ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ร้อยละ*

   
158 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ร้อยละ, -ร้อยละ-
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
polyhydramnios (n ) ภาวะน้ำคร่ำเกิน การที่คนท้องมีน้ำคร่ำมากกว่า 2-3 ลิตร ซึ่งมีอุบัติการณ์ประมาณร้อยละ 1 ของสตรีตั้งครรภ์ จำนวน 1 ใน 3 มีความสัมพันธ์กับทารกพิการ โรคเบาหวานในมารดา และครรภ์แฝด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตราร้อยละ[N] percentage, See also: percent, Syn. ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์, Example: ในช่วงปี 2538 ภาวะการจ้างงานสูงมาก มีจำนวนผู้ว่างงานทั่วประเทศเพียง 549,300 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.7 เท่านั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร้อยละน. ต่อร้อย, จำนวนส่วนในร้อยส่วน, เช่น ร้อยละ ๑๐ คือ ๑๐ ต่อ ๑๐๐ หรือ ๑๐ ส่วนใน ๑๐๐ ส่วน.
ข้าวแดง, ข้าวเมล็ดแดงน. เมล็ดข้าวที่มีปลอกรำสีแดงหุ้มอยู่ร้อยละ ๒๕ ของเนื้อที่เมล็ดข้าวหรือมากกว่า.
ความชื้นสัมพัทธ์น. อัตราส่วนระหว่างมวลของไอนํ้าที่มีอยู่จริงในอากาศเทียบกับมวลของไอนํ้าอิ่มตัวเมื่อมีปริมาตรและอุณหภูมิเท่ากัน มักกำหนดค่าเป็นร้อยละ.
เงินสเตอร์ลิงน. โลหะเจือซึ่งประเทศอังกฤษเคยใช้ทำเงินตรา มีองค์ประกอบเป็นโลหะเงินร้อยละ ๙๒.๕ ทองแดงร้อยละ ๗.๒ ตะกั่วร้อยละ ๐.๒ และทองคำร้อยละ ๐.๑.
ซิลิคอนน. ธาตุลำดับที่ ๑๔ สัญลักษณ์ Si เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง หลอมละลายที่ ๑๔๑๐ ºซ. เปลือกโลกประกอบด้วยธาตุนี้ประมาณร้อยละ ๒๕.
ถ่านโค้กน. กากที่เหลือหลังจากนำถ่านหินไปอบในห้องที่ไม่มีอากาศ จนกระทั่งถ่านหินเดิมสลายไป เป็นสารที่ประกอบด้วยคาร์บอนประมาณร้อยละ ๘๐-๙๐ ใช้ประโยชน์ในการถลุงแร่ เช่น ในอุตสาหกรรมถลุงเหล็กเป็นต้น.
ทองขาวชื่อเรียกทางการค้าของโลหะเจือทองคำกับโลหะอื่นที่มีสีขาว เช่น เงิน นิกเกิล สังกะสี แพลเลเดียม โดยทั่วไปประกอบด้วย ทองคำร้อยละ ๗๕ เงินร้อยละ ๕ แพลเลเดียมร้อยละ ๒๐ (อ. white gold)
ทองคำเปลวน. ทองคำที่มีเนื้อทองร้อยละ ๙๙.๙๒ และตีแผ่ให้เป็นแผ่นบางที่สุดได้ ๐.๐๑ มิลลิเมตร ตัดใส่แผ่นกระดาษ ใช้สำหรับปิดบนสิ่งที่ลงรักเช่นพระพุทธรูป.
ทองใบน. ทองคำที่มีเนื้อทองร้อยละ ๙๙.๙ และตีแผ่ให้เป็นแผ่นบางที่สุดได้ ๐.๐๓ มิลลิเมตร.
น้ำส้มสายชูน. ของเหลวซึ่งมีกรดแอซีติกละลายอยู่ไม่เกินร้อยละ ๖ มีรสเปรี้ยว ใช้ปรุงอาหาร, นํ้าส้ม ก็เรียก.
ไนโตรเจนน. ธาตุลำดับที่ ๗ สัญลักษณ์ N เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นแก๊ส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ไวต่อปฏิกิริยาเคมี มีปรากฏอยู่ประมาณร้อยละ ๘๐ ในบรรยากาศ ธาตุนี้มีความสำคัญยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต โดยเป็นองค์ประกอบสำคัญของโปรตีนและกรดนิวคลิอิก.
เปอร์เซ็นต์น. จำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยหรือร้อยละ, การคิดเทียบเป็นส่วนร้อย เรียกว่า ร้อยละ หรือ ต่อร้อย ใช้เครื่องหมาย % แทน เช่น นักเรียนโรงเรียนนี้สอบได้ ๗๐ % คือ สอบได้ ๗๐ คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑๐๐ คน เด็กคนนี้สอบได้ ๘๐ % คือ ได้คะแนน ๘๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ฟอร์มาลินน. สารละลายซึ่งมีแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ละลายอยู่ร้อยละ ๔๐ ใช้ประโยชน์เป็นยาล้างเชื้อโรคและดองซากศพ.
แมงกานินน. โลหะเจือชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยทองแดงร้อยละ ๘๓ แมงกานีสร้อยละ ๑๓ นิกเกิลร้อยละ ๔ ใช้ประโยชน์นำไปทำอุปกรณ์ไฟฟ้า.
รังสีคอสมิกน. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานสูงยิ่ง มีช่วงคลื่นสั้นยิ่งกว่ารังสีแกมมามาก องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นโปรตอนประมาณร้อยละ ๙๐ และพบอิเล็กตรอน อนุภาคแอลฟาด้วย เกิดมาจากอวกาศนอกโลกพุ่งมาสู่โลก ยังไม่ทราบแหล่งกำเนิดแน่นอน.
