ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*รับประกัน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รับประกัน, -รับประกัน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
รับประกันว่าขายได้(n) warranty of merchantability

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับประกัน(v) assure, See also: guarantee, Example: บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางรายไม่รับประกันคุณภาพสินค้า ถ้าผู้ซื้อดัดแปลงดิสก์หน้าเดียวเป็นดิสก์ 2 หน้า, Thai Definition: รับรองค่าเสียหาย
รับประกัน(v) assure, See also: guarantee, certify, warrant, ensure, Syn. รับรอง, ยืนยัน, Example: การมีสุขภาพกายไม่ได้รับประกันว่าจะทำให้มีสุขภาพจิตดีเสมอไป
การรับประกัน(n) guarantee, See also: assurance, insurance, Syn. การรับรอง, การยืนยัน, Example: สินค้าแต่ละประเภทมีการรับประกันไม่เหมือนกัน, Thai Definition: การยืนยัน, การรับรองค่าเสียหาย
ผู้รับประกัน(n) guarantor, See also: surety, Example: ทางบริษัทจะเป็นผู้รับประกัน หากความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของบริษัท, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ยืนยันหรือรับรองค่าเสียหาย
ผู้รับประกัน(n) insurer, Syn. ผู้รับประกันภัย, Example: บริษัทจะจ่ายเงินให้ผู้รับประกันตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา, Count Unit: คน, Thai Definition: คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจํานวนหนึ่งให้ตามสัญญาประกันภัย
ผู้รับประกันภัย(n) insurer, Example: เธอเป็นผู้รับประกันภัยในสัญญาครั้งนี้, Thai Definition: คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจํานวนหนึ่งให้ตามสัญญาประกันภัย, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้รับประกันภัยน. คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ตามสัญญาประกันภัย.
รับประกันก. ยืนยัน เช่น รับประกันว่าเขาเป็นคนซื่อ, รับรอง, รับใช้ค่าเสียหาย, เช่น รับประกันคุณภาพ รับประกันซ่อมฟรี.
กรมธรรม์ประกันภัยน. ตราสารที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นหลักฐานการรับประกันภัย.
การประกันภัยต่อน. การที่ผู้รับประกันภัยเอาการเสี่ยงภัยทั้งหมดหรือบางส่วนของความรับผิดตามสัญญาประกันภัยที่ตนรับไว้ ไปเอาประกันภัยไว้กับผู้รับประกันภัยอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัยต่อ.
เงินรายปีน. จำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจ่ายให้แก่ผู้รับเงินรายปีตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบเงินรายปี ซึ่งผู้รับประกันภัยสัญญาว่า ตราบใดที่ผู้เอาประกันชีวิตยังทรงชีพอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินให้ตลอดไปจนกว่าจะเสียชีวิต หรือจะจ่ายให้ชั่วระยะเวลาหนึ่งตามที่ตกลงไว้ เงินรายปีนี้อาจจะจ่ายเป็นงวด รายปี รายครึ่งปี หรือรายเดือนก็ได้ จำนวนเงินที่จ่ายอาจจะคงที่ เพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงก็ได้.
นายประกันน. ผู้รับประกันหรือคํ้าประกัน, ผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทน.
เบี้ยประกันภัยน. จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่ผู้รับประกันภัยตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนเมื่อตนเสียชีวิต หรือเมื่อได้รับความเสียหายตามชนิดของภัยที่ได้เอาประกันภัยไว้.
ประกันชีวิตน. ชื่อสัญญาประกันภัยชนิดหนึ่ง ซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้รับประโยชน์โดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง และในการนี้ผู้เอาประกันภัยตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย ให้แก่ผู้รับประกันภัย, สัญญาประกันชีวิต ก็เรียก.
ประกันภัยน. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ในกรณีที่หากมีวินาศภัยขึ้น หรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้เอาประกันภัย ตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย, สัญญาประกันภัย ก็เรียก.
ปาฏิโภคน. ผู้รับประกัน, นายประกัน.
