ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ยืม*

   
265 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ยืม, -ยืม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืม[V] borrow, Syn. ขอยืม, Thai definition: ใช้ในการลบเลข ถ้าเลขตัวตั้งในหลักใดน้อยกว่าเลขที่จะนำมาลบ ให้นำเลขจากหลักสูงถัดไปมาเพิ่มเลขตัวตั้งเพื่อให้มากพอที่จะลบได้
ยืม[V] borrow, Syn. ขอยืม, Ant. คืน, ใช้คืน, Example: คำไทยของเราบางคำต้องยืมภาษาอื่นมาใช้ โดยเฉพาะภาษาบาลีและสันสกฤต, Thai definition: ขอสิ่งของ เงิน เป็นต้น มาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้คืน, นำของของผู้อื่นมาใช้เป็นของตน
ขอยืม[V] borrow, Syn. ยืม, Ant. คืน, Example: นักศึกษาขอยืมหนังสือจากห้องสมุดได้ครั้งละ 2 อาทิตย์, Thai definition: ขอสิ่งของหรือเงินทองมาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง แล้วคืนให้หรือใช้คืนภายหลัง
การยืม[N] borrowing, Syn. การขอยืม, Example: นักศึกษากำลังอ่านระเบียบการยืมหนังสือในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย, Thai definition: การขอสิ่งของ เงิน เป็นต้น มาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้คืน, การนำของของผู้อื่นมาใช้เป็นของตน เช่น ยืมคำในภาษาบาลีมาใช้ ยืมวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้ ยืมความคิด
กู้ยืม[V] borrow, See also: take on loan, Syn. กู้, Example: รัฐบาลจัดให้มีเงินทุนประกอบอาชีพเพื่อให้คนว่างงานสามารถกู้ยืม นำไปประกอบอาชีพได้, Thai definition: ยืมเงินโดยให้ดอกเบี้ย
ผู้ยืม[N] borrower, Syn. ผู้ขอยืม, คนยืม, Ant. ผู้ให้ยืม, Example: เมื่อยืมหนังสือ ทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ยืมไว้ด้วยทุกครั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่นำของผู้อื่นมาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้คืน
ให้ยืม[V] lend, Ant. ยืม, ขอยืม, Example: เจ้าของร้านเอื้อเฟื้อให้ยืมสถานที่โดยไม่คิดค่าเช่า
ให้ยืม[V] lend, Ant. ยืม, ขอยืม, Example: เจ้าของร้านเอื้อเฟื้อให้ยืมสถานที่โดยไม่คิดค่าเช่า
หยิบยืม[V] borrow, Syn. ยืม, ขอยืม, Example: แม่ต้องหยิบยืมเขาเป็นประจำเพราะเงินเดือนพ่อไม่เคยเหลือเลย, Thai definition: ยืมมาใช้ชั่วคราว
การหยิบยืม[N] borrowing, Syn. การยืม, Example: ศาสตร์ สาขา อื่น อีก ด้วย แม้ว่า ใน ปัจจุบันวิจัยของศาสตร์สาขาต่างๆ มีการหยิบยืมทฤษฎีของกันและกันมาใช้ร่วมกันมากขึ้น, Thai definition: การยืมมาใช้ชั่วคราว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กู้ ๒, กู้ยืมก. ยืมเงินโดยให้ดอกเบี้ย.
ขอยืมก. ขอสิ่งของ เงิน เป็นต้น มาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้คืน, นำของของผู้อื่นมาใช้เป็นของของตน เช่น ขอยืมคำในภาษาบาลีมาใช้ ขอยืมวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้ ขอยืมความคิด, (คณิต) ในการลบเลข ถ้าเลขตัวตั้งในหลักใดน้อยกว่าเลขที่จะนำมาลบ ให้นำเลขจากหลักสูงถัดไปมาเพิ่มเลขตัวตั้งเพื่อให้มากพอที่จะลบได้ เช่น ๔๓ - ๕ ในที่นี้ ๕ ลบจาก ๓ ไม่ได้ ๓ ต้องขอยืม ๔ ซึ่งเป็นหลักสิบมา ๑ รวมเป็น ๑๓ แล้วลบออกเสีย ๕ เหลือ ๘ ๔ เมื่อถูกขอยืมไป ๑ ก็เหลือ ๓ ผลลัพธ์ ๓๘, ยืม ก็ว่า.
ยืมก. ขอสิ่งของ เงิน เป็นต้น มาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้คืน, นำของของผู้อื่นมาใช้เป็นของตน เช่น ยืมคำในภาษาบาลีมาใช้ ยืมวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้ ยืมความคิด
ยืมในการลบเลข ถ้าเลขตัวตั้งในหลักใดน้อยกว่าเลขที่จะนำมาลบ ให้นำเลขจากหลักสูงถัดไปมาเพิ่มเลขตัวตั้งเพื่อให้มากพอที่จะลบได้ เช่น ๔๓ - ๕ ในที่นี้ ๕ ลบจาก ๓ ไม่ได้ ๓ ต้องยืม ๔ ซึ่งเป็นหลักสิบมา ๑ รวมเป็น ๑๓ แล้วลบออกเสีย ๕ เหลือ ๘ ๔ เมื่อถูกยืมไป ๑ ก็เหลือ ๓ ผลลัพธ์ ๓๘, ขอยืม ก็ว่า.
ยืมจมูกคนอื่นหายใจก. อาศัยผู้อื่นมักไม่สะดวก, พึ่งจมูกคนอื่นหายใจ หรือ เอาจมูกผู้อื่นมาหายใจ ก็ว่า.
ยืมชื่อก. อาศัยชื่อผู้อื่นไปเป็นประโยชน์ตน เช่น ยืมชื่อคนมีชื่อเสียงไปอ้างเพื่อให้คนเชื่อถือ.