รัฐวิสาหกิจ(รัดถะวิสาหะกิด, รัดวิสาหะกิด) น. กิจการที่รัฐเป็นผู้ลงทุนหรือถือหุ้นข้างมาก, (กฎ) องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจซึ่งรัฐเป็นเจ้าของ หรือกิจการของรัฐ หรือบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจของรัฐมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ ๕๐.
ลดหย่อนก. ผ่อนให้เบาลง เช่น ลดหย่อนภาษี ขอลดหย่อนดอกเบี้ยจากร้อยละ ๑๒ เป็นร้อยละ ๑๐, ทุเลา เช่น ลดหย่อนโทษ.
สายชูน. ของเหลวซึ่งมีกรดแอซีติกละลายอยู่ไม่เกินร้อยละ ๖ มีรสเปรี้ยว ใช้ปรุงอาหาร เรียกว่า นํ้าส้มสายชู, นํ้าส้ม ก็เรียก.
เหล็กกล้าน. เหล็กที่มีธาตุคาร์บอนเจืออยู่ประมาณร้อยละ ๐.๑๕-๑.๕ สมบัติของเหล็กกล้าแตกต่างกันไปตามจำนวนร้อยละของธาตุคาร์บอนและของโลหะอื่นที่เจือปนอยู่ ทั้งยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้ในการเตรียมเหล็กกล้านั้น ๆ ด้วย.
เหล็กพืดน. เหล็กที่มีธาตุคาร์บอนเจือปนอยู่ประมาณร้อยละ ๐.๑๒-๐.๒๕ และมีสิ่งเจือปนอื่น ๆ รวมกันทั้งสิ้นน้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ หลอมละลายที่ ๑๔๐๐ º-๑๕๐๐ ºซ., เหล็กเหนียว ก็เรียก, เรียกเหล็กเหนียวชนิดหนึ่งที่เป็นแผ่นยาวอย่างเหล็กทำปลอกถัง ว่า แถบเหล็กพืด.
เหล็กหล่อน. เหล็กที่ได้มาจากเตาถลุง มีธาตุคาร์บอนเจือปนอยู่ประมาณร้อยละ ๒.๒–๔.๕ นอกจากนี้ยังมีธาตุแมงกานีส ฟอสฟอรัส ซิลิคอน และกำมะถันปนอยู่ด้วย หลอมละลายที่ประมาณ ๑๒๐๐ ºซ.
ออกซิเจนน. ธาตุลำดับที่ ๘ สัญลักษณ์ O เป็นแก๊ส มีปนอยู่ในอากาศประมาณร้อยละ ๒๐ โดยปริมาตร ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่ติดไฟ แต่ช่วยให้ไฟติด มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการหายใจและการเผาไหม้เป็นต้น ใช้จุดกับแก๊สอะเซทิลีนเพื่อเชื่อมหรือตัดโลหะ ในทางแพทย์ใช้ช่วยการหายใจของคนไข้.
อาร์กอนน. ธาตุลำดับที่ ๑๘ สัญลักษณ์ Ar เป็นแก๊สเฉื่อย มีปรากฏอยู่ในอากาศประมาณร้อยละ ๐.๙๔ โดยปริมาตร ใช้ประโยชน์นำไปบรรจุในหลอดไฟฟ้าและหลอดเรืองแสง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
percentร้อยละ, ส่วนร้อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
percentร้อยละ, เปอร์เซ็นต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
percent of gradeร้อยละความชัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
percent proportionสัดส่วนร้อยละ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
per cent (per centum)ร้อยละ, ส่วนร้อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
percentageอัตราร้อยละ, อัตราส่วนร้อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
percentageอัตราร้อยละ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
percentage adjustmentsการปรับอัตราร้อยละ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
percentage errorค่าคลาดเคลื่อนร้อยละ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
percentage humidityความชื้นเป็นร้อยละ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
percentage of fire loss insuranceการประกันภัยแบบร้อยละของความเสียหายอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
eighty-five per cent reinstatement average schemeแผนร่วมเฉลี่ยการจัดทดแทนตามเกณฑ์ร้อยละ ๘๕ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
HCT, Hct (haematocrit)เอชซีที [ปริมาตรเม็ดเลือดแดงในเลือด (คิดเป็นร้อยละ), ฮีมาโทคริต] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Hct, HCT (haematocrit)เอชซีที [ปริมาตรเม็ดเลือดแดงในเลือด (คิดเป็นร้อยละ), ฮีมาโทคริต] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haematocrit (HCT, Hct)ปริมาตรเม็ดเลือดแดงในเลือด (คิดเป็นร้อยละ), ฮีมาโทคริต (เอชซีที) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advanced Gas-cooled Reactor เครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูงระบายความร้อนด้วยแก๊ส, เอจีอาร์, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าแบบหนึ่ง ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ระบายความร้อน โดยพัฒนามาจากแบบที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ ตัวอย่างของเครื่องปฏิกรณ์ชนิดนี้คือเครื่องปฏิกรณ์ Hinkley Point B อยู่ทางตะวันตกของประเทศอังกฤษ ใช้ยูเรเนียมไดออกไซด์ (มียูเรเนียม-235 ร้อยละ 1.4 ถึง 2.6) เป็นเชื้อเพลิง และใช้แกรไฟต์เป็นสารลดความเร็วนิวตรอน เครื่องปฏิกรณ์นี้ สามารถผลิตไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 540 องศาเซลเซียส และความดัน 16 เมกะพาสคัล ทำให้มีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงถึงร้อยละ 40 ซึ่งสูงเท่ากับโรงไฟฟ้าพลังเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน [นิวเคลียร์]
