Search result for

*ลูกขุน*

(119 entries)
(1.1497 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ลูกขุน, -ลูกขุน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกขุน[N] jury, Syn. ลูกขุน ณ ศาลหลวง, คณะลูกขุน, Example: กฎหมายรัฐอิลลินอยส์บัญญัติให้ลูกขุนชุดใหญ่พิเศษนี้มีอายุหนึ่งเดือน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พิจารณาผิดชอบในอรรถคดีก่อนที่ผู้พิพากษาจะตัดสิน
คณะลูกขุน[N] jury, Syn. ลูกขุน, Example: เขาถูกคณะลูกขุนลงมติชี้ขาดว่าผิดจริงตามฟ้อง, Thai definition: กลุ่มผู้พิจารณาผิดชอบในอรรถคดี ก่อนที่ผู้พิพากษาจะตัดสิน มีในสมัยก่อนและต่างประเทศ
ศาลาลูกขุน[N] Luk Khun Hall in the Grand Palace, See also: meeting place for the governmental servants, Example: กฎหมายสมัยก่อนมีว่า ห้ามไปมาหาสู่กันถึงเรือน หรือซุบซิบกันในศาลาลูกขุนสองต่อสอง มีโทษถึงฟันคอ, Count unit: หลัง, แห่ง, Thai definition: ที่ประชุมข้าราชการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกขุนน. อำมาตย์, มนตรี, ขุนนาง, ข้าราชการ.
ลูกขุน ณ ศาลหลวง, ลูกขุนศาลหลวงน. คณะผู้พิพากษามีหน้าที่ตัดสินคดี โดยชี้ขาดข้อกฎหมาย หลังจากที่ตระลาการพิจารณาคดีชี้ขาดข้อเท็จจริงแล้ว, บางทีเขียนเป็น ลูกขุน ณ สานหลวง หรือ ลูกขุน ณ สารหลวง ก็มี.
ลูกขุน ณ ศาลา, ลูกขุนศาลาน. คณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทำหน้าที่บังคับบัญชาราชการแผ่นดิน มีตำแหน่งต่าง ๆ เช่น เสนาบดี มาประชุมร่วมกันที่ศาลาลูกขุน.
ลูกขุนพลอยพยักน. ผู้ที่คอยว่าตามหรือเห็นด้วยกับผู้ใหญ่เป็นเชิงประจบสอพลอเป็นต้น.
ศาลาลูกขุนน. ที่ประชุม ปรึกษา และสั่งราชการของคณะเสนาบดี ตั้งอยู่ในพระราชวังหลวง.
ศาลาลูกขุนนอกน. ที่พิจารณาตัดสินคดีความของคณะตุลาการตั้งอยู่นอกพระราชวังหลวง, ศาลหลวง ก็เรียก.
ศาลาลูกขุนในน. ที่ประชุม ปรึกษา และสั่งราชการของคณะเสนาบดีฝ่ายพลเรือนและทหาร แบ่งเป็นศาลาลูกขุนในฝ่ายซ้ายสำหรับพลเรือน และศาลาลูกขุนในฝ่ายขวาสำหรับทหาร.
ขุนนางน. ลูกขุน, ข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน แบ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีศักดินาตั้งแต่ ๔๐๐ ขึ้นไป และข้าราชการชั้นผู้น้อยมีศักดินาต่ำกว่า ๔๐๐.
ฉมบ ๑(ฉะมบ) น. ผีผู้หญิงที่ตายในป่าและสิงอยู่ในบริเวณที่ตาย มีรูปเห็นเป็นเงา ๆ แต่ไม่ทำอันตรายใคร เช่น อนึ่งเปนสัจว่าเปนฉมบจะกละกะสือ แลมาฟ้องร้องเรียนแก่มุขลูกขุนก็ดี ๒๐ (สามดวง), ชมบ หรือ ทมบ ก็ว่า.
ศาลหลวงน. ที่พิจารณาตัดสินคดีความของคณะตุลาการตั้งอยู่นอกพระราชวังหลวง, ศาลาลูกขุนนอก ก็เรียก.
อมาตย์ลูกขุน, ขุนนาง, ข้าราชการฝ่ายพลเรือน.