ยืมใช้คงรูปน. ชื่อสัญญาชนิดหนึ่งซึ่งบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้ให้ยืม ให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ยืม ใช้สอยทรัพย์สินสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เปล่า และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินนั้นเมื่อได้ใช้สอยเสร็จแล้ว.
ยืมใช้สิ้นเปลืองน. ชื่อสัญญาชนิดหนึ่งซึ่งผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินชนิดใช้ไปสิ้นไปเป็นปริมาณมีกำหนดให้ไปแก่ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันให้แทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้น.
ยืมปากก. อาศัยผู้อื่นพูดแทน เช่น ยืมปากครูขออนุญาตพ่อแม่ไปทัศนาจร.
ยืมมือก. อาศัยผู้อื่นทำการแทน เช่น ยืมมือเขาไปล้างแค้น.
หยิบยืมก. ยืมสิ่งของบางอย่างที่พอหยิบได้.
เก็บข้าวก. เอาข้าวมาจากลูกหนี้แทนเงินที่ยืมไปใช้ก่อน, ใช้คู่กับคำ ตกข้าว.
ไขว้ยืมเงินของคนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่ง.
ไขว้เขวยืมเงินโดยเอาของไปเป็นประกัน.
เครดิตฟองซิเอร์น. กิจการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าปรกติ หรือประกอบธุรกิจการรับซื้ออสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาขายฝากเป็นทางค้าปรกติ.
งานสารบรรณน. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย.
เงินกู้น. เงินที่ยืมโดยมีดอกเบี้ย.
เงินต้นน. เงินที่ให้กู้ยืมโดยไม่รวมดอกเบี้ย, บางทีพูดสั้น ๆ ว่า ต้น เช่น ต้นชนดอก, (โบ) ต้นเงิน.
เงินทดรองราชการเงินที่เจ้าหน้าที่ยืมไปเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น.
เจ้าหนี้ผู้ขายเชื่อหรือให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้
ชั่วครู่ชั่วยามน. ช่วงเวลาหนึ่ง เช่น ขอยืมของไปใช้ชั่วครู่ชั่วยามแล้วจะเอามาคืน.
ช้ำว. น่วมระบมเพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรงหรือบ่อย ๆ เช่น มะม่วงชํ้า, เป็นรอยจํ้า ๆ อย่างรอยฟกชํ้าดำเขียว, เรียกสิ่งที่ถูกใช้งานหรือถูกจับต้องบ่อย ๆ จนมีสภาพทรุดโทรม เช่น หนังสือเล่มนี้คนยืมไปใช้บ่อย ช้ำหมดแล้ว.
เชื่อหน้าก. เชื่อในความซื่อสัตย์หรือความสามารถ เช่น ไม่มีใครเชื่อหน้าเขา เพราะชอบยืมเงินแล้วไม่ยอมใช้คืน นักกีฬาคนนี้แข่งแพ้อยู่เรื่อยจนไม่มีใครเชื่อหน้า.
ต้นเงินน. เงินต้น, เงินที่ให้กู้ยืมโดยไม่รวมดอกเบี้ย.
ตระบัดสินก. ยืมหรือกู้เอาทรัพย์เขาไปแล้วโกงเอาเสีย, ยักยอก.
ธนาคารโลกน. คำสามัญเรียกธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา ซึ่งทำหน้าที่ให้กู้ยืมเงินแก่ประเทศที่เป็นสมาชิกของธนาคาร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศของตนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ธนาคารนี้ไม่รับฝากเงิน.
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์น. การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่จะจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือการรับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก.
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์น. บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่จะจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือการรับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก.
บุคคลล้มละลายทุจริตน. บุคคลล้มละลายที่ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดบางประการเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายล้มละลายกำหนด หรือไม่สุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือหนี้สินตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายล้มละลาย หรือเป็นบุคคลล้มละลายอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดฐานยักยอกหรือฉ้อโกง หรือการกระทำความผิดอันมีลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน.
พึ่งจมูกคนอื่นหายใจก. อาศัยผู้อื่นมักไม่สะดวก, ยืมจมูกคนอื่นหายใจ หรือ เอาจมูกผู้อื่นมาหายใจ ก็ว่า.
มีหน้าว. ไม่รู้สึกอาย (ใช้ในความแดกดัน รังเกียจ หรือดูหมิ่น), มักใช้กับคำ ยัง เช่น โกรธกันแล้วยังมีหน้ามาพูด เก่าไม่ใช้ ยังมีหน้ามายืมใหม่อีก.
รู้แกวก. รู้เบาะแส, รู้ระแคะระคาย, เช่น รู้แกวว่าจะมายืมเงินเลยหลบหน้าไปก่อน.
ลูกหนี้ชั้นต้นน. ลูกหนี้ในมูลหนี้ประธาน เช่น หนี้อันเกิดจากสัญญากู้ยืมเงินเป็นหนี้ประธาน ส่วนหนี้อันเกิดจากสัญญาค้ำประกันเป็นหนี้อุปกรณ์.
เลียบเคียง, เลียบ ๆ เคียง ๆก. หาทางใช้คำพูดหรือแสดงอาการกรายเข้าไปใกล้ ๆ เพื่อหยั่งเชิงเขาดู เช่น เลียบ ๆ เคียง ๆ เพื่อจะขอยืมเงิน.
สารบรรณ(สาระ-) น. หนังสือที่เป็นหลักฐาน, เรียกงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลายเอกสาร ว่า งานสารบรรณ.
หน้าหงายโดยปริยายหมายถึงอาการที่ถูกว่าย้อนกลับมาจนเสียหน้า เช่น ตั้งใจจะไปขอยืมเงินเขา เขาบอกว่าหนี้เก่าก็ไม่ได้ชำระยังจะมาขอยืมอีก เลยต้องหน้าหงายกลับมา
หายเข้ากลีบเมฆก. หายลับไปไม่ได้พบอีก เช่น ตั้งแต่เขายืมเงินไปแล้วก็หายเข้ากลีบเมฆไปเลย.
