ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ลูกเรือ*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ลูกเรือ, -ลูกเรือ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกเรือ(n) crew, See also: staff, Example: ผมเขียนจดหมายฉบับหนึ่งให้ลูกเรือที่ขึ้นฝั่งไปติดต่อกับเพื่อนที่สิงคโปร์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ประจำอยู่ในเรือ ยกเว้นหัวหน้า
ลูกเรือ(v) build a house, Syn. ปลูกบ้าน, สร้างบ้าน, Example: ตามประเพณีไทยแต่เดิมมาถือกันว่า ถ้าปลูกเรือนตามตะวัน คนอยู่จะมีความสุข, Thai Definition: ก่อสร้างที่อยู่อาศัย, ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกเรือนคร่อมตอก. กระทำสิ่งซึ่งล่วงลํ้า ก้าวก่าย หรือทับสิทธิของผู้อื่น จะโดยรู้เท่าถึงการณ์หรือไม่ก็ตาม.
ลูกเรือนตามใจผู้อยู่ก. ทำตามความพอใจของผู้ที่จะได้รับผลโดยตรง, มักพูดเข้าคู่กับ ผูกอู่ตามใจผู้นอน เป็น ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ตามใจผู้นอน.
ลูกเรือนพอตัว หวีหัวพอเกล้าก. ทำสิ่งใด ๆ ให้พอสมควรกับฐานะของตน, ปลูกเรือนแต่พอตัว หวีหัวแต่พอเกล้า ก็ว่า.
ลูกเรือน. กะลาสี, คนประจำอยู่ในเรือโดยสารหรือเรือประมงเป็นต้นยกเว้นชั้นหัวหน้าเช่นกัปตันหรือนายท้าย.
กรวม(กฺรวม) ก. สวม เช่น วงแหวนกรวมหัวเสา, ครอบ เช่น เอากรวยกรวมพนมดอกไม้, คร่อม เช่น ปลูกเรือนกรวมตอ ปลูกเรือนกรวมทาง
กะลาสีน. ลูกเรือ.
คร่อม(คฺร่อม) ก. ยืนหรือนั่งแยกขาให้ของอยู่ใต้หว่างขา, ยงโย่ให้ของอยู่ใต้ตัว เช่น เอาตัวคร่อมไว้ นอนคร่อม, เอาสิ่งของเช่นโต๊ะเก้าอี้ตั้งในอาการเช่นนั้น เช่น วางโต๊ะคร่อมกองหนังสือ, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ปลูกเรือนคร่อมตอ สร้างสะพานคร่อมคลอง นั่งคร่อม ๒ ตำแหน่ง.
ฉมบ ๒(ฉะมบ) น. ไม้ปักเป็นเครื่องหมายกำหนดแนวหรือตำแหน่งสำหรับขุดหลุมจะปลูกเรือน, ชะมบ ก็ว่า.
เฉย ๆไม่ยินดียินร้าย เช่น เขาเป็นคนเฉย ๆ, เท่านั้น เช่น ปลูกเรือนไว้เฉย ๆ ไม่ให้ใครอยู่.
ชะมบน. ไม้ปักเป็นเครื่องหมายกำหนดแนวหรือตำแหน่งสำหรับขุดหลุมจะปลูกเรือน, ฉมบ ก็ว่า.
ปลูกเอาสิ่งต่าง ๆ มาปรุงกันเข้าเพื่อทำเป็นที่อยู่หรือที่พักอาศัยโดยวิธีฝังเสาลงในดิน เช่น ปลูกบ้าน ปลูกเรือน, ปลูกสร้าง ก็ว่า, โดยปริยายหมายถึง การกระทำที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ปลูกพลับพลายก.
