ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ลูกหลาน*

   
105 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ลูกหลาน, -ลูกหลาน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกหลาน[N] lineage, See also: descendant, pedigree, parentage, clan, progeny, posterity, succession, Syn. เชื้อไข, Example: เมื่อยายแก่แล้วก็ต้องพึ่งลูกหลาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สืบเชื้อสาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกหลานน. ผู้มีอายุคราวลูกหรือหลานที่เป็นญาติห่าง ๆ หรือที่นับว่าเป็นญาติ เช่น เด็ก ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นลูกหลานฉันทั้งนั้น
ลูกหลานผู้สืบเชื้อสาย เช่น สมบัติเก่าลูกหลานเก็บรักษาไว้ได้.
กงเกวียนกำเกวียนใช้เป็นคำอุปมาหมายความว่า เวรสนองเวร, กรรมสนองกรรม, เช่น ทำแก่เขาอย่างไร ตนหรือลูกหลานเป็นต้นของตนก็อาจจะถูกทำในทำนองเดียวกันอย่างนั้นบ้าง เป็นกงเกวียนกำเกวียน.
กรรมพันธุ์(กำมะพัน) น. ลักษณะ นิสัย ตลอดจนโรคหรือความวิกลวิการบางอย่างที่ลูกหลานสืบมาจากบรรพบุรุษ ปู่ย่าตายาย หรือพ่อแม่, พันธุกรรม ก็ว่า
กระจัด ๑แยกย้ายออกไป เช่น ลูกหลานกระจัดพลัดพราย (คาวี).
ขมอย(ขะมอย) น. หลาน, ลูกหลาน, เช่น ขมอยเมือเฝือแฝกหญ้า ยุงชุมฉ่าฝ่าเหลือบฝูง (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
คนตายขายคนเป็นคนตายมีหนี้สินให้ลูกหลานต้องชดใช้แทน
ชื่อเสียงเรียงนามน. ชื่อและเทือกเถาเหล่ากอ เช่น กว่าจะรู้ว่าเป็นลูกหลานใครต้องถามชื่อเสียงเรียงนามกันอยู่นาน, ชื่อ เช่น ถ้าบอกชื่อเสียงเรียงนามของเขาแล้ว เชื่อว่าทุกคนต้องรู้จัก.
ตัดหนามอย่าไว้หน่อ ฆ่าพ่ออย่าไว้ลูกก. ทำลายให้หมดสิ้น ไม่ให้เหลือลูกหลานไว้สืบเชื้อสาย.
นมบกอกพร่องน. ลักษณะของหญิงที่ชายทำให้เสียความบริสุทธิ์แล้วทอดทิ้งไป เช่น แลมันทำชู้แล้วมันทอดหญิงนั้นเสีย ท่านว่ามันทำให้ลูกหลานท่านนมบกอกพร่อง ให้ไหมชายผู้เลมิดพ่อแม่ผู้เถ้าผู้แก่นั้นโดยขนาฎ (สามดวง), มักใช้เพี้ยนไปเป็น นมตกอกพร่อง.
นุงนังว. มากมายพัลวัน เช่น ลูกหลานนุงนัง หนี้สินนุงนัง, พันกันยุ่ง เช่น ด้ายยุ่งนุงนัง.
บกว. แห้ง, พร่อง, ลดลง, เช่น แลมันทำชู้แล้วมันทอดหญิงนั้นเสีย ท่านว่ามันทำให้ลูกหลานท่านนมบกอกพร่อง (สามดวง)
บังกัดก. ปิดบัง, อำพราง, เช่น มาตราหนึ่ง ผู้ใดบังกัดพี่น้องลูกหลานเผ่าพันธุ์แห่งงานท่านก็ดี ส่งเสียไปอยู่ประเทษเมืองอื่นดั่งนั้น ท่านว่าเสมอพวกศึก ให้มีโทษ ๖ สถาน, บังกัดข้าคนท่านไว้เรือนตนก็ดี ฃ้าคนท่านหนีมาสู้หาตน ๆ เล้าโลมเอาข้าคนท่านไว้ก็ดี (สามดวง).
ผู้สืบตระกูลน. ลูกหลานที่เป็นชายซึ่งสืบวงศ์สกุลโดยไม่ขาดสาย.
พันธุกรรมน. ลักษณะ นิสัย ตลอดจนโรคหรือความวิกลวิการบางอย่างที่ลูกหลานสืบมาจากบรรพบุรุษ ปู่ย่าตายาย หรือพ่อแม่, กรรมพันธุ์ ก็ว่า.