หายหน้าหายไป, หลบไป, เช่น ตั้งแต่ยืมเงินไปแล้ว เขาก็หายหน้าไปเลย.
หุ้นกู้น. ตราสารแห่งหนี้ที่แบ่งเป็นหน่วยแต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากันและกำหนดประโยชน์ตอบแทนไว้เป็นการล่วงหน้าในอัตราเท่ากันทุกหน่วย โดยบริษัทออกให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินหรือผู้ซื้อ เพื่อแสดงสิทธิที่จะได้รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นของผู้ถือตราสารดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงตั๋วเงิน.
เอาจมูกผู้อื่นมาหายใจก. อาศัยผู้อื่นมักไม่สะดวก, พึ่งจมูกคนอื่นหายใจ หรือ ยืมจมูกคนอื่นหายใจ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precarious loanการยืมที่ไม่มีกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loan๑. การกู้ยืม๒. เงินกู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loan capitalทุนกู้ยืม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loan for consumptionยืมใช้สิ้นเปลือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loan for exchangeยืมใช้แลกเปลี่ยน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loan for useยืมใช้คงรูป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lendให้ยืม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lenderผู้ให้ยืม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secondmentการให้ยืมตัวบุคคล (ไปช่วยปฏิบัติงาน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allonymนามยืม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
borrowตัวยืม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
money-lender; moneylenderผู้ให้กู้ยืมเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moneylender; money-lenderผู้ให้กู้ยืมเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutuumสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital, loanทุนกู้ยืม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circulation serviceบริการจ่ายรับหนังสือ, บริการยืมคืนหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Interlibrary loanการยืมระหว่างห้องสมุด
การยืมระหว่างห้องสมุด คือ เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดให้เพื่อให้มีการยืม ทำสำเนาเอกสาร จากห้องสมุดแห่งอื่น เป็นการขยายการให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้สามารถได้รับเอกสาร หนังสือ หรือทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบอื่นๆ ที่ต้องการใช้ได้ แม้ว่าจะไม่มีรายการนั้นๆ อยู่ในห้องสมุดที่ผู้ใช้นั้นสังกัดอยู่ โดยต้องมีการกรอกรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืมลงในแบบฟอร์ม การใ้ห้บริการยืมระหว่างห้องสมุดส่วนใหญ่มีในห้องสมุดมหาวิทยาลัย

การใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด อาจทำได้ 2 วิธี คือ

1. ผู้ใช้บริการไปติดต่อขอยืมด้วยตนเอง

ผู้ใช้กรอกรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืม ผ่านให้บรรณารักษ์ของห้องสมุดที่ผู้ใช้สังกัดอยู่ และนำไปแบบฟอร์มนี้ไปติดต่อยืมด้วยตนเอง

2. ให้ห้องสมุดดำเนินการให้

ผู้ใช้กรอกรายละเอียดลงในแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด ส่งให้บรรณารักษ์ที่รับผิดชอบดำเนินการให้ ขอใช้บริการไปยังห้องสมุดที่มีข้อมูล/ เอกสารสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Non-circulationทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ให้ยืมออก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Overdue bookหนังสือเกินกำหนดยืม
กระบวนการและขั้นตอนการติดตามหนังสือค้างส่ง

ขั้นที่ 1 ส่งจดหมายทวงทาง e-mail โดยจะส่งจดหมายทวง 3 ครั้ง เมื่อหนังสือเกินกำหนดส่ง 7 วันจะส่งจดหมายทวงครั้งที่ 1 หลังจากนั้นอีก 7 วัน หากยังไม่นำมาส่งคืนจะส่งจดหมายทวงครั้งที่ 2 และหลังจากทวงครั้งที่ 2 อีก 7 วันหากยังไม่นำมาส่งคืนจะส่งจดหมายทวงครั้งที่ 3

ขั้นที่ 2 ส่งบันทึกรายงานให้คณะ/สถาบันที่ผู้ใช้สังกัดให้เร่งรัดหรือแจ้งให้ผู้ใช้มาติดต่อสำนักหอสมุด ระหว่างการดำเนินการผู้ใช้จะไม่สามารถใช้สิทธิในการยืมหนังสือทุกห้องสมุดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประชาสัมพันธ์รายชื่อผ่านเว็บไซด์ สำนักหอสมุด

ขั้นที่ 3 ส่งจดหมายทวงหนังสือไปยังภูมิลำเนาเพื่อให้ติดต่อชำระหนี้สินกับสำนักหอสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Federal funds marketตลาดเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร (ของสหรัฐ) [เศรษฐศาสตร์]
Floating rate participationการร่วมให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยลอยตัว [เศรษฐศาสตร์]
Gearing ratio (financial)อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อหุ้นทุน [เศรษฐศาสตร์]
Bail-out loanเงินให้กู้ยืมเพื่อกอบกู้กิจการ [เศรษฐศาสตร์]
