Search result for

*ราบ*

(526 entries)
(0.0374 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ราบ, -ราบ-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
องค์ลง (vi adj ) พวกขาวีน หรือพวกที่จู่ ๆ ก็เกิดอาการอารมณ์เสีย ของขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ถ้าผู้ชายมีองค์ หมายถึง ตุ๊ด กะเทย

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
จึงเรียนมาเพื่อทราบ (vi adv colloq ) Please be informed accordingly

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
奉告[fèng gào, ㄈㄥˋ ㄍㄠˋ] เรียนให้ทราบ
宣布[xuan1 bu4] ประกาศ; แถลงให้ทราบ
获悉[huo4 xi1] ทราบว่า, ทราบข่าวว่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราบ[ADV] (lie) flat, Syn. เสมอ, เรียบ, Example: พอได้ยินเสียงปืนเขาจึงพุ่งตัว นอนราบลงกับพื้นทันที, Count unit: นูน, ขรุขระ, Thai definition: เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ
ราบ[ADJ] flat, See also: level, plain, smooth, Syn. เสมอ, เรียบ, Example: พื้นที่ลาดชันไม่สามารถไถเตรียมดิน และปรับระดับได้ง่ายเหมือนพื้นที่ราบ, Count unit: นูน, ขรุขระ, Thai definition: เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ
ราบ[N] gunwale, See also: ship's sides, Syn. กราบเรือ, Example: กราบทางซ้ายของเรือเอียงวูบเมื่อโดนคลื่นยักษ์, Count unit: ด้าน, ซีก
ราบ[V] prostrate oneself, Syn. ไหว้, Example: เมื่อเช้าหล่อนไปกราบพ่อขอพรวันเกิด
ราบ[N] stain, See also: mark, spot, blot, blemish, Syn. รอยเปื้อน, รอยสกปรก, รอยด่าง, Example: มีคราบติดอยู่บนเสื้อลักษณะเหมือนคราบน้ำมัน, Count unit: รอย, ดวง
ราบ[N] slough, Example: ลูกแมลงปอบางพวกต้องลอกคราบครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งหลายครั้งจึงจะกลายมาเป็นตัวแก่, Count unit: คราบ, Thai definition: หนังหรือเปลือกนอกของสัตว์บางชนิดที่ลอกออกได้
ราบ[N] crust, Syn. เปลือกนอก, เปลือกหุ้ม, Example: ผมรู้สึกเป็นตัวของตัวเองเนื่องจากได้สลัดคราบจอมปลอมต่างๆ ที่พันธนาการรอบตัวอย่างหนักอึ้งทิ้งจนหมดสิ้น
ราบ[CONJ] until, See also: till, as long as, Syn. เท่าที่, จนกระทั่ง, จนถึง, เมื่อ, Example: กระถางคบเพลิงถูกจุดให้ลุกโชติช่วงและจะส่องสว่างไปตราบการแข่งขันสิ้นสุดลง, Thai definition: ช่วงระยะเวลาจากจุดหนึ่งไปจนถึงอีกจุดหนึ่ง
ราบ[V] know, See also: understand, realize, learn, perceive, see, recognize, Syn. รู้, Example: เมื่อรถหุ่นยนต์เคลื่อนที่ มันจะเตือนให้มนุษย์ทราบ ด้วยการส่งเสียงดัง บี๊บ บี๊บ
ราบ[V] subdue, See also: subjugate, conquer, overcome, suppress, quell, quash, tame, put down, wipe out, Syn. เอาชนะ, ทำให้ราบ, ทำให้อยู่ในอำนาจ, ทำให้เชื่อง, ทำให้จำยอม, ทำให้สิ้นพยศ, ทำให้สิ้นฤทธิ์, กำราบ, Example: รัฐบาลจีนได้ปราบนักศึกษาที่มาชุมนุมกัน ณ จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อปี 2532
กำราบ[V] suppress, See also: subdue, intimidate, tame, vanquish, quell, subjugate, Syn. ปราบ, ปราม, Example: เมื่อเข้าสู่ยุคเผด็จการแนวคิดนำของนักศึกษาถูกกำราบจนตกอยู่ในภาวะเงียบงัน, Thai definition: ทำให้เข็ดหลาบ, ทำให้กลัว, ทำให้สิ้นพยศ, ทำให้สิ้นฤทธิ์
บำราบ[V] overcome, See also: subjugate, subdue, suppress, Syn. ปราบ, Example: พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำราบทุกข์ของราษฎรที่ห่างไกลทุกที่, Thai definition: ทำให้ราบคาบสิ้นไป
บำราบ[V] intimidate, See also: frighten, Thai definition: ทำให้กลัวเกรง
พิราบ[N] pigeon, Syn. นกพิราบ, Example: เขามีอาชีพฝึกพิราบแข่งโดยเฉพาะ, Count unit: ตัว, Thai definition: นกในวงศ์ Columbidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับนกเขา รูปร่างคล้ายกันแต่ขนาดใหญ่กว่า ส่วนใหญ่ลำตัวสีเทาปนฟ้า ชอบหากินบนพื้นดิน กินเมล็ดพืช ที่พบทั่วไป คือ ชนิด Columba livia
ราบลา[V] take leave (of one's host), See also: say goodbye to, Syn. ลา, Example: คณะกฐินกราบลาพระสงฆ์ก่อนกลับ
ดาราบ[N] sky, Syn. ท้องฟ้า, Notes: (สันสกฤต)
ราบาป[N] sin, See also: guilt, Syn. บาปติดตัว, Example: เขารู้สึกว่าอดีตที่เขาเคยเป็นคนคุกนั้น เป็นตราบาปติดตัวเขาไปตลอด, Thai definition: ความรู้สึกว่าเป็นบาปซึ่งมีฝังอยู่ในจิตใจตลอดไป
ราบใด[CONJ] as long as, See also: so long as, Syn. จนถึง, เมื่อ, Example: ตราบใดที่คุณพ่อเธอยังมีชีวิตอยู่เธอก็จะเป็นโสดอยู่ตราบนั้น
ที่ราบ[N] plain, See also: lowland, flatlands, Thai definition: ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบซึ่งอาจจะราบเรียบหรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่น โดยปกติความสูงต่ำของพื้นที่ในบริเวณนั้นจะแตกต่างกันไม่เกิน 150 เมตร
ราบคาบ[ADV] tranquilly, See also: calmly, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 3 พวกอั้งยี่ถูกปราบปรามอย่างโหดเหี้ยม และราบคาบ, Thai definition: เรียบร้อยปราศจากเสี้ยนหนามความกระด้างกระเดื่อง
แนวราบ[ADJ] horizontal, See also: aligned, flat, parallel, straight, Syn. แนวนอน, แนวระดับ, แนวขนาน, แนวยาว, Ant. แนวตั้ง, แนวดิ่ง, Example: ในปี ค.ศ. 1976 ได้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยพิสูจน์ปัญหาสี่สีของกราฟแนวราบได้เป็นผลสำเร็จ, Thai definition: แนวที่ตั้งฉากกับพื้นราบ
แพ้ราบ[V] be defeated, See also: be beaten, be vanquished, be overcome, be conquered, Syn. แพ้ราบคาบ, Example: กลุ่มกบฏแพ้ราบต่ออำนาจของทหารอย่างไม่มีทางสู้, Thai definition: แพ้อย่างไม่มีทางสู้, แพ้หมดรูป
ไมยราบ[N] sensitive plant, See also: Mimosa pudica Linn., Syn. ต้นไมยราบ, ต้นกระทืบยอด, Example: ใบต้นไมยราบหุบเมื่อถูกกระเทือน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มขนาดเล็กชนิด Mimosa pudica Linn. ในวงศ์ Leguminosae ใบคล้ายใบกระเฉดเมื่อถูกกระเทือนก็หุบราบไป
ราบทูล[V] inform (a prince), See also: tell, Syn. บอก, กล่าว, Example: กระผมได้กราบทูลเสด็จในกรมแล้วถึงเรื่องราชการด่วน
ราบพระ[V] prostrate oneself to worship Buddha, See also: worship, Syn. ไหว้พระ, Example: ฉันกราบพระก่อนนอนเพื่อเป็นสิริมงคล
กองปราบ[N] Crime Suppression Department, Example: ตำรวจกองปราบมีมาตรการเข้มงวดขึ้น, Count unit: กอง
การกราบ[N] prostration, Syn. การไหว้, Example: การกราบถือเป็นการแสดงคารวะอย่างสูงในวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกราบที่เท้า, Count unit: ครั้ง
ความราบ[N] plane, See also: flat, level, even, smoothness, Syn. ความเรียบ, ความราบเรียบ, Thai definition: ความเรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ
ซึมทราบ[V] know well, See also: realize, understand, perceive, Example: ฉันซึมทราบปัญหาต่างๆ ของที่นี่จากการคลุกคลีกับชาวบ้าน, Thai definition: รู้ละเอียด, เข้าใจดี
ราบที่[CONJ] as far as, See also: as long as, until, Syn. เท่าที่, เมื่อ, Example: ฉันจะอยู่ดูแลเธอตราบที่ชีวิตของฉันจะหาไม่, Thai definition: ช่วงระยะเวลาจากจุดหนึ่งไปจนถึงอีกจุดหนึ่ง
ทหารราบ[N] infantry-man, Syn. ทหารบก, พลเดินเท้า, พลลาดตระเวน, Example: พิบูลย์สมัครเข้าเป็นทหารราบในหน่วยรบที่ 5, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ทหารที่รบทางภาคพื้นดิน และมักเดินทางด้วยเท้า
พื้นราบ[N] plain, See also: flat, Syn. พื้นที่ราบ, Ant. เนิน, Example: ด้วยประสบการณ์นักปีนเขา จึงช่วยให้เขาลงมาจนถึงพื้นราบได้สำเร็จ, Thai definition: พื้นที่เรียบเสมอกันไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ
มือปราบ[N] buster, Example: เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นมือปราบตงฉินที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ตำรวจตลอดอายุราชการ, Thai definition: ผู้ที่มีความสามารถในการปราบปรามผู้ร้าย
รอยคราบ[N] drying mark, Syn. คราบ, รอย, Example: คุณสามารถขจัดรอยคราบของพื้นไม้ขัดได้ด้วยการใช้ส่วนนูนของช้อนถูไปมาหลายๆ ครั้ง, Thai definition: รอยเปื้อนที่ติดกรังอยู่กับพื้นผิวของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
รับทราบ[V] acknowledge, See also: be aware, be informed, Syn. ทราบ, รับรู้, Example: ผมเพียงแต่แจ้งให้รับทราบ ไม่จำเป็นต้องสนใจมาก
ราบลุ่ม[ADJ] plain, Example: ภาคกลางของไทยเป็นที่ราบลุ่มที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอน ซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสาขาต่างๆ พัดพามา
ราบลุ่ม[ADJ] plain, Example: ภาคกลางของไทยเป็นที่ราบลุ่มที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอน ซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสาขาต่างๆ พัดพามา
ลอกคราบ[V] slough off, Example: ลูกแมลงปอบางพวกต้องลอกคราบหลายครั้ง จึงจะกลายมาเป็นตัวแก่มีปีกบินได้
สุราบาน[N] liquor, See also: drink, Syn. น้ำเหล้า, เหล้า, สุรา, น้ำเมา, Example: องค์วารุณีชวนชนสุราบานยามเหงา
สุราบาน[N] drinking, Syn. การดื่มเหล้า, การดื่มสุรา
ราบกราน[V] prostrate oneself, See also: kowtow, Syn. หมอบกราบ, Thai definition: เคารพนบนอบ ก้มหัวลง
ราบเท้า[V] Dear Sir, Example: กราบเท้าคุณพ่อ คุณแม่ที่เคารพอย่างสูง, Thai definition: คำขึ้นต้นจดหมายถึงบุคคลที่ให้ความเคารพ
ราบเท้า[V] prostrate oneself at one's feet, Example: ข้าพเจ้าก้มลงกราบเท้าท่านฝากตัวเป็นลูกศิษย์, Thai definition: กราบแสดงความเคารพต่อผู้ที่นับถือและเคารพยิ่ง
ราบไหว้[V] worship, See also: pay respect, pay homage, pay obeisance to, honour, pray to, Syn. ไหว้, บูชา, สักการะ, เคารพบูชา, Example: บางคนกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วประเทศไทยเพื่อขอให้ช่วยปกปักรักษาให้มีอายุยืนยาว, Thai definition: การแสดงความเคารพด้วยการยกมือขึ้นประนมแลน้อมศรีษะลงจดพื้น
ขจัดคราบ[V] wipe, See also: clean, brush, rub, Syn. กำจัดคราบ, Example: ผงซักฟอกยี่ห้อใหม่ขจัดคราบบนผ้าได้สะอาดหมดจด
ราบเท่า[CONJ] as long as, See also: whenever, until, till, Syn. ตลอด, ถึง, จวบจวน, Example: ฝรั่งได้รับกิตติคุณของพุทธศาสนาจนแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางตราบเท่าทุกวันนี้เบ็ดเสร็จราวๆ หนึ่งศตวรรษ, Thai definition: ช่วงระยะเวลาตลอดจนถึงปัจจุบัน, ระยะเวลาตลอดไป
ราบปราม[V] suppress, See also: conquer, repress, quash, subjugate, quell, put down, vanquish, Syn. กำจัด, ปราบ, ล้มล้าง, ทำลายล้าง, Example: รัฐบาลส่งทหารไปเพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายในภาคใต้, Thai definition: ทำให้สงบราบคาบ
ราบเรียบ[ADV] smoothly, See also: flatly, evenly, levelly, Ant. ขรุขระ, Example: เรือลำนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบเรียบ, Thai definition: อย่างราบเสมอกัน
ราบเรียบ[ADJ] smooth, See also: flat, even, level, Example: ชายหนุ่มหันมาถามเธอด้วยน้ำเสียงราบเรียบ, Thai definition: ลักษณะที่ราบเสมอกัน
ราบเรียบ[V] be level, See also: be even, be smooth, be flat, have a smooth surface, Ant. ขรุขระ, Example: เดี๋ยวนี้ถนนที่ผ่านด้านหน้าสนามเด็กเล่น ราดด้วยยางมะตอยจนราบเรียบ, Thai definition: ราบเสมอกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ราบ(กฺราบ) น. ไม้เสริมแคมเรือให้สูงขึ้น, ส่วนของเรือตอนที่มีไม้เสริม, ไม้กระดานที่ติดตรงแคมเรือไปตามแนวนอนสำหรับเดิน, เรียกส่วนด้านข้างของเรือรบเรือสินค้าเป็นต้น.
