิโคลสัน นักการทูตยอดเยี่ยมคนหนึ่งของอังกฤษ ได้ระบุไว้ว่า นักการทูตหรือ Diplomat จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ ยึดถือความเป็นจริง มีความแม่นยำ สงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น อารมณ์ดี มีความสงบเสงี่ยมและมีความจงรักภักดี ทั้งยังจะต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญา มีความรู้ มองเห็นการณ์ไกล มีความสุขุมรอบคอบ ใจดีกับแขกและผู้แปลกหน้า มีเสน่ห์ มีความอุตสาหะวิริยะ มีความกล้า และมีปฏิภาณในทำนองเดียวกัน Francoise de Callieres (1645-1717) นักการทูตชั้นเยี่ยมของฝรั่งเศส ซึ่งเคยเป็นเอกอัครราชทูตประจำโปแลนด์ ซาวอย ฮอลแลนด์ บาวาเรีย และลอเรน ได้เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อว่า De la miniere avec les souverains เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเจรจาทางการทูต ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังเป็นที่รับรองกันทั่วไปว่าเป็นหนังสือที่ดีเยี่ยมเล่ม หนึ่ง หรือเป็นจินตกวีนิพนธ์เรื่องการดำเนินการทูตกับเจ้าผู้ครองนคร (Princes) สมัยนั้นCallieres ได้วางมาตรฐานของนักการทูตไว้สูงมากเพราะเขาเห็นว่า ไม่มีงานราชการใด ๆ ที่จะยากยิ่งไปกว่าการเจรจา ในการเจรจานั้น ผู้เจรจาจะต้องสามารถมองเห็นเหตุการณ์ทะลุปรุโปร่ง หรือมีสติปัญญาเฉียบแหลม มีความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง มีความละมุนละไม มีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างกว้างขวาง ตลอดจนข้อสำคัญที่สุด ต้องเป็นผู้มีความสุขุมคัมภีรภาพ สามารถมองเห็นการณ์ไกลชนิดเจาะลึกทีเดียว นอกจากนี้ จะต้องเป็นผู้มีอารมณ์ขันอย่างสม่ำเสมอ ไม่โกรธง่าย มีจิตใจสงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น พร้อมเสมอที่จะรับฟังทุกคนที่เขาพบด้วยความตั้งอกตั้งใจ พูดจาอย่างเปิดเผย และมีอารมณ์ร่าเริงไม่หน้าเง้าหน้างอ มีอัธยาศัยไมตรี รวมทั้งมีกิริยาท่าทางเป็นที่ต้องตาต้องใจกับทุกคน ในฐานะนักเจรจา (Negotiator) นักการทูตจะต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติตามที่กล่าวมานี้เป็นอย่างน้อย เนื่องจากมีการเจรจาเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของนักการทูตนั่นเอง [การทูต]
Consistencyความสม่ำเสมอ [การบัญชี]
Calenderเครื่องอัดรีดคือเครื่องที่ประกอบด้วยชุดของลูกกลิ้งจำนวน 2 ถึง 4 ลูก เรียงตัวกันในแบบต่างๆ โดยทั่วไป ลูกกลิ้งแต่ละลูกจะทำจากเหล็กหล่ออย่างดี ผิวหน้าขัดเรียบ ด้านในลูกกลิ้งจะมีการเจาะรูให้เป็นโพรงเพื่อติดตั้งระบบทำความร้อนและทำ ความเย็น เช่นเดียวกับลูกกลิ้งที่ใช้ในการผสมยางและระยะห่างระหว่าลูกกลิ้งสามารถปรับ ให้กว้างหรือแคบได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปเครื่องอัดรีดนิยมใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นเรียบ มีความหนาและความกว้างสม่ำเสมอ หรือเพื่อการฉาบยางบางๆ ลงบนผ้าหรือแผ่นใยลวด (coating) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ สายพานลำเลียง ยางแผ่นเรียบใช้ในงานปูพื้นต่างๆ เช่น ยางแผ่นปูอ่างน้ำ ยางบุถัง เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Dispersion1.ดิสเพอร์ชันหรือการแตกตัวเป็นขั้นตอนหนึ่งของกลไกการผสมสารตัวเติม เข้าไปในยางแห้ง ซึ่งจะเกิดขึ้นจากแรงเฉือนในการผสมที่ทำให้แอกโกลเมอเรตของอนุภาคสารตัวเติม แตกตัวต่อไปจนได้เป็นแอกกรีเกตซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสารตัวเติมที่ได้ จากการผสม ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการกระจายตัว เพื่อให้ได้สารตัวเติมที่มีการแตกตัวดีและการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในยาง 2.สารเคมีที่กระจายตัวอยู่ในน้ำยาง [เทคโนโลยียาง]
Isoprene rubber or Polyisopreneยางพอลิไอโซพรีนหรือยาง IR เป็นยางสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างทางเคมีเหมือนกับยางธรรมชาติ จึงมีสมบัติต่างๆ ใกล้เคียงกับยางธรรมชาติมาก และสามารถใช้แทนยางธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติแล้ว ยาง IR มีสมบัติเชิงกล เช่น ความทนต่อแรงดึง และความทนต่อการฉีกขาดต่ำกว่ายางธรรมชาติเล็กน้อย เนื่องจากยาง IR มีสัดส่วนของโครงสร้างแบบ cis- ที่ต่ำกว่ายางธรรมชาติจึงมีแนวโน้มที่จะตกผลึกได้น้อยกว่า แต่มีข้อดีคือ ยางมีคุณภาพสม่ำเสมอมากกว่ายางธรรมชาติ มีสิ่งเจือปนน้อยกว่า และมีสีขาวสวย [เทคโนโลยียาง]
