Search result for

*รายชื่อ*

   
186 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รายชื่อ, -รายชื่อ-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
รายชื่อห้องพัก (n ) รายชื่อห้องพัก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายชื่อ[N] list, See also: name list, list of names, roll, register, Syn. รายนาม, Example: เขาจะต้องเดินทางไปขายของตามเมืองที่มีรายชื่อนี้ทุกเมือง, Count unit: รายชื่อ, Thai definition: บัญชีชื่อที่เรียงกันเป็นลำดับไป
บัญชีรายชื่อ[N] list, See also: name list, roster, rota, roll, Example: เขาอัดสำเนาเอกสารแล้วส่งไปให้ทุกคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นามสงเคราะห์สมุดรายชื่อพร้อมทั้งที่อยู่หรือที่ทำงานของบุคคล.
บรรณานุกรม(บันนานุกฺรม) น. บัญชีรายชื่อหนังสือที่ใช้ประกอบการค้นคว้า, บัญชีรายชื่อหนังสือในหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ยุคใดยุคหนึ่ง หรือของผู้เขียนคนใดคนหนึ่ง มักจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์.
โผ ๒น. บัญชีรายชื่อบุคคลที่เตรียมไว้ล่วงหน้า.
สารบัญ, สารบาญ(สาระ-) น. บัญชีเรื่อง, รายชื่อเรื่อง.
สารบาญชี(สาระ-) น. ทะเบียนรายชื่อไพร่บ้านพลเมือง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทะเบียนหางว่าว, ทะเบียนสัตว์ ได้แก่ ช้าง ม้า โค กระบือ, ทะเบียนไร่นา, ทะเบียนบ้านเรือน.
หางว่าวน. กระดาษแผ่นยาวอย่างหางของว่าวปักเป้าสำหรับจดบัญชีบอกรายชื่อเลกครั้งโบราณ, บัญชีรายชื่อคนหรือรายการสิ่งของเป็นต้นที่ยาวยืด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panel๑. คณะผู้อภิปราย๒. องค์คณะ๓. บัญชีรายชื่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
panel๑. คณะผู้อภิปราย๒. องค์คณะ (ผู้พิพากษาหรือลูกขุน)๓. บัญชีรายชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent registrationการทำบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งถาวร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
passenger listรายชื่อผู้โดยสาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
periodic registrationการทำบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งเป็นระยะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party listบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
list, eligibilityบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
listรายชื่อ, รายการ, แสดงรายชื่อ, แสดงรายการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
list of communicantรายชื่อผู้มาติดต่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
list systemระบบเลือกตั้งตามรายชื่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
registration, permanentการทำบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งถาวร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
registration, periodicการทำบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งเป็นระยะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
roll callการเรียกชื่อสมาชิกสภาตามลำดับรายชื่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Syndicate Listบัญชีรายชื่อคณะผู้ร่วม(รับประกันภัย) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stop list, tradeรายชื่อผู้ต้องห้ามติดต่อค้าขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slateรายชื่อผู้ที่จะส่งสมัครรับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
slateรายชื่อผู้ที่จะส่งสมัครรับเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
