Search result for

*มือจับ*

(89 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มือจับ, -มือจับ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือจับ[N] handle, See also: grip, haft, hilt, Syn. ที่จับ, ด้ามจับ, Example: เธอเปลี่ยนมาจับที่มือจับสิจะได้ไม่ร้อนมือ, Count unit: ข้าง, ด้าม, Thai definition: ส่วนที่ใช้สำหรับให้มือยึดหรือจับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มือจับน. ส่วนที่ทำไว้สำหรับจับเวลาเปิดปิดประตูหรือในการใช้งานอื่น ๆ เป็นต้น เช่น มือจับประตูรถยนต์ มือจับกบไสไม้ มือจับลิ้นชัก.
กระดอมน. ชื่อไม้เถาเนื้ออ่อนชนิด Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. ในวงศ์ Cucurbitaceae เถา ๕ เหลี่ยม มีมือจับ ผล ๑๐ เหลี่ยม สุกสีส้ม มีรสขม ใช้ทำยาได้, ขี้กาดง หรือ ขี้กาเหลี่ยม ก็เรียก.
กราด ๓(กฺราด) น. เครื่องมือจับสัตว์นํ้าชนิดหนึ่ง ใช้ประกอบกับเรือ, บางถิ่นเรียกว่า กรีด หรือ เรือกรีด, เวลาจับสัตว์นํ้าใช้แจวไปตามฝั่งคลองหรือแม่นํ้า โดยให้ไม้สำหรับกรีดนั้นระไปในนํ้า.
กรีด ๑(กฺรีด) น. เครื่องมือจับสัตว์นํ้าชนิดหนึ่ง. (ดู กราด ๓).
ก่อง ๓น. เครื่องมือจับสัตว์นํ้าชนิดหนึ่ง ใช้ในจังหวัดหนองคาย ทำด้วยตาข่าย ซึ่งด้านหนึ่งติดกับลำไม้ไผ่คล้ายธง ทิ้งชายด้านหนึ่งลงไปในนํ้า มุมหนึ่งถ่วงด้วยหิน และอีกมุมหนึ่งมีเชือกโยงมาบนเรือ ลากติดไปกับเรือ พอรู้ว่าปลาติดตาข่ายก็สาวเชือกขึ้นมา.
กะดุ้งน. เครื่องมือจับสัตว์นํ้าชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายยอยก, เรียกเป็นสามัญว่า สะดุ้ง.
กะต้ำน. เครื่องมือจับสัตว์นํ้าตามริมฝั่งชนิดหนึ่ง ใช้เฝือกกั้นด้านข้าง ๒ ด้านเป็นคอก ด้านหน้ามีประตูผูกเชือกชักขึ้นลงได้ ด้านหลังชิดตลิ่ง ใช้ตลิ่งเป็นที่กั้น ในคอกสะด้วยกิ่งไม้และโปรยเหยื่อเพื่อล่อให้ปลาเข้าไป, ต้อน ก็เรียก.
กะบัง ๒น. เครื่องมือจับสัตว์นํ้าชนิดหนึ่ง ใช้เสาหรือไม้ลำปักทางซ้ายและทางขวาเรียงกันเป็นลำดับ แล้วเอาเฝือกขนาบกับเสาทั้ง ๒ ข้างอย่างเดียวกับจิบ แต่ระหว่างกลางทำร้านซึ่งสานด้วยไม้ไผ่ตลอดเป็นทางเพื่อให้ปลาเสือกตัวขึ้นแล้วเลื่อนตกลงไปในถุงอวนหรือตาข่ายที่ดักไว้ปลายทาง ต้องจับในเวลาที่นํ้าไหลเชี่ยว, กะบังรังเฝือก ก็ว่า.
กะวะ ๑น. เครื่องมือจับสัตว์นํ้าชนิดหนึ่ง สำหรับใช้ไสรุนกุ้งรุนเคยตามชายฝั่งแม่นํ้า ลำคลอง หรือทะเล รูปคล้ายสวิง มีถุงตาข่ายอย่างละเอียด.
กะหูดน. เครื่องมือจับสัตว์นํ้าชนิดหนึ่ง ทำด้วยไม้ไผ่ รูปร่างคล้ายกรวย ปากกว้างคล้ายแตร ตอนปากมีงาแซงเพื่อมิให้ปลาหนีออกมา ใช้ในท้องที่จังหวัดจันทบุรี.
กัด ๒น. เครื่องมือจับปลาทะเลชนิดอวน.
กัดลากน. เครื่องมือจับสัตว์นํ้าชนิดหนึ่ง. (ดู อวนลาก).
กัดวางน. เครื่องมือจับสัตว์นํ้าชนิดหนึ่ง. (ดู อวนลอย).
