Search result for

*สติปัญญา*

(199 entries)
(0.0545 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สติปัญญา, -สติปัญญา-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สติปัญญา[N] intelligence, See also: intellect, Syn. เชาวน์, ปัญญา
สติปัญญา[N] intellect, See also: intelligence, brains, cleverness, perception, Example: จริยธรรมของเด็กจะเจริญขึ้นตามความเจริญทางสติปัญญาของเขา, Thai definition: ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด
สติปัญญา[N] intellect, See also: intelligence, brains, cleverness, perception, Example: จริยธรรมของเด็กจะเจริญขึ้นตามความเจริญทางสติปัญญาของเขา, Thai definition: ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สติปัญญาน. ปัญญารอบคอบ, ปัญญารู้คิด, เช่น เขาเป็นคนมีสติปัญญาดี.
กึ๋นสติปัญญาที่แหลมคม, นิยมใช้กับคำว่า มี หรือ ไม่มี เช่น หัวหน้าคนนี้มีกึ๋น เด็กคนนี้ไม่มีกึ๋นเอาเลย.
ขีดขั้นน. ระดับแห่งความรู้ความสามารถเป็นต้น เช่น ขีดขั้นแห่งสติปัญญา.
เข็นครกขึ้นเขา, เข็นครกขึ้นภูเขาก. ทำงานที่ยากลำบากอย่างยิ่งโดยต้องใช้ความเพียรพยายามและอดทนอย่างมาก หรือบางทีก็เกินกำลังความสามารถหรือสติปัญญาของตน.
คนพิการน. คนที่มีความผิดปรกติหรือบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญาหรือทางจิตใจ.
ความคิดสติปัญญาที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างถูกต้องและสมควร เช่น คนทำลายของสาธารณะเป็นพวกไม่มีความคิด.
ทาสปัญญา(ทาดสะ-) ว. โง่เขลาเบาปัญญา, มีสติปัญญาน้อย, เช่น คนทาสปัญญา.
น้ำยา ๒น. ความสามารถในทางใดทางหนึ่ง (มักใช้ในทางตำหนิ) เช่น ไม่มีนํ้ายา หรือ หมดนํ้ายา หมายความว่า ไม่มีสติปัญญาความสามารถ หรือ หมดความสามารถ.
บุคคลวัต(บุกคนละ-) น. กลวิธีการประพันธ์ที่สมมุติสิ่งไม่มีชีวิต ความคิด นามธรรม หรือสัตว์ให้มีสติปัญญา อารมณ์ หรือกิริยาอาการเยี่ยงมนุษย์.
เบาปัญญาก. หย่อนความคิด, หย่อนสติปัญญา, รู้ไม่เท่าทัน.
ปัญญาอ่อนน. ภาวะที่มีระดับสติปัญญาด้อยหรือตํ่ากว่าปรกติ มักมีสาเหตุเกิดขึ้นในระหว่างพัฒนาการ ทำให้เด็กมีความสามารถจำกัดในด้านการเรียนรู้และมีพฤติกรรมปรับตัวไม่อยู่ในระดับที่ควรเป็น.
ปัญญาอ่อนว. มีระดับสติปัญญาด้อยหรือต่ำกว่าปรกติ.
พิษสุราเรื้อรังน. ชื่อโรคชนิดหนึ่ง ซึ่งสมองและประสาทเสื่อมเนื่องจากดื่มสุรามากเป็นเวลานาน มีอาการมือสั่น เดินเซ สติปัญญาเสื่อม บางครั้งชักแบบลมบ้าหมู.
ฟุ้งเฟื่องว. เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, (ใช้แก่สติปัญญา), เฟื่องฟุ้ง ก็ว่า.
เฟื่องฟุ้งว. เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, (ใช้แก่สติปัญญา), ฟุ้งเฟื่อง ก็ว่า.
ยิ่งใหญ่ว. มีอำนาจมาก เช่น นักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่, มีสติปัญญาความสามารถสูง เช่น กวีผู้ยิ่งใหญ่, สำคัญ เช่น ลดราคาครั้งยิ่งใหญ่.
ยุคมืดน. ช่วงแรกของสมัยกลางในประวัติศาสตร์ยุโรป ประมาณ ๖๐๐ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๑๐๕๐-๑๖๕๐ เป็นยุคที่ประชาชนมีแต่ความมืดมนหมดหวังในชีวิต เพราะถูกพวกตาดมองโกลทำลายล้าง และไม่มีความเจริญทางสติปัญญาเพราะศาสนาไม่เปิดโอกาสให้คิดอย่างเสรี, โดยปริยายหมายถึงยุคที่ประชาชนหมดหวังในชีวิต.
ลับสมองก. ฝึกฝนใช้สติปัญญา.
วิจักขณ์, วิจักษณ์ว. ที่รู้แจ้ง, ที่เห็นแจ้ง, ฉลาด, มีสติปัญญา, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ.
