Search result for

*ล่อใจ*

(116 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ล่อใจ, -ล่อใจ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่อใจ[V] tempt, See also: lure, entice, seduce, allure, invite, Example: มนุษย์นั้น อะไรที่ปิดป้ายว่าเป็นความลับก็ยิ่งล่อใจให้อยากรู้มากขึ้น, Thai definition: ทำให้อยากกระทำ, ชวนให้อยากได้, ชวนให้อยากรู้
สิ่งล่อใจ[N] temptation, See also: enticement, lure
สิ่งล่อใจ[N] seductions, See also: allurement, temptation, Syn. สิ่งจูงใจ
สิ่งล่อใจ[N] lure, See also: temptation, enticement, , seduction, inducement, allurement, incentive, Syn. สิ่งล่อตาล่อใจ, Example: คะแนนเป็นสิ่งล่อใจให้นักเรียนหมั่นเพียรเรียนหนังสือ, Thai definition: สิ่งซึ่งชักจูงให้กระทำตาม
สิ่งล่อใจ[N] temptation, See also: lure, seduction
สิ่งล่อใจ[N] temptation, See also: lure, seduction

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล่อใจว. ชวนใจให้อยากได้ เช่น เอาของมาโฆษณาล่อใจ.
ตะกางเครื่องล่อใจ
นิรามิษ(-มิด) ว. ไม่มีเหยื่อ, ไม่มีเครื่องล่อใจ, ไม่รับสินบน
นิรามิษปราศจากความยินดีอันเป็นเครื่องล่อใจ.
ปากหวานว. พูดจาไพเราะ (มักใช้ในทางที่ล่อใจหรือไม่จริงใจ)
โลกามิสน. เครื่องล่อใจให้ติดอยู่ในโลก ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส.
สะกางเครื่องล่อใจ เช่น เอาสินสะกางสอดจ้าง แข็งดั่งเหล็กเงินง้าง อ่อนได้ดังใจ (ลอ)
อามิษ, อามิส, อามิส-(อามิด, อามิดสะ-) น. สิ่งของวัตถุเครื่องล่อใจมีเงินเป็นต้น, เช่น อย่าเห็นแก่อามิสสินจ้าง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incentivesสิ่งชวนใจ, เครื่องล่อใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You just stand there like a prize.คุณยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนเป็นรางวัลล่อใจ And How Does That Make You Kill? (2008)
# All these distractionsมันทั้งหมดเป็นเครื่องล่อใจ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Dude, don't give into temptation. She's not worth it.พวกอย่าโดนล่อใจง่ายๆดิ ยัยนั่นไม่คู่ควรหรอก Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Maybe you need a boost.บางทีเธอคงต้องมีของล่อใจ Dragonball: Evolution (2009)
Lead us not into temptation,นำพาเราให้พ้นจากสิ่งล่อใจ Lucifer Rising (2009)
To sensationalize the case, distract the jury- if they find out.ทำให้เขาได้เปรียบในคดี ล่อใจคณะลูกขุน -ถ้าพวกเขาทราบ Dex Takes a Holiday (2009)
If Levi decided to move back to his family, he wanted to remove all temptation, so he wouldn't change his mind.ถ้าลีวายตัดสินใจย้ายกลับ ไปอยู่กับครอบครัว เขาต้องกำจัดสิ่งล่อใจทุกอย่าง ไม่เช่นนั้นเขาไม่อาจเปลี่ยนใจได้ The Plain in the Prodigy (2009)
Ah. But it's actually a seduction technique known as "peacocking. "คนเราเนี่ยควรจะทำตัวดึงดูดล่อใจเหมือน พีคอกกิ้ง 17 Again (2009)
