ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ระมัดระวัง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ระมัดระวัง, -ระมัดระวัง-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระมัดระวัง(v) be careful, See also: be cautious, take precaution, take care, Syn. รอบคอบ, ระแวดระวัง, Ant. เลินเล่อ, ประมาท, Example: เมื่อจะใช้สารเคมีฆ่าแมลงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อลดอันตรายจากสารเคมีฆ่าแมลง
ระมัดระวัง(adv) carefully, See also: cautiously, Syn. รอบคอบ, ระแวดระวัง, Ant. เลินเล่อ, Example: เขากลั่นกรองข้อเท็จจริงของเขาอย่างระมัดระวัง
การระมัดระวัง(n) caution, See also: carefulness, precaution, Syn. การระวัง, Example: เขาทำงานที่ต้องอาศัยการระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะหากเกิดเหตุพลาดพลั้งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้, Thai Definition: การดูแลให้ปลอดภัย, การดูแลอย่างรอบคอบไม่ให้พลั้งพลาด
ความระมัดระวัง(n) carefulness, See also: precaution, caution, wariness, Syn. ความรอบคอบ, ความระวัง, ความระแวดระวัง, Ant. ความสะเพร่า, ความเลินเล่อ, ความประมาท, Example: การทำงานในโรงงานต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ, Thai Definition: ความเอาใจใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายหรือความเสียหาย
อย่างระมัดระวัง(adv) carefully, See also: cautiously, Syn. อย่างรอบคอบ, อย่างระแวดระวัง, Ant. อย่างประมาท, อย่างเผอเรอ, Example: ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างระมัดระวัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระมัดระวังก. ดูแลให้ปลอดภัย, ดูแลอย่างรอบคอบไม่ให้พลั้งพลาด, เช่น ระมัดระวังให้ดีเวลาข้ามถนน ระมัดระวังเรื่องสายไฟฟ้ารั่วให้มาก.
ระมัดระวังว. ประหยัด, ไม่สุรุ่ยสุร่าย, เช่น ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง.
กระทำโดยประมาทก. กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่.
กระผลีกระผลาม(-ผฺลี-ผฺลาม) ว. รีบร้อนเกินไปโดยไม่ระมัดระวังหรือไม่ถูกกาลเทศะ.
กระเหม็ดกระแหม่(-แหฺม่) ก. เขม็ดแขม่, ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพราะเกรงว่าจะไม่พอใช้.
กะเปิ๊บกะป๊าบว. พูดเสียงดังเอะอะและไม่ระมัดระวังวาจาหรือท่าทาง, มีกิริยาท่าทางหรือแต่งตัวรุงรังไม่เรียบร้อย.
กำแพงมีหูประตูมีช่อง, กำแพงมีหูประตูมีตาน. การที่จะพูดหรือทำอะไร ให้ระมัดระวัง แม้จะเป็นความลับเพียงไรก็อาจมีคนล่วงรู้ได้.
เขม็ดแขม่(ขะเหฺม็ดขะแหฺม่) ก. กระเหม็ดกระแหม่, ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพราะเกรงว่าจะไม่พอใช้.
ไข่ในหินน. ของที่ต้องระมัดระวังทะนุถนอมอย่างยิ่ง.
ค่อย ๒, ค่อย ๆ ๒ว. ใช้นำหน้ากริยาหมายความว่า ไม่รีบร้อน, อย่างระมัดระวัง, ช้า ๆ, เช่น ค่อยคิด ค่อยทำ ค่อย ๆ เดิน.
ซุ่มซ่ามว. กิริยาที่กระทำไปโดยไม่ระมัดระวังหรือไม่ถูกกาลเทศะ เช่น เดินซุ่มซ่ามชนสิ่งของจนเสียหาย ซุ่มซ่ามเข้าไปในห้องที่กำลังประชุม.
ดูตาม้าตาเรือก. มีความรอบคอบระมัดระวัง (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น เขาเดินไม่ดูตาม้าตาเรือเลยถูกรถชน.
ไต่เดินไปด้วยความระมัดระวัง เช่น ไต่กันสาด ไต่ลวด, ขึ้นลงในที่สูงด้วยความระมัดระวัง เช่น ไต่เสากระโดง ไต่เขา, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไต่ถัง.
ถนอม(ถะหฺนอม) ก. คอยระวังประคับประคองไว้ให้ดี เช่น ถนอมนํ้าใจ, ใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหรือหมดเร็ว เช่น ถนอมของกินของใช้ ถนอมแรง, เก็บไว้อย่างดี เช่น ถนอมเอาไว้ก่อน, สนอม ก็ว่า.
เถลือกถลน(ถะเหฺลือกถะหฺลน) ว. ลุกลน, ลนลาน, รีบร้อนจนขาดความระมัดระวัง, ถลีถลำ ก็ว่า.
ทะลุดทะลาดว. ถลำถลาก, พลั้ง ๆ พลาด ๆ, ไม่ระมัดระวัง.
ทะเล่อทะล่าว. อาการที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างพรวดพราดโดยไม่ถูกกาลเทศะหรืออย่างไม่ระมัดระวัง เช่น เดินทะเล่อทะล่าเข้าไปในที่ประชุม วิ่งทะเล่อทะล่าออกไปที่ถนนเลยถูกรถชน.
ทื่อก. รี่เข้าใส่โดยไม่ระมัดระวัง เช่น ทื่อเข้าใส่.
บรรจง(บัน-) ก. ตั้งใจทำ เช่น บรรจงเขียน, ทำโดยระมัดระวัง เช่น มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง.
เบามือ, เบาไม้เบามือก. ทำเบา ๆ หรือค่อย ๆ ด้วยความระมัดระวัง, ทำไม่ให้หนักมือหรือรุนแรง เช่น เบามือหน่อย อย่าตีแรงนัก
ประคองก. พยุงให้ทรงตัวอยู่ เช่น ประคองตัวเอง, ช่วยพยุงไม่ให้เซไม่ให้ล้มเป็นต้น เช่น ประคองคนเจ็บให้ลุก ประคองคนแก่เดิน, ระมัดระวังไม่ให้หกหรือพลั้งพลาด เช่น ประคองชามแกงให้ดี, โอบรัดเบา ๆ เช่น หนุ่มสาวเดินประคองกันไป
ประคับประคองก. คอยระมัดระวังพยุงไว้, คอยบำรุงรักษา, ทะนุถนอมอย่างดี.
