ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*รักษาความปลอดภัย*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รักษาความปลอดภัย, -รักษาความปลอดภัย-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนักงานรักษาความปลอดภัย(n) security guard, Syn. รปภ., Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีหน้าที่ระวังดูแลให้มีความปลอดภัยในสถานที่หนึ่งๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลาบาต ๒(กะลาบาด) น. การตามไฟในเวลากลางคืน รายล้อมค่ายหลวงที่พระเจ้าอยู่หัวประทับแรมคืน เพื่อรักษาความปลอดภัย เป็นหน้าที่เจ้าพนักงานฝ่ายกลาโหม ในกำกับของพันทนายคบหอก เช่น เกณฑ์นั่งริ้วกลาบาต ใส่เสื้อ หมวก ถือปืนคาบศิลา ตั้งอยู่หน้าพระที่นั่งเย็น (หมายรับสั่งเรื่องต้อนรับแขกเมืองโปรตุเกส พ.ศ. ๒๓๒๙)
พระราชกำหนดน. รูปแบบของกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นให้มีผลใช้บังคับไปพลางก่อนตามคำแนะนำของฝ่ายบริหาร เนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้รัฐธรรมนูญ พระราชกำหนดเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติ.
หละหลวม(หฺละหฺลวม) ว. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รอบคอบ, เช่น ทำงานหละหลวม, ไม่รัดกุม เช่น งานรักษาความปลอดภัยในพิธีนี้หละหลวมมาก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electronic security systemsระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Internal securityการรักษาความปลอดภัยภายใน [TU Subject Heading]
Police, Privateเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย [TU Subject Heading]
Private security servicesบริการรักษาความปลอดภัยของเอกชน [TU Subject Heading]
Safety regulationsกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัย [TU Subject Heading]
Security systemsระบบรักษาความปลอดภัย [TU Subject Heading]
Information securityการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, Example: การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อไม่ให้ข้อมูลถูกขโมย นำไปใช้เปิดเผยหรือทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาต <p>[ ที่มา: สรุปจากการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศเพื่อประกอบการจัดทำกรอบนโยบาย ICT2020 ] [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Network securityการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและโครงข่าย, Example: การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและโครงข่าย ซึ่งรวมถึง ความปลอดภัยของข้อมูล ระบบข้อมูลและโครงข่ายทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นในโครงข่ายระดับองค์กร หรือระดับประเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you're picked up, tell them you're a Guardsman.บอกพวกเขาว่าคุณกำลัง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้มือของคุณออกมาจาก กระเป๋าของคุณ How I Won the War (1967)
Suddenly, my phone rang.ทันใดนั้นโทรศัพท์ของฉันดัง ขึ้น เรามีความกระตือรือร้นที่จะ รักษาความปลอดภัย How I Won the War (1967)
If you're worried about security, the Tattaglias will guarantee it.หากคุณกังวลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย Tattaglias จะรับประกันว่า The Godfather (1972)
What happened to the guards?เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือไม่ The Godfather (1972)
Uh, we've managed to secure three seats, but there might be a slight inconvenience as you will be riding on a cargo full of live poultry.เอ่อเราได้มีการจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยสามที่นั่ง แต่อาจจะมีความไม่สะดวกเล็กน้อย ในขณะที่คุณจะได้รับการขี่บนเรือบรรทุกสินค้าเต็มรูปแบบของสัตว์ปีกสด Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
It's my responsibility to secure the perimeter here at Prince and Company.หน้าที่ของฉันคือ ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบ ๆ ที่นี่... ...ที่ห้างปริ๊นซ์ คอมพานีนี่ Mannequin (1987)
Tomorrow morning, your men will escort us to Florin Channel, where every ship in my armada waits to accompany us on our honeymoon.พรุ่งนี้เช้าคนของเจ้าจะคุ้มกันพวกเราไปยังท่าเรือฟลอริน ที่ซึ่งเรือทุกลำในกองทัพเรือของข้า คอยอยู่เพื่อรักษาความปลอดภัยในการฮันนีมูนของเรา The Princess Bride (1987)
And it is guarded by 60 men.มีคน 60 คนรักษาความปลอดภัยอยู่ The Princess Bride (1987)
Looks like they've beefed up security.ดูเหมือนพวกมันจะเพิ่มการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น Akira (1988)
I want to check out their security at the very least.ฉันอยากไปตรวจสอบตรงนั้น ระบบรักษาความปลอดภัยไม่มากเท่าไร Akira (1988)
From now on, security is gonna escort you to that Stone-Age van of yours every night.จากนี้ไปการรักษาความปลอดภัยจะพาคุณ ... ... เพื่อที่รถตู้หินอายุของคุณทุกคืน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
We were shipped off to Park Royal Prison... an old Victorian fortress where the most dangerous criminals were held... in the maximum-security wing.เราถูกส่งออก ไปยังเรือนจำ Park Royal ... ป้อมปราการที่เก่าแก่สไตล์วิคตอเรีย อาชญากรอันตรายม? ในปีกการรักษาความปลอดภัยสูงสุด In the Name of the Father (1993)
We were Category A... the highest-security class along with the rapists and murderers.เราประเภท A. .. ระดับการรักษาความปลอดภัยสูงสุดตาม กับ rapists และ murderers In the Name of the Father (1993)
Your husband's violated security procedure and stolen an armed military vehicle. Your husband's violated security procedure and stolen an armed military vehicle.สามีคุณฝ่าฝืนกฏรักษาความปลอดภัย และขโมยรถติดอาวุธของกองทัพมา Squeeze (1993)