Confinancingการร่วมให้กู้ยืมเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Intermediationการเป็นตัวกลางในการกู้ยืม [เศรษฐศาสตร์]
Concerted lendingการร่วมให้กู้ยืมเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Revolving loan fundกองทุนหมุนเวียนเพื่อให้กู้ยืม [เศรษฐศาสตร์]
Sector lendingการให้กู้ยืมเป็นรายภาค [เศรษฐศาสตร์]
Sustainable level of lendingระดับการให้กู้ยืมที่เหมาะสม [เศรษฐศาสตร์]
Syndicated loanเงินให้กู้ยืมร่วม [เศรษฐศาสตร์]
Syndication feeค่าธรรมเนียมในการให้กู้ยืมร่วม [เศรษฐศาสตร์]
Securities lendingการให้ยืมหลักทรัพย์
การโอนหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งจากผู้ให้ยืมไปยังผู้ยืม โดยผู้ยืมตกลงว่าจะโอนหลักทรัพย์ที่ยืมคืนให้กับผู้ให้ยืมเมื่อถึงวันครบกำหนดสัญญา และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่ผู้ยืมไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ยืมคืนได้ ผู้ยืมจึงตกลงโอนทรัพย์สินในคราวเดียวกัน เพื่อวางเป็นประกันให้กับผู้ให้ยืม ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งเงินสดหรือหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน โดยผู้ให้ยืมจะคืนทรัพย์สินที่วางเป็นประกันเมื่อได้รับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมคืนจากผู้ยืม ในระหว่างที่ยังไม่คืนหลักทรัพย์ หากมีสิทธิประโยชน์ใด ๆ เกิดขึ้น เช่น เงินปันผล สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้นจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้ยืมจะต้องชดเชยสิทธิประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ยืม [ตลาดทุน]
Circulation analysisการวิเคราะห์การยืม-คืน [TU Subject Heading]
Circulation and loansการยืม-คืน [TU Subject Heading]
Commercial loansการกู้ยืมเพื่อการค้า [TU Subject Heading]
Government lendingการให้กู้ยืมของรัฐบาล [TU Subject Heading]
Interlibrary loansการยืมระหว่างห้องสมุด [TU Subject Heading]
Library circulation and loansบริการยืม-คืนของห้องสมุด [TU Subject Heading]
Loansการกู้ยืม [TU Subject Heading]
Loans for useการยืมใช้คงรูป [TU Subject Heading]
Loans, Foreignการกู้ยืมจากต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Loans, Japaneseการกู้ยืมจากญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Loans, Thaisการกู้ยืมจากไทย [TU Subject Heading]
Mortgage loansการกู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์มาจำนอง [TU Subject Heading]
Securities lendingการให้ยืมหลักทรัพย์ [TU Subject Heading]
Student loansเงินให้กู้ยืมแก่นักเรียน [TU Subject Heading]
Student loansเงินให้กู้ยืมแก่นักศึกษา [TU Subject Heading]
Singapore Inter-bank Offered Rate (SIBOR) อัตรากู้ยืมเงินระหว่างธนาคารแห่งประเทศ สิงคโปร์
อัตราดอกเบี้ยการให้กู้ยืมเงินในตลาดเงินกู้ ระยะสั้น ระหว่างธนาคารของสิงคโปร์ ซึ่งอัตราให้กู้ยืมเงินนี้ จะอิงอัตรากู้ยืมระหว่างธนาคารที่ลอนดอนเป็นหลัก (ดู Libor) [สิ่งแวดล้อม]
Indigent Nationalsคนในชาติที่ต้องประสบความยากจนข้นแค้นในต่างแดน ในเรื่องนี้ มีหลายประเทศได้อนุญาตให้ผู้แทนทางการทูตและทางกงสุลของตนอำนวยความช่วย เหลือเท่าที่จำเป็นแก่คนชาติของตนที่ประสบความยากจนข้นแค้นในต่างประเทศรวม ทั้งค่าส่งตัวกลับประเทศด้วย มีหลายรายที่กำหนดให้คนชาติที่ต้องทุกข์นั้น แจ้งถึงสาเหตุที่ต้องประสบความยากจนข้นแค้น และสัญญาว่าเงินที่ได้รับนี้จะต้องชดใช้คืนภายหลัง ตามปกติ ผู้แทนทางการทูตหรือกงสุลจะต้องปรึกษากับกระทรวงการต่างประเทศของตน ก่อนที่จะนำเงินให้คนชาติของตนกู้ยืมหรือไปรับรองบุคคลเหล่านั้น หรือไปรับผิดชอบทางการเงินใดๆ [การทูต]
International Development Associationเป็นองค์การให้กู้เงิน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน ค.ศ.1960 อยู่ภายใต้การบริหารควบคุมของธนาคารระหว่างประเทศ ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของธนาคารระหว่างประเทศหรือธนาคารโลก ย่อมสามารถสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมพัฒนาระหว่างประเทศนี้ได้วัตถุประสงค์ สำคัญของไอดีเอ คือ ให้ประเทศที่ด้อยพัฒนาทำการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปพัฒนาประเทศของตน โดยกำหนดเงื่อนไขการกู้ยืมที่ยืดหยุ่นมากกว่าเงื่อนไขของการกู้ยืมทั่ว ๆ ไป ช่วยให้มีผลกระทบต่อดุลแห่งการชำระเงินของประเทศนั้น ๆ ไม่มากนัก ซึ่งเป็นไปตามแนววัตถุประสงค์การให้กู้ยืมของธนาคารโลก อันเท่ากับเสริมการดำเนินงานของธนาคารโลก ที่มีต่อประเทศเหล่านั้นอีกด้วยไอดีเอมีโครงสร้างการดำเนินงานที่คล้ายคลึง กับของธนาคารโลก คณะผู้ว่าการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั้งหมดเป็นคนคนเดียวกับที่มีตำแหน่ง หน้าที่อยู่ในธนาคารโลก จึงเท่ากับเข้าไปทำงานมีหน้าที่ในไอดีเอโดยตำแหน่ง (Ex officio) นั่นเอง ไอดีเอมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซี [การทูต]