ประมาท(ปฺระหฺมาด) ก. ขาดความรอบคอบ, ขาดความระมัดระวังเพราะทะนงตัว, เช่น เวลาขับรถอย่าประมาท
ประมาท(ปฺระหฺมาด) น. ความเลินเล่อ, การขาดความระมัดระวัง, เช่น ขับรถโดยประมาท
ประมาทกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่.
ประมาทเลินเล่อก. กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังหรือละเลยในสิ่งที่ควรกระทำ.
ประหยัดก. ยับยั้ง, ระมัดระวัง, เช่น ประหยัดปาก ประหยัดคำ
โป้งว. อาการที่พูดโพล่งออกมาโดยไม่ระมัดระวังปาก หรือพูดเปิดเผยสิ่งที่ไม่สมควรออกมาโดยไม่คำนึงถึงความผิดพลาดเสียหาย
ผลีผลาม(ผฺลีผฺลาม) ว. รีบร้อนเกินไปโดยไม่ระมัดระวังหรือไม่ถูกกาลเทศะ.
พรวดพราด(-พฺราด) ก. ลุก เดิน หรือวิ่ง เป็นต้น อย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง เช่น พอตำรวจพรวดเข้ามา พวกขาไพ่ก็พรวดพราดออกไป, กิริยาที่ทำโดยไม่ระมัดระวังหรือไม่เรียบร้อย เช่น ทำอะไรพรวดพราด ข้าวของตกหล่นเสียหาย.
พลั้งปากเสียศีล พลั้งตีนตกต้นไม้ก. พูดหรือทำอะไรโดยไม่ระมัดระวังย่อมเกิดความเสียหาย.
มือห่างตีนห่างเลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่ระมัดระวัง.
สงวนท่าที, สงวนทีท่าก. ไม่แสดงท่าทีให้ปรากฏชัดแจ้ง เพื่อไม่ให้ผู้อื่นรู้ความคิดของตน เช่น เขาสงวนท่าทีไม่ยอมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม, ระมัดระวังกิริยาวาจาไม่ให้ใครดูถูก เช่น ก่อนจะทักทายใคร ควรสงวนทีท่าไว้บ้าง.
สงวนปากสงวนคำก. พูดด้วยความระมัดระวัง, ระมัดระวังคำพูด, เช่น จะพูดจาอะไร รู้จักสงวนปากสงวนคำไว้บ้าง ผู้อื่นจะรู้ความคิด.
สำรวม ๑ก. ระมัดระวัง เช่น สำรวมกิริยามารยาท สำรวมตา สำรวมปาก, เหนี่ยวรั้ง, ครอง, เช่น สำรวมสติ.
สำรวมอินทรีย์ก. ระมัดระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ.
สุ่มสี่สุ่มห้าว. ซุ่มซ่าม, ไม่ระมัดระวังให้ดี, ไม่ดูให้ดี, เช่น เดินสุ่มสี่สุ่มห้าเลยตกบันได กินอาหารสุ่มสี่สุ่มห้าเลยท้องเสีย.
เหตุสุดวิสัยเหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น.
เหนียวแน่นว. มีความระมัดระวังมากในการใช้จ่าย เช่น เขาเป็นคนเหนียวแน่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precautionความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proper careการระมัดระวังตามสมควร [ ดู reasonable care ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable precautions clauseข้อกำหนดระมัดระวังตามควร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable careการระมัดระวังตามสมควร [ ดู proper care ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable diligenceความระมัดระวังอย่างวิญญูชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard of careขนาดของความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
care, duty of๑. หน้าที่ดูแล๒. หน้าที่ใช้ความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
careless and inconsiderated drivingการขับรถโดยประมาทและขาดความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
careการดูแล, การสงวนรักษา, การระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
driving, dangerous and reckless; dangerous and reckless drivingการขับรถอย่างน่ากลัวอันตรายและปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
driving, inconsideratedการขับรถโดยปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty of care๑. หน้าที่ดูแล๒. หน้าที่ใช้ความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous and reckless driving; driving, dangerous and recklessการขับรถอย่างน่ากลัวอันตรายและปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diligenceความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diligence, necessaryความระมัดระวังเท่าที่จำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diligence, reasonableความระมัดระวังอย่างวิญญูชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
due careความระมัดระวังตามสมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inadvertenceการขาดความระมัดระวัง, ความพลั้งเผลอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inconsiderated drivingการขับรถโดยปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vigilanceความเอาใจใส่, ความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
