ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*วีซ่า*

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: วีซ่า, -วีซ่า-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วีซ่า[N] visa, Example: ภาพคนไทยที่เข้าแถวยาวเหยียดแต่เช้ามืดเพื่อขอวีซ่าเข้าอเมริกา เป็นการสะท้อนสังคมไทยสมัยนั้นได้ดี, Thai definition: บันทึกที่เป็นหลักฐานว่าหนังสือเดินทางนั้นได้ทำถูกต้องแล้วและมีการประทับตรา, Notes: (อังกฤษ)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
No Objection Certificateเป็นเอกสารรับรองว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย กระทรวงการต่างประเทศไทยไม่มีข้อขัดข้องสำหรับบุคคลที่จะนำเอกสารนี้ไปใช้ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาของต่างประเทศตามคำร้องขอของรัฐบาล ปากีสถาน หรือใช้ในการขอเปลี่ยนแปลงสถานะวีซ่าจากประเภทหนึ่งไปยังอีกประเภทหนึ่งตาม ที่ต่างประเทศนั้น ๆ เป็นผู้กำหนด กรณีนักศึกษาไทยไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาโดยวีซ่านักเรียน แต่ภายหลังประสงค์จะขอเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าทำงานตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง ของสหรัฐอเมริกา [การทูต]
Visaการตรวจลงตรา กล่าวคือ เป็นเครื่องหมายแสดงการรับรองที่ประทับอยู่ในหนังสือเดินทางว่า หนังสือเดินทางฉบับนั้นได้รับการตรวจตราแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหนังสือดังกล่าวยื่นขอเดินทางเข้าไปในประเทศที่ให้การตรวจลง ตรา และทุกอย่างถูกต้องจึงให้ผู้นั้นเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวได้อนุสัญญากรุง เวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลได้บัญญัติไว้ในข้อ 5 ของวรรค D ว่า หน้าที่ทางกงสุลข้อหนึ่งคือ ?ออกหนังสือเดินทางและเอกสารเดินทางให้แก่คนชาติของรัฐผู้ส่ง และตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่ง?พึง เข้าใจว่า แม้หนังสือเดินทางจะได้รับการตรวจลงตราแล้วก็ตาม ก็มิได้เป็นการประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า ผู้ถือหนังสือนั้นจะได้รับการยินยอมให้เดินทางเข้าไปในรัฐที่ให้การตรวจลง ตรา คือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในรัฐนั้นอาจห้ามมิให้เข้าประเทศได้ ทั้ง ๆ ที่ได้รับการตรวจตราแล้วก็ตาม แต่การกระทำเช่นนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นน้อยมากการตรวจลงตราหรือวีซ่านั้น แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ1) การตรวจลงตราทางการทูต ซึ่งออกให้แก่บุคคลในคณะทูตและกงสุล รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของต่างประเทศ2) การตรวจลงตราทางราชการ ออกให้แก่ข้าราชการที่ไม่รวมอยู่ในประเภทที่ 1) ซึ่งจะเดินทางไปธุระราชการ และ3) การตรวจลงตราธรรมดา ออกให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่รวมอยู่ในประเภทที่ 1) และ 2) มีหลายประเทศได้ให้การตรวจลงตราชั่วคราว การตรวจลงตราสำหรับลูกเรือเดินทะเล การตรวจลงตราสำหรับพ่อค้าต่างประเทศ การตรวจลงตราสำหรับนักศึกษา และการตรวจลงตราสำหรับผู้อพยพลี้ภัย เป็นต้น [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you have one? - No.- เธอต้องมีวีซ่า มีรึเปล่า The Little Prince (1974)
Flashing smiles instead of visas Why, it couldไม่ต้องมีวีซ่า แค่ยิ้มออกมาก็เพียงพอ The Little Prince (1974)
Rach, it's the Visa-card people.ราเชล บริษัทวีซ่าโทรมา The One with George Stephanopoulos (1994)
- Oh. Rachel, it's the Visa-card people. RACHEL:- อ้อ ราเชล บริษัทบัตรวีซ่าแน่ะ The One with George Stephanopoulos (1994)
- Exit visa.- วีซ่าหมดอายุ Anastasia (1997)
- Exit visa?- วีซ่าหมดอายุ? Anastasia (1997)
- No exit visa, no ticket!- ไม่มีวีซ่า ไม่ได้ตั๋ว! Anastasia (1997)
