ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*วรรณ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: วรรณ, -วรรณ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วรรณ(n) caste, Syn. วรรณะ, ชนชั้น, ชาติชั้น, ชาติชั้นวรรณะ, Example: ในสังคมฮินดูแบ่งคนออกเป็น 4 วรรณะ คือ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ ศูทร
วรรณ(n) complexion, See also: colour, Syn. สี, ผิว, วรรณะ
วรรณ(n) complexion, See also: skin, Syn. ผิว, Example: วรรณะของนางเปล่งปลั่งเพราะนางกำลังมีครรภ์
วรรณ(n) caste, See also: grade, level, degree, caste, row, rank, class, Syn. ชั้น, ชาติชั้น, ชนชั้น, ชนชั้นวรรณะ, Example: วรรณะของอินเดียนั้น คนอยู่ในวรรณใดจะต้องอยู่ในวรรณะนั้นตลอดไป
วรรณนา(n) description, See also: narration, depiction, Syn. พรรณนา, การอธิบาย, Thai Definition: การกล่าวถ้อยคำให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ
สุวรรณ(n) gold, Syn. ทอง, กาญจน์
วรรณคดี(n) literature, Example: การวิจารณ์วรรณคดีน่าจะเป็นกิจกรรมของผู้เสพวรรณคดีที่มีมาพร้อมกับการแต่ง อันเป็นกิจกรรมของผู้สร้าง, Thai Definition: งานที่เขียนหรือแต่งขึ้น และเรื่องเล่าทั่วๆ ไป
วรรณกรรม(n) literature, See also: literary works, writings, Example: ถ้าเธอได้อ่านเรื่องราวในวรรณกรรมเยาวชนอาจจะทำให้จิตใจดีขึ้นก็ได้, Thai Definition: งานหนังสือ
วิไลวรรณ(n) beautiful complexion, Syn. สีงาม, ผิวงาม, ผิวสวย
เบญจวรรณ(adj) five-coloured, Thai Definition: ที่มี 5 สี
เบญจวรรณ(n) parrot, Syn. นกแก้ว, Count Unit: ตัว, Thai Definition: นกแก้วขนาดโตมีหลายสี
ชั้นวรรณ(n) castes and classes, Syn. ชนชั้น, ชั้นทางสังคม, Example: มีผู้กล่าวไว้ว่าในสังคมไทยแบ่งชั้นวรรณะออกเป็น 4 ชั้นคือ ชั้นเจ้านาย ชั้นผู้ดี ชั้นไพร่ และชั้นทาส
วรรณยุกต์(n) tone marks, See also: intonation marks, Example: การฝึกหัดผันตัวอักษรทั้งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหัดผันให้ครบทุกตัวอักษร, Thai Definition: เครื่องหมายแสดงระดับเสียงสูงต่ำของคำในภาษาไทย
วรรณศิลป์(n) art created language, Example: นราเป็นนักเขียนเรื่องสั้นที่มีฝีมือทางวรรณศิลป์, Thai Definition: ศิลปะในการแต่งหนังสือ, ศิลปะทางวรรณกรรม
นักวรรณคดี(n) literature, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชำนาญในวรรณคดี
ขัดสีฉวีวรรณ(v) wash, See also: rub, scrub, do beauty treatment, Syn. ชำระล้าง, ล้าง, ขัดถู, Example: อุไรลงคลองขัดสีฉวีวรรณพิถีพิถันกว่าวันอื่นๆ, Thai Definition: ทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดและใช้เวลานาน
วรรณกรรมชิ้นเอก(n) literary masterpiece, Example: วรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดินเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ปราโมช
ชาติพันธุ์วรรณนา(n) ethnography, Thai Definition: ชาติพันธุ์วิทยาสาขาหนึ่งที่พรรณนาถึงวัฒนธรรมแบบต่างๆ
วรรณคดีเปรียบเทียบ(n) comparative literature, Example: วรรณคดีเปรียบเทียบเป็นวิชาที่ช่วยเสริมให้เรามีความเข้าใจวรรณคดีในฐานะที่เป็นศิลปะร่วมของมนุษยชาติ, Thai Definition: วิชาที่ศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีระหว่างชาติ ภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชาติพันธุ์วรรณนา(ชาดติพันวันนะนา) น. ชาติพันธุ์วิทยาสาขาหนึ่งที่พรรณนาถึงวัฒนธรรมแบบต่าง ๆ.
ดามพวรรณว. มีสีเหมือนทองแดง.
เบญจวรรณว. ๕ สี, ๕ ชนิด.
เบญจวรรณน. นกแก้วขนาดโตมีหลายสี.
เบญจวรรณห้าสีน. ชื่อกลอนกลบทแบบหนึ่ง บังคับเสียงพยัญชนะตัวเดียวใน ๕ คำแรกของทุกวรรค เช่น จอมจักรเจ้าแจ้งเจาะฟังเพราะพร้อง จวนจิตรจ่องจนใจสงไสยสนิท (ศิริวิบุลกิตติ์), โบราณเขียนเป็น เบญจวรรณห้าศรี ก็มี.
ประวาลวรรณ(ปฺระวาละวัน) ว. สีแดง.
ผันวรรณยุกต์ก. เปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของพยางค์, โบราณใช้ว่า ผันอักษร.
ภินวรรณว. เปลี่ยนสี, จาง, ตก, ซีด, (ใช้แก่สี)
ภินวรรณต่างพวก, ต่างวรรณะ.
วรรณ-, วรรณ(วันนะ-) น. สี เช่น เบญจวรรณ แปลว่า ๕ สี, มักใช้เข้าคู่กับคำ สีสัน เป็น สีสันวรรณ
วรรณ-, วรรณผิว เช่น ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ, มักใช้เข้าคู่กับคำ ผิวพรรณ เป็น ผิวพรรณวรรณ
วรรณ-, วรรณชั้นชน, ในสังคมฮินดูแบ่งคนออกเป็น ๔ วรรณะ คือ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ ศูทร
วรรณ-, วรรณหนังสือ เช่น วรรณกรรม วรรณคดี.
วรรณกรรมน. งานหนังสือ, งานประพันธ์, บทประพันธ์ทุกชนิดทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง, เช่น วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ วรรณกรรมของเสฐียรโกเศศ วรรณกรรมฝรั่งเศส วรรณกรรมประเภทสื่อสารมวลชน.
วรรณคดีน. วรรณกรรมที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีมีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ถึงขนาด เช่น พระราชพิธีสิบสองเดือน มัทนะพาธา สามก๊ก เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน.
วรรณยุกต์, วรรณยุตน. ระดับเสียงสูงต่ำของคำในภาษาไทย มี ๕ เสียง คือ เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา มีรูปเครื่องหมายบอกระดับของเสียงอยู่เบื้องบนอักษร ๔ รูป คือ  (ไม้เอก)  (ไม้โท)  (ไม้ตรี)  (ไม้จัตวา).
วรรณศิลป์น. ศิลปะในการประพันธ์หนังสือ เช่น ลิลิตพระลอเป็นวรรณคดีที่มีวรรณศิลป์สูงส่ง, ศิลปะทางวรรณกรรม เช่น นักวรรณศิลป์
วรรณศิลป์วรรณกรรมที่ถึงขั้นเป็นวรรณคดี, หนังสือที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดี.
วรรณนา(วันนะ-) ก. พรรณนา, กล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ.
วรรณพฤติ(วันนะพรึด) น. ฉันท์ที่กำหนดด้วยอักษรตามอักขรวิธีเป็นเสียงหนักเบาที่เรียกว่า ครุ ลหุ เป็นสำคัญ.