ผัง ๑ไม้หรือเส้นแบบสำหรับเป็นแบบขุดหลุมเสาปลูกเรือ
เสาเอกน. เสาเรือนต้นแรกที่ยกขึ้นตามฤกษ์ในการปลูกเรือน มักนิยมตั้งไว้ทางทิศตะวันออก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Merchant marinersลูกเรือสินค้า [TU Subject Heading]
Sailorsลูกเรือ [TU Subject Heading]
Consulข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องและได้รับ มอบหมายให้ไปประจำยังต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของประเทศทั้งในด้าน พาณิชย์ การเดินเรือ คุ้มครองความเป็นอยู่อันดีของพลเมืองของประเทศตน พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่บางอย่างด้านธุรการ หรือวางระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ ตลอดจนด้านการเป็นสักขีพยานการลงนามในเอกสาร เพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทางกฎหมาย (Notary) การให้การตรวจลงตรา รวมทั้งการรับรองเอกสารที่แท้จริง (มิใช่เอกสารปลอม) และจัดการการสัตย์สาบานตนหรืออีกนัยหนึ่ง ภาระหน้าที่ของกงสุลอาจแบ่งออกได้เป็น 5 ประการ ดังต่อไปนี้1 ทำหน้าที่ส่งเสริมผลประโยชน์ในทางพาณิชย์ของประเทศที่ตนเป็นผู้แทนอยู่2 ควบคุมดูแลผลประโยชน์ด้านการเดินเรือ3 คุ้มครองผลประโยชน์ของคนชาติของประเทศที่แต่งตั้งให้ตนไปประจำอยู่4 ทำหน้าที่สักขีพยานในการลงนามในเอกสารเพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทาง กฎหมาย5 ทำหน้าที่ธุรการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ หรือระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ เช่น การออกหนังสือเดินทาง การให้การตรวจลงตรา (Visas) การจดทะเบียนคนเกิด คนตาย ฯลฯอนุสัญญากรุงเวียนนา ภาคที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลข้อที่ 5 ได้กำหนดภาระหน้าที่ของฝ่ายกงสุลไว้ดังต่อไปนี้ ก. คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ส่ง และของคนในชาติของรัฐผู้ส่ง ทั้งเอกชนและบรรษัทในรัฐผู้รับ ภายในขีดจำกัดที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตข. เพิ่มพูนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านการพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาการ ระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกันในทางอื่น ตามบทแห่งอนุสัญญานี้ค. สืบเสาะให้แน่โดยวิถีทางทั้งปวงอันชอบด้วยกฎหมายถึงภาวะและความคลี่คลายใน ทางพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิทยาการของรัฐผู้รับ แล้วรายงานผลของการนั้นไปยังรัฐบาลของรัฐผู้ส่ง และให้ข้อสนเทศแก่บุคคลที่สนใจง. ออกหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางให้แก่คนในชาติของรัฐผู้ส่ง ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่งจ. ช่วยเหลือคนในชาติของรัฐผู้ส่งทั้งเอกชนและบรรษัทฉ. ทำหน้าที่นิติกรและนายทะเบียนราษฎร์ และในฐานะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ปฏิบัติการหน้าที่บางประการอันมีสภาพทางธุรการ หากว่าการหน้าที่นั้นไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับช. พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของผู้เยาว์ และบุคคลไร้ความสามารถ ซึ่งเป็นคนชาติของรัฐผู้ส่ง ภายในขีดจำกัดที่ได้ตั้งบังคับไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ โดยเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องมีความปกครองหรือภาวะทรัสตีใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้นฌ. แทนคนชาติของรัฐผู้ส่ง หรือจัดให้มีการแทนอย่างเหมาะสมในองค์กรตุลาการ และต่อเจ้าหน้าที่ที่อื่นของรัฐผู้รับ เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มา ซึ่งมาตรการชั่วคราวสำหรับการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคนในชาติเหล่านี้ ไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ ในกรณีที่คนในชาติเหล่านี้ไม่สามารถเข้าทำการป้องกันสิทธิและผลประโยชน์ของ ตนในเวลาอันเหมาะสมได้ เพราะเหตุของการไม่อยู่หรือเหตุอื่นใด ทั้งนี้ ให้อยู่ภายในข้อบังคับแห่งทางปฏิบัติ และวิธีดำเนินการซึ่งมีอยู่ในรัฐผู้รับญ. ส่งเอกสารทางศาล หรือเอกสารที่มิใช่ทางศาล หรือปฏิบัติตาม หนังสือของศาลของรัฐผู้ส่งที่ขอให้สืบประเด็น หรือตามการมอบหมายให้สืบพยานให้แก่ศาลของรัฐผู้ส่งนั้น ตามความตกลงระหว่างประเทศที่ใช้บังคับอยู่ หรือเมื่อไม่มีความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่านั้น โดยทำนองอื่นใดที่ต้องด้วยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับด. ใช้สิทธิควบคุมดูแลและตรวจพินิจตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของ รัฐผู้ส่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับเรือที่มีสัญชาติของของรัฐผู้ส่ง หรืออากาศยานที่จดทะเบียนในรัฐนั้น รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับลูกเรือของเรือและอากาศยานดังกล่าวต. ให้ความช่วยเหลือแก่เรือและอากาศยานที่ระบุไว้ในอนุวรรค (ด) ของข้อนี้ รวมทั้งลูกเรือของเรือและอากาศยานนั้น บันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับการเดินทางของเรือ ตรวจดูและประทับตรากระดาษเอกสารของเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใด ๆ ที่ได้เกิดขึ้นในระหว่างนายเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใดๆ ที่ได้เกิดขั้นในระหว่างนายเรือ เจ้าพนักงาน และกะลาสี ตราบเท่าที่การนี้อาจได้อนุมัติไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้ส่ง ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการเสื่อมเสียแก่อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับถ. ปฏิบัติการหน้าที่อื่นใดที่รัฐผู้ส่งมอบหมายแก่สถานีทำการทางกงสุล ซึ่งมิได้ต้องห้ามโดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ หรือซึ่งไม่มีการแสดงข้อคัดค้านโดยรัฐผู้รับ หรือซึ่งมีอ้างถึงไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ ที่ใช้บังคับอยู่ระหว่างรัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับ [การทูต]
Visaการตรวจลงตรา กล่าวคือ เป็นเครื่องหมายแสดงการรับรองที่ประทับอยู่ในหนังสือเดินทางว่า หนังสือเดินทางฉบับนั้นได้รับการตรวจตราแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหนังสือดังกล่าวยื่นขอเดินทางเข้าไปในประเทศที่ให้การตรวจลง ตรา และทุกอย่างถูกต้องจึงให้ผู้นั้นเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวได้อนุสัญญากรุง เวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลได้บัญญัติไว้ในข้อ 5 ของวรรค D ว่า หน้าที่ทางกงสุลข้อหนึ่งคือ ?ออกหนังสือเดินทางและเอกสารเดินทางให้แก่คนชาติของรัฐผู้ส่ง และตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่ง?พึง เข้าใจว่า แม้หนังสือเดินทางจะได้รับการตรวจลงตราแล้วก็ตาม ก็มิได้เป็นการประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า ผู้ถือหนังสือนั้นจะได้รับการยินยอมให้เดินทางเข้าไปในรัฐที่ให้การตรวจลง ตรา คือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในรัฐนั้นอาจห้ามมิให้เข้าประเทศได้ ทั้ง ๆ ที่ได้รับการตรวจตราแล้วก็ตาม แต่การกระทำเช่นนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นน้อยมากการตรวจลงตราหรือวีซ่านั้น แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ1) การตรวจลงตราทางการทูต ซึ่งออกให้แก่บุคคลในคณะทูตและกงสุล รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของต่างประเทศ2) การตรวจลงตราทางราชการ ออกให้แก่ข้าราชการที่ไม่รวมอยู่ในประเภทที่ 1) ซึ่งจะเดินทางไปธุระราชการ และ3) การตรวจลงตราธรรมดา ออกให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่รวมอยู่ในประเภทที่ 1) และ 2) มีหลายประเทศได้ให้การตรวจลงตราชั่วคราว การตรวจลงตราสำหรับลูกเรือเดินทะเล การตรวจลงตราสำหรับพ่อค้าต่างประเทศ การตรวจลงตราสำหรับนักศึกษา และการตรวจลงตราสำหรับผู้อพยพลี้ภัย เป็นต้น [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They told them it was needed to make something special for U-boat crews.บอกว่าเอาผมไปให้ลูกเรือดำน้ำใช้ Schindler's List (1993)