Burnupเบิร์นอัป, การวัดการใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ โดยอาจคิดเป็นร้อยละของอะตอมเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่เกิดการแบ่งแยกนิวเคลียส หรือพลังงานที่ผลิตได้ต่อหน่วยน้ำหนักของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Cosmic radiationรังสีคอสมิก, รังสีจากอวกาศซึ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก มีองค์ประกอบโดยประมาณ ได้แก่ โปรตอนร้อยละ 87 รังสีแอลฟาร้อยละ 11 รังสีอนุภาคหนักที่มีเลขเชิงอะตอมระหว่าง 4 ถึง 26 ร้อยละ 1 และ อิเล็กตรอนร้อยละ 1 [นิวเคลียร์]
Decimal reduction doseดีเท็น, ปริมาณรังสีที่ทำให้เซลล์มีชีวิตรอดเหลืออยู่ร้อยละ 10 หรือ ปริมาณรังสีที่ทำให้เซลล์ตายร้อยละ 90 [นิวเคลียร์]
Delayed neutronsดีเลย์นิวตรอน, นิวตรอนที่ถูกปล่อยออกมาจากผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสในช่วงเวลาหลายวินาทีหรือหลายนาทีภายหลังการเกิดปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียส ดีเลย์นิวตรอนที่เกิดขึ้นนี้มีไม่เกินร้อยละ 1 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการออกแบบและควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ดู prompt neutrons ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Depleted uraniumยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ, ยูเรเนียมที่มีองค์ประกอบของยูเรเนียม-235 น้อยกว่าร้อยละ 0.7 พบได้ในเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว หรือผลพลอยได้จากการผลิตยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ซึ่งมียูเรเนียม-235 อยู่ ร้อยละ 0.20-0.25 นอกนั้นเป็นยูเรเนียม-238 (ดู natural uranium และ spent fuel ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Enriched materialวัสดุเสริมสมรรถนะ, วัสดุที่มีสัดส่วนของไอโซโทปที่ต้องการ ถูกทำให้เพิ่มสูงขึ้นกว่าสัดส่วนที่พบตามธรรมชาติ เช่น ยูเรเนียมตามธรรมชาติจะประกอบด้วยยูเรเนียม-238 ประมาณร้อยละ 99.3 และยูเรเนียม-235 (ซึ่งเกิดฟิชชันได้) ประมาณร้อยละ 0.7 ส่วนยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ จะมีไอโซโทปยูเรเนียม-235 สูงกว่าร้อยละ 0.7 (ดู isotope separation ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Thermal radiationรังสีเทอร์มัล, รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกจากลูกไฟจากการระเบิดทางนิวเคลียร์ ซึ่งมีอุณหภูมิสูงมาก รังสีเทอร์มัลอยู่ในรูปของรังสีอัลตราไวโอเลต รังสีอินฟราเรด และแสงสว่าง คิดเป็นร้อยละ 35 ของพลังงานทั้งหมดจากการระเบิด [นิวเคลียร์]
Source material วัสดุต้นกำลัง, วัสดุใด ๆ ที่มียูเรเนียม ทอเรียม หรือทั้งสองอย่างรวมกัน เป็นองค์ประกอบ ร้อยละ 0.05 ขึ้นไป ยกเว้นวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ
[นิวเคลียร์]
Radiochemical purityความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสี, ความบริสุทธิ์ของสารประกอบกัมมันตรังสี ซึ่งมีสารกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีที่ต้องการ โดยคำนวณจากสัดส่วนกัมมันตภาพของสารกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีที่ต้องการต่อกัมมันตภาพของสารประกอบกัมมันตรังสีทั้งหมด
ความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสี ใช้เป็นค่ากำหนดคุณภาพของสารเภสัชรังสีซึ่งมีสารประกอบกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีอื่นๆ เจือปนอยู่น้อยที่สุด ตามมาตรฐานเภสัชตำรับสหรัฐอเมริกา (United States Pharmacopoeia, USP) เภสัชตำรับอังกฤษ (British Pharmacopoeia, BP) และ เภสัชตำรับยุโรป (European Pharmacopoeia, EP) เช่น ในการผลิตสารไอโอดีน-131 (131I) ตามเภสัชตำรับสหรัฐอเมริกาต้องมีอัตราส่วนของสารประกอบกัมมันตรังสีในรูปโซเดียมไอโอไดด์ (Na131I) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 และสารประกอบกัมมันตรังสีที่มีธาตุไอโอดีนอยู่ในรูปแบบทางเคมีอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 5
[นิวเคลียร์]
Prompt neutronsพรอมต์นิวตรอน, นิวตรอนที่ถูกปล่อยออกมาทันทีเมื่อเกิดการแบ่งแยกนิวเคลียส นิวตรอนที่เกิดจากปฏิกิริยานี้มากกว่าร้อยละ 99 เป็นพรอมต์นิวตรอน (ดู delayed neutrons ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Nuclear materialวัสดุนิวเคลียร์, วัสดุเฟอร์ไทล์ พลูโทเนียมที่มีพลูโทเนียม-238 น้อยกว่าร้อยละ 80 ยูเรเนียม-233 ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ยูเรเนียมที่มีส่วนผสมของไอโซโทปต่างไปจากที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติ ที่ไม่ใช่แร่หรือกากแร่ และวัสดุใดๆ ที่เป็นส่วนผสมวัสดุดังกล่าวข้างต้น
