Search result for

*มีแต่*

(140 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มีแต่, -มีแต่-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
packing listเอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อที่ผู้ขายจัดทำให้ผู้ซื้อ คล้ายกับ บัญชีราคาสินค้าของผู้ขาย (Commercial Invoice) เพียงแต่ไม่มีราคาสินค้าแสดงไว้ มีแต่รายการของปริมาณ น้ำหนักเฉพาะสินค้า และน้ำหนักรวมของแต่ละหีบห่อกำกับไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระจุกกระจิกว. เล็ก ๆ น้อย ๆ, เบ็ดเตล็ดคละกัน, เช่น ในกระเป๋าถือมีแต่ของกระจุกกระจิก, จุกจิก ก็ว่า.
กระบอก ๑หุ่นชนิดหนึ่ง มีแต่ส่วนหัวและมือ ๒ ข้าง ลำตัวทำด้วยไม้กระบอก มีผ้าเย็บเป็นถุงคลุม เวลาเชิดใช้มือสอดเข้าไปจับไม้กระบอกนั้นเชิด เรียกว่า หุ่นกระบอก
กระเบา ๑น. ชื่อไม้ต้นขนาดย่อมถึงขนาดใหญ่หลายชนิดในสกุล Hydnocarpus วงศ์ Flacourtiaceae เช่น กระเบาใหญ่หรือกระเบานํ้า ( H. anthelminthicaPierre ex Laness.) เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ ผลกลม เปลือกแข็ง มีขนสีนํ้าตาล ขนาดเท่าผลส้มโอขนาดย่อม เนื้อในเป็นแป้งสีเหลืองอ่อน ๆ กินได้ เมล็ดมีนํ้ามัน เคยใช้เป็นยาแก้โรคเรื้อน ต้นที่มีแต่ดอกเพศผู้ เรียกว่า แก้วกาหลง, กระเบากลักหรือกระเบียน ( H. ilicifolia King) เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ผลกลม เปลือกแข็ง มีขนสีดำ ขนาดเท่าผลส้มเกลี้ยง.
กลีด้านของลูกสกาที่มีแต้มเดียว คือมีแต่ทางแพ้
กลียุค(กะลี-) น. ชื่อยุคที่ ๔ ของจตุรยุคตามคติของพราหมณ์ ในยุคนี้ธรรมะของมนุษย์ลดลงเหลือเพียง ๑ ใน ๔ ส่วน เมื่อเทียบกับในสมัยกฤดายุค และอายุของมนุษย์ก็สั้นลงโดยไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน (ดู จตุรยุค),ช่วงเวลาที่มีแต่ความรุนแรงเลวร้ายเกิดขึ้น .
ก๋วยเตี๋ยวถังแตกน. ชื่อก๋วยเตี๋ยวชนิดหนึ่ง มีแต่เส้นผัดกับผัก ราคาถูก.
ก้านต่อดอกชื่อกลบทชนิดหนึ่ง เช่น แสนถวิลเทวษว้าอาวรณ์สมร ทุกข์ระทมกรมทรวงดั่งศรรอน จะนั่งนอนมีแต่พรํ่ากำสรวลครวญ.
กุแลน. ชื่อปลาทะเลหลายชนิดในสกุล Sardinella และ Herklotsichthys วงศ์ Clupeidae ลำตัวยาว แบนข้างมาก สันท้องบางคล้ายคมมีด เกล็ดบางหลุดง่าย เกล็ดในแนวสันท้องเป็นเหลี่ยมคมเรียงต่อกันคล้ายฟันเลื่อย ปากเล็กเชิดขึ้นเล็กน้อย ฟันเล็กมาก ซี่เหงือกมีจำนวนมาก ไม่มีก้านครีบแข็งหรือเงี่ยง ลำตัวสีเงิน เฉพาะด้านหลังสีนํ้าเงินเข้ม บนลำตัวที่ใกล้มุมแผ่นปิดเหงือกมักมีแต้มสีดำคลํ้า ๑ จุด ครีบหลังและครีบหางสีดำคลํ้าอมเหลือง ขนาดยาวได้ถึง ๑๘ เซนติเมตร, อกรา หรือ อกแล ก็เรียก, ส่วน กุแลกลม หรือ กุแลกล้วย หมายถึงชนิดในสกุล Dussumieria ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกัน ลักษณะทั่วไปคล้ายกัน เว้นแต่มีลำตัวแบนข้างเล็กน้อย หัวแหลม ท้องกลม ไม่มีเกล็ดที่เรียงกันเป็นฟันเลื่อย ซี่เหงือกมีจำนวนน้อยและสั้น ขนาดยาวได้ถึง ๒๒ เซนติเมตร, อกรากล้วย หรือ อกแลกล้วย ก็เรียก
แก้วกาหลงน. ต้นกระเบาใหญ่ที่มีแต่ดอกเพศผู้. (ดู กระเบา ๑).
ขาดควรจะมีแต่ไม่มี เช่น เศรษฐีขาดไฟ
ขุนไม่ขึ้น, ขุนไม่เชื่องว. เลี้ยงไม่เชื่อง มีแต่เนรคุณ.