Styrene-butadiene rubberยางเอสบีอาร์เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งผลิตโดยการเตรียมโคพอลิ เมอร์ระหว่างสไตรีนและบิวทาไดอีนด้วยวิธีพอลิเมอไรเซชั่นแบบอิมัลชัน (Emulsion polymerization) มีชื่อเรียกว่า Buna-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1) และ GR-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2) เป็นยางที่ใช้ในงานทั่วไป ราคาไม่แพง มีหลายเกรดขึ้นกับกระบวนการสังเคราะห์ ยางเอสบีอาร์เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติจะมีคุณภาพสม่ำเสมอกว่า มีสิ่งเจือปนน้อยกว่า และที่สำคัญคือ ไม่ต้องบดยางให้นิ่มก่อนทำการผสมเคมียางเนื่องจากยางชนิดนี้ถูกสังเคราะห์มา ให้มีน้ำหนักโมเลกุลที่ไม่สูงมากนัก จึงมีความหนืดที่เหมาะสมทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ดี ไหลได้ง่ายในระหว่างการขึ้นรูป มีแนวโน้มที่จะเกิดยางตายในระหว่างกระบวนการผลิตน้อยกว่า มีอัตราเร็วในการคงรูปช้ากว่าและถูกออกซิไดซ์ได้ช้ากว่ายางธรรมชาติ ทำให้สามารถผสมยางในเครื่องผสมระบบปิดที่อุณหภูมิสูงกว่าได้ แม้ว่ายางเอสบีอาร์จะมีค่าความทนต่อแรงดึงและความทนต่อการฉีกขาดต่ำกว่ายาง ธรรมชาติ เนื่องจากไม่สามารถเกิดการตกผลึกได้เมื่อถูกยืด แต่ถ้ามีการเติมสารตัวเติมเสริมแรงลงไปก็สามารถทำให้ค่าดังกล่าวสูงใกล้ เคียงหรือต่ำกว่ายางธรรมชาติเพียงเล็กน้อย สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น การผลิตสายพาน พื้นรองเท้า ฉนวนหุ้มสายไฟ และส่วนมากจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางล้อยานพาหนะขนาดเล็กโดยใช้ผสมกับ ยางชนิดอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติ ยางบิวทาไดอีน [เทคโนโลยียาง]
Anisotropicไม่ค่อยสม่ำเสมอ [การแพทย์]
Arrhythmiaภาวะหัวใจเสียจังหวะ, หัวใจเต้นผิดจังหวะ, หัวใจเสียจังหวะ, การเต้นผิดจังหวะ, หัวใจเต้นผิดปกติ, ชีพจรไม่สม่ำเสมอ, การเต้นไม่เป็นจังหวะของหัวใจ, หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ, หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ, การเต้นผิดจังหวะของหัวใจ, หัวใจเต้นจังหวะไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Ataxiaอะแทกซิอา; อะแทกเซีย, อาการ; การเซ; เคลื่อนไหวเปะปะ; เดินตัวเซ; เดินเซ; อ่อนเพลีย; อาการเดินเซ; การขาดความสามารถในการกะระยะและความสม่ำเสมอนุ่มน; อะแทกเซีย; กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน; อะแท็กเซีย; โรคที่มีอาการเดินเซ; กล้ามเนื้อขาดการประสานงาน [การแพทย์]
Baseline, Irregularเส้นพื้นฐานไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Bone, Irregularกระดูกที่มีรูปร่างไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Complianceคอมไพลอันซ์,การเชื่อฟังและปฏิบัติตาม,การทำตามคำแนะนำของแพทย์,ความร่วมมือ,การได้รับยาอย่างสม่ำเสมอ [การแพทย์]
Concentration, Nonuniformความไม่สม่ำเสมอของความเข้มข้น [การแพทย์]
Concentricหนาสม่ำเสมอกันเป็นวงกลม [การแพทย์]
Consistencyการศึกษาซ้ำแล้วได้ผลใกล้เคียงกัน,ความแข็ง,ความกลมกลืน,ความอ่อน-แข็ง,ความสม่ำเสมอ,ความข้นเหนียว,อย่างคงเส้นคงวา,ความสอดคล้อง,ความคงที่หรือสม่ำเสมอ,ความแน่น,ความข้นหนืด,ความนุ่มแข็ง [การแพทย์]
Consistency Potencyความสม่ำเสมอของคุณภาพ [การแพทย์]
Content Uniformityความสม่ำเสมอของปริมาณตัวยาสำคัญ [การแพทย์]
Cooperative Behaviorการผ่อนตาม,การทำตามคำแนะนำของแพทย์,การเชื่อฟังและปฏิบัติตาม,ความยอมตาม,การได้รับยาอย่างสม่ำเสมอ,ความร่วมมือ,ความยืดหยุ่น,คอมไพลอันซ์ [การแพทย์]
Corticomedullary Marking, Irregularรอยต่อระหว่างคอร์เทกซ์และเมดัลลาไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Counseling, Continuing Consistentได้รับกำลังใจและคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ [การแพทย์]
Cycle, Regular Temporalวัฏจักรเวลาที่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Distribution, Nonuniformการกระจายของการระบายอากาศไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Emphysema, Paracicatricalถุงลมโป่งพองชนิดไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Emulsions, Monodispersedอิมัลชันที่มีขนาดอนุภาคของวัฎภาคภายในสม่ำเสมอ [การแพทย์]
Enlargement, No Uniformโตไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Fibrillationเต้นริกๆไม่เป็นส่ำ,การเต้นไม่สม่ำเสมอ,การเต้นรัวของหัวใจ [การแพทย์]
Fibroelastosis, Concentricผนังเนื้อปอดชั้นในหนาเป็นลักษณะสม่ำเสมอกัน [การแพทย์]
Flow, Streamlineการไหลเรียบๆ,การไหลของอากาศสม่ำเสมอ [การแพทย์]
Laminar flowการไหลอย่างสม่ำเสมอ [อุตุนิยมวิทยา]