[นิวเคลียร์]
Natural uraniumยูเรเนียมธรรมชาติ, ยูเรเนียมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ประกอบด้วยยูเรเนียม-235 ร้อยละ 0.7200 ยูเรเนียม-238 ร้อยละ 99.2745 และยูเรเนียม-234 ปริมาณเล็กน้อย
(ดู uranium และ depleted uranium ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Low enriched uraniumยูเรเนียมสมรรถนะต่ำ, แอลอียู, ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่มียูเรเนียม-235 น้อยกว่าร้อยละ 20
[นิวเคลียร์]
Lethal doseปริมาณรังสีถึงตาย, แอลดี, ปริมาณรังสีขนาดหนึ่งซึ่งคาดว่าเมื่อได้รับแล้วเป็นเหตุทำให้เสียชีวิต เช่น หากระบุเป็น lethal dose 50/30 (LD 50/30) จะหมายถึงปริมาณรังสีขนาดหนึ่งซึ่งเมื่อประชากรได้รับเข้าไปแล้ว ทำให้เกิดการเสียชีวิตร้อยละ 50 ภายในเวลา 30 วัน โดยทั่วไป LD 50/30 สำหรับมนุษย์ เป็นการรับปริมาณรังสีในช่วง 4 – 5 ซีเวิร์ต ในระยะเวลาสั้นๆ [นิวเคลียร์]
ICRU sphere ทรงกลมไอซีอาร์ยู, ทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ทำจากวัสดุที่มีการตอบสนองต่อรังสีเทียบเท่ากับเนื้อเยื่อมนุษย์ โดยมีความหนาแน่น 1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และมีองค์ประกอบของออกซิเจนร้อยละ 76.2 คาร์บอนร้อยละ 11.1 ไฮโดรเจนร้อยละ 10.1 และไนโตรเจนร้อยละ 2.6 เป็นทรงกลมที่ใช้อ้างอิงสำหรับการหาค่าปริมาณรังสีสมมูล [นิวเคลียร์]
High enriched uraniumยูเรเนียมสมรรถนะสูง, เอชอียู, ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่มียูเรเนียม-235 ร้อยละ 20 ขึ้นไป [นิวเคลียร์]
เปอร์เซ็นต์จำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยละหรือร้อยละ
คำที่มักเขียนผิด เปอร์เซ็น [คำที่มักเขียนผิด]
Fission yieldฟิชชันยีลด์, ร้อยละของนิวไคลด์ใดๆ ต่อนิวไคลด์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการแบ่งแยกนิวเคลียส หรือหมายถึงพลังงานที่ปล่อยจากการแบ่งแยกนิวเคลียสในการระเบิดแบบเทอร์โมนิวเคลียร์ เมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานที่ปล่อยจากการหลอมนิวเคลียส [นิวเคลียร์]
Base Saturation Percentage อัตราร้อยละความอิ่มตัวเบส
ร้อยละของความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดิน ที่อิ่มตัวด้วยเเคตไอออนที่แลกเปลี่ยนได้ซึ่งไม่ใช่ไฮโดรเจน มีสูตรในการคำนวณ ดังนี้ อัตราร้อยละความอิ่มตัวเบส = (ปริมาณแคตไอออนที่แลกเปลี่ยนได้ทั้งหมด / ความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน) X 100 [สิ่งแวดล้อม]
ASEAN-Australia Development Cooperation Programmeโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาอาเซียน-ออสเตรเลีย เป็นกรอบความร่วมมือระยะ 5 ปี ที่ออสเตรเลียให้ความร่วมมือกับ อาเซียนในด้านโครงการพัฒนากับอาเซียน โดยจะเริ่มโครงการครั้งแรกระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2544-2549 มีมูลค่ารวม 45 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ซึ่งอาเซียนต้องออกเงินสมทบโครงการอีกร้อยละ 20 อนึ่ง AADCP เป็นโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นเพื่อทดแทน AAECP (ASEAN-Australia Economic Cooperation Programme หรือ โครงการร่วมมือด้านเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลีย) ซึ่งจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2546 [การทูต]
ASEAN Free Trade Areaเขตการค้าเสรีอาเซียน จัดตั้งขึ้นตามมติของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริม การค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยให้มีการลดอัตราภาษีศุลกากรที่เท่ากันตามระยะเวลาที่กำหนด เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ลดอัตราภาษีศุลกากรให้เหลือร้อยละ 0-5 ภายในปี พ.ศ. 2546 และมีระยะเวลาผ่อนผันสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อีก 4 ประเทศ ตามช่วงเวลาก่อน/หลังที่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน [การทูต]
ASEAN Industrial Cooperation Schemeโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาเซียน เป็นมาตรการเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบการผลิตในรูปสินค้าสำเร็จ รูป/กึ่งสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรมระหว่างบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศอาเซียน อันจะเป็นการสนับสนุนการแบ่งกันผลิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาค อุตสาหกรรมในอาเซียน โดยจะต้องเป็นความร่วมมือตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป และมีคนชาติประเทศสมาชิกอาเซียนมีหุ้นส่วนอยู่ในแต่ละบริษัทอย่างน้อยร้อยละ 30 สินค้าที่ได้รับอนุมัติให้อยู่ในโครงการจะได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรใน อัตราร้อยละ 0-5 ในทันที โดยไม่ต้องรอให้เขตการค้าเสรีอาเซียนมีผลบังคับใช้ [การทูต]