ราบ(กฺราบ) ก. แสดงความเคารพด้วยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะลงจดพื้น, ถ้าหมอบแล้วน้อมศีรษะลงจดมือที่ประนมอยู่กับพื้น เรียกว่า หมอบกราบ, ประนมมือเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะลงจดมือที่วางอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ก็อนุโลมถือว่าเป็นกราบ เช่น กราบลงบนตัก, เรียกกราบโดยให้อวัยวะทั้ง ๕ คือ เข่าทั้ง ๒ มือทั้ง ๒ และหน้าผาก จดลงกับพื้นว่า กราบโดยเบญจางคประดิษฐ์ เป็นอาการแสดงความเคารพอย่างสูงสุด, โดยปริยายใช้เป็นคำแสดงอาการเคารพเหมือนอย่างกราบ เช่น กราบทูล กราบเรียน.
ราบพระน. ผ้ากราบ.
ราบ(กฺราบ) ก. นอน เช่น เถ้าก็กราบกรนอึงอยู่นั้น (ม. คำหลวง กุมาร).
ราบ(กฺราบ) ว. ตราบ เช่น กราบเท่ากัลปาวสาน (พงศ. อยุธยา).
กำราบ(-หฺราบ) ก. ทำให้เข็ดหลาบ, ทำให้กลัว, ทำให้สิ้นพยศ, ทำให้สิ้นฤทธิ์.
ราบ(คฺราบ) น. หนังหรือเปลือกนอกของสัตว์บางชนิดที่ลอกออกได้ เช่น คราบงู คราบกุ้ง, โดยปริยายหมายถึงลักษณาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คนบาปในคราบของนักบุญ
ราบรอยเปื้อนติดกรังอยู่ เช่น คราบนํ้า คราบนํ้ามัน.
ราบหมู(คฺราบ-) น. เรียกมะขามฝักที่จวนจะแก่ ว่า มะขามคราบหมู.
ราบ(ชะราบ) ก. ทราบ.
ราบชรับ(ชะราบชะรับ) ก. ซึมซาบ.
ซึมทราบก. รู้ละเอียด.
ดาราบน. ท้องฟ้า.
ราบาปน. บาปติดตัว, ความรู้สึกว่าเป็นบาปซึ่งมีฝังอยู่ในจิตใจตลอดไป.
ราบ(ตฺราบ) น. ข้าง, ฟาก, ริม, เช่น สองตราบจับสูล จำรูลจับศักดิ์ สภักผ้าเกราะผ้ากราย (ม. คำหลวง มหาราช), ไกวกนนแสงแคลงยยาบ สองตราบข้างมรรคา (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
ราบ(ตฺราบ) สัน. จนถึง, เมื่อ, เช่น ยังมีลมหายใจอยู่ตราบใด ก็ถือว่ายังมีชีวิตอยู่ตราบนั้น.
ราบเท่าบ. ตลอด, ถึง, จวบจวน, เช่น รักษาเอกราชมาได้จนตราบเท่าทุกวันนี้.
ราบเท่าสัน. ตลอด, ถึง, จวบจวน, เช่น เราจะจงรักภักดีต่อประเทศชาติตราบเท่าชีวิตจะหาไม่, ตราบท้าว ก็ว่า.
ตายราบว. ไม่มีทางสู้, ไม่พ้นมือไปได้.
เต็มคราบว. เต็มแทบจะล้นกระเพาะ (ใช้แก่กริยากินหรืออิ่ม).
ราบ(ซาบ) ก. รู้ (ใช้ในความสุภาพ) เช่น ทราบข่าว ได้รับทราบแล้ว เรียนมาเพื่อทราบ.
ราบเกล้าทราบกระหม่อมก. รู้ (ใช้กราบทูลเจ้านายตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป), เขียนย่อว่า ทราบเกล้าฯ.
ราบฝ่าพระบาทก. รู้ (ใช้กราบทูลพระอนุวงศ์ชั้นพระวรวงศ์เธอที่ทรงกรมขึ้นไปจนถึงสมเด็จเจ้าฟ้า).
ราบฝ่าละอองธุลีพระบาทก. รู้ (ใช้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ).
ราบฝ่าละอองพระบาทก. รู้ (ใช้กราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระบรมราชกุมารี).
ที่ราบน. ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบซึ่งอาจจะราบเรียบหรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่น โดยปรกติความสูงตํ่าของพื้นที่ในบริเวณนั้นจะแตกต่างกันไม่เกิน ๑๕๐ เมตร.
ที่ราบสูงน. ที่ราบซึ่งสูงกว่าระดับผิวโลกโดยรอบตั้งแต่ ๓๐๐ เมตรขึ้นไป.
บำราบ(บำหฺราบ) ก. ปราบ, ทำให้ราบ, ทำให้กลัว.
ประทับราบก. นั่งกับพื้น.
ราบ(ปฺราบ) ก. ทำให้ราบ, ทำให้อยู่ในอำนาจ.
ราบปราม(-ปราม) ก. ทำให้สงบราบคาบ.
ราบดาภิเษก(ปฺราบดา-) ว. มีอภิเษกอันถึงแล้ว.
ราบดาภิเษก(ปฺราบดา-) น. พระราชพิธีขึ้นเสวยราชสมบัติหรือได้ราชสมบัติ.
ผ้ากราบน. ผ้าที่ภิกษุสามเณรใช้รองในเวลากราบพระ ซึ่งกลายมาจากผ้าสันถัต, (โบ) กราบพระ ก็ว่า.
พิราบน. ชื่อนกขนาดกลาง ในวงศ์ Columbidae รูปร่างคล้ายนกเขาแต่ขนาดใหญ่กว่า ส่วนใหญ่ตัวสีเทาอมฟ้า อาศัยอยู่เป็นฝูง ทำรังแบบง่าย ๆ ตามซอกอาคารด้วยกิ่งไม้ขนาดเล็ก หากินบนพื้นดิน กินเมล็ดพืช ในประเทศไทยที่เรียกพิราบ มี ๓ ชนิด ที่พบทั่วไป คือ ชนิด Columba livia Gmelin ชนิดนี้ที่พบตามป่า เรียกพิราบป่า, อีก ๒ ชนิด คือ พิราบป่าอกลาย ( C. hodgsonii Vigors) และพิราบเขาสูง ( C. pulchricollis Blyth).
มะขามคราบหมูน. มะขามฝักที่จวนจะแก่.
ไมยราบ(ไมยะราบ) น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Mimosa pudica L. ในวงศ์ Leguminosae ใบคล้ายใบกระเฉด เมื่อถูกกระเทือนก็หุบราบไป, หญ้าปันยอด ก็เรียก.
รับทราบก. รับว่ารู้แล้ว.
ราบว. เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่ม ๆ ดอน ๆ เช่น ที่ราบ ราบเป็นหน้ากลอง, โดยปริยายหมายความว่า หมดสิ้น เช่น หญ้าตายราบราบศัตรูเสียราบ
ราบล้มระเนระนาด เช่น พายุพัดป่าราบ
ราบเรียกทหารเดินเท้า ว่า ทหารราบ, เรียกชายฉกรรจ์ที่อายุครบเข้าประจำการทหาร.
ราบคาบว. อาการที่ยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไข เช่น ยอมแพ้อย่างราบคาบ
ราบคาบเรียบร้อยปราศจากเสี้ยนหนามหรือความกระด้างกระเดื่อง เช่น บ้านเมืองสงบราบคาบ ตำรวจปราบโจรผู้ร้ายเสียราบคาบ.
ราบเป็นหน้ากลองว. ราบเรียบ, หมดเสี้ยนหนาม.
ราบรื่นว. เรียบร้อย, ปราศจากอุปสรรคใด ๆ, เช่น งานสำเร็จลงอย่างราบรื่น ชีวิตสมรสราบรื่น.
ราบเรียบว. ราบเสมอกัน เช่น ที่ราบเรียบ พื้นนํ้าราบเรียบ.
เรือกราบน. เรือที่ขุดขึ้นจากซุงทั้งต้น รูปร่างเพรียว หัวท้ายเรียวแหลมและเชิดขึ้นเล็กน้อย เสริมกราบที่แคมยาวตลอด ๒ ข้างลำเรือ วางกระทงขวางลำสำหรับคนนั่งพายได้ประมาณ ๓๐ คน แล่นเร็วกว่าเรือแซ เป็นเรือที่ใช้ในราชการมาแต่โบราณ ในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคใช้เป็นเรือกลอง เรือแซง หรือเรือกันได้.
เรือพระที่นั่งกราบน. เรือหลวงที่จัดเป็นพระราชพาหนะเสด็จพระราชดำเนินหรือเสด็จไปอย่างลำลอง เป็นเรือขุดเสริมกราบขนาดใหญ่ สะดวกแก่การประทับเพื่อสำราญพระอิริยาบถไปทางไกล ๆ เช่น เรือศรีเมือง เรือเฟื่องฟ้า เรือทิพากร.
ลอกคราบก. กิริยาที่สัตว์บางชนิดเอาคราบออก เช่น งูลอกคราบ ปูลอกคราบ กุ้งลอกคราบ, โดยปริยายหมายถึงอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่นถูกบังคับหรือถูกล่อลวงให้ถอดหรือปลดเครื่องแต่งตัวหรือทรัพย์สินไปจนหมดตัว.
