ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ระดับเสียง*

   
99 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ระดับเสียง, -ระดับเสียง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระดับเสียง[N] pitch, Example: หลังจากถ่ายภาพเสร็จ พวกเขาก็ซ้อมร้องเพลงต่อทันทีเพื่อเทียบระดับเสียงในการร้องให้เข้ากับนักแสดง, Count unit: ระดับ
ระดับเสียง[N] volume level, See also: noise level, loudness, Example: เครื่องพรินเตอร์เครื่องนี้มีระดับเสียงประมาณ 45 เดซิเบล, Count unit: เดซิเบล, Thai definition: ความดังของเสียง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กุญแจ ๒น. เครื่องหมายกำหนดระดับเสียงตัวโน้ตตามหลักดนตรีสากล ปรกติเขียนไว้ซ้ายสุดของบรรทัด ๕ เส้น.
ขลุ่ยกรวดน. ชื่อขลุ่ยชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายขลุ่ยเพียงออแต่เล็กกว่า มีระดับเสียงเทียบโน้ตสากล จึงใช้ร่วมบรรเลงกับวงเครื่องสายผสมเครื่องดนตรีสากล.
ตับเพลงน. ชุดเพลงที่นำมารวมบรรเลงและขับร้องติดต่อกันโดยเสียงต่อเนื่อง ระหว่างเพลงมักมีระดับเสียงกลมกลืนกัน มีทั้งอัตราเดียวกันและอัตราผสม ตับหนึ่งบรรเลงประมาณ ๓-๑๐ เพลง เช่น ตับลาวเจริญศรี.
ปี่นอกต่ำน. ชื่อปี่ชนิดหนึ่งที่ใช้ในวงปี่พาทย์ รูปร่างคล้ายปี่นอก แต่มีระดับเสียงต่ำกว่าปี่นอก.
เพียงออระดับเสียงของดนตรีไทยหรือทางเพลง เรียกว่า ทางเพียงออ.
มโหรี ๑น. วงดนตรี ๑ ใน ๓ วงหลักของดนตรีไทย คือ ปี่พาทย์ เครื่องสาย และมโหรี ใช้เครื่องดนตรีครบทั้งดีด สี ตี เป่า (ขลุ่ย) และขับร้อง ระดับเสียงที่ใช้สูงกว่าระดับเสียงวงปี่พาทย์.
ไม้ ๒น. ชื่อเครื่องหมายกำกับตัวอักษร เพื่อบอกระดับเสียง เช่น เรียกว่า ไม้จัตวา, เพื่อบอกชนิดสระ เช่น ไ เรียกว่า ไม้มลาย, เพื่อให้อ่านซํ้า คือ ๆ เรียกว่า ไม้ยมก, หรือเพื่อไม่ให้ออกเสียงอ่าน คือเรียกว่า ไม้ทัณฑฆาต.
ไล่นิ้วก. ไล่ระดับเสียงดนตรีประเภทเครื่องสีเครื่องดีดจากเสียงต่ำไปหาสูงหรือจากเสียงสูงไปหาต่ำเพื่อให้เสียงตรงกับโน้ตเพลง.
ไล่ลูกฆ้องก. ตีไล่เสียงเพื่อตรวจหาระดับเสียงลูกฆ้องที่ไม่ถูกต้อง
ไล่ลูกระนาดก. ตีไล่เสียงเพื่อตรวจหาระดับเสียงลูกระนาดที่ไม่ถูกต้อง.
ไล่เสียงก. ไล่ระดับเสียงดนตรีจากเสียงต่ำไปหาสูงหรือจากเสียงสูงไปหาต่ำ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนบรรเลง หรือเพื่อหาเสียงที่ถูกต้อง.
วรรณยุกต์, วรรณยุตน. ระดับเสียงสูงต่ำของคำในภาษาไทย มี ๕ เสียง คือ เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา มีรูปเครื่องหมายบอกระดับของเสียงอยู่เบื้องบนอักษร ๔ รูป คือ  (ไม้เอก)  (ไม้โท)  (ไม้ตรี)  (ไม้จัตวา).
