Search result for

*ยุ้ง*

(107 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ยุ้ง,-ยุ้ง-, *ยุ้ง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุ้งข้าว    [N] barn, See also: granary, Syn. ยุ้ง, Example: เรือนไทยในภาคอีสานแต่ละหลังจะมียุ้งข้าวของตนเองห่างจากตัวเรือนประมาณ 1-4 เมตร, Count unit: หลัง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างสำหรับเก็บข้าวเปลือก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกี่ยวดองหนองยุ่งว. เกี่ยวดองกันอย่างซับซ้อน.
ท้องยุ้งพุงกระสอบน. คนกินจุผิดปรกติ.
ท้องยุ้งพุงกระสอบว. ที่กินจุผิดปรกติ.
ยุ่งว. อาการของสิ่งที่เป็นเส้นเป็นฝอยสับสนพัวพันกันถึงกับต้องสางจึงจะเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ เช่น ผมยุ่ง ไหมพันกันยุ่ง, ไม่เรียบร้อย เช่น เขียนหนังสือยุ่งอ่านไม่ออก ข้าวของปนกันยุ่ง, อาการที่ทำให้สับสน เช่น ทำเรื่องยุ่ง, เรียกผู้ที่ชอบทำให้สับสนวุ่นวาย ว่า ตัวยุ่ง.
ยุ่งก. เข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันโดยไม่จำเป็น เช่น อย่าไปยุ่งเรื่องของเขา อย่าไปยุ่งกับเขา, มีธุระพัวพันมาก เช่น กำลังยุ่งอย่ามากวนใจ, วุ่นวายไม่เป็นปรกติ เช่น ยุ่งกันไปทั้งบ้าน.
ยุ่งขิงว. ยุ่งมาก, นุงนัง, สับสนวุ่นวาย.
ยุ่งใจก. กังวลวุ่นวายใจ เช่น เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ทำให้ยุ่งใจได้.
ยุ่งยากว. สลับซับซ้อนสางออกยาก เช่น ปัญหาการเงินยุ่งยาก.
ยุ่งยิ่งก. ยุ่งจุก ๆ จิก ๆ เช่น ยุ่งยิ่งเรื่องปัญหาครอบครัว.
ยุ่งสมองก. ทำให้ความคิดสับสน เช่น อย่าเอาเรื่องนี้มาคิดให้ยุ่งสมอง.
ยุ่งเหมือนยุงตีกันว. ยุ่งเหยิง, สับสนปนเปกัน.
ยุ่งเหยิงว. ยุ่งกันใหญ่, วุ่นวายไม่มีระเบียบ, เช่น การจลาจลทำให้บ้านเมืองยุ่งเหยิง.
ยุ้งน. สิ่งปลูกสร้างสำหรับเก็บข้าวเปลือกข้าวโพดเป็นต้นประจำบ้าน.
หน้ายุ่งว. มีสีหน้าว่ามีความยุ่งยากลำบากใจเพราะมีงานมากเสียจนไม่รู้จะทำอะไรก่อนอะไรหลังเป็นต้น.
กระจุยว. กระจายออกยุ่งไม่เป็นระเบียบ, นิยมใช้เข้าคู่กับ กระจุก เป็น .
กระจุยกระจายว. กระจายยุ่งเหยิง.
กระเซิงว. ยุ่งเหยิง, รุงรัง, เช่น ผมเป็นกระเซิง.
กระสุงกระสิงก. สุงสิง, ยุ่ง, ข้องแวะ.
กฤษฎาญชลี(กฺริดสะดานชะลี) ก. มีอัญชลีอันกระทำแล้ว, กระทำอัญชลี, เช่น กฤษฎาญชลียะยุ่งแล (ม. คำหลวง ทศพร), ในวรรณคดีแผลงไปเป็นรูปต่าง ๆ คือ กฤษฎาญชลิต เช่น กฤษฎาญชลิตไหว้ (มาลัยคำหลวง), กฤษฎาญชวลิตวา เช่น อันว่ากฤษฎาญชวลิตวา (มาลัยคำหลวง), กฤษฎาญชวลิศ เช่น อนนว่าเจ้าสากลกฤษฎาญชวลิศท่านธแล้ว (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์), กฤษฎาญชวเลศ เช่น ถวายกฤษฎาญชวเลศ ทูลแถลงเหตุนุสนธ์ (เพชรมงกุฎ), กฤษฎาญชุลี เช่น กฤษฎาญชุลีน้อม (ฉันทลักษณ์).
