Search result for

*มีลูก*

(171 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มีลูก, -มีลูก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีลูก[V] be pregnant, See also: be in the club, be expecting a baby, Syn. มีเด็ก, ตั้งท้อง, Example: คุณตาดีใจมากเมื่อรู้ว่าแม่จะมีลูกอีกคน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กบ ๖ว. เต็มมาก, เต็มแน่น, เช่น ข้าวกบหม้อ มะพร้าวมีลูกกบคอ เลือดกบปาก.
กระดึงน. ระฆังเล็ก ๆ ทำด้วยโลหะ ที่ปลายตุ้มมีใบพานซึ่งนิยมทำเป็นรูปใบโพ เมื่อลมพัดปลายตุ้มจะกระทบตัวกระดึงทำให้เกิดเสียง ใช้แขวนที่ชายคาโบสถ์และวิหารเป็นต้น, เครื่องโลหะหรือเครื่องไม้มักมีรูปคล้ายกระดิ่ง มีลูกกระทบแขวนอยู่ภายในหรือห้อยกระหนาบอยู่ภายนอก เพื่อให้เกิดเสียงดัง มักใช้แขวนคอสัตว์เช่นวัวควาย.
กระแต ๑น. ชื่อฆ้องวงขนาดเล็ก ใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์มอญ ลักษณะร้านฆ้องเป็นรูปเว้าหงายขึ้น คล้ายฆ้องมอญแต่ปลายไม่สูง วงหนึ่งมีลูกฆ้อง ๑๑ ลูก, ฆ้องขนาดเล็กลูกเดียวแขวนกับไม้ ใช้มือหิ้วหรือแขวนไม้กับไม้ขาหยั่ง ใช้ตีเป็นสัญญาณในการอยู่เวรยามหรือแจ้งข่าวสารต่าง ๆ, ทั้ง ๒ ชนิดเรียกว่า ฆ้องกระแต.
กระพรวน(-พฺรวน) น. โลหะทำเป็นรูปกลมกลวง มีลูกกลิ้งเล็ก ๆ อยู่ข้างในเพื่อให้เกิดเสียง ใช้ผูกข้อเท้าเด็กหรือคอสัตว์เป็นต้น, พรวน ลูกพรวน หรือ ลูกกระพรวน ก็ว่า, (ถิ่น–พายัพ, อีสาน) หมากหิ่ง หรือ มะหิ่ง.
กระสุนปรายน. ลูกตะกั่วหรือลูกเหล็กเล็ก ๆ สำหรับยัดใส่ในลำกล้องปืนครั้งละหลายลูก เมื่อยิงไปครั้งหนึ่ง ๆ ลูกจะกระจายไป, กระสุนปืนชนิดที่มีลูกตะกั่วหรือลูกเหล็กเล็ก ๆ หลาย ๆ ลูกผสมปนอยู่กับดินปืนในนัดเดียวกัน เวลายิงจะกระจายออก, (ปาก) ลูกปราย.
กัลปพฤกษ์ ๑เรียกต้นไม้ที่ทำขึ้นเนื่องในการทิ้งทานในงานเมรุหลวง และมีลูกมะนาวบรรจุเงินตราห้อยอยู่ตามกิ่งต่าง ๆ ของต้นไม้นั้น ว่า ต้นกัลปพฤกษ์, เรียกลูกมะนาวที่บรรจุเหรียญเงินนั้น ว่า ลูกกัลปพฤกษ์
กานควั่นเปลือกและกระพี้ต้นไม้เพื่อให้ยืนต้นตาย เช่น กานต้นสัก, ควั่นเปลือกและกระพี้ต้นไม้เพื่อให้มีลูก เช่น กานต้นมะพร้าว.
กุกน. เครื่องดักหนูเป็นหีบมีกระดานหก มีลูกกลิ้ง เมื่อหนูเข้าไปเหยียบกระดานหก ลูกกลิ้งจะกลิ้งมาปิดช่อง แล้วหนูจะกระโดดเข้าไปยังอีกที่หนึ่ง และถูกขังอยู่ในนั้น
กุญแจ ๑น. เครื่องสำหรับใส่ประตูหน้าต่างเป็นต้น เพื่อยึดหรือสลักไม่ให้เปิดเข้าออกได้ เวลากดหรือไขออกมีเสียงลั่นดังกริ๊ก มีลูกไข เรียกว่า ลูกกุญแจ, ประแจ ก็เรียก.
เกาะชายผ้าเหลืองก. พึ่งพาผลบุญจากผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุสามเณร เช่น ถ้ามีลูกชายก็จะได้บวชให้พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลือง.
ขานกยาง ๑เรียกตรวนที่มีลูกย่าง ๒ อัน ว่า ตรวนขานกยาง.
ครรภ, ครรภ-, ครรภ์(คับ, คับพะ-, คัน) น. ห้อง, ท้อง เช่น หญิงมีครรภ์ (ใช้เฉพาะผู้หญิงที่มีลูกอยู่ในท้อง).
ครรโภทร(คันโพทอน) น. ท้องมีลูก.
ค้อมก. น้อมลง, ก้มหลัง, โน้มลง เช่น ไม้ค้อมมีลูกน้อม นวยงาม (โลกนิติ).