วรรณึน. ผู้เขียน, ผู้ประพันธ์
วรรณึเลขานุการ.
วิไลวรรณน. สีงาม, ผิวงาม.
ไววรรณน. สีจาง, สีซีด.
ศุกรวรรณ(สุกกฺระวัน) ว. มีสีสด.
สุวรรณ, สุวรรณ-(-วัน, -วันนะ-) น. ทอง.
สุวรรณกระถอบ, สุวรรณกัญจน์ถอบน. แผ่นทองคำฉลุลายเป็นกิ่งต้นเครือวัลย์กระหนก สำหรับเสียบห้อยที่ชายพกลงมาในระหว่างช่องหน้าขาทั้ง ๒.
สุวรรณภูมิ(สุวันนะพูม) น. ดินแดนแหลมทองซึ่งเชื่อกันว่ามีอาณาบริเวณครอบคลุมพม่า ไทย ลาว เขมร เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์.
โสวรรณ(-วัน) ว. เป็นทอง, ทำด้วยทอง.
กมล(กะมน) ว. เหมือนบัว เช่น เต้าสุวรรณกมลคนที (ม. คำหลวง หิมพานต์), บางทีใช้ว่า กระมล.
กมล-, กมลา(กะมะละ-, กะมะ-) น. ชื่อฉันท์วรรณพฤติ กำหนดด้วย ๔ คณะสลับกัน คือ ส คณะ ย คณะ ส คณะ ย คณะ (ตามแบบว่า กมลาติ เณยฺยา สยเสหิ โย เจ) ตัวอย่างว่า จะวิสัชนาสาร พิสดารก็หลายเลบง เรียกว่า กมลฉันท์ หรือ กมลาฉันท์.
กรณฑ์ ๑ผอบ เช่น บรรจุพระบรมธาตุในสุวรรณกรณฑ์ (เทศนาพระราช-ประวัติ).
กระถอบน. แผ่นทองคำฉลุลายเป็นกิ่งต้นเครือวัลย์กระหนก สำหรับเสียบห้อยที่ชายพกลงมาในระหว่างช่องหน้าขาทั้ง ๒ สามัญเรียกว่า ช่อทับชาย เช่น ที่ประดับเทวรูปทรงเครื่องทั่วไป เรียกกันว่า สุวรรณกระถอบ หรือ สุวรรณกัญจน์ถอบ.
กฤษฎาญชลี(กฺริดสะดานชะลี) ก. มีอัญชลีอันกระทำแล้ว, กระทำอัญชลี, เช่น กฤษฎาญชลียะยุ่งแล (ม. คำหลวง ทศพร), ในวรรณคดีแผลงไปเป็นรูปต่าง ๆ คือ กฤษฎาญชลิต เช่น กฤษฎาญชลิตไหว้ (มาลัยคำหลวง), กฤษฎาญชวลิตวา เช่น อันว่ากฤษฎาญชวลิตวา (มาลัยคำหลวง), กฤษฎาญชวลิศ เช่น อนนว่าเจ้าสากลกฤษฎาญชวลิศท่านธแล้ว (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์), กฤษฎาญชวเลศ เช่น ถวายกฤษฎาญชวเลศ ทูลแถลงเหตุนุสนธ์ (เพชรมงกุฎ), กฤษฎาญชุลี เช่น กฤษฎาญชุลีน้อม (ฉันทลักษณ์).
กษัตริย-, กษัตริย์คนในวรรณะที่ ๒ แห่งสังคมฮินดู ซึ่งมี ๔ วรรณะ ได้แก่ วรรณะพราหมณ์ วรรณะกษัตริย์ วรรณะแพศย์ และวรรณะศูทร.
กสิณ(กะสิน) น. สมถกรรมฐานหมวดหนึ่งที่กำหนดอารมณ์โดยอาศัยธาตุ ๔ คือ ปฐวี (ดิน) อาโป (นํ้า) เตโช (ไฟ) วาโย (ลม), วรรณะ (สี) ๔ คือ นีล (สีเขียวคราม) ปีต (สีเหลือง) โลหิต (สีแดง) โอทาต (สีขาว), อากาศ (ที่ว่าง) และ อาโลก (แสงสว่าง) รวมเป็น ๑๐ อย่าง โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในการกำหนดอารมณ์ให้เหมาะกับจริตของผู้ที่จะเจริญกรรมฐาน.
กัมพูทอง เช่น กัมพูหุ้มพู่พรรณจามรี (บุณโณวาท), ทองสุคนธ์ปนสุวรรณ์กัมพู (รามเกียรติ์ ร. ๒), (โบ) เขียนเป็น กำพู หรือ กำภู ก็มี.
กากบาทใช้ + เป็นเครื่องหมายวรรณยุกต์บอกเสียงจัตวา.
กินเครา(-เคฺรา) น. ชื่อนกในวรรณคดี เช่น นกพริกจิกจอกกินเครา (สมุทรโฆษ).
กุมาร-ลฬิตา(กุมาระละลิตา) น. ชื่อฉันท์วรรณพฤติแบบหนึ่ง กำหนดด้วย ๒ คณะ คือ ช คณะ และ ส คณะ และเติมครุข้างท้ายอีก ๑ คำ หรือ ๑ พยางค์ จึงมีบาทละ ๗ คำ หรือ ๗ พยางค์ (ตามแบบว่า กุมารลฬิตาชฺสฺคา) ตัวอย่างว่า อนึ่งนุชมีจิต สนิทกรุณะเปรมปรี ดิสวามิมะนะภักดี ภิบาลบมิอนาทร (ชุมนุมตำรากลอน).
กุสุมวิจิตรน. ชื่อฉันท์วรรณพฤติแบบหนึ่ง กำหนดด้วย ๔ คณะ คือ น คณะ ย คณะ น คณะ ย คณะ บาทละ ๑๒ คำ หรือ ๑๒ พยางค์ (ตามแบบว่า นยสหิตานฺยา กุสุมวิจิตฺตา) ตัวอย่างว่า จะรจิตรอรรถา ปิสุณวจีขวน พิปริตญาณยล บรชนทำลาย (ชุมนุมตำรากลอน).
กุสุมิตลดาเวลลิตา(กุสุมิตะละดาเวนลิตา) น. ชื่อฉันท์วรรณพฤติแบบหนึ่ง กำหนดด้วย ๖ คณะ คือ ม คณะ ต คณะ น คณะ ย คณะ ย คณะ ย คณะ บาทละ ๑๘ คำ หรือ ๑๘ พยางค์ (ตามแบบว่า โม โต โน โย ยา กุสุมิตลตาเวลฺลิตากฺขุตฺวสีหิ) ตัวอย่างว่า มนตรีมาตย์ผู้ฉลาดมละ ทุจริตธรรม์ พึงผดุงสรร- พสิ่งสวัสดิ์ (ชุมนุมตำรากลอน).
เกียรติยศ(เกียดติยด) น. เกียรติโดยฐานะตำแหน่งหน้าที่หรือชาติชั้นวรรณะ.
โกษม(กะโสม) น. ผ้าใยไม้ (ผ้าลินิน), ผ้าขาว, ผ้าป่าน, เช่น อีกโกษมสวัสดิวรรณึก (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
ขยับโดยปริยายหมายความว่า เคลื่อนใกล้เข้ามา เช่น วันเปิดสนามบินสุวรรณภูมิขยับเข้ามาแล้ว.