หลงเรียกเสียงที่แผดดังผิดปรกติ หรือเสียงที่ผิดระดับเสียงดนตรี ว่า เสียงหลง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pitchระดับเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
pitch meterเครื่องวัดระดับเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
AVC (automatic volume control)เอวีซี (การควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic volume control (AVC)การควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ (เอวีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voice-grade channelช่องสัญญาณช่วงระดับเสียงพูด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
voice-grade lineสายสัญญาณช่วงระดับเสียงพูด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Speech Viewerโปรแกรมฝึกพูด, โปรแกรมที่ใช้ในการฝึกพูดแก่ผู้ที่ไม่ได้ยินเสียงพูดของตนเอง โดยโปรแกรมจะฝึกผู้พูดให้ออกเสียงแต่ละเสียงถูกต้องโดยการให้ "มองเห็น" สิ่งที่กำลังพูด การฝึกประกอบด้วย เรื่อง ความดัง ระดับเสียงสูง ต่ำ เสียงก้อง เสียงไม่ก้อง  และการฝึกเสียงตามหน่วยเสียงที่กำหนด ซึ่งอาจจะเริ่มต้นที่ ๑ หน่วยเสียง ไปจนถึง ๔ หน่วยเสียง โปรแกรมนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทไอบีเอ็ม จำกัด [Assistive Technology]
Background Noise Levelระดับเสียงพื้นฐาน
ค่าระดับเสียงที่ตรวจวัดขณะไม่มีแหล่งกำเนิดเสียง [สิ่งแวดล้อม]
Decibelหน่วยของระดับเสียง
หน่วยของระดับเสียงโดยแสดงค่าเป็น 10 เท่าของพลังงานเสียงในรูปแบบของการคำนวณ โดยใช้ logarithmic ฐาน 10 เช่น 20 dB จะดังเป็น 100 (10*10) เท่าของ 0 dB [สิ่งแวดล้อม]
Sound Exposure Level ระดับเสียงที่สัมผัส
ตัวเลขจำนวนหนึ่งที่แสดงระดับพลังงานเสียงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์หนึ่งๆ ซึ่งถูกย่อให้อยู่ในช่วง 1 วินาที [สิ่งแวดล้อม]
Musical intervals and scalesระดับเสียงและบันไดเสียงดนตรี [TU Subject Heading]
Noise Level Meter มาตรระดับเสียง
เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน ฉบับที่ 651 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า ซึ่งเรียกโดยย่อว่า ไอ อี ซี (International Electrotechnical Commission, IEC) หรือเครื่องวัดระดับเสียงอื่นที่เทียบเท่ามาตรฐาน ฉบับที่ 651 [สิ่งแวดล้อม]
Audio Dosimeter Calibratorเครื่องปรับระดับเสียง [การแพทย์]
Doppler effectปรากฏการณ์ดอปเพลอร์, การเปลี่ยนความถี่ของเสียงหรือระดับเสียงที่ผู้รับฟังได้ยิน เนื่องจากการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับผู้รับฟัง เช่น เมื่อรถพยาบาลเล่นเข้ามาใกล้ เราจะได้ยินเสียงไซเรนมีความถี่สูงกว่าเมื่อแล่นห่างออกไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pitchระดับสูงต่ำของเสียง, สมบัติของเสียงซึ่งเป็นเสียงทุ้มและเสียงแหลม ระดับเสียงสัมพันธ์กับความถี่  เช่น เสียงแหลมเป็นเสียงที่มีความถี่มากจึงเป็นเสียงที่มีระดับเสียงสูง เสียงทุ้มเป็นเสียงที่มีความถี่น้อยจึงเป็นเสียงที่มีระดับเสียงต่ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A series of higher tones.ระดับเสียงที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง August Rush (2007)