ศิโรราบก. กราบกราน, ยอมอ่อนน้อม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pigeonhole principleหลักการช่องนกพิราบ [มีความหมายเหมือนกับ Dirichlet drawer principle และ shoebox principle] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pad electrode; flat electrodeขั้วเชื่อมพื้นราบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plaqueราบจุลินทรีย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plane waveคลื่นหน้าราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
peneplainพื้นเกือบราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plainที่ราบ, พื้นราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
planographyกลวิธีพิมพ์พื้นราบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulse, plateauชีพจรสูงราบ, ชีพจรไต่ค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plateauที่ราบสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plateau pulseชีพจรสูงราบ, ชีพจรไต่ค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
slit fricative; slit fricative soundเสียงเสียดแทรกแบบราบ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
slit fricative sound; slit fricativeเสียงเสียดแทรกแบบราบ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
surface grinderเครื่องเจียผิวราบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
soft depositราบอ่อน [ดู dental deposit ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
suppressionการปราบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suppressionการปราบ, การกำจัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stain๑. แต้มสี๒. แต่งสี๓. คราบสี๔. สีย้อม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
SH waveคลื่นตามขวางแนวราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
solution, disclosingน้ำยาย้อมคราบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
smoothราบเรียบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
smoothingการทำให้ราบเรียบ [ดู graduation] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sordesราบ (ปาก, ฟัน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overjet; horizontal overlapการเหลื่อมแนวราบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
altiplanationการยวบตัวจนราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alluvial flatที่ลุ่มราบตะกอนน้ำพา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alluvial plainที่ราบตะกอนน้ำพา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Addressคำกราบบังคมทูลของรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
address to the Crownคำกราบบังคมทูล (ของรัฐสภาอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
applanationการเป็นที่ราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abyssal plainที่ราบก้นสนมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bit rateอัตราบิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bit rateอัตราบิต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baud rateอัตราบอด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bit rate interface (BRI)ส่วนต่อประสานอัตราบิต (บีอาร์ไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
BRI (bit rate interface)บีอาร์ไอ (ส่วนต่อประสานอัตราบิต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mesaภูเขายอดราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
macula๑. จุดด่าง, ดวงด่าง, จุดราบ, ดวงราบ [มีความหมายเหมือนกับ macule]๒. (จักษุ.) จุดภาพชัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maculeจุดด่าง, ดวงด่าง, จุดราบ, ดวงราบ [มีความหมายเหมือนกับ macula ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
counterinsurgencyการปราบปรามการก่อกบฏ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coastal plainที่ราบชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dum casta vixerit (L.)ราบเท่าที่ยังไม่มีสามีใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dum sola (L.)ราบเท่าที่ยังเป็นหญิงโสด, ตราบเท่าที่ยังเป็นหญิงม่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disclosing solutionน้ำยาย้อมคราบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
diageotropism; diagravitropismการเบนราบ [จากความโน้มถ่วง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dental deposit; deposit, dentalราบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
developable๑. แผ่ราบได้๒. ผิวแผ่ราบได้ [มีความหมายเหมือนกับ developable surface] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
developable surfaceผิวแผ่ราบได้ [มีความหมายเหมือนกับ developable ๒] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dissected plateauที่ราบสูงซอยแบ่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diagravitropism; diageotropismการเบนราบ [จากความโน้มถ่วง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
deposit, dental; dental depositราบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Horizontal Gene TransferHGT, การถ่ายทอดยีนในแนวราบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พระวอสีวิกากาญจน์เป็นพระราชยานประทับราบสำหรับเจ้านายฝ่ายในและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ นอกจากใช้เสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีแล้ว ยังใช้ในงานพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชินีด้วย คือ เชิญพระราชสรีรางคารจากพระเมรุมาศท้องสนามหลวงกลับเ้ข้าพระบรมมหาราชวัง [ศัพท์พระราชพิธี]
Carbon-14คาร์บอน-14, ไอโซโทปกัมมันตรังสีของธาตุคาร์บอน มีครึ่งชีวิต 5,730 ปี เกิดขึ้นในบรรยากาศชั้นบนของโลก โดยอนุภาคนิวตรอนที่เกิดมาจากรังสีคอสมิกไปชนนิวเคลียสของธาตุไนโตรเจนเกิดเป็นคาร์บอน-14 และถูกออกซิไดส์ไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่วงจรของสิ่งมีชีวิต หลังจากสิ่งมีชีวิตตายไป จะไม่มีการแลกเปลี่ยนกับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศอีก คาร์บอน-14 ที่มีอยู่ก็จะสลายลดลงด้วยอัตราที่สามารถทราบได้ จึงใช้ในการคำนวณอายุซากสิ่งมีชีวิตและวัตถุโบราณที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ (ดู Radiocarbon dating ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Residence timeเวลาคงอยู่, ระยะเวลาที่วัสดุกัมมันตรังสียังคงเหลืออยู่ในบรรยากาศภายหลังการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ มักระบุเป็น “ครึ่งเวลา(half-time)” เนื่องจากไม่อาจทราบระยะเวลาแท้จริงที่วัสดุกัมมันตรังสีนั้นจะหมดไปจากบรรยากาศ [นิวเคลียร์]
Radiation warning symbolสัญลักษณ์เตือนภัยจากรังสี, สัญลักษณ์สากลที่กำหนดขึ้นเพื่อเตือนให้ทราบว่ามีรังสี หรือให้ระวังรังสี ประกอบด้วยใบพัด 3 แฉก สีม่วง หรือสีดำ อยู่บนพื้นสีเหลือง สัญลักษณ์นี้ใช้ติดที่ภาชนะบรรจุวัสดุกัมมันตรังสี หรือบริเวณที่มีรังสี [นิวเคลียร์]
syntax errorผิดไวยากรณ์, ความผิดพลาดในโปรแกรมอันเกิดจากการสะกดคำสั่งผิดบ้าง หรือใช้รูปแบบคำสั่งผิดบ้าง โปรแกรมทีเขียนด้วยภาษาระดับสูงนั้นจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาเครื่องก่อนจึงจะนำไปใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ ในการแปลนั้นตัวแปลภาษาจะตรวจสอบการใช้ไวยากรณ์ในโปรแกรมนั้นไปด้วย ถ้าหากมีที่ผิดตัวแปลภาษาก็จะรายงานความผิดพลาดให้ทราบ เพื่อที่เราจะได้นำไปพิจารณาแก้ไข [คอมพิวเตอร์]
Film badgeกลักฟิล์ม, ฟิล์มแบ็ดจ์, กลักบรรจุฟิล์มบันทึกปริมาณรังสี ที่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีใช้เพื่อให้ทราบว่าได้รับรังสีสะสมเป็นปริมาณเท่าใด
[นิวเคลียร์]
Suspensionเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว
ย่อมาจาก suspension เป็นเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดเป็นการชั่วคราวเมื่อ 1. บริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 2. ปรากฏข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างรุนแรง โดยที่ข่าวสารนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังรอการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่สอบถามไป หรือกำ ลังรอการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพราะรายงานที่ได้รับยังไม่ครบถ้วนชัดเจนเพียงพอ 3. บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทเนื่องจากมีข่าวหรือข้อมูลสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่อยู่บน special board (กระดานพิเศษ) ซึ่งเป็นส่วนของระบบ ARMS ที่ใช้วิธีซื้อขายแบบ Put Through เพื่อรองรับการซื้อขายตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละรายการซื้อขายจะต้องต่ำกว่า 1 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่าต่ำกว่า 3 ล้านบาท(การซื้อขายตราสาร หนี้จำนวนมากดังกล่าวหรือมากกว่า จะต้องกระทำบน Big-Lot Board) การซื้อขายบนกระดานนี้ไม่นำเรื่อง Floor Price และ Ceiling Price มาใช้บังคับ [ตลาดทุน]
Alluvial plainsที่ราบลุ่มน้ำ [TU Subject Heading]
Carabao Dang (Trademark)คาราบาวแดง [TU Subject Heading]
Counterinsurgencyการปราบปรามการก่อกบฏ [TU Subject Heading]
Dental plaqueราบฟัน [TU Subject Heading]
Dental scalingการขูดคราบฟัน [TU Subject Heading]
Floodplain managementการจัดการที่ราบน้ำท่วมถึง [TU Subject Heading]
Floodplainsที่ราบน้ำท่วมถึง [TU Subject Heading]
Mimosa pigraไมยราบยักษ์ [TU Subject Heading]
Pigeon racingการแข่งนกพิราบ [TU Subject Heading]
Pigeonsนกพิราบ [TU Subject Heading]
Predetermined motion time systemsระบบเวลามาตรฐานที่ได้จากการสังเคราะห์การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่ทราบล่วงหน้า [TU Subject Heading]
Racing pigeonsนกพิราบแข่ง [TU Subject Heading]
Crust, Soil แผ่นคราบแข็งหน้าดิน
ชั้นผิวดินบนที่มีความหนาแน่นตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร จนถึง 3 เซนติเมตร เมื่ออยู่ในสภาพแห้งจะแข็งแน่น และเปราะกว่าชั้นที่อยู่ถัดลงไป [สิ่งแวดล้อม]
Weeding การปราบวัชพืช
การกำจัดพืชพรรณทุกชนิดที่ขึ้นมาแก่งแย่ง หมู่ไม้ชนิดที่ต้องการ โดยไม่ได้คำนึงว่าพืชพรรณที่มาขึ้นแก่งแย่งนั้น จะมีเรือนยอดปกคลุมไม้ชนิดที่ต้องการหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามคำว่าการทำความสะอาดสวน (cleaning) และการปราบวัชพืชนั้นมักใช้ในความหมายเดียวกัน และใช้ทดแท [สิ่งแวดล้อม]
Sesquan ราบเซสควิกออกไซด์
ราบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของสารประกอบ เหล็กและอะลูมิเนียมจากดินชั้นบนลงไป เคลือบตามผิวของเม็ดแร่รอบหน่วย โครงสร้างดินและผนังช่องว่างในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Halan ราบเฮไลต์
ราบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของแร่เฮไลต์ จากดินชั้นบนลงไปเคลือบตามผิวของเม็ดแร่ รอบหน่วยโครงสร้างดินและผนังช่องว่างในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Silan ราบซิลิกา
ราบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของซิลิกา ซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดทรายแป้งและดินเหนียว ไปเคลือบตามผิว ของเม็ดแร่รอบหน่วยโครงสร้างดินและผนังช่องว่างในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Ferri Argillan ราบดินเหนียวปนเหล็ก
ราบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของ แร่ดินเหนียวและเหล็กจากดินชั้นบนลงไปเคลือบตามผิว ของเม็ดแร่รอบหน่วยโครงสร้างดินหรือผนังช่องว่างในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Skeletan ราบทรายแป้ง
ราบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของแร่ส่วนใหญ่ ขนาดทรายแป้ง ไปเคลือบตามผิวเม็ดแร่ รอบหน่วยโครงสร้างดินและผนังช่องว่างในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Sleek ราบมัน
ราบน้ำมันบนผิวน้ำ ซึ่งเกิดจากการปล่อยน้ำเสียลงไป [สิ่งแวดล้อม]
Gypsum ราบยิปซัม
ราบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของแร่ยิปซัม จากดินชั้นบนลงไปเคลือบตามผิวของเม็ดแร่ รอบหน่วยโครงสร้างและผนังช่องว่างในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Plain ที่ราบ, พื้นราบ
ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ ซึ่งอาจจะราบเรียบ หรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อย ๆ โดยไม่สามารถสังเกตเห็น ความแตกต่างของความสูงหรือต่ำ ของพื้นที่ราบนั้นได้อย่างเด่นชัด [สิ่งแวดล้อม]
Coastal Plain ที่ราบชายฝั่ง