คัพโภทร(คับโพทอน) น. ครรโภทร, ท้องมีลูก.
เคล็ด ๑การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เชื่อกันว่าเป็นวิธีปัดเป่าหรือกันภัยหรือเหตุร้ายที่จะมีมา เช่น ต้นไม้บางชนิดไม่มีลูก เชื่อกันว่าถ้าเอามีดไปสับต้นเป็นเคล็ดแล้วจะมีลูก
ฆ้องวงน. ลูกฆ้องที่เรียงไว้เป็นชุด ใช้ตีดำเนินทำนอง เจาะรูที่ใบฉัตร ๔ รู สำหรับร้อยเชือกหนังตีเกลียวผูกโยงกับด้านฆ้องที่ทำด้วยต้นหวายโป่ง วงหนึ่งมีลูกฆ้อง ๑๖-๑๘ ลูก ทุกลูกเทียบเสียงตํ่าสูงเรียงกันเป็นลำดับ มีหลายชนิด เช่น ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ฆ้องวงกลาง ฆ้องวงมโหรี ฆ้องวงเล็กมโหรี.
งูกินหาง ๒น. การเล่นของเด็กอย่างหนึ่ง สมมุติฝ่ายหนึ่งเป็นแม่งู มีลูกงูเกาะหลังเป็นแถว อีกฝ่ายเป็นพ่องู คอยไล่จับลูกงูตัวที่อยู่ท้ายแถวเอามาเป็นพวกทีละตัว ๆ.
ดกว. มาก, มากกว่าปรกติ, (มักใช้แก่สิ่งที่เกิดมีขึ้นตามธรรมชาติ) เช่น ต้นไม้ออกดอกออกผลมากกว่าปรกติ เรียกว่า มีดอกดก มีผลดก, ไก่ที่ไข่มากกว่าปรกติ เรียกว่า ไก่ไข่ดก, หญิงที่มีลูกถี่และมากกว่าปรกติ เรียกว่า แม่ลูกดก, คนที่มีผมมากกว่าปรกติ เรียกว่า คนผมดก
ตะบัน ๑น. เครื่องตำหมากของคนแก่ มีรูปทรงคล้ายกระบอก โดยมากทำด้วยทองเหลือง มีลูกตะบันสำหรับตำ และมีดากอุดก้น. (เทียบ ข. ตฺบาล่ ว่า ครก).
ตะบันไฟน. ของอย่างหนึ่งรูปคล้ายตะบัน ทำด้วยเขาควายเป็นต้น เจาะช่องแคบ ๆ ขนาดครือ ๆ กับลูกตะบัน มีลูกตะบันสำหรับตบลงไปในกระบอกโดยเร็วเพื่อให้เกิดไฟติดเชื้อที่ปลายลูกตะบันนั้น.
ถี่, ถี่ ๆว. มีระยะหรือช่องว่างชิด ๆ กัน เช่น ตะแกรงตาถี่ หวีซี่ถี่, มีระยะเวลากระชั้นชิดกัน, ไม่ห่าง, เช่น รถมาถี่ มีลูกถี่ ซอยเท้าถี่ ๆ.
ท้องก. มีลูกอยู่ในท้อง, ตั้งครรภ์.
ทำหมันก. ทำการคุมกำเนิดโดยกรรมวิธีที่จะไม่ให้ชายหรือหญิงสามารถมีลูกอีกต่อไป.
นักเลงผู้เกะกะระราน เช่น เขาเป็นนักเลงมีลูกน้องมาก, นักเลงโต ก็ว่า.
บิวเรตต์น. หลอดแก้วยาว ปลายล่างมีลูกบิดให้ปิดเปิดได้ ข้างหลอดมีขีดบอกปริมาตรสำหรับวัดของเหลวที่ไขออก ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางเคมี.
ปืนยาน. ศรหรือหน้าไม้ที่มีลูกอาบด้วยยาพิษ.
เป็นหน้าเป็นตาว. เป็นที่เชิดหน้าชูตา เช่น บ้านนี้มีลูกชายเก่งและขยัน เป็นหน้าเป็นตาของวงศ์ตระกูล.
โป ๑น. เครื่องเล่นการพนันของจีน กลักทำด้วยทองเหลืองสี่เหลี่ยม มีลูกแดงขาวข้างในใช้ปั่น, ชื่อการพนันอย่างหนึ่ง เล่นโดยเจ้ามือเอาลิ้นโปใส่ลงในฝาครอบโป ไม่ให้คนแทงเห็น ปิดฝาครอบโปแล้วตั้งให้แทง โดยยอมให้คนแทงปั่นโปได้ตามใจชอบ เมื่อเปิด ถ้าลิ้นชักโปซีกขาวตรงกับช่องแต้มไหน ก็นับว่าโปออกแต้มนั้น โปมีประตูสำหรับแทงเพียง ๔ ประตู คือ หน่วย สอง สาม และครบ มีวิธีแทง ๗ วิธี คือ เหม็ง กั๊ก เลี่ยม อ๋อ ชั้ว ถ่อ และ อา, โปปั่น ก็เรียก.