แค้น. ชื่อปลานํ้าจืด ไม่มีเกล็ด ในสกุล Bagarius วงศ์ Sisoridae หัวแบนแผ่ หนวดแบน ตาเล็ก ลำตัวยาวเรียวลู่จนแคบมากที่คอดหาง ครีบหางเป็นแฉกยาว ผิวหนังเป็นตุ่มแข็ง มีแต้มขนาดใหญ่สีนํ้าตาลเข้มอยู่บนหลังเป็นระยะ ๆ ครีบต่าง ๆ สีนํ้าตาล พบอาศัยตามพื้นท้องแม่นํ้าสายใหญ่ ๆ มี ๓ ชนิด ในประเทศไทยที่พบทั่วไปได้แก่ ชนิด B. bagarius (Hamilton-Buchanan) ซึ่งยาวได้ถึง ๒๕ เซนติเมตร และ B. yarrelli Sykes ยาวได้ถึง ๒ เมตร, คัง หรือ ตุ๊กแก ก็เรียก.
จุกจิกเล็ก ๆ น้อย ๆ, เบ็ดเตล็ดคละกัน, เช่น ในกระเป๋าถือมีแต่ของจุกจิก, กระจุกกระจิก ก็ว่า.
เจ้าฟ้าหญิงสิรินธรน. ชื่อนกนางแอ่นขนาดเล็กชนิด Pseudochelidon sirintarae Kitti Thonglongya วงศ์ Hirundinidae เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ลำตัวสีดำเหลือบน้ำเงิน มีแต้มขาวตรงโคนหาง ตาและวงรอบเบ้าตาสีขาว ปากสีเหลือง เฉพาะตัวเต็มวัยขนหางคู่กลางมีแกนขนยื่นยาวออกไปคล้ายเส้นลวด ๒ เส้น เคยพบเฉพาะบริเวณบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์, ตาพอง ก็เรียก.
โจ๋งเจ๋งว. ใสมีแต่นํ้า เช่น น้ำแกงใสโจ๋งเจ๋ง.
เฉลียบ ๑(ฉะเหฺลียบ) น. ชื่อปลาทะเลชนิด Scomberoides tala (Cuvier) ในวงศ์ Carangidae ลำตัวแบนข้างและกว้างใกล้เคียงกับปลาสละ แต่มากกว่าปลาสีเสียดและปลาขานกยางซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกัน ปากกว้าง ท้ายขากรรไกรบนยาวเลยแนวขอบหลังของตาเพียงเล็กน้อย เกล็ดเล็กยาวคล้ายเสี้ยนฝังแน่นในหนัง เส้นข้างตัวไม่มีเกล็ดที่เป็นสันแข็ง ครีบหลังตอนแรกมีก้านครีบแข็ง ๖-๗ ก้าน เรียงห่างกัน มีกระดูกเป็นหนาม ๒ อัน อยู่หน้าครีบก้นและพับซ่อนในร่องเนื้อได้ ลำตัวด้านบนสีเงินเทา ด้านข้างสีเงิน มีแต้มรูปไข่ยาวรีเรียงขวางอยู่ในแนวเส้นข้างตัว ๔-๘ แต้ม ขนาดยาวได้ถึง ๖๐ เซนติเมตร, เสลียบ ก็เรียก.
ช้างน้าวน. ชื่อกล้วยไม้ชนิด Dendrobium pulchellum Roxb. ex Lindl. ในวงศ์ Orchidaceae ดอกใหญ่ สีนํ้าตาลอมชมพูหรือนวล มีแต้มสีเลือดหมูที่กลีบกระเป๋า ๒ แต้ม.
ซ่อนทรายชื่อปลาทะเลในสกุล Sillagoวงศ์ Sillaginidae หัวหลิมแหลม ลำตัวยาว แบนข้างเล็กน้อย ครีบหลังมี ๒ ตอน ครีบหางเป็นแฉกตื้นหรือเว้าเพียงเล็กน้อยแล้วแต่ชนิด ลำตัวสีนํ้าตาลอ่อน หลังมีสีเข้มกว่าหรือสีเทา บางชนิดมีแต้มสีน้ำตาลเข้มกว่าเรียงเป็นแถวอยู่ข้างลำตัวหรือพาดอยู่บนสันหลัง บ้างมีจุดบนครีบหลัง อยู่เป็นฝูง ไซ้ทรายหากุ้ง ปู หอย หรือหนอนขนาดเล็กอยู่ตามเขตน้ำตื้นบริเวณชายฝั่ง ขนาดยาวได้ถึง ๓๕ เซนติเมตร, เห็ดโคน หรือ บุรุด ก็เรียก.
ดาบเงินน. ชื่อปลาทะเลหลายชนิดในวงศ์ Trichiuridae ได้แก่ ชนิด Trichiurus lepturus Linn. ซึ่งชุกชุมที่สุด ชนิด Tentoriceps cristatus (Klunzinger), Eupleurogrammus muticus (Gray) และ Lepturacanthus savala (Cuvier & Valenciennes) ทุกชนิดมีลักษณะคล้ายกันมาก คือมีหัวแหลมลาดตํ่าไปข้างหน้า ปลายปากล่างยื่น ฟันคมแข็งแรง ตัวยาวมาก แบนข้าง เรียวแหลมเป็นเส้นไปทางหาง แต่ไม่มีครีบหาง ครีบหลังยาวเกือบตลอดแนวสันหลังยกเว้นใกล้หัว ครีบก้นเป็นเพียงแถวของหนามแข็งขนาดเล็กโผล่จากสันท้อง ไม่มีครีบท้องหรือมีแต่เล็กมาก ไม่มีเกล็ด ผิวหนังสีเงินหรือเทา, ดาบ ก็เรียก.