ลูกท่านหลานเธอน. ลูกหลานเจ้านายหรือผู้มีอำนาจ.
ลูกหมู่น. ลูกหลานที่ต้องถูกเกณฑ์รับราชการตามสังกัดของบิดามารดาในครั้งโบราณ.
ลูบหน้าลูบหลังก. เอามือลูบตามเนื้อตามตัวลูกหลานเป็นต้นด้วยความเมตตาเอ็นดู เช่น คุณย่าลูบหน้าลูบหลังหลาน.
เลือดเนื้อเชื้อไขน. ลูกหลาน, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่เข้าศึกษาและจบจากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง เช่น เขาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขธรรมศาสตร์.
วงศ์วานน. ลูกหลานเหลนในตระกูล, มักใช้เข้าคู่กับคำ ว่านเครือ เป็น วงศ์วานว่านเครือ.
สืบพันธุ์ก. ทำให้เกิดลูกหลานสืบเนื่องต่อไป.
หน่อเนื้อเชื้อไขน. ลูกหลานเหลนเป็นต้นที่สืบสายโลหิต, ผู้สืบสายโลหิต เช่น เขาเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของฉันเอง.
เห็นชายผ้าเหลืองมีโอกาสได้จัดการบวชลูกหลานเป็นต้นในพระพุทธศาสนา ถือว่าได้บุญมาก.
ให้ศีลให้พรก. กล่าวแสดงความปรารถนาดีให้เกิดสวัสดิมงคล ความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้รับ เช่น ผู้ใหญ่ให้ศีลให้พรแก่ลูกหลาน.
อุทลุม(อุดทะ-) ว. ผิดประเพณี, ผิดธรรมะ, นอกแบบ, นอกทาง, เช่น คดีอุทลุม คือคดีที่ลูกหลานฟ้องบุพการีของตนต่อศาล, เรียกลูกหลานที่ฟ้องบุพการีของตนต่อศาล ว่า คนอุทลุม เช่น ผู้ใดเปนคนอุทลุมหมีได้รู้คุณบิดามานดาปู่หญ้าตายาย แลมันมาฟ้องร้องให้เรียกบิดามานดาปู่ญ่าตายายมัน ท่านให้มีโทษทวนมันด้วยลวดหนังโดยฉกัน (สามดวง).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mutationการกลายพันธุ์, การกลาย, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ(DNA) ของเซลล์สิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้
[นิวเคลียร์]
Cells, Daughterเซลล์ลูกหลาน [การแพทย์]
Descendants, Directลูกหลานสายตรง [การแพทย์]
สุขภาพจิตครอบครัวสุขภาพจิตครอบครัว, การดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงาน โดยเน้นที่ครอบครัว ซึ่งมีกลุ่มคนหลากหลายวัยที่จะดำเนินงาน แตกต่างตามสถานะหรือบทบาทของกลุ่มคนนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น วัยเด็ก เยาวชน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ วัยชรา หรือ ลูกหลาน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ปู่ยาตายาย เป็น [สุขภาพจิต]
natural selectionการคัดเลือกโดยธรรมชาติ, การที่ลูกหลานของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์จะมีความแตกต่างไปจากพ่อแม่เล็กน้อย ซึ่งลูกหลานเหล่านี้ตัวที่มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมมากกว่าก็จะมีชีวิตอยู่ และสืบพันธุ์ได้  ส่วนตัวที่มีความเหมาะสมน้อยจะตายไป จึงเป็นผลให้สิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไปเพื่อให้เ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nucleusนิวเคลียส, ส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  มีลักษณะค่อนข้างกลม ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์และการถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์จากพ่อแม่ ไปยังลูกหลาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Won't our grandchildren be delighted when they see how lovely you were?ลูกหลานเราคงจะยินดีนะ เมื่อได้เห็นว่าคุณเคยสวยแค่ไหน Rebecca (1940)
Grandchildren on your knee, Vera, Chuck and Daveลูกหลานที่หัวเข่าของคุณ ฟีระ ชัก และ เดฟ Yellow Submarine (1968)
I'm particularly glad that these lovely children were here today to hear that speech.ผมดีใจที่ลูกหลาน... ...ได้มาฟังวาทะวันนี้ Blazing Saddles (1974)