He sets his effects to receive that guitar level in a particular way.เขาปรับเอฟเฟกต์ของเขาไว้ เพื่อให้รับ ระดับเสียงของกีตาร์ในลักษณะที่ต้องการ It Might Get Loud (2008)
Knowing that there was a threshold. to volume,ผมรู้ว่ามันมีข้อจำกัด เกี่ยวกับระดับเสียง It Might Get Loud (2008)
Hit the pitch!ระดับเสียงระวังหน่อย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
She used a variable band inversion, so the wave is broken up into hundreds of small sections, each section scrambled with different frequency sequencing.เธอใช้แถบเสียงแทรกซ้อน ดังนั้นคลื่นเสียง เลยแตกกระซ่านออกเป็นแถบๆ นับร้อยๆ แล้วแต่ละแถบเสียง ก็แตกพร่าไปหมด คลื่ีนระดับเสียงแต่ละห้วงจังหวะ ที่แตกต่างกันออกไปอีก The Boy with the Answer (2010)
But what I lack in pitch,แต่ฉันไม่รู้การแบ่งระดับเสียง Duets (2010)
Like having seven octaves! Clean and Clear!เหมือนมีเจ็ดระดับเสียง คลีนแอนเคลีย! Episode #1.10 (2010)
Can you try to reduce the volume a little bit?คุณสามารถพยายามลด ระดับเสียงลงอีกหน่อยได้ไหมคะ? Episode #1.4 (2010)
"Sounds of Nature," Volume 4, "Soothing Seas.""เสียงของธรรมชาติ" ระดับเสียง 4, "Soothing Seas" How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Drag the last note.ยึดระดับเสียงที่มี Episode #1.20 (2011)
It's almost over, Gyu Won. The key point is here.รีบๆเล่นให้จบ ใกล้จะถึงระดับเสียงดั้งเดิมของควาอิแล้ว You've Fallen for Me (2011)
I am confident that we will find eight super-hot girls with bikini-ready bodies who can harmonize and have perfect pitch.ฉันมั่นใจ ว่าเราจะต้องหา แปดสาวที่ร้อนแรง พร้อมกับบิกินี่ คนที่จะสามารถประสานเสียงและ มีระดับเสียงที่สุดยอด โอเค? Pitch Perfect (2012)
Is there a volume control for this thing?มันมี ที่ปรับระดับเสียงไหม ค่ะสำหรับพวกนี้ Fast Times (2012)
The chromatic scale consists of 12 tones.มาตรวัดความผันแปรของเสียง ประกอบด้วย 12 ระดับเสียง Music of the Spheres (2012)
Arranged in time and sequence, these 12 simple tones create an infinite variety of music.ปรับแต่งในช่วงเวลาและเรียงลำดับกัน ระดับเสียงธรรมดา 12 ระดับนี้ ได้สร้างสรรค์เสียงดนตรีอันหลากหลายไม่สิ้นสุด Music of the Spheres (2012)
Harmony and dissonance, tension and resolution-- all can be described by the mathematical ratios between tones.สอดประสานและไม่สอดคล้อง เคร่งเครียดและคมชัด ทั้งหมดนี่ถูกบรรยายได้ ด้วยอัตราส่วนทางคณิตศาสตร์ ระหว่างระดับเสียง Music of the Spheres (2012)
JORDAN: (AT LOW VOLUME) You don't have to do this.จอร์แดน: (ระดับเสียงเบา) คุณไม่ได้มีการทำเช่นนี้. The Call (2013)
It can generate any pitch throughout its range...สามารถตั้งระดับเสียงได้ทุกๆเสียง ทุกส่วนลำดับแถวของมัน Fromage (2013)
We didn't miss it.กำหนดระดับเสียงที่เราได้ยิน Hiding in the Light (2014)
