ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*วงศ์*

   
257 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: วงศ์, -วงศ์-
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชงโค (name ) ..............ชงโค................ ชื่อทางวิทยาศาสตร์............Bauhinia purpurea ชื่อวงศ์............................CAESALPINIACEAE ชื่อสามัญ..........................Orchid Tree, Purder ชื่ออื่นๆ............................เสี้ยวดอกแดง, เสี้ยวดอกขาว ถิ่นกำเนิด..........................ทวีปเอเซีย การขยายพันธุ์....................เพาะเมล็ด ประวัติและข้อมูลทั่วไป.........ดอกชงโคมีหลายสี เช่น ชมพู ขาว ม่วง ชาวอินเดียถือว่าเป็นไม้สวรรค์ขึ้นอยู่ในเทวโลกและถือว่าเป็นไม้ของพระลักษมี นิยมปลูกร่วมกับ กาหลง และ โยทะกา เพราะมีใบคล้ายกัน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์......ชงโคเป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นผลัดใบสูงประมาณ 15 เมตร ใบเป็นรูปไข่แยกเป็น 2 แฉกลึก ช่อดอกออกตามกิ่งข้างและจำนวนดอกน้อย กลีบดอกขาวหรือม่วง ลักษณะคล้ายดอกกล้วยไม้ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เกสรตัวผู้ 5 อัน ขนาดไม่เท่ากัน มีผลเป็นฝักขนาดกว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 15-20 ซม. การปลูกและดูแลรักษา...........ชงโคเป็นไม้ที่ชอบแดด ควรปลูกในที่ได้รับแสงแดดทั้งวัน ดินปลูกควรเป็นดินร่วนระบายน้ำดี มีความ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จั (n vi adj adv ) ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ชื่อผู้จัดทำ นายวุฒิการ เพ็งแก่นแท้ นางสาวสุรางค์รัตน์ วงศ์แก้ว ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อสร้าง และออกแบบระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูลร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียงอำเภอเมือง จังหวัดน่าน (2) เพื่อออกแบบรายงาน รายได้ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต รายได้ปะจำวัน รายได้ประจำเดือน และรายได้ประจำปี และ (3) เพื่อสร้าง และออกแบบรายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน และใบเสร็จรับเงิน ผู้จัดทำได้ดำเนินการโครงการโดยสรุปตามลำดับ คือ (1) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (2) ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโครงการ (3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ (4) การวางแผนการประเมินโครงการ (5) การดำเนินการประเมินโครงการ (6) วิเคราะห์ข้อมูล และ (7) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผลการศึกษา ผลการดำเนินโครงการ (1) สรุปได้ว่าบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 3.90, S.D.= 0.690) และ (2) สรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 0.86, S.D.= 0.674) ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบฐานข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.64, S.D.= 0.397) ด้านที่ 2 ด้านการคำนวณ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.00, S.D.= 0.000) ด้านที่ 3 ด้านการบันทึกข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 4.00, S.D.= 0.298) และด้านที่ 4 ด้านการคำนวณรายงาน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.88, S.D.= 0.602)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปลากระดี่[Pla-Kra-Di] (n ) Gourami (อินโดนีเซีย: Sepat, อีสาน: กระเดิด) เป็นสกุลปลาน้ำจืดจำพวกหนึ่ง ในสกุล Trichogaster ในวงศ์ย่อย Luciocephalinae ในวงศ์ใหญ่ Osphronemidae มีรูปร่างโดยทั่วไป คือ แบนข้างคล้ายใบไม้ หัวมีขนาดเล็ก ปลายปากค่อนข้างแหลม ปากมีขนาดเล็ก มีครีบอกคู่แรกเป็นเส้นยาวใหญ่เห็นได้ชัด ซึ่งเรียกว่า "ตะเกียบ" เป็นอวัยวะช่วยในการสัมผัส มีก้านครีบแขนง 2-4 ก้าน ครีบหลังมีก้านครีบเดี่ยว 3-9 ก้าน และก้านครีบแขนง 7-11 ครีบ ครีบก้นมีก้านครีบเดี่ยว 9-14 ก้าน และมีก้านครีบแขนง 25-40 ก้าน ครีบท้องและครีบก้นต่อยาวเป็นแถวเดียวกัน โดยที่ไม่มีเส้นข้างลำตัว ปลายครีบหางไม่เว้ามากนัก[1] เป็นปลาที่มีการแพร่กระจายพันธุ์ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพบได้แทบทุกประเภทของแหล่งน้ำจืด มีขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ 15 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่ พบทั้งสิ้น 4 ชนิด ได้แก่ ปลากระดี่มุก (Trichogaster leerii) ปลากระดี่นาง (Trichogaster microlepis) ปลาสลิด (Trichogaster pectoralis) ปลากระดี่หม้อ (Trichogaster trichopterus)
Image:
ปลาแรด[Pla-Raed] (n ) Giant gourami-แปลตรงตัว "ปลากระดี่ยักษ์"; ชื่อวิทยาศาสตร์: Osphronemus goramy) เป็นปลาน้ำจืดในสกุลปลาแรด ในวงศ์ Osphroneminae ซึ่งอยู่ในวงศ์ใหญ่ Osphronemidae นับเป็นปลาแรดชนิดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด
ปูจั๊กจั่น (n ) Red Frog Crab, Spanner Crab หรือ Kona Crab; ชื่อวิทยาศาสตร์: Ranina vanima) เป็นปูในวงศ์ รานินีดี้ (Family Raninidae) ถิ่นที่อยู่ตั้งแต่หมู่เกาะฮาวาย ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ไทย จนไปถึงหมู่ เกาะอินโดนีเซีย และ แอฟริกาตะวันออก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงศ์[N] family, See also: dynasty, lineage, clan, race, tribe, Syn. ตระกูล, สกุล, Example: พืชในวงศ์ปาล์มมักเป็นพืชใบใหญ่, Thai definition: กลุ่มของคนหรือสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์สืบเนื่องต่อกันทางเชื้อสาย
มหาวงศ์[N] treatise on the history of Buddhism in Lankha, Ant. จุลวงศ์, Example: ราชสำนักจัดให้มีการแปลมหาวงศ์จากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ชื่อหนังสือพงศาวดารลังกา
ราชวงศ์[N] dynasty, See also: royal house, royal family, Syn. วงศ์สกุล, Example: ประเพณีการแต่งงานของจีนมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิว, Count unit: ราชวงศ์, Thai definition: ตระกูลของพระราชา, Notes: (สันสกฤต)
วงศ์วาน[N] family, See also: relations, relatives, kin kinsfolk, Syn. วงศ์วานว่านเครือ, วงศาคณาญาติ, Thai definition: ลูกหลานเหลนในตระกูล
อนุวงศ์[N] collateral branch of a family, See also: line or lineage that follows, subfamily, Syn. อนุพงศ์, Thai definition: วงศ์ที่เนื่องมา, เชื้อพระวงศ์ชั้นผู้น้อย, วงศ์ย่อยที่สืบมาจากวงศ์ใหญ่
วงศ์สกุล[N] family, See also: lineage, descent, stock, Syn. ตระกูล, เชื้อสาย, เหล่ากอ, วงศ์วาน, สกุล, Example: รางวัลสดุดียกย่องที่เขาได้รับในครั้งนี้นับว่าเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลของเขาเป็นอันมาก
จันทรวงศ์[N] dynasty of the moon, See also: lineage of the moon, Thai definition: เชื้อสายของกษัตริย์ที่มีกำเนิดจากพระจันทร์
ประยูรวงศ์[N] family, See also: lineage, race, stock, pedigree, ancestry, Syn. เชื้อสาย, ตระกูล, เผ่าพันธุ์, ประยูรญาติ, ประยูร, ญาติ, วงศ์ตระกูล, เครือญาติ, Example: งานแต่งงานนี้เป็นงานที่รวมญาติประยูรวงศ์ได้มากที่สุด
พระราชวงศ์[N] royal family, See also: royalty, Syn. ราชวงศ์, Example: หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต ทรงแนะนำเกี่ยวกับพระราชวงศ์จักรี, Count unit: ราชวงศ์, Thai definition: ตระกูลของพระเจ้าแผ่นดิน, Notes: (ราชา)
วงศ์ตระกูล[N] lineage, See also: descendant, pedigree, nationality, family, genealogy, heredity, parentage, Syn. ตระกูล, วงศ์สกุล, สกุล, พงศ์, วงศ์, Example: ผมจะไม่ทำให้ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลต้องเสื่อมเสียเป็นอันขาด, Thai definition: กลุ่มบุคคลที่มีบรรพบุรุษเดียวกัน
สันตติวงศ์[N] royal succession, Example: รัฐบาลกราบบังคมทูล ขอพระราชทานอัญเชิญพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ตามกฏมฌเฑียรบาล เป็นรัชกาลที่ 8 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์, Thai definition: การสืบต่อตระกูลของพระมหากษัตริย์โดยเชื้อสาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สันตติวงศ์[N] royal succession, Example: รัฐบาลกราบบังคมทูล ขอพระราชทานอัญเชิญพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ตามกฏมฌเฑียรบาล เป็นรัชกาลที่ ๘ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์, Thai definition: การสืบต่อตระกูลของพระมหากษัตริย์โดยเชื้อสาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พระบรมวงศ์เธอ[N] prince/princess, See also: grandson/granddaughter of the king, Example: คณะนิติศาสตร์จัดพิธีถวายสักการะพระรูปพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์, Count unit: พระองค์
พระบรมวงศานุวงศ์[N] member of the royal family, See also: royalty, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างเหรียญรัชฎาภิเศกมาลา สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์, Count unit: พระองค์, Thai definition: พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์
สืบราชสันตติวงศ์[V] succeed to the throne, See also: enthrone, Syn. สืบราชสมบัติ, สืบสาย, สืบตระกูล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์น. กฎหมายที่วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสืบราชสมบัติ.
