ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*วิจารณ์*

   
221 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: วิจารณ์, -วิจารณ์-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำวิจารณ์[N] comment, See also: criticism, review, Syn. ข้อคิดเห็น, Example: หนังสือพิมพ์ลงพิมพ์คำวิจารณ์ของนักวิชาการในเรื่องการแต่งตั้งปลัดก.ท.ม.
บทวิจารณ์[N] critique, See also: criticism, Example: เมื่อเขาเขียนบทวิจารณ์การเมืองเขาจะมีความคิดที่ค่อนข้างรุนแรง, Count unit: บท, Thai definition: ส่วนที่เป็นการประเมินค่าหรือตัดสินงานนั้นๆ
ข้อวิจารณ์[N] criticism, Syn. ข้อวิพากษ์วิจารณ์, คำวิจารณ์, Example: เขาตั้งข้อวิจารณ์อย่างท้าทายว่า พุทธศาสนาในทุกหนทุกแห่งย่อมไม่ส่งเสริมการสะสมวัตถุทรัพย์ไว้ในครอบครอง
นักวิจารณ์[N] commentator, See also: critic, reviewer, observer, analyst, Syn. นักวิพากษ์วิจารณ์, Example: นักวิจารณ์วิจารณ์ละครเรื่องดาวพระศุกร์ว่าพระเอกอายุน้อยไป, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เชี่ยวชาญในการวิจารณ์เรื่องต่างๆ อย่างมีหลักการ
ผู้วิจารณ์[N] critic, See also: reviewer, judge, analyst, Syn. นักวิจารณ์, Example: คุณค่าของศิลปะย่อมต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่แล้วไม่ใช่กิจของผู้อ่านหรือผู้วิจารณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ให้คำตัดสินสิ่งที่เป็นศิลปกรรมหรือวรรณกรรมว่ามีค่าความงามความไพเราะดีอย่างไรหรือมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง, ติชม
วิพากษ์วิจารณ์[V] criticize, See also: censure, review, comment, judge, Syn. วิจารณ์, ติชม, Example: คนส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์วิธีการสลายม็อบของตำรวจว่ากระทำรุนแรงกว่าเหตุ, Thai definition: ให้คำตัดสินว่ามีข้อดีอย่างไร หรือมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิจาร, วิจารณ-, วิจารณ์(วิจาน, วิจาระนะ-, วิจาน) ก. ให้คำตัดสินสิ่งที่เป็นศิลปกรรมหรือวรรณกรรมเป็นต้น โดยผู้มีความรู้ควรเชื่อถือได้ ว่ามีค่าความงามความไพเราะดีอย่างไร หรือมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง เช่น เขาวิจารณ์ว่า หนังสือเล่มนี้แสดงปัญหาสังคมในปัจจุบันได้ดีมากสมควรได้รับรางวัล, ติชม, มักใช้เต็มคำว่า วิพากษ์วิจารณ์ เช่น คนดูหนังวิพากษ์วิจารณ์ว่า หนังเรื่องนี้ดำเนินเรื่องช้าทำให้คนดูเบื่อ.
วิพากษ์วิจารณ์ก. วิจารณ์, ติชม, เช่น คนดูหนังวิพากษ์วิจารณ์ว่า หนังเรื่องนี้ดำเนินเรื่องช้าทำให้คนดูเบื่อ.
ปริทัศน์(ปะริ-) น. การวิจารณ์
ปริทัศน์หนังสือประเภทวารสารที่วิจารณ์ข่าวหรือเรื่องราวต่าง ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
literary criticismวรรณคดีวิจารณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
art criticismศิลปวิจารณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
epicrisis๑. วิกฤตการณ์เสริม๒. การทบทวนวิจารณ์โรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
textual criticismการวิจารณ์ตัวบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
new criticismการวิจารณ์แนวใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book reviewบรรณนิทัศน์, การวิจารณ์หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Architectural criticismการวิจารณ์สถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Art criticismศิลปวิจารณ์ [TU Subject Heading]
Book reviewingการวิจารณ์หนังสือ [TU Subject Heading]
Book reviewsบทวิจารณ์หนังสือ [TU Subject Heading]
Criticismวิจารณ์ [TU Subject Heading]
Criticism (Philosophy)วิจารณ์ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Criticism and interpretationการวิจารณ์และการตีความหมาย [TU Subject Heading]
Criticism and interpretation, etc.การวิจารณ์และการตีความหมาย [TU Subject Heading]
Criticsนักวิจารณ์ [TU Subject Heading]
Dramatic criticismการวิจารณ์ละคร [TU Subject Heading]
Feminist film criticismการวิจารณ์ภาพยนตร์ชีวิตสตรี [TU Subject Heading]
Film criticismการวิจารณ์ภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Film criticsนักวิจารณ์ภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
History and criticismประวัติและวิจารณ์ [TU Subject Heading]
Marxist criticismการวิจารณ์มาร์กซิสต์ [TU Subject Heading]
Mass media criticismการวิจารณ์สื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Metaphor in musical criticismอุปกรณ์ในการวิจารณ์เพลง [TU Subject Heading]
