ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*วิกฤต*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: วิกฤต, -วิกฤต-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิกฤต(adj) critical, See also: risky, serious, dangerous, perilous, Syn. วิกฤต, Example: แม้จะอยู่ในวัยแก่เฒ่า เขาก็ยังจดจำรำลึกถึงเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นได้, Thai Definition: ถึงขั้นอันตราย, ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก
วิกฤต(v) be critical, See also: be risky, Syn. วิกฤติ, Example: สภาพปัญหาเหล่านี้ นับวันจะวิกฤตขึ้นเรื่อยๆ, Thai Definition: ถึงขั้นอันตราย, ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก
วิกฤติ(adj) critical, See also: crucial, serious, Syn. ร้ายแรง, อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว, Example: โรคที่กำลังระบาดจนถึงขั้นวิกฤติอยู่ในขณะนี้ คือ วัณโรค ซึ่งต้องการการปราบอย่างเร่งด่วน, Thai Definition: (เวลา หรือเหตุการณ์) ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก จะไปทางดีหรือทางร้ายก็ได้
วิกฤติ(n) crisis, Example: แม้ว่าประธานาธิบดีจะยอมลาออกไปแล้ว แต่วิกฤติทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียก็ยังคงอยู่, Thai Definition: (เวลา หรือเหตุการณ์) ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก จะไปทางดีหรือทางร้ายก็ได้
วิกฤติ(v) be critical, See also: be crucial, be serious, Syn. ร้ายแรง, อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว, Example: ขณะนี้สภาพเศรษฐกิจทั่วเอเชียกำลังวิกฤติ ไม่ว่าจะเป็นเมืองไทย เกาหลี หรือญี่ปุ่น ต่างประสบปัญหาค่าเงินตกกันทั้งนั้น, Thai Definition: (เวลา หรือเหตุการณ์) ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก จะไปทางดีหรือทางร้ายก็ได้
จุดวิกฤติ(n) critical point, Syn. ขั้นวิกฤติ, Example: สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนไทยถึงจุดวิกฤติภายใต้การครอบงำของรัฐบาล, Count Unit: จุด, Thai Definition: ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่ออาจเป็นไปในทางดีหรือทางร้ายก็ได้
ภาวะวิกฤติ(n) crisis, Example: การที่ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติทางด้านการเงินอย่างรุนแรง ส่งผลให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นในสถาบันการเงิน, Thai Definition: สภาพที่อยู่ในขั้นอันตราย หรือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
วิกฤตการณ์(n) crisis, See also: emergency, Syn. วิกฤติการณ์, Example: ชาวมุสลิมได้รับผลกระทบกระเทือนจากวิกฤตการณ์นี้มากกว่าผู้อื่น, Thai Definition: เหตุการณ์อันวิกฤต
วิกฤติการณ์(n) crisis, See also: pinch, emergency, Syn. วิกฤตการณ์, Example: ช่วงวัยที่จะเกิดวิกฤติการณ์ หรือปัญหายุ่งยากในการปรับตัวได้มากที่สุดได้แก่วัยรุ่น, Thai Definition: เหตุการณ์อันวิกฤติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิกฤต, วิกฤต-, วิกฤติ, วิกฤติ-(วิกฺริด, วิกฺริดตะ-, วิกฺริด, วิกฺริดติ-) ว. อยู่ในขั้นล่อแหลมต่ออันตราย เช่น การเมืองอยู่ในขั้นวิกฤติ, มักใช้แก่เวลาหรือเหตุการณ์ เป็น วิกฤติกาล หรือ วิกฤติการณ์, อยู่ในระยะหัวเลี้ยว หัวต่อ เช่น มุมวิกฤติ จุดวิกฤติ.
วิกฤตการณ์, วิกฤติการณ์น. เหตุการณ์อันวิกฤติ เช่น เกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง.
วิกฤตกาล, วิกฤติกาลน. เวลาอันวิกฤติ เช่น ในวิกฤติกาลข้าวของมีราคาแพงและหาซื้อยาก.
ความเป็นความตายน. เรื่องสำคัญมาก เช่น เรื่องภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจเป็นความเป็นความตายของชาติ.
วิกัตว. วิกฤต.
เศรษฐกิจพอเพียงน. ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเป็นแนวทางการดำรงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ไม่ประมาท ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้รอดพ้นจากวิกฤติ มีความมั่นคงและยั่งยืนท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ.