ดาว ๒น. ชื่อเสือชนิด Panthera pardus (Linn.) ในวงศ์ Felidae ขนาดใหญ่รองลงมาจากเสือโคร่ง ขนสีนํ้าตาลแกมเหลือง มีแต้มสีดำคล้ายรอยขยุ้มตีนหมากระจายทั่วตัว ว่องไว ปีนขึ้นต้นไม้ได้ดี บางตัวขนส่วนที่เป็นสีน้ำตาลแกมเหลืองเป็นสีดำ และมีแต้มสีดำอยู่ทั่วตัวเช่นกัน เห็นได้ชัดเมื่อถูกแสง เรียก เสือดำหรือเสือแมลงภู่.
ดีดลูกคิดรางแก้วก. คำนวณอย่างรอบคอบแล้วเห็นแต่ทางได้ถ่ายเดียว เช่น ดีดลูกคิดรางแก้วแล้ว โครงการนี้มีแต่กำไรไม่มีทางขาดทุน.
แดนน. เขต, พื้นที่ที่กำหนดไว้โดยตรงหรือโดยหมายรู้กัน, เช่น ชายแดน ลํ้าแดน, ถิ่นที่มีคน สัตว์ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งประเภทเดียวกันอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น แดนผู้ร้าย แดนเสือโคร่ง แดนกล้วยไข่ แดนโลกีย์, โลก เช่น สตรีใดในพิภพจบแดน ไม่มีใครได้แค้นเหมือนอกข้า ด้วยใฝ่รักให้เกินพักตรา จะมีแต่เวทนาเป็นเนืองนิตย์ (อิเหนา).
ต่อแต้มน. เครื่องเล่นการพนันอย่างหนึ่ง ตัวทำเป็นรูปไม้สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ๒ ตอน มีแต้มตั้งแต่ ๑ ถึง ๖ ใช้ด้านที่แต้มเท่ากันมาต่อกัน ตัวของใครหมดก่อนเป็นผู้ชนะ
ตะลุง ๑จังหวัดพัทลุง เช่น ชาตรีมีแต่ล้วนชาวตะลุง ซัดกันนุงตามถนนแห่กรวดลาว (อิเหนา).
เต่าดำน. ชื่อเต่านํ้าจืดชนิด Siebenrockiella crassicollis (Gray)ในวงศ์ Emydidae หัวสีดำมีแต้มสีขาวที่ขมับ กระดองหลังสีดำกว่าเต่าชนิดอื่น ๆ อาศัยตามโคลนเลนบนพื้นท้องน้ำ, ดำแก้มขาว ก็เรียก.
ทองดำ ๓น. ชื่อจิ้งหรีดชนิด Gryllus bimaculatus (De Geer) ในวงศ์ Gryllidae ลำตัวยาวประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร โดยทั่วไปสีดำตลอดทั้งตัว โคนปีกคู่หน้ามีแต้มสีเหลืองหรือน้ำตาลอ่อน ๒ แต้ม.
นรก(นะ-) น. แดนหรือภูมิที่เชื่อกันว่าผู้ทำบาปจะต้องไปเกิดและถูกลงโทษ, โดยปริยายหมายถึงแดนที่มีแต่ความทุกข์ทรมาน.
นิวเคลียสน. ส่วนใจกลางของอะตอมของธาตุทุกชนิด ส่วนนี้ประกอบด้วยอนุภาคมูลฐานที่สำคัญ ๒ ชนิด คือ โปรตอน และ นิวตรอน (สำหรับอะตอมของไฮโดรเจนธรรมดา นิวเคลียสมีแต่โปรตอนเท่านั้น ไม่มีนิวตรอน), ส่วนที่สำคัญยิ่งของเซลล์ ลักษณะเหนียวข้นเป็นก้อนประกอบด้วยส่วนย่อย ๆ อีกหลายชนิด มักอยู่ตอนกลางของเซลล์ที่ยังอ่อนอยู่ และอาจร่นไปอยู่ริมเซลล์เมื่อแก่เข้า.
เนื้อ ๑สิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวอาหาร, คู่กับ นํ้า เช่น แกงมีแต่นํ้าไม่มีเนื้อ เอาแต่เนื้อ ๆ
ผ้าขี้ริ้วห่อทองน. คนมั่งมีแต่แต่งตัวซอมซ่อ.
ผีตายซากน. ซากศพที่แห้งจนมีแต่หนังหุ้มกระดูก, คำเปรียบคนที่ผอมแห้งเห็นแต่หนังหุ้มกระดูก ว่า ผอมอย่างกับผีตายซาก.
พกลมว. มีแต่ลม คือ เหลวไหล, พูดจาไม่จริง, ใช้เข้าคู่กับคำ โกหก เป็น โกหกพกลม.
พังพอนน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในสกุล Herpestes วงศ์ Viverridae ขนลำตัวหนาสีนํ้าตาลหรือเทา หัวแหลม หางยาวเป็นพวง เคลื่อนไหวเร็วมาก กินสัตว์ ในประเทศไทยมี ๒ ชนิด คือ พังพอนธรรมดา [ H. javanicus (Geoffroy)] ตัวเล็ก สีนํ้าตาล และพังพอนกินปูหรือพังพอนยักษ์ [ H. urva (Hodgson)] ตัวใหญ่สีเทา มีแต้มขาวที่ด้านข้างลำคอ.