ผู้รับรองน. ผู้รับประกัน
ยี่ห้อเครื่องหมาย เช่น สินค้ายี่ห้อนี้รับประกันได้
รับรอง ๑ก. รับประกัน เช่น รับรองว่าเป็นของแท้
อาวัล(-วัน) น. การรับประกันการใช้เงินตามตั๋วเงิน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
professional reinsurerผู้รับประกันภัยต่ออาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plevinคำรับประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leadผู้รับประกันภัยนำ มีความหมายเหมือนกับ leading underwriter [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
line sheetตารางส่วนรับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lloyd's Associationสมาคมผู้รับประกันภัยแบบสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
line๑. ส่วนรับประกันภัย๒. ประเภทของการประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lloyd's Syndicateคณะผู้ร่วมรับประกันภัยของสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lloyd's Underwriterผู้พิจารณารับประกันภัยของสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lloyd's Underwriter Agentตัวแทนผู้รับประกันภัยของสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
leading underwriterผู้รับประกันภัยนำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Leading Underwriter's Agreementข้อตกลงผู้รับประกันภัยนำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reassurerผู้รับประกันภัยต่อ มีความหมายเหมือนกับ reinsurer [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinsurerผู้รับประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Syndicateคณะผู้ร่วม(รับประกันภัย) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Syndicate Listบัญชีรายชื่อคณะผู้ร่วม(รับประกันภัย) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surplus lineส่วนรับประกันภัยส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
signing tableตารางผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
suraty; suretyผู้รับประกันภัยค้ำประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
over-lineส่วนรับประกันภัยเกินขีด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assuming companyบริษัทรับประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
annual wages, guaranteedค่าจ้างรายปีที่ได้รับประกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assurerผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assurerผู้รับประกันภัย [ ดู insurer ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
association schemeแผนร่วมรับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
block limitขีดจำกัดในเขตรับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
binder๑. หนังสือคุ้มครองชั่วคราว๒. หนังสือมอบอำนาจผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
binding authorityอำนาจรับประกันภัยแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
market capacityขีดความสามารถของตลาดรับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
manual underwritingคู่มือการรับประกันภัย มีความหมายเหมือนกับ manual [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
multiple line insurerผู้รับประกันภัยหลายประเภท [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrier๑. ผู้ขนส่ง๒. ผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
co-assurerผู้รับประกันภัยร่วม มีความหมายเหมือนกับ co-insurer [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed lineการปิดการหาผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contribution clauseข้อกำหนดรับประกันภัยร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
co-insurerผู้รับประกันภัยร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
co-suretyผู้รับประกันภัยค้ำประกันร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