ที่ราบอยู่ติดฝั่งทะเล นับจากแนวน้ำลงต่ำสุดขึ้นไป จนถึงแผ่นดินที่อยู่ใกล้ที่สุด ซึ่งเกิดจากน้ำทะเลและคลื่น ได้พัดพาให้ชายฝั่งผุกร่อนไป ต่อมาบริเวณนั้นจะยกตัวสูงขึ้น เนื่องจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกจนทำให้กลายเป็นที่ราบ หรืออาจเป็นที่ราบซึ่งเกิดขึ้นโดยกระแสน้ำพัดพาเอาตะกอนมาทับถมไว้ในบริเวณ ใกล้ๆ ปากแม่น้ำก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Alluvial Plain ที่ราบตะกอนน้ำพา
ที่ราบหรือค่อนข้างราบขนาดใหญ่ 2 ฝั่งแม่น้ำ ในฤดูน้ำหลาก น้ำจะไหลล้น 2 ฝั่งแม่น้ำท่วมบริเวณดังกล่าว และนำตะกอนมาสะสม ถ้าเป็นที่ราบขนาดเล็ก เรียกว่า ที่ลุ่มราบตะกอนน้ำพา (alluvial flat) [สิ่งแวดล้อม]
Flood Plain ที่ราบน้ำท่วมถึง
ที่ราบริมแม่น้ำหรือลำธาร ประกอบด้วยสันริมน้ำและที่ลุ่มหลังคันดิน (backswamp) ซึ่งหน้าฝนหรือหน้าน้ำมักมีน้ำท่วม [สิ่งแวดล้อม]
Intermontanne Plateau ที่ราบสูงระหว่างเขา [สิ่งแวดล้อม]
Tidal Marsh ที่ลุ่มราบน้ำขึ้นถึง [สิ่งแวดล้อม]
Tidal Flat ที่ลุ่มราบน้ำขึ้นถึง
พื้นที่ราบลุ่มใกล้ฝั่งมีลักษณะเป็นทราย ปนโคลนหรือดินแฉะ ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำท่วม ถึงเมื่อเวลาน้ำขึ้นและโผล่เมื่อเวลาน้ำลง [สิ่งแวดล้อม]
Floodplains บริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง
พื้นที่ราบระหว่างลำน้ำกับพื้นที่บนบกซึ่งอยู่ สูงกว่า มีน้ำท่วมเป็นครั้งคราว พบได้ตามระบบลำน้ำในบริเวณต่างๆ ทั่วโลก ที่ราบน้ำท่วมถึงหลายแห่งอยู่ ในบริเวณที่ลุ่มชายฝั่งทะเลติดกับดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ และ อีกหลายแห่งอยู่ในบริเวณแม่น้ำสายใหญ่ๆ ที่มีที่ราบน้ำท่วมถึงเป้นบริเวณกว้างใหญ่ ประกอบด้วย ที่ลุ่มชื้นแฉะมีหญ้าอยู่รก ป่าน้ำท่วม ทะเลสาบรูปแอก และแอ่งน้ำต่าง ๆ ในบางพื้นที่อาจเรียกบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึงเหล่านี้ว่าดินดอนสามเหลี่ยม [สิ่งแวดล้อม]
Peneplain พื้นเกือบราบ
ผืนแผ่นดินที่เกิดการผุพังทำลายให้ภูเขากร่อน ลงๆ จนเกือบราบหรือเป็นคลื่นน้อย ๆ แต่ไม่ถึงขนาดเป็นราบลุ่มน้ำ พื้นราบนี้หากถูกยกตัวขึ้นสูง โดยการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกจะถูกสายน้ำกัดเซาะเป็นโกรกธารน้อยใหญ่ ดูจากเบื้องล่างเห็นเป็นภูเขาใหญ่ แต่เมื่อมองจากอากาศแล้วจะเห็นขอบเขตที่แสดงว่าเป็นพื้นราบในอดีตได้ [สิ่งแวดล้อม]
Dispersant สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน, สารช่วยกระจาย
เป็นสารที่นำมาใช้ในกระบวนการขจัดคราบน้ำมัน โดยทำให้น้ำมันเกิด การแตกตัว หรือรวมตัวกันจมลงใต้ท้องน้ำ สารดังกล่าวจะมี ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้น การใช้จำเป็นจะต้องคำนึง สภาพแวดล้อมและลักษณะทั่วไปเป็นเฉพาะที่ไป [สิ่งแวดล้อม]
Pesticide สารปราบสิ่งรังควาญ
สารที่ใช้ฆ่าหรือควบคุมพืชหรือสัตว์ที่ก่อความ รำคาญหรือเดือดร้อน [สิ่งแวดล้อม]
Aide-memoire หรือ Memoireแปลตามตัวอักษรว่า ช่วยความจำ เป็นหนังสือโต้ตอบทางการทูตประเภทหนึ่ง คือ บันทึกสังเขปของการเจรจาที่ได้กระทำกันเสร็จสิ้นแล้ว บันทึกช่วยจำเช่นนี้ไม่มีการกล่าวนำเป็นทางการและไม่มีการลงชื่อ ซึ่งจะมอบให้แก่กันเมื่อเสร็จการเจรจากันแล้ว ความมุ่งหมายของบันทึกนี้คือ เพื่อบันทึกข้อเท็จจริงไว้เป็นหลักฐานซึ่งผู้รับบันทึกทราบดีแล้วบันทึกช่วย จำก็คือ บันทึกสรุปการสนทนาทางการทูตอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้แทนหรือพนักงานทางการทูตกับหัวหน้าหรือพนักงานของกระทรวงการต่าง ประเทศ จุดประสงค์ตามที่ชื่อบ่งอยู่แล้วว่า เป็นการสรุปประเด็นต่าง ๆ ในการสนทนาเพื่อเตือนความจำนั้นเอง ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ทางการทูตจะมอบบันทึกนี้ไว้กับกระทรวงการต่างประเทศ ในบันทึกนั้นบรรทัดแรกจะระบุว่าใครเป็นผู้ส่งและใครเป็นผู้รับบันทึก ผู้ส่งบันทึกจะต้องลงชื่อย่อกำกับบันทึกไว้ด้วยบันทึกช่วยจำอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า pro memoria โดยปกติภาษาที่ใช้ใน pro memoria จะมีลักษณะถ้อยคำเป็นทางการมากกว่า aide-memoire [การทูต]
Buakaewราบัวแก้ว ตราบัวแก้วซึ่งเป็นรูปเทพยดานั่งในดอกบัว ถือดอกบัวข้างขวา ถือวชิระข้างซ้ายนั้น เป็นตราของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งใช้มาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตราบัวแก้วเป็นตราซึ่งเจ้าพระยาพระคลังใช้ประทับในเอกสารของกรมท่า และที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เช่น สนธิสัญญาต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2418 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกราชการด้านการคลังออกจากกรมท่า ตราบัวแก้วจึงเป็นตราประจำตำแหน่งเสนาบดีจตุสดมภ์กรมท่า และต่อมาเมื่อได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดระบบราชการใหม่โดยแบ่งเป็น 12 กระทรวง ตราบัวแก้วจึงเป็นตราประจำเสนาบดีว่าการต่างประเทศ และกลายมาเป็นตราของกระทรวงการต่างประเทศ [การทูต]
Chargé d' Affaires ad interimอุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูต หรือ อุปทูตชั่วคราว " ในกรณีที่ตำแหน่งของหัวหน้าคณะผู้แทนว่างลง หรือหัวหน้าคณะ ผู้แทนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ อุปทูตชั่วคราวจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนเป็นการชั่วคราวได้ โดยหัวหน้าคณะผู้แทนจะแจ้งนามอุปทูตชั่วคราวให้กระทรวงการต่างประเทศของรัฐ ผู้รับทราบ หรือหากหัวหน้าคณะผู้แทนไม่สามารถแจ้งได้ กระทรวงการต่างประเทศของรัฐผู้ส่งจะแจ้งนามอุปทูตชั่วคราวไปยังกระทรวงการ ต่างประเทศของรัฐผู้รับ " [การทูต]
Commencement of the Functions of the Head of Diplomatic Missionการเริ่มต้นรับหน้าที่ของหัวหน้าคณะผู้แทนทางการ ทูต กล่าวคือ เมื่อหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตเดินทางไปถึงนครหลวงของประเทศผู้รับแล้ว ควรรีบแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทราบว่า ตนได้เดินทางมาถึงแล้วและขอนัดเยี่ยมคารวะ ตามปกติกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่ของอธิบดีกรมพิธีการทูตจะดำเนินการตระเตรียมให้หัวหน้าคณะ ผู้แทนทางการทูตได้เข้ายื่นสารตราตั้งต่อไประหว่างนั้น หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตจะต้องไม่ไปพบเยี่ยมผู้ใดเป็นทางการ จนกว่าจะได้ยื่นสารตราตั้งเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี หัวหน้าคณะผู้แทนอาจขอพบเป็นการภายในกับหัวหน้าของคณะทูตานุทูต (Dean หรือ Doyen of the Diplomatic Corps) ได้ เพื่อขอทราบพิธีการปฏิบัติในการเข้ายื่นสารตราตั้งต่อประมุขของประเทศผู้รับ เกี่ยวกับเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนา ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 13 ว่า1. พึงถือได้ว่าหัวหน้าคณะผู้แทนได้เข้ารับภารกิจหน้าที่ของตนในรัฐผู้รับ เมื่อตนได้ยื่นสารตราตั้งหรือเมื่อตนได้บอกกล่าวการมาถึงของตน พร้อมทั้งได้เสนอสำเนาที่ถูกต้องของสารตราตั้งต่อกระทรวงการต่างประเทศของ รัฐผู้รับ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงกันในแนวปฏิบัติที่มีอยู่ในรัฐผู้รับ ซึ่งจะต้องใช้ในทำนองอันเป็นเอกรูป2. ลำดับของการยื่นสารตราตั้ง หรือสำเนาที่ถูกต้องของสารตราตั้ง จะได้พิจารณากำหนดตามวันและเวลาของการมาถึงของหัวหน้าคณะผู้แทน [การทูต]
Communiquéคำประกาศทางการหรือแถลงการณ์ทางการ ซึ่งรายงานให้ทราบผลของการประชุม หรือการเจรจาเป็นทางการระหว่างเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในรัฐบาล เช่น ประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เอกอัครราชทูต หรือบุคคลอื่นในระดับนั้น คำแถลงการณ์ที่เรียกว่า Communiqué นี้ไม่มีรูปแบบโดยเฉพาะแต่อย่างใด โดยปกติอะไรที่ได้ตกลงกันไว้ในการเจรจาจะบรรจุไว้ด้วยถ้อยคำกว้างๆ ส่วนอะไรที่มิได้ระบุไว้ในแถลงการณ์มักจะมีความสำคัญยิ่งกว่าถ้อยคำที่เขียน ไว้เสียด้วย [การทูต]
Consulข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องและได้รับ มอบหมายให้ไปประจำยังต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของประเทศทั้งในด้าน พาณิชย์ การเดินเรือ คุ้มครองความเป็นอยู่อันดีของพลเมืองของประเทศตน พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่บางอย่างด้านธุรการ หรือวางระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ ตลอดจนด้านการเป็นสักขีพยานการลงนามในเอกสาร เพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทางกฎหมาย (Notary) การให้การตรวจลงตรา รวมทั้งการรับรองเอกสารที่แท้จริง (มิใช่เอกสารปลอม) และจัดการการสัตย์สาบานตนหรืออีกนัยหนึ่ง ภาระหน้าที่ของกงสุลอาจแบ่งออกได้เป็น 5 ประการ ดังต่อไปนี้1 ทำหน้าที่ส่งเสริมผลประโยชน์ในทางพาณิชย์ของประเทศที่ตนเป็นผู้แทนอยู่2 ควบคุมดูแลผลประโยชน์ด้านการเดินเรือ3 คุ้มครองผลประโยชน์ของคนชาติของประเทศที่แต่งตั้งให้ตนไปประจำอยู่4 ทำหน้าที่สักขีพยานในการลงนามในเอกสารเพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทาง กฎหมาย5 ทำหน้าที่ธุรการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ หรือระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ เช่น การออกหนังสือเดินทาง การให้การตรวจลงตรา (Visas) การจดทะเบียนคนเกิด คนตาย ฯลฯอนุสัญญากรุงเวียนนา ภาคที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลข้อที่ 5 ได้กำหนดภาระหน้าที่ของฝ่ายกงสุลไว้ดังต่อไปนี้ ก. คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ส่ง และของคนในชาติของรัฐผู้ส่ง ทั้งเอกชนและบรรษัทในรัฐผู้รับ ภายในขีดจำกัดที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตข. เพิ่มพูนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านการพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาการ ระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกันในทางอื่น ตามบทแห่งอนุสัญญานี้ค. สืบเสาะให้แน่โดยวิถีทางทั้งปวงอันชอบด้วยกฎหมายถึงภาวะและความคลี่คลายใน ทางพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิทยาการของรัฐผู้รับ แล้วรายงานผลของการนั้นไปยังรัฐบาลของรัฐผู้ส่ง และให้ข้อสนเทศแก่บุคคลที่สนใจง. ออกหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางให้แก่คนในชาติของรัฐผู้ส่ง ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่งจ. ช่วยเหลือคนในชาติของรัฐผู้ส่งทั้งเอกชนและบรรษัทฉ. ทำหน้าที่นิติกรและนายทะเบียนราษฎร์ และในฐานะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ปฏิบัติการหน้าที่บางประการอันมีสภาพทางธุรการ หากว่าการหน้าที่นั้นไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับช. พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของผู้เยาว์ และบุคคลไร้ความสามารถ ซึ่งเป็นคนชาติของรัฐผู้ส่ง ภายในขีดจำกัดที่ได้ตั้งบังคับไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ โดยเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องมีความปกครองหรือภาวะทรัสตีใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้นฌ. แทนคนชาติของรัฐผู้ส่ง หรือจัดให้มีการแทนอย่างเหมาะสมในองค์กรตุลาการ และต่อเจ้าหน้าที่ที่อื่นของรัฐผู้รับ เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มา ซึ่งมาตรการชั่วคราวสำหรับการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคนในชาติเหล่านี้ ไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ ในกรณีที่คนในชาติเหล่านี้ไม่สามารถเข้าทำการป้องกันสิทธิและผลประโยชน์ของ ตนในเวลาอันเหมาะสมได้ เพราะเหตุของการไม่อยู่หรือเหตุอื่นใด ทั้งนี้ ให้อยู่ภายในข้อบังคับแห่งทางปฏิบัติ และวิธีดำเนินการซึ่งมีอยู่ในรัฐผู้รับญ. ส่งเอกสารทางศาล หรือเอกสารที่มิใช่ทางศาล หรือปฏิบัติตาม หนังสือของศาลของรัฐผู้ส่งที่ขอให้สืบประเด็น หรือตามการมอบหมายให้สืบพยานให้แก่ศาลของรัฐผู้ส่งนั้น ตามความตกลงระหว่างประเทศที่ใช้บังคับอยู่ หรือเมื่อไม่มีความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่านั้น โดยทำนองอื่นใดที่ต้องด้วยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับด. ใช้สิทธิควบคุมดูแลและตรวจพินิจตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของ รัฐผู้ส่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับเรือที่มีสัญชาติของของรัฐผู้ส่ง หรืออากาศยานที่จดทะเบียนในรัฐนั้น รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับลูกเรือของเรือและอากาศยานดังกล่าวต. ให้ความช่วยเหลือแก่เรือและอากาศยานที่ระบุไว้ในอนุวรรค (ด) ของข้อนี้ รวมทั้งลูกเรือของเรือและอากาศยานนั้น บันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับการเดินทางของเรือ ตรวจดูและประทับตรากระดาษเอกสารของเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใด ๆ ที่ได้เกิดขึ้นในระหว่างนายเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใดๆ ที่ได้เกิดขั้นในระหว่างนายเรือ เจ้าพนักงาน และกะลาสี ตราบเท่าที่การนี้อาจได้อนุมัติไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้ส่ง ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการเสื่อมเสียแก่อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับถ. ปฏิบัติการหน้าที่อื่นใดที่รัฐผู้ส่งมอบหมายแก่สถานีทำการทางกงสุล ซึ่งมิได้ต้องห้ามโดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ หรือซึ่งไม่มีการแสดงข้อคัดค้านโดยรัฐผู้รับ หรือซึ่งมีอ้างถึงไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ ที่ใช้บังคับอยู่ระหว่างรัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับ [การทูต]