เข้าถึงก. เข้าใจอย่างซาบซึ้ง เช่น เข้าถึงบท เข้าถึงวรรณคดี, เข้าใกล้ชิดสนิทสนมเพื่อจะได้รู้ซึ้งถึงชีวิตจิตใจและความต้องการเป็นต้น เช่น เข้าถึงประชาชน.
คดี(คะดี) น. เรื่อง, มักใช้ประกอบคำศัพท์ เช่น โบราณคดี คดีโลก คดีธรรม วรรณคดี สารคดี
ความเรียงน. ข้อความที่เรียบเรียงเป็นร้อยแก้ว, วรรณกรรมประเภทร้อยแก้วอธิบายความ ซึ่งให้ความรู้หรือแสดงทัศนะอย่างแจ่มแจ้งเกี่ยวกับเรื่องที่นำมาอธิบาย.
ความรู้สึกไวน. ลักษณะอาการที่รับอารมณ์ต่าง ๆ ได้รวดเร็ว เช่น ผู้ที่ศึกษาวรรณคดีควรจะมีความรู้สึกไวจึงจะรับรสวรรณคดีได้.
คำโทน. คำที่มีเครื่องหมายวรรณยุกต์โทกำกับอยู่ไม่ว่าคำนั้นจะเป็นเสียงวรรณยุกต์ใด เป็นคำบังคับในการแต่งโคลง เช่น ข้า คว้า แล้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
petrographyศิลาวรรณนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pathography๑. ประวัติโรค๒. โรคาวรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parodyวรรณกรรมล้อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
plagiarismโจรกรรมทางวรรณกรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
plagiarismการลอกเลียนวรรณกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lettersวรรณกรรมจดหมาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
literary criticismวรรณคดีวิจารณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
literature๑. วรรณกรรม๒. วรรณคดี๓. เอกสารข้อมูล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rasaรสวรรณคดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rococoวรรณกรรมโรโกโก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
splenography๑. การถ่ายภาพรังสีม้าม๒. ปิหกวรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
samizdatวรรณกรรมซามิซดัต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
splanchnographyอวัยววรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatographyโอษฐวรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oral literatureวรรณกรรมมุขปาฐะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
obscene literatureวรรณกรรมลามก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
otographyโสตวรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oral tradition๑. ประเพณีมุขปาฐะ๒. วรรณกรรมมุขปาฐะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
analogueวรรณกรรมคล้ายคลึง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomyวรรณวิภาค [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
apocalyptic literatureวรรณกรรมพยากรณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
baroqueวรรณกรรมบารอก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
bourgeois literatureวรรณกรรมชนชั้นกลาง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
magnitizdatวรรณกรรมมักนิทิซดัต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
comparative literatureวรรณคดีเปรียบเทียบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
confessional literatureวรรณกรรมสารภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
casteวรรณ[รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
casteวรรณ[ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
casteวรรณ[ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
character, theบุคลิกวรรณนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
didactic literatureวรรณกรรมคำสอน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
genreประเภท(วรรณกรรม) [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
folk literatureวรรณกรรมชาวบ้าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
folly literatureวรรณกรรมล้อความเขลา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
escape literatureวรรณกรรมหลีกหนี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
erotic literatureวรรณกรรมกามวิสัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
zoographyสัตววรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toneวรรณยุกต์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
toneวรรณะสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
testament๑. พันธสัญญา๒. วรรณกรรมเจตจำนง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tone๑. ความตึง, ความมีกำลัง๒. น้ำเสียง๓. วรรณะสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tamizdatวรรณกรรมทามิซดัต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
nosographyพยาธิวรรณนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Law and literatureกฎหมายกับวรรณกรรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliometricดัชนีวรรณกรรม, ดรรชนีวรรณกรรม, Example: <p>Bibliometrics คือการศึกษาหรือวิธีการวัด (Measure) สารสนเทศ หรือข้อความชุดหนึ่ง มีพัฒนาการมายาวนานกว่า 40 ปี นับเป็นเครื่องมือมาตรฐานในการประเมินงานวิจัย จัดอยู่ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้มากมาย <p>การใช้วิธีการ Bibliometrics เพื่อค้นหาผลกระทบ (Impact) ในทุกระดับ คือ ระดับบทความ (Paper) ระดับสาขาวิชา (Field) ระดับนักวิจัย (Researcher) ระดับสถาบัน (Institutes / Affiliations ) และระดับประเทศ (Country ) <p>วิธีการของ Bibliometrics มีการนำไปใช้เพื่อตรวจสอบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการอ้างอิงของวารสารวิชาการ ข้อมูลการอ้างอิงถือว่ามีความสำคัญ ดัชนีการอ้างอิงที่ผลิตโดยบริษัท Thomson Reuters ในฐานข้อมูล Web of Science และ Elsevier B.V. ในฐานข้อมูล Scopus ผู้สืบค้นสามารถค้นบทความที่อ้างอิงกันไปมาได้ ดัชนีการอ้างอิงสามารถสื่อถึงความเป็นที่นิยม มีผลกระทบต่อบทความ ผู้แต่ง และวารสาร <p>Bibliometrics เป็น Truly Interdisciplinary Research มีกลุ่มเป้าหมายหลักที่ศึกษา 3 กลุ่ม คือ <p>1 .Bibliometrics for Bibliometricians (Methodology เน้นหาวิธีการ เทคนิคต่าง ๆ) <p>2. Bibliometrics for scientific disciplines (Scientific information) เป็นกลุ่มที่มีความสนใจกว้างขวางมากที่สุด <p>3. Bibliometrics for Sciences Policy & Management (ศึกษาในระดับชาติ ภูมิภาค สถาบัน ด้วยการแสดงแบบเปรียบเทียบหรือพรรณา) <p>การประยุกต์ดัชนี Bibliometrics แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ <p>1. เชิงปริมาณ (Quantitative) <p>- จำนวนบทความ (No. of Publications) ตามรายปี สถาบัน ประเทศ สาขาวิชา เป็นต้น <p>- จำนวนการได้รับการอ้างอิง (No. of Citations : Citing, Cited) <p>- จำนวนที่มีผู้เขียนร่วม (No. Co-Authors) <p>- จำนวนสิทธิบัตร (No. Patents) การยื่นขอจดสิทธิบัตรจากพลเมืองตนเองหรือต่างชาติ <p>2. เชิงความสัมพันธ์ (Relation) <p>- ดัชนีผลงานตีพิมพ์ร่วมกัน (ความเป็นนานาชาติ) <p>- ดัชนีเชื่อมโยงจากบทความอ้างอิง (หาคำตอบประเทศใดอ้างอิงถึงประเทศใดบ้าง) <p>- ดัชนีสัมพันธ์บทความวิชาการกับสิทธิบัตร <p>- ดัชนีอ้างอิงบทความร่วมกัน (วัดหาการอ้างอิงถึงบทความ 2 บทความ ในบทความเดียวกัน) <p>บรรณานุกรม <p>รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่. ความรู้พื้นฐาน Bibliometrics ประวัติ พัฒนาการ & การประยุกต์. 2551. Available at : http://www.slideshare.net/nstda/bibliometrics. Accessed August 6, 2012. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Children's literatureวรรณกรรมสำหรับเด็ก, หนังสือสำหรับเด็ก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Zen literatureวรรณกรรมเซ็น [TU Subject Heading]