Lady's baby grand is flat, so...เปียโนของคุณผู้หญิงเขาไม่มี ระดับเสียงสูงต่ำน่ะ เพราะงั้น... Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระดับเสียง[n. exp.] (radap sieng) EN: volume level ; noise level ; loudness ; pitch   FR: volume [m] ; niveau du son [m] ; hauteur de son [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clef[N] สัญลักษณ์ที่ใช้เริ่มในการเขียนโน้ต เพื่อบอกระดับเสียง (เช่น กุญแจซอล)
depth[N] เสียงต่ำ, See also: ระดับเสียงต่ำ, Syn. lowness
diatonic[ADJ] เกี่ยวกับระบบเสียงคู่แปดหรือระดับเสียงเต็มรูป(ทางดนตรี)
enharmonic[ADJ] (ตัวโน้ต) ซึ่งมีระดับเสียงเท่ากันแม้ว่าจะเป็นโน้ตคนละตัว (ทางดนตรี), Syn. diatonic
fa[N] ระดับเสียงที่ 4 ของโน้ตดนตรี (ซึ่งปกติมี 7 ระดับเสียง), See also: ระดับเสียง ฟา
key[N] ระดับเสียง, See also: ระดับเสียงของโน้ตดนตรี, Syn. music scale
keynote[N] ระดับเสียงหลัก
modulate to[PHRV] เปลี่ยนระดับเสียงไปเป็น (ดนตรี)
major scale[N] ระดับเสียงหลัก (ทางดนตรี), Syn. scale
mezzo[N] ระดับเสียงระหว่าง soprano และ contralio, Syn. medium, medial, mean, middle
monotonic[ADJ] เกี่ยวกับการเปล่งระดับเสียงเดียว, See also: ซึ่งพูดเสียงเดียวต่อเนื่อง, Syn. monotonous
monotonously[ADV] อย่างเปล่งระดับเสียงเดียว, Syn. incessantly, regularly
monotonousness[N] การเปล่งระดับเสียงเดียว
off-key[ADJ] นอกคีย์ดนตรี, See also: (เสียง) ไม่ถูกต้อง, ไม่ได้ระดับเสียง, ไม่เหมาะสม
pitch[VT] ตั้งระดับเสียง
pitch[N] ระดับเสียง
seventh[N] ระดับเสียงที่เจ็ด, Syn. chord
si[N] ระดับเสียงระดับที่ 7 ในการเล่นดนตรี
sostenuto[ADV] รักษาระดับเสียง
superdominant[N] ระดับเสียงที่หกของบันไดเสียง
tonal[ADJ] เกี่ยวกับระดับเสียง
tone[N] ระดับเสียง, See also: เสียงสูงต่ำ, Syn. pitch, timbre
tone[VI] พูดหรือออกเสียงด้วยระดับเสียงหนึ่ง
tonic[N] โน้ตตัวแรกในระดับเสียง
treble[ADJ] เกี่ยวกับระดับเสียงที่สูงที่สุด
treble[N] ระดับเสียงที่สูงที่สุด
wobble[VI] สั่น (ระดับเสียงหรือความดังเสียง), Syn. tremble, quaver
wow[N] ความแปร่งหรือความแปรปรวนของระดับเสียงที่บันทึกเทป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chromaticadj. เกี่ยวกับสีหรือสารสี,เกี่ยวกับระดับเสียงผันแปร
chromaticism(โครแมท'ทิซิสซึม) n. การใช้ระดับเสียงที่ผันแปร
depth(เดพธฺ) n. ความลึก,ความซับซ้อน,ความรุนแรง,ความคิดลึกซึ้ง,ความเข้มข้น,ความต่ำของระดับเสียง,ส่วนลึก, -Phr. (in depth อย่างยิ่ง,เต็มที่) adj. มาก,ละเอียด, Syn. bottom ###A. surface
key(คี) n. ลูกกุญแจ,กุญแจ,กุญแจไขรหัส,กุญแจไขปัญหา,คู่มือ,คำไขปัญหา,อุปกรณ์,หัวใจ,สิ่งสำคัญ,คานดีดแป้นเปียโน,แป้นอักษรที่นิ้วกดของเครื่องพิมพ์ดีด,ระดับเสียง,น้ำเสียง,สลัก,หินโค้ง adj. สำคัญ,แก่นสาร,หัวใจ. vt. ใส่ลิ่ม,ใส่สลัก,ปรับ,ปรับสี,ปรับภาพ,ปรับเสียง,ใช
lower(โล'เออะ) {lowered,lowering,lowers} vt. ทำให้ต่ำลง,ลดลง,ลดเสียง,ทำให้ต่ำต้อย,ลดเกียรติ,ทำให้ระดับเสียงต่ำลง. vi. ลดลง,น้อยลง,จมลง, (ท้องฟ้า) มืดลง,มืดมน,ขมวดคิ้ว,บูดบึ้ง. n. ท้องฟ้ามืดลง,ลักษณะอาการที่คุกคาม,การขมวดคิ้ว,หน้าตาบูดบึ้,ฟันล่าง,ขากรรไกรล่าง.