กลุ้ม ๒(กฺลุ้ม) ก. รู้สึกอัดอั้นยุ่งใจ เช่น คิดไม่ออกกลุ้มเหลือเกิน.
กลุ้มอกกลุ้มใจก. รู้สึกกังวลเป็นทุกข์หรือยุ่งยากใจ.
กะนัดน. ไม้แบน ๒ อันนอกตะกอ สำหรับขัดเส้นด้ายเพื่อกันด้ายยุ่ง.
ก้าวก่ายก. ล่วงลํ้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวหน้าที่ผู้อื่น, เหลื่อมลํ้าไม่เป็นระเบียบ เช่น งานก้าวก่ายกัน.
เกี่ยวก. อาการที่สิ่งงอเป็นขอเกาะติดหรือเหนี่ยวไว้ เช่น ทอดสมอให้เกี่ยวแง่หินไว้, เอาของที่มีลักษณะเช่นนั้นเกาะติดหรือเหนี่ยวไว้ เช่น เอาขอเกี่ยว, ติดต่อผูกพัน, แตะต้อง, ยุ่งเกี่ยว, ข้องแวะ, เช่น เรื่องนี้อันตรายมากอย่าเอาตัวเข้าไปเกี่ยวเลย, เกี่ยวข้อง ก็ว่า
เกี่ยวข้องก. ติดต่อผูกพัน, แตะต้อง, ยุ่งเกี่ยว, ข้องแวะ, เกี่ยว ก็ว่า.
ไก่เขี่ยว. หวัด, ยุ่งจนเกือบอ่านไม่ออก, (มักใช้แก่ลายมือ).
ขยุกขยุย(ขะหฺยุกขะหฺยุย) ว. ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ.
ขวาด ๒(ขฺวาด) ว. วุ่น, ยุ่ง, เช่น มันจะมาเตือนตั้งก่อความขวาด (ม. ร่ายยาว ชูชก).
งงก. ฉงน, คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ทำอะไรไม่ถูกเพราะยังตั้งสติไม่อยู่
ง่าย ๆว. ธรรมดา ๆ, ไม่ยุ่งยาก.
จุ้นจ้านก. เข้าไปยุ่งเกี่ยวในสถานที่หรือในเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวจนน่าเกลียด, (ปาก) จุ้น.
ไจน. ด้ายหรือไหมที่แยกจากเข็ดแล้วมัดผูกไว้เพื่อไม่ให้ยุ่ง, ลักษณนามเรียกด้ายหรือไหมที่แยกออกจากเข็ดแล้วเช่นนั้น เช่น ด้ายไจหนึ่ง ด้าย ๒ ไจ.
ซับซ้อนก. ปะปนทับกันอยู่หลายชั้น เช่น เอกสารกองซับซ้อนอยู่บนโต๊ะ, ยุ่งยากสับสนสะสางยาก เช่น คดีซับซ้อน.
ดินพอกหางหมูน. งานหรือหนี้สินเป็นต้นที่คั่งค้างพอกพูนขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้ต้องลำบากหรือยุ่งยากเดือดร้อน.
ตะล่อม ๒น. อัตราตวงของโบราณ มีพิกัดเท่ากับ ๔ เกวียน, และ ๕ ตะล่อม เป็น ๑ ยุ้ง.
เต็มทีเหลือเกิน, เหลือทน, เช่น ยุ่งเต็มที จนเต็มที.
แตะต้องก. ถูกต้องแต่เบา ๆ หรือเพียงนิดหน่อย, โดยปริยายหมายความว่า ยุ่งเกี่ยว, เกี่ยวข้อง, เช่น ผมไม่เคยแตะต้องการพนัน.