ASEAN Contentสัดส่วนวัตถุดิบภายในอาเซียน หมายถึง สินค้าซึ่งมีสัดส่วนของวัตถุดิบที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศสมาชิกอาเซียน อย่างน้อยร้อยละ 40 [การทูต]
Common Effective Preferential Tariffอัตราภาษีพิเศษที่เท่ากัน " เป็นกลไกหลักในการลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างกันภายใต้กรอบ การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนให้อยู่ในระดับร้อยละ 0-5 โดย ครอบคลุมสินค้าทุกชนิด " [การทูต]
Freedom of Movement of Diplomatic Agentsเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายและการเดินทางของผู้แทน ทางการทูต โดยปกติ รัฐผู้รับย่อมอนุญาตโดยเสรีแก่ผู้แทนทางการทูต ที่จะเคลื่อนย้ายและเดินทางไปไหนมาไหนได้ทั่วประเทศ แต่ระหว่างสงครามเย็นที่ผ่านมา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตั้งข้อจำกัดการเดินทางแก่ผู้แทนทางการทูตของกลุ่ม ประเทศคอมมิวนิสต์บางแห่ง ได้แก่ สหภาพโซเวียต บัลแกเรีย เชคโกสโลวาเกีย ฮังการี รูเมเนีย และโปแลนด์ นัยว่าสหรัฐฯ ได้กำหนดเขตแขวงในดินแดนของตน 355 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 11 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นเขตห้ามเข้าสำหรับผู้แทนทางการทูตของประเทศเหล่านั้นในทำนองเดียวกัน กลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ดังกล่าวก็ได้ตั้งข้อจำกัดการเดินทางแก่ผู้แทนทางการ ทูตของสหรัฐฯ เช่นกัน สำหรับเสรีภาพการเคลื่อนย้ายนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติในข้อ 26 ว่า?ภายในบังคับของกฎหมาย และข้อบังคับของรัฐผู้รับเกี่ยวกับการเข้าไปในเขตหวงห้ามหรือวางระเบียบไว้ โดยเหตุผลของความมั่นคงแห่งชาติ ให้รัฐผู้รับประกันแก่สมาชิกทั้งมวลของคณะเกี่ยวกับเสรีภาพในการเคลื่อนไหว และการเดินทางในอาณาเขตของตน? [การทูต]
Inclusion Listรายการในบัญชี " หมายถึง รายการสินค้าที่อยู่ในแผนความตกลงในแต่ละกรณี อาทิ รายการสินค้าในบัญชีลดอัตราภาษีศุลกากรให้เหลือร้อยละ 0-5 ของเขตการค้าเสรีอาเซียน " [การทูต]
Abrasion resistance indexอัตราส่วนระหว่างปริมาตรสูญเสียของยางมาตรฐานต่อปริมาตรสูญเสียของยาง ตัวอย่างภายใต้สภาวะการทดสอบเดียวกัน แสดงผลเป็นค่าร้อยละ [เทคโนโลยียาง]
Compression setรูปร่างและมิติของยางที่ได้กลับคืนมาหลังจากนำแรงกดออกไป ซึ่งจะบอกถึง ความสามารถของยางในการรักษาสมบัติความยืดหยุ่นหลังจากยางได้รับแรงกดเป็น ระยะเวลาหนึ่ง คำนวณเป็นร้อยละของปริมาณที่ไม่สามารถกลับคืนรูปร่างเดิมได้ มาตรฐานการทดสอบ เช่น ISO 815, ASTM D395 [เทคโนโลยียาง]
Elongationความสามารถของวัสดุที่ยืดออกได้โดยไม่เกิดการแตกหักเสียหาย โดยมากมักจะวัดค่า “ultimate elongation – การยืดสูงสุด” หรือ “elongation at break – การยืด ณ จุดขาด” ซึ่งจะแสดงค่าเป็นร้อยละของความยาวเดิม [เทคโนโลยียาง]
Elongation at breakร้อยละการยืดของชิ้นทดสอบที่จุดขาด คำนวณได้จากสูตร การยืด (%) = (ความยาวสุดท้าย – ความยาวเริ่มต้น)/ความยาวเริ่มต้น x100 วิธีทำสามารถหาได้จาก ISO 37 หรือ ASTM D412 [เทคโนโลยียาง]
Epoxidised or Epoxidized natural rubberยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์เป็นยางที่ได้จากการเติมออกซิเจนเข้าไปใน โมเลกุลของยางตรงบริเวณพันธะคู่เกิดเป็นวงแหวนอิพ็อกไซด์โดยผ่านปฏิกิริยาอิ พ็อกซิเดชัน (Epoxidation) โดยมีระดับของการเกิดอิพ็อกซิเดชันตั้งแต่ร้อยละ 10-50 ยาง ENR ที่ได้จึงมีความเป็นขั้วสูงกว่ายางธรรมชาติทั่วไป ทำให้ทนต่อความร้อนและน้ำมันได้ดีขึ้น โดยยาง ENR เกรดที่มีระดับอิพ็อกซิเดชันสูงถึงร้อยละ 50 จะมีความเป็นขั้วสูงเทียบเท่ากับยาง NBR ที่มีปริมาณอะไครโลไนไทรล์ปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว่ายาง ENR ที่เสริมแรงด้วยซิลิกาจะมีสมบัติคล้ายกับยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้วยเขม่าดำ อีกด้วย การเตรียมยาง ENR นี้สามารถเตรียมได้ทั้งในรูปของน้ำยางและยางแห้ง [เทคโนโลยียาง]
High ammonia latexน้ำยางข้นที่ได้จากการหมุนเหวี่ยง ซึ่งรักษาสภาพน้ำยางข้นให้เก็บไว้ได้นานด้วยสารละลายแอมโมเนียแต่เพียงอย่าง เดียว และมีค่าความเป็นด่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนักน้ำยางข้น [เทคโนโลยียาง]
Low ammonia latexน้ำยางข้นทีได้จากการหมุนเหวี่ยง ซึ่งรักษาสภาพด้วยแอมโมเนียร่วมกับสารรักษาสภาพน้ำยางข้นชนิดอื่น เช่น ZnO/TMTD (ยาขาว) และมีค่าความเป็นด่างไม่เกินร้อยละ 0.29 โดยน้ำหนักน้ำยางข้น [เทคโนโลยียาง]