ภรรดร, ภรรดา(พันดอน, พันดา) น. ผัว เช่น ปัญหามีแต่จักหา ภรรดาสมศักดิ์สมศรี หาได้ใช่ง่ายชายดี สมกับเทวีลูกเรา (กนกนคร), ใช้ว่า ภัสดา ก็ได้, โบราณใช้ว่า ภรัสดาษ ก็มี.
มังสวิรัติน. การงดเว้นกินเนื้อสัตว์, เรียกอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ มีแต่พืชผัก ว่า อาหารมังสวิรัติ.
มิคสัญญีน. ชื่อยุคหนึ่งที่มีแต่รบราฆ่าฟันเบียดเบียนกัน.
แม่คำหรือพยางค์ที่มีแต่สระ ไม่มีตัวสะกด เรียกว่า แม่ ก กา หรือมาตรา ก กา, คำหรือพยางค์ที่มีตัว ก ข ค ฆ สะกด เรียกว่า แม่กกหรือมาตรากก, คำหรือพยางค์ที่มีตัว ง สะกด เรียกว่า แม่กงหรือมาตรากง, คำหรือพยางค์ที่มีตัว จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส สะกด เรียกว่า แม่กดหรือมาตรากด, คำหรือพยางค์ที่มีตัว ญ ณ น ร ล ฬ สะกด เรียกว่า แม่กนหรือมาตรากน, คำหรือพยางค์ที่มีตัว บ ป พ ฟ ภ สะกด เรียกว่า แม่กบหรือมาตรากบ, คำหรือพยางค์ที่มีตัว ม สะกด เรียกว่า แม่กมหรือมาตรากม, คำหรือพยางค์ที่มีตัว ย สะกด เรียกว่า แม่เกยหรือมาตราเกย แต่ในมูลบทบรรพกิจมี ย ว อ สะกด, คำหรือพยางค์ที่มีตัว ว สะกด เรียกว่า แม่เกอวหรือมาตราเกอว.
แมลงวันทองน. ชื่อแมลงหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Tephritidae รูปร่างคล้ายแมลงวันแต่ลำตัวเรียวกว่า อกและท้องสีน้ำตาลแก่มีแต้มสีเหลืองหรือส้มแตกต่างกันตามชนิด โดยรวมแล้วมองดูคล้ายสีทอง หลังผสมพันธุ์เพศเมียเจาะเปลือกผลไม้เพื่อวางไข่ เมื่อฟักเป็นตัวหนอนทำลายผลไม้ ตัวเต็มวัยพบตอมอยู่ตามดอกไม้บางชนิด เช่น เดหลีใบกล้วย [Spathiphyllum cannifolium (Dryand)] ที่พบมากคือ ชนิด Bactrocera dorsalis (Hendel) ตัวหนอนทำลายผลไม้ เช่น มะม่วง ฝรั่ง ชมพู่ พุทรา, แมลงวันผลไม้ ก็เรียก.
ยุคมืดน. ช่วงแรกของสมัยกลางในประวัติศาสตร์ยุโรป ประมาณ ๖๐๐ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๑๐๕๐-๑๖๕๐ เป็นยุคที่ประชาชนมีแต่ความมืดมนหมดหวังในชีวิต เพราะถูกพวกตาดมองโกลทำลายล้าง และไม่มีความเจริญทางสติปัญญาเพราะศาสนาไม่เปิดโอกาสให้คิดอย่างเสรี, โดยปริยายหมายถึงยุคที่ประชาชนหมดหวังในชีวิต.
รังแต่สัน. มีแต่, ล้วนแต่, เป็นที่, (มักใช้ในทางไม่ดี) เช่น รังแต่คนจะนินทา รังแต่เขาจะหัวเราะเยาะ.
โรงเจน. โรงอาหารที่มีแต่อาหารเจ ตามปรกติสำหรับคนจีนที่ถือศีล กินอยู่โดยไม่เสียเงิน.
ลูกเต๋าน. ลูกเหลี่ยมมี ๖ หน้า แต่ละหน้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีแต้ม ใช้ในการเล่นพนันมีลูกเต๋า สกา และไฮโล เป็นต้น, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า ขนมเปี๊ยะลูกเต๋า.
ลูกแถวโดยปริยายหมายถึงผู้ที่เป็นลูกน้องเขา ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะสั่งการใด ๆ ได้เลย เช่น มีแต่พวกลูกแถวเท่านั้นจะช่วยอะไรได้.
เลี้ยงลูกเจ้าเฝ้าคลังก. ทำสิ่งที่มีแต่เสมอตัวกับขาดทุน, ทำดีก็เสมอตัว ทำไม่ดีก็ต้องได้รับโทษ.
สร้อยนกเขาน. ชื่อปลาน้ำจืดบางชนิดในสกุล Osteochilus และ Dangila วงศ์ Cyprinidae ที่มีจุดสีเข้มบนเกล็ด ทำให้เห็นเป็นแถวของจุดเรียงตามยาวอยู่ข้างตัวหลายแถว เหนือครีบอกหรือที่คอดหางมีแต้มหรือจุดสีดำใหญ่ โดยเฉพาะที่พบทั่วไปคือ ชนิด O. hasselti (Valenciennes) ที่ส่วนหลังมีสีเขียวหรือฟ้าเทา ด้านข้างสีนวลและท้องเป็นสีขาวเงิน และมีกลุ่มจุดสีแดงกระจายอยู่เหนือครีบอก ครีบต่าง ๆ ยกเว้นครีบอกมีสีแดงหรืออมแดง ในบางท้องที่ปลาชนิดนี้จะมีสีดังกล่าวจางมาก ขนาดยาวได้ถึง ๓๐ เซนติเมตร, ขี้ขม นกเขา ทองลิน หรือ ตูโบ ก็เรียก.