declarationปฏิญญา มีความหมาย 3 อย่าง คือ (1) ความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะผูกพัน (2) ปฏิญญาฝ่ายเดียว ซึ่งก่อสิทธิและหน้าที่ให้แก่ประเทศอื่น และ (3) ปฏิญญาซึ่งรัฐหนึ่งแถลงให้รัฐอื่นทราบความเห็นและเจตนาของตนในเรื่องบาง เรื่อง [การทูต]
Declarationคำประกาศ หรือ ปฏิญญา ตามความเห็นของผู้ทรงคุณความรู้ทางกฎหมายระหว่างประเทศ ส่วนมากได้ให้ความเห็นว่า คำนี้มีความหมายต่างกันอยู่สามประการ คือประการแรก ใช้เป็นชื่อเรียกข้อกำหนดต่าง ๆ ของสนธิสัญญา กล่าวคือ ตามสนธิสัญญานี้ ภาคีคู่สัญญารับที่จะปฏิบัติตามแนวทางบางประการในอนาคตประการที่สอง เป็นคำประกาศถ่ายเดียว (Unilateral Declaration) ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่แก่รัฐอื่นๆ เช่น คำประกาศสงครามประการสุดท้าย หมายถึง การกระทำซึ่งรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐได้ติดต่อแจ้งไปยังรัฐอื่น ๆ ซึ่งเป็นการอธิบายหรือให้เหตุผลสนับสนุนพฤติกรรมของฝ่ายตนในอดีต หรืออธิบายทรรศนะและเจตจำนงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่อง คำประกาศสำหรับความหมายสองประการหลังไม่ถือว่ามีลักษณะเป็นสนธิสัญญาอนึ่ง ในกรณีคำประกาศถ่ายเดียว (Unilateral Declaration) นั้น บางทีรัฐหนึ่งต้องการเสนอนโยบายหรือหนทางปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งของตน โดยประกาศนโยบายหรือหนทางปฏิบัตินั้นไปให้รัฐอื่นๆ ทราบกันไว้ อาทิเช่น ลัทธิมอนโร (Monroe Doctrine) ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศออกไปในรูปคำประกาศถ่ายเดียว เป็นต้น [การทูต]
Diplomatic Expressionsถ้อยคำสำนวนที่ใช้ในวงการทูต กล่าวคือ ในวงการทูตจะมีการนิยมใช้ถ้อยคำสำนวนการทูต ถือกันว่าเป็นภาษาที่สุภาพ ซึ่งจะมีความหมายลึกซื้งเพียงใดนั้น บรรดาเจ้าหน้าที่ทางการทูตจะทราบกันดี อาทิเช่น?My Government views with concern หรือ with grave concern? จะแสดงถึงท่าทีที่ไม่เห็นด้วย หรือแสดงการประท้วง?My Government cannot remain indifferent to the matter? จะส่อถึงเจตนาที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปส่วนถ้อยคำสำนวนที่ว่า ?In such event my Government would feel bound to reconsider its position หรือ to consider its own interest??My Government will have to claim a free hand? หรือ ?feel obliged to formulate express reservations regarding?เหล่านี้เป็นถ้อยคำสำนวนที่เตือนให้ทราบว่า อาจเกิดการแตกร้าว หรือตัดขาดในพันธไมตรีที่มีต่อกันได้เมื่อรัฐบาลหนึ่งประกาศถือว่าการกระทำ ของอีกรัฐบาลหนึ่งเป็น ?an unfriendly act? หรือการกระทำที่ไม่เป็นมิตรเช่นนี้ ย่อมหมายถึงการเตือนให้ทราบว่า การกระทำเช่นนั้นอาจนำไปสู่สงครามได้ถ้าหากในตอนเสร็จสิ้นการประชุมกันมีการ แถลงการณ์หรือโฆษกของที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมได้ทำความตกลงกันโดยสมบูรณ์ (Full agreement) แต่ไม่มีการเปิดเผยให้ทราบว่ามีการตกลงอะไรกันบ้าง จะทำให้เป็นที่สงสัยกันว่าได้มีการตกลงกันโดยสมบูรณ์จริงละหรือ ถ้าหากคำประกาศนั้นใช้ถ้อยคำว่า มี ?substantial agreement? ก็พอจะอนุมานได้ว่าแท้ที่จริงยังมีเรื่องสำคัญ ๆ ที่ยังตกลงกันไม่ได้อีกบางเรื่อง อนึ่ง หากว่ามีการแถลงว่า ?there was a full exchange of views? ก็เท่ากับพูดว่า มิได้มีการตกลงกันแต่อย่างใดทั้งสิ้น [การทูต]
Exercise of Consular Functions in a Third Stateการปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลในรัฐที่สาม (A Third State) ในเรื่องนี้ข้อ 7 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาได้ระบุว่า?เมื่อได้บอกกล่าวให้รัฐที่เกี่ยวข้องทราบ แล้ว รัฐูผู้ส่งอาจมอบหมายให้สถานีที่ทำการทางกงสุลที่ได้ตั้งอยู่ในรัฐหนึ่งโดย เฉพาะปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลในอีกรัฐหนึ่งได้ นอกจากจะมีการคัดค้านอย่างชัดเจนโดยรัฐหนึ่งในบรรดารัฐที่เกี่ยวข้อง?นอกจาก นี้ สถานที่ทำการทางกงสุลยังอาจปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลแทนรัฐที่สามได้ เรื่องนี้ข้อ 8 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาได้กำหนดว่า เมื่อบอกกล่าวอย่างเหมาะสมแก่รัฐผู้รับแล้ว สถานที่ทำการทางกงสุลของรัฐผู้ส่งอาจปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลในรัฐผู้รับ แทนรัฐที่สามได้ นอกจากรัฐผู้รับนั้นจะคัดค้าน และพนักงานฝ่ายกงสุลอาจปฏิบัติการหน้าที่ของตนนอกเขตกงสุลได้ในพฤติการณ์ พิเศษ และด้วยความยินยอมของรัฐผู้รับ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อ 6 แห่งอนุสัญญากรุงเวียนนา อย่างไรก็ดี ยังไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ที่จะให้พนักงานฝ่ายกงสุลปฏิบัติการหน้าที่ทาง กงสุลนอกเขตกงสุล ฝ่ายที่เห็นด้วยว่าควรปฏิบัติการนอกเขตกงสุลได้ อ้างว่า การใช้เอกสิทธิ์เช่นนั้นเป็นการชอบแล้ว ด้วยเหตุผลที่ว่า อาจจะมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นในสถานที่นอกเขตกงสุล ซึ่งเป็นความจำเป็นที่พนักงานฝ่ายกงสุลจะได้ให้บริการในทันที่ที่มีการแจ้ง โดยกะทันหัน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Roger.- รับทราบ The Astronaut Farmer (2006)
On our way.รับทราบแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Co.รับทราบ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Yes, sir.รับทราบค่ะ The Longest Night (2010)
Copy!รับทราบ Cat Shit One (2010)
Yeah.ราบOut of the Light (2011)
Copy.รับทราบ A Gettysburg Address (2012)
I know.ผมทราบแล้ว There's Always a Downside (2012)
Copy.รับทราบ Ua Hala (2012)
Copy.รับทราบ Brothers Hotchner (2013)
In the plain.ในที่ราบ New Haven Can Wait (2008)
No, I don't care about italian customs. if the electricity goes out,ไม่ ฉันไม่สนใจกับธรรมเนียมของอิตาลีหรอกนะ ตราบใดที่ไฟยังมีอยู่ Pret-a-Poor-J (2008)
I reallyppreciate it. cool. great work.ฉันรู้สึกทราบซึ้งใจมากนะ Pret-a-Poor-J (2008)
As long as she has her harry potter book-ตราบใดที่เธอมีหนังสือแฮรี่พอตเตอร์์มาด้วย There Might be Blood (2008)
Chloe is barely legal, and she is getting herself hitched to the first guy who's shown her any attention, present company excepted.แต่ก็ยังพยายามที่จะทำให้มันราบรื่นที่สุดเพื่อผู้ชา ѧзѹҺ蹷شͼ áʹ㹵, ˹Фա Committed (2008)
Not sure, but based on the imaging, it could very well be human remains.ไม่ทราบครับ แต่จากรูป นี่จะเป็นร่องรอยของมนุษย์ Odyssey (2008)
Why don't you send them message by carrier pigeon?ทำไมไม่ส่งสารโดยนกพิราบล่ะ? Odyssey (2008)
Not a clue.ไม่ทราบครับ Dead Space: Downfall (2008)
They're awaiting specs.ราบแล้วพวกเรารอข้อมูลอยู่ Dead Space: Downfall (2008)
Acknowledged.รับทราบ Dead Space: Downfall (2008)
What secrets do you have for us?แก่มีความลับอะไรจะบอกเราบ้าง Dead Space: Downfall (2008)
Captain, I don't know if you can hear me, but we must have pulled too closely to the core.กัปตัน, ฉันไม่ทราบ คุณได้ยินฉันไหม ปัญหาคือเราดึงใก้ลแกนของมันมากเกินไป Dead Space: Downfall (2008)
I've got a man down.คนของเราบาดเจ็บ Dead Space: Downfall (2008)
- Got it. - Got it. Sir, systems are failing all over the ship.-ทราบแล้ว ระบบล่มทั้งยานแล้วครับท่าน Dead Space: Downfall (2008)
These fuckers are mean, but they're beatable.ไอ้พวกนั้นมันร้าย แต่ก็พอจะปราบได้ Dead Space: Downfall (2008)
I need a phone number.ผมต้องการทราบหมายเลขโทรศัพท์เบอร์หนึ่ง Birthmarks (2008)
Films are clean, we ruled out hypertension, the guys have her on a treadmill running a methacholine challenge.ฟิลม์ดูดี เราบำบัดอาการเกร็ง หนุ่มๆเอาเธอเข้าเครื่องปั่น Lucky Thirteen (2008)
I don't work for you.เรื่องนั้นฉันทราบ ฉันไม่ได้ทำงานให้คุณ ดี Lucky Thirteen (2008)
That's what we'll tell everyone.นั่นคือสิ่งที่เราบอกคนอื่น The Itch (2008)
You just brush your teeth with coffee grounds.คุณแค่แปรงฟัน ด้วยคราบกาแฟ Last Resort (2008)
You've gotta give us a hostage.คุณต้องคืนตัวประกันให้เราบ้าง Last Resort (2008)
You know what we need to do?คุณจะทราบสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำอย่างไร Gas Pills (2008)
You know, the mention I'll feel little blooded enough clearly, you got the placebo and i've got whatever crazy pill they gave me and now look at me!คุณทราบที่กล่าวถึงฉันจะรู้สึกน้อยเลือดอุ่น เพียงพอ ชัดเจนคุณได้ที่ placebo Gas Pills (2008)
- All right, I don't know anything about raising a baby - Come one.- ทั้งหมดขวาฉันไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับการเพิ่มทารก \ n การ-หนึ่งมา. Gas Pills (2008)
we didn't know anything about... putting up shelves but we...we red a bookเราไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับ ... วางวางขึ้น แต่เรา ... Gas Pills (2008)
Women sense it, they're drown to you and they don't even know why, it's like a sixth sense.สตรีรู้สึกมันพวกเขาจมน้ำตายกำลังกับคุณ และพวกเขาไม่ทราบสาเหตุที่ \ ไข่ของสัตว์ชนิดเล็กของเหมือนหกรู้สึก. Gas Pills (2008)
Look, i don't know about this, Larryมองหาฉันไม่ทราบเกี่ยวกับนี้แลร์รี่ Gas Pills (2008)
- I know - It doesn't make sense!- ฉันทราบว่า \ n การ-แต่จะไม่ทำให้รู้สึก! Gas Pills (2008)
they wanted to know if we can coming to test a new pill that's a thousand times more powerful than LSDพวกเขาต้องการทราบว่าเราสามารถมา เพื่อทดสอบใหม่ยาที่หนึ่งพัน \ Ntimes มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่า LSD Gas Pills (2008)
This location is dead.บริเวณนี้กระจุยราบราบ Pilot (2008)
I am aware Master Yoda hopes you will allow the Jedi to build a Republic base in your system.ราบมาว่าอาจารย์โยดา จะทูลขอพระองค์ให้เจได สร้างฐานที่มั่นในระบบดวงดาวนี้ Ambush (2008)
I ask, How can the Jedi protect you, if they cannot protect themselves?ขอกราบทูลถามหน่อยเถอะว่า เจไดจะคุ้มครองพระองค์ได้อย่างไร ในเมื่อพวกนั้นยังไม่มีน้ำยาคุ้มครองตัวเอง? Ambush (2008)
I sense you are one who respects strength, your heighness.กระหม่อมทราบว่าพระองค์ชื่นชม ความเข้มแข็ง Ambush (2008)
Unaware I was, Count Dooku was invited to our meeting.กระหม่อมไม่ทราบมาก่อนว่าเคาท์ดูกู ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเจรจากับเราด้วย Ambush (2008)
Infantry, advance.ทหารราบ หน้าเดิน Ambush (2008)
roger roger, roger rogerรับทราบ รับทราบ Ambush (2008)
Perhaps our negotiations will be more fruitful with your successor.การเจรจาของเราคงจะราบรื่นกว่านี้ กับผู้สืบทอดบัลลังก์ของพระองค์กระมัง Ambush (2008)
- Roger roger.- รับทราบ รับทราบ Rising Malevolence (2008)
Pod 1977, do you copy?ยาน 1977 , ทราบแล้วเปลี่ยน? Rising Malevolence (2008)
- Understood?-รับทราบRookies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊ด คาราบาว [n. prop.] (Aēt Khārābāo) EN: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)   FR: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)
บอกให้ทราบ[v. exp.] (bøk hai sāp) EN: indicate   FR: informer ; mettre au courant ; indiquer
บริหารภายในแบบแนวราบ[n. exp.] (børihān phāinai baēp naēorāp) EN: flat organization   
ได้รับทราบว่า[v. exp.] (dāirap sāp wā) EN: have learned that ; understand that   FR: avoir appris que
ได้ทราบ[v. exp.] (dāi sāp) FR: avoir entendu parler de
ดังที่ทราบกัน[xp] (dangthī sap kan) FR: comme nous le savons ; comme chacun sait
ดาราบ[n.] (dārābot) EN: sky   
โดยไม่ทราบสาเหตุ [adv.] (dōi mai sāp sāhēt) EN: for some unknown reason   FR: pour une raison inconnue
แจ้งให้...ทราบ[v.] (jaēng hai ... sāp) EN: inform ... (s.o.) ; announce   FR: informer ... (qqn)
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า[v. exp.] (jaēng hai sāp lūang-nā) EN: give advance notice   
ขจัดคราบ[v. exp.] (khajat khrāp) EN: wipe ; clean ; brush ; rub   
คาราบาว [n. prop.] (Khārābāo) EN: Carabao   FR: Carabao
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย[n. prop.] (Khēt Pøm Prāi Sattrū Phāi) EN: Pom Prap Sattru Phai district   
ขอทราบว่า[xp] (khø sāp wā) FR: puis-je savoir
ใครทราบช่วยบอกที[xp] (khrai sāp chūay bøk thī) EN: can someone who knows explain   FR: celui qui sait donne des explications ; quelqu'un peut-il m'expliquer ?