International Finance Corporationคือบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1956 และเริ่มมีฐานะเป็นองค์การชำนัญพิเศษที่มีสัมพันธ์กับองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1957 แม้บรรษัทจะดำเนินงานใกล้ชิดกับธนาคารโลก แต่ก็มีฐานะเป็นสิ่งที่มีตัวตนทางกฎหมายแยกต่างหาก และมีกองทุนที่แตกต่างจากกองทุนของธนาคารโลกด้วยวัตถุประสงค์ของบรรษัทคือ ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนให้การผลิตของวิสาหกิจของเอกชนในประเทศสมาชิกเจริญเติบโตยิ่ง ขึ้น การที่จะกระทำตามวัตถุประสงค์นี้ได้ บรรษัทจะนำเงินไปลงทุนในวิสาหกิจด้านการผลิตฝ่ายเอกชน โดยดำเนินงานร่วมกับเอกชนผู้ลงทุน ทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชี (Clearing House) คล้ายกับเป็นแหล่งรวมโอกาสต่าง ๆ ของการลงทุนฝ่ายเอกชนทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ รวมทั้งฝ่ายจัดการที่มีประสบการณ์ชำนาญ นอกจากนั้น ยังช่วยกระตุ้นการลงทุนด้านการผลิตของเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศด้วย บรรษัทยังได้รับอนุญาตให้ทำการกู้ยืมเงินโดยใช้วิธีขายพันธบัตรของตนเอง รวมทั้งตั๋วสัญญาการใช้เงินบรรษัทการเงินระหว่างประเทศดำเนินงานโดยองค์กร ต่าง ๆ ของตน คืออำนาจทั้งหมดของบรรษัทจะขึ้นอยู่กับคณะผู้ว่าการ (Board of Govemors) ประกอบด้วยผู้ว่าการและผู้ว่าการสำรอง (Altemates) จากธนาคารโลกซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศต่าง ๆ อันเป็นสมาชิกของบรรษัทด้วย คณะผู้ว่าการจะคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบรรษัทให้ถูกต้อง ตัวประธานธนาคารโลก จะทำหน้าที่เป็นประธานคณะผู้ว่าการของบรรษัทโดยตำแหน่งด้วย บรรษัทมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซี [การทูต]
Stalemateภาวะจนมุม เป็นคำที่ยืมมาจากเกมหมากรุกและใช้ในความหมายที่ว่า ตกอยู่ในสภาพชะงักงันหรือทางตัน คำนี้จะใช้กันแพร่หลายในด้านการทูต และในด้านการเจรจาระหว่างประเทศ คือ ทั้งสองฝ่ายต่างยึดมั่นในหลักการของแต่ละฝ่าย ซึ่งแตกต่างกันได้ก็ด้วยอาศัยมือที่สาม หรือประเทศที่สามเข้ามาแทรกแซงแก้ไขให้ [การทูต]
Secondmentการยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน [การจัดการความรู้]
money marketตลาดสำหรับการกู้ยืมเงินหรือให้สินเชื่อ รวมทั้งการซื้อขายตราสารทางการเงินในระยะสั้น (หากเป็นระยะยาวเรียกว่าตลาดทุน หรือ capital market) หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นตลาดทางการเงินรวมทั้งการกำกับดูแลที่สำคัญได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทประกันภัย [เศรษฐศาสตร์]
borrow areaborrow area, บ่อยืมดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Interlibrary Loansการยืมระหว่างห้องสมุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At least till we've negotiated this loan.อย่างน้อย ให้การเจรจากู้ยืมนี้ผ่านไปก่อน The Great Dictator (1940)
Leave it all till somebody else lends you a handปล่อยให้มันทั้งหมดจนถึงคนอื่น ยืมมือคุณ Yellow Submarine (1968)
Lend me your ears and I'll sing you a songให้ฉันยืมหูของคุณและฉันจะร้อง เพลง Yellow Submarine (1968)
For today, you can borrow shoes from someone who has two pairs.สำหรับวันนี้, เธอขอยืมรองเท้า จากคนที่มีสองคู่ไปก่อน. Suspiria (1977)
Uh, can anybody lend me a pair of shoes?เอ้อ, มีใครให้ยืมรองเท้าได้มั๊ย? Suspiria (1977)
- Yes. Me.-ฉันให้ยืม Suspiria (1977)
Could I borrow your guitar? I thought I'd cheer her up.ขอยืมกีตาร์หน่อยได้มั้ยคะ ฉันอาจช่วยให้เธอร่าเริงขึ้นได้ Airplane! (1980)
Daniels will you lend Mr. Gandhi a shilling for a taxi?แดเนียลส์ ให้คุณคานธียืมค่าแท็กซี่ สักชิลลิงได้มั้ย Gandhi (1982)
Serves me right for lending a state bicycle.ให้สิทธิ์ฉันในการ- ให้ยืมจักรยานของรัฐ Idemo dalje (1982)
Garnet said she'd loan it to us.การ์เน็ทบอกว่าจะให้เรายืม Return to Oz (1985)
can I borrow your pen?ขอยืมปากกาหน่อย Spies Like Us (1985)
Could you lend me $250?หนูขอยืมเงิน $250 ได้ไหมค่ะ? Dirty Dancing (1987)
No, it's not me. Could you loan it to me?ไม่ค่ะ ไม่ใช่หนู ให้หนูยืมได้ไหมค่ะ? Dirty Dancing (1987)
Kanta lent us this umbrellaกันตะซังให้เรายืมร่มค่ะ My Neighbor Totoro (1988)
You can use thisฉันให้เธอยืม... My Neighbor Totoro (1988)
Do one of you guys got a Playboy on you I can borrow?ใครมีเพลย์บอยมั่งขอยืมหน่อย Casualties of War (1989)
Dante's coming to Moscow on Friday. He's borrowing that apartment.ดันเต้มาถึงกรุงมอสโกในวันศุกร์ที่ เขายืมพาร์ทเมนต์ที่ The Russia House (1990)
It ain't just this one. It's seven big ones you owe me.นี่ไม่ใช่ครั้งแรก นายยืมฉันมาเจ็ดครั้งแล้ว Goodfellas (1990)