Music criticsนักวิจารณ์ดนตรี [TU Subject Heading]
Musical criticismการวิจารณ์เพลง [TU Subject Heading]
Reviewsบทวิจารณ์ [TU Subject Heading]
Rhetorical criticismวาทวิจารณ์ [TU Subject Heading]
Television criticismการวิจารณ์รายการโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Women film criticsนักวิจารณ์ภาพยนตร์สตรี [TU Subject Heading]
New World Orderระเบียบใหม่ของโลก คำนี้มีส่วนเกี่ยวพันกับอดีตประธานาธิบดียอร์ช บุช และเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางใจสมัยหลังจากที่ประเทศอิรักได้ใช้กำลัง ทหารรุกรานประเทศคูเวต เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1990 กล่าวคือ ประธานาธิบดียอร์ช บุช มีความวิตกห่วงใยว่า การที่สหรัฐอเมริกาแสดงปฏิกิริยาต่อการรุกรานของอิรักนี้ ไม่ควรจะให้โลกมองไปในแง่ที่ว่า เป็นการปฏิบัติการของสหรัฐแต่ฝ่ายเดียวหากควรจะมองว่าเป็นเรื่องของหลักความ มั่นคงร่วมกัน (Collective Security ) ที่นำออกมาใช้ใหม่ในสมัยหลังสงครามเย็นในสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสภาร่วมทั้ง สองของรัฐสภาอเมริกันเมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 1990 ประธานาธิบดีบุชได้วางหลักการง่าย ๆ 5 ข้อ ซึ่งประกอบเป็นโครงร่างของระเบียบใหม่ของโลก ตามระเบียบใหม่ของโลกนี้ โลกจะปลอดพ้นมากขึ้นจากการขู่เข็ญหรือการก่อการร้าย ให้ใช้มาตรการที่เข้มแข็งในการแสวงความยุติธรรม ตลอดจนให้บังเกิดความมั่นคงยิ่งขึ้นในการแสวงสันติสุข ซึ่งจะเป็นยุคที่ประชาชาติทั้งหลายในโลก ไม่ว่าจะอยู่ในภาคตะวันออก ตะวันตก ภาคเหนือหรือภาคใต้ ต่างมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวแม้ว่า ระเบียบใหม่ของโลก ดูจะยังไม่หลุดพ้นจากความคิดขั้นหลักการมาเป็นขั้นปฏิบัติอย่างจริงจังก็ตาม แต่นักวิจารณ์ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า อย่างน้อยก็เป็นการส่อให้เห็นเจตนาอันแน่วแน่ที่จะกระชับความร่วมมือระหว่าง ประเทศใหญ่ ๆ ทั้งหลายให้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้องค์การระหว่างประเทศมีฐานะเข้มแข็งขึ้น และให้กฎหมายระหว่างประเทศมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น ต่อมา เหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในด้านการเมืองของโลกระหว่างปี ค.ศ. 1989 ถึง ค.ศ. 1991 ทำให้หลายคนเชื่อกันว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกำลังผันไปสู่หัวเลี้ยวหัวต่อใหม่ กล่าวคือ ความล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในยุโรปภาคตะวันออก อวสานของสหภาพโซเวียตในฐานะประเทศอภิมหาอำนาจ การยุติของกติกาสัญญาวอร์ซอว์และสงครามเย็น การรวมเยอรมนีเข้าเป็นประเทศเดียว และการสิ้นสุดของลัทธิอะพาไทด์ในแอฟริกาใต้ (คือลัทธิกีดกันและแบ่งแยกผิว) เหล่านี้ทำให้เกิด ?ศักราชใหม่? ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้ว่า บรรดาประเทศต่าง ๆ บัดนี้ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้น องค์การสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงมีศักยภาพสูงขึ้น กำลังทหารมีประโยชน์น้อยลง เสียงที่กำลังกล่าวขวัญกันหนาหูเกี่ยวกับระเบียบใหม่ของโลกในขณะนี้ คือความพยายามที่จะปฏิรูปองค์การสหประชาติใหม่ และปรับกลไกเกี่ยวกับรักษาความมั่นคงร่วมกันให้เข้มแข็งขึ้นอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สิทธิ์ยับยั้ง (Veto) ในคณะมนตรีความมั่นคง ควรจะเปลี่ยนแปลงเสียใหม่ โดยจะให้สมาชิกที่มีอำนาจใช้สิทธิ์ยับยั้งนั้นได้แก่สมาชิกในรูปกลุ่มประเทศ (Blocs of States) แทนที่จะเป็นประเทศสมาชิกถาวร 5 ประเทศเช่นในปัจจุบันอย่างไรก็ดี การสงครามอ่าวเปอร์เซียถึงจะกระทำในนามของสหประชาชาติ แต่ฝ่ายที่รับหน้าที่มากที่สุดคือสหรัฐอเมริกา แม่ว่าฝ่ายที่รับภาระทางการเงินมากที่สุดในการทำสงครามจะได้แก่ซาอุดิอาระ เบียและญี่ปุ่นก็ตาม ถึงแม้ว่าคติของระเบียบใหม่ของโลกจะผันต่อไปในรูปใดก็ดี สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือ โลกจะยังคงต้องอาศัยพลังอำนาจ การเป็นผู้นำ และอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาต่อไปอยู่นั่นเอง [การทูต]