อำมาตย-, อำมาตย์ลูกขุน, ขุนนาง, ข้าราชการฝ่ายพลเรือน. (ส. อมาตฺย; ป. อมจฺจ).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
presentmentคำตัดสิน (ของลูกขุน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
panel๑. คณะผู้อภิปราย๒. องค์คณะ (ผู้พิพากษาหรือลูกขุน)๓. บัญชีรายชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perverse verdictคำตัดสินของลูกขุนที่ขัดต่อข้อกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peremptory challengeการคัดค้านลูกขุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sequestration๑. การอายัดทรัพย์ระหว่างคดี๒. การแยกตัวพยานหรือลูกขุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrayรายชื่อลูกขุนที่ขึ้นทะเบียนไว้สำหรับเลือก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juryคณะลูกขุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jurorลูกขุน (ผู้ชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juryคณะลูกขุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
challenge, peremptoryการคัดค้านลูกขุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
committal for trialการส่งตัวให้คณะลูกขุนพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deliveranceคำตัดสินของคณะลูกขุน (ก. เก่าอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direction to a juryคำสั่งศาลต่อคณะลูกขุน (ในข้อกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general verdictคำวินิจฉัยทั่วไป (ของคณะลูกขุน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guilty verdictคำตัดสิน (ของคณะลูกขุน) ว่ามีความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false verdictคำตัดสินที่ผิด (ของคณะลูกขุน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreman๑. ผู้แถลงแทนคณะลูกขุน๒. หัวหน้าคนงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
finding of a juryคำวินิจฉัยของคณะลูกขุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verdictคำตัดสินของคณะลูกขุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
verdictคำตัดสินของคณะลูกขุน (ในข้อเท็จจริง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
talesmanลูกขุนที่เรียกเข้าเสริม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hung juryคณะลูกขุนที่มีความเห็นขัดแย้งกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Women jurors ลูกขุนสตรี [TU Subject Heading]
Jurorsลูกขุน [TU Subject Heading]
Juryคณะลูกขุน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My father and the entire royal court think I'm a coward.พ่อของข้าแล้วก็คณะลูกขุนทั้งหมด คิดว่าข้าเป็นคนขี้ขลาด Valiant (2008)
We, the jury, duly impaneled in the above entitled action find the defendant, Ben Garvey, guilty.คณะลูกขุนได้พิจารณาถึงการกระทำ... ...ความผิดของจำเลย เบ็น การ์วี่ย์ The Lazarus Project (2008)
Because you committed a crime that lead directly to the deaths of three people the jury has found you guilty of three counts of capital murder.จากเหตุที่จำเลยก่ออาชญากรรม... ...เป็นผลทำให้ มีผู้เสียชีวิตจำนวน 3 ราย... ...คณะลูกขุนถือว่าเป็นความผิด จากการฆาตกรรมทั้ง 3 ราย The Lazarus Project (2008)
gentlemen of the jury,ท่านคณะลูกขุน Changeling (2008)