Ones that might tempt you to make a $10,000 phone call.เงินรางวัลค่าหัว$10,000 มันอาจจะล่อใจเธอให้โทรไปแจ้งตำรวจก็ได้ Oiled (2010)
Plus, we don't have a lot in common, although I'd like to get to know you better.บวกกับ เราไม่ได้มีสิ่งล่อใจมาก แม้ว่าฉันต้องการรู้จักคุณให้ดีขึ้น Chuck Versus the Living Dead (2010)
They're just trying to tempt me with a promotion, but, you know, I'm not going.พวกเขาแค่พยายามล่อใจ เลื่อนยศให้กับผม แต่คุณรู้อะไรไหม ผมจะไ่ม่ไปหรอก The Beginning in the End (2010)
I was on my way, jumping through hoops, kissing the proper behinds, attending to allhe non-chemistry that one finds oneself occupied with.ผมเดินตามทางที่ผมใฝ่ฝัน กระโดดข้ามอุปสรรค จูบหีบสมบัติที่อยู่เบื้องหลัง เงินล่อตาล่อใจ ไม่ใช่เคมี Sunset (2010)
Reduces temptation to touch anything.เพื่อเป็นการลดสิ่งล่อใจ ต่อการแตะต้องทุกสิ่ง Episode #1.1 (2010)
It's an insult to nature and completely distracting.มันผิดธรรมชาติ แถมยังล่อตาล่อใจเป็นที่สุด Audition (2010)
And he hates that you're a constant temptation.เขาไม่ชอบที่ เธอเป็นสิ่งล่อใจไม่เคยเปลี่ยน Memory Lane (2010)
This is seriously cool.นี่มันดูล่อหน้าล่อใจจังเลย Episode #1.17 (2010)
So do we have a deal?ฉันไม่ได้ล่อใจใครหรอก ..ฉันทำสำเร็จมาส่วนหนึ่งแล้ว Just Go with It (2011)
Lucky we were there to put the toe stop to temptation.โชคดีที่เราอยู่ด้วย เพื่อหักห้ามสิ่งล่อใจ The Prom (2011)
I need the distraction.ฉันอยากได้ของสิ่งล่อใจ I Am Unicorn (2011)
You gotta learn to say no to temptation.นายต้องเรียนรู้ ที่จะปฏิเสธสิ่งล่อใจ Danse Macabre (2011)
The only way Bo can be the champion she needs to be and lead the Fae to victory, is if she has no distractions.ทางเดียวที่โบจะเป็นผู้ชนะ ที่เขาต้องเป็น และนำเหล่าเฟไปสู่ชัยชนะ คือต้องไม่มีสิ่งล่อใจ Truth and Consequences (2012)
I'm a distraction?ฉันเป็นสิ่งล่อใจเหรอ Truth and Consequences (2012)
Bo's love for you is a distraction.ความรักของโบต่อเธอคือสิ่งล่อใจ Truth and Consequences (2012)
We'll use the quarterback to distract her. Just keep her talking.เราจะใช้องหลังล่อใจเธอ เพียงแค่ให้เธอพูดออกมา The Murder of One (2012)
I knew you couldn't resist the lure of a rich provenance.ฉันรู้ว่านายไม่อาจทนต่อเสน่ห์ล่อใจ ของพวกงานศิลป์ราคาแพงได้ Pulling Strings (2012)
- It's the trash that lures them.[ขยะเป็นของล่อใจพวกมัน Neighborhood Watch (2012)
As you can see, I've chosen a life where I won't give in to temptation.ก็อย่างที่คุณเห็นล่ะ ฉันเลือกที่จะมีชีวิต ในที่ๆฉันไม่เจอสิ่งล่อตาล่อใจ Tarantella (2012)