หน้าสิ่วหน้าขวานว. อยู่ในระยะอันตรายเพราะอีกฝ่ายหนึ่งกำลังโกรธหรือมีเหตุการณ์วิกฤตเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legitimation crisisวิกฤติแห่งความชอบธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
material, criticalวัสดุวิกฤต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
CPM (critical path method)ซีพีเอ็ม (ระเบียบวิธีวิถีวิกฤต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
care, critical respiratoryการบริบาลภาวะหายใจวิกฤต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
care, criticalวิกฤตรักษ์, วิกฤตบริบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
criticalวิกฤต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
critical careวิกฤตรักษ์, วิกฤตบริบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
critical materialวัสดุวิกฤต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
critical path method (CPM)ระเบียบวิธีวิถีวิกฤต (ซีพีเอ็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
critical pointจุดวิกฤต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
critical pressureความดันวิกฤต [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
critical regionบริเวณวิกฤต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
critical regionบริเวณวิกฤต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
critical resourceทรัพยากรวิกฤต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
critical respiratory careการบริบาลภาวะหายใจวิกฤต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
critical sectionส่วนวิกฤต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
critical temperatureอุณหภูมิวิกฤต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
critical temperatureอุณหภูมิวิกฤต [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
critical velocityความเร็ววิกฤต [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
crisisจุดวิกฤต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
crisis governmentรัฐบาลยามวิกฤต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government, crisisรัฐบาลยามวิกฤต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
epicrisis๑. วิกฤตการณ์เสริม๒. การทบทวนวิจารณ์โรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temperature, criticalอุณหภูมิวิกฤต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Critical Path Methodวิธีวิถีวิกฤติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Hazard analysis and critical control pointระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Supercritical fluid extractionการสกัดด้วยของไหลวิกฤตยิ่งยวด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Supercritical fluidของไหลวิกฤตยิ่งยวด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Criticality (Nuclear engineering)ค่าวิกฤต (วิศวกรรมนิวเคลียร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Energy crisisวิกฤตการณ์พลังงาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Debt crisisวิกฤติการณ์ทางหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Economic crisisวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Committed doseปริมาณ (รังสี) ผูกพัน, ปริมาณรังสียังผลจากสารกัมมันตรังสีที่เข้าสู่ร่างกาย บางชนิดจะกระจายไปทั่วร่างกาย บางชนิดจะไปสะสมอยู่ในอวัยวะเฉพาะที่ เรียกว่า อวัยวะวิกฤติ (critical organ) เช่น ไอโอดีนจะสะสมอยู่ที่ต่อมไทรอยด์ รังสีจะมีผลต่อร่างกายจนกว่าสารกัมมันตรังสีนั้นสลายหมดไปหรือถูกขับถ่ายออกจนหมด ปกติจะคำนวณระยะเวลาการรับรังสี 50 ปีสำหรับผู้ใหญ่ และ 70 ปีสำหรับเด็ก มีหน่วยเป็น ซีเวิร์ต [นิวเคลียร์]
Critical massมวลวิกฤต, มวลน้อยที่สุดของวัสดุที่เกิดการแบ่งแยกนิวเคลียสได้ ซึ่งเพียงพอต่อการเกิดและสืบเนื่องของปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียส (ดู fissionable material ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Criticalityภาวะวิกฤต, ภาวะที่ปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียสสามารถสืบเนื่องอยู่ได้ โดยอัตราการเกิดนิวตรอนจากปฏิกิริยาเท่ากับอัตราการสูญเสียนิวตรอน [นิวเคลียร์]
Supercritical massมวลเหนือวิกฤต, มวลของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ทำให้ตัวประกอบพหุคูณยังผลมีค่ามากกว่า 1 ซึ่งจะทำให้ปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ (ดู critical mass และ effective multiplication factor ประกอบ), Example: [นิวเคลียร์]
Subcritical massมวลใต้วิกฤต, มวลของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมีปริมาณไม่เพียงพอ หรือการจัดเรียงอยู่ในรูปแบบที่ไม่เหมาะสมต่อการคงไว้ซึ่งปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียส (ดู critical mass ประกอบ), Example: [นิวเคลียร์]