...when you can't borrow another buck or buy another case of booze... you bust the joint out.เมื่อคุณไม่สามารถยืมเงินใครได้ หรือซื้อเหล้าได้อีกต่อไป คุณก็ต้องขายร้าน คุณหมดตัวแล้ว Goodfellas (1990)
You know Jimmy. You borrowed his money.นายรู้จักจิมมี่ นายยืมเงินเขาไป คืนเขาซะ Goodfellas (1990)
You got money for that fucking commercial.นายยืมเงิน ไปถ่ายโฆษณาบ้าบอนั่น Goodfellas (1990)
He owes it.เขายืมไป Goodfellas (1990)
I asked your friend Remo for the money that he owes you.ฉันทวงเงินเพื่อนเธอ รีโม่ ที่ยืมเธอไป Goodfellas (1990)
He owes me $20,000. Once in a lifetime. I could retire.เขายืมฉันไปสองหมื่น ครั้งเดียวในชีวิตที่จะสบายไปทั้งชาติ Goodfellas (1990)
You let me borrow this fierce necklace and all is forgiven.เธอควรให้ฉันยืมลองสร้อยสุดสวยนี่ แล้วฉันจะให้อภัยเธอ Mannequin: On the Move (1991)
Could I borrow this picture?- ผมขอยืมรูปนี้ได้มั้ย? Cool Runnings (1993)
He thinks I'm off to Miami... and I loaned the car to a friend to work for...เขาคิดว่าฉันกำลังไปไมอามี่ แล้วให้เพื่อนยืมรถ Cool Runnings (1993)
Let me try 'em on.ขอฉันยืมหน่อยสิ. Hocus Pocus (1993)
- Could you lend us a few shillings?- คุณสามารถยืมเราไม่กี่ shillings? In the Name of the Father (1993)
That first afternoon he introduced himself on campus, he asked to borrow my notes.ครั้งแรกตอนบ่ายนั้น ที่เขาเข้ามาแนะนำตัวเองตอนอยู่ในมหาวิทยาลัย เขามาขอยืมสมุดจดของฉัน The Joy Luck Club (1993)
Up here, my boy. - Doctor, I need to borrow some equipment.ขึ้นมานี่ ไอ้หนู/ ด็อกเตอร์ ผมอยากจะขอยืมเครื่องมือซะหน่อย The Nightmare Before Christmas (1993)
I, I borrowed these clothes.ชุดนี่ยืมเขามา... Schindler's List (1993)
So he borrowed one from your dairy section.เขาเลยยืมไข่จากแผนกคุณไปใบหนึ่ง Junior (1994)
Will you rent me your gear for the day?คุณให้ยืมอุปกรณ์ได้ไม๊ Léon: The Professional (1994)
I never lend out my gear.ฉันไม่เคยให้ใครยืมอุปกรณ์ Léon: The Professional (1994)
Forestier lent it to me.โฟเรสตี้ร์ยืมมันมาให้ผม Wild Reeds (1994)
Well, I would lend you one, but I'm afraid this is the only clean one I have.คือ... ผมคงให้คุณยืมได้ แต่เหลืออยู่ตัวเดียว The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I got the better end of the deal. I only lent you my body.ฉันคิดเรื่องทางออกที่ดีกว่าสำหรับข้อตกลงของเรา ฉันให้นายยืมร่างกาย Gattaca (1997)
You lent me your dream.นายก็ให้ฉันยืมฝัน Gattaca (1997)
- Hey, I´m not a thief, okay? I just dabble in future used goods.ฉันไม่ได้เป็นโจร แค่ยืมมาใช้ก่อน Nothing to Lose (1997)
friends TO ASK FOR MONEYเพื่อนที่ยืมเงินได้ As Good as It Gets (1997)
Somebody offers me a convertible so I can get out of this city ...ถ้าใครให้ยืมคอนเวอร์ทิเบิ้ล ฉันจะขับไปเที่ยวนอกเมืองไกล ๆ As Good as It Gets (1997)
I just borrowed it. I was gonna return it.ผมยืมเขามา จะเอาไปคืน Titanic (1997)
We've already got this on the greatest hits tape.เราได้เทปยอดฮิตตอนนี้มาแล้วนี่ ขอยืมบ้างสิ The Truman Show (1998)
It's a matter of life and death And I need a phonograph tooเอาไปทำอะไร เรื่องความเป็นความตาย ผมต้องขอยืมเครื่องเล่นด้วย The Legend of 1900 (1998)
Could I please see a list of all the people who've checked out this book in the past year?ขอดูรายชื่อคนที่เคยยืมเล่มนี้หน่อยสิฮะ Rushmore (1998)
I ended up finding, well sort of borrowed a little boat.ผมก็เลยมองหา เรือเล็กๆ พอที่จะยืม Dark Harbor (1998)
Borrowed?ยืมDark Harbor (1998)
This is the best of the best. I'll lend it to you for a while.อันนี้เจ๋งที่สุดแล้ว ผมจะให้คุณยืมก่อน April Story (1998)
Could I borrow it for just a minute?ถ้ายังงั้นฉันขอยืมสักครู่นะคะ? April Story (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้เพื่อนยืมเงิน[v. exp.] (hai pheūoen yeūm ngoen) FR: emprunter de l'argent à ses amis
ให้ยืม[v. exp.] (hai yeūm) EN: lend   FR: prêter
ให้...ยืม[v. exp.] (hai ... yeūm) FR: prêter à ...
การกู้ยืม[n.] (kān kūyeūm) EN: raising a loan   
การกู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ประกัน[n. exp.] (kān kūyeūm dōi mī laksap prakan) EN: collateral loan   
การกู้ยืมมากเกินไป[n.] (kān kūyeūm māk koēnpai) EN: overborrowing   
การกู้ยืมเงิน[n. exp.] (kān kūyeūm ngoen) EN: borrowing   
การยืม[n.] (kān yeūm) EN: borrowing   FR: emprunt [m]
การยืมเงิน[n. exp.] (kān yeūm ngoen) EN: loaning money   
คำยืม[n. exp.] (kham yeūm) FR: emprunt [m] (ling.)