Foreman, has the jury reached a verdict?คณะลูกขุนมีคำตัดสินแล้วหรือยัง? Changeling (2008)
"We the jury find the defendant, Gordon Stewart Northcott,คณะลูกขุนมีความเห็นว่า จำเลย, นายกอร์ดอน สจ๊วต นอร์ทคอทท์ Changeling (2008)
You'll never convince a jury otherwise.คุณจะไม่โน้มน้าวคณะลูกขุนไปในทางอื่น Nights in Rodanthe (2008)
The people against katherine anne austen.คณะลูกขุน / แคทเทอร์รีน แอน ออสทิน Eggtown (2008)
We need him,kate. It'll generate tremendous sympathy.เคท มันช่วยให้คณะลูกขุนเห็นใจเราได้นะ Eggtown (2008)
Could you please tell the ladies and gentlemen of the jury¡ªคุณสามารถบอกคณะลูกขุน สุภาพสตรี และสุภาพบุรษหน่อยว่า Eggtown (2008)
If you think that jury is gonna give her actual time,then...ถ้าคุณคิดว่าคณะลูกขุนจะให้เวลาเธอได้ใช้ชีวิต Eggtown (2008)
To a jury, she's Christina Hampton, Technology Consultant.ในสายตาลูกขุน \ คริสติน่า เฮมตั้น เป็นที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี Prison Break: The Final Break (2009)
It's not my job to decide context. That's for a jury.มันไม่ใช่สิ่งที่ผมจะต้องตัดสิน มันเป็นของคณะลูกขุน Hey! Mr. Pibb! (2009)
if he can't prove my client was responsible, a jury is going to ram a $200 million bill up his client's ass.ถ้าเขาพิสูจน์ไม่ได้ว่าลูกความฉันมีส่วนรับผิดชอบ ลูกขุนก็จะตอก 200 ล้าน นั่นเข้าไปในก้นของลูกความเขา A Pretty Girl in a Leotard (2009)
You miss jury service, you're in trouble.มีปัญหา? ฟังนะ คุณไม่ใด้ไปเจอคณะลูกขุน คุณมีปัญหาอะไร? Ninja Assassin (2009)
you get on the stand and the defense will tear you apart.พวกลูกขุนจะฉีกคุณเป็นชิ้นๆ Law Abiding Citizen (2009)
No no, the jury is going to believe me, though, because its the truth.ไม่ๆ พวกคณะลูกขุนเขาจะเชื่อผม ก็เพราะมันเป็นความจริง เราจะชนะ Law Abiding Citizen (2009)
That's an unsavory world.นั่นเป็นโลกที่น่ารังเกียจมาก และผมขอเดิมพันกับคุณได้เลยว่าคณะลูกขุนจะเห็นด้วย Law Abiding Citizen (2009)
Lonnie tried to convince the jury during the trial that, you know, they were... having a relationship?รอนนี่พยายามโนมน้าวลูกขุนในการพิจาณา นั้น คุณรู้ พวกเขา มีความสัมพันธ์กัน The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
TO COMPLETELY INSANE. YOU'RE HIDING SOMETHING, WILLIAM.ไม่มีลูกขุนคนไหนจะตัดสินว่าผมผิด กับแค่มีคนเห็นผมที่มอลล์หรอก Soul Mates (2009)
WHEN WE DO FIND THIS, UH, FRIEND OF YOURS,คงไม่มีลูกขุนคนไหน ที่จะหาความผิดของคุณไม่เจอหรอก เกิดอะไรขึ้นข้างใน? Soul Mates (2009)
You do know that the jury will be hearing a list of all your previous convictions for violence, aggravated assault, wounding with intent, possession of a deadly weapon?เธอคงรู้ว่าลูกขุน จะรู้เรื่องรายการ ที่เธอก่อเรื่องเอาไว้ ก่อนหน้านี้ ใช้ความรุนแรง, ข่มขู่คนทั่วไป, ทำร้ายโดยตั้งใจ, Harry Brown (2009)
This has been a huge wake-up call for the courts.นี่จะเป็นเสียงปลุกที่ดังสนั่นสำหรับคณะลูกขุน Cowboys and Indians (2009)
Judges will have to look all the relationships in his life...คณะลูกขุนจำเป็นจะต้องพิจารณาความสัมพันธ์ทั้งหมด ในชิวิตเขา.. Cowboys and Indians (2009)
Oh, wow. Ladies and gentlemen of the jury,โอ้โห ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีของคณะลูกขุน Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