Prompt criticalityภาวะวิกฤตพรอมต์, สถานะของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแบ่งแยกนิวเคลียสสามารถคงอยู่ต่อไปโดยพรอมต์นิวตรอนเท่านั้น, Example: [นิวเคลียร์]
Crisesวิกฤตการณ์ [TU Subject Heading]
Crisis interventionการปรับตัวต่อภาวะวิกฤต [TU Subject Heading]
Crisis managementการบริหารในสภาวะวิกฤติ [TU Subject Heading]
Critical criminologyอาชญาวิทยาวิกฤต [TU Subject Heading]
Critical currentsกระแสวิกฤต [TU Subject Heading]
Critical path analysisการวิเคราะห์สายทางวิกฤติ [TU Subject Heading]
Critical pointจุดวิกฤต [TU Subject Heading]
Critical point theory (Mathematical analysis)ทฤษฎีจุดวิกฤต (การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]
Currency crisesวิกฤตการณ์เงินตรา [TU Subject Heading]
Financial crisesวิกฤตการณ์ทางการเงิน [TU Subject Heading]
Hazard analysis and Critical Control Point (Food safety system)การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (ระบบความปลอดภัยของอาหาร) [TU Subject Heading]
Iraq-Kuwait Crisis, 1990-1991วิกฤตการณ์อิรัก-คูเวต, ค.ศ.1990-1991 [TU Subject Heading]
Accelerating Economic Recovery in Asiaโครงการเร่งรัดการฟื้นฟูเศรษฐกิจในเอเชีย (สำหรับประเทศไทย) เป็นโครงการที่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศในระหว่างการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 6 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2541 ที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศในเอเชีย 3 ประเทศที่ประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ คือ สาธารณรัฐเกาหลี อินโดนีเซีย และไทย [การทูต]
ASEAN Finance Ministers Meetingการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน จัดขึ้นปีละครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 ต่อมาได้มีการจัดการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนกับญี่ปุ่น (AFMM + Japan) เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจและความช่วยเหลือที่ ญี่ปุ่นให้แก่อาเซียน อาทิ แผนมิยาซาวา ควบคู่กันไปด้วย [การทูต]
ASEAN Finance Minister + 3 (China, Japan and the Republic of Korea) Meetingการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนกับผู้แทนจากจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ในช่วงการประชุม ประจำปีของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ที่กรุงมะนิลา และได้ ตกลงในหลักการที่จะจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อหารือสถานการณ์การเงินและเศรษฐกิจในภูมิภาค และร่วมมือหามาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขวิกฤตการณ์การเงินในภูมิภาค ผลงานที่สำคัญคือ ข้อตกลงริเริ่มที่เชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative) [การทูต]
ASEM Trust Fundกองทุนอาเซม " เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการฟื้นฟูและ การพัฒนา (World Bank) โดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอาเซม เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศในเอเชียที่ประสบกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ " [การทูต]
bold measuresมาตรการเข้มข้น หมายถึง มาตรการพิเศษที่กำหนดโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 6 เมื่อเดือนธันวาคม 2541 เพื่อส่งเสริมการค้าและการเร่งรัดลงทุนจากต่างประเทศในอาเซียน ในอันที่จะช่วยประเทศในภูมิภาคฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ [การทูต]
East Asia Vision Groupกลุ่มวิสัยทัศน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของประธานาธิบดีคิม แด จุง แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างการประชุมหัวหน้ารัฐบาลอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ที่กรุงฮานอย เมื่อเดือนธันวาคม 2541 เพื่อเป็นเวทีระดมความคิดและแสวงหาแนวทางขยายความร่วมมือระหว่างกันในทุก ด้านและทุกระดับเพื่อมุ่งแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจและพัฒนาภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง [การทูต]
Gorbachev doctrineนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ เป็นศัพท์ที่สื่อมวลชนของประเทศฝ่ายตะวันตกบัญญัติขึ้น ในตอนที่กำลังมีการริเริ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของโซเวียตในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศอภิมหา อำนาจตั้งแต่ ค.ศ. 1985 เป็นต้นมา ภายใต้การนำของ นายมิคาอิล กอร์บาชอฟ ในระยะนั้น โซเวียตเริ่มเปลี่ยนทิศทางของสังคมภายในประเทศใหม่ โดยยึดหลักกลาสนอสต์ (Glasnost) ซึ่งหมายความว่า การเปิดกว้าง รวมทั้งหลักเปเรสตรอยก้า (Perestroika) อันหมายถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ในช่วงปี ค.