เกริ่น ๒(เกฺริ่น) น. เครื่องมือจับสัตว์นํ้าชนิดหนึ่ง ทำด้วยไม้ไผ่ผ่าเป็นซีก ๆ ผูกด้วยหวายให้ติดกันเป็นแผง, ปัจจุบันเรียกว่า เฝือก.
ขี้มือน. เหงื่อไคลหรือสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามมือทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น, คราบหรือรอยเปื้อนที่ติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนื่องจากถูกมือจับ เช่น เสื้อตัวนี้เพิ่งซักมาใหม่ ๆ จับกันหลายคนจนเปื้อนขี้มือดำไปหมดแล้ว.
เขน ๑น. เครื่องปิดป้องศัสตราวุธ รูปกลมคล้ายกระทะ ทำด้วยโลหะ ด้านหลังมีห่วงสำหรับสอดแขนและมือจับ มักใช้คู่กับดาบหรือหอก.
คอนเหยียดแขนข้างหนึ่งแล้วเอามือจับปลายของที่หนักยกขึ้น.
จับมือถือแขนก. ฉวยโอกาสล่วงเกินหญิงด้วยการจับมือจับแขนในเชิงชู้สาว.
จับไม้จับมือก. จับมือจับแขนแสดงความสนิทสนม.
จำนับ(จำหฺนับ) ก. จับ, อาการที่ใช้มือจับต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดจนกำไว้ยึดไว้, ใช้ จำหนับ ก็มี.
จำหนับ ๑ก. อาการที่ใช้มือจับต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดจนกำไว้ยึดไว้, ใช้ จำนับ ก็มี.
จิบ ๒น. เครื่องมือจับสัตว์นํ้าชนิดหนึ่ง ใช้เสาหรือไม้ลำปักทางซ้ายและทางขวาเรียงกันเป็นลำดับ แล้วเอาเฝือกขนาบกับเสาทั้ง ๒ ข้างอย่างเดียวกับกะบัง แต่ระหว่างกลางเอาอวนลงกางกั้นให้ปลาเข้าถุงอวน จับเมื่อเวลานํ้าไหลอ่อน ๆ.
เชงเลงน. เครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง ทำด้วยซีกไม้ไผ่มัดด้วยหวาย รูปคล้ายขวด.
ดิ้วไม้ถือมีลักษณะแบนหนาหรือกลม เป็นท่อนยาวประมาณ ๑ ศอก ด้านมือจับมีเชือกร้อยสำหรับคล้องข้อมือ มีไว้ถือป้องกันตัว.
ต้อน ๒น. เครื่องมือจับสัตว์นํ้าตามริมฝั่งชนิดหนึ่ง ใช้เฝือกกั้นด้านข้าง ๒ ด้านเป็นคอก ด้านหน้ามีประตูผูกเชือกชักขึ้นลงได้ ด้านหลังชิดตลิ่ง ใช้ตลิ่งเป็นที่กั้น ในคอกสะด้วยกิ่งไม้และโปรยเหยื่อเพื่อล่อให้ปลาเข้าไป, กะตํ้า ก็เรียก.
บานบุรีม่วงชื่อไม้เถาชนิด Saritaea magnifica (W. Bull) Dugand ในวงศ์ Bignoniaceae ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อยเป็นคู่ ระหว่างใบย่อยมีมือจับ ดอกสีม่วงชมพู ภายในหลอดดอกสีเหลือง, ม่วงมณีรัตน์ ก็เรียก.
เม็ดมะยมปุ่มมีลักษณะเป็นพู ๆ โดยรอบคล้ายลูกมะยม สำหรับมือจับปิดเปิดประตูตู้หรือลิ้นชัก.
ไม้คมแฝกน. อาวุธชนิดหนึ่ง ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ลักษณะเป็นท่อนยาวประมาณ ๑ ศอก ปลายหน้าตัดมีลักษณะเป็นเหลี่ยมอย่างขนมเปียกปูน ด้านมือจับจะลบเหลี่ยมออกและมีเชือกร้อยสำหรับคล้องข้อมือจับ.
ไม้สั้นน. เครื่องต่อสู้ป้องกันตัวในการเล่นกระบี่กระบอง เป็นท่อนไม้ขนาดสั้น ๆ ปลายด้านหนึ่งมีห่วงสำหรับสอดแขนเข้าไปถึงข้อศอก ปลายอีกด้านหนึ่งมีไม้หลัก ๒ อัน อันในสำหรับมือจับ อันนอกเป็นเครื่องป้องกันในเวลาต่อสู้, ตรงข้ามกับ ไม้ยาว ซึ่งได้แก่พลองเป็นต้น.