There will be many temptations in this new world, Pinocchio, but as long as you remain brave, truthful, and unselfish, you will not fail.มันจะมีสิ่งล่อใจมากมายในโลก ใหม่นี้ พิน็อคคิโอ แต่ตราบใดที่เจ้ายังคงกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และไม่เห็นแก่ตัว เจ้าจะไม่พลาด The Stranger (2012)
Tempting, isn't it?มันล่อใจเหรอ? CTRL:A (2012)
Well, because it would be a distraction.ก็จากที่มันอาจจะล่อใจ Sacrifice (2012)
It's dark and seductive.มันเป็นมนต์ดำและล่อใจ Family (2012)
What better than "Lab tech seduced by femme fatale?"จะมีอะไรดีไปว่า "นักแล็ปเทคนิคโดนล่อใจโดยดาวยั่ว" กันล่ะ? Chemistry (2012)
Then your mission should provide needed distraction.ดังนั้นภารกิจของเธอควรจัดเตรียม เครื่องล่อใจที่จำเป็นไว้ Lineage (2012)
Just couldn't quite settle down, you know? Too much temptation.แค่ไม่มากปักหลัก คุณรู้หรือสิ่งล่อใจมากเกินไป. Elysium (2013)
No money those gentlemen can offer will tempt me to cross the mountain with them today.เงินสุภาพบุรุษผู้ที่ไม่สามารถนำเสนอ จะล่อใจให้ฉันที่จะข้าม ภูเขากับพวกเขาในวันนี้ The Invisible Woman (2013)
No money those gentlemen can offer will tempt me to cross the mountain with them today.เงินสุภาพบุรุษผู้ที่ไม่สามารถนำเสนอ จะล่อใจให้ฉันที่จะข้าม ภูเขากับพวกเขาในวันนี้ The Invisible Woman (2013)
Well, uh... If you're looking for distraction,ถ้าอยากจะหาสิ่งล่อใจ Delinquents (2013)
I mean, 2% less than Port Anne would've enticed them.ที่ราคาน้อยกว่าพอร์ท แอนน์ 2% ก็ล่อใจแล้ว The Grand Seduction (2013)
Enticed them? Enticed them?ล่อใจรึ ล่อใจ The Grand Seduction (2013)
Henry, I didn't want to entice them, I wanted to blind them!เฮนรี่ ฉันไม่อยากล่อใจพวกเขา ฉันอยากปิดตาพวกเขาเลย The Grand Seduction (2013)
You know, this life has a lot of temptation.คุณจะรู้ว่าชีวิตน มีจำนวนมากของสิ่งล่อใจRunner Runner (2013)
I could use the distraction.ฉันต้องมีสิ่งล่อใจแล้วกัน Fae-de to Black (2013)
It's too much of a temptation.มันล่อใจเกินไป Days of Wine and Roses (2013)
I made it clear to him persuasively that his plans endangered the undertaking.จะทำให้มันชัดเจนกับเขาอย่างล่อใจ มันคือแผนการที่อันตราย มันคือธุริกิจ Betrayal (2013)
All that talk about self-actualization can be very, very seductive.เรื่องที่พูดทั้งหมด เกี่ยวกับการปรับปรุงตัวเอง สามารถล่อใจได้อย่างดี The Red Barn (2013)
Oh, it's not just seduction.โอ ไม่ใช่แค่ล่อใจ มันผิดตรงไหนที่ต้องการเป็น The Red Barn (2013)
"I can resist anything except temptation.""ผมขัดขืนทุกอย่างได้ ยกเว้นสิ่งล่อใจThe Gathering (2013)
You just seem off. Sorry. I just... don't feel that great.ไม่ ไม่ ขอบคุณ มันดูล่อใจมาก แต่ฉันต้องไปเจอแดช Pilot (2013)
I just want to make sure you're not tempted.ฉันแค่อยากให้แน่ใจว่า เธอไม่มีอะไรล่อใจแล้ว Goodbye High (2013)