composite companyผู้รับประกันภัยรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct writingการรับประกันภัยโดยตรง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct actionการฟ้องผู้รับประกันภัยโดยตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct reinsurerผู้รับประกันภัยต่อโดยตรง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
del credere (L.)การเข้ารับประกันของตัวแทนค้าต่าง (ในการปฏิบัติตามสัญญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross lineส่วนรับประกันภัยรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
guaranteeการรับประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
group underwritingการรวมกลุ่มรับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
guaranteed annual wagesค่าจ้างรายปีที่ได้รับประกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
guaranteed insurabilityการรับรองรับประกันภัยเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
guarantorผู้รับประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
facultative reinsuranceการประกันภัยต่อที่เลือกรับได้ (ผู้รับประกันภัยต่อจะเลือกรับประกันภัยต่อเพียงบางส่วนก็ได้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
follow the leadการคล้อยตามผู้รับประกันภัยนำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Institute of London Underwriters (I.L.U.)สถาบันผู้รับประกันภัยแห่งลอนดอน (ไอแอลยู) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suretyship and guarantyการค้ำประกัน และการรับประกัน [เศรษฐศาสตร์]
Seaworthiness, Waranty ofการรับประกันสภาพพร้อมออกทะเลของเรือ [TU Subject Heading]
Warrantyการรับประกัน [TU Subject Heading]
Freedom of Movement of Diplomatic Agentsเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายและการเดินทางของผู้แทน ทางการทูต โดยปกติ รัฐผู้รับย่อมอนุญาตโดยเสรีแก่ผู้แทนทางการทูต ที่จะเคลื่อนย้ายและเดินทางไปไหนมาไหนได้ทั่วประเทศ แต่ระหว่างสงครามเย็นที่ผ่านมา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตั้งข้อจำกัดการเดินทางแก่ผู้แทนทางการทูตของกลุ่ม ประเทศคอมมิวนิสต์บางแห่ง ได้แก่ สหภาพโซเวียต บัลแกเรีย เชคโกสโลวาเกีย ฮังการี รูเมเนีย และโปแลนด์ นัยว่าสหรัฐฯ ได้กำหนดเขตแขวงในดินแดนของตน 355 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 11 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นเขตห้ามเข้าสำหรับผู้แทนทางการทูตของประเทศเหล่านั้นในทำนองเดียวกัน กลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ดังกล่าวก็ได้ตั้งข้อจำกัดการเดินทางแก่ผู้แทนทางการ ทูตของสหรัฐฯ เช่นกัน สำหรับเสรีภาพการเคลื่อนย้ายนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติในข้อ 26 ว่า?ภายในบังคับของกฎหมาย และข้อบังคับของรัฐผู้รับเกี่ยวกับการเข้าไปในเขตหวงห้ามหรือวางระเบียบไว้ โดยเหตุผลของความมั่นคงแห่งชาติ ให้รัฐผู้รับประกันแก่สมาชิกทั้งมวลของคณะเกี่ยวกับเสรีภาพในการเคลื่อนไหว และการเดินทางในอาณาเขตของตน? [การทูต]
Freedom of Movement of Member of Consular Postเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของบุคคลในสถานที่ทำการทาง กงสุล เรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ได้บัญญัติไว้ในข้อ 34 ว่า?ภายในบังคับแห่งกฎหมาย และข้อบังคับของรัฐผู้รับเกี่ยวกับการเข้าไปในเขตซึ่งเป็นที่หวงห้าม หรือที่ได้กำหนดระเบียบไว้ เพราะเหตุผลในทางความมั่นคงแห่งชาติ ให้รัฐผู้รับประกันเสรีภาพในการเคลื่อนไหว และการเดินทางในอาณาเขตของตน แก่บุคคลทั้งปวงในสถานที่ทำการทางกงสุล? [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They've been going in and out of style, But they're guaranteed to raise a smileพวกเขาได้รับไปในและนอกรูปแบบ แค่พวกเขาจะรับประกันที่จะเพิ่ม รอยยิ้ม Yellow Submarine (1968)