สาลิกา ๑ชื่อนกขนาดเล็กชนิด Acridotheres tristis (Linn.) ในวงศ์ Sturnidae หัวสีดำ วงรอบเบ้าตาและปากสีเหลือง ลำตัวสีน้ำตาลเข้ม มีแต้มขาวที่ปีก ปลายหางสีขาว ทำรังแบบง่าย ๆ ด้วยกิ่งไม้ตามโพรงไม้ ง่ามไม้ หรือซอกอาคาร กินแมลงและผลไม้ พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย, เอี้ยง หรือ เอี้ยงสาลิกา ก็เรียก. (ป.; ส. ศาริกา).
สีกรุดน. ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในสกุล Pomadasysวงศ์ Haemulidae หรือ Pomadasyidae โดยเฉพาะชนิด P. maculatus (Bloch) ลำตัวป้อม แบนข้าง เกล็ดเป็นแบบเกล็ดหนาม บริเวณใต้คางมีรู ๒ รู ลำตัวสีเงิน ใกล้แนวสันหลังมีสีน้ำตาลอ่อนและมีแต้มสีน้ำตาลเข้มกระจายอยู่ตอนบนของลำตัว ปลาในสกุลนี้ทั้งขณะอยู่ในน้ำและเมื่อขึ้นพ้นน้ำจะทำเสียงได้จากการขบฟันที่บริเวณคอรวมทั้งการหดและขยายตัวของถุงลมและกล้ามเนื้อ โดยถุงลมยังทำให้เสียงก้องขึ้นอีกด้วย ขนาดยาวได้ถึง ๕๐ เซนติเมตร, มโหรี กระต่ายขูด กะทิขูด หรือ หัวขวาน ก็เรียก.
เส้นสิ่งซึ่งมีแต่ความยาว ไม่มีความกว้างและความหนา.
เสมอตัวว. ไม่ได้ไม่เสีย, ไม่ขาดทุน, เช่น เขาลงทุนครั้งนี้มีแต่เสมอตัว ไม่มีหวังได้กำไร.
เสือแมลงวันน. ชื่อแมงมุมขนาดเล็กหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Salticidae อาศัยอยู่ตามบ้านเรือน กระโดดจับแมลงวันกิน ที่พบบ่อยได้แก่ ชนิด Plexippus petersi (Karsch) ขนาด ๖-๙ มิลลิเมตร พื้นลำตัวสีขาวเทา เพศผู้เล็กกว่าเพศเมียและมีแต้มสีดำที่ด้านหลัง ส่วนเพศเมียไม่มีแต้ม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discoid๑. คล้ายจาน๒.มีแต่ดอกกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
thelygenic; thelytocous-มีแต่ลูกสาว, -มีแต่ลูกเพศเมีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thelytocous; thelygenic-มีแต่ลูกสาว, -มีแต่ลูกเพศเมีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
มังสวิรัติการงดเว้นกินเนื้อสัตว์ เรียกอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ มีแต่พืชผักว่า อาหารมังสวิรัติ
คำที่มักเขียนผิด คือ มังสวิรัต [คำที่มักเขียนผิด]
imperfect flowerดอกไม่สมบูรณ์เพศ, ดอกที่มีแต่เกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียแต่เพียงอย่างเดียว  เช่น ดอกข้าวโพด ดอกตำลึง ดอกฟักทอง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
scalar quantityปริมาณสเกลาร์, ปริมาณที่มีแต่ขนาด ไม่มีทิศทาง เช่น เวลา อุณหภูมิ อาจแทนปริมาณสเกลาร์ได้ด้วยความยาวของส่วนของเส้นตรง หรือระยะระหว่างจุดสองจุดบนเส้นตรง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The look on my face will be of vindication.สีหน้าชั้นน่ะคงจะมีแต่การแก้แค้นเท่านั้นแหละ New Haven Can Wait (2008)
It's almost always right.มันก็มักจะมีแต่เรื่องดีดีนะ Chuck in Real Life (2008)
-Usually I'm giving it, not getting it. -sorry.ปกติ ฉันจะมีแต่ให้ ไม่เคยรับ -ขอโทษ Pret-a-Poor-J (2008)
They only have eyes for you.- พวกเขามีแต่สนใจเธอเท่านั้น There Might be Blood (2008)
What? It's old people?อะไรนะ มีแต่คนแก่เหรอ There Might be Blood (2008)
Blair told me it was all hot guys.แบลร์บอกว่ามีแต่ผุ้ชายหล่อๆทั้งนั้น There Might be Blood (2008)
Hell, I've only seen them in books.มีแต่ในหนังสือเท่านั้น Dead Space: Downfall (2008)
There's a hell of a lot of blood, but no bodies.มีแต่เลือดเต็มไปหมดเลย แต่ว่าไม่มีศพ Dead Space: Downfall (2008)
But they're someone's fault, and the other people you know are...แต่พวกเค้าบางคนทำผิดและมีแต่คนอื่นที่คุณรู้จัก.. Birthmarks (2008)
My life, it's always been about pain, and anger, and disappointment, never about love.ตลอดชีวิตฉัน.. มันมีแต่ ความเจ็บปวด ความแค้นเคือง และความผิดหวัง Joy (2008)
No engagement. Commitment issues.ไม่มีการหมั้น มีแต่ประกาศพันธะสัญญา The Itch (2008)
Yeah, well, there's a lot of shit up in the air right now.ใช่ ก็ดี มีแต่เรื่องฉิบหายเยอะแยะ และตอนนี้อะไรก็ไม่แน่นอน Pilot (2008)