What jury's gonna believe I had the power to kill anyone?พวกลูกขุนจะเชื่อมั้ย ว่าผมมีความสามารถจะฆ่าใครได้ To Hell... And Back (2009)
To sensationalize the case, distract the jury- if they find out.ทำให้เขาได้เปรียบในคดี ล่อใจคณะลูกขุน -ถ้าพวกเขาทราบ Dex Takes a Holiday (2009)
And there's not a jury in this country that would convict me, either.และไม่มีลูกขุนคนใน ในประเทศนี้ที่จะตัดสินผมผิด The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
How about bixton food versus 12 jurors?ไปเปรียบเทียบอาหารของบิกซ์ตัน กับคณะลูกขุน 12 คนเป็นยังไง Bad Seed (2009)
Well, when you pick juries, you learn to read the little stuff.เมื่อถึงเวลาคุณเลือกคณะลูกขุน คุณก็ได้เรียนรู้ที่จะอ่านหรือสังเกตเรื่องเล็กๆน้อยๆ Environmental Science (2009)
"Juror number six." That sounds aboveboard."ลูกขุนหมายเลข 6" ชื่อตรงไปตรงมาดีนะ Politics of Human Sexuality (2009)
No jury will convict you with me at your side....คุณก็กำชัยไว้ในมือแล้ว จะไม่มีลูกขุนคนไหนลงโทษคุณ ขณะที่มีผมนั่งอยู่ข้างๆ You Don't Know Jack (2010)
Said that they'd acquit him of murder if they were on a juryบอกว่าพวกเค้าจะตัดสินว่าหมอไม่ผิด ถ้าได้เป็นลูกขุน You Don't Know Jack (2010)
- I have news for you. - As for your daughter, the jury is out.- ส่วนลูกสาวเธอน่ะลูกขุนต้องตามหาตัวแน่ You Don't Know Jack (2010)
Can address a jury theay I can. Ho!ไม่มีทนายคนไหนรึแม้แต่นาย จะสื่อสารกับลูกขุนได้ในแบบที่ฉันทำ You Don't Know Jack (2010)
Juries hearing about the conditions of the victims,...จะเป็นคำให้การของคนในครอบครัว... ...ลูกขุนได้ยินเกี่ยวกับสภาพของเหยื่อ... You Don't Know Jack (2010)
You could no longer put these witnesses before the jury. Yeah, but I'm talking about what went on,...คุณไม่สามารถ ให้พยานพวกนี้ขึ้นให้การต่อหน้าลูกขุนได้อีกต่อไป You Don't Know Jack (2010)
Outside the presence of the jury. I will rule on that.งั้นเราจะบันทึกเสียงเป็นการพิเศษ โดยไม่มีลูกขุนอยู่ในห้อง You Don't Know Jack (2010)
But wait. I want to say something- Thatฉะนั้นศาลไม่อาจยอมให้เธอ ขึ้นให้การต่อหน้าลูกขุนได้ You Don't Know Jack (2010)
What is yourerdict?แล้วความผิดในกระทงที่ 2 ลูกขุนตัดสินว่ายังไง You Don't Know Jack (2010)
You've lost your jury in the first 10 minutes.คุณได้เสียคณะลูกขุนตั้งแต่ 10 นาทีแรก The Social Network (2010)
Because my lab, it's a jury of your peers.คณะลูกขุนจะเจอเพื่อน ๆ ของคุณ The Uncanny Valley (2010)
Okay,look,all I need is the kind of crap that persuades a jury.ได้ ฟังนะ ผมต้องการแค่ เรื่องมั่วซั่วแบบของพวกคุณ ที่จะจูงใจลูกขุนได้ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Let's see.A judge,a jury,the press,and,oh,yeah,me.- อ้อ ไหนลองดูซิ ผู้พิพากษา คณะลูกขุน สื่อมวลชน แล้วก็ อ้อ ใช่สิ ฉันไงยะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
When the prosecutor tells the jury,they're going to believe it,too.เมื่ออัยการบอกลูกขุน พวกเขาก็จะเชื่อเหมือนกัน The Parts in the Sum of the Whole (2010)
There's no jury to prejudice.ไม่มีคณะลูกขุนคอยรับฟัง การว่าความ The Boy with the Answer (2010)
And the jury seems to like her for it.ทางคณะลูกขุนชอบเธอ ตรงรูปแบบนั้น The Boy with the Answer (2010)