ศ. 1985 ถึง 1986 บุคคลสำคัญชั้นนำของโซเวียตผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนี้ ได้เล็งเห็นและสรุปว่าการที่ประเทศพยายามจะรักษาสถานภาพประเทศอภิมหาอำนาจ และครองความเป็นใหญ่ในแง่อุดมคติทางการเมืองของตนนั้นจำต้องแบกภาระทาง เศรษฐกิจอย่างหนักหน่วง แต่ประโยชน์ที่จะได้จริง ๆ นั้นกลับมีเพียงเล็กน้อย เขาเห็นว่า แม้ในสมัยเบรสเนฟ ซึ่งได้เห็นความพยายามอันล้มเหลงโดยสิ้นเชิงของสหรัฐฯ ในสงครามเวียดนาม การปฏิวัติทางสังคมนิยมที่เกิดขึ้นในแองโกล่า โมซัมบิค และในประเทศเอธิโอเปีย รวมทั้งกระแสการปฏิวัติทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในแถบประเทศละตินอเมริกา ก็มิได้ทำให้สหภาพโซเวียตได้รับประโยชน์ หรือได้เปรียบอย่างเห็นทันตาแต่ประการใด แต่กลับกลายเป็นภาระหนักอย่างยิ่งเสียอีก แองโกล่ากับโมแซมบิคกลายสภาพเป็นลูกหนี้อย่างรวดเร็ว เอธิโอเปียต้องประสบกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างสาหัส และการที่โซเวียตใช้กำลังทหารเข้ารุกรานประเทศอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1979 ทำให้ระบบการทหารและเศรษฐกิจของโซเวียตต้องเครียดหนักยิ่งขึ้น และการเกิดวิกฤตด้านพลังงาน (Energy) ในยุโรปภาคตะวันออกระหว่างปี ค.ศ. 1984-1985 กลับเป็นการสะสมปัญหาที่ยุ่งยากมากขึ้นไปอีก ขณะเดียวกันโซเวียตตกอยู่ในฐานะต้องพึ่งพาอาศัยประเทศภาคตะวันตกมากขึ้นทุก ขณะ ทั้งในด้านวิชาการทางเทคโนโลยี และในทางโภคภัณฑ์ธัญญาหารที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตของพลเมืองของตน ยิ่งไปกว่านั้น การที่เกิดการแข่งขันกันใหม่ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์กับสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะแผนยุทธการของสหรัฐฯ ที่เรียกว่า SDI (U.S. Strategic Defense Initiative) ทำให้ต้องแบกภาระอันหนักอึ้งทางการเงินด้วยเหตุนี้โซเวียตจึงต้องทำการ ประเมินเป้าหมายและทิศทางการป้องกันประเทศใหม่ นโยบายหลักของกอร์บาซอฟนี่เองทำให้โซเวียตต้องหันมาญาติดี รวมถึงทำความตกลงกับสหรัฐฯ ในรูปสนธิสัญญาว่าด้วยกำลังนิวเคลียร์ในรัศมีปานกลาง (Intermediate Range Force หรือ INF) ซึ่งได้ลงนามกันในกรุงวอชิงตันเมื่อปี ค.ศ. 1987เหตุการณ์นี้ถือกันว่าเป็นมาตรการที่มีความสำคัญที่สุดในด้านการควบคุม ยุทโธปกรณ์ตั้งแต่เริ่มสงครามเย็น (Cold War) ในปี ค.ศ. 1946 เป็นต้นมา และเริ่มมีผลกระทบต่อทิศทางในการที่โซเวียตเข้าไปพัวพันกับประเทศ อัฟกานิสถาน แอฟริกาภาคใต้ ภาคตะวันออกกลาง และอาณาเขตอ่าวเปอร์เซีย กอร์บาชอฟถึงกับประกาศยอมรับว่า การรุกรานประเทศอัฟกานิสถานเป็นการกระทำที่ผิดพลาด พร้อมทั้งถอนกองกำลังของตนออกไปจากอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1989 อนึ่ง เชื่อกันว่าการที่ต้องถอนทหารคิวบาออกไปจากแองโกล่า ก็เป็นเพราะผลกระทบจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ ซึ่งได้เปลี่ยนท่าทีและบทบาทใหม่ของโซเวียตในภูมิภาคตอนใต้ของแอฟริกานั้น เอง ส่วนในภูมิภาคตะวันออกกลาง นโยบายหลักของกอร์บาชอฟได้เป็นผลให้ นายเอ็ดวาร์ด ชวาดนาเซ่ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกอร์บาชอฟ เริ่มแสดงสันติภาพใหม่ๆ เช่น ทำให้โซเวียตกลับไปรื้อฟื้นสัมพันธภาพทางการทูตกับประเทศอิสราเอล ทำนองเดียวกันในเขตอ่าวเปอร์เซีย โซเวียตก็พยายามคืนดีด้านการทูตกับประเทศอิหร่าน เป็นต้นการเปลี่ยนทิศทางใหม่ทั้งหลายนี้ ถือกันว่ายังผลให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและ ด้านสังคมของโซเวียต อันสืบเนื่องมาจากนโยบาย Glasnost and Perestroika ที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองในที่สุด เหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้นำไปสู่การล่มสลายอย่างกะทันหันของสหภาพ โซเวียตเมื่อปี ค.ศ. 1991 พร้อมกันนี้ โซเวียตเริ่มพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศให้ทันสมัยอย่างขนานใหญ่ นำเอาทรัพยากรที่ใช้ในด้านการทหารกลับไปใช้ในด้านพลเรือน พฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดจิตใจ (Spirit) ของการเป็นมิตรไมตรีต่อกัน (Détente) ขึ้นใหม่ในวงการการเมืองโลก เห็นได้จากสงครามอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งโซเวียตไม่เล่นด้วยกับอิรัก และหันมาสนับสนุนอย่างไม่ออกหน้ากับนโยบายของประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรนัก วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างประเทศหลายคนเห็นพ้องต้องกันว่า การที่เกิดการผ่อนคลาย และแสวงความเป็นอิสระในยุโรปภาคตะวันออกอย่างกะทันหันนั้น เป็นผลจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟโดยตรง คือเลิกใช้นโยบายของเบรสเนฟที่ต้องการให้สหภาพโซเวียตเข้าแทรกแซงอย่างจริง จังในกิจการภายในของกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก กระนั้นก็ยังมีความรู้สึกห่วงใยกันไม่น้อยว่า อนาคตทางการเมืองของกอร์บาชอฟจะไปได้ไกลสักแค่ไหน รวมทั้งความผูกพันเป็นลูกโซ่ภายในสหภาพโซเวียตเอง ซึ่งยังมีพวกคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงหลงเหลืออยู่ภายในประเทศอีกไม่น้อย เพราะแต่เดิม คณะพรรคคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตนั้น เป็นเสมือนจุดรวมที่ทำให้คนสัญชาติต่าง ๆ กว่า 100 สัญชาติภายในสหภาพ ได้รวมกันติดภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือมีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 6 ส่วนของพื้นที่โลก และมีพลเมืองทั้งสิ้นประมาณ 280 ล้านคนจึงสังเกตได้ไม่ยากว่า หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้ว พวกหัวเก่าและพวกที่มีความรู้สึกชาตินิยมแรง รวมทั้งพลเมืองเผ่าพันธุ์ต่างๆ เกิดความรู้สึกไม่สงบ เพราะมีการแก่งแย่งแข่งกัน บังเกิดความไม่พอใจกับภาวะเศรษฐกิจที่ตนเองต้องเผชิญอยู่ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้จักรวรรดิของโซเวียตต้องแตกออกเป็นส่วน ๆ เช่น มีสาธารณรัฐที่มีอำนาจ ?