Agricultural literatureวรรณกรรมการเกษตร [TU Subject Heading]
Allusions in literatureการอ้างถึงในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
American literatureวรรณกรรมอเมริกัน [TU Subject Heading]
Animals in literatureสัตว์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Architecture in literatureสถาปัตยกรรมในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Art and literatureศิลปะกับวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Art literatureวรรณกรรมศิลปะ [TU Subject Heading]
Arts in literatureศิลปกรรมในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Bible and literatureไบเบิลกับวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Bibliometricsดัชนีวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Birds in literatureนกในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Black Tai literatureวรรณกรรมไทดำ [TU Subject Heading]
Books on postage stampsวรรณกรรมบนไปรษณียากร [TU Subject Heading]
Botany in literatureพฤกษศาสตร์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Buddhism and literatureพุทธศาสนากับวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Buddhism in literatureพุทธศาสนาในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Buddhist literatureวรรณกรรมพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Capitalism in literatureทุนนิยมในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Casteวรรณ[TU Subject Heading]
Characters and characteristics in literatureตัวละครและลักษณะนิสัยในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Children's literatureวรรณกรรมสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Children's literature, Americanวรรณกรรมอเมริกันสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Children's literature, Englishวรรณกรรมอังกฤษสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Children's literature, Germanวรรณกรรมเยอรมันสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Children's literature, Japaneseวรรณกรรมญี่ปุ่นสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Children's literature, Thaiวรรณกรรมไทยสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Chinese in literatureชาวจีนในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Chinese literatureวรรณกรรมจีน [TU Subject Heading]
Christian saints in literatureนักบุญชาวคริสต์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Christianity and literatureคริสตศาสนากับวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Christianity in literatureคริสตศาสนาในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Civilization, Western, in literatureอารยธรรมตะวันตกในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Classical literatureวรรณคดี [TU Subject Heading]
Communication in literatureการสื่อสารทางวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Conduct of life in literatureการดำเนินชีวิตในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Contemporary, The, in literatureความร่วมสมัยในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Cossacks in literatureชาวคอสแสคในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Costume in literatureเครื่องแต่งกายในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Courts and courtiers in literatureราชสำนักและข้าราชสำนักในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Creation (Literary, artistic, etc.)การสร้างสรรค์ (วรรณกรรม, ศิลปกรรม, ฯลฯ) [TU Subject Heading]
Culture in literatureวัฒนธรรมในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Dalitsวรรณะจัณฑาล [TU Subject Heading]
Didactic literature, Thaiวรรณกรรมเชิงสั่งสอนไทย [TU Subject Heading]
Dignity in literatureศักดิ์ศรีในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Discourse analysisการวิเคราะห์ความเกี่ยวพันทางวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Elections in literatureการเลือกตั้งในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Wanna piece of gum?- วรรณาชิ้นส่วนของหมากฝรั่ง? 12 Angry Men (1957)
He's a teacher of medieval literature.เขาเป็นศาสตราจารย์ ของวรรณคดียุคกลาง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Come back with the goods on Dante, starting with his real name, and I'll get you a knighthood for literature.กลับมาพร้อมกับสินค้าที่เกี่ยวกับ Dante เริ่มต้นด้วยชื่อจริงของเขา และฉันจะรับคุณอัศวินวรรณกรรม The Russia House (1990)
Tell them you've met a fascinating man that wants to talk literature to you all day.ที่ต้องการที่จะพูดคุยวรรณกรรมกับคุณตลอดทั้งวัน The Russia House (1990)
I teach history and literature. Since when is not essential ?ฉันสอนประวัติศาสตร์กับวรรณคดี Schindler's List (1993)
- Wanna share a cab?- วรรณาใช้รถแท็กซี่หรือไม่ Pulp Fiction (1994)
We discuss literature here, not politics.เราวิเคราะห์วรรณกรรม ไม่ใช่การเมืองนะ Wild Reeds (1994)
He's the biggest distributor and writer... of White Power literature and videos in L.A. County.เขาเป็นตัวเอ้แจก และเขียน... วรรณกรรมของ "ไวท์ พาวเวอร์" และวิดีโอ ในถิ่น แอลเอ American History X (1998)
I have a masters in Russian literature... a Ph. D in biochemistry... and for the last eighteen months...ผมมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องวรรณกรรมรัสเซีย และป.เอกสาขาชีวเคมี และ 19 เดือนที่ผ่านมา Legally Blonde (2001)
Like brothel literature.อย่างวรรณกรรมปกขาว Everybody Has a Little Secret (2004)
She's Sharona and Varla's creative writing teacher, and last night she killed her husband.เธอเป็นครูสอนวิชาวรรณกรรม ของชาโรน่าและวาร์ลา และเมื่อคืนนี้เธอฆ่าสามีของเธอ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
I'm looking at romantic heroes, like in literature.หนูกำลังวิเคราะห์ตัวเอกสุดโรแมนติก ในวรรณคดีค่ะ The Perfect Man (2005)