system, listระบบเลือกตั้งตามรายชื่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arrayรายชื่อลูกขุนที่ขึ้นทะเบียนไว้สำหรับเลือก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ballot, blanketบัตรเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ (ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bedsheet ballotบัตรเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ (ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง) [ดู blanket ballot] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
blanket ballotบัตรเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ (ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง) [ดู bedsheet ballot] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
balanced ticketรายชื่อผู้ที่พรรคจะส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
military conscription listรายชื่อผู้ถูกเกณฑ์ทหาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
confirmation listรายชื่อผู้ปฏิญาณตนเข้าถือศาสนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dramatis personaeรายชื่อตัวละคร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
eligibility listบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
voter registrationบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ticket๑. บัตร, บัตรเลือกตั้ง๒. ใบสั่ง (ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร)๓. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
taxation rollรายชื่อผู้เสียภาษี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
trade stop listรายชื่อผู้ต้องห้ามติดต่อค้าขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hearth tax listบัญชีรายชื่อครัวเรือนที่เสียภาษี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
nominal listรายชื่อบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Union list of serialsรวมรายชื่อวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Book listรายชื่อหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Catalogแค็ตตาล็อก, บัญชีรายชื่อ หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ที่มีภาพสินค้าเช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ ไฟฟ้า พร้อมรายละเอียดของสินค้าเพื่อเผยแพร่หรือสําหรับให้ลูกค้าเลือกซื้อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Publisher's catalogบัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์

บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ (Publisher's catalog) ใช้สำหรับแสดงรายการสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของสำนักพิมพ์ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่รายการสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์แต่ละแห่งเป็นเจ้าของ รวมทั้งรายการสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์วางแผนจะผลิตหรือตีพิมพ์จำหน่าย

ในห้องสมุด บรรณารักษ์งานจัดหา ใช้บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ สำหรับการติดตาม และตรวจสอบรายการสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจ ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าห้องสมุด

ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ เช่น ของสมาคม American Chemical Society (ACS) ได้จัดทำบัญชีรายชื่อ ACS Publications Product Catolog 2012 หรือ Karger Libri Catolog 2012 ของสำนักพิมพ์ Karger Libri AG เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Union list of serialsรวมรายชื่อวารสาร

