ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*วิถีชีวิต*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: วิถีชีวิต, -วิถีชีวิต-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิถีชีวิตน. ทางดำเนินชีวิต เช่น วิถีชีวิตชาวบ้าน.
ชาวบ้านน. ผู้ที่อยู่ในพื้นถิ่นหนึ่ง ๆ เช่น ชาวบ้านแถบอัมพวา, ประชาชนทั่วไป เช่น ชาวบ้านอย่างเราจะไปรู้เรื่องอะไร, ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ และมีวิถีชีวิตแบบบรรพกาล, ผู้ที่มีชีวิตแบบเรียบง่าย ธรรมดา มักจะด้อยการศึกษา.
วัฒนธรรมน. สิ่งที่ทำความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย, วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมชาวเขา.
วิถีน. สาย, แนว, ถนน, ทาง, มักใช้ประกอบกับคำอื่น เช่น วิถีทาง วิถีชีวิต บาทวิถี.
สถาบัน(สะ-) น. สิ่งซึ่งคนในส่วนรวม คือ สังคม จัดตั้งให้มีขึ้นเพราะเห็นประโยชน์ว่ามีความต้องการและจำเป็นแก่วิถีชีวิตของตน เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันการศึกษา สถาบันการเมือง สถาบันการเงิน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jewish way of lifeวิถีชีวิตชาวยิว [TU Subject Heading]
Cultural Diplomacyการทูตวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมด้านวัฒนธรรมในกรอบกว้าง ทั้งภาษา ความคิด อุดมการณ์ ทัศนคติ ประเพณี วิทยาการความรู้ การกีฬาและวิถีชีวิต (ไม่เพียงแต่การส่งคณะนาฏศิลป์ไปแสดงในต่างประเทศเท่านั้น) ทั้งนี้ เพื่อ ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน โดยใช้แนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในลักษณะซึมลึกเพื่อให้เข้าถึงประชาชน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You must be patient with me.คุณต้องอดทนกับฉันหน่อย วิถีชีวิตแบบนี้ค่อนข้างใหม่สำหรับฉัน Rebecca (1940)
Die like a hero, boy. That's the way to live. Company, halt!ตายเยี่ยงวีรบุรุษ นั่นและวิถีชีวิต ทหาร หยุด The Little Prince (1974)
to guarantee the American way of life... I'm willing to take that risk.เพื่อประกันวิถีชีวิตของชาวอเมริกัน... Spies Like Us (1985)
This is no ordinary lamp! It once changed the course of a young man's life.มันเคยเปลี่ยนวิถีชีวิตหนุ่มคนหนึ่งมาแล้วนะท่าน Aladdin (1992)
Her existence, really.วิถีชีวิตของเธอ จริงๆ Basic Instinct (1992)
I like to stay in shape.ฉันอยากอยู่ตามวิถีชีวิตของฉัน Léon: The Professional (1994)
Don't tell me about my world.แต่คุณกลัวที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิต Good Will Hunting (1997)
What if this is as good as it gets?จะว่ายังไงถ้าวิถีชีวิต เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็น As Good as It Gets (1997)
A man who betrays his culture should not preach about its customs.คนที่ทรยศวัฒนธรรมตัวเอง อย่ามาเทศนาเรื่องวิถีชีวิตเลย Seven Years in Tibet (1997)
My life is The Truman Show. The Truman Show is a lifestyle. It's a noble life.ชีวิตฉันคือทรูแมนโชว์ ทรูแมนโชว์คือวิถีชีวิตชีวิตที่ดีงาม The Truman Show (1998)
The ways of England are the ways of the world. It's a wise man who knows that.วิถีชีวิตของอังกฤษคือวิถีชีวิตของโลก คนฉลาดย่อมรู้เรื่องนี้ดีจ้ะ Anna and the King (1999)
That's not for her.นั้นไม่ใช่วิถีชีวิตของหล่อน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
A man's attitude goes some ways... to the way his life will be.ทัศนคติของผู้ชายจะเป็นตัวกำหนด วิถีชีวิตของเขา Mulholland Dr. (2001)
- This is nem Eloi'tas, our life here.มันเป็นวิถีชีวิตของเราที่นี่ The Time Machine (2002)