Hoon-tae from the literary club, Hye-sung, Seong-jin...ฮูนเท จากชมรมวรรณคดี/Nเฮซัง, ซองจิน... My Girl and I (2005)
And so... these days, I'm also involved with children's literature I want to help cultivate truly literate adultsดังนั้น เดี๋ยวนี้ผมจึงหันไปสนใจ วรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อที่จะช่วยพัฒนานักอ่านในอนาคต Always - Sunset on Third Street (2005)
My real calling is literature...ความจริงฉันสนใจแนววรรณกรรมมากกว่า อะไรกันนะ Always - Sunset on Third Street (2005)
You never even read Russian literature!นายก็ไม่เคยอ่าน วรรณกรรมรัสเซียเหมือนกัน Always - Sunset on Third Street (2005)
- Yes.I was a literary type.-ใช้ ฉันชํ่าชองเรื่องวรรณคดีมาก Arang (2006)
A literary type?ชํ่าชองเรื่องวรรณคดีหรือ Arang (2006)
There are a lot of literary references in this document.มันมีการอ้างอิงจากงานวรรณกรรมอยู่เยอะมาก That Night, a Forest Grew (2007)
What other literary quotes are in that manifesto?มีการยกคำจากวรรณกรรมมาอีกมั้ย ในแถลงการณ์นี้ That Night, a Forest Grew (2007)
LIKE A DARTMOUTH ENGLISH LIT PROFESSORก็เหมือนกับศาสตราจารย์สอนวรรณคดีอังกฤษ ที่ดาร์ทมัธ Poison Ivy (2007)
He, like, brainwashed kelly with all this literary crapเขา, แบบว่าล้างสมองเคลลี่ เกี่ยวกับวรรณกรรมบ้า ๆเรื่องแวมไพร์ No Such Thing as Vampires (2007)
Wanna race?การแข่งขันวรรณ Sex Trek: Charly XXX (2007)
History. Language arts. Math.ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม เลข วิทย์ฯ ด้วย Transformers (2007)
"The tale of a student with exalted literary aspirations who lures a brilliant writer into an affair so she can take advantage of his connections.เป็นเรื่องราวของนักเรียน ที่มีวรรณกรรมอยู่ในลมหายใจ... ที่ล่อลวงให้นักเขียนร้อยล้านเข้ามาพัวพันชีวิตเธอ ดังนั้นเธอเลยเข้ามาเอาผลประโยชน์จากเขาได้ Music and Lyrics (2007)
Well, she's a lit major from Long lsland, 5'4", my color hair, all my habits.อืม เธอเป็นนักเรียน วรรณคดี จากลองไอแลนด์ สูงห้าฟุตสี่นิ้ว ผมสีเดียวกับฉัน นิสัยเหมือนฉัน Music and Lyrics (2007)
THEY WERE IN LOVE.หรือไม่เขาก็ชอบอ่าน วรรณกรรมในศตวรรษที่ 16 The Angel Maker (2008)
For another, it was literature.และอีกอย่างก็เป็นด้านวรรณคดี The Bad Fish Paradigm (2008)
That you work for the chair of the litคุณเป็นประธานชมรมวรรณกรรม New Haven Can Wait (2008)
"He mocked our literature and our music.พวกยิวเย้ยหยัน วรรณกรรมและ ดนตรีของเรา The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Well, he was a professor of literature at the university.คือ พ่อผม เป็นอาจารย์สอนวรรณกรรม อยู่ที่มหาวิทยาลัย The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Lieutenant Kotler, your father, the professor of literature, where did he go?ผู้พัน คอทเล่อร์.. พ่อของเธอน่ะ ที่เป็นอาจารย์สอนวรรณกรรม เค้าไปอยู่ซะที่ไหน? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
The notion of secrecy is central to Western literature.แนวคิดเรื่องความลับถือเป็นหัวใจ ของวรรณกรรมตะวันตก The Reader (2008)
I loved you when I sat behind you in Señor Weidner's Spanish... and Ms. Calumet-Hobey's Literature of the Oppressed.ผมรักคุณตอนนั่งข้างหลังคุณ ในวิชาSe๑or Weidner's Spanish... และมิสแคลัมเมท โฮบี้ วรรณกรรมแห่งความกดขี่ I Love You, Beth Cooper (2009)
History, English Lit, ประวัติศาสตร์, วรรณกรรมอังกฤษ Chapter Three 'Building 26' (2009)
I am a literary agent.ฉันเป็นตัวแทนวรรณคดี Julie & Julia (2009)
Please tell your mother... that The Children's Hour is a famous piece of literature, not some lesbian play.ขอให้เธอกลับไปบอกแม่ด้วย ว่าเด็กในคลาสที่แสดงบทใน วรรณกรรมอันทรงคุณค่า ไม่ใช่บทเลสเบี้ยน Dare (2009)
V.P. for four more after that, and by the way, I wrote my graduate thesis on the rise of the nonfiction novel.จากนั้นก็เป็นรองประธานอีก 4 ปี และฉันก็ยังทำวิทยานิพนธ์ เรื่องการกำเินิดของ วรรณกรรม non-fiction Crime Doesn't Pay (2009)
On aeschylus. [ laughter ] And i'm also thankful for this nice home.เรื่องวรรณกรรมกรีกให้เสร้จ และหนูก็รู้สึกขอบคุณ บ้านที่แสนสวยหลังนี้ Hungry Man (2009)
Uh, women in literature, professor Schweik?เอ่อ ผู้หญิงในวิชาวรรณกรรมนั่น อาจารย์Schweik? The Freshmen (2009)
Uh, no, just orientation stuff. But, uh, i did join a literary group.แต่ เอ่อ ฉันเข้าชมรมวรรณคดีแล้ว The Freshmen (2009)
Ethnographic studies of the suburbs indicate a cultural impulsion toward overt displays of status.การศึกษาด้านชาติพันธุ์วรรณา ในกลุ่มคนย่านชานเมือง พบว่ามีตื่นตัวทางวัฒนธรรม สูงกว่าการเปิดเผยตัว ด้านสถานภาพ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
You're an ethnological trope.อุปมาคุณได้ถึง ชาติพันธุ์วรรณาเลยแหละ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Let's see, the most important points about Natsume Soseki's novel "Kokoro" are...เห็นมั้ยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในวรรณกรรมของนัตสึเมะ โซเซกิเรื่อง"โคะโคโร"คือ... Ohitori sama (2009)
Or the supergirl who's got excellent taste in literature.หรือสาวคนเก่งผู้มีรสนิยมดีเลิศ ในงานวรรณกรรม Chapter Two 'Ink' (2009)
Majoring in French literature, though I wasn't aware there was such a thing.สาขาวรรณกรรมฝรั่งเศส แต่ฉันก็ไม่รู้เรื่องเวบพวกนี้หรอก The Social Network (2010)
This is literature?นี่วรรณกรรม? Despicable Me (2010)
If you do decide to follow me, here's some literature on the Maluku Islands.ถ้าคุณตัดสินใจจะตามฉันไป นี่น่้ะ เป็นชิ้นงานวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องกับหมู่เกาะโมลุกกะ The Beginning in the End (2010)
Brilliant, reclusive particle physicist trained in engineering at M.I.T, minored in Victorian lit.นักฟิสิกส์ฺอนุภาค ผู้ชาญฉลาด รักสันโดษ ฝึกฝนด้านวิศวกรรมศาสตร์ มาจากสถาบัน M.I.T. เรียนวิชาโทด้าน วรรณคดียุควิกตอเรียน Better Angels (2010)
The only problem is, I've been late for my English lit class a few times, and lates count as absences, which is 10%... oh, if only there were a device of some kind to keep the time.ปัญหาเดียวของฉัน คือการไปสาย ในคาบเรียนวรรณคดีอังกฤษนิดหน่อย แล้วสายเยอะๆมันก็กลายเป็นขาด ซัก10% ของ... Goodbye, Columbia (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาศาสตร์วรรณนา[phāsāsāt wannanā] (n, exp) EN: descriptive linguistics
ผีเสื้อนิลวรรณปีกแถบธรรมดา[phīseūa nin wanna pīk thaēp thammadā] (n, exp) EN: Common Banded Demon
ผีเสื้อนิลวรรณปีกแถบยาว[phīseūa nin wanna pīk thaēp yāo] (n, exp) EN: Restricted Demon
รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม[Rāngwan Nōbēn Sākhā Wannakam] (n, prop) FR: prix Nobel de littérature [ m ]
รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ[Rotfaifā Cheūam Thā-ākātsayān Suwannaphūm] (tm) EN: Suvarnabhumi Airport Link ; Suvarnabhumi Airport Rail Link (SARL)
รูปวรรณยุกต์[rūp wannayuk] (n, exp) FR: signe diacritique [ m ]
สนามบินสุวรรณภูมิ[Sanāmbin Suwannaphūm] (n, prop) EN: Bangkok-Suvarnabhumi Airport ; Suvarnabhumi Airport  FR: aéroport de Bangkok-Suvarnabhumi [ m ] ; aéroport de Suvarnabhumi [ m ]
สัตว์ในวรรณคดี[sat nai wannakhadī] (n, exp) EN: mythical creature
เสียงวรรณยุกต์[sīeng wannayuk] (n, exp) FR: accent tonique [ m ] ; ton [ m ] ; intonation [ f ]
สุวรรณ[suwan] (n) EN: gold  FR: or [ m ]
สุวรรณ[suwan] (adj) EN: golden  FR: doré ; d'or
สุวรรณภูมิ[Suwannaphūm] (n, prop) EN: Suvarnabhumi ; Suwannabhumi  FR: Suvarnabhumi
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ[Thā-ākātsayān Suwannaphūm] (n, prop) EN: Suvarnabhumi airport
วรรณ = วรรณ[wanna = wan] (n) EN: complexion ; colour = color (Am.) ; tint ; skin  FR: teint [ m ] ; couleur [ f ]
วรรณ = วรรณ[wanna = wan] (n) EN: caste ; grade ; level ; degree ; rank ; class  FR: caste [ f ] ; classe [ f ]
วรรณ-[wanna-] (pref, (n)) EN: book ; writing  FR: livre [ m ] ; écrit [ m ]
วรรณกรรม[wannakam] (n) EN: literary work ; writing ; literature  FR: oeuvre littéraire [ f ] ; littérature [ f ]
วรรณกรรมชิ้นเอก[wannakam chin ēk] (n, exp) EN: literary masterpiece  FR: chef-d'oeuvre littéraire [ m ]
วรรณกรรมร้อยแก้ว[wannakam røikaēo] (n, exp) EN: prose  FR: prose [ f ]
วรรณกรรมร้อยกรอง[wannakam røikrøng] (n, exp) EN: poetry
วรรณกรรมร่วมสมัย[wannakam ruamsamai] (n, exp) EN: contemporary literature  FR: littérature contemporaine [ f ]
วรรณกรรมสำหรับเด็ก[wannakam samrap dek] (n, exp) FR: littérature d'enfance [ f ]
วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน[wannakam samrap dek lae yaowachon] (n, exp) FR: littérature d'enfance et de jeunesse [ f ]
วรรณกรรมไทย[wannakam Thai] (n, exp) EN: Thai Literature
วรรณคดี[wannakhadī] (n) EN: literature ; belles-lettres  FR: littérature [ f ]
วรรณคดีอเมริกัน[wannakhadī Amērikan] (n, exp) EN: American Literature  FR: littérature américaine [ f ]
วรรณคดีอังกฤษ[wannakhadī Angkrit] (n, exp) EN: English Literature
วรรณคดีเอก[wannakhadī ēk] (n, exp) EN: masterpieces of literature  FR: oeuvres majeures de la littérature [ fpl ] ; chefs-d'oeuvre de la littérature [ mpl ]
วรรณคดีเอกของไทย[wannakhadī ēk khøng Thai] (n, exp) EN: masterpieces of Thai literature
วรรณคดีฝรั่งเศส[wannakhadī Farangsēt] (n, exp) EN: French Literature  FR: littérature française [ f ]
วรรณคดีคำสอน[wannakhadī khamsøn] (n, exp) EN: didactic literature ; didactic text
วรรณคดีลำนำ[wannakhadī lamnam] (n, exp) EN: Lum Num Literature
วรรณคดีเปรียบเทียบ[wannakhadī prīepthīep] (n, exp) EN: comparative literature  FR: littérature comparée [ f ]
วรรณคดีศาสนา[wannakhadī sātsanā] (n, exp) EN: religious literature
วรรณคดีไทย[wannakhadī Thai] (n, exp) EN: Thai Literature  FR: littérature thaïe [ f ]
วรรณนา[wannanā] (n) EN: description ; narration ; depiction
วรรณยุกต์[wannayuk] (n) EN: tone mark ; intonation mark ; tone  FR: signe de tonalité [ m ] ; signe diacritique [ m ]
วรรณยุกต์เอก[wannayuk-ēk] (n) EN: [ first Thai tonal mark ]  FR: [ 1er signe de tonalité en Thaï ]
วรรณยุกต์จัตวา[wannayuk-jattawā] (n) EN: [ 4 th Thai tonal mark ]  FR: [ 4è signe de tonalité en thaï ]
วรรณยุกต์โท[wannayuk-thø] (n) EN: [ 2nd Thai tonal mark ]  FR: [ 2è signe de tonalité en Thaï ]
วรรณยุกต์ตรี[wannayuk-trī] (n) EN: [ 3rd Thai tonal mark ]  FR: [ 3è signe de tonalité en thaï ]
วรรณยุต[wannayut] (n) EN: tone mark ; intonation mark ; tone  FR: signe de tonalité [ m ] ; signe diacritique [ m ]
วงวรรณกรรม[wong wannakam] (n, exp) EN: literary circles  FR: cercle littéraire [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n, name) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100, 000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100, 000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all the livelong day(idm) ตลอดวัน (ทางวรรณคดี), See also: ทั้งวัน
battle royal(n) การรบหรือต่อสู้ที่ไม่มีกฎกติกา, See also: คำเป็นทางการ เป็นภาษาวรรณกรรม
bawd(n) แม่เล้า (คำเก่า เป็นภาษาวรรณกรรม), Syn. procuress
bawd(n) โสเภณี (คำเก่า เป็นภาษาวรรณกรรม), Syn. prostitution
belles-letters(n) วรรณคดี
caste(n) วรรณะในศาสนาฮินดู, See also: ชนชั้นในศาสนาฮินดู
close with(phrv) เริ่มต่อสู้กับ (ทางวรรณคดี)
dauntless(adj) ไม่เกรงกลัว (ทางวรรณคดี), See also: ไม่ท้อแท้
dew(n) หยดเล็กๆ (ทางวรรณคดี), See also: หยดเหงื่อ, หยาดน้ำตา
emote(vi) แสดงอารมณ์ออกมามากจนเกินจริง (ทางวรรณคดี), See also: แสดงความรู้สึกออกมามากจนเกินจริง
empyrean(adj) สวยงามมาก (ทางวรรณคดี), See also: เยี่ยมยอด, Syn. empyreal, gloriou, sublime
enchain(vt) ดึงความสนใจ (ทางวรรณคดี), See also: ดึงความคิด, Syn. attract, captivate, mesmerize
enrobe(vt) ทำให้สูงส่ง (ทางวรรณคดี), See also: ทำให้งามสง่า
enthrone(vt) ให้ความสำคัญ (ทางวรรณคดี), Syn. elevate, ennoble, exalt
epic(n) วรรณคดี ละคร ภาพยนตร์ที่ลงทุนสูงมากในการสร้างและมักมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
epicene(n) คนที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ (ทางวรรณคดี), See also: สิ่งที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ
epilog(n) บทส่งท้ายของงานวรรณกรรม (ซึ่งมักจะกล่าวถึงชะตากรรมของตัวละคร), Syn. postscript, Ant. prologue
epilogue(n) บทส่งท้ายของงานวรรณกรรม (ซึ่งมักจะกล่าวถึงชะตากรรมของตัวละคร), Syn. postscript, Ant. prologue
ere(prep) ก่อน (คำโบราณ, ทางวรรณคดี), See also: ก่อนหน้านั้น, Syn. before
ere(conj) ก่อน (คำโบราณ, ทางวรรณคดี), See also: ก่อนหน้านั้น, Syn. before
erelong(adv) ไม่นาน (คำโบราณ, ทางวรรณคดี), See also: ในไม่ช้า, ไม่ช้าไม่นาน, เร็วๆ นี้, Syn. soon
erenow(adv) ก่อนเวลานี้ (คำโบราณ, ทางวรรณคดี), See also: ก่อนหน้านี้, Syn. previously
erewhile(adv) เมื่อก่อน (คำโบราณ, ทางวรรณคดี), See also: ในเวลาก่อนหน้านี้
ether(n) อากาศ (ทางวรรณคดี), See also: อากาศธาตุ, Syn. air
evanesce(vi) ลดน้อยลงเรื่อยๆ จนไม่มีเหลืออยู่ (ทางวรรณคดี), Syn. disappear, fade, vanish