รวมรายชื่อวารสาร หรือ สหรายการวารสารของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (Union list of serials) รวบรวมรายชื่อวารสารของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เป็นประเภทหนังสืออ้างอิง (Reference) สำหรับใช้เป็นคู่มือสำหรับบรรณารักษ์แผนกวารสาร แบ่งออกเป็นสหรายการวารสารวารสารภาษาไทย และสหรายการวารสารวารสารภาษาอังกฤษ

สหรายการวารสารวารสารภาษาไทย ชื่อว่า รวมรายชื่อวารสารในประเทศไทย (Union List of Periodicals in Thailand) จัดทำโดย คณะทำงานเพื่อความร่วมมือระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายวารสารและเอกสาร จัดพิมพ์ครั้งที่ 2/2539 แบ่งออกเป็น 2 เล่ม เล่ม 1 (ก-ย) เล่ม 2 (ร-ฮ) เนื้อหาเป็นการรวบรวมรายชื่อวารสารภาษาไทย ที่มีให้บริการอยู่ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย รวมทั้งหอสมุดแห่งชาติ ให้รายละเอียดข้อมูลของวารสารแต่ละรายการตั้งแต่ฉบับย้อนหลังที่มีมาจนถึงปี พ.ศ.2537 และรายละเอียดเกี่ยวกับอักษรย่อรายชื่อของสถาบัน หน่วยงาน ห้องสมุด และรายการวารสาร (Holding) ฉบับที่มีให้บริการในห้องสมุดนั้น

สหรายการวารสารภาษาอังกฤษ โครงการรวมรายชื่อวารสารในประเทศไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4/1993 (Union list of serials in Thailand) จัดทำโดยทบวงมหาวิทยาลัย จัดพิมพ์รวม 1 เล่ม จัดเรียงตามตัวอักษรวารสาร A-Z ข้อมูลประกอบด้วย ISIS No. ISSN ชื่อวารสาร อักษรย่อรายชื่อของสถาบัน หน่วยงานห้องสมุด และรายการวารสาร (Holding) ฉบับที่มีให้บริการในห้องสมุดนั้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Tariff nomenclatureรายชื่อสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Search Engineเครื่องจักรค้นหาข้อมูล, เว็บที่ช่วยในการค้นหา รายชื่อเว็บไซต์ ที่มีข้อมูลตรงกับที่เราถาม [Assistive Technology]
Discographyรายชื่อแผ่นเสียง [TU Subject Heading]
Diplomatic Secretariesตำแหน่งเลขานุการทางการทูตในสถานเอกอัครราชทูต ตำแหน่งเลขานุการทางการทูตจะมีอยู่ 3 ระดับ คือ เลขานุการเอก เลขานุการโท และเลขานุการตรี ทั้งสามระดับอยู่รองลงมาจากตำแหน่งที่ปรึกษา (Counselor) ระดับทั้งหมดนี้มีฐานะทางการทูต มีเอกสิทธิ และความคุ้มกันทางการทูตทั้งมวล และชื่อจะปรากฎอยู่ในสมุดเอกสารรายชื่อบุคคลในคณะทูตตำแหน่งเลขานุการทางการ ทูตเหล่านี้ อย่าไปปนกับตำแหน่งเลขานุการส่วนตัวของเอกอัครราชทูต ซึ่งแม้จะมีฐานะสำคัญในสถานเอกอัครราชทูต แต่ไม่มีสถานภาพทางการทูตแต่อย่างใด รวมทั้งตำแหน่งเลขานุการ ซึ่งทำหน้าที่เสมียนจดชวเลขและพิมพ์ดีด [การทูต]
systematic samplingการสุ่มอย่างเป็นระบบ, การสุ่มอย่างเป็นระบบนิยมใช้กับกรอบตัวอย่างที่มีหน่วยตัวอย่างเรียงกันหรือจัดให้เรียงกันได้ เช่น รายชื่อพนักงานบริษัทที่เรียงตามลำดับการเข้าทำงานก่อนหลัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who else is on the list?ใครบ้างที่อยู่ในรายชื่อหรือไม่ The Godfather (1972)
He's not on the list, but Luca Brasi wants to see you.เขาไม่ได้อยู่ในรายชื่อ แต่ Luca Brasi ต้องการที่จะเห็นคุณ The Godfather (1972)
Through our newspaper contacts we've been able to put out material about McCluskey's link with Sollozzo in the drug rackets.ผ่านรายชื่อหนังสือพิมพ์ของเราเราได้รับสามารถที่จะนำออกว​​ัสดุ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงสัสกับ Sollozzo ในไม้ยาเสพติด The Godfather (1972)
Those eight on the list this morning, come with me to the yellow room.แปดคนตามรายชื่อเมื่อเช้า, ตามฉันมาที่ห้องสีเหลือง. Suspiria (1977)
Mr. Boddy threatened to give my wife's name to the House Un-American Activities Committee unless she named them.คุณบ๊อดดี้ขู่ว่าจะให้ชื่อภรรยาของผมให้กับ คณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมที่ไม่เป็นอเมริกันของวุฒิสภา ถ้าเธอไม่ยอมให้รายชื่อแก่เขา Clue (1985)
