ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*รื้อถอน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รื้อถอน, -รื้อถอน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รื้อถอน(v) pull down, See also: demolish, remove(obstacles), Example: เมื่อมีการก่อสร้างเป็นโรงเรียนขึ้นมา ซากโบราณสถานต่างๆ ก็ถูกรื้อถอนออกไปจนหมดสิ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รื้อถอนก. รื้อและถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วโยกย้ายไป เช่น รื้อถอนบ้านเรือน.
เส้นตายน. วันเวลาที่กำหนดเป็นขั้นเด็ดขาด, ใช้ว่า ขีดเส้นตาย หรือ กำหนดเส้นตาย เช่น กำหนดเส้นตายให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไปให้หมดภายใน ๓๐ วัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
home-loss paymentค่าชดเชยบ้านที่ถูกสั่งรื้อถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Construction and demolition debrisขยะจากการก่อสร้างและรื้อถอน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're now going to totally demolish that car.ตอนนี้คุณจะรื้อถอนรถยนต์นั้นโดยสิ้นเชิง The Blues Brothers (1980)
The black girl was a demolition expert.สาวสีดำเป็นผู้เชี่ยวชาญการรื้อถอน Pulp Fiction (1994)
When Hitler came to power in 1933 his goal was to dismantle and destroy the Jewish community.เมื่อฮิตเลอร์ก้าวขึ้นสู่อำนาจในปี 1933 (เอ็ดวิน แบล็ค ผู้เขียน IBM and the Holocaust) เป้าหมายของเขาคือ รื้อถอนทำลายชุมชนชาวยิว The Corporation (2003)
We're calling it an emergency demolition.เราเรียกมันว่า "การรื้อถอนเร่งด่วน" V for Vendetta (2005)
On the lighter side of things seems that the crew responsible for the demolition of the old Bailey wanted to give the old girl a grand, albeit improvised, sendoff.ตามรายงานข่าวตอนนี้... ...ดูเหมือนว่าตึกไบลี่ที่พังลง... เป็นการรื้อถอนของเจ้าหน้าที่เองซึ่ง... V for Vendetta (2005)
This was retrieved from the excavation site in the Montana facility... completely dismantled.นี้เป็นสิ่งที่ได้กลับมาจากการขุดค้น ในโรงงานที่มอนตานา รื้อถอนเรียบร้อยแล้ว และแขกของเราก็ได้ปรับตัวอีกครั้ง Odyssey (2008)
You didn't know it would be taken down?คุณไม่รู้หรือว่า มันต้องถูกรื้อถอน? Episode #1.7 (2008)
After sticking this here, once the order is given for demolishing...หลังจากติดประกาศแล้ว, ทันที ที่ได้รับ คำสั่งให้รื้อถอน... Episode #1.7 (2008)
It will be demolished immediately.มันจะถูกรื้อถอนในทันที Episode #1.7 (2008)
Against the tear down!ต่อต้านการรื้อถอน! Episode #1.8 (2008)
Against the tear down!ต่อต้านการรื้อถอน! Episode #1.8 (2008)
So we will tear down the areas one by one as it gets approved by our company.ดังนั้น เราจะรื้อถอนพื้นที่นี้ทีละแห่งๆ เมื่อมันได้รับอนุมัติจากบริษัทของเรา Episode #1.8 (2008)
Be prepared for the demolition.เตรียมให้พร้อมสำหรับการถูกรื้อถอน Episode #1.8 (2008)
A Letter of Demolition has arrived.จดหมายแจ้งการรื้อถอน มาถึงแล้ว. Episode #1.8 (2008)
Letter of Demolition!จดหมายแจ้งการรื้อถอน ! Episode #1.8 (2008)
The area we are living on will be used for developments.สถานที่ที่เราอาศัยอยู่ จะถูกรื้อถอน Episode #1.8 (2008)