สู้ก. เอาชนะกันด้วยกำลังกาย อาวุธ หรือสติปัญญาความสามารถเป็นต้น เช่น ชกสู้เขาไม่ได้จึงยอมแพ้ ทหารสู้กันในสนามรบ เล่นหมากรุกสู้กัน
สู้มีสติปัญญาความสามารถเป็นต้นทัดเทียมกันหรือเหนือกว่า เช่น มีสติปัญญาสู้เขาได้
เสาหลักน. บุคคลที่สังคมยอมรับนับถือว่าเป็นหลักของบ้านเมืองในด้านสติปัญญาหรือด้านวิทยาการต่าง ๆ เป็นต้น.
หัวคิดน. การใช้สมองคิด, สติปัญญา.
หัว ๒น. สติปัญญา, ความสามารถพิเศษ, ความคิดริเริ่ม, เช่น เด็กคนนี้มีหัวทางดนตรี
อินทรีย-, อินทรีย์สติปัญญา เช่น อินทรีย์แก่กล้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intelligence quotient (IQ); IQ (intelligence quotient)ผลหารแสดงสติปัญญา, ระดับปัญญา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
IQ (intelligence quotient); intelligence quotient (IQ)ผลหารแสดงสติปัญญา, ระดับปัญญา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Age and intelligenceอายุกับสติปัญญา [TU Subject Heading]
Motor ability and intelligenceความสามารถในการเคลื่อนไหวและสติปัญญา [TU Subject Heading]
Diplomatist หรือ Diplomatใช้กับราชการทุกคนที่ประจำทำงานในด้านทางการทูต ไม่ว่าจะประจำอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศ หรือในราชการต่างประเทศ คือ ในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือในสำนักงานทางทูตอื่นๆในทรรศนะของ เซอร์แฮโรลด์ นิโคลสัน นักการทูตยอดเยี่ยมคนหนึ่งของอังกฤษ ได้ระบุไว้ว่า นักการทูตหรือ Diplomat จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ ยึดถือความเป็นจริง มีความแม่นยำ สงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น อารมณ์ดี มีความสงบเสงี่ยมและมีความจงรักภักดี ทั้งยังจะต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญา มีความรู้ มองเห็นการณ์ไกล มีความสุขุมรอบคอบ ใจดีกับแขกและผู้แปลกหน้า มีเสน่ห์ มีความอุตสาหะวิริยะ มีความกล้า และมีปฏิภาณในทำนองเดียวกัน Francoise de Callieres (1645-1717) นักการทูตชั้นเยี่ยมของฝรั่งเศส ซึ่งเคยเป็นเอกอัครราชทูตประจำโปแลนด์ ซาวอย ฮอลแลนด์ บาวาเรีย และลอเรน ได้เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อว่า De la miniere avec les souverains เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเจรจาทางการทูต ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังเป็นที่รับรองกันทั่วไปว่าเป็นหนังสือที่ดีเยี่ยมเล่ม หนึ่ง หรือเป็นจินตกวีนิพนธ์เรื่องการดำเนินการทูตกับเจ้าผู้ครองนคร (Princes) สมัยนั้นCallieres ได้วางมาตรฐานของนักการทูตไว้สูงมากเพราะเขาเห็นว่า ไม่มีงานราชการใด ๆ ที่จะยากยิ่งไปกว่าการเจรจา ในการเจรจานั้น ผู้เจรจาจะต้องสามารถมองเห็นเหตุการณ์ทะลุปรุโปร่ง หรือมีสติปัญญาเฉียบแหลม มีความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง มีความละมุนละไม มีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างกว้างขวาง ตลอดจนข้อสำคัญที่สุด ต้องเป็นผู้มีความสุขุมคัมภีรภาพ สามารถมองเห็นการณ์ไกลชนิดเจาะลึกทีเดียว นอกจากนี้ จะต้องเป็นผู้มีอารมณ์ขันอย่างสม่ำเสมอ ไม่โกรธง่าย มีจิตใจสงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น พร้อมเสมอที่จะรับฟังทุกคนที่เขาพบด้วยความตั้งอกตั้งใจ พูดจาอย่างเปิดเผย และมีอารมณ์ร่าเริงไม่หน้าเง้าหน้างอ มีอัธยาศัยไมตรี รวมทั้งมีกิริยาท่าทางเป็นที่ต้องตาต้องใจกับทุกคน ในฐานะนักเจรจา (Negotiator) นักการทูตจะต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติตามที่กล่าวมานี้เป็นอย่างน้อย เนื่องจากมีการเจรจาเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของนักการทูตนั่นเอง [การทูต]
Cognitionการจดจำวัตถุด้วยการเรียนรู้,การรู้,พุทธิปัญญาความรู้,ความรู้ความเข้าใจสิ่งต่างๆ,การมีความรู้ความเข้าใจ,สติปัญญาความรู้ [การแพทย์]
Cognitiveด้านพุทธิปัญญา,พัฒนาการทางสติปัญญา,ความรู้ [การแพทย์]
Cognitive Developmentพัฒนาการด้านสติปัญญา,การพัฒนาด้านจิตวิทยาสังคมและความรู้ [การแพทย์]
Cognitive Development Theoryทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญา [การแพทย์]
Cognitive Gameการละเล่นเสริมสติปัญญา [การแพทย์]