Parliamentary Diplomacyการทูตแบบรัฐสภา หรือบางครั้งเรียกว่า Organization Diplomacy เช่น การทูตในองค์การสหประชาชาติ การทูตแบบนี้ต่างกับการทูตตามปกติที่ดำเนินกันในนครหลวงของประเทศ กล่าวคือ1. นักการทูตมีโอกาสติดต่อโดยใกล้ชิดกับสื่อมวลชนและกับนัการทูตด้วยกันจาก ประเทศอื่น ๆ รวมทั้งจากประเทศที่ไม่เป็นมิตรภายในองค์การสหประชาติ มากกว่าในนครหลวงของประเทศ แต่มีโอกาสน้อยกว่าที่จะติดต่อกับคนชาติของตนอย่างใกล้ชิด2. การพบปะติดต่อกับบรรดานักการทูตด้วยกันในองค์การสหประชาชาติ จะเป็นไปอย่างเป็นกันเองมากกว่าในนครหลวงของประเทศ3. ในองค์การสหประชาติ ประเทศเล็ก ๆ สามารถมีอิทธิพลในการเจรจากับประเทศใหญ่ ๆ ได้มากกว่าในนครของตน เพราะตามปกติ นักการทูตในนครหลวงมักจะติดต่ออย่างเป็นทางการกับนักการทูตในระดับเดียวกัน เท่านั้น แต่ข้อนี้มิได้ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดนักในสหประชาชาติ ในแง่การปรึกษาหารือกันระหว่างกลุ่ม ในสมัยก่อนที่สงครามเย็นจะสิ้นสุดในสหประชาชาติได้แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม (Blocs) ด้วยกัน คือกลุ่มเอเชียอัฟริกา กลุ่มเครือจักรภพ (Commonwealth) กลุ่มคอมมิวนิสต์ กลุ่มละตินอเมริกัน กลุ่มยุโรปตะวันตก กลุ่มสแกนดิเนเวีย และกลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ ประเทศที่มิได้ผูกพันเป็นทางการกับกลุ่มใด ๆ ที่กล่าวมา อนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับสงครามเย็น สมาชิกประเทศในสหประชาชาติจะรวมกลุ่มกันตามแนวนี้ คือ ประเทศนิยมฝักใฝ่กับประเทศฝ่ายตะวันตก (Pro-West members) ประเทศที่นิยมค่ายประเทศคอมมิวนิสต์ (Pro-Communist members) และประเทศที่ไม่ฝักใฝ่กับฝ่ายใด (Non-aligned members)เกี่ยวกับเรื่องการทูตในการประชุมสหประชาชาติ ในสมัยสงครามเย็น นักการทูตชั้นนำของอินเดียผู้หนึ่งให้ข้อวิจารณ์ว่า ไม่ว่าจะเป็นการประชุมพิจารณากัน การทะเลาะเบาะแว้งด้วยคำผรุสวาทหรือการแถลงโผงผางต่อกันนั้น ล้วนเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกับลักษณะวิสัยของการทูตทั้งสิ้น ดังนั้น สิ่งที่เป็นไปในการประชุมสหประชาชาติ จึงแทบจะเรียกไม่ได้เลยว่าเป็นการทูต เพราะการทูตที่แท้จริงจะกระทำกันด้วยอารมณ์สงบ ใช้ความสุขุมคัมภีรภาพ ปราศจากกามุ่งโฆษณาตนแต่อย่างใด การแสดงต่าง ๆ เช่น สุนทรพจน์และภาพยนตร์นั้นจะต้องมีผู้ฟังหรือผู้ชม แต่สำหรับการทูตจะไม่มีผู้ฟังหรือผู้ชม (Audience) หากกล่าวเพียงสั้น ๆ ก็คือ ผู้พูดในสหประชาชาติมุ่งโฆษณาหาเสียง หรือคะแนนนิยมจากโลกภายนอก แต่ในการทูตนั้น ผู้พูดมุ่งจะให้มีการตกลงกันให้ได้ในเรื่องที่เจรจากันเป็นจุดประสงค์สำคัญ [การทูต]
Discussionการอภิปราย,อภิปราย,วิจารณ์ผล,วิจารณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Lousy poet. Critic's voice, take your choice.เสียงวิจารณ์ของใช้ที่คุณเลือก Yellow Submarine (1968)
Why don't you offer some constructive criticism?ทำไมคุณไม่เสนอบทวิจารณ์ที่ช่วยให้พัฒนาบางอย่างขึ้น The Blues Brothers (1980)
Did you see those crowds gaping on the sidewalk?คุณเห็นผู้คนที่พากันวิจารณ์กันตามทางเดินไหม? Mannequin (1987)
Who are you to criticize?คุณเป็นใครถึงได้ไปวิจารณ์เขาล่ะ? Mannequin (1987)
It's considered by many critics to be the classic novel about the 1960s.นักวิจารณ์หลายคนยกย่องให้มัน... เป็นนวนิยายดีเด่นเกี่ยวกับปี 1960 Field of Dreams (1989)
) And to view them, he charges no fee! (He's generous, so generous)ถ้าจะให้วิจารณ์เขา เขาไม่เคยคิดค่าตอบแทน เขาช่างใจกว้าง เขาช่างใจกว้าง Aladdin (1992)
Nonsense. One thing I pride myself on Jafar, I'm an excellent judge of character.เหลวไหลน่า สิ่งหนึ่งที่ข้าภูมิใจ จาฟา ข้าวิจารณ์ลักษณะผู้คนได้ดี Aladdin (1992)
Oh, excellent judge, yeah, sure...โอ้ วิจารณ์ได้ดี ใช่ ไม่จริงง Aladdin (1992)
Wasn't it Nietzsche's work itself, which through deconstructive and post-structuralist readings induced the death of psychobiography?ผลงานของเนเช่ ซึ่ง... ...ผ่านจิตวิทยาการวิจารณ์และ นักโครงสร้างการอ่าน... ...โน้มน้าวไปสู่ความตาย แห่งความวิกลจริตไม่ใช่เหรอ? Basic Instinct (1992)
I saw your review of my book.ผมได้อ่านคำวิจารณ์ของคุณต่อหนังสือผมแล้ว Basic Instinct (1992)
How can you criticize a gift?แม่มาวิจารณ์ของขวัญได้ยังไง The Joy Luck Club (1993)
But the worst was when Rich criticized my mother's cooking, and he didn't even know what he had done.แต่ที่แย่ที่สุด... ก็คือตอนที่ริชวิจารณ์อาหารของแม่ฉัน แล้วเขาก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเขาทำอะไรลงไป The Joy Luck Club (1993)
Publishers, authors, critics and their wives.ทั้งสำนักพิมพ์ นักเขียน นักวิจารณ์กับพวกภรรยาของเขา The Joy Luck Club (1993)