that on the second-to-last day of the job, the convict crew that tarred the plate-factory roof in the spring of '49... wound up sitting in a row at ten o'clock in the morning, drinking icy-cold, Bohemia-style beer... courtesy of the hardest screw that ever walked a turn at Shawshank State Prison.ว่าในวันที่สองไปสุดท้ายของงาน ลูกเรือนักโทษที่ tarred หลังคาแผ่นโรงงานในฤดูใบไม้ผลิของ '49 ... ลงเอยด้วยการนั่งอยู่ในแถวที่ 10: The Shawshank Redemption (1994)
Steady now, crew. Prepare to go forward.อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ลูกเรือ เตรียม ความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า Yellow Submarine (1968)
Chief, Polly sent me to tell you that there's a bunch of Boy Scouts out in Avril Bay doing the mile swim for their merit badges.สารวัตร พอลลี่ส่งผมมาบอกคุณว่า มีพวกลูกเรืออยู่ในอ่าวเอฟริล... กําลังว่ายนํ้าเพื่อติดบังกั้น Jaws (1975)
I've crewed three Trans Pacs. Transplants?- ผมเคยเป็นลูกเรือเรือทรานส์เเพคส์ Jaws (1975)
"...the crew is up against it."ลูกเรือก็ต้องเสี่ยงกับมัน" Airplane! (1980)
Don't expect too much cooperation from this crew.ความร่วมมือมากเกินไปจาก ลูกเรือนี้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Eight hundred of her crew were lost.แปดร้อยของลูกเรือถูกกลืน หายไป 2010: The Year We Make Contact (1984)
Now remember, he was programmed for curiosity.ตอนนี้จำเขาได้รับโปรแกรม สำหรับ ความอยากรู้ ถ้าลูกเรือถูกฆ่า ตาย 2010: The Year We Make Contact (1984)
He used to enchant the crew.เขาเคยลุ่มหลงลูกเรือ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
On behalf of Capt. Clark and the crew we'd like to thank you for flying with Eastern.นี่คือเสียงจากกัปตันของคุณค่ะ, กัปตันคล็าก และลูกเรือ... ...ขอขอบคุณที่ท่านได้บินกับสายการบินอีสเทิร์น Mannequin (1987)
So, we sailed ashore, took on an entirely new crew, and he stayed aboard for a while, as first mate, all the time calling me Roberts.ดังนั้น เราจึงเข้าฝั่ง เปลี่ยนลูกเรือใหม่ทั้งหมด และเขาก็อยู่ต่ออีกนิดในฐานะต้นห้อง เรียกข้าว่าโรเบิร์ตตลอดเวลา The Princess Bride (1987)
Once the crew believed, he left the ship, and I have been Roberts ever since.เมื่อลูกเรือทุกคนเชื่อว่าข้าคือโรเบิร์ต เขาก็จากไป และข้าก็เป็นโรเบิร์ตนับแต่นั้นมา The Princess Bride (1987)
He is a sailor on the pirate ship Revenge.เขาเป็นลูกเรือในเรือโจรสลัด The Princess Bride (1987)
- It's perfectly safe. - Safe? Doctor, my ship is in pieces and one of my crewmen may not make it home alive.ปลอดภัยหรอ ยานผมพัง ลูกเรือคนนึงกำลังร่อแร่ Event Horizon (1997)
I want to say how proud i am of my crew. I'd like to name my station heads:ผมอยากบอกว่า ผมภูมิใจมากกับลูกเรือของผม Event Horizon (1997)
You already killed the last fucking crew. And now you want to kill us as well! - It's just a fucking ship, all right?คุณฆ่าลูกเรือของคุณ ตอนนี้คุณก็จะฆ่าพวกเราอีก Event Horizon (1997)
I'm telling you, it was his voice I heard. He was calling to me.ฉันได้ยินเขาเรียกจริง ๆ เขาร้องเรียกฉัน ลูกเรือหนุ่มชื่อ เอ็ดดี้ คอร์ริค Event Horizon (1997)