คำยืมภาษาฝรั่งเศส[n. exp.] (kham yeūm phāsā Farangsēt) FR: emprunts au français [mpl]
ขอยืม[v.] (khøyeūm) EN: borrow   FR: emprunter
กู้ยืม[v.] (kūyeūm) EN: borrow   
กู้ยืมเงิน[v. exp.] (kūyeūm ngoen) EN: borrow money ; take on a loan   FR: emprunter de l'argent
กู้ยืมเงินปลูกบ้าน[v. exp.] (kūyeūm ngoen plūk bān) EN: take out a construction loan   
เงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกัน[n. exp.] (ngoen hai kūyeūm thī mī lakprakan) EN: loan against collateral ; secured loan   
เงินให้กู้ยืม[n. exp.] (ngoen hai kūyeūm) EN: loan   
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น [n. exp.] (ngoen hai kūyeūm raya san) EN: short-term loan   
เงินให้กู้ยืมระยะยาว[n. exp.] (ngoen hai kūyeūm raya yāo) EN: long-term loan   
เงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกัน[] (ngoen hai kūyeūm thī mī lakprakan)
เงินกู้ยืม[n. exp.] (ngoen kūyeūm) EN: borrowings ; loan   
เงินกู้ยืมโดยการรับจำนอง[n. exp.] (ngoen kūyeūm dōi kān rap jamnøng) EN: mortgage loan   
เงินกู้ยืมจากธนาคาร[n. exp.] (ngoen kūyeūm jāk thanākhān) EN: bank loan   
เงินกู้ยืมระยะสั้น [n. exp.] (ngoen kūyeūm raya san) EN: short-term loan   
เงินกู้ยืมระยะยาว[n. exp.] (ngoen kūyeūm raya yāo) EN: long-term loan   
เงินยืม[n. exp.] (ngoen yeūm) EN: loan   
ผู้ให้ยืมเงิน[n. exp.] (phū hai yeūm) EN: lender   
ผู้ให้ยืมเงิน[n. exp.] (phū hai yeūm ngoen) EN: creditor ; moneylender   
ยืม[v.] (yeūm) EN: borrow ; lend   FR: emprunter
ยืมมาจากภาษาลาติน[v. exp.] (yeūm mā jāk phāsā Lātin) EN: borrrowed from Latin   FR: emprunté au latin
ยืมมือ[v. exp.] (yeūm meū) EN: use s.o. to do sth ; do sth through s.o. else   
ยืมหนังสือ[v. exp.] (yeūm nangseū) EN: borrow a book   FR: emprunter un livre ; louer des livres
ยืมหนังสือจากห้องสมุด[v. exp.] (yeūm nangseū jāk hǿngsamut) EN: borrow a book from the library   FR: emprunter un livre à la bibliothèque
ยืมเงิน(จาก)[v. exp.] (yeūm ngoen (jāk)) EN: borrow money (from)   FR: emprunter de l'argent (à)
ยืมปาก[v. exp.] (yeūm pāk) EN: use s.o. to speak ; speak through s.o. else   
ยืมตัว[v. exp.] (yeūm tūa) EN: take s.o. on loan ; ask for the secondment of s.o. ; be seconded (to)   
หยิบยืม[v.] (yipyeūm) EN: borrow   

English-Thai: Longdo Dictionary
student loan(n) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(โดยทั่วไป ในระดับอุดมศึกษา) เช่น Did you apply for a student loan?
leverage(n) การลงทุนโดยใช้วิธียืมเงินผู้อื่นหรือใช้เทคนิค เช่น futures, options มาช่วย ทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติ เช่น เพิ่มเป็น 10 เท่าตัว (ซึ่งในกรณีที่ขาดทุนก็จะขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accommodate[VT] ให้ยืมเงิน
accommodation[N] เงินกู้ยืม, Syn. lodgings
advance[VT] ให้ยืม, Syn. loan
allow[VT] ให้เงิน, See also: ให้ยืมเงิน
borrow[VT] ยืม, See also: หยิบยืม, ขอยืม, กู้ยืม, Ant. lend
borrower[N] ผู้ขอยืม
borrowing[N] เงินหรือสิ่งที่ให้ยืม
borrow from[PHRV] ขอยืมจาก, See also: ยืมจาก
charge[VT] ยืม (หนังสือ), See also: ยืมหนังสือจากห้องสมุด, Syn. borrow
charge[VT] ลงบันทึกการยืม, See also: ลงบันทึกการยืมหนังสือ (จากห้องสมุด)
delivery room[N] ห้องยืมคืนหนังสือ (ในห้องสมุด)
financier[N] บุคคลหรือบริษัทที่ให้ยืมเงินสำหรับการทำธุรกิจ
get out of[PHRV] นำออก, See also: ยืมออก (หนังสือ), ถอน (เงิน) ออก, Syn. draw out, get out
out of circulation[IDM] ไม่สามารถยืมได้, See also: ไม่สามารถใช้ได้
rob Peter to pay Paul[IDM] หยิบยืมจากอีกคนไปให้อีกคน, See also: ยืมจากคนนี้ไปใช้คนโน้น (อย่างไรก็ยังเป็นหนี้อยู่ดี)
lend out[PHRV] ให้ยืมไปได้, See also: ปล่อยให้กู้ได้อย่างเสรี
lend to[PHRV] ให้ (บางคน) ยืมไปใช้ประโยชน์, Syn. loan to
loan to[PHRV] ให้กู้ยืม, See also: ให้ยืม, Syn. lend to