Nitrile rubber or Acrylonitrile butadieneยางไนไทรล์เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นโคพอลิเมอร์ของอะไค รโลไนไทรล์และบิวทาไดอีน ประกอบด้วยอะไครโลไนไทรล์ตั้งแต่ร้อยละ 18-51 ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน ยางไนไทรล์เป็นยางที่มีความเป็นขั้วสูงมีสมบัติเด่น คือ ทนต่อน้ำมันปิโตรเลียมและตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วต่างๆ ได้ดี นอกจากนี้ยังทนต่อความร้อนและต้านทานต่อการขัดถูได้ดี จึงนิยมนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับน้ำมัน เช่น ปะเก็นน้ำมัน ยางโอริง ยางซีล ยางเชื่อมข้อต่อ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Permanent setการเสียสภาพถาวรหลังจากชิ้นงานถูกดึงยืดตามเวลาที่กำหนดและปล่อยออก ชิ้นงานนั้นไม่สามารถกลับคืนสู่ความยาวเดิมได้ โดยมีส่วนที่ยืดยาวออกมามากกว่าความยาวก่อนการดึงยืด ความยาวส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้คำนวณเป็นร้อยละของความยาวเดิม [เทคโนโลยียาง]
Skim latexหางน้ำยางเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำยางข้นที่ยังมีปริมาณเนื้อยางอยู่ ประมาณร้อยละ 3 - 5 โดยน้ำหนัก สามารถนำไปแปรรูปเป็นยางดิบแห้งชนิดสกิมบล็อก (skim block) หรือ สกิมเครพ (skim crepe) [เทคโนโลยียาง]
percentเปอร์เซ็นต์, ร้อยละ, อัตราส่วนโดยการเทียบจาก 100 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ % [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
deuterium [heavy hydrogen]ดิวเทอเรียม, ไอโซโทปหนึ่งของธาตุไฮโดรเจน  มีเลขอะตอม 1 เลขมวล 2 มีอยู่ในธรรมชาติประมาณร้อยละ 0.02 ของธาตุไฮโดรเจนทั้งหมด เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไฮโดรเจนหนักใช้สัญลักษณ์     หรือ D [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
neonนีออน, ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ มีเลขอะตอม 10 สัญลักษณ์คือ Ne เป็นแก๊สเฉื่อย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น จุดหลอมเหลว -248.6°C จุดเดือด -246.0°C  พบในบรรยากาศประมาณร้อยละ 0.19 โดยปริมาตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nitrogenไนโตรเจน, ธาตุในหมู่ V ของตาราง ธาตุ เลขอะตอม 7 สัญลักษณ์ N เป็นแก๊สไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีในอากาศประมาณร้อยละ 78.03 โดยปริมาตร จุดหลอมเหลว -209.9°C  จุดเดือด -195.67°C [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
octane numberเลขออกเทน, จำนวนแสดงปริมาณเป็นร้อยละโดยปริมาตรของไอโซออกเทนที่ผสมรวมอยู่กับเฮปเทน ใช้เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำมันเบนซินในด้านที่ทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบ เช่น น้ำมันเบนซินซึ่งมีคุณภาพเช่นเดียวกับน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งประกอบด้วยไอโซออกเทน 95% และเฮปเทน 5% เรี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
steelเหล็กกล้า, เหล็กที่มีคาร์บอนผสมอยู่ปริมาณไม่เกินร้อยละ 0.1 - 1.5 มีความเหนียวสามารถรีดหรือตีขึ้นรูปตามความต้องการได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
oxygenออกซิเจน, ธาตุในหมู่ VI  ของตารางธาตุ เลขอะตอม 8  สัญลักษณ์ 0 เป็นแก๊สไม่มีสี  ไม่มีกลิ่น  ช่วยในการเผาไหม้ จุดหลอมเหลว -218.9°C  จุดเดือด -183°C  มีในอากาศประมาณร้อยละ 21 โดยปริมาตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
argonอาร์กอน, ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ มีเลขอะตอม 18  สัญลักษณ์ Ar เป็นแก๊สเฉื่อยไม่มีสีและกลิ่น  มีปนอยู่ในอากาศร้อยละ 0.94 จุดหลอมเหลว -189.2oC จุดเดือด -185.7oC [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
relative humidityความชื้นสัมพัทธ์, อัตราส่วนระหว่างมวลไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศขณะนั้นกับมวลไอน้ำอิ่มตัวในอากาศที่อุณหภูมิเดียวกัน และความดันบรรยากาศเดียวกัน  ค่าความชื้นสัมพัทธ์นิยมคิดเป็นร้อยละ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
efficiencyประสิทธิภาพ, อัตราส่วนระหว่างงานที่ได้กับงานที่ให้ นิยมคิดเป็นร้อยละ ใช้คำนวณหาประสิทธิภาพเครื่องกล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
population growth rateอัตราการเพิ่มประชากร, จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นต่อหนึ่งหน่วยเวลา  มักคิดเป็นร้อยละหรือพันของจำนวนประชากรเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can smell them, the ones who are not 100 per cent for it.คนที่ไม่ได้ร้อยละ 100 สำหรับ มัน ลองที่หนึ่งกับฉัน? How I Won the War (1967)
We are 100 percent SNAFUed.เราเป็นร้อยละ 100 เสีย Mad Max (1979)
I can only identify you although I compute a 65% probability that the man behind you is Dr. floyd.ฉันเท่านั้นที่สามารถระบุตัวคุณ แม้ว่าฉันจะคำนวณความน่าจะ เป็นร้อยละ 65 ว่าคนที่อยู่ข้างหลังคุณคือดร. 2010: The Year We Make Contact (1984)
