ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ล่วงเกิน*

   
88 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ล่วงเกิน, -ล่วงเกิน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่วงเกิน[V] molest, See also: assault, Syn. ลวนลาม, Example: ที่หมู่บ้านนี้ในหมู่หญิงสาวจะมีหญิงแก่กำกับดูแลอยู่ด้วย เพื่อมิให้ชายหนุ่มล่วงเกินแก่หญิงในที่อันไม่สมควร, Thai definition: แสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อื่น โดยล่วงจารีตประเพณี
ล่วงเกิน[V] offend, See also: insult, Example: แม้เขาจะเป็นคนชอบแสดงความคิดเห็น แต่ก็ไม่เคยก้าวร้าว ล่วงเกินใคร, Thai definition: แสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อื่น โดยจรรยามารยาท

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล่วงเกินก. แสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อื่นโดยล่วงจารีตประเพณีหรือจรรยามารยาทด้วยการลวนลาม ดูหมิ่น สบประมาท เป็นต้น เช่น ไม่ควรล่วงเกินพ่อแม่ด้วยกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพ.
กระวีชาติน. หมู่กวี, พวกกวี, เช่น เสดจ์ในพระที่นั่งพลับพลาทองโดยอุตราภิมุขพร้อมด้วยหมู่มาตยามนตรีกระวีชาติราชปะโรหิตาจารย์เฝ้าพระบาท (สามดวง), เขียนเป็น กระวีชาต หรือ กระวิชาติ ก็มี เช่น พระองค์ทรงพระกรุณาเพื่อจะมิให้มุกขมนตรีกระวีชาตแลราษฎรล่วงเกินพระราชอาญา, พร้อมด้วยหมู่มุกขมาตยามนตรีกระวิชาติราชสุริยวงษพงษพฤฒาโหราจารยเฝ้าเบื้องบาทบงกชมาศ (สามดวง).
ก้าวร้าวว. เกะกะระราน (ใช้แก่กิริยาและวาจาที่กระด้างและล่วงเกินผู้อื่น).
ก้ำเกินว. ล่วงเกิน, เกินเลย.
ขอขมา, ขอขมาลาโทษก. ขอไม่ให้เอาโทษในสิ่งที่ได้ล่วงละเมิดหรือล่วงเกิน เช่น เขามาขอขมาญาติผู้ใหญ่เพื่อลาบวช, ขอษมา หรือ ขอษมาลาโทษ ก็ว่า.
ขอโทษ, ขอประทานโทษก. ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินผู้อื่น.
เคารพไม่ล่วงเกิน, ไม่ล่วงละเมิด, เช่น เคารพสิทธิของผู้อื่น.
จ้วงจาบว. อาจเอื้อม, ล่วงเกินผู้อื่นด้วยวาจา, จาบจ้วง ก็ว่า.
จับมือถือแขนก. ฉวยโอกาสล่วงเกินหญิงด้วยการจับมือจับแขนในเชิงชู้สาว.
จาบ ๑ก. พูดล่วงเกิน.
จาบจ้วงว. อาจเอื้อม, ล่วงเกินผู้อื่นด้วยวาจา, จ้วงจาบ ก็ว่า.
มิดีมิร้ายอาการที่ล่วงเกินในเชิงชู้สาว.
ลวนลามก. ล่วงเกินในลักษณะชู้สาวด้วยการพูดหรือการกระทำเกินสมควร เช่น นายดำชอบพูดจาลวนลามผู้หญิง เขาชอบถือโอกาสลวนลามด้วยการจับมือถือแขนผู้หญิง, ลามลวน ก็ว่า.
ละเมิดก. ล่วงเกินหรือฝ่าฝืนจารีตประเพณีหรือกฎหมายที่มีบัญญัติไว้
ละลาบละล้วงก. ล่วงเกิน, อาจเอื้อม, เช่น การถามเรื่องส่วนตัวถือเป็นการละลาบละล้วง.
อัจจัยการล่วงเกิน, การดูหมิ่น.