อัตตาธิปไตย? (Autonomous) หลายแห่ง ต้องการมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่กับรัสเซีย เช่น สาธารณรัฐยูเกรน ไบโลรัสเซีย มอลดาเวีย อาร์เมเนีย และอุสเบคิสถาน เป็นต้น แต่ก็เป็นการรวมกันอย่างหลวม ๆ มากกว่า และอธิปไตยที่เป็นอยู่ขณะนี้ดูจะเป็นอธิปไตยที่มีขอบเขตจำกัดมากกว่าเช่นกัน โดยเฉพาะสาธารณรัฐมุสลิมในสหภาพโซเวียตเดิม ซึ่งมีพลเมืองรวมกันเกือบ 50 ล้านคน ก็กำลังเป็นปัญหาต่อเชื้อชาติสลาฟ และการที่พวกมุสลิมที่เคร่งครัดต่อหลักการเดิม (Fundamentalism) ได้เปิดประตูไปมีความสัมพันธ์อันดีกับประะเทศอิหร่านและตุรกีจึงทำให้มีข้อ สงสัยและครุ่นคิดกันว่า เมื่อสหภาพโซเวียตแตกสลายออกเป็นเสี่ยง ๆ ดังนี้แล้ว นโยบายหลักของกอร์บาชอฟจะมีทางอยู่รอดต่อไปหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ถกเถียงและอภิปรายกันอยู่พักใหญ่และแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1991 ก็ได้เกิดความพยายามที่จะถอยหลังเข้าคลอง คือกลับนโยบายผ่อนเสรีของ Glasnost และ Perestroika ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศโดยมีผุ้ที่ไม่พอใจได้พยายามจะก่อรัฐประหาร ขึ้นต่อรัฐบาลของนายกอร์บาชอฟ แม้การก่อรัฐประหารซึ่งกินเวลาอยู่เพียงไม่กี่วันจะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดผลสะท้อนลึกซึ้งมาก คือเป็นการแสดงว่า อำนาจของรัฐบาลกลางย้ายจากศูนย์กลางไปอยู่ตามเขตรอบนอกของประเทศ คือสาธารณรัฐต่างๆ ซึ่งก็ต้องประสบกับปัญหานานัปการ จากการที่ประเทศเป็นภาคีอยู่กับสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะความตกลงเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งสหภาพโซเวียตเดิมได้ลงนามไว้หลายฉบับผู้นำของสาธารณรัฐที่ใหญ่ที่สุดคือ นายบอริส เยลท์ซินได้ประกาศว่า สหพันธ์รัฐรัสเซียยังถือว่า พรมแดนที่เป็นอยู่ขณะนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะแก้ไขเสียมิได้และในสภาพการณ์ด้านต่างประทเศที่เป็นอยู่ ในขณะนี้ การที่โซเวียตหมดสภาพเป็นประเทศอภิมหาอำนาจ ทำให้โลกกลับต้องประสบปัญหายากลำบากหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเศรษฐกิจระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ ที่เคยสังกัดอยู่ในสหภาพโซเวียตเดิม จึงเห็นได้ชัดว่า สหภาพโซเวียตเดิมได้ถูกแทนที่โดยการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ อย่างหลวมๆ ในขณะนี้ คล้ายกับการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐภายในรูปเครือจักรภพหรือภายในรูป สมาพันธรัฐมากกว่า และนโยบายหลักของกอร์บาชอฟก็ได้ทำให้สหภาพโซเวียตหมดสภาพความเป็นตัวตนใน เชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) [การทูต]
Social Safety Netsโครงข่ายรองรับทางสังคม หมายถึง มาตรการในการให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาภาวะวิกฤตต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจน และการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น ด้วยการดำเนินนโยบายระยะสั้นในการสร้างงาน การให้การฝึกอบรมวิชาชีพใหม่ และอื่น ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องในระยะยาวและการพัฒนา สังคมอย่างรอบด้านในภาพรวม [การทูต]
Addisonian Crisisวิกฤติการณ์ต่อมหมวกไต, วิกฤตจากต่อมหมวกไต, โรคแอ็ดดีสัน [การแพทย์]
Adolescent in Crisisวิกฤตในวัยรุ่น [การแพทย์]
Adrenal Crisisภาวะวิกฤตของต่อมหมวกไต, วิกฤตจากต่อมหมวกไต, วิกฤติการณ์ต่อมหมวกไต [การแพทย์]
Adrenal Crisis, Acuteภาวะวิกฤติของต่อมหมวกไตอย่างเฉียบพลัน [การแพทย์]
Closure, Criticalการปิดอย่างวิกฤต [การแพทย์]
Crisisระยะวิกฤต [การแพทย์]
Crisis Interventionการปรับตัวต่อภาวะวิกฤต [การแพทย์]
Crisis, Myedemaวิกฤตจากต่อมธัยรอยด์พร่อง [การแพทย์]
Crisis, Psychosocialวิกฤตทางจิตสังคม [การแพทย์]
Criticalวิกฤต, อาจมีอันตราย [การแพทย์]
Critical Angleมุมวิกฤต [การแพทย์]
Critical Careการดูแลขั้นวิกฤติ;ผู้ป่วยหนัก, การดูแล [การแพทย์]
Critical Pathวิถีวิกฤต [การแพทย์]
Critical Periodระยะวิกฤต, เวลาวิกฤต [การแพทย์]
Critical Pointระดับวิกฤต, จุดวิกฤต, จุดวิกฤติ [การแพทย์]
Critical Ratioอัตราส่วนวิกฤต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you so blind, you two psychologists, that you're unaware that we're on the verge of a grave crisis?พวกเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ รู้ว่าการค้นพบของเธอ ทําให้เกิดเรื่องวิกฤติ Beneath the Planet of the Apes (1970)