necessary diligenceความระมัดระวังเท่าที่จำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wantonขาดความยับยั้ง, ปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wanton actการกระทำที่ขาดความยับยั้ง, การกระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International Court of Justiceศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือที่เรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่า ศาลโลก ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1945 ตามกฎบัตรขององค์การสหประชาชาติ กฎข้อบังคับ (Statute) ของศาลโลกนั้นได้ผนวกอยู่ท้ายกฎบัตรของสหประชาชาติ และถือเป็นส่วนสำคัญอย่างแยกจากกันมิได้ของกฎบัตร ศาลนี้ตั้งอยู่ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ถือเป็นองค์กรแห่งศาลหรือแห่งตุลาการสำคัญที่สุดขององค์การสหประชาชาติ ประเทศใดที่เข้าเป็นภาคีของกฎข้อบังคับของศาลโลก ย่อมมีสิทธิที่จะส่งคดีใดก็ตามไปให้ศาลโลกพิจารณาได้ ภายใต้เงื่อนไขที่คณะมนตรีความมั่นคงได้จัดวางไว้ นอกจากนั้น คณะมนตรีความมั่นคงก็อาจจะส่งกรณีพิพาททางกฎหมายไปให้ศาลพิจารณาได้ทั้ง สมัชชาและคณะมนตรีความมั่นคงสามารถขอคำปรึกษาหรือความเห็นจากศาลเกี่ยวกับ ปัญหาข้อกฎหมายใดๆ และองค์กรอื่น ๆ ของสหประชาชาติ อันรวมถึงองค์การชำนัญพิเศษ ก็สามารถขอคำปรึกษา หรือความเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางกฎหมายใดๆ ที่อยู่ภายในกรอบของงานที่ปฏิบัติอยู่ แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติเห็นชอบจากสมัชชาสหประชาชาติก่อน สมัชชาเคยมอบอำนาจเช่นนี้แก่คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม คณะมนตรีภาวะทรัสตี คณะกรรมาธิการระหว่างกาล (Interim Committee) ของสมัชชา รวมทั้งองค์กรระหว่างรัฐบาลบางแห่งด้วยรัฐทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของสหประชา ชาติถือว่าเป็นภาคีของกฎข้อบังคับของศาลโลกไปในตัว ส่วนประเทศใดที่มิใช่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติ ก็อาจเป็นภาคีของกฎข้อบังคับของศาลโลกได้ ตามเงื่อนไขที่สมัชชาสหประชาชาติเป็นผู้กำหนดเป็นราย ๆ ไป ตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีความมั่นคง ศาลโลกมีอำนาจที่จะพิจารณาปัญหาทั้งหลายที่รัฐสมาชิกขอให้พิจารณา รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ทั้งหลายที่ระบุอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติ และตามสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาที่ใช้บังคับอยู่ รัฐสมาชิกย่อมยอมผูกพันตนล่วงหน้าได้ที่จะยอมรับอำนาจศาลในกรณีพิเศษต่าง ๆ โดยจะต้องลงนามในสนธิสัญญา หรืออนุสัญญาซึ่งยอมให้ส่งเรื่องไปที่ศาลได้ หรือออกประกาศเป็นพิเศษว่าจะปฏิบัติเช่นนั้น ในคำประกาศเช่นนั้นจะต้องระบุว่ายอมรับอำนาจบังคับของศาลโลก และอาจจะยกเว้นคดีบางประเภทมิให้อยู่ในอำนาจของศาลได้ ในการวินิจฉัยลงมติ ศาลโลกจะอาศัยแหล่งที่มาของกฎหมายต่าง ๆ ดังนี้ คือ- สัญญาหรืออนุสัญญาระห่างประเทศซึ่งวางกฎข้อบังคับที่รัฐคู่กรณียอมรับ- ขนบธรรมเนียมระหว่างประเทศซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่ กฎหมายรับรองศาลโลกอาจจะตัดสินชี้ขาดว่าสิ่งใดยุติธรรมและดี โดยรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องตกลงเห็นชอบด้วยคณะมนตรีความมั่นคงอาจจะรับการขอ ร้องจากรัฐภาคีหนึ่งใดในกรณีพิพาท ให้กำหนดมาตรการที่จะใช้เพื่อให้คำตัดสินของศาลมีผลบังคับ ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้อำนาจศาลศาลโลก ประกอบด้วยผู้พิพากษารวม 15 ท่าน ซึ่งถือกันว่าเป็น ?สมาชิก? ของศาล และได้รับเลือกตั้งจากสมัชชาและคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ ผู้พิพากษาเหล่านี้จะมีอำนาจออกเสียงลงคะแนนอย่างอิสระเสรีหลักเกณฑ์การคัด เลือกผู้พิพากษาศาลโลกจะถือตามคุณสมบัติขอผู้พิพากษานั้น ๆ มิใช่ถือตามสัญชาติของบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ดี จะมีการระมัดระวังด้วยว่า กฎหมายที่นำมาใช้ในศาลจะต้องมาจากระบบกฎหมายที่สำคัญ ๆ ของโลก ในศาลโลกจะมีผู้พิพากษาที่เป็นชาติเดียวกันมากกว่าหนึ่งคนไม่ได้ ผู้พิพากษาทั้งหลายจะมีสิทธิ์ดำรงอยู่ในตำแหน่งได้ เป็นเวลา 9 ปี มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งซ้ำได้ และระหว่างที่ดำรงอยู่ในตำแหน่ง จะต้องไม่ประกอบอาชีพการงานอื่นใดทั้งสิ้น [การทูต]
Conservatismหลักความระมัดระวัง [การบัญชี]
Due Careการมีความระมัดระวังตามหน้าที่ของบุคคล [การแพทย์]
Duty of Careการมีความระมัดระวังตามหน้าที่ของบุคคล [การแพทย์]
work safetyความปลอดภัยในการทำงาน, การทำงานเพื่อสร้างชิ้นงานอย่างปลอดภัย โดยเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะการใช้งาน รวมถึงการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเหมาะสม ปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและความเสียหาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Be awful careful 'cause if anything'd happen to you, I, I...แย่ระมัดระวัง ทำให้เกิดถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับ คุณฉันฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A cricket can't be too careful, you know.คริกเก็ตไม่สามารถระมัดระวัง เกินไปคุณรู้ว่า Pinocchio (1940)
Be careful now, Figaro.โปรดใช้ความระมัดระวังใน ขณะนี้ ฟิกาโร Pinocchio (1940)
I'm awfully sorry, darling. It was very careless of me.ฉันต้องขอโทษจริงๆ ค่ะที่รัก ฉันไม่ระมัดระวังเอง Rebecca (1940)
Oh, she played the game brilliantly, but after a while, she began to grow careless.โอ้ หล่อนเล่นเกมได้เก่งกาจนัก เเต่ไม่นานหล่อนก็เริ่มจะไม่ระมัดระวัง Rebecca (1940)
I have been listening very carefully and... it seems to me that this man has some very good points to make.ฉันได้รับฟังอย่างระมัดระวังและ ... มันดูเหมือนว่าฉันว่าผู้ชายคนนี้มีบางจุดที่ดีมากที่จะทำให้ 12 Angry Men (1957)