He was on my payroll.เขาอยู่ในรายชื่อของฉัน Clue (1985)
Professor Plum's UN contacts, and the work of your husband, the nuclear physicist.รายชื่อผู้ติดต่อสหประชาชาติ ของศาสตราจารย์พลัม และงานของสามีของคุณ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ Clue (1985)
His name was on a list on a flight from San Francisco two days ago.ชื่อของเขาอยู่ในรายชื่อ ... ... ในเที่ยวบินจากซานฟรานซิสสองวันที่ผ่านมา Bloodsport (1988)
I can't believe you brought up Golding.ฉันได้รายชื่อมาแล้วนะ Big (1988)
The Defense Ministry... has released a new list of Italian dead... until now considered missing.กระทรวงกลาโหม... ได้เปิดเผยรายชื่อใหม่ ของชาว อิตาเลี่ยน ที่ตาย... และบุคคลที่สูญหายจนถึงบัดนี้. Cinema Paradiso (1988)
The names will be posted by local military authorities.รายชื่อจะถูกติดไว้ ในหน่วยงานของกองทัพในท้องถิ่นนั้นๆ. Cinema Paradiso (1988)
Steven, for your information, the owner of your club sent me a list of submissions.จะบอกให้ว่าผจก.คลับ เป็นคนส่งรายชื่อ Punchline (1988)
Who else exactly is on this list?มีใครอีกในรายชื่อนี้ Punchline (1988)
Billy, I had a list.บิลลี่ ผมมีรายชื่อ Punchline (1988)
I mean, didn't you read the list?ไม่ได้อ่านรายชื่อหรือ Punchline (1988)
Irene, put everybody's name on a list, get the order they arrived...ไอรีน, ใส่ชื่อทุกคนไว้ในรายชื่อ เรียงตามเวลาที่พวกเขามา... . Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Maybe I don't mind the list.บางทีฉันอาจจะไม่ทราบรายชื่อ The Russia House (1990)
If the Sovs get the list, we might as well have published the notebooks, just as Barley promised Dante.ถ้า Sovs ได้รับรายชื่อที่เราอาจรวมทั้งได้รับการตีพิมพ์โน๊ตบุ๊ค, เช่นเดียวกับสัญญาข้าวบาร์เลย์ Dante The Russia House (1990)
- He's giving them the list!- เขาทำให้พวกเขามีรายชื่อThe Russia House (1990)
Have you made a list of the suspects?นายทำรายชื่อผู้ต้องสงสัยหรือเปล่า ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Security requests updated list of all ticket holders for Rachel Marron concert.ขอรายชื่อผู้ถือตั๋วคอนเสิร์ตทั้งหมด The Bodyguard (1992)
Please fax any names which are added to the list to Security Office.แฟกซ์รายชื่อที่เพิ่มทีหลังมาด้วย The Bodyguard (1992)
Every time I turned, someone wants me to save them.ลองค้นจากรายชื่อคนหายก่อน มันจะไม่เสียเวลาเหรอครับ Hero (1992)
Here's a complete list of the Conlon, Giuseppe case files... the only files you'll need to see.ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของ Conlon, Giuseppe แฟ้มกรณี ... ไฟล์เดียวที่คุณจะต้องดู In the Name of the Father (1993)
Specifically. - By name.โดยเฉพาะ / ตามรายชื่อ The Nightmare Before Christmas (1993)
He's on the list. He is ?เขาอยู่ในรายชื่อด้วย Schindler's List (1993)
Sir, the list is correct. I didn't ask you about the list.รายชื่อนี่ถูกต้องแล้ว Schindler's List (1993)
Hauptscharfuehrer, this gentleman thinks a mistake's been made.จ่า... คุณคนนี้ว่ารายชื่อมีที่ผิด Schindler's List (1993)
[ Loudspeaker ] Achtung, dieser Zug faehrt jetzt ab. Is he on the list ? Yes, sir.เขาอยู่ในรายชื่อมั้ย Schindler's List (1993)
Well, the list is correct, sir.รายชื่อนี่ถูกแล้ว... Schindler's List (1993)
The list is in the lower drawer of my desk, which you-- "First of month--"เอสเอสรายชื่ออยู่ในลิ้นชัก "ทุกต้นเดือน..." Schindler's List (1993)
SS contacts:รายชื่อเอสเอสลิ้นชักล่าง Schindler's List (1993)