I swore I'd never lose another man.และสาบานว่าจะไม่ยอมเสียลูกเรืออีก Event Horizon (1997)
Rescue the crew, salvage what's left of the ship. The crew is dead, Doctor.ช่วยลูกเรือ แล้วกู้ซากยานนะเหรอ ลูกเรือตายหมดแล้ว Event Horizon (1997)
Your beautiful ship killed its crew, Doctor.ยานแสนสวยของคุณฆ่าลูกเรือทั้งลำ แต่... Event Horizon (1997)
Well, now she has another crew.ตอนนี้มีลูกเรือชุดใหม่แล้ว Event Horizon (1997)
You won't take my crew.มายุ่งกับลูกเรือฉัน Event Horizon (1997)
They're not your crew anymore. They belong to the ship.พวกเขาไม่ใช่ลูกเรือคุณแล้ว พวกเขาเป็นของยาน Event Horizon (1997)
Down the crewmen's passage, then go right and left again at the stairs.เดินไปตามทางเดินลูกเรือ เลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายที่บันได Titanic (1997)
Crew passage.ทางเดินลูกเรือ Titanic (1997)
Hey, you know, next year I'm old enough to join a crew, right?เฮ้ พวกคุณรู้มั้ย ปีหน้า ผมก็จะอายุมากพอที่จะสมัครเข้าเป็นลูกเรือแล้วล่ะ The Matrix Reloaded (2003)
I want to join the Nebuchadnezzar.ผมอยากจะสมัครเป็นลูกเรือของเนบูแชดเนซซาร์ The Matrix Reloaded (2003)
What if I did destroy those ships and I am responsible for the deaths of all those men?ถ้าเกิดเป็นเองที่ระเบิดยานพวกนั้น ถ้าเกิดผมเป็นคนรับผิดชอบการตายของลูกเรือทั้งหมด The Matrix Revolutions (2003)
Never say you're sorry.ลูกเรือทุกคน กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัย เรากำลังลดระดับ เตรียมลงจอดสู่ Andrews Yankee White (2003)
I can't work with this miserable crew.- นี่ไม่มีเครื่องยนต์ ฉันไม่สามารถทำงานกับลูกเรืองี่เง่าได้ James and the Giant Peach (1996)
Well, I'm still Crew Ops at the Control Center.ดีฉันยังคง โอพสลูกเรือที่ศูนย์ควบคุม Contact (1997)
Crew Ops, verify all pre-test procedures are complete.ความปลอดภัย? โอพสลูกเรือตรวจสอบทุกขั้นตอน การทดสอบก่อนจะเสร็จสมบูรณ์ Contact (1997)
Crew Ops? Nothing wrong.โอพสลูกเรือ? Contact (1997)
- D.J. As you all know, we have an addition to our crew. Dr. Weir, you care to join us?เป็นอย่างที่รู้เรามีลูกเรือใหม่คนหนึ่ง ดร.เวียร์ เชิญพบกับพวกเรา Event Horizon (1997)
The crew couldn't survive unless they were in stasis.-ถ้าลูกเรือไม่อยู่ในแท้งค์ปรับสภาพก็ไม่รอด Event Horizon (1997)
You still haven't seen any crew?-ยังไม่เจอลูกเรือเลยหรือ Event Horizon (1997)
But I've had a word with the crew, and all of them... have agreed to burn their shoes.ผมคุยกับลูกเรือแล้ว ทุกคนยินดีสละรองเท้าเป็นเชื้อเพลิง Around the World in 80 Days (2004)
I'll be scheduling the launch... so you can call me in the morning for resources and crew.เรามีตารางปล่อยยาน... คุณโทรหาฉันตอนเช้า จะได้เตรียมลูกเรือ. Fantastic Four (2005)
As far as crew, I was hoping Ben could pilot the mission.ทันที่ทีได้ลูกเรือครบ, ฉันอยากได้ เบน เป็นนักบิน Fantastic Four (2005)
Come on, Jack. It was an honest mistake.ฉันไม่อยากให้พวกลูกเรือ ขนหัวลุกน่ะ King Kong (2005)
"No" he said, "they come in, sailors, and fishermen too." And the Dr. looked queezy like he didn't want to hear any more, "ไม่"เขาบอก "พวกช่างประมงมักจะมา พวกลูกเรือด้วย" และด็อกเตอร์ดูขยะแขยงเหมือนเขาไม่อยากฟังอีกแล้ว Memoirs of a Geisha (2005)
The rookie fired his crew chief. The third this season!มือใหม่ยิงหัวหน้าลูกเรือ ของเขาที่สามในฤดูกาลนี้! Cars (2006)