But since Danny was afraid they'd take him away on account of some business concerning documents and visas the boy lived his early years always hiding in the belly of the Virginianเพราะแดนนี่กลัวว่าจะโดนแย่งเขาไป เพราะปัญหาเรื่องเอกสารกับวีซ่า เด็กเลยต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ The Legend of 1900 (1998)
You can't stay here longer than allowed lf you don't get a visa, you'd get arrestedเธออยู่ที่นี่นานไม่ได้ มันจะเกินกำหนด ถ้าเธอไม่มีวีซ่า เธอจะถูกจับนะ Failan (2001)
He paid with a Visa.เขาจ่ายด้วยบัตรวีซ่าNational Treasure (2004)
I have exit visas for the following families.ผมได้วีซ่าออกนอกประเทศ ของรายชื่อครอบครัวต่อไปนี้ Hotel Rwanda (2004)
But I have been assured there will be another plane soon.ผมเชื่อว่ามันจะมีการประกาศวีซ่าอีก อีกไม่นานหรอก Hotel Rwanda (2004)
Get him back in.ยังไม่ได้ทำเรื่องอนุญาต ยังไม่มีวีซ่า King Kong (2005)
Till she applied for an overseas visa, which was denied.จนกระทั่งเธอยื่นขอวีซ่าไปต่างประเทศ แล้วถูกปฏิเสธ V for Vendetta (2005)
Waiting for her visa papers.กำลังรอวีซ่าน่ะ Jenny, Juno (2005)
THEY DENIED MY VISA.พวกเขาไม่อนุมัติวีซ่าให้พ่อ Family/Affair (2007)
YOUR VISA WILL COME THROUGH. YOU'LL BE HOME SOON.คุณได้วีซ่าเมื่อไร คุณก็จะได้กลับบ้าน Family/Affair (2007)
WHAT ARE YOU TALKING ABOUT? FORGET THE VISA.นี่คุณพูดอะไรอยู่ ผมไม่สนใจเรื่องวีซ่าแล้ว Family/Affair (2007)
HE HELPS PEOPLE GET THEIR VISAS ALL THE TIME.เขาช่วยให้คนได้วีซ่ามาตลอด Family/Affair (2007)
I MEAN, YOU'LL GET YOUR VISA ON YOUR OWN.หนูหมายถึง พ่อจะได้วีซ่าด้วยตัวเอง Family/Affair (2007)
DID YOUR VISA COME THROUGH? NO.วีซ่าของพ่อผ่านแล้วหรอ Family/Affair (2007)
HE GOT HIS VISA! HE'S GONNA BE HOME ON THURSDAY!เขาได้วีซ่าแล้ว เขาจะกลับบ้านวันพฤหัสแล้ว Family/Affair (2007)
What about visas or green cards or whatever?แล้ววีซ่าหรือกรีนการ์ดล่ะ หรืออะไรก็ได้ Left Turn Ahead (2007)
Get this... Her visa expired two years ago.ฟังนะ วีซ่าเธอหมดอายุไปสองปีแล้ว Left Turn Ahead (2007)
And you're here on an expired visa.วีซ่าหมดอายุแล้วแต่คุณก็ยังอยู่ที่นี่ Left Turn Ahead (2007)
they denied my visa.พวกเขาปฏิเสธวีซ่าของพ่อ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
#2 is here on a visa she can't jeopardize-- you can't know.หมายเลข 2 ต้องพึ่งวีซ่าในการอยู่ที่ประเทศนี้ เธอไม่อยากจะเสี่ยงหรอก คุณจะรู้ได้ยังไง The Right Stuff (2007)
Entry visas for Kaunas.วีซ่าขอเข้าเมือง Kaunas Hannibal Rising (2007)
Okay, it's Visa.OK ,ได้แล้ว บัตรวีซ่า Transformers (2007)
Once a year, he sent flowers to someone with his Visa card.เมื่อปีที่แล้วเขาส่งดอกไม้ไปให้คนคนนึง โดยใช้บัตรวีซ่า Shooter (2007)
If you don't pay the deposit, we can't confirm the operation.ถ้าหากว่าคุณไม่จ่าย, เราก้ไม่สามารถรับรองการผ่าตัดและออกวีซ่าให้กับคนไข้ได้ Eiga: Kurosagi (2008)
And they all applied for student visas.และมันทำสำหรับได้วีซ่านักศึกษา Won't Get Fueled Again (2008)
Student visas.วีซ่านักศึกษาเหรอ Won't Get Fueled Again (2008)
Visa card application? Says you get a Seahawks helmet on the card.ใบสมัครบัตรวีซ่า บอกว่าเธอมีหมวกทรงเยี่ยวบนบัตร Dead Like Me: Life After Death (2009)
My passport visa expired a couple months ago an d I've been in the country illegally.วีซ่าผมหมดอายุได้ 2-3 เดือนแล้ว และผมก็อยู่ที่นี่แบบผิดกฎหมาย Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Visa. Dress:วีซ่า ชุดกระโปรง: Confessions of a Shopaholic (2009)
Visa, dead dog.วีซ่า \ หมาตาย Confessions of a Shopaholic (2009)
Like, what would The Girl in the Green Scarf say about hiding Visa bills under your bed?อย่างเช่น,ที่หญิงสาวในผ้าพันคอสีเขียส พูดเกี่ยวกับการซ่อนบิลวีซ่า ไว้ใต้เตียง Confessions of a Shopaholic (2009)