off-key(ออฟ'คี) adj. ผิดเสียง,ผิดระดับเสียง,ผิดปกติ,ค่อนข้างหยาบโลน
pitch(พิทชฺ) vt. กาง (เต็นท์) ,ตั้ง (ค่าย) ,โยน,ขว้าง,เหวี่ยง,กำหนด,ยืน,ประจำ,เร่ขาย,ตั้งโชว์สินค้า,ปูทาง,เล่านิยาย. vi. ถลำไปข้างหน้า,โยน,ขว้าง,เอียง,ราดด้วยลาดมยางมะตอย -Phr. (pitch in ร่วมด้วย เริ่มทำงานอย่างขะมักเขม้น) n. ระดับ,ระดับเสียง,ยางมะตอย,น้ำมันดิบ,ยางไม้,ตำแหน่ง,ความลาด,จุดสูงสุด,ความบิดของใบพัด,ที่ตั้งแผงลอย,ช่วงระยะห่างของเกลียว,สถานที่แสดง
scale 2(สเคล) n. การแบ่งเป็นชั้น ๆ ,การแบ่งเป็นขีด ๆ ,มาตราส่วน,มาตราส่วนแผนที่,มาตราการนับ,ไม้บรรทัดที่มีเส้นแบ่ง,เครื่องวัดที่มีเส้นแบ่ง,ระดับเสียง,ระดับชั้น,อัตรา,ความใหญ่เล็ก,ระบบเลื่อนชั้น,ขั้นบันได vt. ขั้นบันได,ปีนไต่,บรรลุผล,ทำตามขั้นตอน,วัดตามขั้นตอน,วัดด้วยไม้บรรทัด
sharp(ชาร์พ) adj. คม,คมกริบ,ชัด,ชัดเจน,แจ๋ว,เฉียบแหลม,เฉียบขาด,เข้มงวด,เย็นเฉียบ,เผ็ดร้อน,ฉุน,รุนแรง,เสียดแทง,แสบแก้วหู,กะทันหัน,ฉับพลัน,แหลมคม,ว่องไว,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม, (เสื้อผ้า) ทันสมัย,ไม่ออกเสียง,เสียงสูงข้างเดียว vt.,vi. เพิ่มระดับเสียงครึ่งเสียง adv. เสียงสูง
sol(ซอล,โซล) n. ระดับเสียงที่5ของบันได,เสียงดนตรีG., Syn. so
transpose(แทรนซฺโพซ') vt. เปลี่ยนตำแหน่ง,สับเปลี่ยนตำแหน่ง,ย้ายตำแหน่งสมการ,ขนย้าย,ขนส่ง,เปลี่ยนระดับเสียง. vi. เปลี่ยนระดับเสียง,เปลี่ยนทำนองเพลง., See also: transposability n. transposable adj. transposer n.
treble(เทรบ'เบิล) adj.,n.,vt.,vi. (เพิ่ม,กลายเป็น) สามเท่า,สามชั้น,สามหน,ตรีคูณ,สามอย่าง,สามประการ,ระดับเสียงที่สูงสุด,นักร้องเสียงสูง,เครื่องดนตรีเสียงสูง, See also: trebly adv.
unisonant(ยูนิโซ'นันท,-นัส) adj. พร้อมเพรียงกัน,มีระดับเสียงเดียวกัน,สอดคล้องกัน.
unisonous(ยูนิโซ'นันท,-นัส) adj. พร้อมเพรียงกัน,มีระดับเสียงเดียวกัน,สอดคล้องกัน.
volume(วอล'ลิม) n. ปริมาตร,จำนวนมาก,ปริมาณ,ทั้งหมด,เล่ม,ฉบับ,ระดับเสียง,ชุดแผ่นเสียง,ความดังของเสียง, Syn. tome,book

English-Thai: Nontri Dictionary
alto(n) ระดับเสียงของนักร้อง
key(n) ลูกกุญแจ,เงื่อนไข,แป้นอักษร,หัวใจ,ระดับเสียง,สลัก,คู่มือ
keynote(n) ระดับเสียง,ใจความสำคัญ,จุดสำคัญ,ประเด็นสำคัญ
pitch(n) ระดับเสียง,ชัน,น้ำมันดิบ,ที่มั่น,ที่ประจำ,ที่ขายของ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
音量[おんりょう, onryou] (n) ระดับเสียง, See also: R. volume

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top