-Be careful.- โปรดใช้ความระมัดระวัง The Godfather (1972)
Be careful.โปรดใช้ความระมัดระวัง The Godfather (1972)
My first client, a stout man named Vaccari, looked me over carefullyไคลเอ็นท์แรกของฉัน, ผู้ชายแน่นหนาname Vaccari, ตรวจสอบฉันบนอย่างระมัดระวัง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Then he carefully put his member between my buttocks, his movements became frenziedต่อมาเขาอย่างระมัดระวัง... ...ใส่สมาชิกของเขา .ระหว่างก้นของฉัน , \ Nhis การเคลื่อนไหวที่กลายเป็นตื่นเต้นอย่างมาก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I tell them to be careful, not to get involved with questionable friendships.ฉันบอกพวกเขาให้ระมัดระวัง, อย่าไปเกี่ยวข้องกับพวกเพื่อนที่น่าสงสัย. Suspiria (1977)
We'll try to be extra careful!เราจะพยายามที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษ First Blood (1982)
Yes, I know exactly where it is. Now listen to me very carefully.ใช่ ผมรู้ว่ามันอยู่ที่ไหน ตอนนี้ฟังผมอย่างระมัดระวัง First Blood (1982)
Be careful.โปรดใช้ความระมัดระวัง Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Be careful.โปรดใช้ความระมัดระวัง Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Just be careful Chong Li doesn't separate your head from your body.เพียงระมัดระวังช่องหลี่ไม่ได้แยกหัวของคุณจากร่างกายของคุณ Bloodsport (1988)
Uh, careful.เอ่อระมัดระวัง Bloodsport (1988)
I'd say he behaved like someone who didn't need to be careful.ผมบอกว่าเขาทำตัวเหมือนคนที่ไม่ได้จะต้องระมัดระวัง The Russia House (1990)
George can't get killed cos George is careful.จอร์จถูกฆ่าไม่ได้ เพราะจอร์จระมัดระวังตัว Of Mice and Men (1992)
That's the unacknowledged code name for a Defense Department surveillance project.นั่นเป็นชื่อรหัสลับของโครงการ ความระมัดระวัง กรมป้องกันภัย Squeeze (1993)
I always feel that a clergyman cannot be too careful.ฉันรู้สึกเสมอว่านักบวช ไม่สามารถที่จะระมัดระวังได้ดีพอ Episode #1.5 (1995)
No, Kitty, I have at last learnt to be cautious, and you will feel the effects of it.ไม่เลยคิตตี้ พ่อเพิ่งมีบทเรียนให้ต้องระมัดระวัง และลูกจะต้องได้รับผลกระทบจากมัน Episode #1.5 (1995)
While there has been some progress, the official line remains cautious.ในขณะที่มีความคืบหน้าบาง สายอย่างเป็นทางการ ยังคงระมัดระวัง Contact (1997)
Consequently, I'm now a lot more cautious... when it comes to even talking about putting a town on alert.ดังนั้นฉันตอนนี้ จำนวนมากระมัดระวังมากขึ้น ... เมื่อมันมาถึงได้พูด เมืองที่เกี่ยวกับการวางในการแจ้งเตือน Dante's Peak (1997)
- Come on, darling. Careful.- Come on, ที่รัก ระมัดระวัง Dante's Peak (1997)
I believe it wise to be cautious.ฉันเชื่อว่ามีสติปัญญาที่จะสามารถระมัดระวัง Anna and the King (1999)
We would need to trace the course of Andrew's neural pathways replace the positronic brain and put it him back together and return him to you good as new.ครับ อย่างระมัดระวัง Bicentennial Man (1999)
Proceed with caution in your quest for law and order.จงดำเนินการด้วยคาวมระมัดระวัง ในการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรม Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
What are you gonna do, wrap me up in caution tape?สิ่งที่คุณจะทำห่อผมขึ้นในเทประมัดระวัง? Showtime (2002)
No, I ain't gonna wrap you up in caution tape.ไม่ฉันไม่ gonna ห่อคุณขึ้นมาในเทประมัดระวัง Showtime (2002)
I don't wanna be the guy putting up the caution tape.ฉันไม่อยากเป็นคนที่แต่งตัวประหลาดวางขึ้นเทประมัดระวัง Showtime (2002)
Wrap me up in caution tape, wrap me up in caution tape, Cop Top?ห่อฉันขึ้นในเทประมัดระวังห่อฉันขึ้นในเทประมัดระวังเจ้าหน้าที่ด้านบน? Showtime (2002)
They are watching closelyพวกเราต้องระมัดระวังให้ดี Infernal Affairs (2002)
Keep a sharp eye. This is bandit country.เพิ่มความระมัดระวัง เรากำลังอยู่ในเขตของโจรร้าย Mulan 2: The Final War (2004)
you gotta be careful climbing around here.คุณต้องเป็นปีนเขาอย่างระมัดระวังรอบที่นี่ Cubeº: Cube Zero (2004)
But be more careful, ok?แต่ต้องระมัดระวังมากๆ เข้าใจ? Paris ei yeonin (2004)
We need only be careful from now on.ต่อไปเนี้ยเราต้องระมัดระวังมากกว่านี้นะ Full House (2004)
Sakurako.เธอทั้งคู่ควรจะเลือกผู้ชายอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยถูกจูบมาก่อน The Worst First Kiss! (2005)
It's as much as a wary process as i am.เขาเป็นคนรอบคอบ ระมัดระวัง เหมือนฉัน Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
These are tools, not toys. Bear them well and wisely.นี่เป็นเครื่องมือ ไม่ใช่ของเล่น \ ถือมันไว้อย่างระมัดระวังและรอบคอบ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Expense account, driver, et cetera.มูลค่าทางบัญชีสูง ต้องระมัดระวัง เสี่ยงเอาการ Match Point (2005)