ราบ[n.] (khrāp) EN: slough ; cast-off skin   FR: mue [f]
ราบ[n.] (khrāp) EN: stain ; sludge   
ราบ[X] (khrāp) EN: yeah   FR: oui ; ouais (fam.)
โครงการพัฒนาแนวราบ[n. exp.] (khrōngkān phatthanā naēorāp) EN: horizontal development project   
ก้มกราบ[v.] (komkrāp) EN: bow down as a sign of respect   
กองปราบ[n. exp.] (køng prāp) EN: Crime Suppression Department   
กระจกเงาราบ[n. exp.] (krajokngao rāp) FR: miroir plan [m]
ราบ[n.] (krāp) EN: gunwales of a boat ; bulwarks ; sides of a ship   
ราบ[v.] (krāp) EN: prostrate oneself   FR: se prosterner
ราบกราน[v.] (krāp krān) EN: prostrate oneself ; kowtow   
ราบพระพุทธเจ้า[v. exp.] (krāp Phra Phuttha Jao) EN: prostrate oneself to worship Buddha   FR: se prosterner devant le Bouddha
กรมทหารราบที่ 1[n. exp.] (Krom Thahān Rāp Thī Neung) EN: 1st Infantry Regiment ; H.M. the King's Bodyguard   
ลอกคราบ[v. exp.] (løkkhrāp) EN: slough off   FR: muer ; changer de peau
ลงมือปราบปราม[v. exp.] (longmeū prāpprām) EN: crack down on   
ลูกนกพิราบ[n. exp.] (lūk nok phirāp) FR: pigeonneau [m]
ไม่ทราบ[v. exp.] (mai sāp) FR: ignorer ; ne pas savoir ; je ne sais pas
ไม่ทราบสาเหตุ [v. exp.] (mai sāp sāhēt) EN: not know the cause   FR: ignorer la cause
มือปราบ[n.] (meūprāp) EN: buster   
แนวราบ[X] (naēorāp) EN: horizontal ; flat   
นกพิราบ[n.] (nok phirāp) EN: dove ; pigeon   FR: colombe [f] ; pigeon [m] ; ramier [m]
นกพิราบเขาสูง[n. exp.] (nok phirāp khao sūng) EN: Ashy Wood Pigeon   FR: Pigeon cendré [m] ; Pigeon à col fauve [m]
นกพิราบและนกเขา[n. exp.] (nok phirāp lae nok khao) EN: Columbidae   
นกพิราบป่า[n. exp.] (nok phirāp pā) EN: wood pigeon   
นกพิราบป่า[n. exp.] (nok phirāp pā) EN: Rock Pigeon ; Rock Dove ; Common Pigeon   FR: Pigeon biset [m] ; Pigeon de ville [m] ; Biset franc [m] ; Biset commun [m] ; Pigeon de roche [m]
นกพิราบป่าอกลาย[n. exp.] (nok phirāp pā ok lāi) EN: Speckled Wood Pigeon   FR: Pigeon de Hodgson [m] ; Pigeon marbré [m]
นกพิราบตัวเมีย[n. exp.] (nok phirāp tūamīa) FR: pigeonne [f]
พื้นราบ[n. exp.] (pheūn rāp) EN: level ground   
พื้นที่ราบ[n. exp.] (pheūnthī rāp) EN: plain   FR: plaine [f]
พิราบ[n.] (phirāp) EN: pigeon   FR: pigeon [m]
ผีเสื้อปีกราบลายจุดธรรมดา[n. exp.] (phīseūa pīk rāp lāi jut thammadā) EN: Common Spotted Flat   
ผีเสื้อปีกราบอกเหลืองธรรมดา [n. exp.] (phīseūa pīk rāp ok leūang thammadā) EN: Common Yellow-breasted Flat   
ผีเสื้อปีกราบแถบทองสีคล้ำ[n. exp.] (phīseūa pīk rāp thaēp thøng sī khlam) EN: Dark Yellow-banded Flat   
ราบ[v.] (prāp) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out   FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater
ราบกบฏ[v. exp.] (prāp kabot) EN: put down a rebellion   FR: mater une révolte
ราบคอรับชัน[v. exp.] (prāp khørapchan) EN: suppress corruption   FR: supprimer la corruption

English-Thai: Longdo Dictionary
AFAIK(phrase slang) ย่อมาจาก As Far As I Know หมายถึง เท่าที่ข้าพเจ้าทราบนั้น, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
RSS(abbrev) ย่อมาจาก Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary หรือ RDF Site Summary เป็นรูปแบบในการสรุปย่อ รายละเอียดหรือหัวข้อที่น่าสนใจ บางส่วนหรือทั้งหมด ของเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถทราบเนื้อหาที่น่าสนใจโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเว็บไซต์
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
DEA(n) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ปปส., S. Drug Enforcement Administration,
roger that(slang ) รับทราบ, ทราบแล้วเปลี่ยน, เข้าใจแล้ว, ใช้บ่อยในกรณีที่สนทนากันทางโทรศัพท์หรือวิทยุสื่อสาร
aardwolf(n ) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกหากินเวลากลางคืน อาศัยอยู่ในที่ราบตอนใต้ของแอฟริกา กินปลวกและแมลงตัวอ่อนเป็นอาหาร เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับไฮยีน่า
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)
blockchain(n ) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]
augmented reality (AR)(n ) ความเป็นจริงเสริม (เออาร์), สภาวะจริงที่แต่งเติมขึ้นด้วยเทคโนโลยี เช่น ผู้ใช้กำลังดูรถยนต์อยู่และต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ก็อาจจะใช้แว่นตาชนิดพิเศษซึ่งสามารถแสดงข้อมูลรถยนต์ซ้อนลงบนภาพรถยนต์ที่กำลังมองอยู่ได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ace[VT] เอาชนะได้อย่างราบคาบ (คำสแลง)
acknowledged[ADJ] เป็นที่รับรู้, See also: เป็นที่รับทราบ
adore[VT] บูชา, See also: เคารพบูชา, กราบไหว้, Syn. venerate, revere
advise[VT] แจ้ง, See also: แจ้งให้ทราบ, แจ้งข่าว, Syn. inform, notify
announce[VT] บอก, See also: แจ้ง, แจ้งให้ทราบ, Syn. inform, tell
annunciate[VT] แจ้งให้ทราบ, Syn. announce
aport[ADV] บนกราบเรือด้านซ้าย
as long as[CONJ] ตราบเท่าที่, See also: จนกว่า
awareness[N] การรับรู้, See also: การทราบ, ความตระหนัก, Syn. conciousness, knowledge, mindfulness
advise of[PHRV] แจ้งให้ทราบ, See also: ให้ข้อมูล, Syn. inform, fill in, notify, tell, tip off
as far as someone is concerned[IDM] เท่าที่ทำได้, See also: เท่าที่ทราบ
bend[VT] ทำให้ยอม, See also: ทำให้ค้อมหัวให้, ศิโรราบให้
block[N] ชิ้นของวัสดุที่เป็นของแข็งและมีลักษณะแบนราบ
beat hollow[PHRV] ทำให้พ่ายแพ้ราบคาบ (คำไม่เป็นทางการ)
beat someone to his knees[IDM] ทำให้พ่ายแพ้อย่างราบคาบ, See also: ทำให้แพ้อย่างมาก
bring someone to his knees[IDM] ทำให้พ่ายแพ้อย่างราบคาบ, Syn. come to
burn into[PHRV] ประทับตราบนตัวสัตว์ด้วยที่ประทับตราซึ่งเผาไหม้ให้ร้อน
carrier pigeon[N] นกพิราบสื่อสาร
champaign[ADJ] ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบ
champaign[N] ที่ราบ, See also: ทุ่ง, Syn. field, open country, plain
channel[VT] นำไปบอก, See also: แจ้งให้ทราบ, Syn. convey
coo[VI] ขัน (เสียงนกพิราบ)
coo[N] เสียงร้องของนกพิราบหรือนกเขา, See also: เสียงร้องกู่ๆ
crush[VT] ปราบการประท้วง
cast off[PHRV] ลอกออก, See also: ลอกคราบ, Syn. shuffle off, slough off
chaw up[PHRV] ทำให้พ่ายแพ้อย่างราบคาบ
finish off[PHRV] ทำให้พ่ายแพ้, See also: ปราบ, กำจัด, Syn. polish off
declared[ADJ] ซึ่งเปิดเผย, See also: ซึ่งชี้ชัด, ซึ่งเป็นที่ทราบ, ซึ่งเป็นที่รับรู้, Syn. avowed, professed, self-confessed, stated
deliver[VT] ประกาศ, See also: แจ้ง, บอกกล่าว, บอกให้ทราบ, Syn. announce
dig[VT] เข้าใจ, See also: รับทราบ, Syn. understand
discontinuity[N] ความไม่ต่อเนื่อง, See also: ความไม่ราบรื่น, ความไม่สม่ำเสมอ, Syn. blank, breach, gap, lapse
discontinuous[ADJ] ซึ่งไม่ต่อเนื่อง, See also: ซึ่งไม่ราบรื่น, ซึ่งไม่สม่ำเสมอ
dodo[N] นกจำพวกนกพิราบขนาดใหญ่สูญพันธ์ไปแล้ว, Syn. auk
dove[N] นกพิราบ
dragoon[VT] การปราบปรามโดยใช้กำลังทหาร
dreamy[ADJ] ราบเรียบ, See also: สงบเงียบ, สบาย
dyke[N] ทำนบกั้นน้ำไม่ให้ไหลลงมาในที่ราบต่ำ
easily[ADV] อย่างสะดวก, See also: อย่างสบาย, อย่างง่ายดาย, อย่างราบรื่น, โดยไม่ลำบาก, Syn. effortlessly, facilely, readily, Ant. laboriously, weary
ensign[N] ธงของเรือเพื่อแสดงให้ทราบว่าสังกัดทหารหน่วยใด, See also: ธงของเครื่องบินเพื่อแสดงให้ทราบว่าสังกัดทหารหน่วยใด, Syn. flag
fantail[N] ส่วนหางที่คล้ายพัด, See also: นกพิราบที่มีหางคล้ายพัด, ปลาเงินปลาทองที่มีหางคล้ายพัด
flat[ADJ] ราบ (พื้นดิน), See also: ราบเรียบ, Syn. level, even, smooth, Ant. uneven, rough, hilly
flat[ADJ] แบน, See also: แบนราบ, Syn. horizontal, level, Ant. curved, sloping
flat[N] ที่ราบ, See also: พื้นราบ
flat[ADV] ราบ (นอน, เหยียดตัว), Syn. horizontally, levelly
flat[ADJ] ราบเรียบระดับเดียวกัน (เสียง), See also: ไม่มีเสียงสูงเสียงต่ำ, Syn. monotonous, unchanging, Ant. interesting
flat[VI] ้แบนราบ
flatten[VT] ทำลายให้ราบ (อาคาร, ต้นไม้), See also: ล้ม, Syn. destroy, knock down
flatten[VT] ปราบ (คู่ต่อสู้), See also: คว่ำ, ล้ม, Syn. defeat, prostrate
flow[VI] ลื่นไหล, See also: ไหลคล่อง, ดำเนินไปอย่างราบรื่น, Syn. move, pass
flowing[ADJ] ที่ต่อเนื่อง, See also: ที่ราบรื่น, ที่คล่อง, Syn. fluent, continuous, smooth, Ant. slow, sluggish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
advised(แอดไวซดฺ') adj. ซึ่งพิจารณามาแล้ว, ทราบแล้ว. -advisedness n., Syn. considered)
air cavalryหน่วยทหารราบหรือลาดตระเวนที่ถูกขนไปทางอากาศสู่แนวรบ
altazimuth(แอลแทซ' ซิมีธ) n. เครื่องมือวัดเส้นแวงพื้นราบ
aludel(แอล' ลูเดล) n. ภาชนะรูปผลแพร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางเคมีสำหรับรองรับคราบระเบิดที่เกิดขึ้น
anatolia(แอนนะโท' เลีย) n. ที่ราบสูงกว้างใหญ่ระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเทอเรเนียน, คาบสมุทรของ Asia Monor (vast plateau)
annunciate(อะนัน' ซีเอท) vt. แจ้งให้ทราบ, ประกาศ, ประกาศให้ทราบ -annunciable adj., Syn. tell, announce) -annunciation n.