จันทรวงศ์น. วงศ์แห่งกษัตริย์เนื่องมาจากพระจันทร์, คู่กับ สุริยวงศ์.
จุลวงศ์(จุนละ-) น. ชื่อหนังสือพงศาวดารลังกา แต่งเป็นภาษาบาลีต่อจากมหาวงศ์ ตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าสิริเมฆวรรณจนถึงลังกาถูกอังกฤษยึดครอง.
เชื้อพระวงศ์น. ผู้ที่สืบเชื้อสายราชสกุล ตลอดลงมาจนถึงผู้ที่นับเนื่องอยู่ในราชสกุล ได้แก่ หม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวง และผู้ที่ใช้คำว่า ณ อยุธยา ต่อท้ายชื่อสกุล แต่มิได้หมายรวมถึงสตรีที่สมรสกับผู้สืบสายราชสกุล.
ธงบรมราชวงศ์น้อยน. ธงสำหรับองค์สมเด็จพระบรมราชชนนี แบ่งตามความยาวออกเป็น ๒ ตอน ตอนต้นมีลักษณะและสีอย่างเดียวกับตอนต้นของธงบรมราชวงศ์ใหญ่แต่กว้างไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อสีแดงแปลงเป็นรูปธงยาวเรียว โดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหนึ่งของธงตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก ๓ ใน ๘ ส่วนของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป็น ๘ เท่าของความกว้างของตอนต้น ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงบรมราชวงศ์ใหญ่ หมายความว่า โปรดเกล้าฯ ให้งดการยิงสลุตถวายคำนับ.
ธงบรมราชวงศ์ใหญ่น. ธงสำหรับองค์สมเด็จพระบรมราชชนนี มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน พื้นธงสีเหลือง ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก ๑ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธง ที่ตรงกลางตอนต้น ๒ ใน ๓ ส่วนของผืนธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาบ มีขนาดกว้างยาวครึ่งหนึ่งของความกว้างของผืนธง ภายในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาบมีรูปมงกุฎขัตติยราชนารีประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า ๒ ชั้นเหนือตั่ง และมีตั่งลดตั้งฉัตรกลีบบัว ๕ ชั้น อยู่ ๒ ข้าง รูปเหล่านี้เป็นสีเหลืองเข้ม.
ผู้เนื่องในพระราชวงศ์น. ราชนิกุลรวมทั้งสตรีที่สมรสกับราชนิกุล.
พระบรมวงศ์น. สมเด็จพระบรมราชินี ลงมาจนถึงพระองค์เจ้าที่เป็นพระราชโอรสพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์.
พระบรมวงศานุวงศ์น. พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์.
พระประยูรวงศ์น. วงศ์ญาติของพระมหากษัตริย์.
พระราชวงศ์น. วงศ์ตระกูลของกษัตริย์
พระราชวงศ์เจ้านายในวงศ์ตระกูลของกษัตริย์.
พระอนุวงศ์น. พระองค์เจ้าที่มิได้เป็นพระราชโอรสพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์และหม่อมเจ้า.
มหาวงศ์น. ชื่อหนังสือพงศาวดารลังกา แต่งเป็นภาษาบาลีโดยพระมหานาม เพื่อเรียบเรียงตำนานพระพุทธ-ศาสนาและเหตุการณ์บ้านเมืองของลังกาทวีปตั้งแต่สมัยแรกเริ่มจนถึงรัชสมัยพระเจ้าคชพาหุ.
ร่วมวงศ์ก. ร่วมในวงศ์ตระกูลเดียวกัน, ร่วมนามสกุลเดียวกัน.
ร่วมวงศ์ไพบูลย์ก. ร่วมเป็นพวกเดียวกัน เช่น ร่วมวงศ์ไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา
ร่วมวงศ์ไพบูลย์ร่วมทำด้วย.
ราชวงศ์น. วงศ์ตระกูลของกษัตริย์ เช่น ราชวงศ์พระร่วง ราชวงศ์บ้านพลูหลวง ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์วินเซอร์
ราชวงศ์ตำแหน่งเจ้านายในเมืองประเทศราชฝ่ายเหนือ เรียกว่า เจ้าราชวงศ์.
ราชสันตติวงศ์น. ลำดับชั้นพระบรมราชวงศ์ในการสืบราชสมบัติตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. ๒๔๖๗.
วงศ-, วงศ์(วงสะ-, วง) น. เชื้อสาย, เหล่ากอ, ตระกูล.
วงศ์ทศกัณฐ์น. เรียกญาติพี่น้องมาก ว่า วงศ์ทศกัณฐ์.
วงศ์วานน. ลูกหลานเหลนในตระกูล, มักใช้เข้าคู่กับคำ ว่านเครือ เป็น วงศ์วานว่านเครือ.
สืบราชวงศ์ก. สืบวงศ์พระมหากษัตริย์.
สืบราชสันตติวงศ์ก. ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนซึ่งอยู่ในราชวงศ์เดียวกัน เช่น กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. ๒๔๖๗, สืบสันตติวงศ์ ก็ว่า.
สืบสันตติวงศ์ก. ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนซึ่งอยู่ในราชวงศ์เดียวกัน, สืบราชสันตติวงศ์ ก็ว่า.
สุริยวงศ์น. วงศ์แห่งกษัตริย์เนื่องมาจากพระอาทิตย์, คู่กับ จันทรวงศ์.
หม่อมราชวงศ์น. สกุลยศของบุตรหรือธิดาของหม่อมเจ้า.
หริวงศ์(หะริวง) น. วงศ์หรือเชื้อพระนารายณ์คือพระรามเป็นต้น.
อนุวงศ์น. พระองค์เจ้าที่มิได้เป็นพระราชโอรสพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์และหม่อมเจ้า, ใช้ว่า พระอนุวงศ์.
อสัมภินพงศ์, อสัมภินวงศ์น. เชื้อสายที่ไม่เจือปน.