I know things must look pretty rough up there.ผมรู้ว่าสิ่งต่างๆ บนนั้น ต้องวิกฤติมากแน่ๆ Airplane! (1980)
We are talking about an important issue in the village right now.เรากำลังพูดถึง วิกฤตของหมู่บ้านนี้นะ Vampire Hunter D (1985)
There's no urgent message. There's no crisis in your affairs - beyond the usual.ไม่มีข้อความด่วนเป็น มีภาวะวิกฤตในกิจการของคุณไม่ได้ The Russia House (1990)
I know at that crucial moment I'd cop out. It happens.ในนาทีวิกฤต ถ้าเป็นฉันอาจเปลี่ยนใจ The Bodyguard (1992)
It's ready to go!แล้วก้อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจน่ะครับ Hero (1992)
Giuseppe Conlon is critically ill, as you may know.Giuseppe Conlon เป็นป่วยวิกฤต, ดังที่คุณทราบ In the Name of the Father (1993)
Kirk started this whole crisis.- เคิร์กเป็นตัวก่อวิกฤติในชีวิตทรูแมน The Truman Show (1998)
Now that this crisis is behind us. -ขณะนี้วิกฤติคงผ่านพ้นไปแล้ว และทรูแมนก็กลับเป็นคนเดิม The Truman Show (1998)
Right now is a critical moment in time.ตอนนี้ เป็นวิกฤติกาลแห่งยุคสมัย - จริงเหรอ ? Pi (1998)
He's good in a crisis. And when you design games, there's plenty of those.เขาเยี่ยมในช่วงวิกฤตและเมื่อ คุณออกแบบเกม มีบางอย่างมากมาย eXistenZ (1999)
Less than a year later, the Great Depression that swept the nation... hit Savannah.ไม่ถึงปีถัดมา วิกฤตเศรษฐกิจ ก็ส่งผลถึงซาวันน่าห์ The Legend of Bagger Vance (2000)
Did I miss somethin' ? Did I ? Or are we not in the midst of a great depression ?นี่เราไม่ได้อยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจรึไง The Legend of Bagger Vance (2000)
It was in this moment when all hope had faded that Isildur, son of the king, took up his father's sword.และในนาทีวิกฤติ เมื่อความหวังทั้งหมดดับวูบ เจ้าชายอิซิลดัวร์ โอรสแห่งกษัตริย์ คว้าดาบของพระบิดาขึ้นมา The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Peter, we're really in a crunch.ปีเตอร์สถานการณ์วิกฤติแล้ว Bringing Down the House (2003)
Resuming our physical relationship would, I believe, cheapen the plateau of mutual affection that has been born out of this crisis.ผมเชื่อว่าเราควรละทิ้งความสัมพันธ์แบบเดิมๆไป ควรละสิ่งที่กระทบหัวใจของทั้งสองฝ่าย เพื่อจะได้หลุดออกมาจากวิกฤตนี้ Hope Springs (2003)
Colin, it's just a midlife crisis! You'll get over it!คอลิน มันก็แค่วิกฤตวัยกลางคน เดี๋ยวคุณก็ผ่านมันไปได้เอง Hope Springs (2003)
He's in critical condition and we're concerned that he's showing low brain activity.เขาอยู่ในภาวะวิกฤต\ และพวกเรากังวลอยู่ สมองเค้าตอบสนองน้อยมาก 21 Grams (2003)
What are all critical points, if there are any, of a function where k(t) equals to one divide by the square root of "t" minus squared positive one?จงหาว่าจุดวิกฤตของฟังก์ชั้นนี้ เกิดขึ้นณจุดใด ที่ทำให้ k(t) เท่ากับ 1 หารด้วยสแควร์รูท t ลบด้วยสแควร์รูทของ 1 Crazy First Love (2003)
Its critical point is (0, 1).จุดวิกฤตนั้นคือ (0, 1) Crazy First Love (2003)
I think this is the worst crisis of confidence in business.ผมคิดว่านี่เป็นวิกฤตศรัทธาครั้งร้ายแรงที่สุด ในวงการธุรกิจ The Corporation (2003)
And we know we're at a crisis when somebody can go into a hospital and get a staff infection and it cant be cured and they die.เราตกอยู่ในวิกฤตการณ์ที่ คนไข้บางคนไปโรงพยาบาลและติดเชื้อ ที่รักษาไม่ได้และเสียชีวิต The Corporation (2003)
That's a crisis.นั่นเป็นวิกฤตการณ์ที่ร้ายแรง The Corporation (2003)
The Prime Minister and... even the Queen have been killed for saying wrong thingsตอนนี้บ้านเมืองวิกฤต ใครๆ ก็อกสั่นขวัญแขวน แม่แต่เหล่าเสนากับพระพันพี่ยังไม่กล้าฮือเลย เจ้าอย่าคิดเรื่องแบบนี้อีกเลย The Great Jang-Geum (2003)
There, they will marry Lord Chin's sons, and seal this critical alliance.ทั้งสาม จะเข้าพิธีสมรสกับโอรสของกษัตย์ฉิน ซึ่งสัญญาพันธมิตรนี้จะเชื่อมความสัมพันธ์ในจุดที่วิกฤตได้ Mulan 2: The Final War (2004)
But in times like these... well, it should be fought by another kind of evil.ทว่านาทีวิกฤตอย่างนี้ คงต้อง... สยบอธรรม ด้วยอธรรมประมาณกัน The Chronicles of Riddick (2004)
Angle of approach.; not good.มุมเข้าบรรยากาศ... วิกฤต The Chronicles of Riddick (2004)
Sir, T-virus infection has reached critical levels.ท่านครับ, การระบาดของทีไวรัส ได้ถึงระดับวิกฤตแล้ว Resident Evil: Apocalypse (2004)
The reactor at the nuclear power station went critical.เครื่องปฏิกรนิวเคลียร์ ได้เข้าสู้ขั้นวิกฤต Resident Evil: Apocalypse (2004)