After that, we can discuss Visa or MasterCard, but definitely not American Express, so don't even ask.หลังจากนั้น เราจะใช้บัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดก็ได้ แต่แน่นอนห้ามใช้บัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรส งั้นไม่ต้องถามล่ะ Better Call Saul (2009)
The one thing i didn't tell you is that I'm here on a student visa that expired six years ago,ผมไม่ได้บอกคุณว่า ผมอยู่ที่นี่ได้โดยถือวีซ่านักเรียนที่หมดอายุไป6ปีที่แล้ว Bargaining (2009)
You're in the country on an expired visa.คุณอยู่ในประเทศขณะที่วีซ่าคุณหมดอายุแล้ว Marry Me a Little (2009)
New level of security. Customs flagged his passport and visa as bogus.ศุลกากรเป็นคนจับกุม ว่าหนังสือเดินทางและวีซ่าของเขาปลอม Fa Guan (2009)
Here on an expired visa.วีซ่า หมดอายุ Slack Tide (2009)
State didn't authorize a diplomatic visa.ทางรัฐไม่ได้อนุมัติวีซ่าผ่านเข้าเมือง The Bond in the Boot (2009)
I'm Canadian. My work visa expired a week ago.ผมเป็นแคนาเดียนนะ วีซ่าผมหมดอายุเมื่ออาทิตย์ก่อน The Dwarf in the Dirt (2009)
As a first step, a limited number of visitors will be able to apply for visas that will allow them to travel freely within our borders.เป็นก้าวแรก ที่จะกำหนดสัดส่วนผู้มาเยือน ที่สามารถสมัครขอวีซ่า ในการอนุญาตให้พวกเขา ท่องไปได้อย่างอิสระภายใน พรมแดนประเทศของเรา There Is No Normal Anymore (2009)
Protesting the decision to grant visas the the visitors.เพื่อประท้วงถึงการตัดสินใจ ริเริ่มทำวีซ่าให้กับผู้มาเยือน A Bright New Day (2009)
With the v's being granted those visas, It's only gonna get worse.ตั้งแต่พวก V ได้รับวีซ่า เรื่องมันจะยิ่งไปกันใหญ่ A Bright New Day (2009)
we're still trying to get word on whether the shooting was directly connected to the visitors receiving their visas today.เรายังรอคอยได้คำอธิบาย ว่าจริงหรือไม่ที่มีชายถือปืน พยายามเข้าไปโดยตรง มุ่งไปผู้มาเยือนที่เข้าไป ขอรับวีซ่าในวันนี้ A Bright New Day (2009)
Got your visa today, huh?- ได้วีซ่าแล้วรึวันนี้? A Bright New Day (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำร้องขอวีซ่า[n. exp.] (khamrøngkhø wīsā) EN: application for a visa   FR: demande de visa [f]
ทำคำร้องขอวีซ่า[v. exp.] (tham khamrøngkhø wīsā) EN: file an application for a visa   FR: introduire une demande de visa
ต่อวีซ่า[v. exp.] (tø wīsā) EN: renew a visa ; extend a visa   FR: renouveler un visa ; prolonger un visa
วีซ่า[n.] (wīsā) EN: visa   FR: visa [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
visa[N] วีซ่า, See also: เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
visa(วี'ซะ) n. วีซ่า,เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง (passport) สำหรับบุคคลประเทศหนึ่งไปยังหรือผ่านอีกประเทศหนึ่ง. vt. ประทับตราดังกล่าว,ให้เอกสารดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
visa(n) การตรวจประทับตรา,วีซ่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
査証[さしょう, sashou] (n) วีซ่า
再入国許可書[さいにゅうこくきょうかしょ, sainyuukokukyoukasho] (n ) วีซ่าหรือใบอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีกครั้ง

German-Thai: Longdo Dictionary
gelten(vi) |gilt, galt, hat gegolten| มีผลใช้ได้(บัตร, ตั๋ว, กฏ, ระเบียบ) เช่น Sein Visum gilt nur für Deutschland, aber nicht für die Schweiz. วีซ่าของเขาใช้ได้เฉพาะในเยอรมนีเท่านั้น ในสวิสใช้ไม่ได้, See also: gültig
verlängern(vt) |verlängerte, hat verlängert| ทำให้ยาวขึ้น, ยืดเวลา เช่น den Aufenthalt verlängern, das Visum verlängern ต่ออายุวีซ่า, See also: Ant: verkürzen

French-Thai: Longdo Dictionary
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top