Despite your obvious enthusiasm there's been a lot of criticism that this endeavor is simply too dangerous.แม้จะมีความกระตือรือร้น ที่เห็นได้ชัดของคุณ มีการจำนวนมากของการวิจารณ์ ที่ความพยายามนี้เป็น เพียงอันตรายเกินไป Contact (1997)
Some of that criticism from scientists.บางส่วนของคำวิจารณ์ จากนักวิทยาศาสตร์ว่า Contact (1997)
Oh, tell me what you really think.เรอะงั้นช่วยวิจารณ์หน่อยซิ Good Will Hunting (1997)
You ripped my fuckin' life apart.แต่เหมาว่ารู้จริงแล้ววิจารณ์ชีวิตชั้นซะยับเยิน Good Will Hunting (1997)
He promotes White Power bands, he writes reviews... and in his spare time, this guy even writes hate columns.เขาโปร์โมทส์พวก"White Power" และเขียนบทวิจารณ์... และในเวลาว่าง เขายังเขียน คอลั้มเรื่องการแบ่งผิว American History X (1998)
Look, Mr. Blume, your comments are valuable, but let's get to the point. - Son?คำวิจารณ์ของคุณมีค่ามาก แต่พูดตรง ๆ Rushmore (1998)
Now you show up at my door, announce that you don't like me and then you criticise my work.แล้วคืนนี้คุณก็มาที่ประตูบ้านฉัน ประกาศว่าไม่ชอบฉัน และวิจารณ์งานฉัน Bicentennial Man (1999)
There has been a fierce discussion between ruling party members... following the Prime Minister's off-color remarks... at a reception yesterday.มีการอภิปรายอย่างดุเดือด ระหว่างสมาชิก... ติดตามนายกรัฐมนตรี กล่าววิพากษ์วิจารณ์... ถึงการต้อนรับเมื่อวานนี้. Visitor Q (2001)
Well, I appreciate the compliment.ขอบใจสำหรับคำวิจารณ์นั่น X-Ray (2001)
-No, what you did was copy Strauss.- เธอลอกบทวิจารณ์ของสเตราส์มา Mona Lisa Smile (2003)
The Manchester book critics.นักวิจารณ์หนังสือแมนเชสเตอร์ Swimming Pool (2003)
Why don't you confound your critics and write something completely different?ก็เขียนเรื่องใหม่ที่ฉีกแนวไป ให้นักวิจารณ์งงไปเลยสิ Swimming Pool (2003)
But there are some bad apples... the media debate about the basic operating principles of the corporate world was quickly reduced to a game of follow the leader.แต่มีแอปเปิลเน่าอยู่บ้าง... การวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชน เกี่ยวกับจรรยาบรรณของโลกธุรกิจ The Corporation (2003)
Any criticism of Monsanto or its product they either removed it or minimized it.อะไรที่วิจารณ์มอนซานโตหรือผลิตภัณฑ์ของมัน ถ้าพวกเขาไม่ตัดออกก็แก้ไขคำพูดให้เบาลง The Corporation (2003)
Yes, perhaps I'm not the best judge.ผมไม่ถนัดงานวิจารณ์ Around the World in 80 Days (2004)
- Ah. - Look. The leading art critic in Paris.คุณดูที่นักวิจารณ์เขียนด่าผลงานฉันสิ Around the World in 80 Days (2004)
And besides, if I don't go, who else is gonna explain the game to you?อีกอย่าง ถ้าฉันไม่ไป แล้วใครจะ เป็นคนวิจารณ์เกมส์กับเธอ A Cinderella Story (2004)
-นักประชาธิปไตยในอุดมคติ วิจารณ์แบบขวานผ่าซาก เกี่ยวกับการผูกขาดน้ำมัน ...การเมือง เนสกี้ เบอร์ลิน ส.ส.รัสเซียจอมเปิดโปง ตำหนิการคอร์รัปชั่น The Bourne Supremacy (2004)
It was absolute bollocks,ก็แค่คำวิจารณ์แรงๆ The Constant Gardener (2005)
We were just saying how handsome he is. Just so extraordinarily handsome.เรากำลังวิจารณ์ว่าโตขึ้นจะหล่อมั้ย แน่นอนว่าต้องหล่อจนสาวหลงเลยล่ะ Match Point (2005)
There are flyers up criticizing the King.มีใบปลิวติดทั่วเมือง วิจารณ์พระราชาของเรา The King and the Clown (2005)
Let this be a lesson to you all, cowboy, that no man shall judge, tease, or criticize another man.ให้มันเป็นบทเรียนกับพวกนาย คาวบอย ไม่ควรตัดสิน กวนอารมณ์ หรือวิจารณ์คนอื่น The Key and the Clock (2006)
According to the teaching staff, the kids here have trouble being punctual, responding to authority, being a member of a team, and accepting criticism.ตามที่ครูฝึกบอก พวกเด็กๆไม่ตรงเวลา ไม่เคารพเจ้าหน้าที่ เป็นสมาชิกแก๊ง และไม่ยอมรับข้อวิจารณ์ Gridiron Gang (2006)
Do you see? We'll pack the house with this review.ด้วยบทวิจารณ์นี้ คนต้องเต็มแน่ The Illusionist (2006)
Please don't criticize what you know nothing about.กรุณาอย่าวิจารณ์ในสิ่งที่คุณไม่รู้ The Wicker Man (2006)
An actual book. For years, I read these reviews, I buy the books, but I never read them.ฉันอ่านคำวิจารณ์ ฉันซื้อหนังสือ แต่ไม่เคยได้อ่าน The Holiday (2006)