I think we've hit a critical desalinization point.ตอนนี้ปริมาณน้ำเค็มคงน้อยเข้าขั้นวิกฤตแล้ว The Day After Tomorrow (2004)
That's right. So we can figure out your situation and resolve your crisis.เพื่อเราจะได้รู้สถานการณ์ และแก้วิกฤตของคุณ I Heart Huckabees (2004)
How can she get you out of the charter, man? She can't! This is my work situation, the one I was telling you about.ไม่ได้ นี่คือวิกฤต เรื่องงานของผมที่เล่าให้ฟัง I Heart Huckabees (2004)
- You have received your answer. Senorita, the petroleum situation was not created by nature...ยายครับ วิกฤตปิโตรเลียมไม่ได้เกิดจาก ธรรมชาติอย่างความแห้งแล้ง I Heart Huckabees (2004)
See, a crisis separates the real men from the pretenders.ดูไว้นะ, ช่วงที่วิกฤตแบบนี้ คุณจะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของใครบางคน Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
But this is real bad timing. Don't turn your back on us!แต่นี่เราอยู่ในช่วงวิกฤตนะ อย่าทิ้งพวกเราไปเลยนะ! Spin Kick (2004)
Heads on both sides.วิกฤตทั้งสองอย่าง Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
He couldn't generate enough power for the machine to reach critical mass.เขาไม่สามารถมีพลังงานพอที่เจ้าเครื่องนี้จะถึงจุดวิกฤติ. Fantastic Four (2005)
Before the St. Mary's crises no one would have predicted the results of the election that year.ก่อนวิกฤตการณ์ที่ เซนต์แมรี่... ...ไม่มีใครคาดเดาผล การเลือกตั้งในปีนั้นได้. V for Vendetta (2005)
And when they do things will turn nasty.แล้วพอมันเป็นแบบนั้น... ...มันก็จะเป็นวิกฤตที่อันตรายมาก V for Vendetta (2005)
I think people want to like you, Matt. You just make it really hard.ผมคิดว่าทุกคนอยากชอบคุณ แมตต์ แต่คุณต้องฝ่าวิกฤตนี้ซะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Now she passed the crucial moment.นางผ่านช่วงวิกฤตแล้ว Shadowless Sword (2005)
He's the one who brought this crisis upon our corporation.เจ้านั่นเป็นคนทำให้บริษัท ต้องเข้าขั้นวิกฤต Boys Over Flowers (2005)
We were in the middle of a crisis. Sometimes people say things they don't mean.ตอนนั้นเรากำลังอยู่ในวิกฤต บางครั้งคนเราก็พูดบางอย่างที่ไม่มีความหมาย Arrival (2005)
So this would cause inflation as solving this problem.เพื่อจะทำให้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นที่ยอมรับ กันทั่วโลกจะต้องรับมือกับวิกฤตการณ์เงินเฟ้อ Super Rookie (2005)
The Vatican faces a crisis of faith unprecedented.สำนักวาติกันจะเผชิญหน้ากับวิกฤตศรัทธาครั้งสำคัญ The Da Vinci Code (2006)
We're not out of this yet.เรายังไม่พ้นวิกฤตนี่ กัปตัน .. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
When I saw that, because of the problems those two bitches have been causing we were gonna lose that window of opportunity, I decided why not take advantage of the situation while it was there?เป็นเพราะสิ่งที่นังโจร 2 คนนั่นทำ มันทำให้ผม... ...รู้สึกว่าเราจะเสียโอกาสไป ดังนั้นผมถึงตัดสินใจว่า.. ...ทำไมเราไม่พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสล่ะ ในขณะที่มันยังอยู่ Bandidas (2006)
Well, no worries. No worries. Were gonna turn it out.ไม่ต้องห่วงจ้ะ พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ตามมา Big Momma's House 2 (2006)
Zomcon Chief John Bottoms died valiantly while defending the people of Willard from a wild zombie outbreak caused by this man...ผู้นำแห่งซอมคอน จอห์น บอทท่อม ตายในหน้าที่อย่างกล้าหาญ ในระหว่างที่กำลังปกป้องประชาชนในเมืองวิลลาจ จากวิกฤตซอมบี้อาละวาด เหตุจากชายคนหนึ่ง Fido (2006)
There was a crisis in the Accessories Department.วิกฤติเครื่องประดับ The Devil Wears Prada (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดวิกฤติ[jut wikrit] (n, exp) EN: critical point
วิกฤต = วิกฤติ[wikrit] (n) EN: crisis  FR: crise [ f ]
วิกฤต = วิกฤติ[wikrit] (n) EN: critical ; precarious ; risky ; serious ; crucial ; dangerous ; perilous  FR: critique ; dangereux
วิกฤตเศรษฐกิจ[wikrit sētthakit] (n, exp) EN: economic crisis  FR: crise économique [ f ]
วิกฤตการณ์[wikrittakān] (n) EN: crisis ; critical period ; emergency  FR: crise [ f ] ; urgence [ f ]
วิกฤตกาล[wikrittakān] (n) EN: crisis
วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน[wikrittakān dān phalang-ngān] (n, exp) EN: energy crisis  FR: crise énergétique [ f ]
วิกฤตการณ์ค่าเงิน[wikrittakān khā ngoen] (n, exp) EN: currency crisis  FR: crise monétaire [ f ]
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ[wikrittakān thāng sētthakit] (n, exp) EN: economic crisis  FR: crise économique [ f ]
วิกฤตทางการเมือง[wikrit thāng kānmeūang] (n, exp) EN: political crisis  FR: crise politique [ f ]