ทำงนก. ห่วงใย, ยุ่งใจ.
ทุลักทุเลว. อาการที่เป็นไปอย่างขลุกขลัก ยุ่งยาก วุ่นวาย ไม่เป็นระเบียบ.
ธัญโกศน. ฉางข้าว, ยุ้งข้าว.
น่องแน่ง ๒ว. ติดกันนุงนัง, เกี่ยวเนื่องกันยุ่ง, ผูกติดกันและห้อยแขวนอยู่ (ปาเลกัว), เช่น ให้เอามันผู้ลอบทำแก่ท่านนั้นมาจำน่องแน่ง เอาขึ้นขาหย่างประจารปลงลงทวนด้วยลวดหนัง ๓๐ ที (สามดวง)
นัว ๑ว. ยุ่ง, นุง.
นัวเนียก. เข้าไปใกล้ชิด เช่น เขามานัวเนียกับลูกสาวบ้านนี้, เกี่ยวพันกันยุ่ง เช่น สองตระกูลนี้ลำดับญาติกันไม่ถูก เพราะนัวเนียกันไปหมด.
นุงว. ยุ่ง, นุ่ง ก็ว่า.
นุงถุงว. ยุ่งเหยิง.
นุงนังว. มากมายพัลวัน เช่น ลูกหลานนุงนัง หนี้สินนุงนัง, พันกันยุ่ง เช่น ด้ายยุ่งนุงนัง.
นุ่ง ๒ว. ยุ่ง, นุง ก็ว่า.
ปนเปว. ปนกันยุ่งจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร.
ปมน. เนื้อที่เป็นปุ่มขึ้นตามตัว, ขอดของผ้าหรือเชือก, ข้อยุ่งที่แก้ยาก.
ประดักประเดิดว. รี ๆ รอ ๆ, ที่ทำให้รู้สึกลำบากยุ่งยากกายหรือใจ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเข้ายุ่ง[n.] (kān khao yung) EN: insertion   
การยุ่งยาก[n.] (kān yungyāk) FR: agitation [f]
ข้อยุ่งยาก[n.] (khøyungyāk) EN: difficulty ; crux   
ความยุ่งยาก[n.] (khwām yungyāk) EN: trouble ; difficulty ; hassle   FR: complication [f]
ความยุ่งเหยิง[n.] (khwām yungyoēng) EN: complexity ; disorderliness ; complication ; intricateness   FR: désordre [m[ ; pagaille [f]
ปะปนกันยุ่ง[adj.] (papon kan yung) FR: embrouillé ; confus
ผีเสื้อลายตลกขีดยุ่ง[n. exp.] (phīseūa lāi talok khīt yung) EN: Intricate Jester   
ผมยุ่ง[adj.] (phom yung) EN: disheveled   FR: ébouriffé ; hirsute
ผู้ก่อการยุ่งยาก[n. exp.] (phū kø kān yungyāk) FR: agitateur [m] ; agitatrice [f]
ปนกันยุ่ง[adj.] (pon kan yung) FR: embrouillé ; confus
ทำให้ยุ่งยาก[v. exp.] (thamhai yungyāk) EN: complicate   FR: compliquer
อย่ายุ่ง[v. exp.] (yā yung) FR: ne te mêles pas de ça
ยุ้งฉาง[n.] (yung) EN: barn ; silo ; storehouse   FR: grange [f]
ยุ่ง[v.] (yung) EN: be disheveled ; be tousled ; be entangled ; be in disorder ; be in a mess ; be in confusion   
ยุ่ง[v.] (yung) EN: meddle   FR: s'ingérer
ยุ่ง[adj.] (yung) EN: busy ; full ; occupied   FR: occupé ; affairé
ยุ่ง[X] (yung) EN: messy ; in disorder ; in a mess ; in confusionj   FR: en désordre
ยุ้ง[n.] (yung) EN: barn ; silo ; storehouse   
ยุ้งฉาง[n.] (yung chāng) EN: barn   FR: grange [f]
ยุ้งฉาง[v.] (yung chāng) EN: garner   FR: engranger
ยุ่งด้วย[v. exp.] (yung dūay) FR: se mêler de ; s'immiscer