ลงเอาเครื่องมือจับสัตว์นํ้าวางขึง หรือปัก เพื่อจับสัตว์นํ้า เช่น ลงข่าย ลงลอบ ลงอวน ลงเบ็ด
สว่าน(สะหฺว่าน) น. เครื่องมือช่างไม้ปลายเป็นเกลียวแหลมสำหรับเจาะไช มี ๒ ชนิด คือ ชนิดหนึ่งเป็นเหล็กปลายเป็นเกลียวแหลมในตัวสำหรับเจาะไชสิ่งเล็ก ๆ หรือบาง ๆ อีกชนิดหนึ่งมีรูปร่างคล้ายลูกดาล ๒ อันต่อกัน ปลายด้านบนมีแป้นสำหรับมือกด ตรงกลางมีที่สำหรับมือจับหมุนให้ดอกสว่านซึ่งสวมติดกับปลายอีกด้านหนึ่งเจาะไชสิ่งที่ค่อนข้างใหญ่หน้าหนา.
สะดุ้ง ๒น. เครื่องมือจับสัตว์นํ้าชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายยอยก, อีสานเรียก กะดุ้ง.
สุ่ม ๑น. เครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง มักสานด้วยไม้ไผ่เป็นตา ๆ ลักษณะคล้ายทรงกระบอก ด้านบนสอบเข้า มีช่องให้มือล้วงลงไปได้ เรียกว่า สุ่มปลา
หยิบก. เอานิ้วมือจับขึ้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cirrhiferous; cirrhoseมีมือจับ, มีมือเกาะ, มีมือพัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cirrhose; cirrhiferousมีมือจับ, มีมือเกาะ, มีมือพัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cirrhus; cirrus; tendrilมือจับ, มือเกาะ, มือพัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cirrus; cirrhus; tendrilมือจับ, มือเกาะ, มือพัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tendril; cirrhus; cirrusมือจับ, มือเกาะ, มือพัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lie detectors and detectionเครื่องมือจับเท็จและการจับเท็จ [TU Subject Heading]
Attachment, Precisionเครื่องมือจับยึด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Listen, when you put your hands on this gun, you're a member for life, you understand?ฟังนะ พอนาย เอามือจับปืนนี่แล้ว นายจะเป็นพวกเราตลอดไป เข้าใจหรือเปล่า? Harry Brown (2009)
Okay, I'm just gonna put you on hold. Okay.ได้ แค่ เอามือจับมันไว้ ตกลง Did You Hear About the Morgans? (2009)
But I really need the polished door handles.แต่ฉันจะเอา มือจับประตูแบบขัดเงา Showmance (2009)
If someone's gonna hurt your family, the best thing to do is catch 'em before they can.ถ้าจะมีใครสักคน จะเข้าทำร้ายครอบครัวนาย สิ่งที่ดีที่สุดที่นายควรทำ คือลงมือจับตัวมันเสียก่อน 137 Sekunden (2009)
When a portion of the is driver's door handleเมื่อมือจับประตูด้านคนขับ The Adhesive Duck Deficiency (2009)
There's the handle.นั่นมือจับประตู The Adhesive Duck Deficiency (2009)
I've rebalanced it by the way due to suppressor. The fulcrum is 2 cm forward from the gripผมปรับสมดุลระยะที่สมควรถึงท่อเก็บเสียง ศูนย์เล็งอยู่หน้า 2 ซม.จากมือจับ The American (2010)
Come on. Just... just hold the glass.เร็วเข้า ใช้อีกมือจับแก้วสิ How About a Friendly Shrink? (2010)
Hands on the vertical, feet on the horizontal.มือจับเส้นแนวตั้ง.. เท้าสอดไปบนเส้นแนวนอน! Guadalcanal/Leckie (2010)
Hand on the vertical down there!เฮ้ย มือจับเส้นแนวตั้งสิ! Guadalcanal/Leckie (2010)
That's not the original handle. I broke it on a roller coaster at Jolly Roger's.นั่นไม่ใช่มือจับของเดิม ฉันทำพังตอนไปเที่ยว The Perfect Storm (2010)
I'm sorry I didn't have the Hannibal Smith "How To" manual.ผมขอโทษที่ไม่เชื่อคู่มือจับผู้ร้ายของ ผู้พัน ฮันนิบาล The A-Team (2010)
Look, you go and you start with one of them, then you start talking to the other one, and then you go back to the first one but still be touching the other one, and then you just choose.เข้าไปคุยกับคนนึงก่อน แล้วหันไปคุยกับอีกคน... ...แล้วกลับไปคุยกับคนแรก แต่เอามือจับตัวอีกคนนึงไว้... ...แล้วเธอก็เลือกซักคน ตามตำราเลย Bad Teacher (2011)
When someone clamps a hand over his mouth he won't be able to fight back.ถ้าเกิดว่าใครซักคนที่มือจับปากกา มากกว่าจับปากของตัวเอง ...เขาก็จะไม่สามารถสู้กลับได้ Paradise Kiss (2011)