Consciousnessสติสัมปชัญญะ,ระดับความรู้สึก,การรู้สึกตัว,ความรู้สึกตัว,สติและปัญญา,การรู้สติ,สติ,ความรู้สติ,การรู้สติปัญญา [การแพทย์]
Emotional, Social and Intellectual Developmentพัฒนาการทางด้านอารมณ์สังคมและสติปัญญา [การแพทย์]
Moral Intelligence/Quotientสติปัญญาทางศีลธรรม
ความสามารถในการดึงจริยธรรมของตัวเอง มาใช้การควบคุมตนเอง สร้างความมีระเบียบวินัย สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คงความซื่อสัตย์ มีความรู้ผิดรู้ถูก มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ โดยความสามารถนี้จำเป็นที่จะต้องการมีการศึกษาวิจัยให้ชั [สุขภาพจิต]
สติปัญญาสติปัญญา, การใช้ศักยภาพแห่งความฉลาดที่จะรู้ คิด รอบคอบ สำหรับวางแผนแก้ไขให้บรรลุตามความต้องการอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเป็นภาพใหญ่กว่าความฉลาดที่คิดอย่างฉับไว มีปฏิภาณไหวพริบแก้ไข ซึ่งเรียกว่า เชาวน์ปัญญา นั่นเอง เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมและหนังสือที่เกี่ยวข [สุขภาพจิต]
cretinismเครทินิซึม, โรคที่เกิดจากการขาดฮอร์โมนไทรอกซินในวัยเด็ก มีผลทำให้ร่างกายและสติปัญญาเจริญช้ากว่าเด็กปกติ เช่น มีรูปร่างเตี้ยแคระและถ้าเป็นมากจะทำให้ปัญญาอ่อนด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Idiocyการไร้ความสามารถทางสติปัญญา, เด็กโง่โดยกำเนิด [การแพทย์]
Idiotโง่เขลา, สติปัญญาเสื่อมมาก โง่เง่า [การแพทย์]
Intellectual Developmentพัฒนาการทางสติปัญญา [การแพทย์]
Intellectual Functionความเฉลียวฉลาด, หน้าที่ความฉลาด, ความสามารถทางสติปัญญา, การทดสอบความฉลาด [การแพทย์]
Intellectual Powersสติปัญญา [การแพทย์]
Intellectual Processกระบวนการทางสติปัญญา [การแพทย์]
Intellectual Statusระดับสติปัญญา, ระดับเชาว์ปัญญา [การแพทย์]
Intellectually Challengingการท้าทายทางสติปัญญา [การแพทย์]
Intelligenceเชาวน์, สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, เชาว์ปัญญา, เชาวน์ปัญญา, ทฤษฎีเชาวน์ปัญญา, เฉลียวฉลาด [การแพทย์]
Intelligence Quotientระดับสติปัญญา, ระดับเชาว์ปัญญาที่จัดออกมาเป็นไอคิว, เกณฑ์ภาคเชาวน์ [การแพทย์]
Intelligence, Generalสติปัญญาและความเฉียวฉลาด [การแพทย์]
Mental Deficiencyด้อยสติปัญญา, ปัญญาอ่อน, ความผิดปกติทางจิต, ความบกพร่องทางจิต [การแพทย์]
Mental Retardationจิตเจริญล่าช้า, ปัญญาอ่อน, ความเจริญด้านจิตใจชะงัก, สมองทึบ, โรคปัญญาอ่อน, สมองเจริญไม่เต็มที่, สมองเสื่อม, ความล่าช้าของความเจริญด้านจิตใจ, สมองพิการ, ความด้อยทางสติปัญญา, สติปัญญาเสื่อม, เด็กปัญญาอ่อน, ภาวะเติบโตไม่สมอายุทางสติปัญญา, ระดับสติปัญญาต่ำกว่าปกติ [การแพทย์]
Mentally Retarded, Educableเด็กสติปัญญาทึบที่สามารถเรียนได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's hard to believe that such a dramatic increase in intelligence could occur practically overnight.เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อ ยิ่งทำให้น่าตื่นเต้น ความสามารถ สติปัญญาเกิดขึ้นได้ทุกข้ามคืน Odyssey (2008)
So you have been outwitted by a rat?อ๋อ งั้นเจ้าก็แพ้สติปัญญาหนู่น่ะสิ The Labyrinth of Gedref (2008)
More intelligent than you, it would seem. Go home.มีสติปัญญาณมากกว่าเจ้าน่ะรึ ข้าเข้าใจละ กลับบ้านซะ The Labyrinth of Gedref (2008)
You know, uh, nice girl, intelligent, bedroom eyes, pouty lips, great rack, tight bell-shaped ass, thicker than a Snicker...คุณก็รู้แบบ ดูดี มีสติปัญญา ตาเชิญชวน ปากเชิด อกตู้ม บั้นท้ายงาม บึ้มยิ่งกว่าดุ้นของคนดำ... The Love Guru (2008)
Zilong was both brave and wiseจูล่งทั้งกล้าหาญและมีสติปัญญา Three Kingdoms (2008)
Molly is one of the most brillant students I have ever encountered.มอลลี่น่ะ เป็นเด็กที่สติปัญญาดีเลิศ เท่าที่ฉันเคยเจอ Loyal and True (2008)
They got the same mind.พวกเขามีสติปัญญาเหมือนกัน Five the Hard Way (2008)
You're like me, a homo sapiens, a wise human.เราต่างก็เป็นเผ่าพันธ์โฮโมเซเปี้ยน มนุษย์ผู้มีสติปัญญา ชีวิต Home (2009)
- Okay.มันคือ คือ การใช้สติปัญญา \ โอเค Law Abiding Citizen (2009)