Me and some fellows I know were among the names.ฉันและเพื่อนบางคนฉันรู้ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มรายชื่อ The Shawshank Redemption (1994)
"of whom I enclose a list according to his information.""เพื่อคนซึ่งพี่ได้ให้รายชื่อ ตามรายละเอียดของเขา" Episode #1.6 (1995)
is currently number one on that publication's bestseller list.ขณะนี้เป็นหนึ่งในจำนวน ในรายชื่อหนังสือที่ ขายดีของสิ่งพิมพ์ที่ Contact (1997)
But they're also forming a selection committee.ที่ด้านบนของรายชื่อที่สั้นมาก แต่พวกเขายังอดีต คณะกรรมการคัดเลือก Contact (1997)
Yet every scientific instrument confirms the IPV was out of contact for only a fraction of a second.แต่ยืนยันทุกเครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์ ไอพีวี ออกจากรายชื่อผู้ติดต่อ เพียงเสี้ยววินาที Contact (1997)
-I thought we checked all the service staff.-ผมคิดว่าเราควรเช็ครายชื่อพนักงานทุกคน Gattaca (1997)
Witherspoon, have the Montreal Police go through their logs for the last 48 hours.วิธเทอร์สปูน ให้ตำรวจมอนเทรียล ตรวจรายชื่อด้วยในช่วง 48 ชั่วโมงสุดท้าย The Jackal (1997)
- Isn't there another passenger list?- ไม่มีบัญชีรายชื่ออื่นอีกหรือ Titanic (1997)
Picture the scene at the Golden Gatesมีคนค้นรายชื่อ The Legend of 1900 (1998)
Could I please see a list of all the people who've checked out this book in the past year?ขอดูรายชื่อคนที่เคยยืมเล่มนี้หน่อยสิฮะ Rushmore (1998)
I mean, you're not on our list.คุณไม่อยู่ในรายชื่อผู้ปกครอง Unbreakable (2000)
Uh, we'd be happy to put her on the list for considerations.เรายินดีที่จะใส่เธอ ในรายชื่อเพื่อการพิจารณา Mulholland Dr. (2001)
The angel came again last night and told me that God will be sending us a list of the first 7 demons soon.เทวฑูตมาหาพ่ออีกครั้งเมื่อคืน และบอกพ่อว่า พระผู้เป็นเจ้าจะส่งรายชื่อของปีศาจ 7 ตัวแรกมาให้ Frailty (2001)
That's what I wanted to talk to you about. I got the first list.พ่อจะบอกลูกเรื่องนี้แหละ พ่อได้รายชื่อมาแล้วนะ Frailty (2001)
Dad, look, I got a list too.พ่อ ดูสิ ผมก็มีรายชื่อ Frailty (2001)
You made this list up yourself, didn't you?ลูกทำรายชื่อนี่เอง ใช่มั้ย ? Frailty (2001)
If we were to use your list, we'd be killing people.แต่ถ้าเราใช้รายชื่อของลูก จะกลายเป็นเราฆ่าคนอื่น Frailty (2001)
God will send you your own list when you're older.พระองค์จะส่งรายชื่อมาให้เอง เมื่อลูกโตกว่านี้ Frailty (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีรายชื่อ [n. exp.] (banchī rāicheū) EN: list ; name list ; roster ; rota ; roll   FR: liste [f] ; répertoire [m] ; rôle [m]
จัดเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัคร[v. exp.] (jatrīeng lamdap rāicheū phūsamak) EN: rank applicants   
รายชื่อ [n.] (rāicheū) EN: list ; name list ; list of names ; roll ; register ; roster   FR: liste (nominative) [f] ; registre [m] ; liste de noms [f]
รายชื่ออาหาร[n. exp.] (rāicheū āhān) EN: menu   FR: menu [m] ; carte [f]
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลโนเบล[n. exp.] (rāicheū phū dāirap Rāngwan Nōbēn) FR: liste des lauréats du prix Nobel [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bibliography[N] บรรณานุกรม, See also: รายชื่อหนังสือโดยสังเขป, Syn. bibliog.
blacklist[N] รายชื่อผู้ที่รัฐบาลไม่ยอมรับหรือต้องถูกหลีกเลี่ยง
catalog[ADJ] เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อ, Syn. catalogue