steady-non uniform flowsteady-non uniform flow, การไหลคงที่แบบไม่สม่ำเสมอ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
varied flowvaried flow, การไหลแบบไม่สม่ำเสมอ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
uniform flowuniform flow, การไหลแบบสม่ำเสมอ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
unsteady non-uniform flowunsteady non-uniform flow, การไหลไม่คงที่และไม่สม่ำเสมอ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
heterogeneous substanceสารเนื้อผสม, สารซึ่งมีสารหลายชนิดปนกันและไม่ได้ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน จึงมีสมบัติไม่สม่ำเสมอ  เช่น เกลือผสมน้ำตาล น้ำโคลน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Newton's laws of motionกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน, กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎที่ว่าด้วยการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชากลศาสตร์มี 3 ข้อ คือ กฎข้อ 1 วัตถุจะรักษาสภาพอยู่นิ่งหรือสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวตรง  นอกจากจะมีแรงลัพธ์ซึ่งมีค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำ(กฎนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากฎความเฉื [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
flywheelล้อตุนกำลัง, แผ่นโลหะกลมที่ยึดติดอยู่กับเพลาของเครื่องกล  ช่วยทำให้การหมุนของเครื่องกลเป็นไปอย่างสม่ำเสมอไม่กระตุก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
uniform circular motionการเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอ, การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนววงกลมหรือส่วนของวงกลมด้วยขนาดของความเร็วคงตัว แต่ทิศทางของความเร็วเปลี่ยนตลอดเวลา ซึ่งทำให้เกิดแรงสู่ศูนย์กลาง โดยมีทิศทางสู่ศูนย์กลางของวงกลมและตั้งฉากกับความเร็วขณะหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inconsistentไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Insulin Infusion, Steady Stateหยดอินซูลินเข้าหลอดเลือดอย่างสม่ำเสมอ [การแพทย์]
Insulin Infusions, Steady Stateหยดอินซูลินเข้าหลอดเลือดดำอย่างสม่ำเสมอ [การแพทย์]
Interconceptional Careการตรวจเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอระหว่างที่ไม่ได้ [การแพทย์]
Interval, Regularรอบหนึ่งๆสม่ำเสมอกัน [การแพทย์]
Irregularไม่เป็นรูปร่าง, ไม่สม่ำเสมอ, ขรุขระ, ไม่เรียบ [การแพทย์]
Irregular, Regularlyชนิดไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Irregularityความไม่สม่ำเสมอ ขรุขระ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His heart's back to sinus rhythm, but it's bradycardic.หัวใจเขากลับมาเต้นสม่ำเสมอแล้ว แต่มันเต้นช้ากว่าปกติ The Itch (2008)
Pressure imbalance allows fluid to build up in the lungs.ความดันเลือดไม่สม่ำเสมอ อาจทำให้เกิดของเหลวขึ้นไปท่วมปอดได้ Emancipation (2008)
Heart palpitations, fatigue, stomach pain.หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ เหนื่อยล้า ปวดท้อง Last Resort (2008)
Heart palpitations and fatigue-หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ และเหนื่อยอ่อน Last Resort (2008)
It was a place of great routine.มันเป็นสถานที่ที่มีกิจวัตรประจำสม่ำเสมอ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The Earth's water cycle is a process of constant renewal.วัฎจักรของน้ำ เป็นกระบวนการหมุนเวียนที่สม่ำเสมอ Home (2009)
What's it worth to you to find out?วิธีสม่ำเสมอคุณพบ Prison Break: The Final Break (2009)
Wavelength interference, weak frequencies, spotty, irregular.ช่วงความยาวคลื่นถูกรบกวน, ความถี่อ่อน, ไม่สม่ำเสมอ, ผิดปกติ The Hidden Enemy (2009)
Day to day, you wouldn't notice it.มันเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ จนเราไม่พบพิรุธ The Hidden Enemy (2009)
He has uneven pupils. Abdomen's rigid.He's gonna need an ultrasound.-ม่านตาเขาไม่สม่ำเสมอ ท้องน้อยแข็ง\เขาต้องทำอัตร้าซาวด์ I Saw What I Saw (2009)
[breathing unsteadily] [pained groan] [gasps][หายใจไม่สม่ำเสมอ] [เสียงร้องเจ็บ] [เสียงฮึดฮัด] Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
But I am a bit distressed to be in a vehicle that's not subjected to regular maintenance.แต่ฉันกังวลที่ต้องนั่งรถ ซึ่งไม่ได้เข้าซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ The Maternal Congruence (2009)