antimere(แอน' ทิเมียร์) n. ส่วนของร่างกายที่กั้นด้วยแนวราบเป็นุมุฉากกับแกนยาวของร่างกาย
aport(อะพอร์ทฺ) adv. ไปทางหรือบนกราบเรือด้านซ้าย (upon or toward the port side)
arabic(อา'ราบิค) adj. เกี่ยวกับอาหรับหรืออาระเบีย. -n. ภาษาอาหรับ (of Arabia)
arabist(อา'ราบิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญภาษาหรือวัฒนธรรมของอาหรับ (expert on Arabia)
arcadia(อาร์เค'เดีย) n. ชื่อที่ราบสูงแห่งหนึ่งในประเทศกรีซโบราณที่มีผู้คนอยู่อย่างง่าย ๆ และไร้เดียงสา, ชื่อเมืองหนึ่งในรัฐแคลิฟอเนีย
armored forcesหน่วยรถถังที่มีทหารราบและปืนใหญ่ (armoured troops)
armoured forcesหน่วยรถถังที่มีทหารราบและปืนใหญ่ (armoured troops)
ascogonium(แอสคะโก'เนียม) n., (pl. -nia) อวัยวะสืบพันธุ์ตัวเมียในเชื้อราบางชนิด. -ascogonial adj. (fungi)
aware(อะแวร์') adj. รู้ตัว,รู้สึกตัว,ทราบ.
azimuth(แอซ'ซิมัธ) n. เส้นวางราบ, ทิศทางของดวงดาวที่วัดบนพื้นโลก, มุมตำแหน่ง
basic(เบ'ซิค) 1. adj. เกี่ยวกับฐาน,เกี่ยวกับด่าง 2. เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่งใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษาเบสิกนี้เขียนง่าย ๆ เหมาะกับผู้เริ่มต้นเรียน คำว่า BASIC นั้นย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code แปลได้ว่า รหัสคำสั่งที่เป็นสัญลักษณ์เอนกประสงค์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อเริ่มนำออกใช้ใหม่ ๆ ภาษานี้มีข้อจำกัดมาก ในปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนาภาษานี้ไปไกลแล้ว แต่นักทำโปรแกรมทั่วไปมักจะดูถูกว่า เป็นภาษาสำหรับผู้เริ่มต้น และไม่นิยมนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมใหญ่ ๆ ข้อดีของภาษานี้ก็คือ จะทราบที่ผิดและแก้ไขได้ทันที
bbs(บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
beholden(บิโฮล'เดิน) adj. ได้รับความเมตตา,รู้สึกทราบซึ้ง, Syn. obliged
bird of peacen. นกพิราบ
bug(บัก) {bugged,bugging,bugs} n. แมลง,เชื้อจุลินทรีย์,ความบกพร่อง,แฟน,คนคลั่ง,เครื่องดักฟัง,ความคลั่ง,เหยื่อตกปลาที่คล้ายแมลง vt. รบกวน,ติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ, Syn. fault,defect จุดบกพร่องหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้ คำนี้มาจากคำ bug ที่แปลว่า ตัวด้วง ตัวแมลง ที่ชอบทำให้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเสีย (เกิดการลัดวงจรขึ้น) การแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม จึงใช้คำว่า "debug"
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
campagna(แคมพาน'ยะ) n. บริเวณพื้นราบ
carrier(แค'ริเออะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้ส่ง,บริษัทขนส่ง,ขบวนการขนส่ง,อุปกรณ์รับน้ำหนัก,ตัวนำเชื้อ,พาหะนำโรค,เครื่องบินขนส่ง (คนโดยสารหรือไปรษณียภัณฑ์) ,นกพิราบส่งข่าว, Syn. transporter
carrier pigeon. นกพิราบส่งข่าว
cast(คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย:
champaign(แ?มเพน') n. ที่ราบ,ทุ่ง,สนามรบ -adj. ราบ,เป็นทุ่ง
circular(เซอ'คิวละ) adj. เป็นรูปวงกลมหรือวงแหวน,กลม,ซึ่งเคลื่อนเป็นวงกลม,วกเวียน,อ้อมค้อม,ให้แพร่หลายไปทั่ว,แจ้งให้ทราบทั่วไป
clobber {clobberedvt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน
clobberingvt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน
clobbers}vt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน
compass planen. กบไสไม้ประเภทเว้า,ที่ราบรูปวงกลม
conquer(คอง'เคอะ) {conquered,conquering,conquers} vt. ปราบ,เอาชนะด้วยกำลัง,ได้มาโดยกำลัง,พิชิต,ยึดได้,เอาชนะด้วยอำนาจทางใจ. vi. ได้ชัยชนะ ., See also: conquerableness n. ดูconquer conqueringly adv. ดูconquer, Syn. overcome,p
conquest(คอน'เควสทฺ) n. การปราบ,การพิชิต,การเอาใจหรือความรัก,ผู้ถูกชนะใจหรือความรัก,สิ่งที่พิชิตมาได้, Syn. triumph,victory
coo(คู) {cooed,cooing,coos} vi. ขันกู่ ๆ (เสียงนกพิราบหรือนกเขา) ,ร้องเสียงดังกล่าว,พูดกระซิบเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ vt. ร้องเสียงกู่ ๆ n. เสียงร้องกู่ ๆ, See also: cooer n. ดูcoo cooingly adv. ดูcoo interj. เสียงอุทานแสดงความแปลกใจ
coplanar(โคเพล'นะ) adj. บนที่ราบเดียวกัน., See also: coplanarity n.
crackdown(แครค'คาวน์) n. การลงโทษอย่างรุนแรง,การปราบปรามอย่างรุนแรง, Syn. discipline
crud(ครัด) {crudded,crudding,cruds} n. สิ่งสะสมหรือคราบที่สกปรกโสมม,คนที่สกปรกโสมม,สิ่งที่ไร้ค่า,น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง vt.,vi. ทำให้เป็นนมเปรี้ยวหรือนมที่เข้มข้น
crusade(ครูเซด') n. สงครามศาสนา,สงครามศาสนาในศตวรรษที่ 11,12,13 ระหว่างทหารคริสเตียนกับทหารมุสลิม,การปราบปราม vi. ทำสงครามครูเสด,ปราบปราม
cubbyhole(คับ'บีโฮล) n. ห้องเล็ก ๆ ,รังนกพิราบ
culvern. นกพิราบ
deciduous(ดิซิด'ดิวอัส) adj. ซึ่งเปลี่ยนใบ,ซึ่งสลัดหรือเปลี่ยนคราบฟัน เขา ใบ,ไม่ถาวร,ชั่วคราว, See also: deciduousness n. ดูdeciduous
defog(ดิฟอก') {defogged,defogging,defogs} vt. เอาหมอกออก,เอาคราบความชื้นออก
demand(ดีมานดฺ') n. ความต้องการ,อุปสงค์ vt. ต้องการ,เรียกร้อง,ถาม,ขอทราบ
dextrorotation(เดคซโทรโรเท'เชิน) adj. การหันแสงไปทางขวาของพื้นราบแห่งขั้ว
dihedral(ไดฮี'ดรัล) adj. ซึ่งมี2แนวราบ
dove(ดัฟว) n. นกพิราบ v. อดีตกาลของdive
easily(อี'ซีลี) adv. อย่างง่ายดาย,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างราบรื่น,ดีกว่ามาก,ซึ่งมีทางเป็นไปได้, Syn. readily
ecdysis(เอค'ดิซิส) n. การลอกคราบ,การสลัดขน,การเปลี่ยนขน., See also: ecdsial adj. ดูecdysis -pl.ecdyses

English-Thai: Nontri Dictionary
Arabic(n) ภาษาอาหรับ,ตัวอาราบิค
aware(adj) ตระหนัก,รู้,ทราบ,รู้สึกตัว
beat(vt) ตี,ตบ,ทุบ,เฆี่ยน,หวด,ฟาด,ซัด,ปราบ,ชนะ
beater(n) ผู้ตี,ผู้ชนะ,ผู้ปราบ
bulldoze(vt) ทำให้กลัว,ขู่,เฆี่ยน,ปราบ,ปรับระดับ
bulldozer(n) รถปราบดิน,รถเกลี่ยดิน
bulwark(n) ที่มั่นต่อสู้ข้าศึก,รั้ว,เครื่องป้องกัน,ป้อมปราการ,กราบเรือ
CARRIER carrier pigeon(n) นกพิราบส่งข่าว
champaign(n) ทุ่ง,ที่ราบ,สนามรบ,ที่โล่ง
clear(vt) ทำให้กระจ่าง,ทำให้หมด,ปราบ,เก็บกวาด,ขจัด,ปัดกวาด
cognize(vt) รู้,ตระหนัก,ทราบ
communicate(vt) ติดต่อ,แจ้ง,บอกให้ทราบ,ถ่ายทอด,ส่ง,ให้ความรู้
communication(n) การติดต่อ,การบอกให้ทราบ,การสื่อสาร,การคมนาคม
comprehend(vt) เข้าใจ,หยั่งรู้,ทราบ
conquer(vt) ปราบ, เอาชนะ,พิชิต,ทำให้เป็นทาส
conquest(n) ชัยชนะ,สิ่งที่ได้มา,การปราบ,การพิชิต
deciduous(adj) ซึ่งเปลี่ยนคราบ,ซึ่งสลัดใบ,ซึ่งผลัดใบ,ซึ่งเปลี่ยนใบ
demand(vt) ต้องการ,ขอร้อง,เรียกร้อง,ขอทราบ,ถาม
dove(n) นกพิราบ,นกเขา,สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ
equable(adj) เสมอเหมือนกัน,สม่ำเสมอ,เสมอภาค,ราบรื่น
find(vi,vt) พบ,หา,ค้น,สืบหา,ประสบ,สืบสวน,ตัดสิน,ชี้ขาด,รู้,ทราบ,สำนึก
flat(adj) แบน,ราบ,แฟบ,เรียบ,ไม่มีรสชาติ,ไม่คมชัด,ทื่อ,ซบเซา
flat(n) พื้นราบ,สิ่งที่แบนราบ,ห้องชุด,แฟลต,ที่พัก
flatten(vi) แบน,ราบ,แผ่,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ไม่มีคลื่น,ไม่มีฟอง
fluency(n) ความคล่อง,ความกลมกล่อม,ความไพเราะ,ความราบรื่น,การหลั่งไหล
fluent(adj) กลมกล่อม,ไพเราะ,ราบรื่น,หลั่งไหล,คล่องแคล่ว
FOOT foot soldier(n) พลเดินเท้า,ทหารราบ
foot(n) เท้า,ตีน,บาทา,ทหารราบ,จังหวะในโคลง
footman(n) คนรับใช้ผู้ชาย,ทหารราบ
foregone(adj) ทราบล่วงหน้า,รู้มาก่อนแล้ว
grenadier(n) ทหารราบรักษาพระองค์
gunwale(n) กราบเรือ
halcyon(adj) สงบเงียบ,สงบราบคาบ
hear(vi,vt) ได้ยินมาว่า,ได้ฟัง,สดับ,รับฟัง,ทราบ
hobble(n) การเดินกะเผลก,การพูดตะกุกตะกัก,ความไม่ราบรื่น
horizontal(adj) ทางเส้นขอบฟ้า,ตามแนวนอน,ตามขวาง,ตามพื้นราบ
infantry(n) ทหารราบ,พลเดินเท้า
insomuch(adv) จนกระทั่งว่า,ดังนั้น,ตราบเท่าที่,ถึงขั้นนี้
iron(vt) รีดผ้า,ล่ามโซ่,ทำให้แบน,บุเหล็ก,ปราบให้เรียบ
kill(vt) ฆ่า,ประหารชีวิต,ปราบ,กำจัด,หยุด,ทำลาย
know(vi,vt) รู้จัก,จำได้,เข้าใจ,รู้,ตระหนัก,ทราบ
larboard(n) กราบซ้ายเรือ
learn(vi,vt) เรียน,ศึกษา,เล่าเรียน,รู้,ทราบ,หัด
level(adj) ได้ระดับ,ราบ,สม่ำเสมอ,คู่คี่,เท่ากัน
level(n) ระดับ,พื้นราบ,ชั้น,ฐานะ,แนวราบ,แนวนอน
lowland(n) ที่ต่ำ,ที่ลุ่ม,ที่ราบ
master(vt) เป็นนาย,ปกครอง,ควบคุม,ปราบปราม
mimosa(n) กระถินเหลือง,กระถินณรงค์,ไม้ตระกูลไมยราบ,จามจุรี,ผักกระเฉด