โปง ๒น. เครื่องโลหะหรือเครื่องไม้มักมีรูปคล้ายกระดิ่ง มีลูกกระทบแขวนอยู่ภายในหรือห้อยกระหนาบอยู่ภายนอกเพื่อให้เกิดเสียงดัง มักใช้แขวนคอสัตว์เช่นวัวควาย.
แฝด ๑ว. เป็นคู่ (ใช้เรียกลูกที่เกิดจากท้องแม่เดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้กัน) เช่น มีลูกแฝด, โดยอนุโลมเรียกลูกที่เกิดจากท้องแม่คนเดียวกันแม้เกินกว่า ๒ คนก็ได้ เช่น แฝด ๓ แฝด ๖, ติดกันเป็นคู่ เช่น มะม่วงแฝด ผลไม้แฝด.
พรวน ๑(พฺรวน) น. โลหะทำเป็นรูปกลมกลวง มีลูกกลิ้งเล็ก ๆ อยู่ข้างในเพื่อให้เกิดเสียง ใช้ผูกข้อเท้าเด็กหรือคอสัตว์ เป็นต้น เรียกว่า ลูกพรวน, กระพรวน หรือ ลูกกระพรวน ก็ว่า, (ถิ่น–พายัพ, อีสาน) หมากหิ่ง หรือ มะหิ่ง.
พ่อเรียกสัตว์ตัวผู้ที่มีลูก เช่น พ่อม้า พ่อวัว.
พายุฟ้าคะนองน. พายุที่มีทั้งฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนัก บางครั้งมีลูกเห็บตกลงมาด้วย.
มีก. ถือเป็นเจ้าของ, อยู่ในครอบครอง, เช่น มีเงิน มีลูก, ประกอบด้วย เช่น อริยสัจ ๔ มี ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค, ปรากฏ เช่น มีดาวหางขึ้นในท้องฟ้า, เกิด เช่น มีโรคระบาด, คงอยู่ เช่น มีคนอยู่ไหม.
มีครรภ์ก. มีลูกอยู่ในท้อง, มีท้อง ก็ว่า.
มีท้องก. มีลูกอยู่ในท้อง, มีครรภ์ ก็ว่า.
แม่เรียกสัตว์ตัวเมียที่มีลูก เช่น แม่ม้า แม่วัว
แม่กุญแจตัวกุญแจ คือ เครื่องลั่นประตูหรือหีบ มีลูกกุญแจสำหรับไข.
ไม้สูงน. งานช่างไม้ที่ต้องใช้ศิลปะชั้นสูง ทำสิ่งเกี่ยวกับเครื่องยอดเครื่องสูง เช่น ยอดปราสาท ยอดเจดีย์ ยอดบุษบก, เรียกช่างที่ทำงานในลักษณะเช่นนี้ ว่า ช่างไม้สูง, เรียกการละเล่นที่ผู้เล่นจะต้องต่อขาให้สูงขึ้นด้วยไม้คู่หนึ่ง ส่วนมากเป็นไม้กระบอก มีลูกทอยสำหรับเหยียบ ว่า เล่นเดินไม้สูง, เรียกการละเล่นไต่ลวดตีลังกา ว่า เล่นไม้สูง
รถบดถนนน. รถสำหรับบดดินให้เรียบหรือบดถนนให้ราบ มีลูกกลิ้งขนาดใหญ่สำหรับบดอยู่ข้างหน้า และมีล้อเหล็กขนาดใหญ่ ๒ ล้ออยู่ข้างหลัง.
รถรางน. รถที่แล่นไปบนรางมีสาลี่ติดอยู่บนหลังคา ปลายมีลูกรอกแตะกับสายไฟฟ้าเพื่อนำกระแสไฟฟ้ามาใช้ขับเคลื่อน.
ระนาด ๑น. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี มีลูกและเสียงเรียงต่อกันอยู่บนราง มีหลายแบบ มีไม้ตีคู่หนึ่ง เรียกว่า ไม้ระนาด, ลักษณนามว่า ราง.
รางบดยาน. เครื่องบดยาไทยและยาจีนให้เป็นผง ทำด้วยโลหะรูปร่างคล้ายรางระนาด แต่ก้นสอบ มีลูกบด.
รายน. เรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่าง ๆ ไป เช่น พิจารณาเป็นราย ๆ ไป แต่ละราย รายนี้เข้าที่ไหนบ่อนแตกที่นั่น, ลักษณนามใช้แก่สิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น อุบัติเหตุ ๓ ราย เขามีลูกหนี้หลายราย.
เรือพ่วงเรียกแม่ม่ายหรือพ่อม่ายที่มีลูกติด ว่า แม่ม่ายเรือพ่วง พ่อม่ายเรือพ่วง.
ลวดลายน. ลายต่าง ๆ ที่เขียนหรือแกะสลัก, ฝีมือความสามารถที่แสดงให้ปรากฏ เช่น นักฟุตบอลมีลวดลายในการส่งลูก, โดยปริยายหมายความว่า มีลูกไม้หรือชั้นเชิงต่าง ๆ เช่น เขามีลวดลายในการพูดให้คนฮาได้ เขามีลวดลายในการเต้นรำ.