They keep mishandling my equipment.พวกเขามักทำพลาด เรื่องการใช้เครื่องมือจับปลาของผม Love Machine (2011)
Well, I...แล้วดึงมือจับนั่น Bylaw (2011)
Something that hot, how can you use your hands to grab it?ถ้ามีของร้อนๆอยู่ เธอควรจะใช้มือจับมันเหรอ? Episode #1.9 (2011)
Well, whatever that probe is picking up it's not dead.อะไรก็ตาม ที่เครื่องมือจับได้ มันยังไม่ตาย Prometheus (2012)
Put your hands on the wheel!เอามือจับพวงมาลัย! The Iceman (2012)
What is this handle for?แล้วนี่มือจับอะไร Episode #18.4 (2012)
All right. Two hands on the wheel, buddy.ดีแล้ว ใช้สองมือจับพวงมาลัยสิ Warm Bodies (2013)
We did get a hand spread off her neck.แต่เรามั่นใจว่ามีมือจับรอบคอเธอแน่ๆ รายงานได้บอกอะไร Apéritif (2013)
Could you wrap your fingers around my throat and squeeze?หรือจะเอามือจับรอบคอ แล้วบีบคอดี The Name Game (2013)
Put your hands on your handles and just glide.วางมือไว้บนมือจับ แล้วโยกไป Bag Man (2013)
What are you doing?นายเอามือจับไอ้นั่นของนายอยู่ ทำอะไรน่ะ Ted 2 (2015)
Slide the handle on the right to release the air pressure.สไลด์มือจับด้านขวา เพื่อระบายแรงดันอากาศ Passengers (2016)
Okay, just, I have to keep my hands on the wheel.โอเค แต่ผมต้องเอามือจับพวงมาลัย Deadpool (2016)
Does this cube nitrogen purge without glove access?กล่องไนโตรเจนใช้มือจับได้หรือเปล่า Inferno (2016)
I can locate the tape, but you'll need to use the handles for extraction.ฉันสามารถหาเทป, แต่คุณจะต้องใช้มือจับสำหรับ การสกัด Rogue One: A Star Wars Story (2016)
So, did you guys actually use the fishing tackle?พวกคุณจับปลาด้วยเครื่องมือจับปลาใหญ่เหรอ Manchester by the Sea (2016)
Both hands on the wheel. Both eyes on the road.สองมือจับพวงมาลัย สองตาแลไปที่ถนน The Space Between Us (2017)
Both hands on the wheel?สองมือจับพวงมาลัยใช่ไหม The Space Between Us (2017)
Put your hands up there. Put your hands up there.เอามือจับไว้ด้วย / เอามือจับตรงนั้น The Amityville Horror (2005)
Put your hands up there.เอามือจับไว้ The Amityville Horror (2005)
Doc! Put both hands on the sled! Both hands on the sled, doc!ด็อก เอามือจับเลื่อนไว้ เอาสองมือจับเลื่อนไว้ ด็อก Eight Below (2006)
So Marc, honey, why don't you get down on one knee, and put your hands underneath-- yeah, like that.มาร็คจ๋า ช่วยคุกเข่าลงข้างนึง เอามือจับไปข้างล่าง ใช่ อย่างนั้นแหละ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
This requires a skill. Grab that end.งานนี้ต้องใช้ความสามารถพิเศษ เอามือจับที่ปลายผ้าเอาไว้ 200 Pounds Beauty (2006)
We're gonna have to adjust this horn.ค่อยปรับมือจับนี่ใหม่ Art Isn't Easy (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือจับ[v.] (meūjap) EN: handle ; grip ; haft ; hilt   FR: saisir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
handle[N] ที่จับ, See also: ที่ถือ, ด้าม, มือถือ, มือจับ, หูจับ, Syn. haft;shaft
handlebar[N] ที่สำหรับมือจับ, See also: ราวสำหรับมือจับ, ด้ามจับจักรยานสำหรับไว้หันเลี้ยว
handrail[N] ราวมือจับ, See also: ราวบันได, พนักบันได, Syn. rail
newel[N] เสาค้ำตรงขั้นบันได (ส่วนบนติดราวมือจับ ส่วนล่างติดขั้นบันได), Syn. newel post
timepiece[N] เครื่องมือจับเวลา, See also: นาฬิกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handbarrown. รถเข็น,หิ้งยกของที่มีมือจับ, Syn. handcart
timepiece(ไทมฺ'พีซฺ) n. เครื่องมือจับเวลา,เครื่องคำนวณเวลา,นาฬิกา, Syn. chronometer,clock

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
手摺り[てすり, tesuri] (n) ราวสำหรับมือจับของขั้นบันไดหรือแท่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top