catalog[N] บัญชีรายชื่อ, Syn. catalogue, list
catalog[VT] บันทึกในบัญชีรายชื่อ, Syn. catalogue, record
catalog[N] สิ่งที่ใช้บันทึกรายชื่อ เช่น สมุด ไฟล์, Syn. catalogue
catalogue[ADJ] เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อ, Syn. catalog
catalogue[N] บัญชีรายชื่อ, Syn. catalog, list
catalogue[VT] บันทึกในบัญชีรายชื่อ, Syn. catalog, record
catalogue[N] สิ่งที่ใช้บันทึกรายชื่อ เช่น สมุด ไฟล์, See also: แค็ตตาล็อก, Syn. catalog
check list[N] รายการ, See also: รายชื่อ
checklist[N] รายชื่อ, See also: รายการสิ่งของ, Syn. list
directory[N] สมุดรายนาม, See also: สมุดรายชื่อ, Syn. list, catalogue, file, register
empanel[VT] ลงรายชื่อคนเพื่อจะเลือกเข้ามาเป็นคณะลูกขุน, Syn. impanel
go on[PHRV] เป็นส่วนหนึ่งของ, See also: มีรายชื่ออยู่ในกลุ่ม
on the waiting-list[IDM] ตามรายชื่อผู้จอง
lineup[N] รายชื่อของผู้เล่นตัวจริง
list[N] รายการ, See also: บัญชี, รายชื่อ, บัญชีรายชื่อ, สารบัญ, Syn. record, roll
list[VT] ลงรายการ, See also: ลงรายชื่อ, ลงบัญชี
listing[N] การรวบรวมรายชื่อ, See also: การรวบรวบรวมรายการ, การถูกรวมอยู่ในรายชื่อ, การลงรายการ, การลงรายชื่น, รายชื่อ, รายการ, บัญชี
mailing list[N] รายชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ได้รับข่าวสาร ข้อมูลหรือโฆษณาเป็นประจำ, Syn. address list, subscribers, list
panel[N] บัญชีรายชื่อแพทย์ที่รักษาคนไข้ (ทางประกันสังคม), See also: แผนการประกันสังคม, Syn. committee, group
roll of honour[N] รายชื่อผู้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ, Syn. honor roll
roster[N] บัญชีรายชื่อ, See also: ทะเบียนรายชื่อ, Syn. roll, membership
blacklist[SL] ใส่ในบัญชีรายชื่อของคนที่ทำไม่ดี
scroll[N] รายการ, See also: รายชื่อ
slate[N] รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง, Syn. register, roll
slate[VT] ใส่เข้าไปในรายชื่อผู้สมัคร, Syn. schedule, program, list, register
synonymy[N] รายชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่แบ่งชนิดเป็นกลุ่มต่างๆ, Syn. list of taxonomic names
ticket[N] รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ)
waiting list[N] รายชื่อของคนที่รอคิวอยู่ (เช่น รอโต๊ะในร้านอาหาร)
write-in[N] การลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ, See also: (ทางการเมือง)
write-in[N] ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ (ทางการเมือง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ballot(แบล'เลิท) n. บัตรเลือกตั้ง,จำนวนผู้ลงคะแนน,รายชื่อคนลงคะแนน vi. ลงคะแนนด้วยบัตรลับ,จับฉลาก, See also: balloter n.
bibliography(บิบบลิออก'กระฟี่) n. บรรณานุกรม,รายชื่อหนังสือเฉพาะเรื่องหรือกลุ่มเรื่อง, See also: bibliographic adj. เกี่ยวกับบรรณานุกรม bibliographical adj. เกี่ยวกับบรรณานุกรม
black bookn. สมุดรายชื่อคนที่ต้องได้รับโทษ,สมุดรายชื่อคนที่มีความผิด
blacklistn. รายชื่อคนทำผิด,รายชื่อคนทำผิดหรือต้องได้รับโทษ -Conf. black list
boohoo(บูฮู') {boohooed,boohooing,boohoos} vi. ร้องสะอึกสะอื้น -n. เสียงร้องสะอึกสะอื้น book (บุค) n. หนังสือ,ตำรา,หนังสืออ้างอิง,คัมภีร์,ภาค,เล่ม,แบบ,สมุดบัญชี,เนื้อเพลง,บทละคร,ถ้อยคำ,สมุดเช็ค,สมุดแสตมป์,สมุดรายชื่อ,สมุดบันทึก,บัญชี,บันทึก,บัญชีพนัน vt. ลงบัญช
catalog(แคท'ทะลอก) n. บัญชีรายชื่อ,รายชื่อ,ระบบรายชื่อ vt. ใส่รายชื่อในบัญชีรายชื่อ, See also: cataloger, cataloguer,catalogist n.
catalogue(แคท'ทะลอก) n. บัญชีรายชื่อ,รายชื่อ,ระบบรายชื่อ vt. ใส่รายชื่อในบัญชีรายชื่อ, See also: cataloger, cataloguer,catalogist n.