ละครเพลงน. ละครเวทีแบบหนึ่ง ผู้แสดงร้องเพลงดำเนินเรื่องตลอดทั้งเรื่อง ใช้เพลงและดนตรีสากล ไม่มีลูกคู่ จัดฉากและแต่งกายแบบสมัยนิยมตามเนื้อเรื่อง ต้องการเน้นเพลง เช่น จุฬาตรีคูณ บางครั้งนำบทละครเวที เช่น เรื่องราชินีบอด เรื่องเปลวสุริยา มาดัดแปลงเป็นละครเพลง.
ละครร้องน. ละครแบบหนึ่ง ได้รับอิทธิพลจากละครแบบยุโรป ตัวละครร้องเพลงเองในการดำเนินเรื่องและมีลูกคู่ช่วยร้องเป็นตอน ๆ มีบทเจรจาแทรก มีการจัดฉากและแต่งกายตามสมัยที่ปรากฏในเรื่อง เช่น ละครร้องเรื่องพระร่วง เรื่องสาวเครือฟ้า.
ลำตัดน. การละเล่นที่มีผู้แสดงเป็นชายและหญิงว่าเพลงร้องแก้กัน มีลูกคู่และกลองรำมะนาประกอบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proconceptive๑. -ช่วยให้มีลูก๒. ยาช่วยให้มีลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artificial fertilizationการทำให้มีลูกโดยการผสมเทียม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dying without issueการตายโดยไม่มีลูก [ดู failure of issue] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fertilizationการทำให้มีลูก, การผสมเชื้อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fecundity; fertilityความมีลูกดก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
failure of issueการตายโดยไม่มีลูก [ดู dying without issue] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fertility; fecundityความมีลูกดก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fertilizeทำให้มีลูก, ผสมเชื้อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genocideการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หรือฆ่ามนุษย์เป็นกลุ่มก้อน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1946 สมัชชาสหประชาชาติได้ยืนยันเป็นเอกฉันท์ว่า การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือการฆ่ามนุษย์เป็นกลุ่มก้อนนั้นให้ถือเป็นอาชญากรรม ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งโลกที่บรรลุความเจริญแล้วประณามอย่างรุนแรงอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกัน และการลงโทษอาชญากรรมเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี้ สมัชชาสหประชาชาติได้ลงมติรับรองเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1948 อนุสัญญานี้ได้นิยามคำว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) หมายถึงการประกอบอาชญากรรมบางอย่าง โดยมีเจตนาที่จะทำลายล้างกลุ่มชนชาติ กลุ่มเผ่าพันธุ์ กลุ่มเชื้อชาติ หรือกลุ่มศาสนา ในบางส่วนหรือทั้งหมดก็ตาม การประกอบกรรมซึ่งถือเป็นการฆ่าล้างชาตินั้นได้แก่ การฆ่า การทำให้เกิดความเสียหายอย่างสาหัส ทั้งต่อร่างกายหรือจิตใจ และการบังคับให้มีสภาวะการครองชีพที่เจตนาจะให้ชีวิตร่ายกายถูกทำลาย ไม่ว่าจะเพียงส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดก็ตาม ตลอดจนออกมาตรการกีดกันมิให้มีลูกและโยกย้ายเด็ก ๆ ไม่เพียงแต่การฆ่าล้างชาติอย่างเดียว หากแต่การคบคิดหรือการยุยงให้มีการฆ่าล้างชาติ รวมทั้งความพยายามที่จะฆ่าล้างชาติและสมรู้ร่วมคิดในอาชญากรรมดังกล่าว ย่อมถูกลงโทษได้ตามนัยแห่งอนุสัญญานี้ บรรดาผู้ที่มีความผิดฐานฆ่าล้างชาติจะต้องถูกลงโทษไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ ปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง หรือเอกชนส่วนบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดของตามกฎหมายก็ตามบรรดาประเทศที่ภาคี อนุสัญญานี้จำเป็นต้องออกกฎหมายของตนเพื่อรองรับ และจะต้องตกลงเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีที่บุคคลนั้นๆ มีความผิดฐานฆ่าล้างชาติ และบุคคลที่มีความผิดฐานฆ่าล้างชาติจะต้องถูกพิจารณาลงโทษในประเทศที่มีการ ประกอบอาชญากรรมดังกล่าวขึ้น หรือโดยศาลระหว่างประเทศที่มีอำนาจครอบคลุมถึงเจตนารมณ์ของสนธิสัญญานี้ เพื่อต้องการป้องกัน และลงโทษอาชญากรรมฆ่าล้างชาติ ไม่ว่าจะประกอบขึ้นในยามสงครามหรือในยามสงบก็ตามอนุสัญญาดังกล่าวได้เริ่มมี ผลบังคับเมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 1951 เป็นเวลา 90 วันหลังจากที่ 20 ประเทศได้ให้สัตยาบัน หรือให้ภาคยานุวัติตามที่ระบุอยู่ในอนุสัญญา อนุสัญญานี้จะมีผลบังคับเป็นเวลา 10 ปี และมีการต่ออายุสัญญาทุก 5 ปี สำหรับประเทศที่มิได้บอกเลิกสัญญา หากประเทศที่ยังเป็นภาคีอนุสัญญามีจำนวนเหลือไม่ถึง 16 ประเทศ อนุสัญญานี้จะเลิกมีผลบังคับทันที [การทูต]