No. Thank you. That's tempting.ไม่ ไม่ ขอบคุณ มันดูล่อใจมาก แต่ฉันต้องไปเจอแดช Potentia Noctis (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่อใจ[v.] (løjai) EN: tempt ; lure ; entice ; seduce ; allure ; invite ; attract   FR: tenter ; attirer ; séduire ; allécher
ล่อใจ[adj.] (løjai) FR: alléchant
ราคาล่อใจ[n. exp.] (rākhā løjai) EN: loss leader price   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allure[VT] ดึงดูด, See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ, Syn. attract, entice, fastinate
allure[VI] ดึงดูด, See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ, Syn. attract, entice, fastinate
allurement[N] การจูงใจ, See also: ความยั่วยวน, เครื่องล่อใจ, Syn. attraction
bait[N] เหยื่อ, See also: สิ่งล่อใจ, Syn. lure
entice[VT] เสนอจะให้สิ่งที่ต้องการ, See also: ล่อใจ, Syn. lure, tempt
enticement[N] การล่อใจ, Syn. attraction, inducement, temptation
gravitate to[PHRV] มุ่งหน้าไปทาง, See also: ถูกดึงดูดใจ, ล่อใจไปทางด้าน, Syn. gravitate to
gravitate towards[PHRV] มุ่งหน้าไปทาง, See also: ถูกดึงดูดใจ, ล่อใจไปทางด้าน, Syn. gravitate to
lure on[PHRV] กระตุ้น (สัตวหรือคน), See also: ดึงดูดใจ, ล่อใจด้วย
lure[VT] ล่อใจ, See also: หลอกล่อ, ยั่วยวน, Syn. attract, entice, tempt, allure, seduce, Ant. repel
piquant[ADJ] น่าสนใจ, See also: ที่ดึงดูดใจ, ที่ล่อใจ, Syn. attractive, interesting
seduce[VT] ยั่วยวน, See also: ล่อใจ, ดึงดูด, ล่อลวง, ชักจูงให้ร่วมเพศ, Syn. lure, persuade, tempt, attract, allure
seducible[ADJ] ซึ่งล่อใจ, See also: ซึ่งยั่วยวน
seduction[N] การล่อใจ, See also: การล่อลวง, Syn. lure, persuasion
seductive[ADJ] ซึ่งยั่วยวน, See also: ล่อลวง, ดึงดูดใจ, ล่อใจ, ซึ่งยวนใจ, Syn. alluring, attracting, provocative, tempting
seduce from[PHRV] ล่อใจหรือจูงใจให้ออกจาก (หรือผละออกจากการหาบางสิ่ง), Syn. entice from, tempt from
temptation[N] การล่อ, See also: การล่อใจ, Syn. attraction, fascination, lure, inducement
tempting[ADJ] ล่อใจ, See also: ยั่วยวน, Syn. appetizing, intriguing, rousing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alluring(อะเลียว' ริง) adj. ซึ่งล่อใจ, ซึ่งดึงดูดใจ, มีเสน่ห์. -alluringness n., Syn. tempting)
attract(อะแทรคทฺ') vt.,vi. ดึงดูด,จูงใจ,กระ-ตุ้นความสนใจ,มีเสน่ห์,ล่อใจ. -attractable adj.
bait(เบท) {baited,baiting,baits} n. เหยื่อ,สิ่งล่อใจ vi. พัก vt. ล่อเหยื่อ,ใส่เหยื่อ,หลอกล่อ,รังแก,ข่มเหง,ให้อาหาร,กินเหยื่อ, Syn. lure ###A. calm -Conf. bate
bribe(ไบรบฺ) {bribed,bribing,bribes} n. สินบน,สิ่งล่อใจ. vt. ให้สินบน,ติดสินบน., See also: bribable adj. ดูbribe bribeable adj. ดูbribe briber n. ดูbribe bribee n. ดูbribe, Syn. graft
cajole(คะโจล') {cajoled,cajoling,cajoles} vt.,vi. ล่อลวง,หลอกลวง,ล่อใจ n., See also: cajoler n., Syn. coax