- All right. Strap it tight. - The signal has to be continuous.เอาหละรัดให้แน่น สัญญาณต้องสม่ำเสมอ Terminator Salvation (2009)
Consistently, yes.อย่างสม่ำเสมอด้วย ใช่ Star Trek (2009)
The welfare done called here saying they gonna remove you from my budget 'cause you ain't been attending school regularly.นักสังคมสงเคราะห์โทรมา บอกว่าเค้าจะตัดงบของแกที่จะให้ฉันออก เพราะว่าเธอ ไม่ได้ไปโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ Precious (2009)
But so long as you continue to experience simultaneous co-presence, you have a chance of achieving successful integration.แต่ตราบใดที่คุณปรากฏตัวร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ คุณมีโอกาสที่จะได้รวมตัวกันโดยสมบูรณ์ Frankie & Alice (2010)
I'm very glad to see you, detective... as both a veteran and as a police officer of your many years of service.คุณใส่กระดุมเสื่อได้ ตอนนี้ขณะที่เราถกกันเมื่อวานนี้ มันเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่ไม่สม่ำเสมอ Edge of Darkness (2010)
I mean, his training has been irregular and he was a civilian only two years ago.ฉันหมายถึง เขาได้รับการฝึกไม่ค่อยสม่ำเสมอ และเมื่อ 2 ปีก่อนก็ยังเป็นพลเรือนอยู่ Chuck Versus First Class (2010)
You need to get back on your medications, stabilize you.เธอต้องกลับมาทานยารักษาโรคของเธอ เธอต้องทานยาอย่างสม่ำเสมอ Turning and Turning (2010)
Regular strikes approximately 33 centimeters apart,spanning the remains from forehead down to mid-femur.แรงกระแทกสม่ำเสมอ ห่างกันประมาณ 33 เซนติเมตร ตั้งแต่หน้าผากจนถึงกลางโคนขา The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I'm getting straight A's, dating the cutest guy at school.หนูได้ A สม่ำเสมอ คบกับหนุ่มที่น่ารักที่สุดในโรงเรียน Never Been Kissed (2010)
Being jealous of her is totally constance, and I've moved on.ความอิจฉาเธอมีมากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และหนูกำลังจะก้าวต่อไปให้ได้ Belles de Jour (2010)
You were bastard born outside the home, you cause trouble everywhere, and you can't get any acceptance from your family.คุณก็เป็นแค่ลูกนอกสมรส เป็นตัวสร้างปัญหาอยู่สม่ำเสมอ ไม่เป็นที่ยอมรับในสายตาสมาชิกครอบครัวแม้ซักคนเดียว Episode #1.11 (2010)
I mean, it's all pretty spotty, you know?หมายถึง มันค่อนข้างจะไม่สม่ำเสมอน่ะ คุณก็รู้ Let It Bleed (2011)
So, basically, calysonias is real finicky, so you gotta keep the nitrogen level just so, otherwise the roots get hydroxic.โดยหลักแล้ว แคลิโซนิแอส ต้องใส่ใจให้มากจริงๆ คุณจะต้องรักษาระดับไนโตรเจน ให้สม่ำเสมอ ไม่งั้น รากของมันจะเน่า Genesis: Part 1 (2011)
They invariably blacked out.พวกเขาอย่างสม่ำเสมอบนบาน Is There Life After Death? (2011)
Enjoying the eavesdropping afforded me by the Swiss-timepiece regularity and utter silence of my 2:00 p. m. ninja poops.ความสนุกสนานจากการแอบฟัง เกิดจาก ความสม่ำเสมอของนาฬิกาสวิส และความเงียบงัน The Sue Sylvester Shuffle (2011)
If this is schizophrenia, you're gonna need regular care.ถ้านี่คือโรคจิตเภท คุณต้องดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ Fall from Grace (2011)
Just the steady beat of the cold, hard truth.เต้นสม่ำเสมอ มันเป็นความจริง The Tell (2011)
I'd follow up with your regular physician.ฉันไปเช็คกับ แพทย์ประจำของนายอยู่สม่ำเสมอ The Roommate Transmogrification (2011)
But after the warfarin stabilizes you, we can stop the heparin and get you out of here.แต่หลังจากให้ยาต้านการแข็งตัวของลิ่มเลือดอย่างสม่ำเสมอ เราจะหยุดให้ยาละลายลิ่มเลือดและให้คุณออกจากที่นี่ได้ Traffic (2011)
Smartphones are constantly searching for wi-fi signals.สมาร์ทโฟนจะค้นหาสัญญาณไวไฟ อย่างสม่ำเสมอ Number Crunch (2011)
You were my No. 1 all through the 15 years.การติดอันดับเพลงยอดนิยมในชีวิตของฉัน ในช่วงสิบห้าปี ฉันติดอันดับหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ Episode #1.20 (2011)
Irregular eating times...ชั่วโมงการรับประทานที่ไม่สม่ำเสมอ Me Too, Flower! (2011)