Nevertheless, the guy that I lived with mentioned it once or twice and a girl does not forget a comment like that.ผู้ชายที่ฉันเคยอยู่ด้วย เคยบอกครั้งสองครั้ง ผู้หญิงเราไม่มีทางลืมคำวิจารณ์แบบนั้น The Holiday (2006)
Get us a reservation for dinner tonight at that place that got the good review.จองโต๊ะดินเนอร์ร้านที่เขาวิจารณ์ไว้ว่าดี The Devil Wears Prada (2006)
I reviewed your collection of essays for my college newspaper.ฉันวิจารณ์บทความคุณ ไว้ในหนังสือพิมพ์มหา'ลัย The Devil Wears Prada (2006)
I couldn't help noticing your lovely necklace.ผมคงไม่สามารถให้คำวิจารณ์ สร้อยคอแสนสวยของคุณได้ Hollow Man II (2006)
- Criticize the government and the laws of the land and we ourselves do nothing?วิจารณ์รัฐบาลและกฎหมาย และเราไม่ทำอะไร Faith Like Potatoes (2006)
- She criticized my car washing.-เธอวิจารณ์การล้างรถของฉันน่ะ The Game (2007)
When I criticize you,you don't put on a big,goofy grin.เวลาฉันวิจารณ์คุณ คุณไม่เห็นจะยิ้มขนาดนั้นเลย The Game (2007)
To become art critics.ที่จะกลายเป็นนักวิจารณ์ศิลปะ Art Isn't Easy (2007)
That makes you her harshest critic,and I want it straight.คุณจะเป็นคนวิจารณ์เธอได้แรงที่สุด และผมอยากได้แบบตรงไปตรงมาด้วย An Inconvenient Lie (2007)
I am telling you, Lila, this is going to create a critical mass for you.ฉันต้องขอบอกเลยนะ ไลล่า นี่จะเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างแน่ That Night, a Forest Grew (2007)
Why did we get TiVo if we never fast-forward and I can't stop for commentary?ทำไมเราถึงได้ ทีไอวีโอ ถ้าเราไม่เคยกรอไปข้างหน้า และฉันหยุดคำวิจารณ์ไม่ได้ด้วยเหรอ American Duos (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทวิจารณ์[n.] (botwijān) EN: critique ; criticism   FR: critique [f]
การวิจารณ์[n.] (kān wijān) EN: review   FR: critique [f]
การวิจารณ์หนังสือ[n. exp.] (kān wijān nangseū) EN: book review   FR: critique littéraire [f]
การวิพากษ์วิจารณ์[n.] (kān wiphākwijān) EN: criticism   
คำวิจารณ์[n. exp.] (kham wijān) EN: comment   
นักวิจารณ์[n.] (nakwijān) EN: critic ; reviewer ; commentator   FR: critique [m] ; commentateur [m]
วิจารณ์[n.] (wijān) EN: comment on ; review ; criticize ; blame ; pick on   FR: commenter ; critiquer ; analyser ; passer en revue
วิพากษ์วิจารณ์[v.] (wiphākwijān) EN: criticize ; censure ; review ; comment ; judge   FR: analyser

English-Thai: Longdo Dictionary
a piece of (one's) mind(phrase) คำวิจารณ์หรือตำหนิอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง, เช่น She gave him a piece of her mind. เธอตำหนิเขาตรงๆ อย่างรุนแรง
nag(vi n) เหน็บแนม, ชอบวิพากษ์วิจารณ์สิ่งเล็กๆน้อยๆในแง่ลบ, คนที่ชอบป่วนรบกวนคนอื่น
have a go at someone(phrase) วิจารณ์ใครบางคน หรือบ่นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
go for the jugular(phrase) กะจะเอาให้ถึงตาย สู้ยิบตา, วิจารณ์หรือพูดจาทิ่มแทงใจ เช่น Hannity did not go for the jugular with this opening, but rather he explained the issue fairly objectively and pressed for an opinion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
animadversion[N] การวิพากษ์วิจารณ์, Syn. blame, comment
animadvert[VT] วิจารณ์, Syn. comment, criticize
attack[VT] วิจารณ์, Syn. criticize, censure
barrage[N] การโต้แย้ง, See also: การวิจารณ์
bash[VT] วิจารณ์อย่างรุนแรง
bombard[VT] ระดม (คำถาม ความคิด คำวิจารณ์) เข้าใส่, Syn. assail
castigate[VT] วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง, Syn. chasten, chastise, objurgate
censure[VI] วิจารณ์อย่างรุนแรง, Syn. criticize
chastise[VT] ตำหนิ, See also: ติเตียน, วิจารณ์, Syn. criticize heavily
commentary[N] คำวิจารณ์, Syn. comment, criticism
condemn[VT] วิจารณ์อย่างแรง, Syn. criticize
condemnation[N] การวิจารณ์อย่างแรง, Syn. censure, denunciation
critic[N] นักวิจารณ์
critical[ADJ] เกี่ยวกับการวิจารณ์
criticism[N] การวิจารณ์, Syn. caviling, carping
criticism[N] บทวิจารณ์
criticize[VT] วิจารณ์, See also: แสดงความคิดเห็น, Syn. study, probe
criticize[VI] วิจารณ์, See also: แสดงความคิดเห็น
critique[N] บทวิจารณ์, See also: ข้อเขียนที่วิจารณ์ประเด็นต่างๆ
cry down[PHRV] วิพากษ์วิจารณ์, Syn. do down, run down
cut up[PHRV] วิพากษ์วิจารณ์ (คำไม่เป็นทางการ)