If we don't, they will still tear down the houses without any compensation, and we will have to pay as well.ถ้าเราไม่ทำ, พวกเขาก็ยังจะเดินหน้ารื้อถอน โดยไม่มีค่าชดเชยใดๆ, และเราต้องเป็นคนจ่าย Episode #1.8 (2008)
They are going to demolish the houses.พวกเขาจะรื้อถอนบ้านพวกนี้. Episode #1.8 (2008)
Against demolition!ต่อต้านการรื้อถอน Episode #1.8 (2008)
They even destroyed the tents on the clearing and overturned the party table as well.พวกเขาเป็นพวกรื้อถอน หรือว่านักเลงกันแน่? พวกเขาทำลายเต้นท์ที่อยู่ตรงลานโล่งด้วยนะ และก็ล้มโต๊ะทั้งหมดเลย. Episode #1.9 (2008)
Why is it you who's tearing down our house... our whole village?ทำไมต้องเป็นแก มารื้อถอนบ้านเรา และทั้งหมู่บ้าน.. Episode #1.9 (2008)
My men are in position. We are ready for the demolition.ทุกคนประจำตำแหน่ง\ พร้อมที่จะรื้อถอนแล้ว Bedtime Stories (2008)
I can't reach Kendall on his cell phone to halt the demolition which will begin in... 13 minutes.เราต้องหยุดการรื้อถอน เราต้องบอกเขา... ภายใน 13 นาที นี่! Bedtime Stories (2008)
District 9 was demolished after the alien resettlement operation was completed.เขต9 ได้ถูกรื้อถอน หลังจากที่การดำเนินการเคลื่อนย้ายเอเลี่ยนแล้วเสร็จ District 9 (2009)
Better be quick. Want to get rid of it soon.เร็วหน่อยดีกว่า มันจะถูกรื้อถอนเร็วๆนี้ Episode #3.2 (2009)
Were in the process of demolishing the structureกำลังอยู่ในขั้นตอนรื้อถอนโครงสร้าง Pilot (2010)
Once Cole's deal went through, he was gonna tear it down, wasn't he?แต่เมื่อการตกลงการซื้อขายของโคลได้รับการอนุมัติแล้ว เขาต้องการจะรื้อถอนมันทิ้งใช่ไหม The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Your mother's idea. It's quite an operation.เป็นความคิดแม่ของแกน่ะ กำลังทำการรื้อถอน Caballo sin Nombre (2010)
Lloyd would have to make sure he buried it someplace that couldn't be torn down or dug up to make condos.ลอยด์ต้องมั่นใจว่าได้ฝังไว้ที่ไหนสักแห่ง ที่ไม่มีทางรื้อถอน หรือขุดขึ้นมาทำคอนโด Under the Gun (2010)
We got troops incoming shortly to collect and dismantle the missiles.มีกองทหารกำลังมา เก็บและรื้อถอนขีปนาวุธ Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
You're supposed to be in demolitions.เธอควรจะอยู่ในห้องรื้อถอนนะ Rough Trade (2010)
Well, I was still thinking about the demolitions lesson.ฉันกำลังนึกถึงบทเรียนเกี่ยวกับการรื้อถอน The Guardian (2010)
The board just voted to tear us down.คณะกรรมการจะสั่งรื้อถอน From Up on Poppy Hill (2011)
He has 3 warehouses, once of which is slated to be demolished.หนึ่งในนั้นระบุว่าโดนรื้อถอนไปแล้ว It Takes a Village (2011)
Edgar worked on something called a demolitions crew.เอ็ดการ์ทำงานที่เรียกว่า คนงานรื้อถอน Hello, Cruel World (2011)
We just started demolishing the apartment.เราเพิ่งเริ่มรื้อถอนห้องนั้นเองนะครับ Tower Heist (2011)
You guys came in as you pleased, took our house, and now you want to demolish it and move us elsewhere.เพราะว่า พวกนายเหมือนจะมาซื้อบ้านของเรา และตอนนี้นายก็ต้่องการจะรื้อถอนมัน Episode #1.2 (2011)
Uh, maybe you could buy the lot once the grounds have been cleansed.หลังจากพวกเขารื้อถอนทุกอย่างหมดแล้ว Mockingbird Lane (2012)