อินทรวงศ์(อินทฺระ-) น. ชื่อฉันท์ ๑๒ แบบหนึ่ง หมายความว่า ฉันท์ที่มีสำเนียงไพเราะดุจเสียงปี่ของพระอินทร์ วรรคหน้ามี ๕ คำ วรรคหลังมี ๗ คำ รวม ๒ วรรค เป็น ๑ บาท นับ ๒ บาท เป็น ๑ บท คำที่ ๓ ของวรรคหน้ากับคำที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๖ ของวรรคหลังเป็นลหุ นอกนั้นเป็นครุ คำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ รับสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่ ๓ เช่น
(อิลราช).

กก ๓น. ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Cyperaceae เกิดในที่ชื้นแฉะ ชนิดลำต้นกลมใช้ทอหรือสานเสื่อ เรียกว่า กกกลมหรือกกเสื่อ ( Cyperus corymbosus Rottb.) ที่ลำต้นเป็นสามเหลี่ยม เช่น กกลังกา ( C. involucratus Rottb.) กกสามเหลี่ยม [ Actinoscirpus grossus (L. f.) Goetgh. et D.A. Simpson] กกขนากหรือกกกระหนาก ( C. difformis L.).
กกช้างน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Typha angustifolia L. ในวงศ์ Typhaceae ขึ้นในนํ้า ช่อดอกคล้ายธูปขนาดใหญ่, กกธูป ธูปฤๅษี ปรือ หรือ เฟื้อ ก็เรียก.
กฎมนเทียรบาลน. ข้อบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับพระราชฐาน พระราชวงศ์ และระเบียบการปกครองในราชสำนัก, โบราณใช้ว่า กฎมณเฑียรบาล หรือ กฎมณเทียรบาล ก็มี.
กด ๒น. ชื่อปลาไม่มีเกล็ด มีหนวด หลายชนิด หลายขนาด ครีบหลังตอนแรกและครีบอกมีก้านครีบเป็นเงี่ยง ครีบหลังตอนที่ ๒ เป็นครีบไขมัน ส่วนใหญ่เป็นสกุล Arius ในวงศ์ Ariidae พบมากในเขตนํ้ากร่อย เช่น กดแดงหรือกดหัวโม่ง ( A. caelatusValencienne s) บางชนิดพบในทะเล เช่น กดทะเลหรือริวกิว [ A. thalassinus (Rüppell)], ที่อยู่ในสกุล Ketengus ได้แก่ กดหัวโต ( K. typusBleeker), ในสกุล Hemipimelodus เช่น กดโป๊ะ [ H. borneensis (Bleeker)].
กด ๒ชื่อปลานํ้าจืดบางชนิดในสกุล Hemibagrus วงศ์ Bagridae ลักษณะทั่วไปคล้ายกด (๑) เช่น กดเหลือง ชงโลง หรือ กดขาว [ H. nemurus (Valenciennes)] กดคัง [ H. wyckii (Bleeker)].
กดเหลืองน. ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Hemibagrus nemurus (Valenciennes) ในวงศ์ Bagridae ไม่มีเกล็ด หัวแบน หนวดยาวถึงครีบก้น ข้างลำตัวสีเหลือง ด้านหลังสีน้ำตาลดำ มีชุกชุมทั่วไป แม้ในเขตน้ำกร่อยใกล้ปากแม่น้ำ ขนาดยาวได้ถึง ๖๕ เซนติเมตร, กดขาว หรือ ชงโลง ก็เรียก.
ก้นขบน. ชื่องูขนาดเล็กชนิด Cylindrophis ruffus (Laurenti) ในวงศ์ Aniliidae หรือ Uropeltidae สีดำแกมม่วง มีลายประตามลำตัวสีขาวเห็นได้ชัดเมื่อยังมีขนาดเล็ก ท้องมีลายดำขาวสลับกัน พื้นท้องของหางเกือบปลายสุดมีสีแดงอมส้ม ไม่มีพิษ แต่เข้าใจกันว่ามีพิษข้างหางเพราะชูและแผ่หางแบนม้วนให้เห็นเมื่อพบศัตรู.
ก้นปล่องน. ชื่อยุงในสกุล Anopheles วงศ์ Culicidae ที่พบทั่วไป เช่น ชนิด A. dirus Peyton & Harrison, A. minimusTheobald, A. maculatus Theobald ยุงเหล่านี้เวลาเกาะหรือดูดเลือดคนหรือสัตว์ หัวจะปักลง ก้นชี้ขึ้น ผนังด้านล่างของส่วนท้องไม่มีเกล็ด ทั้งเพศผู้และเพศเมียมีรยางค์ปากยื่นยาวออกมา ๑ คู่ ทำให้เหมือนกับมีปากเป็นสามแฉก เพศเมียดูดเลือดและบางชนิดเป็นพาหะในการนำโรคมาสู่คนและสัตว์ เช่น ไข้มาลาเรีย เพศผู้กินนํ้าหรือนํ้าหวานจากเกสรดอกไม้.
กบ ๒น. ชื่อสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหลายชนิด ในสกุล Rana วงศ์ Ranidae ลำตัวสั้นป้อมมีขนาดต่าง ๆ กัน ขาคู่หลังใหญ่และยาวกว่าขาคู่หน้า ตีนแบนมีพังผืดติดเป็นพืด เมื่อโตเต็มที่ไม่มีหาง กระโดดได้ไกล ว่ายน้ำ ดำน้ำได้เร็ว เมื่อยังเป็นตัวอ่อนมีหาง อยู่ในน้ำเรียกว่า ลูกอ๊อด ภายหลังจึงงอกขา หางหดหายไป แล้วขึ้นอาศัยบนบก หน้าแล้งอยู่แต่ในรู ไม่ออกหาอาหารชั่วคราว เรียกว่า กบจำศีล เช่น กบนา [ Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann) หรือ R. rugulosus (Wiegmann)].
กบทูดน. ชื่อกบภูเขาขนาดใหญ่ที่สุดชนิด Rana blythii Boulenger ในวงศ์ Ranidae ปากค่อนข้างแหลมเมื่อเทียบกับชนิดอื่น กระดูกขากรรไกรบนยาวแหลมออกมาคล้ายเขี้ยว ขนาดลำตัวอาจยาวถึง ๓๐ เซนติเมตร อาศัยในป่าดงดิบชื้นตามลำธารบนภูเขา, พายัพเรียก เขียดแลว.
กบนาน. ชื่อกบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann) หรือ Rana rugulosus (Wiegmann) ก็มีใช้กัน ในวงศ์ Ranidae หลังสีน้ำตาลอมเขียวมีจุดสีน้ำตาลเข้มถึงดำกระจายทั่วไป ท้องสีขาวนวล กินแมลง เป็นชนิดที่มีแพร่หลายมากที่สุดในประเทศไทย.
กบบัวน. ชื่อกบขนาดเล็กชนิด Rana erythraea (Schlegel) ในวงศ์ Ranidae ตัวสีเขียวมีแถบสีขาวพาดตามยาวลำตัว อาศัยอยู่ตามกอบัว จึงมีผู้เรียกว่า เขียดบัว และร้องเสียง “จิ๊ก ๆ ” บางครั้งจึงเรียกว่า เขียดจิก.
กบ ๕ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวชนิดหนึ่งในสกุล Geodorum วงศ์ Orchidaceae หัวมีลักษณะเหมือนกบ เชื่อกันว่าใช้ในทางอยู่ยงคงกระพันได้, ข้าวอังกุลี ก็เรียก.
กรด ๓(กฺรด) น. ชื่อไม้เถาชนิด Combretum tetralophum C. B. Clarke ในวงศ์ Combretaceae มักขึ้นในที่นํ้าท่วม เช่น ตามฝั่งนํ้าลำคลอง ใบโดยมากออกรอบข้อ ๒ หรือ ๓ ใบ ใบอ่อนสีม่วงดำ เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเขียว ผลมีสันแข็งเป็น ๔ ครีบ, เถาวัลย์กรด ก็เรียก
กรรเชียงปู(กัน-) น. เรียกขาคู่สุดท้ายของปูในวงศ์ Portunidae เช่น ปูม้า ปูทะเล ซึ่งปล้องปลายมีลักษณะแบนคล้ายใบพาย, กระเชียงปู ก็เรียก.