Someday the children of the new sun will meet the children of the old.สักวันหนึ่งเด็กของดวงอาทิตย์ ใหม่ จะได้พบกับลูกหลานของคน เก่า 2010: The Year We Make Contact (1984)
And teach 'em, Sarah, teach 'em never to come over here... and dig these records out.แล้วสอนลูกหลาน ว่าอย่ามาที่นี่ อย่ามาขุดขยะพวกนี้ไป Day of the Dead (1985)
Coronado is dead, and so are all of his grandchildren.โคโรนาโด้ตายไปแล้ว, ดังนั้น ทุกๆอย่างของเขา จะต้องเป็นของลูกหลาน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
All fathers care for their sons.พ่อทุกคนดูแลลูกหลานของพวกเขา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
All fathers care for their sons.พ่อทุกคนดูแลลูกหลานของพวกเขา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Hotu Matu'a's descendants called the island Navel of the World, Rapa Nui.ลูกหลานของโฮตูมาตัวเรียกเกาะนี้ว่า... สะดือของโลก... Rapa Nui (1994)
A day which generations will talk about for years to come!วันที่ลูกหลาน จะพูดถึงต่อไปอีกหลาย ๆ ปี The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
One day, our children's children will play where we are piling earth.วันนึง ลูกหลานของลูกหลานเรา จะเล่นบนที่ที่เรากองดินไว้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
First, it was ordained for the procreation of children.อย่างแรก มันถูกดลบันดาลขึ้นสำหรับเพื่อให้กำเนิดลูกหลาน Episode #1.6 (1995)
'cause they don't give a shit.เพราะพวกเขากลัวเอาไม่อยู่ ใช่ซิลูกหลานเขาไม่ได้เป็นนาวิก Good Will Hunting (1997)
¶ Till it's over over there ¶¶ ¶ How ya gonna keep 'em away from Broadway ¶"ลูกหลานเราเข้าสมรภูมิ" The Legend of Bagger Vance (2000)
We need to record this so you can show your children this tape and say you were there.เราต้องอัดไว้ให้ลูกหลานเธอดู และเล่าให้ฟังว่าเธออยู่ในเหตุการณ์ Signs (2002)
For your children, Bo.เพื่อลูกหลานเธอนะ โบ Signs (2002)
The alumnae, their offspring, the faculty. You name it.ศิษย์เก่า บรรดาลูกหลาน พวกอาจารย์ สารพัด Mona Lisa Smile (2003)
There is a descendant of Corvinus lying there not three feet from you.ยังมีลูกหลานของโควินัสอยู่ที่นี่ ไม่ใช่คุณสามคน Underworld (2003)
The Corvinus strain itself, which we learned was hidden away in the genetic code of his human descendants and passed along in its dormant form down through the ages to Michael Corvin.เรารู้ว่ายีนส์โควีนัส ถูกซ่อนในยีนส์ของมนุษย์ที่เป็นลูกหลานของเค้า และส่งมาในรูปแบบตายตัว Underworld (2003)
Fear not, my child, absolution will be yours the moment you kill the descendant of Corvinus, this Michael.ไม่ต้องกลัว,ลูกข้า /เจ้าจะได้รับการอภัยโทษ .... ตราบใดที่เจ้าฆ่าลูกหลานของโควินัสนั่น Underworld (2003)
We are leaving a terrible legacy of poison and diminishment of the environment for our grandchildren's grandchildren generations not yet born.เรากำลังทิ้งมรดกอันเลวร้ายของมลพิษ และการทำลายสิ่งแวดล้อม ให้แก่ลูกหลานเหลนโหลนของเรา The Corporation (2003)
What's ahead for you for your children?อะไรรอคุณ รอลูกหลานคุณอยู่ข้างหน้า? The Corporation (2003)
I said to my wife we both are sons and daughters of auto workers in Flint Michigan.เราทั้งคู่เป็นลูกหลานของคนงานผลิตรถยนต์ ในเมืองฟลินท์ รัฐมิชิแกน The Corporation (2003)
General Li-Shang is not a son of Qui Gong.แม่ทัพชาง ไม่ใช่ลูกหลานแห่ง กีว-กอง Mulan 2: The Final War (2004)
... thatifwe do notact soon, our children and grandchildren...... หากไม่รีบป้องกันลูกหลานของเรา... The Day After Tomorrow (2004)