descant on[PHRV] พูดยืดยาวเกี่ยวกับ, See also: วิพากษ์วิจารณ์อย่างยืดยาว
descant upon[PHRV] พูดยืดยาวเกี่ยวกับ, See also: วิพากษ์วิจารณ์อย่างยืดยาว
find fault with[IDM] วิพากษ์วิจารณ์
decry[VT] วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง (คำเป็นทางการ), See also: ประณาม, เหยียดหยาม, Syn. denounce, depreciate
denounce[VT] ประณาม, See also: ติเตียน, ปรักปรำ, วิจารณ์, กล่าวหา, Syn. criticize, condemn, impeach, Ant. compliment, praise
derogatory[ADJ] วิจารณ์ไปในทางที่ไม่ดี, See also: ดูถูก, ตำหนิ, ติเตียน, Syn. depreciatory
diatribe[N] ข้อเขียนที่โจมตีคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, See also: คำพูดที่โจมตีคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, คำวิพากษ์วิจารณ์, Syn. critism, denunciation, Ant. commendation, laudation
disparage[VT] ดูถูก, See also: ดูหมิ่น, วิพากษ์วิจารณ์, Syn. belittle, minimize, diminish, Ant. esteem
disparagement[N] การดูถูกดูหมิ่น, See also: การวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ, Syn. depreciation, detraction
flay[VT] ตำหนิอย่างรุนแรง, See also: วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง, Syn. castigate, excoriate, upbraid
fustigate[VT] วิจารณ์รุนแรง
on someone's back[IDM] โดนวิพากษ์วิจารณ์ตลอด
pick holes in[IDM] ว่ากล่าวอย่งรุนแรง, See also: วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง
under fire[IDM] กำลังโดนโจมตี, See also: กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์
knock[VT] วิจารณ์ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. criticize, denigrate
maul[VI] วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: ต่อว่า, วิจารณ์อย่างเสียหาย
observe[VT] ออกความเห็น, See also: วิจารณ์, Syn. comment, mention, remark, Ant. hide, avoid
pan[VT] วิพากษ์วิจารณ์, See also: วิจารณ์อย่างรุนแรง
remark[N] การให้ข้อคิดเห็น, See also: คำติชม, การวิพากษ์วิจารณ์
review[N] บทวิจารณ์, Syn. criticism, evaluation
review[VT] เขียนบทวิจารณ์, Syn. criticize, evaluate
bad-mouth[SL] วิพากษ์วิจารณ์
bag on someone[SL] วิพากษ์วิจารณ์
bum-rap[SL] วิพากษ์วิจารณ์
nit-picker[SL] คนช่างวิพากษ์วิจารณ์, See also: คนช่างติ
think-skinned[SL] อ่อนไหวกับคำวิจารณ์
scarifier[N] ผู้พูดหรือวิจารณ์อย่างรุนแรง
scarify[VT] พูดหรือวิจารณ์อย่างรุนแรง
scathe[VT] วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: พูดเสียดสี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amenable(อะมี' นะเบิล) adj. อ่อนโยน,ไม่ดื้อ,ซึ่งรับผิดชอบ,ยอม รับฟัง,ยอมให้วิจารณ์หรือทดสอ บ ได้-amenableness, amenability n., Syn. agreeable ###A. stubborn)
animadversion(แอนนิแมดเวอ' เชิน) n. การตำหนิ, การวิจารณ์, คำตำหนิ, คำวิจารณ์ (censure)
animadvert(แอนน์แมดเวอร์ท') vi. วิจารณ์ติเตียน, -animadverter n. (comment critically)
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)
autocriticism(ออโทคริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์ตัวเอง, การสำเร็จตัวเอง
badmouth(แบด'เมาธฺ) vt. วิจารณ์,ต่อว่า
blast(บลาสทฺ) {blasted,blasting,blasts} n. การระเบิด,การเป่าแตร,การเป่านกหวีด,เสียงระเบิด,เสียงอึกกระทึก,ลมแรงจัด,ลมอัดเข้าไปในเตา,คลื่นกระทบ,ความเร็วสุดขีด,กำลังสุดขีด vt. ทำให้เกิดเสียงดังมาก,เป่าแตร,ทำให้เหี่ยว,ทำลาย,ระเบิด,ส่งลมเข้าไป,โจมตี,วิจารณ์อย่างเผ็
broadsiden. ข้างเรือทั้งหมด,ปืนเรือทั้งหมดของข้างหนึ่งของเรือ,การโจมตีหรือวิจารณ์อย่างรุนแรง,ยกหน้าเดียว adj.,vi. เอาด้านกว้างกว่าเข้าหา, Syn. volley
canvass(แคน'เวิส) {canvassed,canvassing,canvasses} vt.,vi.,n. (การ) ตรวจสอบอย่างละเอียด,หาเสียง,ออกเที่ยวชักชวน,อภิปรายอย่างละเอียด,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: canvasser n. ดู canvass, Syn. examine,survey
castigate(แคส'ทิเกท) {castigated,castigating,castigates} vt. ทำโทษเพื่อดัดสันดาน,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: castigation n. ดูcastigate castigator n. ดูcastigate
censure(เซน'เชอะ) vt.,vi.,n. (การ) ตำหนิ,ติเตียน,ด่า,ว่า,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: censurer n., Syn. reproach
comment(คอม'เมินทฺ) {commented,commenting,comments} n.,vi.,vt. (ให้) ข้อคิดเห็น,ความเห็น,ข้อสังเกต,คำอธิบาย,คำวิจารณ์, See also: commenter n.