กรรณิการ์น. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Nyctanthes arbortristis L. ในวงศ์ Oleaceae ใบคาย ดอกหอม กลีบดอกสีขาว หลอดดอกสีแสด ใช้ย้อมผ้า, เขียนเป็น กณิการ์ หรือ กรณิการ์ ก็มี.
กรวย ๒น. ชื่อไม้ต้นชนิด Horsfieldia irya (Gaertn.) Warb. ในวงศ์ Myristicaceae ขึ้นตามฝั่งนํ้าลำคลอง ใบเป็นมันคล้ายใบจำปี แต่เรียวและนิ่มกว่า ดอกสีเหลือง ผลกลมเป็นพวงคล้ายมะไฟ, กรวยบ้าน ก็เรียก.
กรวย ๒ชื่อไม้พุ่มชนิด Casearia grewiifolia Vent. ในวงศ์ Flacourtiaceae ใบคล้ายชนิดแรกแต่ปลายมน มีขนมาก ขอบใบมีจักเล็ก ๆ เชื่อกันว่าเป็นยาสูบแก้ริดสีดวงจมูก, กรวยป่า ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polyanthousมีดอกมาก [วงศ์ Compositae] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
labiumกลีบล่าง [พืชวงศ์ Labiatae] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
line of successionลำดับการสืบราชสันตติวงศ์, ลำดับการสืบทอดตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
right of accessionสิทธิที่จะสืบราชสันตติวงศ์ (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subfamilyวงศ์ย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
succession, line ofลำดับการสืบราชสันตติวงศ์, ลำดับการสืบทอดตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accession, right ofสิทธิที่จะสืบราชสันตติวงศ์ (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mesocotylปล้องแรก [วงศ์ Gramineae] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mestome sheathเนื้อเยื่อชั้นในหุ้มท่อลำเลียง [วงศ์ย่อย Festucoid] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
monotypicมีชนิดเดียว [วงศ์, สกุล] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cochleaฝักบิดเป็นเกลียว [วงศ์ Leguminosae] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
collet; collar๑. รอยต่อ [ระหว่างลำต้นและราก]๒. คอใบ [วงศ์ Gramineae] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
collar; collet๑. รอยต่อ [ระหว่างลำต้นและราก]๒. คอใบ [วงศ์ Gramineae] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
culmลำต้น [วงศ์ Gramineae และ Cyperaceae] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dynastyราชวงศ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glumeกาบช่อย่อย [วงศ์ Gramineae และ Cyperaceae] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
family of curvesวงศ์เส้นโค้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
familial-ในวงศ์ตระกูล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
familyวงศ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
familyวงศ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
intermarriage๑. สมรสร่วมวงศ์๒. อันตรสมรส, สมรสต่างพวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heredofamilial-ในวงศ์ตระกูลโดยกรรมพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Heir to the Throneรัชทายาท, ผู้สืบสันตติวงศ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unigenericมีหนึ่งสกุล [วงศ์] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พระเมรุเป็นเมรุที่ใช้สำหรับราชวงศ์ที่ทรงฐานานุศักดิ์ เมื่อตายใช้ราชาศัพท์ว่า ทิวงคต หรือสิ้นพระชนม์โดยที่ภายในพระเมรุไม่มีพระเมรุทอง [ศัพท์พระราชพิธี]
พระโกศที่ใส่พระบรมศพ และพระศพเจ้านาย ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ กับโกศที่พระราชทานสำหรับศพข้าราชการผู้มีบรรดาศักดิ์สูง ตามคตินิยมของพราหมณ์ที่เชื่อว่า ต้องตั้งพระศพในท่ายืน, นั่ง, คุกเข่า หรือกอดเข่าประสานมือ เพื่อส่งพระศพและพระวิญญาณเสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์ พระโกศสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้ ๒ ประเภท ๑. พระโกศสำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพ ๒. พระโกศพระบรมอัฐิหรือพระอัฐิ

พระโกศ

ที่ใส่พระบรมศพ และพระศพเจ้านาย ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ [ศัพท์พระราชพิธี]

พระราชสาส์นจดหมายหรือหนังสือของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระบรมวงศานุวงศ์ [ศัพท์พระราชพิธี]
สวรรคตไปสู่สวรรค์, ตาย, (ใช้ในราชาศัพท์สําหรับพระเจ้าแผ่นดิน สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และพระบรมราชวงศ์ที่ทรงได้รับพระราชทานฉัตร ๗ ชั้น). (ส. สฺวรฺค + คต ว่า ไปสู่สวรรค์) [ศัพท์พระราชพิธี]
บรมวงศานุวงศ์ญาติผู้ใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน [ศัพท์พระราชพิธี]
พระชฎาเครื่องสวมศีรษะยอดแหลมสูง (พระราชวงศ์) [ศัพท์พระราชพิธี]
พระที่นั่งทรงธรรมอาคารโถง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระเมรุ ใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และเป็นที่สำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ [ศัพท์พระราชพิธี]
พระอิสริยยศยศอันยิ่งใหญ่, ยศที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ หมายถึง สกุลยศของพระราชวงศ์ที่ถือกำเนิดมาว่ามียศทางขัตติยราชสกุลชั้นใด เช่น เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า หม่อมเจ้า, ถ้าพระราชวงศ์พระองค์ใดได้ปฏิบัติราชการแผ่นดิน มีความดีความชอบ ก็อาจได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นเจ้าต่างกรมจึงต่อพระนามกรมไว้ท้ายพระ นามเดิม เช่น พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ [ศัพท์พระราชพิธี]
ญาติคนในวงศ์วาน
คำที่มักเขียนผิด คือ ญาต [คำที่มักเขียนผิด]
Buddhasพุทธวงศ์ [TU Subject Heading]
Royal housesราชสกุลวงศ์ [TU Subject Heading]
Shah dynasty, 1768-ราชวงศ์ชาห์, ค.ศ. 1768- [TU Subject Heading]
Solanum sanitwongseiมะแว้งต้น (โซลานุม สนิทวงศ์ซี) [TU Subject Heading]
Family, Soil วงศ์ดิน
ระดับหนึ่งของการจำแนกดินใน ระบบอนุกรมวิธานดิน (soil taxonomy) อยู่ระหว่างกลุ่มดินย่อย (subgroup) และชุดดิน (soil series) ดินที่อยู่ในวงศ์เดียวกัน จะมีสมบัติทางกายภาพ (ชั้นอนุภาคดิน อุณหภูมิ ความลึก และความลาดชัน ฯลฯ) และทางแร่คล้ายคลึงกัน สมบัติเหล่านี้มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช [สิ่งแวดล้อม]
audienceการเข้าเฝ้าฯ " ใช้สำหรับการเข้าเฝ้าฯ พระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือพระราชวงศ์ ชั้นสูง " [การทูต]