eventide(n) ตอนเย็น (ทางวรรณคดี), See also: ตอนใกล้ค่ำ, Syn. dusk, evening, nightfull
exceeding(adj) มากมาย (ทางวรรณคดี), See also: มหาศาล, Syn. surpassing
fall(vi) สูญเสีย (ทางวรรณคดี), See also: ตาย, โดนยิง, Syn. go down, slump
foretell(vt) ทำนาย (ทางวรรณคดี), See also: คาดการณ์, เห็นล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, Syn. forebode, prophesy, vaticinate
foretoken(n) สัญญาณเตือนล่วงหน้า (ทางวรรณคดี), See also: สิ่งที่เป็นลางบอก, Syn. omen, prefigurement, prognostic
foretoken(vt) ให้สัญญาณเตือนล่วงหน้า (ทางวรรณคดี)
garland(n) หนังสือรวบรวมบทกวี / วรรณกรรม, Syn. excerpts, anthology
Hibernia(n) ประเทศไอร์แลนด์ (คำโบราณหรือทางวรรณคดี)
Hibernia(n) หมู่เกาะของประเทศไอร์แลนด์ (คำโบราณหรือทางวรรณคดี)
highborn(adj) ซึ่งเกิดมาในตระกูลสูง (ทางวรรณคดี), See also: ซึ่งเกิดมาในตระกูลซึ่งเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวย, Syn. wellborn, Ant. common, plebeian
in the wind(idm) เกือบจะเกิดขึ้น (มักใช้ในทางวรรณคดี), See also: กำลังจะเกิด
idyll(n) งานวรรณกรรมและเนื้อเพลงที่ว่าด้วยความงามของชนบท, Syn. eclogue, epic, poem
ill(n) โชคร้าย (ทางวรรณคดี)
illume(vt) ส่องให้สว่าง (คำโบราณทางวรรณคดี), See also: ให้แสงสว่างต่อ, ส่องประกาย, Syn. illuminate
immitigable(adj) ที่ไม่บรรเทาเบาบางลง (ทางวรรณคดี), See also: ที่ไม่ลดน้อยลง, ที่ไม่ทุเลา
immure(vt) กักขัง (ทางวรรณคดี), See also: ขังคุก, คุมขัง, Syn. confine, imprison
impedimenta(n) สิ่งถ่วงความเจริญก้าวหน้า (ทางวรรณคดี), See also: สิ่งขัดขวางความก้าวหน้า, Syn. hindrance, obstacle, obstuction
imperium(n) อาณาจักร (คำทางการ) (ทางวรรณคดี), Syn. empire
inamorata(n) หญิงที่เป็นที่รัก (ทางวรรณคดี), See also: สาวคนรัก, หวานใจ, Syn. sweetheart
inclasp(vt) โอบกอด (ทางวรรณคดี), See also: กอด, Syn. enclasp
incubus(n) สิ่งที่ครอบงำจิตใจ (โดยเฉพาะทางวรรณคดี), See also: ฝันร้าย, Syn. nightmare
indurate(vi) แข็ง (ทางวรรณคดี), Syn. harden, Ant. soften
indurate(adj) ซึ่งไม่มีความรู้สึก (ทางวรรณคดี), See also: ซึ่งไม่มีความสงสาร, ซึ่งไม่เห็นใจ, Syn. hardened, Ant. softened
indurate(vt) ทำให้แข็ง (ทางวรรณคดี), Syn. harden, Ant. soften
industry(n) ความอุตสาหะ (คำทางการและทางวรรณคดี), See also: ความมานะ, ความพยายาม, Syn. diligence, industriousness, Ant. idleness, laziness, sloth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belles-lettres(เบลเล'ทระ) n., pl. วรรณคดี, วรรณวิจิตร, See also: belletrist n. นักรรณคดี, นักวรรณวิจิตร -belletristic adj. เกี่ยวกับรรณคดี, เกี่ยวกับวรรณวิจิตร
biographial(ไบโอกราฟ'ฟิค, -เคิล) adj., n. เกี่ยวกับชีวิตของบุคคล, วรรณคดีชีวประวัติ'
biographic(ไบโอกราฟ'ฟิค, -เคิล) adj., n. เกี่ยวกับชีวิตของบุคคล, วรรณคดีชีวประวัติ'
caste(คาสทฺ) n. วรรณะ, ชั้น, วงศ์ตระกูล, กลุ่มของสังคม, ฐานะในสังคม adj. เกี่ยวกับชั้นวรรณะ, Syn. class, status
character setชุดอักขระหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จัดรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ มีตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษต่าง ๆ เช่น เครื่องหมาย สระ วรรณยุกต์
chef-d'oeuvre(เช'เดอฟร) n. งานชิ้นเอก (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศิลปะ วรรณคด'ดนตรี)
chrestomathyn. รวมวรรณคดีที่เลือกสรรแล้ว, See also: chrestomathic adj.
class(คลาส) { classed, classing, classes } n. ชั้น, ชนชั้น, วรรณะ, ประเภท, ชนิด, จำพวก, ระดับ, ยอดเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง, พวกชนชั้นสูง, ท่าทาง vt. จัดแบ่งออกเป็นชั้น ๆ vi. อยู่ในชั้นหนึ่งชั้นใด
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม, ดีเด่น, ชั้นหนึ่ง, ชั้นเอก, ดีถึงขนาด, อมตะ, เป็นพื้นฐาน, เป็นหลัก, มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี, เป็นแบบอย่าง, เป็นประเพณี, เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน, แบบกรีกและโรมัน, เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง, นักวรรณ
classical(แคลส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ, ชั้นหนึ่ง, ดีเด่น, เป็นแนวหน้า, เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสซิค, ชื่อเสียงโด่งดัง, เป็นมรดกตกทอดแต่โบราณ, เป็นแบบฉบับที่เชื่อถือได้, See also: classicality, classicalness n. -Conf. classic
comstockery(คัม'สทอคดคอรี่) n. การตรวจเรื่องศิลปะและวรรณกรรมอย่างมากเกินไป
conversazione(คอนเวอซาซิออ'นี่) n. การชุมนุมเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น (โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวิชาการหรือศิลปะวรรณกรรม)
corpus(คอร์'พัส) n. ร่างกาย, ศพ, รวมเรื่องเขียนขนาดใหญ่หรือสมบูรณ์, รวมวรรณกรรม, อวัยวะหรือส่วนของร่างกาย ที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง, เงินก้อนใหญ่, Syn. corpse; -Phr. corpus delicti ข้อเท็จจริงที่ได้ทำผิดกฎหมาย -Phr. corpus juris ประมวลหลักธ
hagiology(แฮกจิออล'โลจี) n. สาขาวรรณคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและเรื่องราวของนักบุญ, ชีวประวัติของนักบุญ, See also: hagiologic, hagiological adj. hagioligist n.
hierologyn. วรรณคดีหรือวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์, การศึกษาเกี่ยวกับ ชีวิตและวรรณกรรมของนักบุญ., See also: hierologic al adj. hierologist n.
humanity(ฮิวแมน'นิที) n. มนุษย์, มนุษยชาติ, ความเป็นมนุษย์, ลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ -Phr. (The humanites มนุษยศาสตร์, การศึกษาเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีของกรีกและลาติน), Syn. mankind, man, world
kitsch(คิช) n. ศิลปะหรือวรรณคดีไร้ค่าหรือมีค่าต่ำ
letter(เลท'เทอะ) n. จดหมาย, อักษร, ตัวหนังสือ, ตัวพยัญชนะ, แบบ, ตัวพิมพ์, ตัวเรียงพิมพ์, ศัพท์, สาส์น, หนังสือ, หนังอนุญาต, See also: letters n. วรรณคดี, อาชีพนักประพันธ์, ความรู้ เครื่องหมาย
literary(ลิท'เทอระรี) adj. เกี่ยวกับหนังสือ, เกี่ยวกับวรรณคดี, เกี่ยวกับผลงานประพันธ์, เกี่ยวกับผลงานวรรณคดี, มีเนื้อหาสาระดี, (สำนวน) โผงผาง, อวดความรู้., See also: literarily adv. ดูliterary literariness n. ดูliterary, Syn. wellrea
literate(ลิท'เทอเรท) adj. สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้, มีการศึกษา, ให้ความรู้ดี, มีความรู้ดีทางด้านวรรณคดี, เข้าใจง่าย, แจ่มแจ้ง. n. ผู้สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้, ผู้มีความรู้ดี., Syn. schooled, educated
literature(ลิททะเร'เชอะ) n. วรรณคดี, อักษรศาสตร์, อาชีพนักอักษรศาสตร์, ผลงานประพันธ์, ผลงานวรรณคดี, สิ่งตีพิมพ์, สรรพหนังสือ, Syn. writings, letters
opuscule(โอพัส'คิวล์) n. งานเล็ก ๆ น้อย ๆ ผลงานเล็ก ๆ ทางวรรณคดี., See also: opuscular adj.