Are you sorry you didn't have a crew chief out there?คุณเสียใจคุณไม่ได้มีหัว หน้าลูกเรือออกมี? Cars (2006)
- Am I sorry I don't have a crew chief?ฉันขอโทษฉันไม่ได้มีหัวหน้าลูกเรือ? Cars (2006)
You need to wise up and get a good crew chief and a good team.คุณจำเป็นต้องฉลาดขึ้นและ ได้รับหัวหน้าลูกเรือที่ดีและเป็นทีมที่ดี Cars (2006)
Mack, thanks for being my pit crew today.แม็ขอบคุณสำหรับการเป็น ลูกเรือหลุมของฉันวันนี้ Cars (2006)
I knew you needed a crew chief, but I didn't know it was this bad.ผมรู้ว่าคุณจำเป็นหัวหน้าลูกเรือ แต่ผมไม่ทราบว่ามันเป็นที่เลวร้ายนี้ Cars (2006)
It appears McQueen has got himself a pit crew.แต่ดูเหมือนว่ามัน มควีน ได้มีตัวเองลูกเรือหลุม Cars (2006)
And look who he has for a crew chief!และมองที่เขามีต่อหัวหน้าลูกเรือ! Cars (2006)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They told them it was needed to make something special for U-boat crews.บอกว่าเอาผมไปให้ลูกเรือดำน้ำใช้ Schindler's List (1993)
that on the second-to-last day of the job, the convict crew that tarred the plate-factory roof in the spring of '49... wound up sitting in a row at ten o'clock in the morning, drinking icy-cold, Bohemia-style beer... courtesy of the hardest screw that ever walked a turn at Shawshank State Prison.ว่าในวันที่สองไปสุดท้ายของงาน ลูกเรือนักโทษที่ tarred หลังคาแผ่นโรงงานในฤดูใบไม้ผลิของ '49 ... ลงเอยด้วยการนั่งอยู่ในแถวที่ 10: The Shawshank Redemption (1994)
Steady now, crew. Prepare to go forward.อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ลูกเรือ เตรียม ความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า Yellow Submarine (1968)
Chief, Polly sent me to tell you that there's a bunch of Boy Scouts out in Avril Bay doing the mile swim for their merit badges.สารวัตร พอลลี่ส่งผมมาบอกคุณว่า มีพวกลูกเรืออยู่ในอ่าวเอฟริล... กําลังว่ายนํ้าเพื่อติดบังกั้น Jaws (1975)
I've crewed three Trans Pacs. Transplants?- ผมเคยเป็นลูกเรือเรือทรานส์เเพคส์ Jaws (1975)
"...the crew is up against it."ลูกเรือก็ต้องเสี่ยงกับมัน" Airplane! (1980)
Don't expect too much cooperation from this crew.ความร่วมมือมากเกินไปจาก ลูกเรือนี้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Eight hundred of her crew were lost.แปดร้อยของลูกเรือถูกกลืน หายไป 2010: The Year We Make Contact (1984)
Now remember, he was programmed for curiosity.ตอนนี้จำเขาได้รับโปรแกรม สำหรับ ความอยากรู้ ถ้าลูกเรือถูกฆ่า ตาย 2010: The Year We Make Contact (1984)
He used to enchant the crew.เขาเคยลุ่มหลงลูกเรือ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
On behalf of Capt. Clark and the crew we'd like to thank you for flying with Eastern.นี่คือเสียงจากกัปตันของคุณค่ะ, กัปตันคล็าก และลูกเรือ... ...ขอขอบคุณที่ท่านได้บินกับสายการบินอีสเทิร์น Mannequin (1987)
So, we sailed ashore, took on an entirely new crew, and he stayed aboard for a while, as first mate, all the time calling me Roberts.ดังนั้น เราจึงเข้าฝั่ง เปลี่ยนลูกเรือใหม่ทั้งหมด และเขาก็อยู่ต่ออีกนิดในฐานะต้นห้อง เรียกข้าว่าโรเบิร์ตตลอดเวลา The Princess Bride (1987)
Once the crew believed, he left the ship, and I have been Roberts ever since.เมื่อลูกเรือทุกคนเชื่อว่าข้าคือโรเบิร์ต เขาก็จากไป และข้าก็เป็นโรเบิร์ตนับแต่นั้นมา The Princess Bride (1987)
He is a sailor on the pirate ship Revenge.เขาเป็นลูกเรือในเรือโจรสลัด The Princess Bride (1987)