cajolery(คะโจล'ละรี) n. การล่อลวง,การหลอกลวง,การล่อใจ, Syn. flattery
enticement(เอนไทสฺ'เมินทฺ) n. การล่อลวง,ทางผิด,การล่อใจ,การทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งที่ทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งล่อใจ
lure(เลียว'เออะ) {lured,luring,lures} n. สิ่งล่อ,เครื่องล่อ,เหยื่อล่อ,เสน่ห์,แรงดึงดูด,เหยื่อตกปลา. vi. ล่อ,ดึงดูดใจ,ล่อใจ., See also: luringly adv. ดูlure, Syn. temptation
persuasive(เพอสเว'ซิฟว) adj. สามารถชักจูงได้,ซึ่งชักจูง,โน้มน้าวใจ. n. สิ่งที่โน้มน้าวใจ,สิ่งจูงใจ,การล่อใจ
seduce(ซีดิวซฺ') vt. ล่อใจ,ล้อลวง,ชักจูงให้ร่วมเพศ,ล่อลวงให้ไปเสียตัว,ดึงดูดใจ,ยั่ว-ยวนใจ., See also: seducer n. seducible adj. seducingly adv. seducive adj., Syn. allure,decoy,tempt,entice
seduction(ซีดัค'เชิน) n. การล่อใจ,การล่อลวง,การชักจูงให้ร่วมเพศ,การล่อลวงให้ไปเสียตัว,การถูกล่อลวง,วิธีการล่อลวง,การยั่วยวน,ความดึงดูดใจ., Syn. seducement,temptation
seductive(ซีดัค'ทิฟว) adj. ล่อใจ,ล่อลวง,ยั่วยวนใจ,ดึงดูดใจ, See also: seductively adv. seductiveness n., Syn. tempting
solicit(ซะลิส'ซิท) vt.,vi. เรียกร้อง,ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ,จูงใจ,ล่อใจ, (โสเภณี) ดึงแขก,กระตุ้นใจ., See also: solicitant n. solicitation n.
solicitor(ซะลิส'ซิเทอะ) n. ผู้เรียกร้อง, (ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ,จูงใจ,ล่อใจ,กระตุ้นใจ) , (ในอังกฤษ) ทนายความชั้นรองลงมาจากbarrister,อัยการ., See also: solictorship n.
tempt(เทมพฺทฺ) n. ล่อ,ยั่วใจ,ล่อใจ,ยั่วยวน,หยั่งเชิง,ทดสอบ,ล่อให้ทำชั่ว., See also: temptable adj.
temptation(เทมพฺเท'เชิน) n. การล่อ,การยั่วใจ,การล่อใจ,สิ่งล่อใจ., See also: al adj.
tempting(เทมพฺ'ทิง) adj. ล่อใจ,ยั่วใจ,ยั่วยวน., See also: temptingly adv. temptingness n.
woo(วู) vt. ขอความรัก,เกี้ยว,ของแต่งงาน,แสวงหา,วิงวอน,เชื้อเชิญ,ล่อใจ vi. เกี่ยวผู้หญิง, See also: wooingly adv., Syn. pay suit,court,make

English-Thai: Nontri Dictionary
alluring(adj) ล่อใจ,ยั่วยวน,ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,งดงาม
attract(vt) ดึงดูดใจ,จูงใจ,ชวนมอง,ล่อใจ
attraction(n) การดึงดูด,เสน่ห์,สิ่งจูงใจ,สิ่งล่อใจ
distract(vt) ทำให้เขว,ทำให้วอกแวก,กวนใจ,ล่อใจ,ทำให้ว้าวุ่น
distraction(n) ใจลอย,ความว้าวุ่นใจ,ความวอกแวก,เครื่องล่อใจ
draw(vi,vt) วาดภาพ,เขียนภาพ,ลาก,ดึง,ล่อใจ,ชักจูง,ดึงดูด,เคลื่อนตัว
entice(vt) ล่อใจ,ล่อลวง,หลอกลวง,ชักนำไปในทางที่ผิด
enticement(n) สิ่งล่อใจ,การล่อลวง,การหลอกลวง
lure(vt) ล่อใจ,ดึงดูดใจ
seductive(adj) ล่อใจ,ยั่วยวนใจ,ดึงดูดใจ
temptation(n) การยั่วยวน,สิ่งล่อใจ,การล่อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Constant occupation prevents temptation. (phrase ) ถ้าเรายุ่งกับการทำงาน เราจะปลอดภัยจากสิ่งล่อใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top