ordonnance(ออ'ดะนันซฺ) n. การจัด, การวัดผลงานทางศิลปะหรือวรรณคดี, คำสั่ง, พระราชกฤษฎีกา., See also: ordonnant adj.
outcaste(เอาทฺ'คาสทฺ) n. จัณฑาล, ผู้ไม่มีวรรณะ, ผู้ถูกถอนวรรณ
pastiche(แพสเทช') n. ผลงานเลียนแบบทางศิลปะดนตรีหรือวรรณคดี
potboilvt. ทำอย่างลวก ๆ (ผลงานทางวรรณคดี)
potboilern. ผลงานทางวรรณคดีที่ทำอย่างลวก ๆ
public domainn. ที่ดินของรัฐ, สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวรรณกรรมที่สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์หมดอายุ, สาธารณสมบัติ, ของสาธารณะหมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นแล้วผู้สร้างหรือเจ้าของยินยอมให้ใคร ๆ มาคัดลอกนำไปใช้ได้ โดยไม่ผิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เช่น โปรแกรม Cuwriter ในระบบเครือข่าย จะมีกลุ่มโปรแกรมกลุ่มหนึ่งเรียกว่า PDS ย่อมาจาก public domain software เป็นที่รวมของโปรแกรมฟรีต่าง ๆ ที่ใคร ๆ ก็สามารถคัดลอกไปใช้ได้
pulitzer prizen. ชื่อรางวัลประจำปีสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นในศิลปะการหนังสือพิมพ์ วรรณกรรม ดนตรีและอื่น ๆ ก่อตั้งขึ้นโดย Joseph Pulitzer
racial(เร'เชิล) adj. เกี่ยวกับเชื้อชาติ (ชนชาติ, มนุษยชาติ, เผ่าพันธุ์, วรรณะ, เชื้อสาย)
renaissance(เรนนิซานซฺ', -ซานซฺ) n. ความเฟื่องฟู ความรู้ทางศิลปวรรณกรรมในยุโรปสมัยศตวรรษที่ 14-17, สมัยดังกล่าว, See also: renaissance การฟื้นฟูชีวิตพลังความสนใจหรืออื่น ๆ, ชีวิตใหม่ adj. เกี่ยวกับสมัยดังกล่าว, เกี่ยวกับลักษณะศิลปวรรณกรรมในสมัยดังกล่าว
special characterอักขระพิเศษแต่เดิมใช้หมายถึงอักขระที่เป็นเครื่องหมายต่าง ๆ เช่น + - * / $ = , " " ฯลฯ รวมทั้งสระ วรรณยุกต์ ในภาษาไทย บางทีเรียกรวม ๆ ว่า เครื่องหมายวรรคตอนก็ได้ นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงตัวอักขระที่ไม่สามารถกดได้จากแป้นพิมพ์ แต่อาจใช้เทคนิคบางอย่างทำให้พิมพ์ออกมาได้ เช่น ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช การกดแป้น Shift+ALT+K จะได้ภาพลูกแอปเปิลแหว่ง (สัญลักษณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล) ถ้าใช้แบบอักษรชื่อ Symbol
thesaurus(ธีซอ'รัส) n. พจนานุกรมคำพ้อง (synonyms) และคำที่มีความหมายตรงกันข้าม (antonyms) , พจนานุกรม, ปทานุกรม, อภิธาน, อภิธานชุดวรรณคดี, สารานุกรม, ขุมทรัพย์, ดัชนีข้อมูลของคอมพิวเตอร์
treasury(เทรช'เ?อะรี) n. คลัง, ท้องพระคลัง, กองคลัง, กรมคลัง, ทรัพย์สมบัติ, คลังสมบัติ., See also: treasury กองคลัง, กรมคลัง, กลุ่มวรรณกรรมที่ล้ำค่า, Syn. treasure
treatment(ทรีท'เมินทฺ) n. การรักษา, การเยียวยา, การปฎิบัติต่อ, การกระทำต่อ, วิธีการทางวรรณกรรม, การใส่ (สารเคมีเป็นต้น)
untouchable(อันทัช'ชะเบิล) adj. แตะต้องไม่ได้, แตะไม่ถึง, ห้ามแตะ, ห้ามยุ่ง, ห้ามสัมผัส. n. วรรณะจัณฑาล, สมาชิกวรรณะจัณฑาล.
vandalism(แวน'เดิลลิสซึม) n. การทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือของเอกชน, การทำลายวัฒนธรรมหรือศิลปวรรณคดีของชาติอื่น, พฤติกรรมและลักษณะนิสัยของชนเผ่าVandal., See also: vandalistic adj. vandalish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
caste(n) ตระกูล, ชั้น, วรรณะ, ฐานะทางสังคม
class(n) ประเภท, ขั้น, จำพวก, วรรณะ, ชนิด, ชั้นเรียน, ท่าทาง
ethnography(n) ชาติพันธุ์วรรณนา, ชาติวงศ์วรรณนา
letters(n) อักษรศาสตร์, วรรณคดี, การประพันธ์
literary(adj) ทางวรรณคดี, เกี่ยวกับการประพันธ์, ในเชิงอักษรศาสตร์
literature(n) วรรณกรรม, วรรณคดี, การประพันธ์, อักษรศาสตร์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
flying au(name) ทารกจ้าวเวหา (จากวรรณคดีฝรั่งเศส)
meta-analysis(n) การทบทวนวรรณกรรมระบบเชิงปริมาณ
meta-analysis(phrase) การทบทวนวรรณกรรมระบบเชิงปริมาณ, การทบทวนหลักฐานจากข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมขึ้น
score(n) ยี่สิบ (ใช้ในวรรณกรรมสมัยก่อน ตัวอย่างเช่น threescore คือ หกสิบ เป็นต้น)
suvarnabhumi[สุวรรณภูมิ] (n) สนามบินสุวรรณภูมิ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
蜻蛉日記[かげろうにっき, kagerounikki] (n) วรรณกรรมประเภทบันทึกสมัยเฮอัน ที่ได้รับการบันทึกโดยสตรีเล่มแรกของญี่ปุ่น เขียนโดย 道綱の母(みちつなのはは)เนื้อหาพรรณาเกี่ยวกับความเศร้าจากชีวิตแต่งงานของผู้เขียน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
文語[ぶんご, bungo] TH: ภาษาในวรรณกรรม  EN: literary language
国文[こくぶん, kokubun] TH: วรรณคดีของชาติ  EN: national literature

German-Thai: Longdo Dictionary
Literatur(n) |die, meistens Sg.| วรรณคดี, วรรณกรรม, ผลงานประพันธ์, สิ่งตีพิมพ์
Kaste(n) |die, pl. Kasten| วรรณะในศาสนาฮินดู, ชนชั้นวรรณะ เช่น Diese Menschen standen noch unterhalb der untersten Kaste.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
kindlein Au(n) ทารกน้อยกลอยใจ (จากวรรณกรรมโบราณของเยอรมัน)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top