My aund ant uncle prefer pre-cleansed.คุณลุงกับคุณน้าฉัน ชอบแบบยังไม่รื้อถอนมากกว่า Mockingbird Lane (2012)
Well, your brilliant wife found a demolition company that stocks Propatrex, but that is not the best thing.เอ่อ, เมียที่แสนหลักแหลมของคุณ พบบริษัทรับรื้อถอน ที่สำรองโพรเพเทรกไว้ แต่ยังไม่ใช่เรื่องที่ดีที่สุด The Gunk in the Garage (2012)
The demolition company is next to a hydroprene production faculty.บริษัทรับรื้อถอนนั้นอยู่ติดกับ โรงงานผลิตไฮโดรเพรน The Gunk in the Garage (2012)
The foreman of the demolition company.หัวหน้าคนงานของบริษัทรื้อถอน The Gunk in the Garage (2012)
I'm a hard-bodied, hairy-chested, rooting tooting shooting, parac' hutting demolition double-cap crimping frogman.ฉันยากฉกรรจ์ขนอก ขจัด ทูทิง ยิง พาระชูทิง การรื้อถอนคู่หมวกมนุษย์กบ จีบ Lone Survivor (2013)
Yeah. They're cleaning it out, tearing it down.ใช่ พวกเขากำลังจะรื้อถอน ถอดมันเป็นชิ้นๆ Dead to Me (2013)
You must raze the fields.เจ้าต้องรื้อถอนให้หมด Tiny (2013)
Demolition charges.ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน The Empty Hearse (2014)
When nature's demolition crew, the fungi and bacteria, tried to eat anything with lignin in it, they got a really bad case of indigestion.เมื่อลูกเรือรื้อถอนธรรมชาติ เชื้อราและแบคทีเรีย พยายามที่จะกิน อะไรที่มีลิกนินในนั้น พวกเขาได้เป็นกรณีที่เลว ร้ายจริงๆของอาหารไม่ย่อย The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
We're hoping it could make demolitions safer and more efficient.เรากำลังหวังว่า มันจะสามารถ ช่วยในการรื้อถอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Red X (2014)
Thomas and Martha Wayne had a plan for their city, a progressive development plan that would raze Arkham's shanty towns and, in its place, build new, affordable housing... for Gotham's less fortunate.โธมัสและมาร์ธา เวย์น มีแผนงานสำหรับเมืองนี้ แผนพัฒนาแบบก้าวหน้า จะรื้อถอนเขตโกโรโกโสอย่างอาร์คัมทิ้งไป Arkham (2014)
Torn down. Brick by brick, if need be.รื้อถอน ถ้าจำเป็น Arkham (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demolish(vt) รื้อถอน, See also: ทำลาย, Syn. destroy, devastate, wreck
demolition(n) การรื้อถอน, See also: การทำลาย, Syn. annihilation, razing, wrecking
disestablishment(n) การรื้อถอน, See also: การล้มเลิก
raze(vt) รื้อถอน, See also: ทำลายจนราบ, Syn. demolish, flatten
unbuild(vt) ทำลาย, See also: รื้อถอน, ปราบปราม, Syn. dismantle, take apart, deminish, raze, Ant. put together
unbuild(vi) ทำลาย, See also: รื้อถอน, ปราบปราม, Syn. dismantle, Ant. put together

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
raze(เรซ) vt. รื้อถอน, ทำลายราบ, ลบล้าง, ขจัด, Syn. rase, demolish
unbuild(อันบีลดฺ') vt. ทำลาย, รื้อถอน, ปราบปราม, Syn. destroy, dismantle

English-Thai: Nontri Dictionary
raze(vt) ลบล้าง, ทำลาย, เผาผลาญ, ขจัด, รื้อถอน
strike(vi) โจมตี, นัดหยุดงาน, ทุบ, รื้อถอน, ยกเลิก, ชักธงขาว
strip(vt) ถอดออก, ปอก, ลอก, รื้อถอน, กล้อน, รีดนม, แก้ผ้า
wrecker(n) ผู้ทำลาย, คนรื้อถอน, คนกู้เรือ, รถกู้ภัย

German-Thai: Longdo Dictionary
abbauen(vi) |baute ab, hat abgebaut| รื้อถอน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top