In the end, cowards are those who follow the dark side.ในที่สุด ก็มีแต่พวกขลาดเขลาเท่านั้น ที่เข้าไปสู่ด้านมืด Ambush (2008)
Why would we scan for life forms to spot an enemy weapon probably just filled with, battle...droids?...เพื่อที่จะระบุตำแหน่งอาวุธของศัตรู ที่น่าจะมีแต่... หุ่นรบ... ดรอยด์? Rising Malevolence (2008)
Only you can do that.มีแต่เจ้าที่จะทำได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
Only General Grievous would go after clones who can't fight back.มีแต่กรีวัสเท่านั้นแหล่ะ ที่จะไล่ตามคนที่ไม่มีทางสู้ Shadow of Malevolence (2008)
Look around and all you see are small men not big enough to fill their armour.มองไปทางไหนก็มีแต่ ชายหนุ่มตัวเล็กๆ ที่ไม่โตพอที่จะใส่ชุดเกราะ The Mark of Nimueh (2008)
How can I defend Camelot with rubbish like that?แล้วนี่ข้าจะปกป้องคาเมลอตได้ยังไงกัน ถ้ามีแต่พวกห่วยแตกแบบนี้ ผมคิดว่าผมน่าจะช่วยได้ Lancelot (2008)
And ever since that day, only sons of noble families have served as knights.และตั้งแต่นั้นมา ก็มีแต่เพียงบุตรชายของตระกูลเท่านั้น ที่ได้เป็นอัศวิน Lancelot (2008)
I know in the event of battle, only a knight may serve.กระผมรู้ว่าในการรบนั้นมีแต่อัศวินเท่านั้นที่จะได้ร่วมรบกับองค์ชาย Lancelot (2008)
I've been looking in the wrong place, the records of living things in the kingdom.ลุงมองหาเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นผิดที่ บันทึกต่างๆพวกนี้มีแต่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรเท่านั้น Lancelot (2008)
There are those that believe this creature, this griffin, is a creature of magic, that only magic can destroy it.มีบางคนบอกกับข้าว่า เจ้าตัวนี้มันคือ กริฟฟิน เป็นสัตว์ประลหาดที่เกิดมาจากเวทย์มนต์ แล้วก็มีแต่เวทย์มนต์เท่านั้นที่จะสามารถทำลายมันได้ Lancelot (2008)
In the hands of Uther, it will bring only evil.หากอยู่ในมือของอูเธอร์, มันมีแต่จะสร้างความชั่วร้ายมหันต์ Excalibur (2008)
There is only you who dare to say it out loud now.มีแต่ท่านคนเดียวที่กล้าพูดออกมาดังๆในตอนนี้ Iljimae (2008)
You rascal, can't you see that we can't go home because of emergencies?ไอ้บ้า นายไม่เห็นหรอว่าพวกเราไม่ได้กลับบ้านเลยพราะมีแต่เรื่องด่วนๆ Beethoven Virus (2008)
There's poop inside here.ข้างในนั่นหรอ ที่นี่มีแต่คนเซ่อซ่าอยู่หน่ะ Beethoven Virus (2008)
All we got is money and jewels.ที่เราได้มาทั้งหมดมีแต่เงินกับเพชรพลอย The Bank Job (2008)
You need a nuke to kill me!มีแต่นิวเคลียร์เท่านั้นที่ฆ่าฉันได้ Babylon A.D. (2008)
Gotta warn you, going into the belly of the beast, danger at every turn.ฉันจะเตือนอะไรให้นะ ที่ๆเราจะไปมันมีแต่อสูรกาย แถมยังอันตรายทุกฝีเก้า Bolt (2008)
Fourth floor! You forgot to check in.มีแต่ชั้น 4! นายลืมเช็คอิน My Sassy Girl (2008)
Some lies about a dragon.มีแต่เรื่องโกหก เกี่ยวกับมังกร Outlander (2008)
There are only thing things we do and what those things do to other people.มีแต่สิ่งที่เราทำเพียงอย่างเดียว กับสิ่งที่ไปทำกับคนอื่น ๆ The Lazarus Project (2008)
Something only the king can decide.เรื่องที่มีแต่พระราชาเท่านั้น จะตัดสินพระทัยได้ The Other Boleyn Girl (2008)
Only God knows how anything will end.มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ ว่าแต่ละเรื่องจะจบแบบใด The Other Boleyn Girl (2008)
That's impossible. Only people come from off the reserve.เป็นไปไม่ได้ มีแต่มนุษย์ที่มาจากนอกเขตอนุรักษ์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
No, just more diamonds and gold.ม่าย มีแต่เพชรกับทอง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- No buts. No buts!- ไม่มีแต่ ไม่มีแต่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
This is a great book, filled with riches.เล่มนี้สิเยี่ยม มีแต่เรื่องเงินๆ ทองๆ Inkheart (2008)