Anorchidismไม่มีลูกอัณฑะ [การแพทย์]
Balloon Catheterสายสวนที่มีลูกโป่ง,สายสวนที่มีลูกโป่ง [การแพทย์]
Birth Intervalsระยะการมีลูก [การแพทย์]
Fertilizationการทำให้มีลูก,การปฏิสนธิ,ระยะผสม,การผสมพันธุ์,การผสมเชื้อ [การแพทย์]
cylinderกระบอกสูบ, ส่วนประกอบของเครื่องจักร  เป็นรูปทรงกระบอก ภายในมีลูกสูบซึ่งเคลื่อนที่กลับไปกลับมาได้   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mammals, Placentalสัตว์ที่มีลูกเจริญเติบโตในมดลูกโดยอาศัยรกเป็น [การแพทย์]
Monorchidismมีลูกอัณฑะเพียงข้างเดียว [การแพทย์]
Multiparityมีลูกหลายคน, การตั้งครรภ์หลายครั้ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To have a daughter that's this good at what she wants to doที่มีลูกสาวเก่ง New Haven Can Wait (2008)
I have a two-Year-Old daughter. Her name is julia.ฉันมีลูกสาว วัย 2 ขวบ ชื่อ จูเลีย Not Cancer (2008)
Not one phone call since you've been here. Does she have a child?ไม่มีใครโทรหาคุณเลยตั้งแต่มาถึงที่นี่ เธอมีลูกรึปล่าว Not Cancer (2008)
I didn't do it to get the babes.ฉันไม่ได้ทำมัน\ เพื่อการมีลูก Adverse Events (2008)
He said they have no daughter.เขาพูดพวกเขาไม่มีลูกสาว Birthmarks (2008)
She was adopted when the parents thought they couldn't have kids.เธอได้รับเป็นบุตรบุญธรรมเพราะ\ พ่อแม่บุญธรรมคิดว่ามีลูกไม่ได้ Birthmarks (2008)
Then they had three more.ต่อมาเค้ามีลูกจริงๆ 3 คน Birthmarks (2008)
She took the message as "thanks for playing, but we have our real children now."เธอได้รับข้อความว่าขอบคุณที่เล่นด้วย\ แต่ตอนนี้เรามีลูกจริงๆแล้ว Birthmarks (2008)
Because they said they have no daughter.เพราะพวกเขาบอกว่าพวกเขาไม่มีลูกสาว Birthmarks (2008)
China introduced the one-child policy in 1979.ประเทศจีนมีนโยบายให้มีลูกได้คนเดียวในปี1979 Birthmarks (2008)
I'm sure he's doing his best. Which is why single people shouldn't have kids.ทำไมคนโสดอยากมีลูก\ คนทั่วไปก็ไม่ได้\ มีลูกกันทุกคน Joy (2008)
I have a patient's daughter needs a guardian ad litem. That's it.ผมมีลูกสาวคนไข้ ต้องการผู้พิทักษ์เซ็นต์เรื่องนี้ Joy (2008)
Until he catches a post-surgical infection in his dirty apartment and finds out we tricked him and winds up owning the hospital.จนกระทั่งเขาได้รับเชื้อและมีการติดเชื้อหลังการผ่าตัด ในห้องที่สกปรกของเขา และพบว่าเรามีลูกเล่นกับเขา และมันจะเปิดเผยตัวเอง โรงพยาบาล The Itch (2008)
My idiot cousin had a baby, it's nothing what cousin had a baby?ของฉันมีคนที่โง่เง่ามากลูกพี่ลูกน้องทารก, ช่างเถอะ สิ่งที่มีลูกพี่ลูกน้องทารก? Gas Pills (2008)
You have no baby. You lost that privilege.เธอไม่มีลูก เธอเสียสิทธิ์นั่นไปแล้ว Pilot (2008)
I have three children they have not eaten for two days. - They're hungry.ข้ามีลูกสองคนที่ไม่ได้กินอะไรมาสองวันแล้ว พวกเขาหิว The Labyrinth of Gedref (2008)
I think he wishes he had another son, one who is worthy of taking his place.เขาปรารถนาจะมีลูกชายอีกสักคน คนที่เหมาะจะสืบทอดบัลลังก์ The Labyrinth of Gedref (2008)