they're advertising a way of life.แต่โฆษณาวิถีชีวิต The Corporation (2003)
A low class person could lose her life just for imitating a yangbanพวกไพร่จะไม่มีวิถีชีวิตเป็นของตัวเอง ต้องรับใช้พวกขุนนาง The Great Jang-Geum (2003)
They were looking for a simpler way of life.พวกเขามองหาวิถีชีวิตที่ง่ายขึ้น The Wicker Man (2006)
- Oh, my miserable life.โอ้ วิถีชีวิตที่ตกทุกข์ได้ยากของฉัน Dasepo Naughty Girls (2006)
My way of being in the world, it just changed everything for me.วิถีชีวิตในโลกนี้ของผม เปลี่ยนไปในทุกสิ่งทุกอย่าง An Inconvenient Truth (2006)
i got a lot of work to do, and it's not my life.ผมมีงานที่ต้องทำอีกมาก แล้วนี่ก็ไม่ใช่วิถีชีวิตของผมด้วย The Kids Are Alright (2007)
That's how they live.นั่นเป็นวิถีชีวิตของพวกเขาน่ะ Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
I don't know the commoner's way of life.ฉันไม่รู้ วิถีชีวิตของคนสามัญชน Unstoppable Marriage (2007)
Life forms take the land's force and greatly flourish here.วิถีชีวิตได้รับอิทธิพลจากพื้นดิน แล้วที่นี่ก็เป็นที่ที่จะทำให้มั่งคังเฟื่องฟู Unstoppable Marriage (2007)
Maybe I don't like the idea of men like you on the loose.อาจเป็นเพราะฉันไม่ชอบ วิถีชีวิตของคนอย่างนายก็ได้มัง 3:10 to Yuma (2007)
We can't get to him, sir....เพื่อคงวิถีชีวิตของพวกเรา Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
BEFORE CORTLAND RYAN, THIS TOWN HADN'T SEEN A HOMICIDE IN OVER 30 YEARS.ก่อนจะมี คอร์ดแลนด์ ไรอัน เมืองนี้ไม่เคยมีฆาตกรรมมากว่า 30 ปี เขาไม่ใช่แค่ฆ่าผู้หญิง 6 คนนั้น เขาทำลายวิถีชีวิตเราด้วย The Angel Maker (2008)
You don't know its customs and ways.คุณไม่รู้วิถีชีวิตหรือหนทางของที่นั่น Brave New World (2008)
It would come at a price to you and your way of life.- มีราคาที่คุณต้องจ่าย คุณและวิถีชีวิตของคุณ The Day the Earth Stood Still (2008)
It's the way of life of 1, 5 billion people, more than the combined population of all the wealthy nations.มันคือวิถีชีวิตของ ประชากร 1.5 พันล้านคน, มากกว่าประชากรของชาติร่ำรวยทั้งหมดรวมกัน Home (2009)
It gives many of us comforts we could only dream of, but it makes our way of life totally dependent on oil.มันให้ความสะดวกสบาย เหมือนที่พวกเราฝันถึง แต่นั่นทำให้วิถีชีวิตของเรา ต้องพึ่งพาน้ำมันทั้งหมด Home (2009)
Kill your self and become your master's blade.นั่นแหละคือวิถีชีวิตแห่งนินจา Goemon (2009)
Yeah, it's a sedentary lifestyle, my man. No two ways.อืม มันเป็นวิถีชีวิตในแบบที่ต้องนั่งอยู่ตลอด เพื่อน ฉันเลือกไม่ได้ It's a Terrible Life (2009)
I want to talk about traditional values and give helpful hints about homemaking.ฉันจะเขียนถึงค่านิยมวิถีชีวิต และข้อคิดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับครัวเรือน The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
You would mock our very way of life?นี่เจ้าดูถูกวิถีชีวิตของเราอย่างนั้นหรือ? Defenders of Peace (2009)
Are you in the lifestyle?คุณมีวิถีชีวิตของคุณเองหรือ Scratches (2009)
Lifestyle? Tara, that's just a bunch of drunk-ass peopleวิถีชีวิตอะไร แทรา นั้นเป็นแค่พวกขี้เหล้าเท่านั้น Scratches (2009)
And as much as I'd like to personally help him on his way, ด้วยความต้องการส่วนตัว ผมอยากช่วยเขา ไปตามวิถีชีวิตเขา 137 Sekunden (2009)