In this sinister world, only you are fit to call yourself our father's son.ในโลกที่โชคร้ายนี้, มีแต่เธอ ที่เหมาะสมจะถูกเรียกว่า ลูกชายของพ่อ Episode #1.5 (2008)
Only you can put it out.มีแต่เธอ ถึงดับมันได้ Episode #1.8 (2008)
So he gets all fucked in his head after the invasion, you know?เขาเลยมีแต่เรื่องระยำเต็มหัว หลังจากถูกอเมริกาบุก Body of Lies (2008)
But all of them are unmarried males between the ages of 18 and 35, correct?ซึ่งมีแต่ชายฉกรรจ์ที่ยังไม่แต่งงาน อายุ 18-35 ปี เนี่ยนะ Body of Lies (2008)
The creep who pays the rent on my apartment keeps bringing home his asshole friends, asking me to do them favors and stuff.หมอนั่นชอบเอาเพื่อนๆ กลับมาแล้วก็มีแต่คนแย่ ๆ ทั้งนั้น แล้วยังให้ฉันทำอะไรตั้งหลายอย่าง The Ramen Girl (2008)
It's a bowl of soup. Tell the man to get over it.มีแต่ถ้วย ซุปให้ตายสิคิดจะหมกตัวอยู่แค่นี้เหรอ The Ramen Girl (2008)
Your head... is full of noise.เธอใช้ ตรงนี้ มันมีแต่เสียงดัง ๆ ๆ ๆ ๆ เต็มไปหมด The Ramen Girl (2008)
And all I have left is... pain... and sadness.สิ่งที่ฉันรู้สึกก็มีแต่.. ความเจ็บปวดและความเศร้า เพราะอย่างนี้... The Ramen Girl (2008)
Aren't you full of surprises today.มีแต่เรื่องแปลกใจทั้งวันเลยนะวันนี้ New York, I Love You (2008)
It would just be easier to change, if I didn't have to deal with the city that hates me.มันคงทำได้ง่ายขึ้น ถ้าฉันไม่ได้อยู่ในเมือง ที่มีแต่คนเกลียดฉัน The Love Guru (2008)
- Recurring theme is we got a lot of cranks in Broward County.-เรื่องซ้ำซากก็คือเรามีแต่คนที่มีความคิดประหลาดๆ ในโบรเวิร์ด เคาน์ตี้ Marley & Me (2008)
Just piles of bodies;มีแต่ศพ Changeling (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีแต่...[v. exp.] (mī tāe ...) EN: only have ... ; there are only ...   FR: n'avoir que ; disposer seulement de ; il n'y a que ...

English-Thai: Longdo Dictionary
shantytown(n) เขตชุมชนที่มีแต่กระท่อม, กระต๊อบ,หรือเพิง , S. shanty town R. slum

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bear garden[N] สถานที่มีแต่เสียงอึกทึกครึกโครม
inhere[VI] คงอยู่ใน, See also: มีแต่กำเนิด, Syn. consist in, reside in, belong
males[N] เพศผู้, See also: ต้นไม้ที่มีแต่เกสรตัวผู้, เพศชาย
nominal[ADJ] แต่ในนาม, See also: เฉพาะชื่อ, มีแต่ชื่อ, Syn. titular, stated, mentioned, Ant. real, genuine
pampas[N] ทุ่งกว้างในอเมริกาใต้มีแต่ต้นไม้ใหญ่ไม่มีหญ้า, Syn. prairie, tundra, plains
raccoon[N] ตัวแร็คคูน (คล้ายหมีแต่ตัวเล็กและมีหางเป็นพวง)
racoon[N] ตัวแร็คคูน (มีลักษณะคล้ายหมีแต่ตัวเล็กและมีหางเป็นพวง), Syn. raccoon
asphalt jungle[SL] เมืองที่มีแต่ความรุนแรง / ความเลวร้าย
sinecure[N] ตำแหน่งการงานที่ไม่ต้องทำงานมาก, See also: ตำแหน่งการงานที่มีแต่เฉพาะในนาม, Syn. easy job, cinch
slough[N] หนองที่มีแต่โคลน, See also: ปลักโคลน, บึง, Syn. bog, marsh
windstorm[N] ลมพายุ, See also: พายุที่มีแต่ลมไม่มีฝน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
color paletteบัญชรสีหมายถึง วินโดว์ที่มีสีต่าง ๆ ให้เลือกกด บางทีก็มีแต่ชื่อสี บางทีก็มีตัวอย่างสีให้เห็น หรือบางทีก็มีให้ทั้งสองอย่าง
dumb terminalเครื่องปลายทางใบ้เครื่องปลายทางธรรมดาหมายถึง เครื่องปลายทางหรือเทอร์มินัลของคอมพิวเตอร์ชนิดธรรมดา ดูเผิน ๆ จะเหมือนกับไมโครคอมพิวเตอร์ แต่จริง ๆ แล้ว จะมีแต่แป้นพิมพ์และจอภาพ ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) ที่อื่น เครื่องปลายทางชนิดนี้ไม่มีหน่วยบันทึกข้อมูล หน่วยความจำ หรือตัวประมวลผล ฉะนั้นจะเก็บข้อมูลหรือประมวลผลอะไรไม่ได้เลยดู intelligent terminal หรือ smart terminal เปรียบเทียบ
female connectorปลั๊กตัวเมียหมายถึง ปลั๊กไฟฟ้าแบบหนึ่งที่เป็นตัวรองรับ (มีแต่รูที่จะรับ การเสียบจากปลั๊กตัวผู้อีกทีหนึ่ง)