Congress of Viennaเป็นการประชุมระหว่างประเทศที่สำคัญในยุโรป ได้จัดให้มีขึ้นหลังจากเสร็จสงครามนโปเลียน (กันยายน ค.ศ. 1814 ? มิถุนายน ค.ศ. 1815) ประเทศที่ร่วมการประชุมมี ออสเตรีย อังกฤษ ฝรั่งเศส รัฐสันตะปาปา ปรัสเซีย และรัสเซีย ภาระหน้าที่สำคัญของการประชุม คือ การปักปันเขตแดนกันใหม่ และจัดให้ราชวงศ์เก่าแก่กลับฟื้นคืนมาใหม่ ทั้งในประเทศฝรั่งเศส สเปน อิตาลี และเยอรมนี สหภาพแห่งนอร์เวย์ และสวีเดน สหภาพแห่งเบลเยี่ยม และฮอลแลนด์ พร้อมทั้งกำหนดให้สวิตเซอร์แลนด์ มีฐานะเป็นประเทศเป็นกลางถ้ามองในแง่การทูต ผลสำเร็จสำคัญที่สุดจากการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนาคือ ข้อมติกำหนดลำดับอาวุโสของคณะผู้แทนทางการทูต โดยถือหลักอาวุโสไม่ว่าในตำแหน่งใด แทนที่จะถือตามสถานภาพและความสำคัญของกษัตริย์อย่างแต่ก่อน รวมทั้งจัดประเภทของนักการทูต ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ตามระเบียบที่วางขึ้นใหม่ต่อมาในการประชุม ณ Aix-la-Chapelle ได้แก่1) เอกอัครราชทูต (Ambassadors) ตัวแทนขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา (Papal legates) และหัวหน้าคณะทูตของสมเด็จพระสันตะปาปา (Papal Nuncios)2) ผู้แทนทางการทูตผู้มีอำนาจพิเศษ (Envoys Extra-ordinary) และเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็ม (Ministers Plenipotentiary) อินเตอร์นันสิโอของสมเด็จพระสันตะปาปา3) อัครราชทูตผู้มีถิ่นประจำ (Ministers Resident)4) อุปทูต (Chargé d?affaires)คองเกรสแห่งเวียนนายังวางระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการจัดลำดับ อาวุโสของบุคคลในคณะทูต ซึ่งชาติต่าง ๆ ได้ลงนามรับรองในสนธิสัญญาพาหุภาคีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว [การทูต]
Excellencyเป็นคำแสดงตำแหน่งที่ใช้เรียกตัวเอกอัครราชทูต ทั้งโดยวาจาและโดยลายลักษณ์อักษร เป็นคำที่เริ่มใช้กันตั้งแต่สมัยทำสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลีย (Treaty of Westphalia) เมื่อ ค.ศ. 1648 และได้นำมาใช้ทั่วทวีปยุโรปหลังจากการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนา (ค.ศ. 1815) แต่ถ้าบังเอิญเอกอัครราชทูตของประเทศหนึ่งใดเป็นบุคคลเชื้อพระวงศ์ แทนที่จะเรียกเอกอัครราชทูตผู้นั้นด้วยคำว่า Excellency ก็ให้เรียกด้วยคำว่า ?Royal Highness? แทนแต่เดิมคำ ?Excellency? ซึ่งเป็นคำเติมหน้าชื่อแสดงตำแหน่งนี้ใช้เรียกเฉพาะตัวเอกอัครราชทูตเท่า นั้น แต่ในทางปฏิบัติ ทุกวันนี้ได้นิยมใช้เรียกตัวอัครราชทูต (Ministers) เช่นกัน ส่วนภริยาของเอกอัครราชทูตนั้นก็ได้รับการยกย่องโดยใช้คำ Excellency ด้วย แต่สำหรับเอกอัครราชทูตที่เป็นสตรี สามีของเธอจะไม่ได้รับเรียกเช่นนั้น นอกจากนั้น คำแสดงตำแหน่งนี้ยังใช้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และมีหลายประเทศได้นำไปใช้เรียกประมุขของรัฐบาลหรือรัฐมนตรีด้วย แต่การปฏิบัติดังนี้ย่อมแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ส่วนเลขาธิการสหประชาชาตินั้น ใช้เรียกกันเป็นทางการว่า Excellency และสำหรับกรณีที่ไม่เป็นทางการก็เรียกว่า Mr. Secretary-General [การทูต]
visitการเยือน " - State Visit การเยือนอย่างเป็นทางการในระดับประมุขของรัฐ หมายถึง การเยือนของบุคคลสำคัญของต่างประเทศในระดับประมุขของรัฐ ที่มีสถานะเป็นกษัตริย์หรือประธานาธิบดี โดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐผู้รับ รัฐผู้รับจะจัดพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบ - Official Visit การเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ รัฐบาล หมายถึง การเยือนเป็นทางการของประมุขของรัฐ มกุฎราชกุมาร หัวหน้ารัฐบาล หรือหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศที่มีตำแหน่ง เทียบเท่า โดยเป็นแขกรับเชิญของรัฐบาล และจัดพิธีการรับรองต่าง ๆ อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบ - Visit as Guest of the Royal Thai Government การเยือนในฐานะแขกของรัฐบาล หมายถึง การเยือนของประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาลและหัวหน้า องค์การระหว่างประเทศที่มีตำแหน่งเทียบเท่าซึ่งไม่ได้เดินทางมาเยือนอย่าง เป็นทางการหรือเพื่อเจรจาทำงาน รวมทั้งการเสด็จฯ เยือนของพระราชวงศ์ รองประธานาธิบดีและบุคคลสำคัญอื่น ๆ ที่มีตำแหน่งเทียบเท่า ซึ่งรัฐบาลไทยปรารถนาที่จะแสดงไมตรีจิตโดยเชิญให้มาเยือนประเทศไทยในฐานะแขก ของรัฐบาล และจัดการต้อนรับให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเยือนในแต่ละกรณี - Working Visit การเยือนเพื่อเจรจาทำงาน หมายถึง การเยือนของบุคคลสำคัญจากต่างประเทศในระดับประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาล และหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศที่มีตำแหน่งเทียบเท่าที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ เจรจาในปัญหาหรือประเด็นใดเป็นการเฉพาะในระยะเวลาอันสั้น - Visit as Guest of Their Majesties the King and Queen of Thailand การเยือนในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ หมายถึง การเสด็จเยือนของพระราชวงศ์ต่างประเทศ หรือการเยือนของบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วน พระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ - Private Visit การเยือนส่วนตัวหรือแวะผ่าน หมายถึง การเยือนของบุคคลสำคัญจากต่างประเทศในระดับประมุขของรัฐ พระราชวงศ์ หัวหน้ารัฐบาล หรือผู้นำองค์การระหว่างประเทศที่มีตำแหน่งเทียบเท่า และบุคคลสำคัญอื่น ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเยือนเป็นการส่วนตัวหรือการแวะผ่านประเทศในระยะเวลา อันสั้น รัฐผู้รับจะจัดการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ตามความเหมาะสม " [การทูต]
Fam. Elapidaeวงศ์งูสามเหลี่ยม [การแพทย์]
Familyวงศ์,ตระกูล,ครอบครัว [การแพทย์]
familyวงศ์, ลำดับหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต  (ดู kingdom ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
inbreedingการผสมพันธุ์ในพวก, การผสมพันธุ์ในระหว่างสิ่งมีชีวิตที่มีพ่อแม่เดียวกัน หรือเชื้อวงศ์ใกล้ชิดกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Not the wheel.แม้ราชวงศ์ฮันโนเวอร์ Help! (1965)
Inside are the remains of Nurhachi... first Emperor of Manchu Dynasty.ภายในซากของ Nurhachi ... ครั้งแรกของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์แมนจู Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Your only interest has been hunting aristocrats.อย่างเดียวที่นายสน ก็คือการกำจัดพวกราชวงศ์นั่น Vampire Hunter D (1985)
But he didn't know anything about aristocrats.แต่เขาไม่มีความรู้เรื่อง ราชวงศ์รัตติกาล Vampire Hunter D (1985)
"You should only ask vampire hunters about aristocrats.""ลูกควรถามนักล่าแวมไพร์ ถ้าอยากรู้เรื่องของ ราชวงศ์รัตติกาล" Vampire Hunter D (1985)
But she is a fool and not worthy of our clan.แต่เห็นชัดว่าเป็นแค่ นังคนเขลาที่ไม่คู่ควร กับราชวงศ์ของเราเลย Vampire Hunter D (1985)
Well Doris, tomorrow, you can finally join an aristocrat's family.ว่ายังไง ดอริส พรุ่งนี้เจ้าจะได้เข้า ร่วมกับราชวงศ์ของเรา Vampire Hunter D (1985)
Our aristocrats have slept with lower class women for fun.ราชวงศ์ของเราบางคน ไปมีความสัมพันธ์กับหญิงชั้นต่ำ เพื่อความสำราญ Vampire Hunter D (1985)
It's the aristocrat!รถม้าของราชวงศ์รัตติกาล! Vampire Hunter D (1985)