If you're worried about security, the Tattaglias will guarantee it.หากคุณกังวลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย Tattaglias จะรับประกันว่า The Godfather (1972)
-The Tattaglias would guarantee our...- Tattaglias จะรับประกันของเรา ... The Godfather (1972)
What's most important to me is that I have a guarantee.สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผม คือว่าผมมีการรับประกัน ไม่มีความพยายามมากขึ้นในชีวิตของพ่อของฉัน The Godfather (1972)
What guarantees can I give you?สิ่งที่รับประกันฉันจะให้คุณ? The Godfather (1972)
Can't condone it much myself, but it is a short haul.รับประกันไม่ได้ แต่ก็ประมาณนั้น The Thing (1982)
we are here today to guarantee the personal freedom of every American.เรามาที่นี่ ในวันนี้ เพื่อรับประกัน อิสรภาพของอเมริกันชนทุกคน Spies Like Us (1985)
Oh, that's it, Chambers. You just signed your own death warrant.โอ้ คงงั้น แชมเบอร์ นายเพิ่งลงนามรับประกันซี้แหงไป Stand by Me (1986)
I guarantee the sale will go through.แต่คุณรู้ใช่ไหมว่าคณะกรรมการจะประชุม... วันนี้ครับ! ผมรับประกันว่า การขายห้างจะต้องไปได้ฉลุย... Mannequin (1987)
This is prime stuff. Guaranteed fresh.ของชั้นหนึ่ง รับประกันความสด Punchline (1988)
I don't want to be intimate with anything that has a 90-day warranty.ฉันไม่กล้าต่อกรกับของ ที่รับประกัน 90 วันหรอก Punchline (1988)
With Abercrombie and Blair, your friend's book is virtually guaranteed to appear in total secrecy.หนังสือของเพื่อนของคุณมีการรับประกันจริงที่จะปรากฏในความลับทั้งหมด The Russia House (1990)
You are a certified sicko.แกมันบ้าโดยไม่ต้องรับประกันเลย Mannequin: On the Move (1991)
/ have written to Colonel Forster to request that he will satisfy Wickham's creditors in Brighton, for which /'ve pledged myself.พี่ได้เขียนจดหมายไปหาพันเอกฟอสเตอร์ เพื่อขอร้องให้เขาลบล้างชื่อเสียๆ ของวิคแฮมในไบรตัน ซึ่งพี่ได้รับประกันด้วยตนเอง Episode #1.6 (1995)
I could take this to court, sure. But it wouldn't do no good.ผมเอาเรื่องนี้ขึ้นศาลได้ แน่นอน แต่รับประกันไม่ได้นะ The Education of Little Tree (1997)
You're safe here. I assure you.คุณปลอดภัยที่นี่ ผมรับประกัน eXistenZ (1999)
But I'd just like to assure everybody here that Allegra wouldn't really jump into bed with a security guard.แต่ผมรับประกันว่าทุกๆ คนที่นี่ อัลเลกร้านั้น ไม่โดดขึ้นเตียงจริงกับรปภ.หรอก eXistenZ (1999)
If we leave it like this I can't guaranty you'll live longถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ ผมไม่สามารถรับประกันคุณจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหน GTO (1999)
How long have you known him?แต่ฉันรับประกันได้เลยว่า เขาไม่ใช่เจเรมี่ เมลตัน Valentine (2001)
I've got an idea that's guaranteed to boost ratings.ผมมีไอเดียที่รับประกันเลยว่า เรตติ้งต้องกระฉูดแน่ๆ . Visitor Q (2001)
Can you guarantee all your sales?คุณรับประกันของขายทั้งหมดได้มั้ย? Punch-Drunk Love (2002)
I can't guarantee it.อันนี้ผมรับประกันไม่ได้ 21 Grams (2003)
Man, you gotta use my girl, bro. She's so good. I am.พวก ต้องใช้เด็กชั้นนะ รับประกันความสุดยอด The Girl Next Door (2004)
And we probably won't, but I can't guarantee it.ผมบอกว่าเราน่าจะไปได้ แต่ผมไม่ได้รับประกันว่าเราจะไปถึง Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
I can personally guarantee that he'll be taken off the streets forever.ผมรับประกันได้เลยว่า ผมจะนำตัวคนร้ายมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ Mr. Monk Gets Fired (2004)
Soon as you reach the age where your warranty expires, you start falling apart.พอเราเลยวัยรับประกันแล้ว อะไหล่ก็เริ่มหลุดทีละชิ้น Robots (2005)
Number one, there's no guarantee you're getting a shot.ข้อที่1, ไม่มีอะไรรับประกันว่า เธอจะไม่โดนฉีดยา. Transporter 2 (2005)