Who name themselves In the press. Highly intelligent may be A bit of an understatement.สติปัญญาสูงก็อาจจะไม่ค่อยพอ Omnivore (2009)
You could be my social, physical, or intellectual inferior, but your chances are equal to mine.เธออาจะเป็นคนในสังคม ทางกายภาพ หรือสติปัญญาที่สูงส่งกว่าฉัน แต่โชคก็จะเท่ากับฉัน Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Particularly, the section that governs insight...โดยเฉพาะในส่วนที่ควบคุมเรื่องสติปัญญา Episode #1.3 (2009)
You're saying I'm easier to win over than a bunch of pseudo-intellectual, homesick malcontents?เธอกำลังพูดว่า ฉันมันง่ายที่จะเอาชนะใข่ไหม มากกว่าพวก เทียมไม่จริงใจที่มีสติปัญญา ที่มันไม่น่าพอใจ Dan de Fleurette (2009)
You've got to admit. All that experience and knowledge and wisdom trapped in a kitchen?คุณต้องยอมรับนะว่า ประสบการณ์ทั้งหมด และความรู้ และสติปัญญามันหายไปอยู่ในครัว The Dwarf in the Dirt (2009)
Intellectually, emotionally, sexually.ทางสติปัญญา ทางอารมณ์ ทางเพศ The Coffee Cup (2009)
such promise... but we squandered our gifts, our intelligence.แต่เราสูญเสียของขวัญของเรา สติปัญญาของเรา 9 (2009)
The machine was born purely of my intellect.เครื่องเกิดอย่างหมดสติจาก สติปัญญาของฉัน 9 (2009)
The patient is highly intelligent, highly delusional.คนไข้ มีระดับสติปัญญาสูง มองเห็นภาพหลอนมากมาย Shutter Island (2010)
I'll do it. And I'm going to do it with more flair than all of you.ผมจะทำมันและจะทำมันด้วยสติปัญญา When in Rome (2010)
Are you mentally competent and under no duress at this time?คุณเป็นผู้มีความสามารถทางสติปัญญา และไม่ได้อยู่ภายใต้การข่มขู่ ใช่ไหม? I Smell a Rat (2010)
Mm, intellectually, about 30 hours.ทางสติปัญญาประมาณ 30 ชั่วโมง The Einstein Approximation (2010)
Usually, all you say you need is your gun and your wits.ปกติ คุณว่าคุณอยากใช้ปืนกับสติปัญญา The Predator in the Pool (2010)
Well, you know, I've come to depend on your wits, too.เอ่อ รู้มั้ย ผมรู้สึกว่าขึ้นอยู่กับสติปัญญาคุณด้วย The Predator in the Pool (2010)
Intellectually, it's quite stimulating, and, uh,ในด้านสติปัญญา มันเป็นแรงกระตุ้น และ .. The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
I'm not only gifted intellectually and internationally known, but I'm also highly skilled in various methods of self-defense.ฉันไม่เพียงมีสติปัญญา เป็นพรสวรรค์ ตามที่นานาชาติรู้จักกัน แต่ฉันยังคง มีทักษะชั้นสูงในศิลปะ ป้องกันตัวแบบต่างๆ The Couple in the Cave (2010)
My relationship with Amy was purely intellectual,ความสัมพันธ์ของฉันกับเอมี่เป็นเรื่องของสติปัญญาล้วน ๆ The Zazzy Substitution (2010)
They don't argue or question my intellectual authority, and this little guy here,แมวสร้างสังคมที่วิเศษ มันไม่เถียงหรือตั้งคำถาม เรื่องความรู้ทางสติปัญญาของผม The Zazzy Substitution (2010)
Well, rest assured, I am in full possession of my faculties.ตามประสาทชีววิทยา ฉันรู้สึกแปลก เธอมั่นใจได้ ฉันยุ่งอยู่กับทรัพย์สมบัติด้านสติปัญญาของฉัน The Zazzy Substitution (2010)
Our aim was to increase their intelligence.เป้าหมายของเราคือ เพื่อเพิ่มสติปัญญาของพวกเขา The Plateau (2010)
Every time we administered the protocol, his intelligence increased exponentially.ทุกครั้งที่เราทำการบำบัดเขา สติปัญญาเขาจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ The Plateau (2010)
She's not one of them. She was gathering intelligence.เธอกำลังเก็บเกี่ยวสติปัญญา Trial and Error (2010)
From the mind that brought you "hi-lo."จากสติปัญญาเดียวกับที่คิดค้น คำว่า ซา-หวัดดี The Plimpton Stimulation (2010)
I see a sign of intelligence that cannot possibly have been there by any current description of the universe, and yet, there it is.ฉันเห็นสัญลักษณ์ของสติปัญญา ไม่น่าจะเป็นได้ที่มันจะอยู่ตรงนั้น ด้วยลักษณะของเอกภพในเวลานี้ Visitation (2010)