Breathe shallow but steady.หายใจเบาๆ แต่สม่ำเสมอ Lockout (2012)
But for me, commitment has a shadow side, a darker drive that constantly asks the question...แต่สำหรับฉัน ข้อผูกมัดคือเงาข้างกาย ที่เป็นเงาดำที่เดินตามอย่างสม่ำเสมอ คอยถามคำถามว่า Commitment (2012)
I didn't think that I was suitable for this kind of martial art.คุณมาอยู่ชมรมเคนโด้ได้ 6 เดือนแล้ว ค่ะ ผมดีใจที่คุณมาซ้อมสม่ำเสมอ PTA rinji soukai (2012)
Note the uneven orange hue and the embossment on the back.ดูจากสีส้มที่ไม่สม่ำเสมอ และอักษรที่อยู่ด้านหลัง Curriculum Unavailable (2012)
Your after-school pickup record's a little spotty.แม่ไปรับผมหลังเลิกเรียนก็ไม่สม่ำเสมอ Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
Slowly. Steady.ช้าๆ สม่ำเสมอ Say My Name (2012)
Well, the seams are uneven.คือ รอยเย็บตะเข็บมันไม่สม่ำเสมอ Heathridge Manor (2012)
His pacemaker can be wirelessly accessed with that number.อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช่วยให้\ อัตราการเต้นของหัวใจของเขาสม่ำเสมอ สามารถใช้หมายเลขพวกนั้นเป็นทางเข้าแบบไร้สายได้ Broken Hearts (2012)
These wounds are too regular, too precise.แผลพวกนี้มันสม่ำเสมอเกินไป แม่นยำเกินไป The Method in the Madness (2012)
Well, that's what I do.ผมดูแลสุขภาพสม่ำเสมออยู่แล้ว Pain & Gain (2013)
You found an ally in the form of Dr. Lance Reinhardt, and together, they started drugging Elise Vogelsong in carefully calibrated doses so that the world around her would believe that she was going mad.คุณพบว่าดร.แลนซ์ รีนฮารด์ท เป็นพันธมิตรที่ดี พวกคุณจับมือกัน เริ่ม ให้ยาเอลลิส ปริมาณสม่ำเสมอด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้คนทั่วไป Red Lacquer Nail Polish (2013)
Now the trick is to keep your weight evenly distributed.ตอนนี้เคล็ดลับคือการให้น้ำหนักของคุณ กระจายอย่างสม่ำเสมอ Dead to Rights (2013)
It was steady the whole time.มันเต้นอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา Visionary (2013)
With a proper diet and exercise, he should have lived a long life.ทานอาหารที่เหมาะสมและออกกำลังกายสม่ำเสมอ เขาน่าจะมีชีวิตที่ยืนยาว Big Hero 6 (2014)
The key to walking in or out of any place is posture and momentum.หัวใจสำคัญคือการเดินเข้าหรือออก ด้วยอาการสม่ำเสมอ The Greybar Hotel (2014)
The submissive will eat regularly, to maintain her health and well-being from a prescribed list of foodsบ่าวจะต้องทานอาหารสม่ำเสมอ เพื่อบำรุงร่างกาย และสุขภาพ ตามรายการอาหารที่กำหนดไว้ Fifty Shades of Grey (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สม่ำเสมอ[adv.] (mai samamsamoē ) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly   FR: irrégulièrement ; par intermittence
สม่ำเสมอ[adj.] (samamsamoē ) EN: smooth ; even ; level ; regular ; well-distributed   FR: régulier ; égal ; uniforme
สม่ำเสมอ[adv.] (samamsamoē ) EN: usually ; normally ; regularly ; ordinarily ; commonly ; always   FR: régulièrement ; sans cesse ; en permanence

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aperiodic[ADJ] เป็นช่วง ๆ, See also: ที่เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอ, Syn. irregular, Ant. periodic
be on[PHRV] รับประทานยาเป็นประจำ, See also: รับประทานยาสม่ำเสมอ, Syn. keep on
be upon[PHRV] รับประทานยาเป็นประจำหรือสม่ำเสมอ, Syn. keep on
by fits and starts[IDM] ไม่สม่ำเสมอ (คำไม่เป็นทางการ)
flutter about[PHRV] (ใจ) สั่นระริก, See also: (ใจ) เต้นไม่สม่ำเสมอ, กระวนกระวายใจ
discontinuity[N] ความไม่ต่อเนื่อง, See also: ความไม่ราบรื่น, ความไม่สม่ำเสมอ, Syn. blank, breach, gap, lapse
discontinuous[ADJ] ซึ่งไม่ต่อเนื่อง, See also: ซึ่งไม่ราบรื่น, ซึ่งไม่สม่ำเสมอ
drum[N] เสียงเคาะจังหวะสม่ำเสมอ, See also: เสียงรัว
habitually[ADV] อย่างเป็นประจำ, See also: อย่างเป็นนิสัย, อย่างสม่ำเสมอ, Syn. chronically, regularly, Ant. occasionally;sporadically
invariable[ADJ] ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง, See also: สม่ำเสมอ, Syn. unalterable, unvarying, Ant. changing
irregular[ADJ] ไม่เป็นระเบียบ, See also: ไม่สม่ำเสมอ, หยุดเป็นพักๆ, Syn. erratic, spasmodic, unsystematic, Ant. regular