- It's perfectly safe. - Safe? Doctor, my ship is in pieces and one of my crewmen may not make it home alive.ปลอดภัยหรอ ยานผมพัง ลูกเรือคนนึงกำลังร่อแร่ Event Horizon (1997)
I want to say how proud i am of my crew. I'd like to name my station heads:ผมอยากบอกว่า ผมภูมิใจมากกับลูกเรือของผม Event Horizon (1997)
You already killed the last fucking crew. And now you want to kill us as well! - It's just a fucking ship, all right?คุณฆ่าลูกเรือของคุณ ตอนนี้คุณก็จะฆ่าพวกเราอีก Event Horizon (1997)
I'm telling you, it was his voice I heard. He was calling to me.ฉันได้ยินเขาเรียกจริง ๆ เขาร้องเรียกฉัน ลูกเรือหนุ่มชื่อ เอ็ดดี้ คอร์ริค Event Horizon (1997)
I swore I'd never lose another man.และสาบานว่าจะไม่ยอมเสียลูกเรืออีก Event Horizon (1997)
Rescue the crew, salvage what's left of the ship. The crew is dead, Doctor.ช่วยลูกเรือ แล้วกู้ซากยานนะเหรอ ลูกเรือตายหมดแล้ว Event Horizon (1997)
Your beautiful ship killed its crew, Doctor.ยานแสนสวยของคุณฆ่าลูกเรือทั้งลำ แต่... Event Horizon (1997)
Well, now she has another crew.ตอนนี้มีลูกเรือชุดใหม่แล้ว Event Horizon (1997)
You won't take my crew.มายุ่งกับลูกเรือฉัน Event Horizon (1997)
They're not your crew anymore. They belong to the ship.พวกเขาไม่ใช่ลูกเรือคุณแล้ว พวกเขาเป็นของยาน Event Horizon (1997)
Down the crewmen's passage, then go right and left again at the stairs.เดินไปตามทางเดินลูกเรือ เลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายที่บันได Titanic (1997)
Crew passage.ทางเดินลูกเรือ Titanic (1997)
Hey, you know, next year I'm old enough to join a crew, right?เฮ้ พวกคุณรู้มั้ย ปีหน้า ผมก็จะอายุมากพอที่จะสมัครเข้าเป็นลูกเรือแล้วล่ะ The Matrix Reloaded (2003)
I want to join the Nebuchadnezzar.ผมอยากจะสมัครเป็นลูกเรือของเนบูแชดเนซซาร์ The Matrix Reloaded (2003)
What if I did destroy those ships and I am responsible for the deaths of all those men?ถ้าเกิดเป็นเองที่ระเบิดยานพวกนั้น ถ้าเกิดผมเป็นคนรับผิดชอบการตายของลูกเรือทั้งหมด The Matrix Revolutions (2003)
Never say you're sorry.ลูกเรือทุกคน กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัย เรากำลังลดระดับ เตรียมลงจอดสู่ Andrews Yankee White (2003)
I can't work with this miserable crew.- นี่ไม่มีเครื่องยนต์ ฉันไม่สามารถทำงานกับลูกเรืองี่เง่าได้ James and the Giant Peach (1996)
Well, I'm still Crew Ops at the Control Center.ดีฉันยังคง โอพสลูกเรือที่ศูนย์ควบคุม Contact (1997)
Crew Ops, verify all pre-test procedures are complete.ความปลอดภัย? โอพสลูกเรือตรวจสอบทุกขั้นตอน การทดสอบก่อนจะเสร็จสมบูรณ์ Contact (1997)
Crew Ops? Nothing wrong.โอพสลูกเรือ? Contact (1997)
- D.J. As you all know, we have an addition to our crew. Dr. Weir, you care to join us?เป็นอย่างที่รู้เรามีลูกเรือใหม่คนหนึ่ง ดร.เวียร์ เชิญพบกับพวกเรา Event Horizon (1997)
The crew couldn't survive unless they were in stasis.-ถ้าลูกเรือไม่อยู่ในแท้งค์ปรับสภาพก็ไม่รอด Event Horizon (1997)
You still haven't seen any crew?-ยังไม่เจอลูกเรือเลยหรือ Event Horizon (1997)
But I've had a word with the crew, and all of them... have agreed to burn their shoes.ผมคุยกับลูกเรือแล้ว ทุกคนยินดีสละรองเท้าเป็นเชื้อเพลิง Around the World in 80 Days (2004)
I'll be scheduling the launch... so you can call me in the morning for resources and crew.เรามีตารางปล่อยยาน... คุณโทรหาฉันตอนเช้า จะได้เตรียมลูกเรือ. Fantastic Four (2005)