Out of a need for security?เกินกว่า คำว่า รักษาความปลอดภัย ? Squeeze (1993)
Security of what?รักษาความปลอดภัย สิ่งใด ? Squeeze (1993)
They transferred him to a minimum-security hospital upstate.พวกเขาย้ายเขาไปอย่างน้อยการรักษาความปลอดภัยที่โรงพยาบาลตอนเหนือของรัฐ The Shawshank Redemption (1994)
No more protection from the guards.ไม่มีการป้องกันเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย The Shawshank Redemption (1994)
They undergo psychiatric evaluations, especially those in Security.พวกเขาผ่านการประเมินมาแล้ว, โดยเฉพาะพวกที่ดูแลรักษาความปลอดภัย. Ghost in the Shell (1995)
The security cameras show only two people but remember how sensitive the sensors on the entrance doors are?ภาพจากกล้องรักษาความปลอดภัยมีแค่ 2คน แต่อย่าลืมว่าระบบเซ็นเซอร์ตรงประตูทางเข้าอ่อนไหวแค่ไหน? Ghost in the Shell (1995)
Announcing this all over the world may well be a breach of national security.ประกาศนี้ทั่วโลกอาจ ดีจะเป็นช่องโหว่ของการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ Contact (1997)
Security problem!ปัญหาการรักษาความปลอดภัย! Contact (1997)
Security, move emergency response team into position.การรักษาความปลอดภัย, ย้ายทีมรับมือกับเหตุฉุกเฉินในตำแหน่ง Contact (1997)
The security in Hokkaido has been incredibly tight.การรักษาความปลอดภัยใน ฮอกไกโดได้รับแน่นอย่างไม่น่าเชื่อ Contact (1997)
It's already secure.มันมีอยู่แล้วการรักษาความปลอดภัย Dante's Peak (1997)
Even if he got past our security system he wouldn't have the mental faculty or the physical stamina.ถึงแม้ว่าเขาจะผ่านระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปได้, แต่เขาคงไม่ ผ่านการสอบจิตทยา หรือการทดสอบทางร่างกาย Gattaca (1997)
The Royal Guard keeps security tight.ทหารรักษาพระราชวัง รักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Yu is a court official, and in charge of security.ยู เป็นเจ้าหน้าที่ศาล และมีหน้าที่รักษาความปลอดภัย Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
You are security operatives placed there to protect that entrance.คุณ เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่อยเฝ้าทางเข้านี้ Resident Evil (2002)
I wouldn't advise this. Disabling me will result in loss of primary power.ฉันไม่อยากจะแนะนำให้ทำแบบนี้ มันกำลังทำให้ฉันเสียหาย จะก่อให้เกิดการสูญเสียในระบบรักรักษาความปลอดภัย Resident Evil (2002)
I have access to security codes, surveillance plans, the works.ฉันมีรหัสที่ผ่านระบบรักษาความปลอดภัย แผนการ จะสำเร็จ Resident Evil (2002)
You are security operatives.คุณเป็นหัวหน้าระบบรักษาความปลอดภัย Resident Evil (2002)
Security operatives placed there to protect that entrance.หัวหน้าระบบรักษาความปลอดภัยที่นี้ รักษาทางเข้า Resident Evil (2002)
I have access to security codes, surveillance plans, the works.ฉันมีรหัสที่ผ่านระบบรักษาความปลอดภัย แผนการ จะสำเร็จ Resident Evil (2002)
They had access to security codes, surveillance, everything she needed.เขามีรหัสผ่านระบบรักษาความปลอดภัย หล่อนจำเป็นต้องทำทุกอย่าง Resident Evil (2002)
I have access to security codes, surveillance plans, the works.ฉันมีรหัสที่ผ่านระบบรักษาความปลอดภัย แผนการ จะสำเร็จ Resident Evil (2002)
Keeping it safe, Mitch.การรักษาความปลอดภัยมิทช์ Showtime (2002)
Am I still in charge of our defense system?ผมยังคงมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเมืองนี้อยู่หรือเปล่า ? The Matrix Reloaded (2003)
Utilizing the latest in security technology and a squadron of armed guards, the bank is considered impregnable.เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในอเมริกา ใช้ประโยชน์จากเทคโนโนโลยีรักษาความ ปลอดภัยล่าสุด... และกองรักษาความปลอดภัย... Inspector Gadget 2 (2003)
Security's gonna be tight. Get wasted before you show up.การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้ม โดนก่อนที่จะกร่างอีก The Girl Next Door (2004)
Family members must pass through security checkpoints together.สมาชิกครอบครัวจะต้องผ่าน ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกัน Resident Evil: Apocalypse (2004)
- Perimeter secure.-รักษาความปลอดภัยโดยรอบ Resident Evil: Apocalypse (2004)
National security, huh?หน่วยรักษาความปลอดภัยนานาชาติ หืม? The Forgotten (2004)
You're supposed to be on another floor. Security is very tight in this building.ความจริงอาคารนี้ การรักษาความปลอดภัยเข้มงวดมาก I Heart Huckabees (2004)
There is no way we can cover her.ฝันร้ายของการรักษาความปลอดภัยจริงๆ ไม่มีทางที่เรา จะคุ้มกันเธอได้เลย... The Bourne Supremacy (2004)
Carol, I need security in my office!แครอล เรียกพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วย! Crash (2004)
The five victims include a security guard, noodle vendor... a newspaper boy, housewife and window washer.ผู้เคราะห์ร้ายห้าคน มี ผู้รักษาความปลอดภัย , คนขายราเมง ... เด็กส่งหนังสือพิมพ์ , แม่บ้าน และคนเช็ดกระจก Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Why do security guards let people like her in?ทำไมพนักงงานรักษาความปลอดภัยถึงปล่อยให้คนอย่างเธอเข้ามา Sweet 18 (2004)
These envelopes are orders from Home Sec.ซองเหล่านี้ เป็นคำสั่งมาจาก รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ Pilot (2004)
I mean, technically you still work for Homeland Security, don't you?ฉันหมายความว่า ในทางเทคนิคแล้ว คุณยังทำงานอยู่กับ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติอยู่ใช่มั้ย Pilot (2004)