commentary(คอม'มันทะรี) n. ข้อคิดเห็น,คำวิจารณ์,บทความแสดงข้อคิดเห็น,สิ่งที่ใช้อธิบาย, See also: commentaries n. บันทึกเหตุการณ์,บันทึกข้อเท็จจริง commentarial adj. ดูcommentary
commentator(คอม'เมินเทเทอะ) n. ผู้วิจารณ์,ผู้ออกความเห็น,ผู้อธิบาย,ผู้บรรยายข่าว, Syn. critic
critic(คริท'ทิค) n. นักวิจารณ์,ผู้วิเคราะห์,ผู้ติชม,ผู้ชอบนินทา, Syn. connoisseur
critical(คริท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการวิจารณ์,เกี่ยวกับการวิเคราะห์,ซึ่งติเตียน,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,อันตราย,เกี่ยวกับจุดเปลี่ยนแปลงหรือจุดวิกฤตบนเส้นโค้ง, See also: criticalness n. ดูcritical, Syn. censor
criticaster(คริท'ทิแคสเทอะ) n. ผุ้วิจารณ์ชั้นเลว., See also: criticastry n.
criticism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
criticize(คริท'ทิไซซ) {criticized,criticizing,criticizes} vi.,vt. วิจารณ์,จับผิด., Syn. evaluate
critique(คริทิด') {critiqued,critiquing,critiques} n. บทวิจารณ์,บทวิจารณ์สั้น ๆ ,วิธีการวิจารณ์. vt. วิจารณ์,วิเคราะห์
cronyism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
damn(แดมน์) {damned,damning,damns} v.,n. (การ) ประณาม,สาปแช่ง,ตำหนิ,วิจารณ์,ทำลาย.,สิ่งที่มีค่าน้อย -Id. (give a damn สนใจ) adj. ถูกลงโทษ,ถูกทำลาย, See also: damner n. ดูdamn, Syn. curse
descant(เดส'เคินทฺ) n. เสียงสูง,ท่วงทำนองเพลง,ความผันแปร adj. มีเสียงสูง vi. (เดสแคนทฺ') ร้องเพลง,วิจารณ์หรือพูดเสียยืดยาว, Syn. discant
flak(แฟลคฺ) n. การยิงปืนต่อสู้อากาศยาน,การวิจารณ์ที่รบกวน,การต่อต้านที่รบกวน,การโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อน,การอภิปรายอย่างเผ็ดร้อน., Syn. flack
fustigatevt. ตีด้วยกระบอง,ตี,ทำโทษอย่างรุนแรง,วิจารณ์อย่างรุนแรง., See also: fustigation n. fustigator n. fustigatory adj.
knock(น็อค) {knocked,knocking,knocks} vi. เคาะ,ตี,ทุบ,กระแทก,ชก,ต่อย,ชน n. การเคาะ,เสียงเคาะ,การวิจารณ์ในทางที่ไม่ดี,เสียงเครื่องยนต์ที่ไม่ปกติ -Phr. (knock around (about) เถลไถล ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่า,ประโยชน์) . -Id. (knock it off หยุด) . -Phr. (knock out
pan(แพน) n. กระทะก้นแบน,ใบพล -v. วิจารณ์อย่างรุนแรง,ถ่ายภาพทั้งหมด,ส่ายกล้องเป็นมุมกว้าง
peanut galleryn. ที่นั่งแถวหลังสุดของส่วนที่เป็นระเบียงของโรงละคร,แหล่งวิพากวิจารณ์ที่ไม่สำคัญ
pick(พิค) vt. เลือก,สรร,คัด,หยิบ,จับ,แคะ,ขุด,เลาะ,แทะ,เจาะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ถอน (ขน) ,ฉกฉวย,ดึงออก,หาเหตุ,หาเรื่อง,ดีด (สายพิณ,สายกีตาร์และอื่น ๆ) vi. ขุด,เลาะ,แทะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,คัด,เลือก n. การเลือก -Phr. (pick on วิจารณ์กล่าวหา)
review(รีวิว') n. การทบทวน,การพิจารณาใหม่,สิ่งตีพิมพ์ปฏิทัศน์,บทนิพนธ์ปฏิทัศน์,การวิจารณ์,บทวิจารณ์,การตรวจพล,การสังเกตการณ์ vt. ทบทวน,ตรวจสอบอีก,พิจารณาใหม่,วิจารณ์,ตรวจพล,สังเกตการณ์ vi. เขียนบทวิจารณ์,เขียนบทปฏิทัศน์, See also: reviewal n. review
scarify(สแค'ริไฟ) vt. กรีด,ผ่าตื้น ๆ ,วิจารณ์อย่างรุนแรง,เร่งการงอกของเมล็ดโดยการกรีดผิวเมล็ด, See also: scarifier n.
scathe(สเคธ) n. วิจารณ์อย่างรุนแรง,ทำอันตราย,ทำร้าย,ทำให้บาดเจ็บ., Syn. -hurt,harm
scourge(สเคิร์จฺ) n. แส้,หวาย,เครื่องมือลงโทษผู้ทำลาย,สิ่งทำลาย,สิ่งที่นำมาซึ่งความหายนะ vt. เฆี่ยน,ลงแส้,โบย,หวด,ทำโทษ,วิจารณ์อย่างรุนแรง,ประณาม,ทำลาย,ขยี้,ระบาด, See also: scourger n. scourgingly adv.