That is not reason to interfere with the course her life was meant to take.นั่นไม่ใช่เหตุผล เพื่อรบกวน กับวิถีชีวิตของเธอ ตามแบบที่มันควรจะเป็น August (2009)
But that didn't push her off her path.แต่นั้นไม่ได้ผลักให้เธอ ออกไปจากวิถีชีวิต ของเธอเลย Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
But you must go on your path.แต่นายต้องลิขิต วิถีชีวิตของนายเอง Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
Hunting's a big part of this city's culture.การล่าเป็นวิถีชีวิตหนึ่ง ของวัฒนธรรมในเมืองนี้ The Eyes Have It (2009)
You're welcome.คิดทบทวนวิถีชีวิตตัวเองใหม่ โทรหาคุณแม่ Politics of Human Sexuality (2009)
Be sure to eat every last bit of it so that it didn't die for nothing!มันเป็นวิถีชีวิตนะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Opening the minds of these fricky-frack townsfolkเปิดใจให้กับวิถีชีวิตคนเมือง ที่ออกจะแปลกๆ แห่งนี้ไปบ้าง In This Home on Ice (2010)
And the ways of an animal.วิถีชีวิตเยี่ยงสัตว์ Delicate Things (2010)
I had a life.ฉันมีวิถีชีวิต Static (2010)
They're just different from the way we always thought they were.พวกเขามีวิถีชีวิตแตกต่างไป จากแบบที่เราคิดๆ กันว่า พวกเขาเป็นแบบนั้นๆ Let the Right One In (2010)
You only gave it up because of the way we lived.นายทิ้งมันเพราะ วิถีชีวิตของพวกเรา Exile on Main St. (2010)
You only gave it up because of the way we lived.นายทิ้งมันไปเพราะวิถีชีวิตของพวกเรา Two and a Half Men (2010)
You only gave it up because of the way we lived.นายทิ้งมันเพราะ วิถีชีวิตของพวกเรา The Third Man (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assimilate with(phrv) กลมกลืนไปกับ (โดยเฉพาะทางภาษา, วัฒนธรรม, วิถีชีวิต), See also: ค่อยๆกลมกลืนกับ
folk(n) ผู้คนที่อยู่ในถิ่นและมีวิถีชีวิตเฉพาะตน
grow up(phrv) พัฒนาขึ้น, See also: เติบโตขึ้น ทางความคิด, วิถีชีวิต
one's way of life(idm) วิถีชีวิต, See also: รูปแบบการดำเนินชีวิต
life(n) รูปแบบการดำเนินชีวิต, See also: การดำรงชีวิต, วิถีชีวิต
manners(n) ขนบธรรมเนียมประเพณี, See also: รูปแบบการดำเนินชีวิต, ธรรมเนียมปฎิบัติ, วิถีชีวิต, วิถีทาง, ขนบธรรมเนียม, Syn. culture, etiquette, decorum
modus vivendi(n) วิถีชีวิต
rat race(n) วิถีชีวิตแบบแก่งแย่งแข่งขันของคนทำงานในเมืองใหญ่
reclaim from(phrv) ช่วยให้ปลอดภัยจาก (วิถีชีวิตเลวร้าย)
tempo(n) จังหวะการเคลื่อนไหวของกิจกรรมหรือวิถีชีวิต
treadmill(n) งานประจำหรือวิถีชีวิตซ้ำๆที่น่าเบื่อหรือเหน็ดเหนื่อย
turn to(phrv) เริ่มต้น (วิถีชีวิต)
way(n) วิถีชีวิต, Syn. convention, custom, tradition

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maintenance(เมน'เทนเนินซฺ) n. การผดุงไว้, การธำรงไว้, การรักษาไว้, การดำเนินต่อไป, วิถีชีวิต, การดำเนินชีวิต
urbanism(เออ'บะนิสซึม) n. วิถีชีวิตในนคร, วิถีชีวิตใมเมืองใหญ่, การทำให้มีลักษณะของนครหรือเมือง ใหญ่
voyage(วอย'อิจฺ) n. การเดินทาง (โดยเฉพาะโดยทางเรือหรือทางอากาศ) , การเดินทางไกล, การเดินทางที่เต็มไปด้วยการผจญภัย, การทัศนาจร, เรื่องราวการเดินทาง, วิถีชีวิต. vi. เดินทาง, ท่องเที่ยว, ทัศนาจร. vt. เดินทางข้าม., See also: voyager n. -S...
walk(วอล์ค) vi. vt. เดิน, ดำเนินวิถีชีวิต -Phr. (walk out ประท้วงโดยการเดินออกจากที่ประชุม) n. การเดิน, ระยะที่เดิน, ท่าทางการเดิน, ฐานะ, สภาพ, ทางเดิน, สถานที่เดิม, ไร่นา, กลุ่ม, ฝูง, ทางเร่ขาย, See also: walkable adj.
woman of the worldn. หญิงผู้เจนจัดในวิถีชีวิตของโลก

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top