Some questioned the wisdom of my bringing a boy from the streets into my family.มีบางคนตั้งคำถามเกี่ยวกับสติปัญญาของข้า ที่นำเอาเด็กข้างถนนมาเป็นลูกชาย Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Right away, Caesar displayed signs of intelligence heightened intelligence, so I kept him.หลังจากนั้น ซีซ่า แสดงให้เห็น ถึงสติปัญญาที่เพิ่มพูนขึ้น Rise of the Planet of the Apes (2011)
Intelligence results are remarkable.ระดับสติปัญญาพัฒนาดีเยี่ยม Rise of the Planet of the Apes (2011)
He lacked intelligence and imagination.ขาดสติปัญญาและจินตนาการ The Hangover Part II (2011)
Do not dare to insult my intelligence!อย่าบังอาจดูถูกสติปัญญาของฉัน One Day (2011)
It certainly buoyed up this employee's esprit de corps.นี่เป็นช่วยยกสติปัญญาพนักงานอย่างแน่แท้ The Bus Pants Utilization (2011)
You know, I have some remedial magic tricks that might be more your speed.รู้ไหม ฉันมีอีกมายากลนึง ซึ่งอาจเหมาะกับระดับสติปัญญานายมากกว่า The Prestidigitation Approximation (2011)
When William removed those parts of my brain all those years ago, he diminished my intellect.ตอนที่วิลเลี่ยมเอาบางส่วนของสมองฉันไป เมื่อหลายปีก่อน มันได้ทำให้สติปัญญาฉันด้อยลง The Firefly (2011)
And I have to rejuvenate them in order to rise to the intellectual challenges before me.และผมต้องทำให้มันกลับมาเหมือนเดิม เพื่อที่จะ ให้สติปัญญาของผมกลับมามุ่งมั่น The Firefly (2011)
I'm saying we need more intel, sir...ผมบอกว่า เราต้องการสติปัญญามากกว่านี้ครับท่าน And Then There Were More (2011)
I'm not here for money. Simply your wisdom.ผมไม่ได้มาที่นี่เพราะเงิน ด้วยสติปัญญาของคุณ Roots (2011)
"Sabrina" is a totally shallow, self-obsessed party girl."ซาบรีน่า" สาวสติปัญญาทึบ ผู้หลงใหลในปาร์ตี้ Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Wisdom personified.สัญลักษณ์แห่งสติปัญญา Countdown (2011)
"This is no time for drinking," he says. "I need all my wits about me."พูดว่าไม่ใช่เวลาดื่ม ข้าต้องครองสติปัญญาให้มากที่สุด The Adventures of Tintin (2011)
Use your radios, use your heads.วิทยุสื่อสาร สติปัญญา Deadfall (2012)
Let's not insult each other's intelligence.อย่าดูถูกสติปัญญาของกันและกันเลย The Ties That Blind (2012)
Pretty thing, your whore.ไม่ ข้าว่าเจ้ามีสติปัญญา ระดับที่สูงกว่าปกติ The Prince of Winterfell (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความฉลาดทางสติปัญญา[n. exp.] (khwām chalāt thāng satipanyā) EN: intelligent quotient ; IQ   FR: quotient intellectuel [m] ; QI [m]
ผลหารแสดงสติปัญญา[n. exp.] (phonhān sadaēng satipanyā) EN: Intelligence Quotient   FR: quotient intellectuel [m]
สติปัญญา[n.] (satipanyā) EN: intelligence ; intellect ; wisdom ; knowledge   FR: intelligence [f] ; savoir [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
nerd(n jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backward[ADJ] ล่าช้า, See also: สมองช้า, สติปัญญาไม่ดี, Syn. slow
brain[N] สติปัญญา
esprit[N] สติปัญญา, See also: ไหวพริบ, ความเฉลียวฉลาด, Syn. intelligence, wit
faculty[N] ศักยภาพหรือความสามารถในด้านร่างกายและจิตใจ, See also: สติปัญญา
intellect[N] สติปัญญา, See also: ความฉลาด, Syn. intelligence, Ant. ignorance
intellectual[ADJ] เกี่ยวกับปัญญา, See also: ทางสติปัญญา, เกี่ยวกับความคิดและการใช้เหตุผล, Syn. intelligent
intellectual[ADJ] ซึ่งมีสติปัญญา, See also: ซึ่งรอบรู้
intellectual[N] ผู้มีสติปัญญาสูง, See also: ผู้รอบรู้, ผู้มีความรู้, ปัญญาชน, Syn. guru, sage, pundit, Ant. idiot
intellectually[ADV] ทางสติปัญญา, Syn. cerebrally, mentally
intelligence[N] ความฉลาด, See also: ความสามารถในการคิดและเรียนรู้, เชาวน์ปัญญา, สติปัญญา, ไหวพริบ, Syn. brain, intellect, mentality