As far as crew, I was hoping Ben could pilot the mission.ทันที่ทีได้ลูกเรือครบ, ฉันอยากได้ เบน เป็นนักบิน Fantastic Four (2005)
Come on, Jack. It was an honest mistake.ฉันไม่อยากให้พวกลูกเรือ ขนหัวลุกน่ะ King Kong (2005)
"No" he said, "they come in, sailors, and fishermen too." And the Dr. looked queezy like he didn't want to hear any more, "ไม่"เขาบอก "พวกช่างประมงมักจะมา พวกลูกเรือด้วย" และด็อกเตอร์ดูขยะแขยงเหมือนเขาไม่อยากฟังอีกแล้ว Memoirs of a Geisha (2005)
The rookie fired his crew chief. The third this season!มือใหม่ยิงหัวหน้าลูกเรือ ของเขาที่สามในฤดูกาลนี้! Cars (2006)
Are you sorry you didn't have a crew chief out there?คุณเสียใจคุณไม่ได้มีหัว หน้าลูกเรือออกมี? Cars (2006)
- Am I sorry I don't have a crew chief?ฉันขอโทษฉันไม่ได้มีหัวหน้าลูกเรือ? Cars (2006)
You need to wise up and get a good crew chief and a good team.คุณจำเป็นต้องฉลาดขึ้นและ ได้รับหัวหน้าลูกเรือที่ดีและเป็นทีมที่ดี Cars (2006)
Mack, thanks for being my pit crew today.แม็ขอบคุณสำหรับการเป็น ลูกเรือหลุมของฉันวันนี้ Cars (2006)
I knew you needed a crew chief, but I didn't know it was this bad.ผมรู้ว่าคุณจำเป็นหัวหน้าลูกเรือ แต่ผมไม่ทราบว่ามันเป็นที่เลวร้ายนี้ Cars (2006)
It appears McQueen has got himself a pit crew.แต่ดูเหมือนว่ามัน มควีน ได้มีตัวเองลูกเรือหลุม Cars (2006)
And look who he has for a crew chief!และมองที่เขามีต่อหัวหน้าลูกเรือ! Cars (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกเรือ[lūkreūa] (n) EN: sailor ; crew ; crewman ; cabin crew ; staff  FR: marin [ m ] ; matelot [ m ] ; membre d'équipage [ m ] ; équipage [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aircrew(n) ลูกเรือบนเครื่องบิน, Syn. flight crew
crew(vi) เป็นลูกเรือ
crew(n) ลูกเรือ
hand(n) ลูกเรือ
sailor(n) ลูกเรือ, See also: กะลาสี, Syn. seaman, seafarer, boatman
seaman(n) กะลาสี, See also: ลูกเรือ, พลเรือยศต่ำกว่าจ่าทหารเรือ, Syn. sailor, naval officer, seafarer, mariner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aircrew(แอร์' ครู) n. ลูกเรือบนเครื่องบิน.
crew(ครู) n. กลุ่มคน, ลูกเรือ, พวกลูกเรือ, บรรดาเพื่อนร่วมงาน, หน่วยทหารติดอาวุธ vi. ทำหน้าที่เป็นลูกเรือ -v. อดีตกาลของcrow, Syn. squad, group, team
deck handn. ลูกเรือหรือกลาสีบนดาดฟ้า
merchant marinen. เรือพาณิชย์สมุทร, เจ้าหน้าที่และลูกเรือของเรือดังกล่าว
prize crewn. ลูกเรือที่นำส่งเรือเชลย (เรือข้าศึก)
seaman(ซี'เมิน) n. กลาสี, ลูกเรือ, ผู้เชี่ยวชาญการเดินเรือทะเล, พลทหารเรือ pl. seamen, Syn. sailor
ship(ชิพ) n. เรือ (โดยเฉพาะเรือทะเลขนาดใหญ่) , เรือใบ, เรือกำปั่น, เรือรบ, เรือบิน, เครื่องบิน, ลูกเรือ vt. น้ำขึ้นเรือ, เอาใส่เรือ, ขนส่งทางเรือ, ขนส่งทางเรือรถไฟรถยนต์เครื่องบินหรืออื่น ๆ , จ้างเป็นลูกเรือ, ขับไล่. vi. นำขึ้นเรือ, ทำงานบนเรือ,
shipman(ชิพ'เมิน) n. กลาสีเรือ, ลูกเรือ, Syn. sailor, master of a ship pl. shipmen
shipmaten. เพื่อนกลาสีเรือ, ลูกเรือด้วยกัน, Syn. sailor
yawl(ยอล) n. เรือใบหรือเรือบดที่มีลูกเรือ 4-6 คน, =yowl

English-Thai: Nontri Dictionary
crew(n) กะลาสีเรือ, ลูกเรือ, ฝูงชน, คณะ, ลูกมือ
seaman(n) ลูกเรือ, กะลาสี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
footropeส่วนของเชือกที่ผูกอยู่บริเวณเสาหัวเรือขนาดใหญ่เพื่อให้ลูกเรือเดินไปกางใบเรือขึ้นและนำใบเรือลง, ส่วนของคร่าวปากอวนล่าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
乗務員[じょうむいん, joumuin] (n) เจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน, ลูกเรือ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top