Bones, the jury needs to know what that little boy went through.โบนส์ ทางคณะลูกขุนต้่องการรู้ ว่าเด็กชายตัวน้อย ผ่านอะไรมาบ้าง The Boy with the Answer (2010)
The jury makes that determination, not the witness.ทางคณะลูกขุนเป็น คนพิจารณาข้อมูล ไม่ใช่พยาน The Boy with the Answer (2010)
It's up to the jury to decide how the evidence will figure in the outcome of this case.ขึ้นอยู่กับทางคณะลูกขุน ในการพิจารณาว่า หลักฐานนี้จะมีผล ต่อการตัดสินคดีนี้หรือไม่ The Boy with the Answer (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คณะลูกขุน[n. exp.] (khana lūkkhun) EN: jury   
คอกลูกขุน[n. exp.] (khøk lūkkhun) EN: jury box   FR: banc des jurés [m]
ลูกขุน[n.] (lūkkhun) EN: jury ; juror   FR: juré [m] ; membre d'un jury [m]
ศาลาลูกขุน[n. exp.] (sālā Lūkkhun) EN: Luk Khun Hall in the Grand Palace   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empanel[VT] ลงรายชื่อคนเพื่อจะเลือกเข้ามาเป็นคณะลูกขุน, Syn. impanel
foreman[N] หัวหน้าคณะลูกขุน
grand jury[N] คณะลูกขุนซึ่งมีลูกขุน 12-33 คน
impanel[VT] เลือกสมาชิกในคณะลูกขุน, See also: เลือกให้เป็นลูกขุน, Syn. enlist, enroll
juror[N] ลูกขุน, Syn. juryman, jurywoman
jury[N] คณะลูกขุน, Syn. panel, jury panel
jury[VT] ตัดสินโดยคณะลูกขุน
juryman[N] คณะลูกขุนที่เป็นผู้ชาย, Syn. juror
majority verdict[N] คำตัดสินของลูกขุน
panel[VT] จัดให้มีคณะลูกขุน, Syn. empanel, impanel, pick, set up
verdict[N] คำตัดสินของคณะลูกขุน, See also: คำพิพากษา, คำตัดสินสุดท้าย, Syn. judgement, finding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bill of indictmentn. การฟ้องที่โจทก์ยื่นต่อคณะลูกขุน
foreman(ฟอร์'เมิน) n. หัวหน้าคนงาน,หัวหน้าคณะลูกขุน., See also: foremanship n. -pl. foremen
juror(จัว'เรอะ) n. ลูกขุน,ตุลาการ,กรรมการตัดสิน,ผู้ให้คำปฏิญาณ
jury(จัว'รี) n. คณะลูกขุน,คณะตุลาการ,คณะกรรมการผู้พิจารณา การให้รางวัลและการตัดสิน adj. ใช้ชั่วคราว,ชั่วคราว
ordinary(ออร์'ดินะรี) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,พื้น ๆ ,ต่ำกว่าถัวเฉลี่ย,ระดับต่ำ. n. ภาวะที่ปกติ,สิ่งที่ปกติ,ลูกขุน -Phr. (out of the ordinary ผิดธรรม,เป็นกรณียกเว้น.), See also: ordinariness n.
petty crimesn. ความผิดลหุโทษ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ -Phr. (petty jury คณะลูกขุน (มักประกอบด้วย12คน), See also: petty juror n., Syn. petit jury
petty offensesn. ความผิดลหุโทษ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ -Phr. (petty jury คณะลูกขุน (มักประกอบด้วย12คน), See also: petty juror n., Syn. petit jury
presentment(พรีเซนทฺ'เมินทฺ) n. การแสดงออก,การแสดงตัว,การเสนอ,การมอบ,การยื่น,ภาพ,ภาพวาด,ภาพที่ปรากฎ,รายงานของคณะลูกขุน
verdict(เวอ'ดิคทฺ) n. คำตัดสินของคณะลูกขุน,คำตัดสิน,คำชี้ขาด., Syn. finding,answer

English-Thai: Nontri Dictionary
jury(n) คณะตุลาการ,คณะลูกขุน
juryman(n) ตุลาการ,ลูกขุน
nob(n) หัวตะปู,ไพ่แจ๊ค,ผู้ดี,คนรวย,ลูกขุนนาง,คนโกง
panel(n) บัญชีรายชื่อ,คณะลูกขุน,แผ่นรูป,คณะกรรมการ,แผงหน้าปัด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
羽目[はめ, hame] (n ) n) บัญชีรายชื่อ,คณะลูกขุน,แผ่นรูป,คณะกรรมการ,แผงหน้าปัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top