misinformation(n) สิ่งที่ทราบมาผิดๆ,ข้อมูลที่ผิด
molt(vi) ลอกคราบ,เปลี่ยนขน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
as far as ตราบเท่าที่
aurorมือปราบมาร
Brick Dust Urineปัสสาวะเข้มข้นมากในช่วงสองสามวันแรกของทารกสามารถมีผลึกยูริก (ผลึกกรดยูริก) ผลึกเหล่านี้อาจทําให้เกิดสีชมพู, สีแดง, หรือสีส้ม, ผงคราบในผ้าอ้อมเด็กทารกของคุณเรียกว่าฝุ่นอิฐ.อาจจะน่ากลัว แต่ฝุ่นอิฐเป็นเรื่องปกติสําหรับทารกแรกเกิดจํานวนมาก
Carabao (uniq ) คาราบาว
Copy that (slang ) (ทางทหาร) รับทราบ,ได้ยิน, เข้าใจ มักใช้สื่อสารทางวิทยุ
Debsirin school (n ) โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๖๖ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนชายล้วน โดยรัชกาลที่ 5 สร้างโรงเรียนขึ้นเพื่อลำรึกถึงสมเด็จพระเทพศิรินทร์ทราบรมราชินี (พระมารดา)
defeat (vt ) ปราบ
dispatcher (n ) คือผู้มีหน้าที่รับลงทะเบียน ยอดจำนวนลูกค้าที่ Sender แต่ละคน มาแจ้งให้ทราบและเรียกรถยนต์VIP ซึ่งจอดรออยู่แล้วให้มารับ-ส่ง ลูกค้า (รถเบ็นซ์, วอลโว่,ครามลีย์) ค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Dispatcher
dogface (n slang ) ทหารราบ พลเดินเท้า
See also: S. infantryman,
Ebene (n vi vt modal ver) แบน, ราบ, ชั้น, ระดับ, ที่ต่ำ, ราบเรียบ, แถว
facade (n) คราบ
Forwarded for your informationจึงเรียนมาเพื่อทราบ
global positioning system (n ) GPS (global positioning system) จีพีเอส (ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลตำแหน่งโลก คือ จีพีเอส ที่ทำให้เราทราบค่าตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ของโลก โดยใช้อุปกรณ์รับสัญญาณคือ อุปกรณ์จีพีเอส ดาวเทียมกำหนดตำแหน่งบนโลก มีอยู่สามค่ายคือ 1. NAVSTAR เป็นของประเทศอเมริกา 2. GLONASS เป็นของประเทศรัสเซีย 3. GALILEO เป็นของยุโรป แต่ที่เราใช้สัญญาณในปัจจุบันด้วย จีพีเอสที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดนั้นใช้ของ NAVSTAR แต่เรานิยมเรียกของค่ายนี้ว่า ดาวเทียมจีพีเอส
heat (n) ตำรวจ, ตำรวจปราบยาเสพติด
I'll let you know moreจะแจ้งให้ทราบอีกที
mayfly (n name uniq ) ชีปะขาว หรือชีผะขาวก็เรียก ชีผ้าขาวก็เรียก หรือเมย์ฟลายส์ (mayflies) ชื่อวิทยาศาสตร์ เอพฮีมีรอบเทอรา (Ephemeroptera) ตัวขนาดเล็กถึงกลาง ปีกบางมีเส้นมากมาย ปีกคู่แรกใหญ่กว่าคู่หลัง ตัวเมียวางไข่ในน้ำ ตัวอ่อนรูปร่างเรียวยาวอาศัยในน้ำนาน 1-2 ปี ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นแมลงโตเต็มวัย มีปีก ชอบเล่นไฟ มันมีอายุเพียง 1-2 วันเท่านั้น ไม่กินอาหาร ผสมพันธุ์แล้วตาย ฤดูกาลวางไข่อยู่ในราวกลางเดือนเมษายน พบใกล้แหล่งน้ำ บ่อน้ำ ลำธาร ตัวแก่เต็มที่จะลอกคราบออกพร้อมบินขึ้นจากผิวน้ำไปยังแสงสว่าง เป็นการบินขึ้นมาดูโลกครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิต
narc (n slang) ตํารวจนอกเครื่องแบบ, ตํารวจปราบยาเสพติด
Offset printing (n) การพิมพ์ระบบออฟเซต เป็นการพิมพ์พื้นราบ ที่มีความนิยมมากสุด มีหลักในการพิมพ์ที่ไม่สัมผัสวัสดุโดยตรง โดยใช้การพิมพ์ผ่านผ้ายางก่อนที่จะลงไปสู่วัสดุพิมพ์
organized crime task force (phrase) กองกําลังปราบปรามอาชญากรรม
See also: S. OCTF,
plateaux[พและโทส] (n) ที่ราบสูง
See also: S. plateau,
quartermaster (n ) นายกราบ (ทหารเรือ)
scum (n vt) เกี่ยวกับการพิมพ์ หมายถึง การเกิดคราบในบริเวณไร้ภาพบนแม่พิมพ์ออฟเซ็ต
Similar rectilinear figures are such as have their angles severally equal and the si (n vt adv ) ไม่ทราบ
so far so good จนถึงตอนนี้ ทุกอย่างก็ดี ไม่มีปัญหา, เท่าที่ผ่านมาก็ดี, ไม่มีปัญหาอะไร, ทุกอย่างยังคงราบรื่นดี
Stoneflies (n) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect)
See also: S. Plecoptera, Stonefly, R. Plecoptera, Stonefly
tracking system (n ) ระบบติดตาม ใช้สำหรับติดตามกระบวนการทำงาน ทำให้สามารถทราบได้ว่าผลลัพธ์ในขั้นต่างๆ เป็นอย่างไร มีการดำเนินไปถึงส่วนใด รวมถึงสามารถดูรายละเอียดลำดับในการดำเนินการ นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้ยังสามารถนำไปใช้ประเมินระยะเวลาที่จะดำเนินการต่อไป รวมถึงผลลัพธ์ที่จะเป็นไปได้ในขั้นต่อๆ ไปอีกด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ (phrase) จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
公表[こうひょう, kouhyou] (n) แจ้งให้สาธารณชนทราบ
存知[ぞんじ, zonji] (n) ทราบเรื่อง, เข้าใจเรื่อง
礼拝[れいはい, reihai] (n) นมัสการ กราบไหว้
裏技[うらわざ, urawaza] (n) เทคนิค หรือความรู้ที่มีประโยชน์ แต่มักจะไม่ทราบกันโดยทั่วไป
通報[つうほう, tsuuhou] (n) การแจ้งให้(ทางการ)ทราบ, การรายงาน(อากาศ)
通知書[ツウチショ, tsuuchisho] (n) หนังสือแจ้งให้ทราบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
快調[かいちょう, kaichou] (อยู่ใน)สภาพดี อาการดี ความคืบหน้าไปด้วยดี ความราบรื่น
泥濘[ぬかるみ, nukarumi] (n vt) คราบ, รอยเปื้อน
chlorhexidine[chlorhexidine] ไม่ทราบความหมายค่ะ
ガルーダ[ガルーダ, garu^da] (n) ตราสัญลักษณ์ครุฑ - ที่ใช้ประทับตราบนหัวเอกสารทางราชการ
舞台[ぶたい, butai] (n ) สเทจฺ) n. เวที,เวทีละคร,ศิลปะละคร,ร้าน,แท่น,รถม้าโดยสาร,ระยะการเจริญเติบโต,ตอน,ระยะ,สมัย,ช่วง,โป๊ะ,ท่าเรือพื้นราบ,ชั้น,ขั้น,ขั้นบันได vt. แสดงละคร,นำขึ้นแสดง -Phr. (the stage อาชีพการแสดงละคร)
横軸[よこじく, yokojiku] (n ) แกนแนวราบ
打ち上げ[うちあげ, uchiage] (n ) การแจ้ง(เรื่องราวให้ทราบ)
黄ばみ[きばみ, kibami] (n ) คราบเหลือง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
低調[ていちょう, teichou] Thai: ราบเรียบน่าเบื่อ English: dullness
倒す[たおす, taosu] Thai:ราบ English: to beat
存じる[ぞんじる, zonjiru] Thai:ราบ(รูปถ่อมตนของผู้พูด) English: to know (hum)
破る[やぶる, yaburu] Thai:ราบ English: to defeat
公開[こうかい, koukai] Thai: เปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบ
円滑[えんかつ, enkatsu] Thai: ราบรื่น English: smoothness

German-Thai: Longdo Dictionary
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), See also: S. langen,
eben(Adj.) เรียบ, ราบ, See also: S. flach
flach(adj) ราบ, เรียบ
einwandfrei(adj adv) ราบรื่น, ปราศจากปัญหา เช่น Diese Maschine läuft einwandfrei. เครื่องจักรนี้เดินราบรื่นดี
vollkommen(adv) อย่างสิ้นเชิง, ตลอดทั้งหมด เช่น vollkommen zerstören ทำลายให้ราบเป็นหน้ากลอง
passen(vt) |passte/paßte, hat gepasst/hat gepaßt| ลุล่วงไปด้วยดี, ราบรื่น เช่น Das war unser erster Urlaub, in dem wirklich alles gepasst hat. Dieses Hotel ist auf jedem Fall weiterzuempfehlen., Alles gepasst!
ankündigen(vt vi) |kündigte an, hat angekündigt| แจ้ง, แจ้งให้ทราบ เช่น Gleichzeitig kündigt das Unternehmen an, sein Produktportfolio zu fokussieren und zukünftig Produkte in den Markt zu bringen., Er kündigt diesen Schritt mit einem letzten Eintrag an., See also: S. bekannt machen
überwinden(vt) |überwand, hat überwunden| ปราบ, เอาชนะ, พิชิต เช่น Wie kann man die Redeangst überwinden? , See also: S. überstehen, bewältigen
angeblich(adj adv) เป็นที่ประกาศให้ทราบ, เป็นที่รู้กัน เช่น Er ist angeblich wieder mit seiner Ex-Freundin zusammen und will sie sogar heiraten.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bescheid sagen (vt ) แจ้งให้ทราบ

French-Thai: Longdo Dictionary
apprendre(vt) เรียน,เรียนรู้,รับทราบ เช่น 1° apprendre à nager = เรียนว่ายน้ำ 2° apprendre que... = รับรู้ว่า..., See also: S. étudier,métier,
acheter qc à qnซื้ออะไรให้ใครคนหนึ่ง (ใช้ à เพื่อให้ทราบว่าซื้อสิ่งนั้นมาเพื่อใคร)
savoir(vt) |je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent| รู้ รับทราบ เช่น je n'en sais rien. ฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
aurorมือปราบมาร
SylvainKz (n) อ่านว่า Sylvain เป็น ถูกเรียกชื่อใหม่โดยชาวฝรั่งเศษผู้หนึ่งซึ่งได้อ่าน เจอในตำนานกรีก ซึ่งเป็นนักรบร่างกำยำ ฉลาดเป็นเลิศ (ชื่อของแม่ทัพนั้นออกเสียงคล้ายกัน) และได้ถูกยกย่องเป็นกษัตริย์ หลังจากได้นำกองกำลังไปช่วยเครทอส เพื่อปราบเทพเจ้า Olympus จึงได้ตั้งชื่อไปในพจนานุกรมใหม่ว่า SylvainKz K หมายถึงกษัตริย์ z หมายถึง ผู้ที่อยู่เบื้องหลังสุด ของชัยชนะในสงครามเทพเจ้านั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top