อาจเอื้อมก. บังอาจ, ล่วงเกินไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำ, เอื้อมอาจ ก็ว่า.
เอื้อมอาจก. บังอาจ, ล่วงเกินไม่รู้จักที่สูงที่ตํ่า, อาจเอื้อม ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For some reason he felt that it was inappropriate for a senator to have a corrupt wife, for a doctor to take advantage of his patients, for a wife to emasculate her husband, and so forth.ด้วยเหตุผลบางอย่าง เขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสม สำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีภรรยาฉ้อโกง สำหรับแพทย์ที่ล่วงเกินผู้ป่วยของเขา Clue (1985)
...forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us,ได้โปรดอภัยให้กับการล่วงล้ำของพวกข้าพเจ้า ดังเช่นที่พวกข้าพเจ้าได้อภัยแก่ผู้ที่ล่วงเกินพวกเรา Brokeback Mountain (2005)
But if he offended the Catholic Church..แต่ถ้าเขาล่วงเกินคริสตจักร The Da Vinci Code (2006)
Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.ให้วันนี้ต้องจารึกไว้และให้อภัยกับเราที่ล่วงเกินด้วย ใครที่คิดล่วงเกิดกับเรา The Omen (2006)
He made an offhand comment about my son's death.เขาพูดล่วงเกินเกี่ยวกับการตายของลูกชายฉัน Chapter Two 'Lizards' (2007)
Thank heavens the sailor did not molest her.ขอบคุณสวรรค์ เจ้ากะลาสีไม่ได้ล่วงเกินเธอ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I have no intention of stepping aside as you try to steal my wife's heart.ผมไม่ได้ตั้งใจจะล่วงเกินถ้าคุณไม่พยายามขโมยหัวใจของ เมียผม Fireproof (2008)
He had his hands over you.มันบังอาจล่วงเกินคุณ To Love Is to Bury (2008)
You're gonna sexually harass me now?คุณกำลังล่วงเกินทางเพศกับฉันเหรอ? Bombshell (2008)
General population's a rough place for a child molester.คนในนั้นทำให้พวกล่วงเกินเด็กอยู่ลำบาก Minimal Loss (2008)
He knows what happens to child molesters there.เขารู้แล้วว่าพวกล่วงเกินเด็กจะเป็นยังไงในนั้น Minimal Loss (2008)
we found a 6-year-old boy who had been abused and stabbed.เราพบเด็กชายอายุ 6 ขวบ ถูกล่วงเกินและแทงตาย The Instincts (2008)
no sign of sexual assault.ไม่มีร่องรอยการล่วงเกินทางเพศ The Instincts (2008)
the torture could be a substitute for the sex act.เขาอาจใช้การทรมานแทนการล่วงเกินทางเพศ The Instincts (2008)
he'd been sexually abused and stabbed.เขาถูกล่วงเกินเพศและถูกแทงตาย The Instincts (2008)
He'd been sexually abused and stabbed.เขาถูกล่วงเกินเพศและถูกแทงตาย Memoriam (2008)
I'm sorry if I offended anybody.ผมขอโทษด้วยถ้าหากผมล่วงเกินใคร The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- That'd be sacrilege!- นั่นเป็นการล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะโว้ย Bit by a Dead Bee (2009)
Were they sexually assaulted?มีการล่วงเกินทางเพศมั้ย? ไม่เชิงนะ Cold Comfort (2009)
Like to keep that kind of thing quiet.ฆาตกรแต่งตัวให้เหยื่อ แ้ละล่วงเกินพวกเค้า Cold Comfort (2009)
They were both sexually assaulted prior to death.ทั้งสองคนถูกล่วงเกินทางเพศก่อนตาย Conflicted (2009)