What guarantee do I have that you won't harm my son?มีอะไรรับประกันว่าลูกฉันจะปลอดภัย? Transporter 2 (2005)
"Guarantee"?"รับประกัน"หรือ? Transporter 2 (2005)
A little insurance for you guys.สำหรับพวกนาย มีอะไรรับประกันสักนิดวะ The Cave (2005)
Well, it's an unusually high payout for a simple life-insurance policy.นี่เป็นเงินก้อนใหญ่ผิดปกติ สำหรับประกันชีวิตทั่วไป Four Brothers (2005)
I assure you of this.ผมรับประกันเรื่องนี้ได้ Super Rookie (2005)
That's all my organization will guarantee.องค์กรของผมจะรับประกันเรื่องนี้ให้เอง Casino Royale (2006)
Unlike the cruel Leonidas, who demanded that you stand I require only that you kneel.ใช่ แต่ข้าไม่ได้บอกให้เจ้ามา เพื่อคุยเล่น เธเริน ข้ารับประกัน 300 (2006)
And the fish are onboard, I can guarantee you that. - Good God, man.และปลาทั้งสองได้ขึ้นมาบนรถแล้ว ผมรับประกันได้ Bandidas (2006)
What if we could guarantee it won't happen again?ถ้าเรารับประกันว่ามันจะไม่เกิดขึ้นได้ล่ะ Gridiron Gang (2006)
But I bet you what.แต่ผมรับประกันว่า The Pursuit of Happyness (2006)
I wanted to assure you that the hostages will get the best medical care.ผมรับประกันว่าตัวประกันจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี The Last King of Scotland (2006)
Or, for those who can afford it, a Zomcon funeral, complete with head coffin, guarantees you a burial you won't come back from.หรือพวกที่สามารถจะเป็นเจ้าของมันได้ ด้วยสุสานจากซอมคอน และโลงสำหรับใส่หัว รับประกันแน่นอนว่าคุณจะได้ตายอย่างสมใจ ไม่มีทางฟื้นขึ้นมาอีก Fido (2006)
There's nothing in this closet that'll fit a size six, I can guarantee you.ไม่มีอะไรในนี้ที่คนไซส์ 6 จะใส่ได้ รับประกันได้เลย The Devil Wears Prada (2006)
The chief assures me they're two of the finest on the force.หัวหน้าเขารับประกันว่า ทั้งสองเป็นคนที่เยี่ยมที่สุดแล้ว Hollow Man II (2006)
The rescue operation is back on track.การช่วยตัวประกันกลับไปเป็นตามแผน แต่ก็ยังไม่มีการรับประกัน Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
This is my impossible first choice school, so I'm really nervous.. Your can't lose to something like Yakuza (893).ถ้าเราส่อบตกเพราะงานนี้ อาจารย์จะรับประกันอนาคตเราได้หรือป่าว? My Boss, My Hero (2006)
How is a dentist supposed to feel when he can't give a 90-year-old a lifetime guarantee?คุณคิดว่าหมอฟันจะรู้สึกยังไงถ้าเขาไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยให้กับผู้หญิงอายะ90ได้ Distant Past (2007)
With no money down, guaranteed, or we'll make your first two payments...ไม่ต้องวางเงินดาวน์ รับประกัน หรือจะให้เราจ่ายสองงวดแรก An Inconvenient Lie (2007)
I'm just rethinking the extended warranty.- ผมคิดว่าจะขยายการรับประกัน An Inconvenient Lie (2007)
Oh, yeah, right, the warranty and stuff.เรื่องการรับประกันกับอย่างอื่น An Inconvenient Lie (2007)
I tell you about it which day you go outside with this.ผมรับประกันกับคุณได้เลย หากวันนี้ คุณนำเรื่องนี้ออกไปเปิดเผย Om Shanti Om (2007)
Bring up 4 or 5 item girls, besides her, i'm telling you, your film will be hit because of this song.พาสาวๆไปสัก4-5คนนะ, เว้นเธอ, ฉันรับประกัน, หนังของนาย จะดังเพราะเพลงนี้ Om Shanti Om (2007)
Money back guarantee, dude. We'll even pick it up for you.รับประกันคืนเงิน เรายินดีไปขนถึงที่ด้วย Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบรับประกัน[bai rapprakan] (n, exp) EN: guarantee ; guarantee certificate
ใบรับประกันสินค้า[bai rapprakan sinkhā] (n, exp) EN: warranty
ช่วงรับประกัน[chūang rapprakan] (n, exp) EN: period of guarantee  FR: période de garantie [ f ]
การรับประกัน[kān rapprakan] (n) EN: guarantee  FR: garantie [ f ]