jog[N] พื้นผิวที่ไม่เรียบหรือไม่สม่ำเสมอ, See also: รอยบากหรือสิ่งที่นูนออกมา, Syn. projection, notch
march[VI] เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ, See also: เดินอย่างเร็วและมุ่งมั่น
march[N] การเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ, See also: การก้าวไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ, Syn. progression, Ant. regression
mill[VI] ทำขอบให้เป็นหยักหรือร่องที่มีขนาดสม่ำเสมอ เช่น ขอบเงินเหรียญ
over and over again[ADV] เป็นประจำ, See also: สม่ำเสมอ, Syn. regularly
pacemaker[N] อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช่วยให้อัตราการเต้นของหัวใจสม่ำเสมอ
palpitation[N] อัตราการเต้นของหัวใจเร็วหรือไม่สม่ำเสมอ, Syn. tremble, pulsation
periodicity[N] ภาวะที่เกิดขึ้นครั้งคราว, See also: ภาวะการเกิดขึ้นสม่ำเสมอ; ความสม่ำเสมอ, Syn. regualarity, punctuality
poise[N] ความมั่นคง, See also: ความแน่นอน, ความสม่ำเสมอ, Syn. steadiness
regular[ADJ] เป็นประจำ, See also: สม่ำเสมอ, Syn. constant, even, steady
regularity[N] ความสม่ำเสมอ, Syn. constancy, evenness, steadiness
rhythm[N] จังหวะ, See also: การเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ, Syn. cycle, tempo
routine[ADJ] เป็นประจำ, See also: สม่ำเสมอ, เป็นกิจวัตร, Syn. everyday, habitual, usual
chong it[SL] ติดกัญฃา, See also: สูบกัญชาสม่ำเสมอ
scraggly[ADJ] ไม่สม่ำเสมอ, See also: ขรุขระ, ไม่เรียบ, โกโรโกโส, ยุ่งเหยิง, เป็นกระเซิง, Syn. rough
spotty[ADJ] ไม่สม่ำเสมอ, See also: ไม่คงเส้นคงวา, ไม่แน่นอน, Syn. inconsistent, patchy
straight[ADJ] สม่ำเสมอ, See also: คงเส้นคงวา, Syn. consistent
streaky[ADJ] ไม่สม่ำเสมอ, See also: มีคุณภาพไม่แน่นอน, Syn. inconsistent
tattoo[N] การตีกลองเป็นจังหวะสม่ำเสมอ
unbrokenly[ADV] อย่างต่อเนื่อง, See also: อย่างสม่ำเสมอ, Syn. regularly
uneven[ADJ] ซึ่งไม่สม่ำเสมอ, See also: ซึ่งไม่คงเส้นคงวา, Syn. irregular, varying, Ant. uniform, consistent
uniform[ADJ] สม่ำเสมอ
unstable[ADJ] ซึ่งไม่แน่นอน, See also: ซึ่งผันแปร, ซึ่งไม่สม่ำเสมอ
unstable[ADJ] ไม่แน่นอน, See also: ไม่มั่นคง, ไม่สม่ำเสมอ, Syn. unsteady, uncertain, Ant. firm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aperiodic(เอเพียริออด'ดิค) adj. ไม่เป็นระยะ, ไม่สม่ำเสมอ. -aperiodicity n. (irregular)
clock ticksสัญญาณนาฬิกาหมายถึง จังหวะช่วงเวลาที่นาฬิกาเดิน (ติ๊ก) ซึ่งจะเป็นช่วงที่แน่นอนสม่ำเสมอ ในแต่ละช่วงเดินของนาฬิกาที่เรียกว่า "ติ๊ก" นั้น คอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่ง และจะหยุดทำงานในช่วงว่างระหว่างติ๊ก ยิ่งช่วงติ๊กนี้ถี่เท่าใด ก็ยิ่งแปลว่าคอมพิวเตอร์ทำงานเร็วเท่านั้น สัญญาณนาฬิกานี้ จึงถือเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเร็วของการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ความ เร็วของการเดินของนาฬิกา หรือความถี่นี้วัดกันเป็นเมกะเฮิรตช์ (megahertz) 1 เมกะเฮิรตซ์ จะเท่ากับ 1 ล้านติ๊กของนาฬิกาต่อ 1 วินาที คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซีในยุคปัจจุบันนั้นมีหน่วยความจำที่ทำงานด้วยความเร็ว ถึงประมาณ 33-66 เมกะเฮิร์ตซ์
clockworkn. เครื่องกลไกของนาฬิกา,เครื่องกลไกที่คล้ายของนาฬิกา -Phr. (like clockwork ด้วยความเที่ยงตรงสม่ำเสมอ)
discontinuance(ดิสคันทิน'นิวเอินซฺ) n. ความไม่ต่อเนื่องกัน,ความไม่สม่ำเสมอ,ความหยุดชะงัก,การเลิกล้ม, Syn. termination
discontinuity(ดิสคอนทินิว'อิที) n. การหยุดชะงัก,การไม่ต่อเนื่องกัน,การเลิก,ความไม่สม่ำเสมอ,การขาดตอน, Syn. gap
equable(เอค'วะเบิล,อี'วะเบิล) adj. สม่ำเสมอ,เงียบสงบ, เสมอภาค., See also: equability n. ดูequable
even(อี'เวิน) adj. เรียบ,ราบ,สม่ำเสมอ,ซึ่งหารด้วยเลข2ได้ลงตัว,ได้สมดุล,ยุติธรรม,พอดี,ไม่ขาดไม่เกิน,เงียบสงบ -adv. อย่างราบเรียบ,ยังคง,ยิ่งกว่านั้น,แม้ว่า n. ตอนเย็น vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้สมดุล,ทำให้เท่ากัน. vt. กลายเป็นเท่ากัน. -Id. (be (get) even wi
evenings(อีฟว'นิงซ) adv. ในตอนกลางคืน,อย่างสม่ำเสมอ
flutter(ฟลัท'เทอะ) {fluttered,fluttering,flutters} vi.,n. (การ,ทำให้) กระพือปีก,ตีปีก,เคลื่อนไปมาอย่างรวดเร็ว,สั่น,สั่นระริก,ใจสั่น,เต้นไม่สม่ำเสมอ เท้าตบน้ำขึ้น ๆ ลง ๆ โดยไม่งอเข่าvt. กระพือปีก,ตีปีก,ทำให้กระวนกระวายใจ,ทำให้ยุ่งใจ., See also: flutterer n.