You know,I didn't even know she had children.รู้มั๊ย ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า เธอมีลูกแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)
You have children, Lieutenant?คุณมีลูกมั๊ยครับ ผู้หมวด? And How Does That Make You Kill? (2008)
Last time I saw him, he only had four sons.ครั้งสุดท้ายที่เจอข้าจำได้ว่าเขามีลูกชาย 4 คน Lancelot (2008)
How the hell do I have a daughter your age!ฉันจะไปมีลูกสาวโตแล้วแบบเธอได้ยังไงกัน Scandal Makers (2008)
You should focus on raising your kid, not go around singing!คนที่มีลูกแบบเธอ ควรจะสนใจแต่เรื่องเลี้ยงลูกอย่างเดียวสิ Scandal Makers (2008)
He had three sons.คุณปู่คนนี้มีลูกชาย 3 คน และพี่น้องสามคนนั้น Scandal Makers (2008)
The first son had two sons.และนี่เป็นลูกชายคนโต ลูกชายคนโตมีลูกชายอีกสองคน Scandal Makers (2008)
Grandpa had three sons, and the second son is my father.ปู่มีลูกชายสามคน คนที่สองเป็นพ่อฉัน Scandal Makers (2008)
And the oldest daughter had two sons.แล้วนี่เป็นลูกสาวคนโด ลูกสาวคนโตมีลูกชายอีกสองคน Scandal Makers (2008)
Why so many sons?ทำไมทุกคนมีลูกชายหมดเลยล่ะ Scandal Makers (2008)
But you got to admit, she's pretty sexy.ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องตืดรึเปล่าหรอกนะ แต่ที่แน่ๆเธอมีลูกแล้วใช่มะ Scandal Makers (2008)
A young girl! You have a daughter!พวกแกยังจะเรียกตัวเองว่า โปรดิวเซอร์ หลังจากที่พูดถึงหล่อนว่างั้นหรอเนี่ย เดี๋ยวแกก็ต้องมีลูกสาว Scandal Makers (2008)
You even have a son?นี่เธอไปถึงขั้นมีลูกตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ย Scandal Makers (2008)
You have a smart daughter.ท่ามีลูกสาวที่น่ารักมาก Iljimae (2008)
Do you have another kid?พวกคุณมีลูกอีกเหรอ? Baby and I (2008)
You'll know what a pain that would be.แล้วก็มีลูกชายที่ทำตัวแบบลูก จะได้รู้ว่าความเจ็บปวดมันเป็นยังไง เหอะ Baby and I (2008)
How would you feel about a son-in-law, who's got a kid?แม่คิดยังไงถ้าเกิดลูกเขยของแมม่มีลูกอะ Baby and I (2008)
Even I don't have a kid.ฉันไม่เคยมีลูกมาก่อน Baby and I (2008)
Do you think I wanted to make him?คิดว่าฉันอยากมีลูกหรือไง Baby and I (2008)
That young girl already has nine kids.นี่สาวน้อ มีลูก 9 คน Baby and I (2008)
Well, for the price of having a son who is the top of the class and a homeroom repนี่แหล่ะ, คือรางวัล สำหรับคนที่มีลูก ใครคือคนที่เรียนเก่งที่สุดในห้อง และเป็นหัวหน้าห้อง Baby and I (2008)
My daughter, who is a high school senior, has this friend who had a baby.ลูกสาวผม ตอนนี้เธอเรียนมัธยมปลายอยู่ เธอมีเพื่อนที่มีลูกแล้ว Baby and I (2008)
A student has a baby even without a mother?เด็กมัธยมปลายมีลูก โดยไม่รู้ว่าใครเป็นแม่? Baby and I (2008)
I'm a high school student, and I have a baby.ผมเป็นเด็กมัธยม, และผมก็มีลูกด้วย Baby and I (2008)
It is unacceptable for a student to have a baby.มันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้สำหรับนักเรียน ที่มีลูกแล้ว Baby and I (2008)
Just because a student happened to have a baby, you suspended him for that?เพียงเพราะว่า... นักเรียนมีลูกน่ะครับ อาจารย์ยังจะไล่เขาออกอีกเหรอ? Baby and I (2008)
Then, is it acceptable to you for a student to have a baby?มันเรื่องที่ยอมรับได้สำหรับคุณ ที่นักเรียนจะมีลูกเหรอ? Baby and I (2008)
I told you there aren't any rules against babies in the school policy.หนูบอกอาจารย์แล้วว่ากฎของโรงเรียน ไม่ได้ห้ามให้นักเรียนมีลูก Baby and I (2008)
My mom doesn't have to have a single dad as a son-in-law.แม่ฉันจะได้มีลูกเขยแล้ว Baby and I (2008)
"I am gonna marry him. And I am gonna have his kids.""ฉันจะแต่งงานกับเขา แล้วฉันก็จะมีลูกให้เขา" The Bank Job (2008)