My normal mark-up's 20 per cent.ปกติเครื่องหมายขึ้นของฉัน 20 ร้อยละ The Shawshank Redemption (1994)
I made my usual 20 per cent, of course.ฉันทำตามปกติร้อยละ 20 ต่อของฉันแน่นอน The Shawshank Redemption (1994)
Ninety-eight percent of the time they're just false alarms.ร้อยละเก้าสิบแปดของเวลา พวกเขากำลังเตือนที่ผิดพลาดเพียง Dante's Peak (1997)
And the other two percent?และร้อยละสองอื่น ๆ ? Dante's Peak (1997)
- At 20% interest!-พร้อมจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 20 An American Haunting (2005)
- Twenty-percent interest?-ดอกเบี้ยร้อยละ 20 หรือ An American Haunting (2005)
Twenty-percent interest under church canon is usury.ดอกเบี้ยร้อยละ 20 ... ...ภายใต้กฎหมายของโบถ... ...ผิดกฎการให้ยืมเงิน An American Haunting (2005)
And it is such an honor to be your agent that it almost hurts me to take ten percent of your winnings.และมันก็เป็นเช่นเกียรติที่จะ เป็นตัวแทนของคุณ ว่ามันเกือบจะเจ็บฉันจะ ใช้ร้อยละสิบของเงินของคุณ Cars (2006)
A 100 percent chance of thunder!โอกาสร้อยละ 100 ของฟ้าร้อง! Cars (2006)
Food supplies down to 50 percent.เสบียงอาหารลดลงเหลือร้อยละ 50 Resident Evil: Extinction (2007)
Food supplies down to 28 percent. Seventeen casualties.เสบียงอาหารลดลงเหลือร้อยละ 28 คนตาย 17 คน Resident Evil: Extinction (2007)
Forty-five percent probability that this is Project Alice.มีความเป็นไปได้ร้อยละ 45 ว่านี่คือ อลิซ Resident Evil: Extinction (2007)
That's less than 10 percent of what I booked this quarter.นั่นน้อยกว่าร้อยละ 10 ที่ฉันซื้อจองไว้ในไตรมาสนี้ Cancer Man (2008)
12% interest every week, or it goes up two points.ดอกเบี้ยร้อยละ 12 ทุกอาทิตย์ , หรือขึ้นสองเท่า Chuck Versus the DeLorean (2008)
It's been delivered and paid for.ฉันส่งไปขายแล้วก็รับเงินเรียบร้อยละ Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
Nuclear power plants supply 20% of the nation's electricity.โรงไฟฟ้าปรมาณูผลิตกระแสไฟ\ ร้อยละ 20 ของทั้งประเทศ Automatic for the People (2008)
It is 6% of Manhattan.นับเป็นร้อยละ 6 ของพื้นที่เกาะแมนแฮตตันทั้งหมด New York, I Love You (2008)
There are also 127,000 Method actresses in New York, which is 2% of the population.มีนักแสดงทฤษฏีในนิวยอร์คกว่า 127000 คน ซึ่งนับเป็น ร้อยละ 2 ของประชากรในเืมืองทั้งหมด New York, I Love You (2008)
- Okay. You got him?-โอเค เรียบร้อยละนะ? Marley & Me (2008)
Use that until this stuff's been settled.ใช้ไปก่อนจนกว่าเรื่องจะเรียบร้อยละกัน Summer Wars (2009)
Ninety percent of Terminal Island, your grand investment, is dead space.ร้อยละเก้าสิบ of Terminal Island, การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ของคุณเป็นพื้นที่ที่ตายแล้ว Death Race 2 (2010)
Where's the rest of the company? I'm told they're coming in three days - a week.แล้วพวกที่เหลือ ของกองร้อยละครับ? Iwo Jima (2010)
45% hispanic,ร้อยละ 45 เป็นชาว Hispanic Beginner Pottery (2010)
Got it covered.เรียบร้อยละ Casualties of War (2010)
We have increased tourism 22%,เราเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว ได้ร้อยละ 22 The San Lorenzo Job (2010)
Ready? - Yes.เรียบร้อยละ Piranha 3D (2010)
Absenteeism in law enforcement is nearing 25 percent according to reports...ขาดในการบังคับใช้กฎหมาย \ N อยู่ใกล้ร้อยละ 25 ... ... ตามรายงาน ... Contagion (2011)
That should do it.เรียบร้อยละ From Up on Poppy Hill (2011)
80 percent of the student body want to rebuild.ร้อยละ 80 ของนักศึกษา ต้องการสร้าง From Up on Poppy Hill (2011)
There we go all folded and packed with very little hostility.เรียบร้อยละ... ทั้งหมดถูกแพคด้วย ความเป็นปรปักษ์เล็กน้อย Just Let Go (2011)
Your wife owns 10% of the company's voting shares.ภรรยาคุณถือส่วนแบ่ง เสียงสนับสนุนร้อยละสิบของบริษัท Pilot (2011)
Hey, you almost done?นี่ เกือบจะเรียบร้อยละ Loner (2011)
For every one you bring him, he 'll give you 40 percent on the window price.เพราะทุกคนที่คุณนำเขาเขาจะ ให้คุณได้ร้อยละ 40 ในราคาที่หน้าต่าง. The Iceman (2012)
We could have gone at 15 percent, but because it's all cash, it's 40 grand.เราจะได้ไป ที่ร้อยละ 15 แต่เพราะมันคือทั้งหมดท เงินสดก็แกรนด์ 40. The Iceman (2012)