intelligence quotient[N] การวัดระดับสติปัญญาของคน (คำย่อคือ IQ, I.Q.), See also: การหาค่าระดับสติปัญญาของคน
intelligence test[N] การทดสอบเพื่อวัดระดับสติปัญญา
IQ[ABBR] ระดับสติปัญญา (คำย่อของ intelligence quotient), See also: ไอคิว, ระดับความฉลาด
mentality[N] ความสามารถทางจิต, See also: ความสามารถทางปัญญา, สติปัญญา, ความคิด, Syn. mentality, mind, psyche
mind[N] สติปัญญา, See also: ความสามารถในการเข้าใจ, ปัญญา, Syn. IQ, brainpower, wit, Ant. ignorance, stupidity
moron[N] คนปัญญาอ่อน, See also: ผู้ใหญ่ที่มีสติปัญญาเท่ากับเด็กอายุ 8-12 ขวบ, Syn. idiot
mother wit[N] สติปัญญาที่มีมาแต่กำเนิด
nous[N] ความฉลาด (คำไม่เป็นทางการ), See also: การมีสามัญสำนึก, การมีสติปัญญา, Syn. common sense
outfox[VT] เอาชนะได้โดยใช้สติปัญญา, Syn. outwit, outsmart
outwit[VT] ชนะด้วยสติปัญญา, Syn. outsmart, outthink
pit[VT] ใช้สติปัญญาโต้ตอบ
resourcefulness[N] การแก้ปัญหาได้ดี, See also: การมีสติปัญญาดี
retardation[N] ความปัญญาอ่อน, See also: การมีสติปัญญาเรียนรู้ได้ช้า, Syn. mental retardation, slowness
retarded[ADJ] ซึ่งมีพัฒนาการทางสติปัญญาช้า, See also: โง่, ทึ่ม, ปัญญาอ่อน, Syn. backward, dull
savant[N] นักปราชญ์, See also: ผู้มีสติปัญญา, ผู้คงแก่เรียน, พหูสูต, Syn. philosopher, authority, intellectual
wisdom[N] ปัญญา, See also: สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, Syn. sagacity, sageness, sapience, Ant. stupidity
wise[ADJ] เฉลียวฉลาด, See also: มีสติปัญญา, รู้แจ้ง, Syn. sagacious, sage, sapient, judicious, prudent, sensible, sane, Ant. unwise, stupid
wisely[ADV] อย่างฉลาด, See also: อย่างรอบรู้, อย่างมีสติปัญญา, Syn. sagaciously, sagely, sapiently, Ant. foolishly
wit[N] ปัญญา, See also: เชาวน์, เชาวน์ปัญญา, สติปัญญา, ความรอบรู้, ความเฉลียวฉลาด, ไหวพริบ, Syn. brightness, intelligence, smartness, reasoning power, Ant. stupidity
witless[ADJ] โง่, See also: ไร้สติปัญญา, ขาดไหวพริบ, Syn. foolish, unintelligent, stupid, Ant. intelligent, witty, smart
witlessly[ADV] อย่างไร้สติปัญญา
witlessness[N] ความขาดสติปัญญา, See also: ความโง่, Syn. stupidity
witted[ADJ] ซึ่งมีสติปัญญา (มักใช้ร่วมกับคำอื่น)
wittedness[N] ความมีสติปัญญา
wittily[ADV] โดยใช้คำพูดอย่างมีสติปัญญา (มักปนตลก)
wittiness[N] การใช้คำพูดอย่างมีสติปัญญา (มักปนตลก), Ant. stupidity
witty[ADJ] ซึ่งใช้คำพูดอย่างมีสติปัญญา, See also: ซึ่งใช้คำพูดอย่างมีไหวพริบ, Syn. clever, Ant. stupid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brain(เบรน) {brained,braining,brains} n. สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาดมาก vt. ตีหัวสมองของ
caliber(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน,ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber
calibre(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน,ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber
capable(เค'พะเบิล) adj. ซึ่งสามารถ,มีฝีมือ,มีสติปัญญา,มีวิชา., See also: capabililty n. ดู capable, Syn. able
capacity(คะแพซ'ซิที) n. ความสามารถที่จะรับ,ความจุ,ปริมาณ,สติปัญญา,ความสามารถ,สมรรถภาพ,ประสิทธิภาพ,การปฎิบัติหน้าที่,ความจุไฟฟ้า adj. จุเต็มที่,รับเต็มที่, Syn. size,power,position
dotard(โด'ทิจ) n. ความชรา,ภาวะสติปัญญาอ่อนในวัยชรา,ภาวะสติเลอะเลือน,ความหลงรักอย่างโง่ ๆ ,การโอ๋จนเกินไปจุดเล็ก ๆ บนจอภาพจุดเล็กที่สุดที่สามารถแสดงบนจอภาพได้ วัดขนาดกันเป็นมิลลิเมตร โดยปกติ จะมีขนาด .41 มม. .31 ม.ม. และ .28 ม.ม. ยิ่งจุดเล็กมากเท่าใด ภาพที่ปรากฏบนจอภาพก็จะยิ่งคมชัดและละเอียดขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้น ยังใช้วัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่เป็นคนละสีในสีเดียวกันด้วย (สีบางสีที่เห็นบนจอภาพเกิดจากการผสมกันระหว่างจุดที่มีสีต่างกัน เช่น สีเทา เกิดจากการผสมกันของสีดำ และขาว)
endowment(เอนเดา'เมินทฺ) n. การบริจาค,ทุนทรัพย์ที่บริจาค,สมรรถภาพ,ความสามารถ,สติปัญญา.