Look at this face! I have a little girl at home, love of my life.ดูหนูสิ ฉันก็มีลูกสาวที่บ้าน Bolt (2008)
- The road will be rough. - I have a ball.ถนนมันเต็มไปด้วยขวากหนามและขรุขระ \ ไม่เป็นไร ฉันมีลูกบอลลล Bolt (2008)
- Don't you have a daughter?นายมีลูกสาวรึเปล่า? My Sassy Girl (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ballcock[N] อุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำในถังหลังโถชักโครก (มีลูกบอลติดไว้)
broody[ADJ] ซึ่งต้องการที่จะมีลูกมากเกินไป
bring someone into the world[IDM] ให้กำเนิด, See also: มีลูก, คลอดลูก, Syn. come into
fecundate[VT] ทำให้เกิดผล, See also: ทำให้มีลูกมาก, ทำให้ดินดี, Syn. fertilize, reproduce
have by[PHRV] มีลูกกับ, See also: มีบุตรกับ
grand jury[N] คณะลูกขุนซึ่งมีลูกขุน 12-33 คน
heifer[N] วัวสาว (โดยเฉพาะที่ยังไม่เคยมีลูกวัว)
impregnate[VT] ทำให้ตั้งครรภ์ (คำทางการ), See also: ทำให้ตั้งท้อง, ทำให้มีลูก
prolific[ADJ] ที่มีลูกดก, Syn. productive
roulette[N] การพนันหมุนวงล้อโดยมีลูกให้ตกตามหมายเลข, See also: เกมพนันรูเลทท์, Syn. gambling game
DINK[SL] คู่สมรสที่มีรายได้ดีและไม่มีลูก
dink[SL] คู่สมรสที่มีรายได้ดีและไม่มีลูก
jaffa[SL] ชายที่ไม่สามารถมีลูกได้
shower[N] งานเลี้ยงที่มีการให้ของขวัญ (โดยเฉพาะเป็นเกียรติแก่ผู้หญิงที่กำลังจะแต่งงานหรือมีลูก), See also: งานเลี้ยงส่ง
sire[VT] เป็นพ่อพันธุ์, See also: สืบพันธุ์, มีลูก, Syn. breed, give birth to
six-shooter[N] ปืนที่มีลูกโม่หกนัด
uniparous[ADJ] ที่มีลูกคนเดียว
Virginia creeper[N] พืชเถาวัลย์ชนิดหนึ่งมีลูกสีน้ำเงินดำ, Syn. woodbine
Wankel engine[N] เครื่องยนต์ซึ่งมีไม่มีลูกสูบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrow keysแป้นลูกศรเป็นแป้นพิมพ์พิเศษที่ใช้เพื่อการเลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ให้ขึ้นลง หรือขยับไปทางซ้ายหรือ ขวาได้ แป้นลูกศรนี้มีอยู่ 4 แป้นและจะมีลูกศรเล็ก ๆ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกทิศทางของการ เลี่อน (ซ้าย,ขวา,บน,ล่าง)
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
childless(ไชลดฺ'เลส) adj. ไร้บุตร,ไม่มีลูก
compressor(คัมเพรส'เซอะ) n. ผู้อัด,สิ่งอัด,กล้ามเนื้อที่กดส่วนหนึ่งของร่างกาย,เครื่องยนต์ที่มีลูกสูบหรือเครื่องปั๊ม
fecundity(ฟีเคิน'ดิที) n. ความมีลูกดก,ความอุดมสมบูรณ์,ความสามารถสร้างสรรค์ได้มาก, Syn. fruitfulness
fertilise(เฟอ'ทะไลซ) vt. ผสมพันธุ์,ทำให้มีลูก,ทำให้เกิดผล,ทำให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์, See also: fertilizable,fertilisable adj.
fertilization(เฟอทะไลเซ'เชิน) n. การผสมพันธุ์,การทำให้มีลูก,การทำให้เกิดผล,การทำให้ดินอุดมสมบูรณ์,ความอุดมสมบูรณ์., Syn. fertilisation ,fecundation
fertilize(เฟอ'ทะไลซ) vt. ผสมพันธุ์,ทำให้มีลูก,ทำให้เกิดผล,ทำให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์, See also: fertilizable,fertilisable adj.
hail(เฮล) vt. ต้อนรับ,ทักทาย,เรียก,โห่ร้องอวยชัยแก่. vi. เรียก,ร้องเชิญ,ลูกเห็บลง n.การร้องเรียก,การร้องเชิญ,การต้อนรับ,การทักทาย,การตกของลูกเห็บ,ฝนมีลูกเห็บ,ห่ากระสุนหรืออื่น ๆ interj. คำอุทานแสดงการต้อนรับ,การร้องเรียกหรือร้องเชิญ คำที่มีความหมายเหมือนกั
heifer(เฮฟ'เฟอะ) n. วัวสาวที่มีอายุต่ำกว่า 3ปีและยังไม่เคยมีลูกวัว
inseminate(อินเซม'มะเนท) vt. หว่านเมล็ด,เพาะเชื้อ,ฉีดน้ำกามเข้าในช่องคลอด,ทำให้ตั้งครรภ์,ทำให้มีลูก., See also: insemination n.
matron(เม'เทริน) n. หญิงมีสามีแล้ว (โดยเฉพาะที่มีลูกหรือที่มีลูกหรือที่มีฐานะดีในสังคม) หญิงผู้ดูแลเรื่องภายในหน่วยงาน,ผู้คุมที่เป็นจริง, See also: matronal adj. matronhood n. matronship n.