- You'll always have a safety net.-เธอเองก็ระมัดระวังเสมอมา Match Point (2005)
Well, yes. Yes, we did try to keep our relationshipใช่ๆ เราพยายามระมัดระวังเรื่อง... Four Brothers (2005)
Chancellor Sutler agreed, for obvious reasons, we have to keep this discreet.ท่านผู้นำ ซุทส์เล่อร์ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่จะจัดการเรื่องนี้อย่างระมัดระวัง. V for Vendetta (2005)
Yeah, like God puts a line right across there to tell ya, you need to be careful from now on.ใช่ เหมือนกับพระเจ้าขีดเส้น เอาไว้เพื่อบอกเธอ ว่าต่อไปเธอจะต้องระมัดระวัง Jenny, Juno (2005)
Thank you, Yuuta.เธอคิดทุกเรื่องอย่างระมัดระวัง Shimokita Glory Days (2006)
We have to be cautious.เราต้องระมัดระวัง Episode #1.42 (2006)
So tell the official he has to be careful.ดังนั้นจงแจ้งไปที่ขุนนางให้เขาระมัดระวังด้วย Episode #1.42 (2006)
You should be careful not to hurt BuYeo people.พวกเจ้าควรจะระมัดระวังไม่ไปทำร้ายราษฎรพูยอ Episode #1.43 (2006)
Do what you gotta do, baby. But listen. Be careful.ทำสิ่งที่คุณต้องทำทารก แต่ฟัง โปรดใช้ความระมัดระวัง Cars (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง[chaijāi yāng ramatrawang] (v, exp) EN: be economical
ใช้เงินอย่างระมัดระวัง[chai ngoen yāng ramatrawang] (v, exp) EN: know how to handle money
ความระมัดระวัง[khwām ramatrawang] (n) EN: carefulness ; attention  FR: attention [ f ]
ความระมัดระวังตามสมควร[khwām ramatrawang tām somkhūan] (n, exp) EN: due care and attention ; due diligence
ความระมัดระวังเท่าที่จำเป็น[khwām ramatrawang thao thī jampen] (n, exp) EN: necessary diligence
ระมัดระวัง[ramatrawang] (v) EN: be careful ; be cautious ; take precaution ; take care  FR: faire attention
ระมัดระวัง[ramatrawang] (adj) FR: circonspect ; prudent
ระมัดระวัง[ramatrawang] (adv) EN: carefully ; cautiously
อย่างระมัดระวัง[yāng ramatrawang] (adv) EN: carefully  FR: avec précaution

English-Thai: Longdo Dictionary
with a grain of salt(phrase) ด้วยความระมัดระวัง, ฟังหูไว้หู, เช่น You'd better take his words with a grain of salt. คุณควรจะฟังเขาด้วยความระมัดระวัง ฟังหูไว้หู มีที่มาจากในสมัยโบราณ เกลือเป็นส่วนผสมของยาแก้พิษ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของยาพิษที่เสพเข้าไปได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accuracy(n) ความระมัดระวัง, See also: ความสามารถที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
accurate(adj) ระมัดระวัง, See also: เที่ยงตรง
alert(adj) ตื่นตัว, See also: ตั้งท่า, ระมัดระวัง, ไหวตัว, เตรียมพร้อม, Syn. watchful, wary, wide-awake
alertness(n) ความตื่นตัว, See also: ความระมัดระวัง, ความระวัง, การเตรียมพร้อม, Syn. watchfulness
anyhow(adv) อย่างไม่ระมัดระวัง, Syn. haphazardly
attentive(adj) ระมัดระวัง
alert to(phrv) เตรียมพร้อมสำหรับ, See also: เตรียมรับมือกับ, ทำให้ระมัดระวัง, Syn. awaken to
beware(vt) ระวัง, See also: ระมัดระวัง, Syn. look out, watch out
be on guard(phrv) เฝ้าระวัง, See also: ระมัดระวัง, Syn. put on
beware of(phrv) ระมัดระวังในเรื่อง
care(n) ความระมัดระวัง, Syn. carefulness, watchfulness
careful(adj) ระมัดระวัง, Syn. cautious, prudent, Ant. careless, lax, negligent
carefully(adv) อย่างระมัดระวัง, Syn. cautiously, watchfully, Ant. carelessly, heedlessly
carefulness(n) ความระมัดระวัง, Syn. care, watchfulness, Ant. carelessness, heedlessness
careless(adj) ไม่ระมัดระวัง, Syn. heedless, neglectful, Ant. attentive
carelessly(adv) อย่างไม่ระมัดระวัง, Syn. heedlessly, hastily, Ant. heedfully, carefully
carelessness(n) ความไม่ระมัดระวัง, Syn. heedlessness, Ant. care, caution
caution(n) ความระมัดระวัง, Syn. carefulness, precaution, Ant. carelessness
cautious(adj) ระมัดระวัง, Syn. guarded, Ant. incautious
charily(adv) อย่างระมัดระวัง, Syn. cautiously
chariness(n) ความระมัดระวัง, Syn. cautiousness
chary(adj) ระมัดระวัง, See also: กังวล, ระวัง, อย่างรอบคอบ, Syn. careful, cautious, wary, Ant. incautious
conservative(adj) ระมัดระวัง, Syn. cautious
cradle(vt) อุ้มอย่างระมัดระวัง
care for(phrv) ใช้อย่างระมัดระวัง, See also: ดูแลของอย่างดี
draw in(phrv) ระมัดระวังในการใช้เงิน
Easy does it.(idm) ระมัดระวัง (คำไม่เป็นทางการ)
fling on(phrv) โยนลงไป (อย่างไม่ระมัดระวัง), See also: ขว้างลงไป, Syn. chuck out, pitch out
discreet(adj) สุขุมรอบคอบ, See also: ระมัดระวัง, Syn. cautious, prudent, tactful, Ant. indiscreet, rash
discreetly(adv) อย่างสุขุมรอบคอบ, See also: อย่างระมัดระวัง, Syn. cautiously
discretionary(adj) ที่สุขุมรอบคอบ, See also: ที่ระมัดระวัง