It's the aristocrat's carriage!นั่นรถม้าของราชวงศ์รัตติกาล! Vampire Hunter D (1985)
A messenger from the aristocrat is here.คนส่งสารของ ราชวงศ์รัตติกาล มาที่นี่ Vampire Hunter D (1985)
My blood is mixed with the aristocrats whom you hate.ในตัวของฉัน มีเลือดของราชวงศ์ รัตติกาลที่เธอเกลียด Vampire Hunter D (1985)
I would rather die than become an aristocrat.ฉันควรจะตาย ดีกว่ากลายเป็น ราชวงศ์รัตติกาล Vampire Hunter D (1985)
I am not just "anyone" in the lower class. I'm an aristocrat.ข้าไม่ใช่พวกชั้นต่ำ ข้าคือสายเลือดแท้ แห่งราชวงศ์ Vampire Hunter D (1985)
Thus, the aristocrats control the lowly humans.เป็นความจริงที่ ราชวงศ์รัตติกาล ปกครองพวกชั้นต่ำ Vampire Hunter D (1985)
Ramica, your high pride is purely aristocratic.รามิก้าเอ๋ย ศักดิ์แห่งราชวงศ์ ของเจ้านั่นจริงแท้ Vampire Hunter D (1985)
Late 14th century, Ming dynasty.ปลายศตวรรษที่ 14, ราชวงศ์หมิง. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Be still, my son. She's only after the royal jewels.ช้าก่อน ลูกชายข้า นางก็แค่ต้องการเพชรนิลจินดาของมีค่าของราชวงศ์ Mannequin: On the Move (1991)
You know she's not our type.เจ้าก็รู้ ว่านางไม่ใช่คนแบบที่ราชวงศ์เราต้องการ Mannequin: On the Move (1991)
My little nip and tuck derriere is gonna be in a sling if anything happens to that statue, those clothes or the royal jewels.คนสวยของฉัน ต้องมาห้อยอยู่บนสลิง ถ้าเกิดว่า หุ่น ชุดเสื้อผ้า หรือเครื่องเพชรราชวงศ์เป็นอะไรไปล่ะก็ Mannequin: On the Move (1991)
Oh, that's too bad. It's just for royalty, huh?แย่จัง มันสงวนไว้สำหรับพวกราชวงศ์เหรอ Mannequin: On the Move (1991)
Bavaria. Oh, your father always claimed to have royal Bavarian blood.บาวาเรียเหรอ พ่อของลูกพูดอยู่เสมอเลย ว่าเขามีเลือดของราชวงศ์บาวาเรียนด้วยนะ Mannequin: On the Move (1991)
I come from a long line of fencers. I have royal Bavarian blood.ฉันมาจากสายเลือดของนักสู้ มีเลือดของราชวงศ์บาวาเรียน Mannequin: On the Move (1991)
Well, you know, um...royalty going out into the city in disguise, it sounds a little strange, don't you think?อืม การที่ราชวงศ์ปลอมตัวลงมาเที่ยวในเมืองเนี่ย มันดูแปลกๆนะ ว่ามั้ย Aladdin (1992)
Is she related to the Royal Family or something?เธอมีความสัมพันธ์กับ พระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าอะไร? In the Name of the Father (1993)
If your nephew does not object to my connections, they can be nothing to you.ถ้าหลานของคุณไม่ได้สนใจวงศ์วานของฉัน พวกเขาก็ไม่มีผลอะไรต่อคุณ Episode #1.6 (1995)
All the Romanovs are dead. They're dead.ราชวงศ์โรมานอฟล้วนสิ้นไป พวกเขาตายแล้ว Anastasia (1997)
When the royals betrayed me they made a mistakeเมื่อราชวงศ์หักหลังข้า พวกเขาผิดพลาดมหันต์ Anastasia (1997)
Dimitri, do you really think I'm royalty?ดิมิทรี นายคิดจริงๆหรือว่าฉัน เป็นเชื้อพระวงศ์Anastasia (1997)
I see an engaging and fiery young woman, who, on occasion, has shown a regal command equal to any royal in the world.ฉันเห็นหญิงสาวน่าเอ็นดูและร้อนแรง ในโอกาสนี้ ได้แสดงรับสั่งที่สง่า ยิ่งกว่าราชวงศ์ใดๆในโลก Anastasia (1997)
And I have known my share of royalty.และฉันก็รู้เกี่ยวกับเชื้อพระวงศ์ ในส่วนของฉัน Anastasia (1997)
Next, we memorise the names of the royalty.ตอนนี้ ท่องชื่อเชื้อพระวงศ์ Anastasia (1997)
Men who train young women in the royal ways.ชายที่ฝึกหญิงสาวสู่เส้นทางราชวงศ์ Anastasia (1997)
With a piece of engineering this complex with so many unknowns, could the unthinkable occur?กับชิ้นส่วนของ วิศวกรรมที่ซับซ้อนนี้ กับราชวงศ์จำนวนมาก คิดไม่ถึงอาจเกิดขึ้น? Contact (1997)
The glory of a British coronation."ความยิ่งใหญ่ของพิธี สืบราชบัลลังก์ราชวงศ์อังกฤษ Seven Years in Tibet (1997)
Thais have so much respect for their monarch that up until Rama III changed the law no one could utter His Majesty's name.คนไทยเคยเคารพราชวงศ์มาก... ...นั่นจนกระทั่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 ได้เปลี่ยนกฏหมาย โดยในตอนนั้นไม่มีใครสามารถเอ่ยนามพระองค์ได้ด้วยซ้ำ Brokedown Palace (1999)
The royal family.พระราชวงศ์นี้มี. Anna and the King (1999)
His Excellency, Chao Phya Kralahome, the prime minister of Siam.พระเดชพระคุณ, เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ สมุหพระกลาโหมแห่งกรุงสยาม Anna and the King (1999)
And one way that a royal family maintains its control in the face of war and disease is to have as many children as possible.และทางเดียวที่พระบรมวงศานุวงศ์ จะยังคงครองราชย์อยู่ต่อไปได้ จากการเผชิญหน้ากับสงครามและโรคภัยไข้เจ็บก็คือ การมีพระราชทายาทให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ Anna and the King (1999)
Doug found this website in Salt Lake City that has the genealogy of everybody in the world.ดักเจอเวปไซท์นี้ใน ซอลท์ เลค ซิตี้ มันแสดงวงศ์วานว่านเครือของทุกคนในโลกนี้ Hope Springs (2003)
But I think you, a princess, with royal...แต่ข้ารู้ว่า ท่านเป็นองค์หญิงในราขวงศ์ Mulan 2: The Final War (2004)
An elite RAF search-and-rescue team has been deployed by helicopter to airlift the royal family to safety.หน่วยกู้ภัยใช้เฮลิคอปเตอร์... ...ส่งเสด็จราชวงศ์ไปยังพื้นที่ปลอดภัย The Day After Tomorrow (2004)
Now presenting your royal highness bla, bla, etc. etc.ณ.บัดนี้ขอเสนอราชวงศ์ที่สูงศักดิ์ของพวกเรา บลา, บลา, อื่น. Madagascar (2005)
"that is allowed to use the British royal herald.""ที่ได้รับอนุญาติให้ใช้ตราสัญลักษณ์ ราชวงศ์อังกฤษ" Train Man (2005)
So this is the tea from the company which is allowed to use the royal herald.นี่เองเหรอชาจากบริษัทที่ได้รับอนุญาติ ให้ใช้ตราสัญลักษ์ราชวงศ์ Train Man (2005)
Son of a Bitch!เจ้าคนทรยศ ฆ่าเชื้อสายราชวงศ์ทั้งหมด เพื่อกำจัดผู้สืบราชบัีลลังค์ Shadowless Sword (2005)
The royal court wants Balhae's royal family to cooperate.คราวนี้เจ้าจะฆ่าองค์ชายอีกรึเปล่า เบื้องบนต้องการให้ เชื้อสายราชวงศ์ยอมร่วมมือ Shadowless Sword (2005)
But because you've been killing every member of the royal family, the court can't trust you.แต่เพราะเจ้าฆ่า เชื้อพระวงศ์ทั้งหมด Shadowless Sword (2005)
My father and family were dishonored and brutally killed by the royal family of Balhae.พ่อและครอบครัวข้า ถูกดูหมิ่น และถูกฆ่าอย่างโหดร้าย โดยพวกราชวงศ์ บัลเฮ Shadowless Sword (2005)
