Search result for

*มีอาวุธ*

(74 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มีอาวุธ, -มีอาวุธ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ครบมือว. มีอยู่ครบในครอบครอง (ใช้แก่อาวุธและคนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป มักใช้ในทางไม่ดี) เช่น มีอาวุธครบมือ
ติดตัวก. มีอยู่กับตัว เช่น มีเงินติดตัว มีอาวุธติดตัว.
เรือตรวจการณ์น. เรือรบขนาดเล็ก มีความเร็วปานกลาง มีหน้าที่ตรวจดูเหตุการณ์เพื่อรักษาฝั่ง มีอาวุธต่าง ๆ ตามภารกิจของเรือแต่ละลำ เช่น เรือตรวจการณ์ (ปืน) เรือตรวจการณ์ (ปราบเรือดำน้ำ) เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง เรือตรวจการณ์ลำน้ำ.
เรือตอร์ปิโดน. เรือรบขนาดเล็ก ความเร็วสูง มีอาวุธหลักคือ ตอร์ปิโด.
เรือประจัญบานน. เรือรบขนาดใหญ่ระวางขับน้ำประมาณ ๒๐,๐๐๐ ตันขึ้นไป มีเกราะป้องกันตนเอง มีอาวุธสมัยใหม่หลายประเภท รวมทั้งอาวุธนำวิถีพื้นสู่พื้น และพื้นสู่อากาศ มีหน้าที่หลักในการต่อตีเรือข้าศึก และระดมยิงฝั่งเพื่อสนับสนุนการรบสะเทินน้ำสะเทินบก.
เรือพิฆาต ๒น. เรือรบที่มีความเร็วสูง ระวางขับน้ำประมาณ ๓,๘๐๐-๕,๕๐๐ ตัน มีหน้าที่หลักในการป้องกันภัยจากเรือดำน้ำและอากาศยาน และอาจทำหน้าที่อื่น ๆ เช่น เฝ้าตรวจการรุกล้ำทางผิวน้ำและอากาศ ตรวจการรุกล้ำของเรือดำน้ำ มีอาวุธสมัยใหม่ทั้งปืนใหญ่ อาวุธนำวิถี และอาวุธปราบเรือดำน้ำ.
เรือเร็วโจมตีน. เรือรบขนาดเล็กระวางขับน้ำประมาณ ๓๐๐-๖๐๐ ตัน มีความเร็วสูงตั้งแต่ ๒๕ นอตขึ้นไป มีอาวุธที่มีอำนาจในการทำลายสูงหลายประเภทขึ้นอยู่กับภารกิจของเรือนั้น ๆ เช่น ปืน อาวุธนำวิถีระยะปานกลางหรือระยะไกล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
armed robberyการลักทรัพย์โดยมีอาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gun licenceใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trespassing with weapon of offenceการบุกรุกโดยมีอาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
disarmamentการปลดอาวุธ หมายถึง การดำเนินการไม่ให้มีอาวุธในครอบครอง [การทูต]
nuclear non-proliferationการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ หมายถึง การไม่ส่งมอบอาวุธและเทคโนโลยีนิวเคลียร์แก่ประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ และการไม่รับหรือแสวงหาอาวุธหรือเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากประเทศที่มีอาวุธ นิวเคลียร์ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have a new secret weapon.ผมมีอาวุธลับ Odyssey (2008)
Since you're not almost dead, it means you're armedคุณยังไม่ใกล้ตาย คุณมีอาวุธ Last Resort (2008)
She might be armed.เธออาจมีอาวุธ Last Resort (2008)
If no mortal sword will kill it... ..then I will.ถ้าไม่มีอาวุธสังหารใดปราบมันได้.. .. ถ้างั้นข้า Excalibur (2008)
No weapon forged by man can kill a wraith.ไม่มีอาวุธใดที่มนุษย์สร้างขึ้นจะใช้ปราบมันได้ Excalibur (2008)
I don't have your armour.ข้าไม่มีอาวุธของท่าน Excalibur (2008)
You must be steady as though there were weapons weighing down on your arms.นายต้องนิ่ง ให้เหมือนกับว่ามีอาวุธมาถ่วงอยู่ที่แขนนาย ยังงัยยังงั้น Beethoven Virus (2008)
I'm telling you, man, she is carrying a weapon.เธอเป็นพาหะ ในตัวเธอมีอาวุธชีวภาพ Babylon A.D. (2008)
Those people goin' in there with no weapons. Just books and meds.คนพวกนันเขาไปโดยไมมีอาวุธ มีแตหนังสือกับยา Rambo (2008)
They're getting weapons, man.พวกนั้นมีอาวุธด้วย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Come on, we have weapons.เถอะน่า เรามีอาวุธสิ Day of the Dead (2008)
...the Army, the National Guard, anyone with weapons.....ทหาร หรือใครก็ได้ ใครที่มีอาวุธ Day of the Dead (2008)
