Search result for

*มีทุกข์*

(24 entries)
(0.5944 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มีทุกข์, -มีทุกข์-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระทรวง ๑(-ซวง) น. หมู่, พวก, เช่น ทุกหมวดทุกกระทรวงทรง ฤทธิเรื้อง (ยอพระเกียรติกรุงธน), ชนิด, อย่าง, เช่น อนึ่งนั้นอุเบกขาว่าเพ่งเฉย คือแหวกเลยสุขทุกข์อาลัยห่วง ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขสิ้นทั้งปวง สามกระทรวงนี้เป็นชื่อเวทนา (ปกีรณำพจนาดถ์), แบบ, อย่าง, กระบวน, เช่น ส่วนองค์พระอัยกาก็ทรงพาหนะหัสดินทร กรินทรราชเป็นทัพหลวงตามกระทรวงพยุหยาตรา (ม. ร่ายยาว มหาราช), โดยสมควรแก่กระทรวงแล้วส่งไป (สามดวง), ผจญคนกลิ้งกลอกกลับหลอกลวง เอากระทรวงสัตย์ซื่อให้เสื่อมเท็จ (สุ. สอนเด็ก).
กลางทาสีน. เรียกหญิงที่มีทุกข์ยาก ชายช่วยไถ่มาเลี้ยงเป็นเมีย ว่า เมียกลางทาสี.
ดูดำดูดีก. เอาใจใส่ดูแลทั้งในเวลามีทุกข์และมีสุข เช่น จะหวังอะไรให้เขามาดูดำดูดีกับคนอย่างเรา, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น เขาไม่ดูดำดูดีเด็กคนนี้เลย.
ทุกขลาภ(ทุกขะลาบ) น. การที่ต้องรับทุกข์เสียก่อนจึงมีลาภ, ลาภที่ได้มาด้วยความทุกข์ยาก, ลาภที่ได้มาแล้วมีทุกข์ติดตามมาด้วย.
นฤ- ๒(นะรึ-) ว. ไม่มี, ออก, มักใช้นำหน้าศัพท์อื่น เช่น นฤมล ว่า ไม่มีมลทิน นฤทุกข์ ว่า ไม่มีทุกข์, นฤโฆษ ว่า ดังออก, กึกก้อง.
นิรทุกข์(-ระ-) ว. ไม่มีทุกข์.
เนียรทุกข์(เนียระทุก) ว. นิรทุกข์, ไม่มีทุกข์.
เป็นต้น ๑ว. เริ่มแรก, เป็นอันดับแรก, เป็นส่วนเบื้องต้น, เช่น อริยสัจ ๔ มีทุกข์เป็นต้น.
เป็นต้น ๒คำที่ใช้แทนเครื่องหมาย ฯลฯ เพื่อละคำหรือข้อความตอนปลายซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกันกับคำหรือข้อความที่ยกขึ้นกล่าวเป็นตัวอย่างตอนต้น เช่น อริยสัจ ๔ มีทุกข์เป็นต้น.
ไว้ทุกข์ก. แต่งกายหรือแสดงเครื่องหมายตามประเพณีนิยมว่าตนมีทุกข์เพราะบุคคลสำคัญในครอบครัวเป็นต้นตายไป เช่น ไว้ทุกข์ให้พ่อ.
สบายใจว. ไม่มีทุกข์มีร้อน เช่น ลูก ๆ เรียนจบหมดแล้วก็สบายใจ ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วสบายใจ.
หน้าชื่นอกตรมว. ที่ทำเป็นร่าเริงแต่ในใจมีทุกข์, หน้าชื่นอกกรม ก็ว่า.
หม่นไหม้ว. มีทุกข์ร้อนตรมตรอมใจ.
ห่วงใยก. มีใจพะวงอยู่, มีทุกข์กังวลอยู่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I stick with my pals and my pals stick with me.เรามีสุขก็ร่วมเสพมีทุกข์ก็ร่วมต้าน Public Enemies (2009)
Asking a chief mourner to change programe is also not good.การขอให้คนที่มีทุกข์อย่างหนักเปลี่ยนรายการก็คงไม่ค่อยดี Dae Mul (2010)
Good to see you darkening the door of the good shepherd.ดีใจที่เห็นคุณมีทุกข์ ประตูนี่โบสถ์ต้อนรับเสมอ A Tale of Two Audreys (2011)
They say misery loves company, but sometimes it's the company that makes you miserable.เขาว่ากันว่า คนมีทุกข์มักจะต้องการเพื่อนร่วมทาง แต่บางครั้งเพื่อนร่วมทางนี่แหละ นำพามาซึ่งความทุกข์ Beauty and the Feast (2011)
There is suffering in this world.โลกนี้มีทุกข์ Journey to the West (2013)
"There was no hint of misery.♪ ผู้คนอยู่ดีไม่มีทุกข์ตรม ♪ Blazing Saddles (1974)
Even were I not a priest, I could see that your heart... carries a secret weight... and that it is hurting you to bear it alone.ถึงไม่ได้เป็นพระ ข้าก็ดูออกว่าท่านมีทุกข์ ทุกข์หนักเพราะท่านแบกมันไว้คนเดียว The Man in the Iron Mask (1998)
I'll slap you to kingdom come!กำลังชมอย่างมีความสุข แต่ดันมีทุกข์เพราะถูกบัง Kung Fu Hustle (2004)
I love her.อยู่อย่างไม่มีทุกข์ Alone (2007)
I'm in trouble, here...ฉันกำลังมีทุกข์ Slumdog Millionaire (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top