Stay back. Put the knife down. Stand back or I'll kill him.มันจับอดัมแต่งตัว มันทำร้ายเขา มันล่วงเกินเขา Conflicted (2009)
Liberal'Victims' and Their Assault on America" by Ann Coulter?ความผิดเกี่ยวกับ "เหยื่อ" และการล่วงเกินในอเมริกา Remains of the J (2009)
I'm really not normally this aggressive with women.ปกติผมไม่ใช่ผู้ชาย ที่จะล่วงเกินผู้หญิง Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Such sacred food, how many times must I say it?เป็นอาหารที่ล่วงเกินไม่ได้ \ ต้องให้ฉันพูดอีกกี่ครั้ง ? Episode #1.7 (2009)
He was touching Hank, caressing him.- มันเหลวไหลทั้งเพ - เขาลูบไล้แฮ้งค์ ล่วงเกินเขา Pilot (2009)
I think I might of had my way... with him a little bit, kinda against his will, maybe?ฉันคิดว่าตัวเองคงจะ... กับเค้าไปนิดน่ะ แบบว่าล่วงเกินเค้าล่ะมั้ง? Release Me (2009)
- Pardon you? - What are you doing? - I'm certified.คุณไม่ตระหนักเหรอว่าการล่วงเกินเชอร์ลีของคุณไม่เหมาะสม? Pilot (2009)
Are you unaware that Shirley finds your advances inappropriate?ล่วงเกินอะไร? Pilot (2009)
She was sexually assaulted.เธอถูกล่วงเกินทางเพศ Out of Time (2009)
Well, threatening the creator of the universe is, like, step two.การล่วงเกินพระผู้สร้างจักรวาล นั่นเป็นขั้นที่สอง The Haunting in Connecticut (2009)
I was not threatening him.ฉันไม่ได้ล่วงเกินพระองค์ The Haunting in Connecticut (2009)
I'm sorry, that was a low blow.หนูขอโทษค่ะ หนูล่วงเกินคุณพ่อไปหน่อย When in Rome (2010)
You know, I've already apologized in The Crimson to the ABHW, to Fuerza Latina, and to any women at Harvard who may have been insulted, as I take it that they were.คุณรู้ไหม ผมได้ขอโทษไปหมดแล้ว ในหนังสือพิมพ์ ถึ ต่อฟัวเออร์ซ่า ลาติน่า รวมทั้งผู้หญิงฮาวเวิร์ดทุกคน ที่ผมได้ล่วงเกินไป The Social Network (2010)
So, what can I do for you? Did I insult your girlfriends?แล้วมีอะไรให้ช่วยไหม ผมไปล่วงเกินแฟนพวกคุณรึเปล่า The Social Network (2010)
All were manually strangled.ทุกรายถูกรัดคอ คนนึงถูกล่วงเกินทางเพศ Solitary Man (2010)
About messing with a bennett witch.ว่าอย่าล่วงเกินแม่มดบอนเน็ต Masquerade (2010)
I feel so violated.ถูกล่วงเกินมากเลย Cooperative Calligraphy (2010)
He's never touched you.เขาไม่เคยล่วงเกินคุณ First Blood (2010)
I said not to dare speak of her that way!ชั้นบอกแล้วว่าอย่าพูดจาล่วงเกินเธอแบบนั้น Episode #1.9 (2010)
Just say we are too late and Leezar has had his way with her, would you still be able to be with her?สมมติว่าเราไปถึงช้าเกินไป และลีซาร์ล่วงเกินนางไปแล้ว เจ้ายังอยากอยู่กับนางหรือไม่ Your Highness (2011)
Sacrilege! You wretched wizard.ล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าพ่อมดชั่ว Your Highness (2011)
♪ For the things I've done you blame me for ♪#ในสิ่งที่พลาดพลั้ง ล่วงเกินเธอไป# New York (2011)
They cross one of us, they cross all of us.มันล่วงเกินพวกเราคนนึง เท่ากับล่วงเกินพวกเราทุกคน Daddy Issues (2011)
He wouldn't miss a chance to pop in and say something offensive.เขาไม่ยอมพลาดโอกาส ที่จะได้พูดล่วงเกินคนอื่นหรอกน่า Competitive Wine Tasting (2011)