first generation computerคอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ มนุษย์ได้พัฒนาเครื่องมือนี้ติดต่อกันมาตลอด ทำให้มีการแบ่งวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ออกเป็นยุค (generation) พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ยุคแรกถือว่าเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1951 ถึงต้น ค.ศ.1960 คอมพิวเตอร์สมัยนั้นสามารถเก็บโปรแกรมได้ ใช้หลอดสุญญากาศเป็นหน่วยความจำ ทำให้มีขนาดใหญ่ กินเนื้อที่มาก ระหว่างทำงาน จะทำให้เกิดความร้อนสูงตลอดเวลา การทำงานจะทำได้ทีละอย่าง และจะเรียงกันไปตามลำดับคำสั่งอย่างเคร่งครัด ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก็มีแต่ภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ดู generation ประกอบ
fuzzy logicตรรกศาสตร์คลุมเคลือหมายถึง แบบหนึ่งของตรรกะ ซึ่งใช้ในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) ตรรกะ ประเภทนี้ไม่ใช่มีแต่ ผิด-ถูก (กล่าวคือ ถ้าไม่ถูก ก็ต้องผิด หรือถ้าไม่ผิด ก็ต้องถูก) แต่ตรรกะแบบนี้ มีขอบเขตกว้างขวาง
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
gaunt(กอนทฺ) adj. ผอมแห้ง,มีแต่กระดูก,ซูบซีด,แห้งแล้ง,เปล่าเปลี่ยว,เศร้าสลด., See also: gauntly adv. gauntness n., Syn. emaciated,bleak
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึกหมายถึง วิธีการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว เช่น ในเกมหมากรุก คงมีแต่การทดลองหรือคาดเดาหลาย ๆ ทางให้ตัดสินเลือกทางที่คิดว่าจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งมักจะใช้ผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตรงข้ามกับกับ "สามัญสำนึก" หรือ common sense
machine languageภาษาเครื่องหมายถึง ภาษาคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำให้เครื่องรับรู้และเข้าใจได้ เขียนโดยใช้รหัสเลขฐานสองเป็นหลัก (ฉะนั้น จะมีแต่เลข 0 กับ 1 เท่านั้น) คำสั่งแต่ละคำสั่งจะหมายถึงการทำงานอย่างหนึ่ง แต่ละโปรแกรมจึงจะยาวค่อนข้างมาก ผู้ที่เริ่มต้นเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ ไม่ควรเรียนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษานี้เลย เพราะอาจจะทำให้หมดกำลังใจไปเลย อาจจะพอเปรียบได้ว่า เลขฐานสองนั้นก็เหมือน ๆ กับตัวโน้ต เพลง (ภาษาดนตรีก็เข้าใจยากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษาเครื่องนี้สักเท่าใดดอก) อย่างไรก็ตาม ก็ต้องทำความเข้าใจไว้เสมอว่า ไม่ว่าเราจะสั่งให้เครื่องทำงานด้วยโปรแกรมภาษาอะไรก็ตาม ตัวแปลโปรแกรม (compiler) ก็จะต้องทำหน้าที่แปลภาษาที่เราใช้ให้เป็นภาษาเครื่องก่อนเสมอ คอมพิวเตอร์จึงจะเข้าใจจนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง (execute) นั้น ๆ ได้
outline fontแบบอักษรที่มีแต่เส้นขอบหมายถึง แบบอักษรแบบหนึ่งที่มีแต่เส้นขอบ ตรงกลางกลวง นิยมใช้ในการทำหัวเรื่อง
peppercorn(เพพ'เพอะคอร์น) n. พวกเม็ดพริกไทย,สิ่งเล็กที่ไม่มีค่า,เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ค่าเช่าที่มีแต่ตัวเลขแต่ไม่มีนาม. adj. เป็นพวง,เป็นกลุ่ม
sinecure(ไซ'นะเคียวเออะ) n. ตำแหน่งการงานที่มีแต่นาม,ตำแหน่งว่าง,ตำแหน่งศาสนาที่ได้เงินแต่ไม่ต้องสอน., See also: sinecurist n. sinecureship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
beefy(adj) อ้วน,มีแต่เนื้อ
bony(adj) มีแต่กระดูก,มีกระดูกใหญ่,ผอม
shelly(adj) คล้ายเปลือก,มีแต่เปลือก
slimy(adj) เป็นเลน,มีแต่โคลน,ลื่นไหล

German-Thai: Longdo Dictionary
Alles Gute!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า ขอให้มีแต่สื่งดีๆ
verzweifelt(adj) สิ้นหวัง, เศร้าโศก, ที่มีแต่ความทุกข์ตรม (อาการหนักกว่า unglücklich) เช่น Er ist verzweifelt, weil er Jahre lang arbeitslos ist. เขาทุกข์ใจมากเนื่องจากไม่มีงานทำมาหลายปีแล้ว, See also: A. froh, frohlich, glücklich, Related: unglücklich, besorgt, betrübt
kaltbleiben(vi) |blieb kalt, ist kalt geblieben| ไม่มีความรู้สึกร่วม, มีแต่ความเย็นชา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top