He said the place was overrun by lamebrains.เขาบอกว่าเมืองนั้นกลายเป็นเมืองของพวกสมองพิการไปเรียบร้อยละ Nebraska (2012)
You totally used me.คุณได้ใช้ฉันเรียบร้อยละ It Girl, Interrupted (2012)
The bad news is, is that cutbacks are forcing me to lay off ten percent of our nontenured teachers.ข่าวร้ายคือ การตัดงบนั้นบังคับฉันโดย.. จะเลิกจ้างร้อยละสิบของครูที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง Re-launch (2012)
But, hey, look on the bright side.ตามข้อตกลงกับนอลคอร์พมันเพิ่งจะเพิ่ม ผลลัพธ์ทางธุรกิจในอัตราร้อยละ 30 แต่ เฮ้ มองโลกในแง่ดีไว้ Revelations (2012)
If I lose one percent market share, one percent, and I'm ruined.NICOLAS: ถ้าฉันสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ ร้อยละหนึ่งและฉันอีกต่อไป. Paranoia (2013)
See, in Thailand, I'm in the 95th percentile. I'm okay over there.เห็นในประเทศไทยฉันอยู่ใน 95th ร้อยละ ผมโอเคที่นั่น Grudge Match (2013)
We won't get pulled over. I mean, loaded down like this in a 15-ton vehicle going up a 10 percent grade.ไม่มีผมหมายถึงโหลดลงเช่นน ที่รถตัน 15, 10 จะขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละสิบ We're the Millers (2013)
Look at this guy. Who let in 50 Cent?มองไปที่ผู้ชายคนน ที่ปล่อยให้ร้อยละ 50 We're the Millers (2013)
It'll increase my chance of orgasm by 40 percent.มันจะเพิ่มโอกาสในการสำเร็จความใคร่ของฉัน โดยร้อยละ 4o. The To Do List (2013)
Well, as of now, if you want me to stay, we rip up the contract, I don't pay you a cent.ดี ณ ตอนนี้ถ้าคุณต้องการให้ฉันไปอยู่ เราฉีกสัญญาผมไม่ได้จ่ายเงินให้คุณร้อยละ Rush (2013)
It just increases the percentage of risk.มันก็เพิ่มขึ้นร้อยละของความเสี่ยง Rush (2013)
I accept every time I get in my car there's 20% chance I could die, and I can live with it, but not one percent more.ฉันยอมรับทุกครั้งที่ผมได้รับในรถของฉันทุก มีโอกาส 20% ที่ผมจะตายและฉันสามารถมีชีวิตอยู่กับมัน แต่ไม่ร้อยละหนึ่ง Rush (2013)
No, Niki, don't bring the percentages into this.ไม่มี Niki ไม่นำมาลงในนี้ร้อยละ Rush (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราร้อยละ[n. exp.] (attrā røila) EN: percentage ; percent   FR: pourcentage [m]
การลดค่าร้อยละ[n. exp.] (kān lot khā røila) EN: percentage decrease   
การเพิ่มค่าร้อยละ[n. exp.] (kān phoēm khā røila) EN: percentage increase   
ค่าร้อยละ[n. exp.] (khā røila) EN: percentage   FR: pourcentage [m]
ในอัตราร้อยละ 5[xp] (nai attrā røila hā) EN: at the rate of 5 per cent   
ร้อยละ[n.] (røila) EN: percent = per cent ; percentage   FR: pour cent [m] ; pourcentage [m]
ร้อยละห้า[n. exp.] (røila hā) EN: five percent   FR: cinq pour cent
ร้อยละผันกลับ[n. exp.] (røila phan klap) EN: reverse percentage   
ร้อยละ 10[n. exp.] (røila sip) EN: 10 % : ten percent ; 10 percent   FR: dix pour cent ; 10 pour cent

English-Thai: Longdo Dictionary
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
percent[N] เปอร์เซ็นต์, See also: ร้อยละ, Syn. percentage
percent[ADJ] ที่แสดงสัดส่วนต่อร้อย, See also: ที่เป็นร้อยละ
percentage[N] อัตราร้อยละ, See also: จำนวนร้อยละ, อัตราต่อหนึ่งร้อย, Syn. division, ration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
per cent(เพอเซนทฺ') n. เปอร์-เซ็นต์,ร้อยละ,ส่วนร้อย,อัตราร้อยละ. adj. เป็นเปอร์เซ็นต์,เป็นร้อยละ, Syn. per centum
percent(เพอเซนทฺ') n. เปอร์-เซ็นต์,ร้อยละ,ส่วนร้อย,อัตราร้อยละ. adj. เป็นเปอร์เซ็นต์,เป็นร้อยละ, Syn. per centum
progressive(พรเกรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการเจริญก้าวหน้า,เจริญ,ก้าวหน้า,รุดหน้า,คืบหน้า,เพิ่มขึ้น,ตามลำดับ,เป็นขั้นตอน,เกี่ยวกับการเก็บภาษีแบบก้าวหน้า (เป็นร้อยละเพิ่มขึ้นเมื่อฐานภาษีเพิ่มขึ้น) ,ทวีความรุนแรง. n. นักปฏิรูป,ผู้ยึดถือลัทธิเจริญก้าวหน้า.

English-Thai: Nontri Dictionary
percent(n) ร้อยละ,เปอร์เซนต์
percentage(n) ร้อยละ,กำไร,ผลประโยชน์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
table wine (n) ไวน์(เหล้าองุ่น)ที่ใช้เสริฟบนโต๊ะอาหาร ตามมาตรฐานสหรัฐจะต้องมีแอลกอฮอลล์ไม่เกินกว่าร้อยละ 14 (คิดตามปริมาตร-Volume/Volume) แต่ตามมาตรฐานยุโรปอนุญาตให้มีแอลกอฮอลล์ระหว่างร้อยละ 8.5 ถึง 14 (คิดตามปริมาตร-V/V) รวมถึงจะต้องไม่มีฟองด้วย
See also: S. light wine, R. wine

German-Thai: Longdo Dictionary
Prozent(n) |das| ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top