ผู้รับประกัน[phūrapprakan] (n) EN: guarantor ; surety  FR: garant [ m ] ; garante [ f ]
ผู้รับประกันภัย[phūrapprakanphai] (n, exp) EN: insurer  FR: assureur [ m ]
รับประกัน[rapprakan] (v) EN: insure ; assure ; guarantee  FR: assurer ; garantir
ระยะเวลารับประกัน[rayawēlā rapprakan] (n, exp) EN: period of guarantee  FR: période de garantie [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
cryptocurrency(n) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assurance(n) การรับประกัน, See also: การรับรอง, การทำให้เชื่อมั่น, Syn. guaranty, insurance
assure(vt) ให้ความมั่นใจ, See also: รับรอง, รับประกัน, ยืนยัน, ประกัน, Syn. convince, reassure
avouch for(phrv) รับรอง, See also: รับประกัน, Syn. vouch for
certify(vt) รับรอง, See also: รับประกัน, Syn. affirm, attest, vouch
cover for(phrv) ป้องกัน, See also: ปกป้อง, รับประกัน การสูญเสีย, การบาดเจ็บ, ฯลฯ, Syn. insure for
fail-safe(adj) ที่ติดตั้งด้วยอุปกรณ์ป้องกันภัย, See also: การรับประกันว่าไม่มีข้อผิดพลาด
guarantee against(phrv) รับประกันสินค้าว่าจะไม่มีบางสิ่ง
guarantee for(phrv) รับประกันเป็นเวลา
insure against(phrv) รับประกัน, See also: ประกัน, รับรอง, Syn. cover against, indemnify against
guarantee(n) ใบรับประกัน, See also: หลักประกัน, สิ่งประกัน, ใบสัญญา, ใบรับรอง, Syn. assurance, warrant
guarantee(vt) รับประกัน, See also: ค้ำประกัน, ประกัน, รับรอง, Syn. certify, warrant
guaranty(n) การรับรอง, See also: การค้ำประกัน, การรับประกัน, Syn. certification, warrant, promise
guaranty(vt) รับรอง, See also: รับประกัน, Syn. confirm, ensure, promise
insurable(adj) ซึ่งรับประกันได้, See also: ซึ่งสามารถคุ้มครองโดยการประกันภัยได้
insure(vt) ประกันภัย, See also: ประกัน, รับประกัน, รับรอง, Syn. quarantee, certify, endorse
insure(vi) ประกันภัย, See also: ประกัน, รับประกัน, รับรอง, Syn. quarantee, certify, endorse
insurer(n) ผู้รับประกัน, See also: บริษัทประกันภัย, คนขายประกัน
sure as hell(sl) อย่างแน่นอนที่สุด, See also: อย่างรับประกันได้
secure(adj) ไม่มีกังวล, See also: แน่นอน, ปลอดภัย, เชื่อถือได้, รับประกันได้, มั่นคง, มั่นใจได้, Syn. firm, fixed, safe, content, certain, sure, stable
secure(vi) รับประกัน, See also: ทำให้มั่นใจ, ประกัน, รับรอง, Syn. confirm, insure, assure, warrant, guarantee
tell(vt) รับประกันว่าเป็นจริง (ตามที่กล่าวไว้), See also: รับรอง, ทำให้มั่นใจ, Syn. assure
undertake(vi) รับรอง, See also: รับประกัน, Syn. warrant, guarantee
underwrite(vt) รับประกัน, See also: ประกัน, Syn. guarantee
underwrite(vi) รับประกัน, See also: ลงนามรับประกัน, ลงนามค้ำประกัน, Syn. finance, indemnify, insure
underwriter(n) ผู้รับประกัน
unwarranted(adj) ซึ่งไม่รับประกัน, Syn. unfair, undue, illegal
vouch(vi) รับรองคุณภาพของบุคคลหรือสิ่งของ, See also: รับประกัน, Syn. warrant
voucher(n) ผู้รับรอง, See also: ผู้รับประกัน, ผู้ค้ำประกัน, ผู้ยืนยัน, พยานสนับสนุน, Syn. guarantor
voucher(vt) รับประกัน, See also: ค้ำประกัน, Syn. guarantee
warrant(vt) รับรอง, See also: รับประกัน, Syn. assure, guarantee, insure
warranty(n) การรับประกัน, See also: การรับรอง, Syn. guarantee
word(n) คำสัญญา, See also: คำรับรอง, คำรับประกัน, Syn. assurance, guarantee, promise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avouch(อะเวาชฺ') vt. รับประกัน, รับรอง, รับผิดชอบ, ยอมรับ, สารภาพ. -avoucher n.
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
guarantor(แก'เรินเทอะ) n. คนรับรอง, คนค้ำประกัน, ผู้รับประกัน, Syn. voucher
guaranty(แก'เรินที) n. การรับรอง, การค้ำประกัน, การรับประกัน, หนังสือรับรอง, สิ่งที่ใช้ค้ำประกัน. vt. รับรอง, รับประกัน, Syn. warranty
insurable(อินชัว'ระเบิล) adj. ประกันภัยให้ได้, รับประกันได้., See also: insurability n.