Even so, I cannot be disrespectfulกระนั้นก็เถอะ ข้าไม่อาจล่วงเกิน The Lost Bladesman (2011)
We do not want to be messing with something like this, at all.เราต้องอย่าไปล่วงเกินกับพวกนี้ Grave Encounters (2011)
He touched me, not you.เขาล่วงเกินฉัน ไม่ใช่เธอ The Thirteenth Step (2011)
Every 2 minutes, there's a sexual assault in this country.ใช่ ทุกๆสองนาทีจะมีคดีล่วงเกินทางเพศเกิดขึ้น ตามสถิติในอเมริกา Something to Watch Over Me (2011)
You can't break your covenant on a small ... group of savages, it would be sacrilege.แต่ลูกไม่สามารถละเมิดพันธสัญญานั้นได้ มันจะเป็นการล่วงเกินสิ่งศักด์สิทธิ์ Priest (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่วงเกิน[v.] (lūangkoēn) EN: be rude ; be offensive to ; go too far ; take liberties with ; offend ; insult   FR: offenser ; prendre des libertés (avec qqn.) ; aller trop loin (avec qqn.) ; dépasser les bornes (avec qqn.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pass[N] การล่วงเกิน (ทางเพศ), See also: การฉวยโอกาส, การล่วงละเมิด
sacred[ADJ] ซึ่งเป็นที่สักการะทางศาสนา, See also: ซึ่งเป็นที่บูชา, ซึ่งล่วงเกินไม่ได้
sacrilegious[ADJ] ซึ่งมีความผิดฐานล่วงเกิน, See also: ซึ่งดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. profane, sinful
sacrilegiousness[N] ความผิดฐานล่วงเกิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aha(อาเฺฮด') adv.,adj. ไปข้างหน้า, ข้างหน้า, ภายหน้า, ล่วงเกิน, นำหน้า, ก่อน, เดินต่อไปข้างหน้า, เกิน, ล้ำหน้า (in front , at the head)
sacred(เซ'คริด) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เกี่ยวกับการบูชาในทางศาสนา,เกี่ยวกับศาสนา,เป็นที่สักการบูชา,ล่วงละเมิดไม่ได้,ล่วงเกินไม่ได้, See also: sacredness n., Syn. hallow
sacrilege(แซค'ระลิจฺ) n. การล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การทำลายพรหมจาร', Syn. profanation
sacrilegious(แซคระลิจ'เจิส) adj. มีความผิดฐานล่วงเกินเหยียบย่ำหรือดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
sacrosanct(แซค'โรแซงทฺ) adj. ศักดิ์สิทธิ์,ล่วงเกินไม่ได้,ล่วงละเมิดไม่ได้., See also: sacrosanctity n. sacrosanctness n.
touch(ทัชฺ) vt.,vi.,n. (การ) สัมผัส,แตะ,ต้อง,แตะต้อง,จับ,ถูก,ถู,ใช้,บริโภค,เกี่ยวข้อง,จัดการ,มีผล,บรรลุ,ถึง,ประทับใจ,ละเมิด,ล่วงเกิน,ทำให้เกิดเสียงเบา ๆ ,ขอ,ขอยืม, -Phr. (touch down (เครื่องบิน) ลงแตะพื้นดิน) -Phr. (touch off ทำให้ติดไฟ,ทำให้ระเบิด)
trespass(เทรส'เพิส) vi.,n. (การ) บุกรุก,รุกล้ำ,ล่วงล่ำ,ละเมิด,ล่วงเกิน, See also: trespasser n., Syn. encroach,misbehave,obtrude

English-Thai: Nontri Dictionary
encroach(vi) ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,เบียดเบียน,ล่วงเกิน,บุกรุก
encroachment(n) การล่วงเกิน,การรุกล้ำ,การเบียดเบียน,การล่วงล้ำ,การบุกรุก
sacrilege(n) การล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์
sacrilegious(adj) ซึ่งล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์
trespass(n) การบุกรุก,การล่วงล้ำ,การล่วงเกิน
trespass(vi) บุกรุก,ล่วงล้ำ,ล่วงเกิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top