excavate(vi) ขุดค้น (อย่างระมัดระวังและเป็นกระบวนการ) เพื่อหาวัตถุโบราณ, Syn. unearth
excavate(vt) ขุดค้น (อย่างระมัดระวังและเป็นกระบวนการ) เพื่อหาวัตถุโบราณ, Syn. unearth
give to(phrv) ฟังหรือเผ้าดูอย่างระมัดระวัง
go dry(phrv) ใช้อย่างประหยัด, See also: ใช้อย่างระมัดระวัง, Syn. go far
gingerly(adj) ระมัดระวัง, See also: ละเอียดรอบคอบ, ประณีต, Syn. forehanded, prudent, wary
gingerly(adv) ระมัดระวัง, See also: ละเอียดรอบคอบ, ประณีต, Syn. carefully, cautiously, Ant. incautiously
guarded(adj) ระมัดระวัง, See also: เตรียมพร้อม, รอบคอบ, Syn. cautious, careful, Ant. candid, careless
guardedly(adv) อย่างระมัดระวัง, See also: อย่างเตรียมพร้อม, ด้วยความรอบคอบ, Syn. carefully, attentively, cautiously, Ant. carelessly
guardedness(n) การคุ้มครอง, See also: ความระแวดระวัง, ความระมัดระวัง, Syn. protection, Ant. candour
heed(n) การเอาใจใส่, See also: การระมัดระวัง
heed(vt) เอาใจใส่, See also: ระมัดระวัง, Syn. attend, mind
heed(vi) เอาใจใส่, See also: ระมัดระวัง, Syn. attend, beware
hit-or-miss(adj) โดยตามบุญตามกรรม, See also: โดยไม่ระมัดระวัง, Syn. erratic, haphazard, hit-and-miss
hit and miss(idm) อย่างไม่ระมัดระวัง, See also: อย่างไร้ทิศทาง, อย่างไร้แผนการ, Syn. hit or miss, Ant. hit or miss
hit or miss(idm) อย่างไม่ระมัดระวัง, See also: อย่างไร้ทิศทาง, อย่างไร้แผนการ, Syn. hit and miss, Ant. hit and miss
hit-and-miss(idm) ไม่ระมัดระวัง, See also: ไร้ทิศทาง, Syn. hit-or-miss, Ant. hit-or-miss
hit-or-miss(idm) ไม่ระมัดระวัง, See also: ไร้ทิศทาง, Syn. hit-and-miss, Ant. hit-and-miss
play it safe(idm) ทำด้วยความระมัดระวัง, See also: ไม่เสี่ยง
road-hog(idm) คนขับรถที่ไม่ระมัดระวัง, See also: คนขับรถที่เห็นแก่ตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anyhow(เอน'นีเฮา) adv. อย่างไรก็ตาม, กรณีใด ๆ , อย่างไม่ระมัดระวัง., Syn. notwithstanding, anyway
argus(อาร์'กัส) n. ยักษ์ 100 ตาในนิยายกรีก, ผู้สังเกต, ผู้ที่ระมัดระวัง a giant with 100 eyes
argus-eyedระมัดระวัง, ตาคมกริบ
attentive(อะเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งให้ความสนใจ, สนใจ, ระมัดระวัง, เป็นห่วง, มีมารยาท, เอาอกเอาใจ, Syn. alert, thoughtful
baby(เบ'บี่) { babied, babying, babies } n. ทารก, ผู้เยาว์, หญิงที่มีเสน่ห์ vt. ทำยังกับเป็นเด็กเล็ก ๆ , เอาใจ, โอ๋, ใช้ด้วยความระมัดระวัง, See also: babyhood n. ดูbaby babyish adj. ดูbaby, Syn. babe
calculatedadj. คิดคำนวณไว้ด้วยความระมัดระวัง
canny(แคน'นี) adj. ระมัดระวัง, ฉลาด, หลักแหลม, คล่องแคล่ว, ประหยัด, มัธยัสถ์, อ่อนโยน, สงบเงียบ, สบาย, น่ารัก, สวยงาม, See also: canniness n.
care(แคร์) { cared, caring, cares } vt., n. (การ) เอาใจใส่, ระมัดระวัง, ดูแล, เป็นห่วง, อยากได้, ชอบ, รัก, Syn. attention
careful(แคร์'ฟูล) adj. ระมัดระวัง, ระวังรอบคอบ, ละเอียด, ถี่ถ้วน, ประณีต, Syn. attentive
careless(แคร์'เลส) adj. สะเพร่า, ไม่ระมัดระวัง, หยาบ, ไร้กังวล, ไม่วิตก, See also: carelessness n. ดูcareless
cark(คาร์ค) n. ความระมัดระวัง, ความเอาใจใส่, ความกังวล
caution(คอ'เ'ชิน) { cautioned, cautioning, cautions } n. ความระมัดระวัง, การตักเตือน, การคาดโทษ -v. เตือน, แนะนำ, See also: cautioner n. cautionary adj.
cautious(คอ'เชิส) adj. ระมัดระวัง, รอบคอบ, See also: cautiousness n. ดู cauterize v. ดูcauterization cauterize v. ดูcauterization, Syn. watchful
charily(แชร'ริลี) adj. ด้วยความระมัดระวัง, มัธยัสถ์, ขี้เหนียว, เหนียว
chariness(แชร'ริเนส) n. ความระมัดระวัง, ความประหยัด, ความขี้เหนียว, ความเหนียว
chary(แชร์'รี) adj. ระมัดระวัง, เหนียมอาย, ประหยัด, ขี้เหนียว, จู้จี้, Syn. careful
circumspectadj. รอบคอบ, ระมัดระวัง, See also: circumspectness n. ดูcircumspect
circumspectionn. ความระมัดระวัง, ความรอบคอบ,
con(คอน) 1. { conned, conning, cons } v. ต่อต้าน, แย้ง, เรียนรู้, ศึกษา, ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง, จำไว้, นำเรือ, ถือพวงมาลัยเรือ n. การต่อต้าน, การโต้เถียง, ผู้คัดค้าน, ผู้ลงบัตรคัดค้าน, นักโทษ, วัณโรค adj. ซึ่งหลอกให้เชื่อ 2. ย่อมาจากคำว่า CONsole ซึ่งศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ส่วนเฝ้าคุม ในวงการคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์และจอภาพ เป็นต้นว่า คำสั่ง COPY CON:autoexec.bat เป็น คำสั่งที่นำมาใช้เมื่อต้องการนำข้อความที่เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์และมองเห็นบนจอภาพ (โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมประมวลผลคำ) คัดลอกเข้าไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ชื่อว่า autoexec.bat เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้กด CTRL+Z หลังจากนั้น ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแฟ้มข้อมูลชื่อ autoexec.bat ซึ่งบรรจุข้อความที่พิมพ์ไว้นั้น