English-Thai: Longdo Dictionary
CERIAS(n) ศูนย์การศึกษาและวิจัย ด้านการรับรองและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล ย่อมาจาก The Center for Education and Research in Information Assurance and Security

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guard(vt) เฝ้ายาม, See also: ดูแล, รักษาความปลอดภัย, Syn. watch, look after, keep an eye on, Ant. forsake, disregard
guardsman(n) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, See also: ยาม, Syn. guard, security officer
safety(n) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย, See also: สถานที่ที่ปลอดภัย, Syn. lock mechanism, safetycatch, safety lock
security(n) ระบบรักษาความปลอดภัย, See also: ระบบป้องกันภัย, ฝ่ายรักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, ยาม, Syn. safeguards, guards
sentry(n) ยาม, See also: ทหารยาม, ทหารคุ้มกัน, ทหารรักษาความปลอดภัย, Syn. protector, sentinel, watchdog

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
data base management systระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่า ดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
database management systeใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่าดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
dbms(ดีบีเอ็มเอส) ย่อมาจาก data base management system (แปลว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้ หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
jcl(เจซีแอล) ย่อมาจาก job control language ที่แปลว่า ภาษาควบคุมงาน หมายถึง คำสั่งที่จะกำหนดระบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยติดต่อผ่านทางระบบปฏิบัติการ (operating system) ว่า จะทำงานต่าง ๆ อย่างไร ใช้รหัสใดเพื่อสื่อสารให้ระบบปฏิบัติการควบคุมการทำงานให้ อาจจะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเรียกหาแฟ้มข้อมูลบางแฟ้ม รวมทั้งการใช้อุปกรณ์รับข้อมูลหรืออุปกรณ์แสดงผลชนิดใด
job control languageภาษาควบคุมงานใช้ตัวย่อว่า JCL หมายถึง คำสั่งที่จะกำหนดระบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยติดต่อผ่านทางระบบปฏิบัติการ (operating system) ว่า จะทำงานต่าง ๆ อย่างไร ใช้รหัสใดเพื่อสื่อสารให้ระบบปฏิบัติการควบคุมการทำงานให้ อาจจะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเรียกหาแฟ้มข้อมูลบางแฟ้ม รวมทั้งการใช้อุปกรณ์รับข้อมูลหรืออุปกรณ์แสดงผลชนิดใด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Tran Guardยามรักษาความปลอดภัยรถไฟ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
警備[けいび, keibi] (n) การดูแลรักษาความปลอดภัย

German-Thai: Longdo Dictionary
Wächter(n) |der, pl. Wächter| ยาม, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, Syn. Wärter

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top