dean's listn. รายชื่อนักเรียนที่ เรียนดีมาก
discographer(ดิสคอก'ระเฟอะ) n. ผู้สะสมรายชื่อจานเสียง
discographyn. การสะสมรายชื่อจานเสียง
drop-down list boxช่องเลือกแบบดึงลงในระบบวินโดว์ จะมีช่องสองช่องที่แสดงบนจอภาพ ช่องแรกมีไว้ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มข้อมูลลงไป ส่วนอีกช่องหนึ่ง จะมีรายชื่อให้เลือกหาเอาโดยกดเมาส์ที่ลูกศรที่บาร์เลื่อนจอ ภาพ (scroll bar) เช่น ในการสั่งเก็บหรือบันทึกแฟ้มข้อมูลลงในจานบันทึก เราอาจเลือกหาชื่อที่แสดงอยู่ในช่องให้เลือกนี้ (ถ้ามีอยู่แล้ว) เมื่อพบแล้ว ก็กดเมาส์ที่ชื่อนั้น หรือถ้ารู้แน่ว่าไม่มี จะพิมพ์ชื่อแฟ้มข้อมูลใหม่ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ อีกช่องหนึ่งเลยก็ได้
drop-down menuรายการเลือกแบบดึงลงหมายถึง รายชื่อเมนูที่เมื่อใช้เมาส์กดแล้วจะมีรายการแสดงให้เลือก เช่น ถ้ากดเมาส์ที่เมนู Edit จะมีรายการเลือก copy, cut, paste ฯ เรียงลงมาให้เลือก
file attributeลักษณะประจำของแฟ้มข้อมูลหมายถึง ข้อความที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของแฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้ม ว่าเป็นแฟ้มประเภทใด เช่น ซ่อนไว้ (hidden) อ่านได้อย่างเดียว (read only) แก้ไขหรือ ลบทิ้งไม่ได้ (locked) ฯลฯ การเปลี่ยนคุณลักษณะของแฟ้ม ข้อมูล มิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในแฟ้ม แต่จะมีผลต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับ แฟ้มข้อมูลนั้น เช่น ถ้าเปลี่ยนให้เป็นประเภท "ซ่อนไว้ " ก็จะหาไม่พบในรายชื่อแฟ้มข้อมูล
file directoryสารบบแฟ้มหมายถึง รายชื่อแฟ้มข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์
file list boxช่องแสดงรายชื่อแฟ้มหมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมที่แสดงรายชื่อแฟ้มข้อมูลทั้งปวงที่มีอยู่ในสารบบใดสารบบหนึ่ง มีทั้งในระบบวินโดว์ของเครื่องพีซี และเครื่องแมคอินทอช
free listn. รายชื่อสินค้าที่ได้รับการยกเว้นเสียภาษี
list(ลิสทฺ) n.,v. (ลง) รายการ,รายชื่อ,บัญชีรายชื่อ,สารบาญ,รายชื่อหลักทรัพย์.
listing(ลิส'ทิง) n. การรวบรวมรายชื่อ,การลงรายการ,การลงรายชื่อ,รายชื่อ,รายการ,บัญชีรายชื่อ,สารบัญ,บันทึก, Syn. record,catalogue
mail-mergeการผสานจ่าหน้า (จดหมาย) หมายถึง กระบวนการในการนำชื่อและที่อยู่ของผู้รับซึ่งเก็บรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูลไว้ มาผนวกกับจดหมายที่ทำเป็นต้นแบบ จดหมายแต่ละฉบับที่สั่งพิมพ์ออกมา ก็จะมีชื่อผู้รับแต่ละคน จากรายชื่อที่เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลรายชื่อนั้น ใช้ในการทำจดหมายเวียน โปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) เกือบทุกโปรแกรมจะต้องมีคำสั่งให้ทำงานประเภทนี้ได้
manifest(แมน'นะเฟสทฺ) adj. ชัดแจ้ง,เป็นที่เข้าใจดี,ประจักษ์,แสดงออกซึ่งสิ่งที่ถูกกดดันไว้ vt. แสดง,ประจักษ์,พิสูจน์,เปิดเผยชัดแจ้ง,ปรากฎชัดแจ้ง. n. รายการสินค้าหรือรายชื่อผู้โดยสารของเครื่องบินหรือเรือ., See also: manifestly adv. manifestness n.
mentor(เมน'เทอะ,-ทอร์) n. ที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดและไว้ใจได้ menu (เมน'นู,เม'นู) n. รายชื่ออาหาร,รายการอาหาร,อาหารดังกล่าว
panel(แพน'เนิล) n. บัญชีชื่อ,รายชื่อ vt. จัดเป็นคณะ, See also: paneling n panelist n.