conscientious(คอน?ีเอน'เชิส) adj. ซึ่งควบคุมโดยสติรู้ผิดรู้ชอบ, รอบคอบ, ระมัดระวัง., See also: conscientiousness n. ดูconscientious, Syn. honest
contemplation(คอนเทมเพล'เชิน) n. การใคร่ครวญ, การไตร่ตรอง, การพิจารณาอย่างระมัดระวัง, เจตนา, ความมุ่งหมาย, การอธิษฐาน, การเข้าญาน, Syn. thought
copy protectionการป้องกันการคัดลอกหมายถึง วิธีการป้องกันไม่ให้ผู้ใดสามารถคัดลอกได้ ผู้เขียนโปรแกรมมักพยายามทำทุกวิถีทางที่จะกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใด มาคัดลอกโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่เขาสร้างขึ้นไว้ เช่นใช้อุปกรณ์ปิดกั้น หรือซ่อนแฟ้มข้อมูลบางแฟ้มไม่ให้มองเห็น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกฎหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ออกมาแล้ว ผู้ที่จะคัดลอกก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องการคัดลอกนี้มากขึ้น
deliberate(ดิลิบ'บะเรท) adj. รอบคอบ, สุขุม, ใคร่ครวญ, ระมัดระวัง, โดยเจตนา, See also: deliberateness n., Syn. think
delicacy(เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน, ความประณีต, ความอ่อนช้อย, คุณสมบัติที่แตกง่าย, ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง, ความอ่อนแอ, ความแคล่วคล่อง, ความยากที่จะจัดการ, ความลำบาก., Syn. modesty
discreet(ดิสครีท') adj. พิจารณารอบคอบ, สุขุม, ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ, ระมัดระวัง., See also: discreetness n. ดูdiscreet
discretion(ดิสเครช'เชิน) n. ความสุขุม, การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ, ความระมัดระวัง., See also: discretionary adj. ดูdiscretion discretional adj. ดูdiscretion
dizzy(ดิซ'ซี) adj. วิงเวียนศีรษะ, หน้ามืด, ตาลาย, ยุ่งเหยิง, สับสน, ซึ่งทำให้สับสน, ไม่ระมัดระวัง, โง่. vt. ทำให้วิงเวียนศีรษะ, See also: dizzily adv. ดูdizzy dizziness n. ดูdizzy, Syn. lightheaded, giddy
feel(ฟีล) { felt, felt, feeling, feels } v. รู้สึก, สำนึก, ทราบซึ้ง, เห็นใจ, เข้าใจ, สัมผัส, คล้ำ, คลำหา -n. การรู้สึก, การสัมผัส, ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one's way ไปข้างหน้าระมัดระวัง), Syn. sense, perceive, touch
forgetful(ฟอร์เกท'ฟูล) adj. ชอบลืม, สะเพร่า, ไม่สนใจ, ไม่ระมัดระวัง, ซึ่งทำให้ลืม, See also: forgetfully adv. forgetfulness n.
gingerly(จิน'เจอลี) adv. ระมัดระวัง, คอยเฝ้าดู, รอบคอบ, ประณีต., See also: gingerliness n.
heedless(ฮีด'เลส) adj. ไม่ระมัดระวัง, สะเพร่า, ไม่เอาใจใส่., See also: heedlessly adv. heedlessness n., Syn. reckless
hit-or-missadj. ตามบุญตามกรรม, ไม่ระมัดระวัง, Syn. haphazard
husbandry(ฮัช'เบินดรี) n. การทำไร่ไถนา, การปศุสัตว์, การเกษตร, การทำฟาร์ม, การจัดการอย่างระมัดระวังและประหยัด, การเคหศาสตร์, Syn. tillage
incaution(อินคอ' เชิน) n. การขาดความระมัดระวัง, ความเลินเล่อ, ความประมาท
incautious(อินคอ' เชิส) adj. ไม่ระมัดระวัง, เลินเล่อ, ประมาท., See also: incautiously adv. incautiousness n., Syn. headstrong, rash, imprudent, Ant. cautious, wary
indiscretion(อินดิสเครซ'เชิน) n. การขาดความระมัดระวัง, ความเลินเล่อ, ความประมาท, See also: indiscretionary adj., Syn. impropriety
jaywalk(เจ'วอล์ค) vi. ข้ามถนนอย่างไม่ระมัดระวังหรือผิดกฎจราจร., See also: jaywalker n. ดูjaywalk
lookout(ลุค'เอาทฺ) n. การระมัดระวัง, การเตรียมพร้อม, ผู้คอยดู, การมองภาพ, ทัศนียภาพ
narrow(แน'โร) adj. แคบ, จำกัด, คับแคบ, เกือบไม่สำเร็จ, เกือบไม่พอ, ระมัดระวัง, ประหยัด, ขี้เหนียว vi. กลายเป็นแคบลง vt. ทำให้แคบลง
painstaking(เพน'สเทคคิง) adj. อุตสาหะ, ระมัดระวัง ตัวอย่าง: (Embroidery takes painstaking skill)
pernickety(เพอนิค'คิที) adj. จู้จี้, ชอบฟื้นฝอยหาตะเข็บ, ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง, See also: perniciousness n., Syn. deadly
power supplyกระแสไฟเมิ่อพูดถึงกระแสไฟในเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์นั้นใช้ไฟกระแสดีซี (DC) ไม่ใช่กระแสเอซี (AC) ที่ออกจากปลั๊ก (คอมพิวเตอร์จะจัดการเปลี่ยนจาก AC เป็น DC ก่อน) สิ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟ ก็คือ ต้องแน่ใจว่ามีพอที่จะ เข้าไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของเครื่องให้พอ อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงไว้ด้วยเสมอว่า การที่กระแสไฟไหลไม่สม่ำเสมอ จะมีผลเสียต่อตัวเครื่องมาก ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมในเรื่องนี้ด้วย ดู UPS ประกอบ
precaution(พรีคอ'เชิน) n. การระมัดระวังไว้ก่อน, การป้องกันไว้ก่อน, See also: precautionary adj., Syn. preparation, foresight
precautious(พรีคอ'เชิส) adj. ใช้ความระมัดระวัง, ระมัดระวัง, ป้องกันล่วงหน้าไว้ก่อน
prudence(พรู'เดินซฺ) n. ความรอบคอบ, ความสุขุม, ความพิถีพิถัน, ความระมัดระวัง, ความประหยัด, ความมัธยัสถ์, Syn. discretion, frugality, economy, Ant. indiscretion
prudent(พรู'เดินทฺ) adj. รอบคอบ, สุขุม, ระมัดระวัง, พิถีพิถัน, ฉลาด, มองการณ์ไกล, ฉลาด, ประหยัด, มัธยัสถ์.