When I think of all we've sacrificed in the old country to give you kids a better life in the new oneคิดแล้วฉันเจ็บใจ เรารึสู้อุตส่าห์เสียสละ... ให้ลูกหลานได้มีชีวิตดีๆ ในประเทศใหม่ Saving Face (2004)
Wipe it. I must keep this new discovery for posterity...ลบเถอะ ผมต้องรักษาสิ่งที่ค้นพบนี้ไว้ ไว้ให้ลูกหลาน The Constant Gardener (2005)
We're the children of murderers. All of us.พวกเราเป็นลูกหลานของฆาตรกร พวกเราทุกคน The Fog (2005)
So thou thinkest he's thy issue?ท่านคิดว่า เค้าเป็นลูกหลานของท่านมั้ย The King and the Clown (2005)
that what we take for granted might not be here for our children.สิ่งที่เราใช้สอยอย่างไม่ยั้งคิดอาจไม่มีเหลือ สำหรับลูกหลานของเราอีกต่อไป An Inconvenient Truth (2006)
If our children can live safely for one more day... it would be worth the one more day that we defend this Island!ถ้าลูกหลานเราสามารถอยู่รอด ได้ต่อไปอีกวัน... มันก็น่าจะมีค่าวันต่อวัน ถ้าเราสามารถ ป้องกันไอ้เกาะนี่ไว้ได้ .. ตราบเท่า Letters from Iwo Jima (2006)
Create a renewable resource for your children's future.สร้างทรัพยากรถาวรให้ลูกหลาน Chuck Versus the Alma Mater (2007)
That we could make the world a better place for our childrenjarfar for you.ว่าเราสามารถทำให้โลกนี้ ดีขึ้นได้เพื่อลูกหลานเรา เพื่อคุณ Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
Wong and his descendants are banished from Chinatown forever.Wong และลูกหลานของเขา จะถูกเนรเทศ จากไชน่าทาวน์ตลอดกาล Balls of Fury (2007)
They call themselves the Descendants of the Glorious Dead.พวกนี้เรียกตัวเองว่า "ลูกหลานแห่งเกียรติสงคราม" The First Taste (2008)
Mr. Compton's talk starts at 8.ต่อหน้าลูกหลานเรา แกจะ... Sparks Fly Out (2008)
The inscription on the back says,พระเจ้าดูแลลูกหลานเขาจริงๆ Sparks Fly Out (2008)
You should come to our next descendants of the glorious dead meeting.เธอน่าจะมางานสมาคมลูกหลานทหารผ่านศึกนะ Cold Ground (2008)
The right for our sons and daughters to go to school without fear of molestation by a bloodthirsty predator in the playground or in the classroom.สิทธิของลูกหลานของเรา ที่จะไปโรงเรียนโดยไม่ถูกรุกราน จากพวกนักล่ากระหายเลือดตามสนามหญ้า The Fourth Man in the Fire (2008)
And your children ... Working in the sweat. Because they make Nikie.และลูกหลานจะต้องทำงานหนัก เพราะผลิตไนกี้ Meet the Spartans (2008)
And their very blood turns our children into addicts, drug dealers and homosexuals.และเลือดของพวกเค้า จะกลายเป็นของเสพติดสำหรับลูกหลานของเรา, พ่อค้ายาและพวกรักร่วมเพศ To Love Is to Bury (2008)
Marriage, children.การแต่งงาน ลูกหลาน Easy as Pie (2008)
That doesn't mean we're not devoted to our children.แต่ไม่ได้หมายความว่าเรา ไม่อุทิศชีวิตเพื่อลูกหลานของเรา Minimal Loss (2008)
Marcus dated the descendant of princess grace.มาร์คัสต้องเคยเดทกับพวกลูกหลานราชิกูล Never Been Marcused (2008)
Home to farm, work, have children,กลับมาสู่บ้านไร่ มาทำงาน มีลูกหลาน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
But while we've been bickering amongst ourselves they've been breeding like cockroaches under a rock!แต่ระหว่างที่เรา ขัดแย้งกันเอง พวกมันก็แค่ออกลูกหลาน เหมือนแมงสาบใต้ก้อนหิน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Our village only produces filial ones, Sister.หมู่บ้านของเรา ผลิตแต่ลูกหลานที่น่ารักนะ, พี่. Episode #1.7 (2008)