insure(อินชัวร์') vt. ประกันภัย, ประกัน vi. รับประกัน, ออกกรมธรรม์
insurer(อินชัว'เรอะ) n. บริษัทประกัน, ผู้รับรอง, ผู้รับประกัน
secure(ซีเคียว'เออะ) adj. มั่นคง, มั่นใจ, แน่นหนา, ปลอดภัย, ไว้ใจได้, เชื่อถือได้, วางใจได้, ไร้กังวล, แน่นอน vt. ได้มา, เอามา, ทำให้ได้ผล, ทำให้มั่นใจ, ทำให้ปลอดภัย, รับรอง, รับประกัน, จับกุม, มัดให้แน่น. vi. กลายเป็นปลอดภัย, เข้าเวรประจำการ, See also: securable adj.
underwrite(อันเดอะไรทฺ') vt., vi. เขียนข้างใต้, เขียนข้างท้าย, รับประกัน, ลงนามประกัน, เห็นด้วย., See also: underwriting n.
underwriter(อัน'เดอะไรเทอะ) n. ผู้รับประกัน
vouch(เวาชฺ) vi., vt., n. (การ) รับรอง, รับประกัน, ค้ำประกัน, ประกัน, เป็นพยาน, สนับสนุน, ยืนยัน., Syn. support, guarantee
voucher(เวา'เชอะ) n. ผู้รับรอง, ผู้รับประกัน, ผู้ค้ำประกัน, ผู้ยืนยัน, หนังสือรับรอง, ใบสำคัญคู่จ่าย. vt. เตรียมใบรับรองให้, เตรียมหลักฐานให้
warrant(วอร์'เรินทฺ) n. เครื่องประกัน, หลักฐาน, การยืนยัน, การมอบอำนาจ, การรับรอง, การอนุญาต, ใบอนุญาต, หมาย, คำมอบหมาย, หนังสือรับรองการจ่ายหรือรับเงิน, หนังสือรับรองการซื้อหุ้น, เหตุผล vt. อนุญาต, อนุมัติ, ให้เหตุผล, มอบอำนาจ, รับประกัน, ยืนยัน, รับรอง, ออกหมาย คำศัพท์ย่อย:

English-Thai: Nontri Dictionary
assure(vt) ทำให้มั่นใจ, ทำให้แน่ใจ, ทำให้วางใจ, รับประกัน
avouch(vt) รับผิดชอบ, ยอมรับ, รับรอง, รับประกัน
ensure(vt) รับประกัน, ทำให้แน่ใจ, ทำให้แน่นอน, รับรอง, ทำให้มั่นใจ
guarantee(n) การรับประกัน, การรับรอง, การประกัน, การค้ำประกัน, หลักประกัน
guarantee(vt) รับประกัน, รับรอง, ค้ำประกัน, ยืนยัน, ให้คำมั่น
guaranty(n) การรับประกัน, การรับรอง, การประกัน, การค้ำประกัน, หนังสือรับรอง
underwrite(vt) ประกันภัย, รับประกัน, สนับสนุน, ลงนาม
vouch(vi) รับประกัน, ยืนยัน, สนับสนุน, รับรอง
voucher(n) ผู้รับประกัน, ใบเสร็จรับเงิน, ผู้รับรอง, ใบสำคัญ, ใบรับรอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kim taeyeon[คิม แทยอน] (n, name) หัวหน้าวง และนักร้องหลักของ Girls' Generation หรือ So Nyeo Shi dae ซึ่งเป็นกลุ่มนักร้องหญิงจากประเทศเกาหลีที่มีสมาชิกทั้งหมด 9 คน ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก จาก Mini 2nd Album : Tell me your wish (Genie) แทยอนน่ารักและรับประกันในความรั่วค่ะ อิอิ
Image:
underwriting income(n) รายได้จากการรับประกันภัย
保证[bao2zheng4] รับประกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
保証[ほしょう, hoshou] (vt) รับรอง, รับประกัน
保証書[ほしょうしょ, hoshousho] (n) ใบรับรอง, ใบรับประกัน
確保[かくほ, kakuho] (n, vt) รับประกันหรือมั่นใจได้ว่าจะเป็นไปตามนั้น เช่น 3位を確保した แปลว่า มั่นใจได้ว่าจะได้ที่ 3 เป็นอย่างน้อย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
保証[ほしょう, hoshou] (n) รับรอง, รับประกัน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top