prudential(พรูเดน'เชิล) adj. รอบคอบ, สุขุม, ระมัดระวัง, พิถีพิถัน, มองการณ์ไกล., See also: prudentialness n., Syn. cautious
regardant(รีการ์ด'เดินทฺ) adj. มองกลับ, มองไปข้างหลัง, ระมัดระวัง
regardful(รีการ์ด'ฟูล) adj. ระมัดระวัง, เอาใจใส่, สนใจ, See also: regardfulness n., Syn. attentive, heedful
regardless(รีการ์ด'ลิส) adj., adv. ไม่ระมัดระวัง, ไม่คำนึงถึง, ไม่เอาใจใส่, ไม่สนใจ, See also: regardlessness n., Syn. heedless, thoughtless

English-Thai: Nontri Dictionary
alert(adj) ระมัดระวัง, เตรียมพร้อม, ว่องไว
alertness(n) ความระมัดระวัง, การเตรียมพร้อม, ความว่องไว
canny(adj) ระมัดระวัง, หลักแหลม, ฉลาด
care(n) การดูแล, ความระมัดระวัง, การเอาใจใส่, ความกังวล, การระวังรักษา
careful(adj) ระมัดระวัง, ระวังรักษา, ดูแล, เอาใจใส่
carefulness(n) ความระมัดระวัง, การระวังรักษา, การดูแล, ความเอาใจใส่
careless(adj) ประมาท, ไม่เอาใจใส่, สะเพร่า, เลินเล่อ, ไม่ระมัดระวัง
caution(n) ความระมัดระวัง, ความรอบคอบ, การตักเตือน
cautious(adj) ระมัดระวัง, ระวัง, รอบคอบ
circumspect(adj) ระมัดระวัง, ระวัง, ละเอียดรอบคอบ
circumspection(n) ความรอบคอบ, ความระมัดระวัง, ความระวัง
conscientious(adj) มีสติ, ระมัดระวัง, รอบคอบ, รู้สำนึก
discreet(adj) สุขุม, ระมัดระวัง, รอบคอบ, พินิจพิเคราะห์, ไตร่ตรอง, ยั้งคิด
heed(vt) สนใจ, เอาใจใส่, ฟัง, ระมัดระวัง, ระวัง
heedless(adj) สะเพร่า, เลินเล่อ, ประมาท, ไม่เอาใจใส่, ไม่ระมัดระวัง
imprudent(adj) ไม่ฉลาด, ไม่ระมัดระวัง, เลินเล่อ, ไม่รอบคอบ, ไม่สุขุม
incautious(adj) ไม่รอบคอบ, ไม่ระมัดระวัง, เลินเล่อ, ประมาท
lookout(n) การเฝ้าดู, การระมัดระวัง, หอคอย, ป้อมยาม, ท่าทาง, ลาง
lookout(vt) ระมัดระวัง, ระวัง, คอยเฝ้า, เตรียมพร้อม
precaution(n) การระมัดระวัง, การป้องกันไว้ก่อน
precautionary(adj) ระมัดระวัง, ป้องกันไว้ก่อน
prudence(n) ความรอบคอบ, ความระมัดระวัง, ความสุขุม, ความพิถีพิถัน
prudent(adj) รอบคอบ, ระมัดระวัง, สุขุม, พิถีพิถัน, ฉลาด
prudential(adj) ฉลาด, รอบคอบ, ระมัดระวัง, สุขุม, มองการณ์ไกล
regardless(adv) โดยไม่ระมัดระวัง, โดยไม่คำนึงถึง, โดยไม่ฟังใคร
scrupulous(adj) ถี่ถ้วน, ละเอียด, รอบคอบ, ระมัดระวัง
studied(adj) รอบคอบ, โดยเจตนา, ระมัดระวัง, มีการศึกษา
vigil(n) การเฝ้าดู, การเฝ้ายาม, ความระมัดระวัง
vigilance(n) ความระมัดระวัง, การเฝ้าดู, การเฝ้ายาม
vigilant(adj) ระมัดระวัง, ตื่นตัว, ไหวตัว, รอบคอบ
wariness(n) ความระมัดระวัง, การเฝ้าดู, ความรอบคอบ
wary(adj) ระมัดระวัง, ไม่น่าไว้ใจ, คอยเฝ้าดู

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
joy ride(คำแสลง) การขับรถเพื่อการสนุกสนานโดยขาดความระมัดระวัง, การขับรถที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ(มักเป็นรถที่ขโมยมา)
wanton(adj) 1. ไม่มีความระมัดระวัง, ไม่มีเหตุผล 2. ป่าเถื่อน, โหดร้าย 3. (ต้นไม้) ขึ้นอย่างไม่ยับยั้ง 4. (ผู้หญิง) ทำตัวเสเพล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
用心[ようじん, youjin] (n) ระมัดระวัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
特に[とくに, tokuni] (adj) [ ADV ] specially, See also: particularly; extraordinarily, Example: ขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตคอมพิวเตอร์ต้องใช้ความระมัดระวังและความพิถีพิถันเป็นพิเศษ

German-Thai: Longdo Dictionary
vorsichtig(adj, adv) อย่างระมัดระวัง เช่น Schwangere Frauen sollen vorsichtig laufen. ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ควรเดือนอย่างระมัดระวัง
Vorsichtsmaßnahme(n) |die, pl. Vorsichtsmaßnahmen| การระมัดระวังไว้ก่อนล่วงหน้า, วิธีการป้องกัน, Syn. Vorsichtsmaßregel
gewissenhaft(adj, adv) ด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความตั้งใจ อย่างมีสติ อย่างระมัดระวัง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sorgfältig { adv }(adv) อย่างระมัดระวัง

French-Thai: Longdo Dictionary
ouvrir l'oeil(phrase) ระมัดระวัง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top