heterocliteadj.,n. (สิ่ง) ผิดปกติ,ไม่สม่ำเสมอ,วิตถาร
intermittent(อินเทอมิท'เทินทฺ) adj. เดิน ๆ หยุด ๆ ,เป็นพัก ๆ ,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ,มีลักษณะหมุนเวียน., See also: intermittence,intermittency n.
invariable(อินแวร์'ระเบิล) adj.,n. (สิ่งที่) ไม่เปลี่ยนแปลง,คงที่,ถาวร,สม่ำเสมอ, Syn. unvarying
irregular(อิเรก'กิวละ) ไม่สม่ำเสมอ,ไม่แน่นนอน,ไม่เรียบ n. ,สิ่งที่ผิดปกติ, Syn. erratic,abnormal
measured(เมส'เชฺอด) adj. ได้จากการวัด,ซึ่งหาค่าแล้ว,ไตร่ตรองและรอบคอบ,สม่ำเสมอ,แน่นอน,เป็นจังหวะ., See also: measuredly adv. measuredness n., Syn. well-considered
pal(แพล) n. เพื่อน,เกลอ,พีเอแอล <คำอ่าน>ย่อมาจาก programmable array logic (แปลว่า แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้) เป็นลักษณะการออกแบบของวงจรรวมความจุสูงมาก (very large scale integration) หรือ วีแอลเอสไอ (VLSI) แบบหนึ่ง มีลักษณะพิเศษ คือทำให้ออกแบบง่าย และมีความสม่ำเสมอ
periodicity(เพียริอะซิส'ที) n. ภาวะการเป็นช่วง ๆ หรือเป็นครั้งเป็นคราว,ภาวะการเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
pla(พีแอลเอ) ย่อมาจาก programmable logic array (แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้) เป็นลักษณะการออกแบบของวงจรรวมขนาดใหญ่ (very large scale integration) หรือ วีแอลเอสไอ (VLSI) แบบหนึ่ง มีลักษณะพิเศษ คือทำให้ออกแบบง่าย และมีความสม่ำเสมอ
power supplyกระแสไฟเมิ่อพูดถึงกระแสไฟในเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์นั้นใช้ไฟกระแสดีซี (DC) ไม่ใช่กระแสเอซี (AC) ที่ออกจากปลั๊ก (คอมพิวเตอร์จะจัดการเปลี่ยนจาก AC เป็น DC ก่อน) สิ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟ ก็คือ ต้องแน่ใจว่ามีพอที่จะ เข้าไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของเครื่องให้พอ อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงไว้ด้วยเสมอว่า การที่กระแสไฟไหลไม่สม่ำเสมอ จะมีผลเสียต่อตัวเครื่องมาก ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมในเรื่องนี้ด้วย ดู UPS ประกอบ
programmable logic arrayแถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ใช้ตัวย่อว่า PLA (อ่านว่า พีเอแอล) เป็นลักษณะการออกแบบของวงจรรวมขนาดใหญ่ (very large scale integration) หรือ วีแอลเอสไอ (VLSI) แบบหนึ่ง มีลักษณะพิเศษ คือทำให้ออกแบบง่าย และมีความสม่ำเสมอ
regular(เรก'กิวละ) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,เป็นประจำ,สม่ำเสมอ,เป็นกิจวัตร,ตามกฎ,มีกฎเกณฑ์,มีระเบียบ,ตามระเบียบ,ตามแบบแผน,ถูกต้องตามกฎเกณฑ์,เกี่ยวกับทหารประจำการ, (กาแฟ) มีปริมาณปกติของนมหรือครีม n. ลูกค้าประจำ,ทหารอาชีพ,ทหารประจำการ,สมาชิกพรรคที่ยึดถือนโยบายของพรรค
snatchy(สแนช'ชี) adj. เป็นพัก ๆ ,ขาดตอน,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่เป็นปกติ,ไม่สม่ำเสมอ., See also: snatchily adv., Syn. spasmodic,irregular
squib(สควิบ) vi.,vt.,n. (การ) พูดหรือเขียนล้อเล่น,พูดหรือเขียนเยาะเย้ย,จุดประทัด,ยิงประทัด,ประทัด,เกิดเสียงประทุ,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและไม่สม่ำเสมอ., Syn. lampoon
stabilise(สเท'บิไลซ) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นคงที่ (มั่นคง,สม่ำเสมอ,มีเสถียรภาพ) ., See also: stabilisation,stabilization n., Syn. secure,brace ###A. loosen
stabiliser(สเท'บิไลเซอะ) n. ผู้ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ) ,สิ่งที่ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ)