For the sake of their young children...เพื่อผลประโยชน์ของลูกหลาน... Episode #1.7 (2008)
This is it, man. This is what your grandchildren are gonna be smoking.นี่แหละคือสิ่งที่ลูกหลานนายจะใช้สูบกัน Pineapple Express (2008)
A drab little hut in the dregs of Tahiti with the tax-evading granddaughter of a vanilla-pod picker doesn't strike me as situated.กระท่อมมืดโทรมบนเกาะตาฮิติเนี่ยนะยะ แล้วอยู่กับผู้ต้องหาหนีภาษี ลูกหลานชาวเกาะต้อยต่ำอีก ฉันฟังดูไม่เหมือนตั้งหลัก เฮเลน่า ตระกูลพีบอดี้เราน่ะ Loyal and True (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกหลาน[n.] (lūklān) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; parentage ; clan ; progeny ; posterity ; succession   FR: descendant [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
descendant[N] ลูกหลาน, See also: ชนรุ่นหลัง, คนชั้นหลัง, คนรุ่นหลัง, ผู้สืบสกุล, Syn. family tree, lineage, posterity
run in the family[IDM] ถ่ายทอดไปสู่ครอบครัว, See also: ถ่ายทอดไปให้ลูกหลาน
issue[N] ลูกหลาน, See also: ผู้สืบสกุล, Syn. children, offspring, descendant
maroon[N] ลูกหลานหรือผู้สืบสกุลของทาสในหมู่เกาะอินดีสตะวันตก
offspring[N] ลูกหลาน, See also: ผู้สืบสกุล, Syn. descendants, children, Ant. ancestry, forefathers
progeny[N] ลูกหลาน, See also: ดอกผล, ทายาท, Syn. children, descendants
sprig[N] ลูกหลาน, See also: ทายาท, Syn. scion, offspring, heir
teem[VT] ให้กำเนิด (ลูกหลาน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
family(แฟม'มิลี) n. ครอบครัว,ตระกูล,สกุล,พันธ์,วงศ์ญาติ,ลูก,ลูกหลาน, Syn. house,class,group,kin
progeny(พรอจ'จะนี) n. ลูกหลาน,ทายาท,ดอกผล,พืชรุ่นหลัง, Syn. descendants
root(รูท) n. ราก,หน่อ,หัวใต้ดิน,ฐาน,รากฐาน,แหล่งที่มา,แก่นแท้,รากของต้นตอ, (คณิตศาสตร์) กรณฑ์,ลูกหลาน,รากศัพท์,รากของคำ vi. มีกำเนิดจาก,มีบ่อเกิดจาก -Phr. (take root งอกราก เจริญเติบโต ยึดแน่น), Syn. rootlet,shoot,taproot
seed(ซีด) n. เมล็ด,เมล็ดพืช,เชื้อ,พันธุ์,ลูกหลาน,น้ำเชื้อ,น้ำกาม,ไข่ของสัตว์บางชนิด (เช่นของกุ้ง) ,ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว,ฟองน้ำในกระจก,สิ่งที่มีลักษณะคล้ายเมล็ด vt. หว่านเมล็ด,เร่งการเจริญเติบโต,เร่งเมฆให้กลายเป็นฝน,คลายเมล็ดออก,จัดคู่แข่งขัน (ไม่ให้คู่แข่งขั
separate(เซพ'พะเรท) vt.,vi.,adj. แยกออก,แยก,แยกกัน,แบ่งสรร,แยกแยะ,วินิจฉัย,สกัด,กระจายออก,ไม่ต่อเนื่อง,เด่นชัด,ชัดเจน,กระจาย,โดดเดี่ยว,อิสระ,เฉพาะบุคคล,เอกเทศ,เดียวดาย, (วิญญาณ) หลุดออกจากกาย n. สิ่งที่แยกออก,ลูกหลาน., See also: separateness n.
spawn(สพอน) n. กลุ่มไข่ปลา,ลูกหลาน,แหล่งกำเนิด,vi.,vt. วางไข่,คลอดลูก,ให้กำเนิด,สร้างเป็นจำนวนมาก, See also: spawner n., Syn. produce,generate
sprig(สพริก) n. กิ่งไม้เล็ก ๆ ,ช่อเล็ก,ลูกหลาน,คนหนุ่ม,เด็กหนุ่ม,ทายาท,ตะปูไม่มีหัว,หมุดติดกระจก. vt. ประดับด้วยกิ่งไม้เล็ก ๆ ,ตัดกิ่งไม้เล็ก ๆ, Syn. shoot,sprout,branch
teem(ทีม) vi. มีอยู่คับคั่ง,มีอยู่เต็ม,เต็มไปด้วย,อุดมสมบูรณ์ไปด้วย vt. ให้กำเนิด (ลูกหลาน), See also: teemer n. teemingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
descendant(n) ลูกหลาน,ทายาท,ผู้สืบสายเลือด,ผู้สืบทอด,ผู้สืบสกุล
offspring(n) ลูกหลาน,ผล,ผลิตผล,ทายาท
posterity(n) อนุชนรุ่นหลัง,ทายาท,ลูกหลาน
seed(n) เชื้อ,เมล็ด,พันธุ์,น้ำเชื้อ,น้ำกาม,ลูกหลาน
spawn(n) ลูกหลาน
sprig(n) กิ่งไม้,กิ่งก้าน,ช่อ,หน่อ,ทายาท,ลูกหลาน,เด็กหนุ่ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top