They taught me how to kill, how to feel no pain, and most importantly, that every job has a perfect weapon.พวกเค้าสอนให้ผมฆ่า ให้ไม่รู้สึกเจ็บปวด และที่สำคัญที่สุด สอนว่างานทุกงานต้องมีอาวุธที่เหมาะเจาะ Wanted (2008)
I will not fight an unarmed man.ข้าจะไม่สู้กับ คนที่ไม่มีอาวุธThe Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Except we have more weapons than soldiers who can use them.เว้นแต่ว่าเราจะมีอาวุธมากกว่าคนที่ใช้เป็น 24: Redemption (2008)
Juma has no soldiers and he has no weapons. Everyone knows that.จูม่าไม่มีทหารแล้วก็ไม่มีอาวุธ ทุกคนก็รู้ 24: Redemption (2008)
AII we know is Juma's secured some fairly advanced weapons systems...สิ่งที่เรารู้คือจูม่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยอยู่ในครอบครอง 24: Redemption (2008)
Do you have a weapon?คุณมีอาวุธบ้างไหม 24: Redemption (2008)
-How do you know this isn't a rumor? -Do you have a weapon?คุณรู้ได้ยังไง ว่ามันไม่ใช่ ข่าวลืออีกข่าว คุณมีอาวุธหรือเปล่า 24: Redemption (2008)
But without your weapon, you're nothing but a lonely hermit.ถ้าไม่มีอาวุธนั่น เจ้าก็เป็นได้แค่ฤาษี The Forbidden Kingdom (2008)
Come on, there's always room for nukes.เร็วเข้า มันต้องมีอาวุธนิวเคลียร์น่า WarGames: The Dead Code (2008)
Go away! - I'm unarmed!- ฉันไม่มีอาวุธ Pineapple Express (2008)
You have weapon?มีอาวุธมาด้วยหรือเปล่า Taken (2008)
But one thing's for sure, she's got highly classified intel and state-of-the-art weaponry, which means there's a whole hell of a lot of money behind her.แต่มีอยู่อย่างที่เรารู้แน่ๆ เธอ มีข้อมูลลับระดับสูง และมีอาวุธที่เข้าขั้นสุดยอด ซึ่งหมายความว่า มีแหล่งเงินทุนมหาศาลให้การสนับสนุนเธอ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Yes, ma'am, and we know that there are at least a dozen other men involved in the attack, and they are armed for a small war.ใช่ครับ และรู้ว่ามีอย่างน้อย\ 12 คนที่ร่วมกันโจมตี และพวกเขามีอาวุธครบมือ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
But regardless, if they have a weapon like this, you better believe they intend to use it.ถ้าพวกเขามีอาวุธพวกนี้ ท่านต้องเชื่อได้แล้วละว่าเขาจะใช้มันจริง ๆ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
If they have a weapon like this, you better believe they intend to use it.ถ้าพวกนั้นมีอาวุธแบบนี้ ท่านเชื่อเถอะว่าพวกเขาตั้งใจใช้มันแน่ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
They know we have the weapons.พวกเขารู้ว่าเรามีอาวุธ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
The government knows that we have these weapons, and they're not just going to sit on that information.รัฐบาลรู้ว่าพวกเรามีอาวุธชีวภาพไว้ในครอบครอง และพวกเขาจะไม่ นั่งเฉยๆกับเรื่องนี้ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Yes, a large shipment of bioweapons was delivered to Starkwood.ครับ มีอาวุธที่ส่งมาทางเรือ ถูกส่งไปให้สตาร์ควูดแล้วครับ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
We believe they're in possession of them now.เราเชื่อว่าพวกเขามีอาวุธอยู่ในครอบครองแล้ว Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
There are biological weapons on this facility.มีอาวุธชีวภาพ ในที่นี้ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
There are biological weapons on this facility.มีอาวุธชีวภาพอยู่ที่นี่ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Are there weapons of mass destruction?แล้วที่นี่มีอาวุธทำล้ายล้างสูงรึเปล่า? Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Are there weapons of any kind?ที่นี่มีอาวุธอะไรรึเปล่า? Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