Once the last prince is killed the dream will come true...เมื่อเราำกำจัดราชวงศ์คนสุดท้าย ความฝันจะเป็นจริง... Shadowless Sword (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรมวงศานุวงศ์[n. prop.] (Børommawongsānuwong) EN: Royal family   FR: Famille royale (de Thaïlande) [f]
ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์[n. prop.] (Chaiwat Sinsuwong) EN: Chaiwat Sinsuwong   FR: Chaiwat Sinsuwong
เชื้อพระวงศ์[n. exp.] (cheūa phra wong) EN: scion of a royal house   FR: descendance royale [f]
เขตสัมพันธวงศ์[n. prop.] (Khēt Samphanthawong) EN: Samphantawong district   
หม่อมราชวงศ์[n.] (mǿmrātchawong) EN: great-grand-child of a king   
พระบรมวงศานุวงศ์[n. prop.] (Phra børomma wong sānu wong) EN: family member of the Chakri Dynasty   FR: membre de la dynastie des Chakri
ราชวงศ์[n.] (rātchawong) EN: dynasty ; royal house   FR: dynastie [f] ; famille royale [f]
ราชวงศ์จักรี[n. prop.] (Rātchawong Jakkrī) EN: Chakri Dynasty ; House of Chakri   FR: dynastie des Chakri [f]
สมชาย วงศ์สวัสดิ์[n. prop.] (Somchāi Wongsawat) EN: Somchai Wongsawat   FR: Somchai Wongsawat
วงศ์[n.] (wong) EN: family ; lineage ; pedigree ; dynasty ; ancestry ; clan ; race ; tribe   FR: famille [f] ; descendance [f] ; lignée [f] ; dynastie [f]
วงศ์ปลาตะเพียน[n. exp.] (wong plā taphīen) EN: Cyprinidae   FR: cyprinidés [mpl]
วงศ์สกุล[n.] (wongsakun) EN: family ; lineage ; descent ; stock   
วงศ์ตระกูล[n. exp.] (wongtrakūn) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; nationality ; family ; genealogy ; heredity ; parentage ; ancestry   FR: ascendance [f] ; ancêtres [mpl] ; aïeux [mpl]
วงศ์วาน[n.] (wongwān) EN: family ; relations ; relatives ; kin kinsfolk   
ยุคราชวงศ์ถัง[n. exp.] (yuk rātchawong Thang) EN: Tang dynasty   FR: dynastie des Tang [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ancestry[N] บรรพบุรุษ, See also: วงศ์ตระกูล, ต้นตระกูล
bourbon[N] ราชวงศ์ของประเทศฝรั่งเศส, See also: ราชวงศ์บัวบัน
dynastic[ADJ] ที่เกี่ยวกับราชวงศ์
dynasty[N] ราชวงศ์, Syn. regime, sovereignty kindred
equerry[N] ราชองครักษ์, See also: ทหารองครักษ์, ข้าราชบริพารของกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในราชสำนักอังกฤษ
family[N] ครอบครัว, See also: วงศ์ตระกูล, เครือญาติ, เครือญาติ, สายเลือด, สมาชิกในครอบครัว, Syn. ancestry, kin, relations
family tree[N] แผนภูมิแสดงลำดับเครือญาติของวงศ์ตระกูล, Syn. genealogy
genealogical[ADJ] เกี่ยวกับวงศ์ตระกูล, See also: เกี่ยวกับการลำดับญาติ
genealogist[N] ผู้ศึกษาเกี่ยวกับการสืบวงศ์ตระกูล
genealogy[N] การศึกษาเกี่ยวกับการลำดับเครือญาติ, See also: เชื้อสาย, การลำดับญาติ, การสืบวงศ์ตระกูล
kingdom[N] กลุ่ม, See also: วงศ์, พวก, Syn. realm
line[N] เชื้อสาย, See also: ตระกูล, วงศ์ตระกูล, Syn. family
lineage[N] เชื้อสาย, See also: สายสกุล, สายเลือด, สายโลหิต, สกุล, วงศ์ตระกูล, Syn. bloodline
Ming[N] ราชวงศ์หมิงของจีน
origin[N] ต้นตระกูล, See also: วงศ์วาน, บรรพบุรุษ, Syn. lineage, descent
Orleanist[N] ผู้สนับสนุนราชวงศ์ออร์ลีนส์ของประเทศฝรั่งเศส (ช่วงปีค.ศ.1830-1848)
Orleans[N] ผู้อยู่ในราชวงศ์ออร์ลีนส์ของประเทศฝรั่งเศส
pedigree[N] เชื้อสายวงศ์ตระกูล, Syn. linage, line
regality[N] ราชวงศ์, See also: ตำแหน่งกษัตริย์
royal[ADJ] เกี่ยวกับราชวงศ์, See also: เกี่ยวกับกษัตริย์, เกี่ยวกับราชสำนัก, Syn. majestic, kingly, queenly
royal[N] สมาชิกของราชวงศ์ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. monarch
royal family[N] ราชวงศ์, See also: พระบรมวงศานุวงศ์
royalty[N] ตำแหน่งราชวงศ์, Syn. sovereignty, nobility, high descent
royalty[N] บุคคลในราชวงศ์, Syn. monarch's family
strain[N] สายเลือด, See also: วงศ์, บรรพบุรุษ, Syn. ancestry, descent, lineage
succession[N] การสืบสันตติวงศ์, See also: การสืบสกุล, Syn. heirship, heredity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbasid(แอ็บ' บะซิด) n. สมาชิกของราชวงศ์กาลิปส์ (caliphs) ในกรุงแบกแดดสมัยโบราณ
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล,มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent)
appanage(แอพ'พะเนจ) n. ที่ดินหรือรายได้รับตามระบบศักดินาแก่สมาชิกราชวงศ์กษัตริย์, ทรัพย์สินที่ครอบครองตามกฎหมาย
atheling(แอธ'ธะลิง) n. บุคคลที่มีเชื้อพระวงศ์, เจ้าชาย (prince , nobleman)
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
bonaparte(โบ'นะพาร์ท) n. ชื่อสกุลของนะโปเลียน, See also: bonapartist n. ผู้สนับสนุนราชวงศ์ของนะโปเลียน,เกี่ยวกับราชวงศ์ของนะโปเลียน bonapartism n. ดูBonaparte bonapartean adj. ดูBonaparte
cadency(แคด'เดินซี่) n. จังหวะ,ท่วงทำนอง,ความสัมพันธ์ของสมาชิกวงศ์ตระกูล
caste(คาสทฺ) n. วรรณะ,ชั้น,วงศ์ตระกูล,กลุ่มของสังคม,ฐานะในสังคม adj. เกี่ยวกับชั้นวรรณะ, Syn. class,status
clan(แคลน) n. เผ่า,เผ่าพันธุ์,วงศ์,วงศ์ตะกูล,ชาติวงศ์,ครอบครัว,กลุ่มคน,พวก,พ้อง
connection(คะเนค'เชิน) n. การเชื่อมต่อ,การเชื่อมผนึก,ความสัมพันธ์,พันธะ,วงศ์วานวงศ์ญาติมิตร,ญาติ,การสังวาส, Syn. juncture,union,associate
dynasty(ได'นัสที) n. ราชวงศ์,ขัตติยวงศ์., See also: dynastic adj. ดูdynasty dynastical adj. ดูdynasty dynastically adv. ดูdynasty
ethnology(เอธนอล'โลจี) n. ชาติวงศ์วิทยา,ชาติพันธุ์วิทยา,ชนชาติวิทยา., See also: ethnologic adj. ดูethnology ethnological adj. ดูethnology ethnologist n. ดูethnology
family(แฟม'มิลี) n. ครอบครัว,ตระกูล,สกุล,พันธ์,วงศ์ญาติ,ลูก,ลูกหลาน, Syn. house,class,group,kin
french revolutionn. การปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1789 โค่นล้มราชวงศ์Bourbonและนโปเลียนมหาราชโดยยึดอำนาจเมื่อปี ค.ศ.1799
gens(เจนซฺ) n. ชาติวงศ์,ครอบครัวหมู่คน -pl. gentes
gentilitial(เจนทิลิช'เชิล) adj. เกี่ยวกับครอบครัว-วงศ์ตระกูล-เผ่า-ชนชาติ-ประเทศ
house(n.,adj. เฮาซฺ,vt.,vi. เฮาซ) n. บ้าน,เรือน,โรง,โรงเรือน,ครอบครัว,สถาบัน,รัฐสภา,วงศ์ตระกูล,ห้องโถง,ช่อง vt. ให้ที่อยู่อาศัย,มี,ซ่อนไว้. vi. พำนัก,หลบซ่อน,อยู่. adj. เกี่ยวกับบ้าน, Syn. dwelling
kindred(คิน'ดริด) n. ญาติพี่น้อง,ตระกูล,วงศ์,วงศ์ตระกูล,เครือญาติ,ความเกี่ยวดอง,ความสัมพันธ์ตามธรรมชาติ.,adj. เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด,เกี่ยวดองกัน,เกี่ยวกับญาติพี่น้อง., See also: kindredness n. ดูkindred kindredship n., Syn. re
lineage(ลิน'นิจฺ) n.เชื้อสาย,วงศ์ตระกูล,วงศ์,ราชวงศ์,=linage (ดู), Syn. ancestry,descent
patriarch(เพ'ทริอาร์ค) n. หัวหน้าวงศ์ตระกูล,ผู้ก่อตั้ง, See also: patriarchal adj. patriarchate n.