lend[VI] ให้ยืม
lend[VT] ให้ยืม
loan[N] การให้ยืม
loan[VI] ให้กู้, See also: ให้ยืม, Syn. lend
loan[VT] ให้กู้ (เงิน, สิ่งของ), See also: ให้ยืม, Syn. lend
loan collection[N] ภาพหรือสิ่งของที่ยืมมาชั่วคราวเพื่อนำมาเปิดแสดง
loaner[N] ผู้ให้ยืม, See also: เจ้าหนี้
loanword[N] คำที่ยืมมาจากภาษาอื่น
money market[N] ธนาคารและองค์กรการเงินที่ให้กู้ยืมเงินและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
moneylender[N] ผู้ให้ยืมเงินโดยปราศจากดอกเบี้ย
moocher[N] ผู้ขอ, See also: ผู้ยืม, Syn. beggar, tramp
crash[SL] ยืม
scrounge[VI] ขอยืม (แบบไม่คืน), See also: หยิบไปโดยไม่คิดจะคืนหรือจ่ายเงิน
scrounge[VT] ขอยืม (แบบไม่คืน), See also: หยิบไปโดยไม่คิดจะคืนหรือจ่ายเงิน
treasury bill[N] พันธบัตรรัฐบาล, See also: ใบกู้ยืมของรัฐบาล
usurious[ADJ] ให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงมาก, See also: ที่คิดดอกเบี้ยสูงมาก
usury[N] การให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงมาก, See also: การให้กู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงมาก, Syn. exploitation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
borrow(บอ'โร) vt. ยืม,กู้,ขอยืม,ยืมใช้ vi. ยืมสิ่งของ,แล่นใกล้ฝั่ง,แล่นใกล้ลม, See also: borrower n. -Conf. lend
borrowing(บอ'โรอิง) n. การยืม,
bum(บัม) {bummed,bumming,bums} n. คนพเนจร,คนเกียจคร้าน,ก้น,ตะโพก vt. เอาหรือยืมโดยไม่คืน,ขอทาน,อ้อนวอน vi. พเนจร,ดื่มเหล้ามาก adj. เลว,มีคุณภาพเลว,เก๊,ปลอม,หลอกลวง, Syn. idler
cadge(แคจ) vt. ยืมโดยไม่ตั้งใจจะคืน,ขอทาน,คว้ามา
call loann. การยืมที่ต้องใช้คืนเมื่อถูกเรียกให้ใช้คืน
due billn. สัญญายืม,สัญญายอมรับเป็นหนี้
goldsmith(โกลด'สมิธ) n. ช่างทอง,นายธนาคาร,ผู้ให้กู้ยืมเงิน
i.o.u.abbr. I owe you,หลักฐานการยืมเงินหรือเป็นหนี้ที่มีลายเซ็นของลูกหนี้
iouabbr. I owe you,หลักฐานการยืมเงินหรือเป็นหนี้ที่มีลายเซ็นของลูกหนี้
lend(เลนดฺ) vt. ให้ยืม,ให้ยืมเงิน,ให้,มอบให้,ปรับตัว. vi. ยืม,ยืมเงิน,กู้เงิน., See also: lender n.
library cardn. บัตรยืมหนังสือจากห้องสมุด
loan(โลน) n. การให้ยืม,การให้กู้,สิ่งที่ให้ยืม,เงินที่ให้กู้. vt.,vi. ให้ยืม,ให้กู้, Syn. credit
loanee(โลน'นี) n. ผู้ยืม,ลูกหนี้
loaner(โลน'เนอะ) n. ผู้ให้ยืม,เจ้าหนี้
moneylender(มัน'นีเลนเดอะ) n. ผู้ให้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ย
obligor(ออบ'ละกอร์) n. ผู้มีภาระหน้าที่,ผู้ให้กู้ยืม
shylock(ชาย'ลอค) n. ผู้ให้กู้ยืมเงินที่มุ่งร้าย,พ่อค้าขูดเลือด,ผู้ให้กู้ยืมเงินที่ขูดเลือด
touch(ทัชฺ) vt.,vi.,n. (การ) สัมผัส,แตะ,ต้อง,แตะต้อง,จับ,ถูก,ถู,ใช้,บริโภค,เกี่ยวข้อง,จัดการ,มีผล,บรรลุ,ถึง,ประทับใจ,ละเมิด,ล่วงเกิน,ทำให้เกิดเสียงเบา ๆ ,ขอ,ขอยืม, -Phr. (touch down (เครื่องบิน) ลงแตะพื้นดิน) -Phr. (touch off ทำให้ติดไฟ,ทำให้ระเบิด)

English-Thai: Nontri Dictionary
borrow(vt) ยืม,กู้ยืม,หยิบยืม
borrower(n) ผู้ยืม,ผู้กู้
lend(vt) ให้ยืม,ให้กู้
lender(n) ผู้ให้ยืม,ผู้ให้กู้
loan(n) การให้ยืม,ของที่ให้ยืม,เงินกู้,การให้กู้
loan(vt) ให้ยืม,ให้กู้,ให้กู้ยืม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
interlibrary loanระบบการบริการให้ยืม, หนังสือระหว่างห้องสมุดสำหรับผู้ใช้ห้องสมุด
SPOT (slang ) (เขียนตัวใหญ่ทั้งหมด) ให้ยืมเงิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
借金[しゃっきん, shakkin] (n) การกู้ยืมเงิน、หนี้สิน
貸与並びに[たいよならびに, taiyonarabini] ให้ยืมต่อ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
借りる[かりる, kariru] Thai: ยืม English: to borrow
貸す[かす, kasu] Thai: ให้ยืม English: to lend
国字[こくじ, kokuji] Thai: อักษรที่ญี่ปุ่นคิดค้นขึ้นเอง ใช้เทียบกับอักษรจีนที่ญี่ปุ่นยืมจากจีนมาใช้ English: native script

German-Thai: Longdo Dictionary
Hinweis(n) |der, pl. Hinweise| ข้อชี้แนะ, การบอกใบ้ เช่น Leihfristhinweis ข้อแนะนำหรือคำเตือนเรื่องกำหนดการยืม, See also: hinweisen
geliehenes Geld(n) |das, nur Sg.| เงินกู้ยืม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top