All right. There is a bioweapon in the container yard.เอาล่ะ มีอาวุธชีวภาพที่ลานคู้คอนเทนเนอร์ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Are there weapons of mass destruction?แล้วมันมีอาวุธทำลายล้างอะไรในนี้ไหม? Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Are there weapons of any kind?มีอาวุธอะไรในนี้หรือเปล่า? Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Where there's a weapon, there's crime. Tensions rose, and rose.ทีที่มีอาวุธ ที่นั้นก็มีอาชญากรรม ความตึงเครียดจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ District 9 (2009)
He's got weapons somewhere here, my sense is telling me that.มันต้องมีอาวุธถูกซ่อนไว้แน่ ความรู้สึกมันบอกผมอย่างนั้น District 9 (2009)
We have no weapons. They'll shoot us on sight.พวกเราไม่มีอาวุธ พวกเขาจะยิงเราทันทีที่เห็นพวกเรา District 9 (2009)
You and I both know that there are illegal weapons inside here.ทั้งคุณและผมก็รู้ว่ามีอาวุธผิดกฎหมายอยู่ที่นี่ District 9 (2009)
also see you guys have alien weapons there, which is great!คุณมีอาวุธต่างดาว เยี่ยมจริงๆ District 9 (2009)
Safety that weapon. It's cool, relax.ไม่มีอาวุธ ใจเย็นๆ Chuck Versus the Best Friend (2009)
Sarah, the guy was unarmed and, and you just...ซาร่าห์, ผู้ชายคนนั้น ไม่มีอาวุธ และคุณ.. -ฉันทำ เพราะว่าฉันต้องทำ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
- The blowfish puffs up.มีอาวุธลับ นั่นแหล่ะข้อดีถูกไหม Negro Y Azul (2009)
I'll talk to the girlfriend. Right this way.คุณต้องมีอาวุธ Conflicted (2009)
I took an oath to do no harm.ฉันปฏิญานว่าจะทำโดยไม่มีอาวุธ House Divided (2009)
Zobelle's got enough automatic weapons to suppress a third World coup.โซเบลล่ามีอาวุธอัตโนมัติเพียงพอ ในการคุ้มกันกระบวนการโลกที่สาม Service (2009)
- Access Road L-4, off the main lumber drive.- เหมืองป่าไม้ติดกับถนนไฮเวย์L-4 ขับเข้าไปในเหมืองป่าไม้ ไม่มีอาวุธปืน The Culling (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การมีอาวุธปืน[n. exp.] (kān mī āwut peūn) FR: possession d'armes à feu [f] ; détention d'arme [f]
การมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต[n. exp.] (kān mī āwut peūn dōi mai dāi rap anuyāt) EN: unauthorized possession of firearms ; unauthorized possession of arms   FR: détention d'armes sans autorisation [f]
มีอาวุธ[adj.] (mī āwut) EN: armed   FR: armé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arm[VT] ติดอาวุธ, See also: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ
arm[VI] ติดอาวุธ, See also: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ, Syn. furnish weapons, prepare for combat
clean[ADJ] ที่ไม่มีอาวุธ
unarmed[ADJ] ไม่ได้ติดอาวุธ, See also: ไม่มีอาวุธ
underarmed[ADJ] มีอาวุธไม่เพียงพอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
battleshipn. เรือรบที่หุ้มเกราะและมีอาวุธยุทธภัณฑ์เต็มที่
clean(คลีน) adj. สะอาด,เกลี้ยง,หมดจด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์,สุจริต,ไม่หยาบคาย,ไม่มีกัมมันตภาพรังสี,ไม่มีรอยแก้,ไม่มีอุปสรรค์,เป็นระเบียบเรียบร้อย,ไม่มีทั้งสิ้น,ไร้เดียงสา,ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ -adv. อย่างสะอาด,รักสะอาด,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น. vt. ลบออก,ขจัดออก. v
unarmed(อันอาร์มดฺ') adj. ไม่มีอาวุธ,ไม่ได้ติดอาวุธ,ไม่มีเขี้ยวเล็บ,ไม่มีหนาม
underarmed(-อาร์มดฺ) adj. มีอาวุธไม่เพียงพอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top