patriciate(พะทริช'ชิเอท) n. ระดับวงศ์ตระกูลขุนนางหรือผู้ดี,พวกคนชั้นสูง
pedigree(เพด'ดะกรี) n. เชื้อสาย,วงศ์วาน,สายเลือด,ประวัติและแหล่งที่มา,รากศัพท์., See also: pedigreeless adj., Syn. line,ancestry
race(เรส) vi.,vt.,n. (การ) วิ่งแข่ง,วิ่งอย่างรวดเร็ว,แข่งม้า.,แข่งขันความเร็ว,การแข่งขัน,ความเชี่ยว,เชื้อชาติ,ชนชาติ,เผ่าพันธุ์,วงศ์ตระกูล,เชื้อสาย,พันธุ์, ชนชั้น,รสนิยม
royal familyn. พระบรมวงศ์,ราชวงศ์,พระบรมวงศานุวงศ์
royalty(รอย'อัลที) n. บุคคลในราชวงศ์,ตำแหน่งกษัตริย์,พระบรมราช,ราชอาณาจักร,ราชตระกูล,สัมปทานจากกษัตริย์,ภาษีสัมปทาน,ค่าภาคหลวง,ความสูงส่ง
strain(สเทรน) vt.,vi.,n. (การ) ทำให้ตึง,ขึงให้แน่น,ทำให้เครียด,ทำให้เคล็ด,ทำให้ตึงเครียด,ขยายเกินไป,ต้องการมากเกินไป,เทของเหลวผ่านที่กรอง,กรองออก,ใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ผิด,กอดรัด,ยับยั้ง,รูปงอคดเนื่องจากถูกดึง,ความตึงเครียด,พันธุ์,ชนิด,เชื้อชาติ,วงศ์,สกุล,บรรพบุรุษ
tudor(ทู'ดอรฺ) n. Maryสมาชิกของราชวงศ์หนึ่งที่ปกครองอังกฤษตั้งแต่ ค.ศ.1485ถึง1603
york(ยอร์ค) n. สมาชิกราชวงศ์ยอร์คที่ปกครองอังกฤษ (ค.ศ.1461-1485) -Yorkist n.
yuan(ยวน) n. ธนบัตรเงินตราของจีน มีค่าเท่ากับ 100 เซนต์,ดอลลาร์,ราชวงศ์หงวนของจีน pl. yuan, Syn. yuan dollar

English-Thai: Nontri Dictionary
blood(n) เลือด,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,บรรพบุรุษ
crown(n) มงกุฎ,มาลัย,เครื่องประดับศีรษะ,ราชวงศ์,กษัตริย์,หลวง
dynastic(adj) เกี่ยวกับราชวงศ์,เกี่ยวกับขัตติยวงศ์
dynasty(n) ราชวงศ์,ขัตติยวงศ์
ethnography(n) ชาติพันธุ์วรรณนา,ชาติวงศ์วรรณนา
ethnology(n) ชาติพันธุ์วิทยา,ชนชาติวิทยา,ชาติวงศ์วิทยา
family(n) ครอบครัว,สกุล,ตระกูล,วงศ์ตระกูล
genealogical(adj) เกี่ยวกับวงศ์วาน
genealogy(n) ชาติวงศ์,กำพืด,การลำดับวงศ์ตระกูล
kindred(n) ญาติพี่น้อง,เทือกเถาเหล่ากอ,วงศ์ตระกูล
lineage(n) วงศ์ตระกูล,เชื้อสาย,สายโลหิต
monarch(n) กษัตริย์,ราชา,ราชินี,ราชวงศ์,ผีเสื้อขนาดใหญ่
monarchical(adj) เกี่ยวกับราชาธิปไตย,เกี่ยวกับระบอบกษัตริย์,เกี่ยวกับราชวงศ์
strain(n) ความเครียด,ความเคล็ด,ความหักโหม,วงศ์ตระกูล,ร่องรอย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
butterfish['บัต-เถอะ ฟิช] (n ) ชื่อเรียกปลาทะเลหลายชนิดที่มีตัวเมือกลื่นเสมือนกับจับก้อนเนย ในวงศ์ปลาจะละเม็ด (Stromateidae) โดยเฉพาะในสกุล Peprilus โดยเฉพาะ American butterfish (Peprilus triacanthus) ที่ใช้เป็นอาหาร นอกจากนี้ เช่น Gulf butterfish (Peprilus burti), Shining butterfish (Peprilus ovatus), Salema butterfish (Peprilus snyderi)
Imperial Household Agency (org ) สำนักพระราชวังหลวง เป็นฝ่ายบริหารจัดการส่วนราชวงศ์ญี่ปุ่น
LANNA (n) ล้านนา คือดินแดนที่มีจำนวนที่นานับล้าน เป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ได้แก่จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ พะเยา น่าน ลำพูน และ ลำปาง โดยมีเมืองเชียงใหม่ เป็นราชธานี มีภาษาที่เรียกว่า คำเมือง หรือภาษาเหนือ ตัวหนังสือ ตัวเมือง วัฒนธรรม และ ประเพณี เป็นของตนเอง ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง เป็นระบอบมณฑลเทศาภิบาล ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมี พระเจ้าอินทวิชยานนท์, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 เป็นพระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ในฐานะราชอาณาจักรพระองค์สุดท้าย และ เจ้าแก้วนวรัฐ, เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 9 เป็นเจ้าผู้ปกครองนครองค์สุดท้าย ปัจจุบันเจ้านายฝ่ายเหนือและเชื้อสาย "ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน)" อยู่ในราชตระกูล ณ เชียงใหม่ ณ ลำพูน ณ ลำปาง และ ณ น่าน
long kong (name) ลองกองเป็นชื่อของผลไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงศ์ MELIACEAE ชื่อสามัญคือ long kong ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Lansium domesticum Corr. ลองกองนั้นเชื่อว่าเป็นผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากบริเวณหมู่เกาะมลายู อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และภาคใต้ของไทย
Image:
M.R. (abbrev ) หม่อมราชวงศ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
王朝[おうちょう, ouchou] (n) ราชวงศ์, See also: dynasty

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top