skin(สคิน) n. ผิวหน้า,หนัง,เปลือก,ถุงหนังสำหรับใส่ของเหลว,ชีวิต,คนตระหนี่,ม้าแก่ vt. ลอกเปลือก,ถลกหนัง,กระตุ้น,เฆี่ยน,หวด,ปกคลุม,หลอกลวง,ทำให้พ่ายแพ้ vi. (แผล) เกิดหนังขึ้นมาใหม่,ปีน,ป่าย,หนี -Phr. (have a thick skin ไม่เยื่อใยต่อคำวิจารณ์หน้าหนา)
slash(สแลช) vt.,vi.,n. (การ) เฉือน,ฟัน,ฟันอย่างแรง,แทงอย่างแรง,หวด,สลัดแส้,เฆี่ยน,ตี,ตัดลง,ตัดราคา,ลดราคา,วิจารณ์อย่างรุนแรง n.. การฟัน (เฉือน...) อย่างแรง,รอยฟันที่ลึก,การเย็บเป็นทางยาว,รอยฟัน,บาดแผลที่ฟัน,การตัด,การลด,การเปลี่ยนแปลง,ใบมีดโกน,มีดโกน,เครื่องตัด,
superlative(ซะเพอ'ละทิฟว) adj. สูงสุด,สุดยอด,เกินไป,มากไป,เกี่ยวกับคุณศัพท์เปรียบเทียบหรือกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบสูงสุด n. ผู้อยู่สูงสุด,ผู้ที่ดีที่สุด,ระดับสูงสุด,แบบยอดเยี่ยม,ถ้อยคำวิจารณ์สุดขีด., See also: superlativeness n. -S...
thin-skinned(ธิน'สคินดฺ) adj. หน้าบาง,โกรธง่าย,มีความรู้สึกไวต่อการวิจารณ์หรือนินทา

English-Thai: Nontri Dictionary
animadversion(n) การวิจารณ์,การติเตียน,การตำหนิ
animadvert(vt) วิจารณ์,ติเตียน,ตำหนิ
broadside(n) การวิจารณ์อย่างรุนแรง,กระดาษพิมพ์หน้าเดียว
censorious(adj) ติชม,จับผิด,หาเรื่อง,วิจารณ์
censure(n) การตำหนิ,การด่าว่า,การติเตียน,การวิจารณ์
censure(vt) ตำหนิ,ด่าว่า,ติเตียน,วิจารณ์
comment(n) คำวิจารณ์,คำอธิบาย,ความเห็น,ข้อสังเกต
comment(vt) วิจารณ์,อธิบาย,ให้ข้อสังเกต,เสนอความเห็น
commentary(n) คำวิจารณ์,คำอธิบาย,ความเห็น,คำบรรยาย
commentator(n) ผู้วิจารณ์,ผู้ออกความเห็น,ผู้อธิบาย,ผู้บรรยาย
critic(n) นักวิจารณ์,นักวิเคราะห์,ผู้ติ
critical(adj) วิกฤติอันตราย,เกี่ยวกับการวิจารณ์
criticism(n) การวิจารณ์,การวิเคราะห์,การติเตียน,บทวิจารณ์
criticize(vt) วิจารณ์,วิเคราะห์,ติเตียน,จับผิด
critique(n) บทวิจารณ์,คำวิจารณ์,ศิลปะแห่งการวิจารณ์
damn(vt) แช่ง,ด่า,ประณาม,สาป,ตำหนิ,วิจารณ์
faultfinding(adj) คอยจับผิด,ชอบหาเรื่อง,ชอบวิจารณ์
faultfinding(n) การจับผิด,พวกชอบหาเรื่อง,พวกชอบวิจารณ์
hypercritical(adj) ช่างติ,ช่างวิจารณ์,ชอบจับผิด
judge(vt) พิพากษา,ตัดสิน,พิจารณา,วิจารณ์,ลงความเห็น
review(n) การวิจารณ์หนังสือ,การสวนสนาม,บทวิจารณ์,การทบทวน
review(vt) ทบทวน,วิจารณ์,สังเกตการณ์,พิจารณาใหม่
stricture(n) การหดตัว,ข้อวิจารณ์,การควบคุม,การกล่าวหา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
get on one's case (v.phr. ) ตามรังควาน, คอยวิพากษ์วิจารณ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
賛否両論[さんぴりょうろん, sanpiryouron] (n) การวิพากวิจารณ์ที่แยกสองฝ่ายทั้งดีและไม่ดี

German-Thai: Longdo Dictionary
Kritik(n) |die, pl. Kritiken| คำวิจารณ์, ตำหนิ
auf Kritik stoßenเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ เช่น Im Jahr 2002 ist die Währungsumstellung zu Euro in Europa auf Kritik gestoßen.
Kommentar(n) |der, pl. Kommentare| คำวิจารณ์, คำวิพากษ์วิจารณ์
kommentieren(vt) |kommentierte, hat kommentiert| วิพากษ์วิจารณ์, ออกความคิดเห็น เช่น Das Paar wollte den Bericht nicht kommentieren.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
geprüft(เก-พรูฟ-เทอะ) vt. ทบทวน,ตรวจสอบอีก,พิจารณาใหม่,วิจารณ์,ตรวจพล,สังเกตการณ์ vi. เขียนบทวิจารณ์,เขียนบทปฏิทัศน์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top