mouse(เมาซฺ) n. หนู (pl. mice) อุปกรณ์สำหรับควบคุมเคอร์เซอร์บนจอภาพ, อุปกรณ์นำเข้า (input device) ชนิดหนึ่งมีขนาดพอเหมาะกับมือเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ สามารถเคลื่อนย้ายไปบนผิวพื้นเรียบ ตัวเมาส์นี้ เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จะเป็นตัวทำให้เคลื่อนย้าย cursor ไปในทิศทางที่ต้องการได้ ใต้ตัวเมาส์จะมีลูกกลิ้งกลม ๆ ซึ่งจะทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) เคลื่อนย้ายไปยังทิศทางต่าง ๆ ได้ โดยปกติ เมาส์ของพีซีจะมี 3 ปุ่ม ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มทางด้านซ้าย ระบบวินโดว์ 95 มีการใช้ปุ่มทางขวาของเมาส์มากขึ้น ส่วนเมาส์ของแมคอินทอชจะมีปุ่มเดียว การใช้เมาส์จะมี 3 ลักษณะ คือ กดที่ปุ่มซ้ายหรือขวาเพียงครั้งเดียวเพื่อเลือกคำสั่ง หรือกำหนดภาพ ฯ กด 2 ครั้ง ติด ๆ กันเพื่อเริ่มต้นโปรแกรมหรือเปิดแฟ้มข้อมูล กับกดแล้วลากเพื่อเคลื่อนย้ายข้อความหรือภาพ
occasional irregularityความผิดปกติเป็นครั้งคราวหมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยหาสาเหตุของความผิดพลาดนั้น ไม่ได้ เช่น โปรแกรมที่กำลังวิ่งอยู่ดี ๆ ก็เกิดมีลูกระเบิดขึ้น (เฉพาะเครื่องแมคอินทอช) หรือค้าง (hang) เท่ากับบอกให้รู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว และเราจะไม่สามารถทำความผิดปกตินั้น ให้เกิดซ้ำได้อีก (เพราะไม่ทราบว่าเกิดได้อย่างไร)
optical mouseเมาส์แสงหมายถึง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เหมือนเมาส์ แต่แทนที่จะมีลูกกลิ้งกลม ๆ อยู่ด้านล่าง กลับใช้ลำแสง
overbear(โอ'เวอะแบร์) vt. ชนะ,เหนือกว่า,ลำหน้า,ท่วม,ครอบงำ. vi. ให้ผลมากเกินไป,มีลูกมากเกินไป., See also: overbearer n., Syn. dominate
prolific(โพรลิฟ'ฟิค) adj. ออกลูกมาก,มีลูกมาก,แพร่หลาย,อุดมสมบูรณ์,มีผลมาก., See also: prolificacy n. prolifically ,prolificly adv., Syn. fruitful
roulette(รูเลท') n. การพนันหมุนวงล้อโดยมีลูกให้ตกตามเลขหมาย,เกมพนันรูเลทท์,วงล้อเล็กมีฟันสำหรับเจาะรู (โดยเฉพาะรูดวงตราไปรษณีย์)
scroll barแถบเลื่อนภาพหมายถึง ปุ่มรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่อยู่ริมด้านขวาและด้านล่างของวินโดว์ ที่ปลายแถบทั้งสองด้านจะมีลูกศรหันหัวขึ้นและลง หรือหันไปทางซ้ายและขวา บนแถบจะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก ๆ เมื่อใช้เมาส์กดที่ลูกศรด้านใดด้านหนึ่ง หรือ ลากสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ นี้ขึ้นหรือลง จะทำให้ข้อความหรือภาพ ที่อยู่บนจอเลื่อนขึ้น/ลง หรือ เลื่อนไปทางซ้าย/ขวาได้ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บนแถบเลื่อนภาพนี้ เรียกว่า scroll box ดู scroll box ประกอบ
seaway(ซี'เว) n. ทางทะเล,เส้นทางทะเล,การแล่นเรือผ่านคลื่น,ทะเลที่มีลูกคลื่นค่อนข้างมาก,แม่น้ำน้ำลึกหรือครองน้ำลึกที่เรือเดินสมุทรแล่นได้
sire(ไซ'เออะ) n. ฝ่าบาท,บิดา,บรรพบุรุษชาย,พ่อม้า,บุคคลผู้มีตำแหน่งสำคัญ,ม้าพันธุ์ตัวผู้,พ่อพันธุ์สัตว์ vt. แพร่พันธุ์,สืบพันธุ์,มีลูก,เป็นพ่อพันธุ์, Syn. beget
steelyardn. ตาชั่งจีน,ตาชั่งยกได้ที่มีลูกตุ้ม
sterile(สเทอ'ไรลฺ,สเทอ'รีล) adj. ปราศจากเชื้อ,ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,เป็นหมัน,ไม่มีลูก,ไม่
submenuรายการย่อยหมายถึง รายการย่อยที่อยู่ใต้รายการใหญ่ (menu) เช่น มีรายการย่อยอยู่อีก 7-8 รายการ ภายใต้รายการใหญ่ที่มีลูกแอปเปิลเป็นสัญลักษณ์ (เครื่องแมคอินทอช)
yawl(ยอล) n. เรือใบหรือเรือบดที่มีลูกเรือ 4-6 คน,=yowl

English-Thai: Nontri Dictionary
barren(adj) แห้งแล้ง,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน,ไม่มีลูก
biparous(adj) มีลูกแฝด
childless(adj) ไม่มีลูก,ไม่มีบุตร
fecund(adj) อุดมสมบูรณ์,สร้างสรรค์,มีลูกดก,มีดอกมีผล
fruit(vi) มีผล,มีลูก,เกิดผล,บรรลุผล,ให้ผล,ติดผล
fruitful(adj) มีผล,ออกดอกออกผล,มีลูกมาก,มีผลดก,ให้ผลดี
prolific(adj) มีลูกดก,มีลูกมาก,อุดมสมบูรณ์,มีผลมาก

German-Thai: Longdo Dictionary
Junge(n) |das, ein Junges, pl. Jungen| (สัตว์)ลูกอ่อน เช่น Unser Hund hat ein Junges. สุนัขของเรามีลูกอ่อนหนึ่งตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top