ยุ่งเกี่ยว[v.] (yungkīo) EN: associate with   
ยุ่งเกี่ยว[adj.] (yungkīo) FR: impliqué ; mêlé
ยุ่งมาก[v. exp.] (yung māk) EN: be very busy   FR: être très occupé
ยุ่งวุ่นวาย[v. exp.] (yung wunwāi) EN: jumble   
ยุ่งยาก[adj.] (yungyāk) EN: complicated ; complex ; involved ; convoluted ; labyrinthine   FR: compliqué ; complexe ; inextricable ; labyrinthique
ยุ่งยากใจ[adv.] (yungyākjai) EN: awkwardly   
ยุ่งยิ่ง[adv.] (yungying) EN: restlessly   
ยุ่งเหยิง[v.] (yungyoēng) EN: be confused ; be chaotic ; rush in a disorderly manner   
ยุ่งเหยิง[X] (yungyoēng) FR: pêle-même ; chamboulé
ยุ่งอยู่[v. exp.] (yung yū) EN: be busy   FR: être occupé
ยุ่งอยู่กับ[v. exp.] (yung yū kap ngān) EN: be absorbed in   FR: s'absorber dans
ยุ่งอยู่กับงาน[v. exp.] (yung yū kap ngān) EN: be busy with one's work   FR: s'absorber dans son travail
ยุ่ง ๆ หน่อย[adj.] (yung-yung nøi) EN: be rather busy   FR: être assez occupé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barn [N] ยุ้งฉาง, See also: ฉาง, ยุ้งข้าว, โรงนา, Syn. barnyard
barnyard [N] บริเวณที่เก็บยุ้งข้าว, Syn. barn
ensilage [N] การเก็บเกี่ยวพืชสีเขียวที่เป็นอาหารสัตว์มาหมักไว้ในยุ้งฉางเพื่อใช้ในภายหลัง
ensilage [VT] หมักหญ้าหรือพืชสีเขียวที่เป็นอาหารสัตว์ในยุ้งฉาง, Syn. ensile
ensilage [N] อาหารสัตว์ที่เป็นพืชสีเขียวที่หมักไว้ในยุ้งฉาง, Syn. silage
ensile [VT] หมักหญ้าหรือพืชสีเขียวที่เป็นอาหารสัตว์ในยุ้งฉาง, Syn. ensilage
garner [N] ยุ้งฉาง
granary [N] ยุ้งฉาง, See also: ยุ้ง, ฉาง, Syn. bin, barn
grange [N] ยุ้งฉาง, See also: โรงนา, Syn. barn, granary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barn(บาร์น) n. ยุ้งข้าว
barnyard(บาร์น'ยาร์ด) n. ลานยุ้งข้าว
buckern. ม้าที่กระโดดหลังโก่ง,คนงานยุ้งฉาง,คนงานตักถ่านหินหรือยกของ
garner(การ์'เนอะ) vt. สะสม,เก็บรวบรวม,ได้. n. ยุ้ง,ฉาง,สิ่งที่เก็บสะสมไว้, Syn. gather
granary(เกร'นะรี,แกรน'นะริ) n. ยุ้งข้าว,ฉางข้าว,บริเวณที่ผลิตข้าวได้มากมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
barn(n) ยุ้งข้าว,ยุ้งฉาง,โรงนา
barnyard(n) ลานหน้าโรงนา,ลานยุ้งข้าว
garner(n) ที่เก็บของ,ยุ้ง,ฉาง
granary(n) ยุ้ง,ฉาง
grange(n) ฉาง,ยุ้ง,ไร่นา,ฟาร์ม
silo(n) ไซโล,ยุ้ง,ฉาง
storehouse(n) โกดัง,ร้าน,ยุ้ง,ฉาง,คลังสินค้า,แหล่งขุมทรัพย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[うまや, umaya] (n) คอกสัตว์,ยุ้งฉาง,โรงเก็บหญ้าแห้ง

Are you satisfied with the result?

Go to Top