stabilize(สเท'บิไลซ) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นคงที่ (มั่นคง,สม่ำเสมอ,มีเสถียรภาพ) ., See also: stabilisation,stabilization n., Syn. secure,brace ###A. loosen
stabilizer(สเท'บิไลเซอะ) n. ผู้ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ) ,สิ่งที่ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ)
steady(สเทด'ดี) adj.,vt.,vi.,adv. (ทำให้,กลายเป็น) มั่นคง,แน่นอน,สม่ำเสมอ,เป็นนิสัย,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,ไม่ลดละ,หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว -Phr. (go steady ไปนัดกับเพศตรงข้ามคนใดคนหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ) ., See also: steadier n. steadily adv. steadiness n
straight(สเทรท) adj.,adv.,n. (ความ) ตรง,โดยตรง,ตรงแน่ว,ต่อเนื่องกัน,ตรงไปตรงมา,ซื่อตรง,สม่ำเสมอ,ไม่เปลี่ยนแปลง,มีระเบียบ,เรียบร้อย, (เหล้า) ไม่เจือปน,ปกติ,ชอบด้วยกฎหมาย,ดื่มดวด, (ไพ่) เรียงแต้ม,ทันที,ฉับพลัน, -Phr. (straightly off ทันที,ฉับพลัน,โดยตรง)
uniform(ยู'นะฟอร์ม) adj.,vt. (ทำให้) เหมือนกัน,เป็นแบบเดี่ยว,ไม่แตกต่างกัน,ตรงกัน,สอดคล้องกัน,ไม่ผันแปร,สม่ำเสมอ. n. เครื่องแบบ,ชุดเครื่องแบบ,คำสื่อสารที่หมายถึงอักษร'U'
unstable(อันสเท'เบิล) adj. ไม่มั่นคง,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง,ไม่สม่ำเสมอ, See also: unstableness n. unstably adv., Syn. unsteady,fluctuating ###A. stable

English-Thai: Nontri Dictionary
discontinuous(adj) ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ,ไม่ตลอด,ขาดตอน
equable(adj) เสมอเหมือนกัน,สม่ำเสมอ,เสมอภาค,ราบรื่น
even(adj) สม่ำเสมอ,เสมอกัน,เป็นคู่,เท่า,พอดี,คงที่,เรียบ
even(vt) ทำให้เรียบ,ทำให้เสมอกัน,ทำให้สม่ำเสมอ,ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุล
fitful(adj) ไม่สม่ำเสมอ,เป็นพักๆ,เป็นครั้งเป็นคราว
inconstancy(n) ความผันแปร,ความไม่คงที่,ความไม่สม่ำเสมอ
intermittent(adj) ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ
invariable(adj) ไม่เปลี่ยนแปลง,สม่ำเสมอ,นิจสิน,คงที่,ถาวร
irregular(adj) ผิดปกติ,ตะกุกตะกัก,ไม่สม่ำเสมอ,ไม่ถูกระเบียบ
irregularity(n) ความผิดปกติ,ความไม่สม่ำเสมอ,ความไม่แน่นอน
level(adj) ได้ระดับ,ราบ,สม่ำเสมอ,คู่คี่,เท่ากัน
regular(adj) สม่ำเสมอ,เป็นระเบียบ,ปกติ,ธรรมดา,ประจำ,เที่ยงตรง
regularity(n) ความเป็นระเบียบ,ความสม่ำเสมอ,ความปกติ
stabilize(vt) ทำให้มั่นคง,ทำให้คงที่,ทำให้สม่ำเสมอ,ทำให้มีเสถียรภาพ
steadiness(n) ความแน่วแน่,ความมั่นคง,ความสม่ำเสมอ,ความคงที่,ความหนักแน่น
steady(adj) แน่วแน่,มั่นคง,สม่ำเสมอ,คงที่,หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว
steady(vt) ทำให้คงที่,ทำให้มั่นคง,ทำให้สม่ำเสมอ,ทำให้หนักแน่น
straight(adj) ซื่อตรง,ตรง,เป็นระเบียบ,ปกติ,สม่ำเสมอ,ต่อเนื่องกัน
unequal(adj) ไม่เท่ากัน,ไม่ยุติธรรม,ไม่สม่ำเสมอ
unstable(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่มั่นคง,ไม่สม่ำเสมอ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ムラ[むら, mura] (n adj) สภาพที่ไม่สม่ำเสมอ

German-Thai: Longdo Dictionary
immer(adv) สม่ำเสมอ, ประจำ เช่น Sein Schreibtisch ist immer in Ordnung. โต๊ะทำงานของเขาเป็นระเบียบเสมอ
ständig(adv) สม่ำเสมอ, เป็นประจำ เช่น Der Student stellt Fragen ständig in der Vorlesung. นักศึกษาคนนี้ตั้งคำถามในห้องเรีอนเสมอ, See also: S. immer, stets,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top