esprit(เอสพรี') n. ปฏิภาณ,สติปัญญา,ความเฉลียวฉลาด, Syn. spirit
faculty(แฟค'เคิลที) n. ความสามารถ,สติปัญญา,คณะ,อำนาจ., Syn. aptitude
flair(แฟลร์) n. สติปัญญา,ความสามารถ,พรสวรรค์,ความฉลาด,ความหลักแหลม, Syn. talent
headpiece(เฮด'พีซ) n. ชิ้นเสื้อเกราะที่หัว,หมวกเกราะ,ส่วนที่คลุมหัวหมวก,เครื่องหูฟัง,หัวสวมเครื่องฟัง,สติปัญญา,หัวสมอง, Syn. helmet,headset
illuminatevt. ให้ความสว่าง,ประดับด้วยดวงไฟ,ทำให้รู้. vi. ทำให้เข้าใจ,อธิบาย,ระบายสีประกอบ vi. กลายเป็นสว่างไสว adj. สว่างไสว,เข้าใจดี n. ผู้เข้าใจดี,ผู้มีสติปัญญาเลิศ., See also: illuminable adj. illuminative adj. illuminator n. คำที่มีความหมายเหม
intellect(อิน'ทะเลคทฺ) n. ปัญญา,สติปัญญา,อำนาจในการคิดและหาความรู้,อำนาจในการเข้าใจเหตุผล,ผู้มีปัญญาสูง., See also: intellective adj., Syn. mind,reason
intellectual(อินทะเลค'ชวล) adj. เกี่ยวกับปัญญา,ซึ่งมีปัญญาสูง,ใช้สติปัญญา n. ผู้มีปัญญาสูง,ผู้ที่มีเหตุผลสูง,ผู้ที่ใช้สติปัญญา (แทนการใช้อารมณ์) ,intellectuals อำนาจในการเข้าใจเหตุผล,สิ่งที่เกี่ยวกับปัญญา., See also: intellectuality n. คำที่มีความหมายเหมือ
intelligence(อินเทล'ลิเจินซฺ) n. สติปัญญา,อำนาจในการเข้าใจ,เชาวน์,ความเฉลียวฉลาด,ไหวพริบ,ความรู้จักคิด, Syn. brains,intellect,wit
intelligence quotient(IQ,I.Q.) ระดับสติปัญญา
intelligence testการทดสอบระดับสติปัญญา
intelligent(อินเทล'ลิเจินทฺ) adj. มีสติปัญญา,ฉลาด,มีไหวพริบดี,มีความเข้าใจหรือความรู้ดี. adv., Syn. clever
mongolism(มอง'กะลิสซึม) n. ภาวะที่มีลักษณะใบหน้าคล้ายพวกมองโกลคือมีกะโหลกศีรษะกว้างและแบนตาหยีและระดับสติปัญญาต่ำ., Syn. Mongolianism,Mongolian idiocy,Down's syndrome
moron(โม'รอน,มอ'รอน) n. บุคคลที่มีระดับสติปัญญา (I.Q.) ระหว่าง50-69,คนโง่มาก,คนทึ่ม
mother witn. เชาวน์หรือสติปัญญาที่มีมาแต่กำเนิด
outfit(เอาทฺ'ฟิท) n. เครื่องมือทั้งชุด,เสื้อผ้าทั้งชุด,เครื่องแต่งกาย,เครื่องสัมภาระ,หน่วยปฏิบัติการ,บริษัทห้างร้าน,สติปัญญา,การติดตั้งเครื่องมือ. vt.,vi. ติดตั้งเครื่องมือ,ติดตั้งสัมภาระ, Syn. gear,rig
outwit(เอาทฺ'วิท) vt. ชนะด้วยสติปัญญา,ต้ม,หลอกลวง,คิดได้ดีกว่า
overreach(โอ'เวอะรีช) v. ยื่นเลย,ไปเลย,ไปถึง,ทำเลยเถิด,เอาชนะด้วยสติปัญญา,โกง,หลอกลวง.
