ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ลำดับอักษร*

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ลำดับอักษร, -ลำดับอักษร-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดรรชนี ๓น. บัญชีคำเรียงตามลำดับอักษรที่พิมพ์ไว้ส่วนท้ายของหนังสือเล่ม รวบรวมคำสำคัญ ๆ ซึ่งมีกล่าวถึงในหนังสือเล่มนั้น โดยบอกเลขหน้าที่มีคำนั้น ๆ ปรากฏอยู่เพื่อสะดวกแก่การค้น, ดัชนี ก็ใช้.
ดัชนี ๓น. บัญชีคำเรียงตามลำดับอักษรที่พิมพ์ไว้ส่วนท้ายของหนังสือเล่ม รวบรวมคำสำคัญ ๆ ซึ่งมีกล่าวถึงในหนังสือเล่มนั้น โดยบอกเลขหน้าที่มีคำนั้น ๆ ปรากฏอยู่เพื่อสะดวกแก่การค้น, ดรรชนี ก็ใช้.
ลำดับน. อันดับ, การเรียงกันไว้ให้เป็นระเบียบตามตำแหน่ง, เช่น นั่งตามลำดับ เข้าแถวตามลำดับไหล่ เรียงตามลำดับอักษร.
สารานุกรมน. หนังสือที่รวบรวมความรู้ทุกแขนงหรือเฉพาะแขนงใดแขนงหนึ่ง มักเรียงตามลำดับอักษร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lexico-graphic orderลำดับอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
call of the Houseการเรียกชื่อสมาชิกสภา (ตามลำดับอักษรชื่อ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
House, call of theการเรียกชื่อสมาชิกสภา (ตามลำดับอักษรชื่อ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [TU Subject Heading]
Alphabetizationการเรียงลำดับอักษร
Alphabetization หมายถึง การเรียงลำดับอักษรในภาษานั้น ๆ ซึ่งนำมาใช้กับการจัดเรียงรายการในหนังสืออ้างอิง หรือบรรณานุกรม หรือการเรียงบัตรรายการของห้องสมุด โดยปรกติเป็นรายการผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง การเรียงลำดับอักษรนิยมใช้มากที่สุด 2 แบบ คือ การเรียงแบบอักษรต่ออักษร (letter-by-letter) และการเรียงแบบคำต่อคำ (word-by-word)

การเรียงแบบอักษรต่ออักษร เป็นการจัดเรียงโดยดูจากอักษรแต่ละตัว โดยไม่คำนึงว่าเป็นคำหรือไม่เป็นคำ ดังตัวอย่าง

New

Newel

Newfoundland

New Haven

Newton

New York

การเรียงแบบคำต่อคำ เป็นการจัดเรียงโดยดูจากอักษรทั้งหมดซึ่งประกอบกันเข้าเป็นคำแล้ว ดังตัวอย่าง

Book

Book binding

Book of English essays

Book of famous ship

Booking

Books [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We proceed alphabetically.เราเชิญแขกตามลำดับอักษรครับ Casino Royale (2006)
Here. A list of people you ticked off, all in alphabetical order.นี่ครับ, นี่คือสคริปท์ที่ผู้อำนวยการได้ทำไว้ เรียงตามลำดับอักษร Episode #1.15 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดตามลำดับอักษร[v. exp.] (jat tām lamdap aksøn) EN: order alphabeticall ; arrange alphabeticall   FR: classer alphabétiquement
ลำดับอักษร[n. exp.] (lamdap aksøn) EN: alphabetical order   FR: ordre alphabétique [m]
เรียงตามลำดับอักษร[adj.] (rīeng tām lamdap aksøn) EN: alphabetical   
ตามลำดับอักษร[adv.] (tām lamdap aksøn) EN: alphabetically   FR: alphabétiquement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alphabetic[ADJ] ที่เรียงตามลำดับอักษร, Syn. alphabetical
alphabetical[ADJ] ที่เรียงตามลำดับอักษร, Syn. alphabetic
alphabetize[VT] จัดตามลำดับอักษร, Syn. arrange alphabetically

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top