peerage(เพีย'ริจฺ) n. ตำแหน่งหรือฐานะของขุนนาง,กลุ่มขุนนางของประเทศ,รายชื่อขุนนาง
poll(โพล) n. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง,รายชื่อผู้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง,บุคคลที่ปรากฎในรายชื่อ,การสำรวจความคิดเห็นของคนจำนวนมาก -vi.,vi. ได้รับคะแนนเลือกตั้ง,ออกเสียงลงคะแนน,สำรวจความคิดเห็น,
relational databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หมายถึง ฐานข้อมูลแบบหนึ่ง ที่ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลที่แยกต่างหากออกจากกันเป็นหลาย ๆ แฟ้ม แต่ละแฟ้มเหล่านั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ การเรียกหาข้อมูลในแฟ้มหนึ่งจะโยงไปหาแฟ้มอื่นได้ เช่น เราอาจมีแฟ้มข้อมูลที่เก็บสินค้า และอีกแฟ้มข้อมูลหนึ่งเก็บรายชื่อลูกค้า เราอาจสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ แล้วเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการจากแต่ละแฟ้มให้มาสัมพันธ์กัน เพื่อจะรู้ได้ว่า ลูกค้าคนใดสั่งสินค้าใดไปจำนวนเท่าใด ทั้งสิ้นขึ้นกับการออกแบบระบบให้แฟ้มเหล่านั้นสัมพันธ์กันด้วย
roll(โรล) vi.,vt. ม้วน,มวน,กลิ้ง,กลอก,บด,หมุน,คลึง,ผ่านพ้นไป,หัน,พเนจร,ออกเดินทาง,เริ่มปฏิบัติการ,ดำเนินการ,ทำให้หมุน,ห่อ,พับ,ใส่หมึกเข้าที่ลูกกลิ้ง,ปล้น,ชิงทรัพย์ n. เอกสารที่ม้วน,มวนบุหรี่,สมุดรายชื่อ,บัญชีหางว่าว,ทะเบียน,ลูกโม่,ลูกรอก,เพลากลิ้ง,เครื่องลูกกลิ้ง
scroll(สโครล) n. ม้วนกระดาษหรือหนัง (โดยเฉพาะที่มีคำจารึก) ,รายกาย,สมุดรายชื่อ,บัญชีหางว่าว,สิ่งที่เป็นรูปขดม้วน,ส่วนที่เป็นปลายขดม้วน,หัวรูปขดม้วน,ลายขดม้วน
slate(สเลท) n. กระดานชนวน,หินชนวน,สีหินชนวน,สีเทาอมน้ำเงินเข้ม,รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง,รายชื่อผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก, -Phr. (clean slate ประวัติความประพฤติที่ขาวสะอาด) vt. ปูด้วยหินชนวน,ปูด้วยแผ่นหิน,เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง,กำหนดรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับพิจารณาได้รับเลือก
ticket(ทิค'คิท) n. ตั๋ว,บัตร,บัตรอนุญาต,ใบอนุญาต,รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ) ,ใบสั่ง สำหรับผู้กระทำผิดกฎจราจร,สิ่งที่เหมาะสม,โครงการของพรรคการเมือง,ฉลากติดสินค้า,ฉลากฉีก. vt. ติดฉลาก,ติดบัตร
toastlist(โทส'ลิสทฺ) n. รายชื่อบุคคลที่จะมีการดื่มอวยพรให้
write-in(ไรทฺ'อิน) n.,adj. การลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ใช่คนเดิมในรายชื่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
bibliography(n) บรรณานุกรม,รายชื่อเอกสารอ้างอิง
bibliotheca(n) ห้องสมุด,รายชื่อหนังสือ
catalog(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
catalog(vt) ทำบัญชีของ,ทำรายชื่อของ
catalogue(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
catalogue(vt) ทำบัญชีของ,ทำรายชื่อของ
DRAMATIS dramatis personae(n) รายชื่อตัวละคร,ตัวละคร
invoice(n) บัญชีรายชื่อสิ่งของ,ใบส่งของ
list(n) บัญชีรายชื่อ,รายการ,สารบาญ
list(vt) ทำบัญชีรายชื่อ,ลงรายชื่อ,เอียง,ฟัง,ได้ยิน
panel(n) บัญชีรายชื่อ,คณะลูกขุน,แผ่นรูป,คณะกรรมการ,แผงหน้าปัด
roll(n) การกลิ้ง,รายชื่อ,ม้วนกระดาษ,ขมนปัง,เพลา,ลูกกลิ้ง,ลูกโม่
scroll(n) บัญชีหางว่าว,ม้วนกระดาษ,สมุดรายชื่อ,รายการ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
list of shareholders (n) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
羽目[はめ, hame] (n ) n) บัญชีรายชื่อ,คณะลูกขุน,แผ่นรูป,คณะกรรมการ,แผงหน้าปัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top