pallasdian(พะเล'เดียน) adj. เกี่ยวกับความรู้สติปัญญาหรือการศึกษา
prostitution(พรอสทิทิว'เชิน) n. การเป็นโสเภณี,การขายตัวเพื่อเงิน,การใช้สติปัญญาหรือความสามารถไปในทางที่เสื่อมเสีย
resourecful(รีซอร์ส'ฟูล) adj. สามารถรับมือสถานการณ์ได้ดี,มีความชำนาญดี,มีสติปัญญาดี,เจ้าความคิด,หัวดี,อุดมสมบูรณ์, See also: resourecfulness n.
sapiential(เซพิเอน'เชิล) adj. เกี่ยวกับความฉลาด,เกี่ยวกับสติปัญญา
studied(สทัด'ดิด) adj. มีการศึกษา,มีความรู้,ระมัดระวัง,คิดไว้ก่อน,รอบคอบ,มีสติปัญญา., See also: studiedly adv. studiedness n.
understanding(อันเดอะสแทน'ดิง) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ความเข้าใจ,การเข้าใจ,ความสามารถในการเข้าใจ,สติปัญญา,ความรู้,เชาวน์,ความเห็นอกเห็นใจ, See also: understandingly adv. understandingness n., Syn. intelligence,intellect,agreement
wisdom(วิส'เดิม) n. ปัญญา,สติปัญญา,ความฉลาด,ความรอบคอบ,ความรอบรู้,คำสั่งสอน,คติพจน์,คำสุภาษิต
wise(ไวซ) adj. ฉลาด,เฉลียวฉลาด,มีสติปัญญา,รอบรู้,รู้,รู้แจ้ง vi.,vt. ตระหนักเข้าใจ n. วิถีทาง,ท่าทาง,รูปแบบ,วิธีการ get wise ให้รู้แจ้ง,ทะลึ่ง,ทะนง, See also: wisely adv.
wit(วิท) n. ปัญญา,สติปัญญา,เชาวน์,ความรอบรู้,ความรู้,ความเฉลียวฉลาด,ผู้มีความเฉลียวฉลาด,ไหว,พริบ vt.,vi. รู้,รู้จัก to wit กล่าวคือเป็นต้น
witted(วิท'ทิด) adj. มีปัญญา,มีสติปัญญา, See also: wittedness n.
witty(วิท'ที) adj. มีสติปัญญา,เฉลียวฉลาด,มีไหวพริบ,มีความรู้,รอบรู้, See also: wittingly adv. wittiness n., Syn. facetious,humorous

English-Thai: Nontri Dictionary
brain(n) สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาด
esprit(n) จิตใจ,สติปัญญา,ปฏิภาณ,ความเฉลียวฉลาด
faculty(n) คณะ,คณะครู,ความสามารถ,สติปัญญา,ปฏิภาณ
head(n) ศีรษะ,หัว,ยอด,หัวหน้า,ประมุข,สมอง,สติปัญญา,ความคิด,หัวข้อ
intelligence(n) เชาวน์,สติปัญญา,ความรู้,ไหวพริบ,ความเฉลียวฉลาด,ข่าว
mind(n) จิตใจ,เชาวน์,ความตั้งใจ,ความคิด,สติปัญญา,ความทรงจำ
sense(n) ความรู้สึก,ไหวพริบ,ความเข้าใจ,ประสาทสัมผัส,สติปัญญา,เหตุผล
titan(n) ยักษ์,ผู้มีสติปัญญากว้างขวาง,ผู้มีอิทธิพล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Carer (n ) ผู้ดูแล, พนักงานดูแล, พี่เลี้ยง บุคคลที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือผู้ที่มีความผิดปรกติทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา
decay (n vt) [n]การค่อยๆเสื่อมลง, การสูยเสียสุขภาพ กำลัง สติปัญญา, การเสื่อมสลาย, การเน่าเปื่อย [v]ผุพัง, เน่าเปื่อย, เสื่อมลง
newtype (slang ) เป็นชื่อเรียกคนที่มีสัมผัสพิเศษ (สัมผัสที่ 6 อะไรเงี่ย) หรือจะเรียกว่ามีพรสวรรค์ก็ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกมีสติปัญญาสูงกว่าคนทั่วไป แต่ติดนิสัยงี่เง่ามาด้วย เป็นศัพท์ที่มาจากการ์ตูนเรื่องกันดั้ม ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
知性[ちせい, chisei] ปัญญา สติปัญญา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頭脳[ずのう, zunou] Thai: สติปัญญา English: intellect

German-Thai: Longdo Dictionary
Weisheit(n) |die, pl. Weisheiten| สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ความรอบรู้เฉียบแหลม

French-Thai: Longdo Dictionary
intelligence(n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
intelligence (n) (แอ็งแตร์ค-ลิชอง) สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top