วิกฤตทางพลังงาน[wikrit thāng phalang-ngān] (n, exp) EN: energy crisis  FR: crise énergétique [ f ]
วิกฤตทางเศรษฐกิจ[wikrit thāng sētthakit] (n, exp) EN: economic crisis  FR: crise économique [ f ]
วิกฤติกาล[wikrittikān] (n) EN: critical times  FR: état de crise [ m ] ; état d'urgence [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
haccp(abbrev) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม, มาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ย่อจาก hazard analysis critical control point
temperature mapping[เทมเพอราเชอร์ แมปปิง] (n) การศึกษาอุณหภูมิโดยการวางเครื่องวัดอุณหภูมิตามจุดวิกฤต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broken(adj) แตก, See also: แตกสลาย, แตกหัก, วิกฤต
crisis(n) ช่วงที่มีปัญหาร้ายแรง, See also: ช่วงวิกฤต, Syn. crucial time, decisive time
crunch(n) ภาวะวิกฤต, Syn. crisis, emergency
dilemma(n) สภาวะลำบาก, See also: สถานการณ์ลำบาก, ภาวะวิกฤติ, Syn. problem, crisis, mess
head(n) จุดวิกฤต
in a bad way(idm) ในช่วงวิกฤต, See also: ในช่วงลำบาก, ในช่วงคับขัน
out of the woods(idm) ผ่านจุดวิกฤติไปแล้ว, See also: ไม่เสี่ยงอีกต่อไป
touch-and-go(idm) ไม่แน่นอน, See also: วิกฤติ
ICU(abbr) หน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤต (คำย่อ intensive care unit), See also: หน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยอาการหนัก
imbroglio(n) ภาวะสับสนวุ่นวาย (โดยเฉพาะเมื่อเกิดความไม่เข้าใจกัน), See also: ภาวะวิกฤติ, สถานการณ์ลำบาก, Syn. confusion, crisis, difficulty
turning point(n) จุดวิกฤติ, See also: หัวเลี้ยวหัวต่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brinkmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
brinksmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
crisis(ไคร'ซิส) n. วิกฤติกาล, เหตุการณ์ฉุกเฉิน, ขั้นฉุกเฉิน, ขั้นที่เป็นตายเท่ากัน, ช่วงเวลาชี้ขาด, ขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: crisic adj. ดูcrisis --pl. crises -Conf. crises, Syn. turning point, emergency
critical(คริท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการวิจารณ์, เกี่ยวกับการวิเคราะห์, ซึ่งติเตียน, เกี่ยวกับความเป็นความตาย, เกี่ยวกับวิกฤติกาล, อันตราย, เกี่ยวกับจุดเปลี่ยนแปลงหรือจุดวิกฤตบนเส้นโค้ง, See also: criticalness n. ดูcritical, Syn. censor
detente(เดทานทฺ') n. ความผ่อนคลายของวิกฤติการณ์ (ความตึงเครียด) ทางการเมืองระหว่างประเทศ
divide(ดิไวดฺ') { divided, dividing, divides } vt., vi. แบ่ง, แบ่งแยก, แตกกิ่งก้านสาขา, หาร n. ทางแยก, การแบ่งสรรปันส่วน, เส้นแบ่งเขต, ภาวะวิกฤติ, Syn. separate, part
grave(เกรฟว) n. สุสาน, หลุมฝังศพ, ป่าช้า, ความตาย adj. ร้ายแรง, รุนแรง, สำคัญ, เอาจริงเอาจัง, ขึงขัง, วิกฤติ, มืดมัว, เศร้าซึม, ครึ้ม, เสียงหนัก n. เสียงหนัก., See also: gravely adv. graveness n.
hotlineโทรศัพท์หรือวิธีสื่อสารกันโดยตรงในกรณีวิกฤติการณ์, ระบบการสื่อสารโดยตรง (มักใช้โทรทัศน์)
juncture(จังคฺ'เชอะ) n. วิกฤติการณ์, จุดเชื่อมต่อจุดประสาน, ชุมทาง, ที่บรรจบ, หัวต่อ, สิ่งเชื่อมต่อ, Syn. union
last-minute(ลาสทฺ'มินนิท) นาทีสุดท้ายในนาทีวิกฤติ, ในระยะเวลาที่สำคัญที่สุด
momentous(โมเมน'เทิส) adj. มีความหมายสำคัญมาก, เกี่ยวกับวิกฤติกาล, ร้ายแรง, เอาจริงเอาจัง, See also: momentousness n., Syn. far-reaching
precipice(เพรส'ซะพิส) n. หน้าผา, เงื้อมผาสถานการณ์ที่อันตราย, วิกฤติการณ์., See also: precipiced adj.
tide(ไทดฺ) n. น้ำขึ้นน้ำลง, กระแสน้ำ, สิ่งที่ขึ้น ๆ ลง ๆ สลับกัน, แนวโน้ม, วิกฤติกาล, ฤดู, เทศกาล, โอกาสที่เหมาะ, ช่วงระยะเวลาหนึ่ง, -Phr. (turn the tide กลับทิศทาง) vi. ไหลตามกระแสน้ำ, ไหลไปไหลมา, ลอยไปตามกระแสน้ำ vt. ทำให้ลอยไปตามกระแสน้ำ, -Phr. (tide over ช่วยให้พ้นความลำบาก
zero hourn. เวลาแห่งการเริ่มโจมตีทางทหาร, เวลาเริ่มต้น, วิกฤติกาล, เวลา 0 นาฬิกา

English-Thai: Nontri Dictionary
crisis(n) วิกฤติกาล, ภาวะฉุกเฉิน, ภาวะล่อแหลม
critical(adj) วิกฤติอันตราย, เกี่ยวกับการวิจารณ์
juncture(n) หัวต่อ, ที่บรรจบ, ชุมทาง, จุดเชื่อมต่อ, วิกฤตกาล
momentous(adj) สำคัญยิ่ง, ร้ายแรง, เกี่ยวกับวิกฤติการณ์
precipice(n) หน้าผา, วิกฤติการณ์
tide(n) เวลาน้ำขึ้นลง, กระแสน้ำ, ฤดูกาล, เทศกาล, วิกฤติการณ์, แนวโน้ม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Coronavirus Crisis(n) วิกฤติไวรัสโคโรนา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
乗り切る[のりきる, norikiru] TH: ผ่านพ้นวิกฤต  EN: to get over

German-Thai: Longdo Dictionary
finanziell(adj, adv) ที่เกี่ยวกับการเงิน เช่น eine finanzielle Krise วิกฤตด้านการเงิน, jmdn. finanziell unterstützen ช่วยเหลือใครบางคนด้านการเงิน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top